Sprog

Sprogvurdering i Syddjurs kommune:


Lovtekst fra Dagtilbudsloven
§ 11. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering af børn i alderen omkring 3 år, der er optaget i et dagtilbud, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering af alle børn i alderen omkring 3 år, der ikke er optaget i et dagtilbud. Kommunalbestyrelsen har endvidere ansvaret for, at forældre i forbindelse med sprogvurderingen gøres opmærksomme på muligheden for, at deres barn kan blive optaget i et dagtilbud.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gives sprogstimulering til børn, som på baggrund af en sprogvurdering efter stk. 1 og 2 vurderes at have behov for sprogunderstøttende aktiviteter. Omfanget af sprogstimuleringen skal på baggrund af sprogvurderingen efter stk. 1 og 2 fastsættes ud fra det enkelte barns behov for sprogstimulering, jf. dog stk. 4 og 5. Tosprogede børn, som på baggrund af en sprogvurdering efter stk. 2 vurderes at have behov for opfølgning, skal modtage sprogstimulering af en varighed pa 15 timer ugentligt.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gives et sprogstimuleringstilbud på 15 timer om ugen til tosprogede børn, der ikke er i dagtilbud, og som på baggrund af en sprogvurdering efter stk. 2 vurderes at have behov for sprogunderstøttende aktiviteter.
Stk. 5. Når mindst en af forældrene, der har retten til dagtilbudspladsen, ikke er i beskæftigelse, skal kommunalbestyrelsen i stedet for tilbuddet efter stk. 4 give et sprogstimuleringstilbud i form af en plads 30 timer om ugen i et dagtilbud efter § 19, stk. 2 og 3, eller § 21, stk. 2 og 3, til tosprogede børn, der ikke er i dagtilbud, og som på baggrund af en sprogvurdering efter stk. 2 vurderes at have behov for sprogunderstøttende aktiviteter.
Stk. 6. Sprogvurdering efter stk. 1 og 2 og sprogstimulering efter stk. 3-5 varetages af personer, der har særlige kvalifikationer til at varetage opgaven.
Stk. 7. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at sikre, at barnets forældre inddrages i forbindelse med sprogvurderingen og sprogstimuleringen efter stk. 1-5, samt at forældrene får vejledning i selv at understøtte deres barns sproglige udvikling.
Stk. 8. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og offentliggøre en plan for kommunens mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering.
§ 12. Forældre til børn, der skal sprogvurderes efter § 11, stk. 1 og 2, og eventuelt modtage sprogstimulering efter § 11, stk. 3-5, har pligt til at lade deres barn deltage i sprogvurderingen og
en eventuel sprogstimulering eller i en sprogstimulering, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves af den sprogstimulering, som kommunen tilbyder.


I Syddjurs Kommune arbejdes der på følgende måde:
I dagtilbud og 0. klasser i Syddjurs kommune anvendes ”Rambølls sprogvurderingsmateriale, Sprogvurdering af børn i treårsalderen, inden skolestart og i børnehaveklasse”.
Dette materiale gør det muligt at vurdere de dansksproglige kompetencer hos et - og tosprogede børn i treårsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen som grundlag for tilrettelæggelse af den pædagogiske praksis, der skal understøtte børns sproglige udvikling. En god sproglig udvikling er fundament for en god læseudvikling.

Alle 3 årige skal sprogvurderes i kommunen.
Det enkelte dagtilbud udarbejder selv relevante procedurer for sprogvurderingerne, herunder inddragelse af forældrene.
Der skal i hvert dagtilbud være en person, som er ansvarlig for, at sprogvurderingerne foretages. Det enkelte dagtilbud sikrer, at der er kvalificeret personale til at foretage sprogvurderingerne.
Sprogvurderingen måler børnenes sproglige udvikling på forskellige alderstrin og vurderer det enkelte barns sproglige udvikling fra det tredje år til barnet går i 0. klasse. Resultaterne gøres op, så de kan anvendes til at følge sprogudviklingen hos det enkelte barn og dermed sikre en mere sammenhængende indsats.
Afhængig af resultaterne placeres barnet i en af følgende grupper, så det bliver tydeligt, hvilken sprogstimulerende indsats, der skal iværksættes:

1. Generel indsats
Børn, som har et alderssvarende sprog, har behov for generel sprogstimulering i dagtilbud og hjem.
2. Fokuseret indsats
Børn, hvis sprog ikke er helt alderssvarende, har behov for målrettet sprogstimulering i dagtilbud og hjem. PPR kan inddrages konsultativt. Børnene skal sprogvurderes igen som 5 årige.
3. Særlig indsats
Børn, hvis sprog ikke er alderssvarende, har behov for målrettet og evt. individuel sprogstimulering og/eller specialpædagogisk bistand ved PPR, som derfor skal kontaktes. Børnene skal sprogvurderes igen som 5 årige.
PPR tale-hørekonsulenterne kan atlid kontaktes for råd og vejledning.

Overlevering til skole: For børn, der placerer sig i Fokuseret eller Særlig indsats, indhentes der tilladelse hos forældrene til at afholde overleveringsmøde mellem dagtilbud, skole og sfo. Dagtilbuddet er ansvarlig for indkaldelse.

Sprogvurdering af "hjemmebørn"
Børnene findes i samarbejde mellem pladsanvisningen, sundhedsplejen og folkeregisteret. Forældrene kan vælge, om de vil have udført sprogvurderingen af deres barn i hjemmet eller i nærmeste dagtilbud.
Sprogvurderingen udføres af en pædagog fra Specialpædagogisk Team. Denne person er gennemgående hos alle hjemmebørn i kommunen. Desuden skal pædagogen kunne vejlede forældrene og evt. formidle kontakt til et relevant dagtilbud. Hun skal kunne yde vejledning i forhold til det dagtilbudspersonale, som på baggrund af vurderinger skal iværksætte målrettet sprogstimulering.

Hvis der skønnes at være behov for en særlig eller fokuseret indsats, som ikke kan opfyldes af forældrene, orienteres de om lovgivningen på området. Evt. kontaktes tale- hørekonsulent i PPR.

Sprogstimuleringen for hjemmebørn foregår i sammenhæng med indsatsen i de etablerede dagtilbud. Udover den direkte sprogstimulering vil barnet udvikle andre kompetencer ved deltagelse i et dagtilbud. Desuden vil forældrene komme i kontakt med et kvalificeret personale, som kan vejlede om og følge barnets udvikling. Dette kan bl.a. have stor betydning i tosprogede eller udsatte familier.

For tosprogede børn, som vurderes at have behov for sprogstimulering, er kommunalbestyrelsen forpligtet til at yde minimum 15 timers stimulering ugentligt og 30 timer pr. uge, hvis den ene forælder ikke er i beskæftigelse.

Tosprogede børn
I udførelsen af selve sprogstimuleringen er der ikke umiddelbart de store forskelle i indholdet i indsatsen for et- og tosprogede børn i dagtilbud.
En forskel ses dog i forhold til forældreinddragelse, som netop i dagtilbudsloven understreges som meget vigtig. Denne inddragelse må ske ud fra individuelle vurderinger. De enkelte forældre og dermed de kompetencer og ressourcer, der findes i barnets netværk må udnyttes optimalt. Det er derfor vigtigt, at tosprogede forældre inddrages i udførelsen af sprogvurderingen.
Den fulde lovtekst findes i dagtilbudsloven -https://www.retsinformation.dk/

Opdateret: 03-03-2017 12:04

Kontakt

Relaterede links

Feedback