2.17. Optagelse i særlige botilbud uden samtykke, servicelovens § 129

 Lovgivningen opstiller tre muligheder for flytning uden samtykke, dvs. ved magtanvendelse;

 • ”Tvingende nødvendigt”-flytninger via en indstilling til Statsforvaltningen (§ 129, stk. 1)
 • Flytninger via kommunal beslutning, (§ 129, stk. 2).
 • ”Egen-interesse”-flytninger via en indstilling til Statsforvaltningen (§ 129, stk. 3)

 

I alle 3 situationer kan flytning ske til midlertidige botilbud (servicelovens § 107) eller til en varig boform (servicelovens § 108/almenboliglovens § 105).

 

”Tvingende nødvendigt”-flytninger via Statsforvaltningen (servicelovens § 129, stk. 1)

Servicelovens § 129-flytninger skal anvendes, når flytningen skyldes,

 • at den fornødne hjælp ikke kan gives i personens hidtidige bolig (kan også i sjældne tilfælde være den hidtidige bolig på plejehjem eller i botilbud), eller
 • at det plejehjem eller botilbud, som borgeren hidtil har boet på, lukker eller skal nedlægges, eller
 • at borgeren skal overgå fra et botilbud for børn og unge til et botilbud for voksne.

 

Grundbetingelser (§§ 124-124 a, betingelser)

 • Borgeren har en nedsat psykisk funktionsevne
 • Alle andre muligheder end flytning har forgæves været forsøgt eller overvejet

 

Specifikke betingelser (§ 129, stk. 1-betingelser)

Borgeren skal enten modsætte sig flytningen eller mangle evnen til at give samtykke

og

 1. flytningen er absolut påkrævet for, at den pågældende kan få den nødvendige hjælp, og
 2. hjælpen kan ikke gennemføres i personens hidtidige bolig, og
 3. den pågældende kan ikke overskue konsekvenserne af sine handlinger, og
 4. den pågældende udsætter sig selv for at lide væsentlig personskade, og
 5. det er uforsvarligt ikke at sørge for flytning.

 

Sagsforløb i forbindelse med udarbejdelse af indstilling til Statsforvaltningen

Visitator/rådgiver reserverer den specifikke bolig, som er påtænkt anvendt til borgeren, som ønskes tvangsflyttet. En flytning efter servicelovens § 129, stk. 1, har højeste prioritering til bolig, da flytningen er udtryk for, at vi ikke kan give den nødvendige støtte i den hidtidige bolig.

 

Visitator/rådgiver påbegynder – efter godkendelse fra nærmeste leder - udarbejdelse af udkast til indstilling. Udkastet skal indeholde en redegørelse for:

 1. grundlaget for, at lovens betingelser anses for opfyldt (§ 129, stk. 1–betingelserne)
 2. den nødvendige faglige dokumentation for den nedsatte funktionsevne (§ 124-betingelserne)
 3. den hjælp og pleje (især §§ 83 og 85), der har været iværksat eller har været tilbudt den pågældende eller familien, før indstilling om optagelse i et særligt botilbud blev besluttet (§ 124 a-betingelserne.
 4. den specifikke bolig (herunder nøjagtig adresse og navn på plejehjemmet/botilbuddet), indretningen af den nye bolig og den personlige hjælp, pleje og støtte mv., som herefter vil kunne stilles til rådighed.
 5. personens egne samt de pårørendes og den eventuelle værges bemærkninger til flytningen.
 6. hvis borgeren ikke har en værge, udarbejdes en anmodning om beskikkelse af værge. Anmodningen skal senere sendes med indstillingen om flytning.

 

Videresendes til advokat

Hvis personlig værge og pårørende er enige i valg af det tilbud, vi agter at flytte borgeren til, sendes sagen til advokaten med henblik på dennes stillingtagen til ønsket om flytning.

Hvis personlig værge og pårørende ikke er enige i valget af tilbud, skal der først træffes afgørelse om tilbuddet med klagevejledning til Ankestyrelsen. Der vejledes i den forbindelse om retten til frit valg efter servicelovens § 108, stk. 2, og almenboliglovens § 58 a. Dvs. retten til at vælge et andet tilsvarende botilbud. Når der er opnået enighed om valget af botilbud eller afklaret ved afgørelse fra Ankestyrelsen, sendes sagen videre til advokaten.

 

Fremsendelse til Statsforvaltningen

Når svar er modtaget fra advokaten, sendes svaret sammen med indstillingen til Statsforvaltningen med henblik på, at Statsforvaltningen træffer afgørelse.

 

En eventuel anmodning om beskikkelse af værge vedlægges.

 

En eventuel anmodning om suspension af opsættende virkning, dvs. anmodning om tilladelse til straks-flytning skal vedlægges. Der skal altid ved flytning direkte fra sygehus overvejes, om der er grundlag for at anmode om suspension af den opsættende virkning.

 

Når Statsforvaltningen har godkendt flytningen, vil flytning først kunne ske tidligst 4 uger efter Statsforvaltningens afgørelse, da klage til Ankestyrelsen er tillagt opsættende virkning i disse sager.

 

Klagefristen skal derfor være udløbet før der flyttes jf. retssikkerhedslovens § 72 stk. 5.

 

Når ganske særlige grunde af ren faglig og støttemæssig art (ikke økonomi) taler for det, kan Statsforvaltningen, efter anmodning, suspendere den opsættende virkning af klage, således at borgeren kan flyttes straks – retssikkerhedslovens § 72 stk. 5.

 

Afgørelse om flytning (servicelovens § 129, stk. 2)

Flytninger efter servicelovens § 129, stk. 2. anvendes, hvis borgeren har en erhvervet fremadskridende lidelse, som det f.eks. kan ses ved fremskreden demens, og hvor ophold i et botilbud, herunder et andet botilbud, med tilknyttet service er påkrævet for, at den pågældende kan få den nødvendige hjælp.

 

Sagsforløb i forbindelse med udarbejdelse af indstilling

En flytning efter servicelovens § 129, stk. 2, har højeste prioritering til bolig, da flytningen er udtryk for, at vi ikke kan give den nødvendige støtte i den hidtidige bolig.

 

Det undersøges om borgeren har en personlig værge. Hvis ikke – skal der indsendes anmodning til Statsforvaltningen om beskikkelse af værge, idet værgens samtykke er nødvendigt for at vi kan flytte efter § 129 stk. 2.

 

Visitator/rådgiver udarbejder udkast til afgørelse om flytning. Udkastet skal indeholde en redegørelse for grundlaget for, at lovens betingelser anses for opfyldt (§ 129 stk. 2–betingelserne):

 1. den nødvendige faglige dokumentation for den nedsatte funktionsevne (§ 124-betingelserne),
 2. den hjælp og pleje (især servicelovens §§ 83 og 85), der har været iværksat eller har været tilbudt den pågældende eller familien, før indstilling om optagelse i et særligt botilbud blev besluttet (§ 124 a-betingelserne),
 3. den specifikke bolig (herunder nøjagtig adresse og navn på plejehjemmet/botilbuddet), indretningen af den nye bolig og den personlige hjælp, pleje og støtte mv., som herefter vil kunne stilles til rådighed,
 4. personens egne samt de pårørendes bemærkninger til flytningen.

 

Når den personlige værge er beskikket og har samtykket i, at borgeren bliver flyttet, træffer visitationschefen afgørelse om flytning. Hvis værgen ikke samtykker, skal sagen viderebehandles efter § 129, stk. 1, som en indstilling til Statsforvaltningen.

 

”Egen interesse”-flytning via Statsforvaltningen (servicelovens § 129, stk. 3)

I sjældne tilfælde kan det være i borgerens egen interesse at flytte selvom borgeren allerede er beboer på et plejehjem eller i et botilbud, selv om de strenge betingelser i § 129, stk. 1, ikke er opfyldt. Det kan være fordi alle borgerens nærtstående bor i eller er flyttet til en anden landsdel. Hvis der opstår sådanne situationer, kan der i ganske særlige tilfælde indstilles til Statsforvaltningen, at der foretages en flytning.

 

Specifikke betingelser (§ 129, stk. 3-betingelser):

 • Borgeren er allerede beboer på et plejehjem eller i et botilbud.
 • Borgeren mangler evnen til at give samtykke
 • Flytningen skønnes i borgerens egen interesse, f.eks. for at komme geografisk væsentligt tættere på nære pårørende.

 

Når det er godkendt, at de særlige betingelser i § 129, stk. 3, er opfyldt, følges samme procedure som nævnt ovenfor vedr. indstilling til Statsforvaltningen.

 

Registrering og indberetning

Når der er truffet beslutning om optagelse i særlige botilbud og flytningen er gennemført, skal lederen af det modtagende botilbud foretage registrering på Socialstyrelsens skema 3, senest med udgangen af den måned, hvor flytningen er gennemført.

 

Særligt om advokatbistand

Visitationen skal sørge for, at borgeren får gratis advokatbistand i sager om optagelse i særlige botilbud uden samtykke efter servicelovens § 129, stk. 1.

 

I følge § 6, i magtanvendelsesbekendtgørelsen har kommunen pligt til at benytte de advokater, der er udpeget af Statsforvaltningen. Dog kan den, der iværksættes foranstaltninger over for, efter § 7, i bekendtgørelsen altid vælge sin egen advokat, men kommunen skal i så fald påse, at en advokat, som er privat antaget, ikke bliver inhabil på grund af forholdet mellem klienten og klientens ægtefælle, pårørende m.fl.

 

Pårørende eller andre kan ikke pege på en advokat på borgerens vegne. Udgiften til advokat i form af salær og transport afholdes af visitationsenhederne.

Opdateret: 07-04-2017 10:56

Kontakt