Hvordan indbringes en sag, og hvad koster det?

Hvordan indbringer jeg en konflikt for Huslejenævnet?

Der henvises til punktet: ”Hvilke sager kan indbringes for huslejenævnet?” Som det fremgår her, kan en sag indbringes af enten lejeren eller udlejeren.

Indledningsvis skal du kontakte den anden part i konflikten og søge en løsning, før du eventuelt anmoder huslejenævnet om at tage stilling.

Digital brevveksling

Din henvendelse til huslejenævnet skal være skriftlig - gerne i form af en mail.

Huslejenævnet modtager digital post via hovedadressen: syddjurs@syddjurs.dk. Skriv venligst ”att.: Huslejenævnet” i emnelinjen.

Din henvendelse skal altid indeholde oplysning om, hvilken afgørelse, du ønsker, at huslejenævnet skal nå frem til, samt hvorfor.

Husk så vidt muligt at vedhæfte de relevante bilag, eksempelvis lejekontrakt og brevveksling i sagen m.v.

Telefonisk henvendelse

Sekretariatet for huslejenævnet kan kontaktes på telefon 87 53 50 00 via kommunens callcenter.

Huslejenævnet og nævnets sekretariat yder ikke rådgivning til den ene part mod den anden part og optræder ikke på den ene parts side mod den anden part.

Sekretariatet kan alene vejlede generelt.

Vejledningen kan f.eks. gå ud på, hvilke typer af sager, der kan indbringes, og om sagsgangen i nævnet mv.

Postadressen for breve til postomdeling er:

Det fælleskommunale huslejenævn for Djursland
Syddjurs Kommune
Lundbergsvej 2
8400 Ebeltoft

Oplys gerne om din egen mailadresse allerede ved din første henvendelse, hvis du skriver i et brev, der sendes som almindelig brevpost.

Gebyr

I 2018 koster det 308 kr. at få en sag behandlet.

Kun den af parterne, der indbringer en sag, vil blive afkrævet gebyr. Du vil blive vejledt om betaling af gebyr, når du har indbragt sagen for huslejenævnet. Du behøver derfor ikke indbetale noget, før huslejenævnet har oprettet sagen med et sagsnummer og har skrevet til dig om gebyret.

Gebyret kan enten vedlægges i form af check eller indbetales på Syddjurs Kommunes konto i Djurslands Bank, registreringsnummer: 7300, Konto nr.: 0002510011.

Husk tydeligt at angive lejemålets adresse og/eller sagsnummeret hos huslejenævnet ved overførslen af beløbet.

Huslejenævnet iværksætter ikke en realitetsbehandling af den indbragte sag, før beløbet er betalt.

Uanset sagens udfald er der ikke yderligere omkostninger forbundet med sagens behandling.

Gebyret tilbagebetales ikke, uanset om du får, eller ikke får, medhold i konflikten med den anden part.

Når huslejenævnet har indledt partshøring, tilbagebetales gebyret ikke, heller ikke selvom der eventuelt indgås forlig eller sagen trækkes tilbage, før huslejenævnet har truffet afgørelse.

Udlejergebyr, hvis lejer får fuldt medhold ved nævnet

Fra 1. juli 2015 skal udlejer ifølge boligreguleringslovens § 39, stk. 2, betale et beløb til huslejenævnet, når lejer får fuldt medhold i nævnet. Det er huslejenævnet, som beslutter, om gebyret skal betales.

Beløbet udgør 2.124 kr. pr. 1. januar 2017.

Hvis der indgås forlig, eller hvis udlejer hæver sagen, inden der træffes afgørelse, skal udlejer ikke betale gebyret

 

Opdateret: 02-01-2018 10:46

Kontakt

Relaterede links

Feedback