Hvilke sager kan indbringes for huslejenævnet?

Nedenfor er en række ofte forekommende årsager til uenighed mellem lejer og udlejer:

 

Både lejer og udlejer kan som udgangspunkt indbringe sager for huslejenævnet. Huslejenævnets sekretariat kan alene vejlede generelt. Vejledningen kan f.eks. gå ud på, hvilke typer af sager, der kan indbringes, og om sagsgangen i nævnet mv.

Hvis du ønsker at indbringe en sag for huslejenævnet, skal du først afklare, om der er en konflikt. Med andre ord skal du som lejer indledningsvis kontakte din udlejer eller som udlejer indledningsvis kontakte din lejer og søge en løsning, før du eventuelt henvender dig til huslejenævnet. I nogle typer af konflikter gælder der dog frister for udlejerens indbringelse af sagen for huslejenævnet. Udlejeren skal i disse tilfælde være opmærksom på at indbringe konflikten for nævnet inden udløbet af indbringelsesfristen.

Hvis huslejenævnet vurderer, at egentlig bevisførelse er nødvendig, f.eks. i form af vidneafhøringer, syn og skøn m.v., kan nævnet afslutte sagsbehandlingen med at afvise sagen. Du må i så fald indbringe sagen for Boligretten i Randers, hvis du ønsker en afgørelse.

Huslejenævnet kan behandle sager om f.eks.:

 • Huslejens størrelse
 • Udlejers varsling af lejeforhøjelser, herunder efterlevelse af frister for indsigelse og indbringelse
 • Iværksættelse af forbedringer, der vil medføre lejeforhøjelse
 • Antennebidrag
 • Regnskaber for bl.a. varme og vand, herunder lejers efterlevelse af indsigelsesfrist over for udlejer og udlejers efterlevelse af indbringelsesfrist for nævnet.
 • Regnskaber for konti til ind- og udvendig vedligeholdelse
 • Lejers råderet til at gennemføre forbedringsarbejder mod godtgørelse
 • Pligt til renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse
 • Pligt til istandsættelse ved fraflytning
 • Lejers krav på tilbagebetaling af depositum ved fraflytning
 • Overtrædelse af husordenen. En konflikt herom kan alene indbringes af udlejeren
 • Forhåndsgodkendelse af leje efter lejelovens § 59 a, stk. 4, efter anmodning fra en ejer af en ejerbolig eller en andelshaver med brugsret til en beboelseslejlighed i en andelsboligforening. Efter boligreguleringslovens § 39, stk. 1, udgør gebyret for huslejenævnets behandling af en sådan sag 511 kr. efter 1. januar 2017. Adgang til forhåndsgodkendelse gælder kun for ejere, der på ansøgningstidspunktet ikke ejer andre udlejede ejerboliger og for andelshavere, der på ansøgningstidspunktet ikke har brugsret til andre udlejede andelsboliger.

Huslejenævnet kan som udgangspunkt ikke tage stilling til

 • ret til opsigelse og ophævelse, fremleje, bytte og fortsættelse af lejemål.
 • Inddrivelse af pengekrav

Svamp: Ved begrundet mistanke om svampeangreb skal udlejeren kontaktes. Huslejenævnet og beboerklagenævnet har normalt ikke mulighed for at konstatere, om en bolig har svamp, herunder skimmelsvamp. Kommunen fører imidlertid tilsyn med, at bygninger, der benyttes til bolig og ophold, ikke er sundhedsfarlige ved deres indretning og beliggenhed, og kommunen kan i den konkrete situation gribe ind over for fugt og skimmelsvampevækst. I tilfælde af svamp kan lejeren eller udlejeren derfor rette henvendelse til:

Opdateret: 22-12-2016 12:52

Kontakt

Relaterede links

Feedback