2.6. Magtanvendelse i forbindelse med omsorgspligten

Efter serviceloven § 82, gælder der en pligt til aktivt at undgå omsorgssvigt. Pligten er begrundet i, at personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne i flere tilfælde ikke vil være i stand til at give samtykke til tilbud efter serviceloven i forbindelse med en særlig indsats. Omsorgspligten gælder uanset om den pågældende samtykker eller ej, men bestemmelsen giver ikke hjemmel til at anvende fysisk magt.

 

Ansøgning

Inden der iværksættes magtforanstaltninger, skal der gives tilladelse. For Social- og Handicapområdet rettes henvendelse til Social- og Voksen-handicap v/Inger Bach Nielsen. For Sundhed- og Ældreområdet rettes henvendelse til demensteamet, som man via journalsystemet kan sende en »advis« til.

 

Fremgangsmåde ved ansøgning:

  • Nærmeste leder fremsender ansøgning om tilladelse til anvendelse af magt, jf. ovenfor, hvori det angives, hvilket indgreb, der anses for nødvendigt og dokumentation for, at betingelserne for magtanvendelse er opfyldt.
  • En evt. værges bemærkninger, eller, hvis en sådan værge ikke findes – nærmeste pårørendes bemærkninger til foranstaltningen skal fremgå. Kommunens ansøgningsskemaer skal anvendes.

 

Afgørelse

På Sundheds- og Ældreområdet og Social- og Handicapområdet skal hhv. Inger Bach Nielsen og demensteamet sikre, at alle betingelser er opfyldt, herunder at der er den nødvendige dokumentation for den varigt nedsatte psykiske funktionsevne. Der indhentes evt. supplerende oplysninger.

 

Afgørelse om tilladelse til brug af magt skal skriftligt meddeles den, der har ansøgt om magtanvendelsen samt pågældende borger, som også skal gives en klagevejledning.

 

Hvis borgeren ikke selv er i stand til at klage, skal beslutningen skriftligt meddeles den pågældendes værge, evt. pårørende/ægtefælle, idet en af disse i så fald er klageberettigede. Personlig værge går forud for pårørende. Ved indgreb efter serviceloven §§ 127 og 129, stk. 1, vil den tildelte advokat selvstændigt kunne påklage afgørelsen.

 

Senest 3 måneder efter afgørelsen er sendt, følger den nærmeste leder op på om betingelserne for magtanvendelsen stadig er opfyldt.

 

Benyttelse af godkendt magtanvendelse vil efter ansøgning typisk blive bevilget for en afgrænset periode. I forbindelse med afgørelsen skal der tages stilling til varigheden af godkendelsen. Formålet med afgørelsen er netop i den pågældende periode at give medarbejderne mulighed for at udvikle metoder, som gør fremtidig brug af magtanvendelse unødvendig. Undtaget herfra er flytning uden samtykke (serviceloven § 129), som er en varig foranstaltning.

 

Udarbejdelse af handleplan

Servicelovens § 136, stk. 2, pålægger kommunen at udarbejde en handleplan for alle personer, som der er truffet beslutning om magtanvendelse overfor.

 

Sundhed- og Ældreområdet: Lederen på bo- og aktivitetsstedet er ansvarlig for udarbejdelsen af handleplanen. Dette sker i praksis i samarbejde med de(n) involverede medarbejder(e). Udarbejdelse af handleplanen sker desuden så vidt muligt i samarbejde med borgeren.

 

Social- og Handicapområdet: Nærmeste leder er ansvarlig for udarbejdelse af handleplanen, så vidt muligt i samarbejde med borgeren.

 

Handleplanen jf. serviceloven § 141, skal angive:

  • formålet med indsatsen således, at behovet for indgreb kan afsluttes
  • hvilken indsats, der er nødvendig for at opnå formålet
  • den forventede varighed af indsatsen

 

Registrering, indberetning og tidsfrister

Hver gang der iværksættes magtanvendelse skal indgrebet registreres og indberettes via skemaer udarbejdet af Socialstyrelsen. Magtanvendelse, der er omfattet af nødværge eller nødret registreres og indberettes i lighed med øvrige magtanvendelser.

 

Vejledning og registreringsskemaerne findes på socialstyrelsens hjemmeside, se her).

 

Skema 1 benyttes til registrering og indberetning af godkendt magtanvendelse, jf. servicelovens §§ 125, 126, 126 a, 127 og 128. Medarbejderen skal registrere episoden straks eller senest dagen efter den har fundet sted. Lederen har pligt til at indberette magtanvendelsen, dvs. indsende skemaet hver måned til hhv. Social- og Voksen-handicap v/Inger Bach Nielsen på Social- og Handicapområdet eller demensteamet på Sundhed- og ældreområdet.

 

Skema 2 benyttes til registrering og indberetning af akut magtanvendelse, jf. servicelovens § 126 og andre tilfælde af magtanvendelse, som hhv. Social- og Voksen-handicap v/Inger Bach Nielsen på Social- og Handicapområdet samt demensteamet på Sundhed- og ældreområdet ikke har givet tilladelse til. Medarbejderen skal registrere episoden straks og senest dagen efter den har fundet sted. Lederen skal indberette magtanvendelsen senest på 3.dagen efter magtanvendelsen har fundet sted.

 

Skema 3 benyttes til registrering og indberetning af magtanvendelse, jf. servicelovens § 129. Leder af det modtagende tilbud registrerer på skema 3 senest med udgangen af den måned, hvor flytning er gennemført. Indberetninger sendes hvert kvartal.

 

Indsendelse af indberetning på Sundhed- og Ældreområdet skal ske til demensteamet via advis i journalsystemet.

 

Indsendelse af indberetning på Social- og Handicapområdet skal ske til

  • Social- og Voksen-handicap v/Inger Bach Nielsen samt
  • digitalt via journalsystemet til Socialcentret, og
  • til Socialtilsyn Midt, sikkerpost.socialtilsynmidt@silkeborg.dk, hvis borgeren har ophold i et tilbud, som er underlagt tilsyn fra Socialtilsyn Midt og
  • til Borgerens egen handlekommune (via sikker post), hvis denne er en anden end Syddjurs Kommune eller til Regionen, hvis borgeren har ophold i et regionalt botilbud. Se kontaktinfo i borgerens sag i journalsystemet.
Opdateret: 28-03-2019 12:56

Kontakt