2.14. Instruks for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer, servicelovens § 126 a

Det er som udgangspunkt frivilligt for borgeren, om denne ønsker hjælp til personlig hygiejne. Undtagelsesvist kan det tillades, jf. servicelovens § 126 a at fastholde borgeren for at sikre gennemførelse af hygiejnen.

 

Følgende betingelser skal være opfyldt og dokumenteret, før fastholdelse i hygiejnesituationer lovligt vil kunne anvendes som magtanvendelse i forhold til en borger:

 • Borgeren har en dokumenteret betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, og han/hun er visiteret til hjælp (§§ 83-87 eller §§ 101-104).
 • Hvis borgeren er i stand til at give samtykke, skal alt hvad der er muligt, forinden være foretaget for at opnå borgerens frivillige medvirken til varetagelse af borgerens hygiejne.
 • Alle andre muligheder end brug af fastholdelse i hygiejnesituationer skal være forgæves afprøvet eller overvejet, herunder om borgerens basale behov for personlig hygiejne med respekt for borgerens selvværd og livsførelse kan varetages på anden vis, eksempelvis ved ændring af rutiner, motivationsmetoder mm.
 • Fastholdelse i hygiejnesituationer kan kun ske efter forudgående tilladelse og kun, hvis det er absolut nødvendigt for at kunne varetage omsorgspligten i forbindelse med følgende situationer:

 

 • Tandbørstning
 • Barbering
 • Hårvask, badning og tøjskift
 • Klipning af hår og negle
 • Skiftning af bleer og bind
 • Plejning af hud
 • Fjernelse af madrester i kindpose og mundhule

 

Listen er udtømmende, dvs. der er ikke andre situationer, hvor fastholdelse af hygiejnemæssige grunde er tilladt.

 

Tilladelsen skal være tidsbegrænset - maksimalt 3 måneder, hvorefter der kan søges forlængelse til maksimalt 6 måneder. Herefter vil der ikke længere kunne gives tilladelse.

 

Tilladelsen skal indeholde en beskrivelse af, hvilke konkrete hygiejneforhold tilladelsen giver.

 

Akut fastholdelse i hygiejnesituationer uden forudgående tilladelse kan kun ske, hvis betingelserne for udøvelse af nødret er opfyldt (se nedenfor under nødret).

 

Omsorgsmidler, herunder tryghedsskabende foranstaltninger

Foranstaltninger, som udelukkende iværksættes med henblik på at skabe øget tryghed eller forhindre skader og som ikke samtidig mod borgerens vilje forhindrer denne i at bevæge sig, er ikke magtanvendelse, men er varetagelse af omsorgspligten.

 

Ibrugtagning når tilladelsen er givet

Fastholdelsen må kun ske i overensstemmelse med tilladelsens indhold og ikke i forbindelse med øvrige hygiejnesituationer.

 

Personalet må kun anvende hænder, arme og overkrop til fastholdelsen. Det er ikke tilladt at bruge sin kropsvægt til at holde borgeren nede, ligesom det ikke er tilladt at bruge hjælpemidler til fastholdelsen.

 

Fastholdelsens intensitet må aldrig få karakter af et legemligt overgreb.

 

Personalet skal løbende vurdere, om der er mulighed for at iværksætte andre foranstaltninger end magtanvendelse via fastholdelse i hygiejnesituationer.

 

 

Registrering og indberetning

Godkendt brug af fastholdelse i hygiejnesituationer skal registreres første gang, tilladelsen tages i brug og efterfølgende hver gang borgeren modsætter sig brugen.  Registrering skal foretages straks og senest dagen efter episoden har fundet sted af den medarbejder, der har fastholdt borgeren. Lederen har pligt til at sørge for opfølgning og refleksion, og at indsende indberetningsskemaerne (Socialstyrelsens skema 1) en gang hver måned.

Skema 1 findes her.

Indsendelse på Sundhed- og Ældreområdet skal ske til demensteamet via advis i journalsystemet.

Indsendelse på Social- og Handicapområdet skal ske

 • til Social- og Voksen-handicap v/Inger Bach Nielsen
 • digitalt til Socialcentret,
 • til Socialtilsyn Midt, sikkerpost.socialtilsynmidt@silkeborg.dk, hvis borgeren har ophold i et tilbud, som er underlagt tilsyn fra Socialtilsyn Midt og
 • til Borgerens egen handlekommune (via sikker post), hvis denne er en anden end Syddjurs Kommune eller til Regionen, hvis borgeren har ophold i et regionalt botilbud. Se kontaktinfo i borgerens sag.

Udarbejdelse af handleplan

Servicelovens § 136 stk. 2, pålægger kommunen at udarbejde en handleplan for alle personer, overfor hvem der er truffet beslutning om magtanvendelse.

Sundhed- og Ældreområdet: Handleplanen udarbejdes af den nærmeste leder på bo- og aktivitetsstedet - så vidt muligt i samarbejde med borgeren.

Social- og Handicapområdet: Handleplanen udarbejdes af den nærmeste leder på bo- og aktivitetsstedet - så vidt muligt i samarbejde med borgeren.

Handleplanen jf. servicelovens § 141, skal angive:

 • formålet med indsatsen således, at behovet for indgreb kan afsluttes
 • hvilken indsats, der er nødvendig for at opnå formålet
 • den forventede varighed af indsatsen

Dokumentationskrav

I forbindelse med magtanvendelsen skal følgende punkter dokumenteres:

 • Formålet med magtanvendelsen.
 • Hvad der forgæves er gjort/overvejet for at undgå magtanvendelsen
 • At der er søgt og opnået forhåndsgodkendelse.
 • Hvornår magtanvendelsen er sat i værk.
 • Hvilket tilsyn, lederen har besluttet under magtanvendelsen, overvejelserne herom og hvornår der er ført tilsyn.

Foranstaltninger, som udelukkende iværksættes med henblik på at skabe øget tryghed eller forhindre skader og som ikke samtidig mod borgerens vilje forhindrer denne i at flytte sig fra et sted til et andet, er ikke magtanvendelse – men er det man kalder omsorgspligt.

Akut behov for fastholdelse i hygiejnesituationer (nødret)

Fastholdelse i hygiejnesituationer uden forhåndsgodkendelse, må kun finde sted i nødstilfælde.

 

Fastholdelse i hygiejnesituationer uden godkendelse, skal registreres straks og senest dagen efter episoden. Indberetningsskemaet (Socialstyrelsens skema 2) skal indsendes senest på 3. dagen efter magtanvendelsen har fundet sted til de adresser, der nævnt ovenfor under afsnittet Registreringer og indberetninger.

Opdateret: 07-04-2017 10:42

Kontakt