Planlægning for vindmøller ved Skaføgård er ophævet

Natur- og Miljøklagenævnet har ophævet Syddjurs Kommunes planlægning for tre vindmøller ved Skaføgård. Læs hvordan planlægningen er ændret, og hvad der gælder nu.

Syddjurs Byråd vedtog i 2012 planlægning for tre vindmøller ved Skaføgård Gods. Planlægningen blev senere ophævet af Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse har ført til, at dele af Kommuneplan 2013 er blevet ændret efter dens endelige vedtagelse. Syddjurs Kommune redegør her for, hvordan ophævelsen af vindmølleplanlægningen ved Skaføgård er håndteret.

 

Afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet

Natur- og Miljøklagenævnet har den 2. december 2013 annulleret Syddjurs Byråds beslutning af 16. december 2010, hvor forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for tre vindmøller ved Skaføgård blev vedtaget til udsendelse i offentlig høring.

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse lyder:

"Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Syddjurs Kommunes afgørelse af 16. december 2010 om vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 348 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 12. Som følge heraf ophæves tillige kommunens afgørelse af 25. april 2012, hvorved Lokalplan nr. 348 og Kommuneplantillæg nr. 12 blev endeligt vedtaget. Nævnet ophæver endvidere den samlede miljørapport (VVM-redegørelse og miljøvurdering) samt den meddelte VVM-tilladelse af 10. september 2012."

Afgørelsen begrundes med, at Syddjurs Kommune i miljørapporten ikke har gjort tilstrækkeligt rede for den mulige påvirkning af fem flagermusarter, der er beskyttet efter habitatdirektivets bilag IV, og som potentielt kan bruge området som yngle- og rasteplads.

 

Hvilken planlægning er konkret blevet ophævet?

Som følge af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse har Syddjurs Kommune ophævet planerne på følgende måde:

 

Lokalplan 348:

Lokalplan 348 er ophævet på den nationale planportal PlansystemDK. Lokalplanen har nu status ”Aflyst”, er påtrykt en notits om at den er ophævet, og Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er indsat i de elektroniske plandokumenter.

Tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009:

Tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009 er ophævet på den nationale planportal PlansystemDK. Tillægget har nu status ”Aflyst”, er påtrykt en notits om at den er ophævet og Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er indsat i de elektroniske plandokumenter.

De elementer i Kommuneplan 2013, der er tilføjet som konsekvens af vedtagelsen af Tillæg nr. 12, er slettet fra den digitale kommuneplan. Dette omfatter kommuneplanramme 9.15.T3, Teknisk anlæg til vindmøller ved Skaføgård, og en retningslinje for støjkonsekvenszonen omkring vindmølleområdet.

VVM-redegørelse:

Redegørelsen for Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) for vindmølleprojektet ved Skaføgård er udtaget af listen over eksisterende VVM-redegørelser i redegørelsesdelen i den digitale Kommuneplan 2013.

VVM-tilladelse:

VVM-tilladelsen er annulleret.

 

Hvorfor nævner Kommuneplan 2013 stadig vindmøller ved Skaføgård?

Syddjurs Kommuneplan 2009 indeholdt allerede ved vedtagelsen den 17. december 2009 en retningslinje, der udpegede Skaføgård som ét af fire områder i Syddjurs Kommune, der umiddelbart fandtes egnet til opstilling af op til tre vindmøller med en højde på max 150 m.

Retningslinjen, der udpeger Skaføgård som potentielt vindmølleområde, var dermed ikke en del af Tillæg nr. 12, idet den var vedtaget på forhånd. Den er derfor heller ikke en del af den planlægning, som Natur- og Miljøklagenævnet ophævede i deres afgørelse af 2. december 2013.

Retningslinjen for vindmøller ved Skaføgård blev videreført og revideret i Kommuneplan 2013. Den lyder:

"Retningslinje 10.12.1. Områder der findes umiddelbart egnede til vindmøller. Der er umiddelbart mulighed for at opstille følgende antal vindmøller i områder:

  • Område ved Skaføgård - op til 3 vindmøller på max 125 m. (...)"

Syddjurs Kommune fastholder af juridiske årsager retningslinje 10.12.1 i Kommuneplan 2013. Det begrundes med, at retningslinjen ikke var en del af Tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009, som er blevet ophævet. Dog var den en del af den Kommuneplan 2013, der blev endelig vedtaget den 19. december 2013 og derfor er juridisk bindende for kommunen. Retningslinjen kan derfor kun fjernes fra kommuneplanen i forbindelse med vedtagelsen af et tillæg til Kommuneplan 2013 eller i forbindelse med næste kommuneplanrevision.

 

Hvad giver en retningslinje lov til?

Retningslinjer i kommuneplanen medfører ingen anlægs- eller handlepligt for hverken byrådet, kommunens administration eller borgerne. De fungerer i stedet som en rettesnor for kommunens administration, når der fx skal planlægges for eller gives tilladelse til konkrete projekter. Selv om et projekt er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer, er byrådet ikke forpligtet til at udnytte retningslinjen og godkende projektet.

En retningslinje er heller ikke i sig selv nok til at igangsætte anlægsarbejde for større projekter som fx vindmøller. Her skal der først udarbejdes konkret planlægning for projektet i form af:

  • en kommuneplanramme
  • en lokalplan (hvis projektet er lokalplanpligtigt efter planloven)
  • en miljøvurdering af planerne (hvis de er miljøvurderingspligtige efter lov om miljøvurdering), og
  • en VVM-redegørelse med efterfølgende VVM-tilladelse (hvis projektet er VVM-pligtigt efter planloven).

I forbindelse med en sådan planlægning vil offentligheden blive inddraget i form af offentlige høringer, borgermøder mv. Byrådet tager altid stilling til alle høringssvar inden vedtagelse af ny planlægning.

Offentlighedens inddragelse i planlægningen er en af planlovens grundsten. Kravene til, hvornår offentligheden skal inddrages og hvor lange høringsperioderne som minimum skal være, er fastsat ved lov.

 

Hvad sker der så nu?

Som beskrevet ovenfor er byrådet ikke forpligtet til at godkende vindmølleprojekter ved Skaføgård på baggrund af retningslinje 10.12.1 i Kommuneplan 2013.

På byrådsmødet den 25. juni 2014 blev byrådet forelagt en ny ansøgning for et vindmølleprojekt ved Skaføgård. Byrådet afviste efter diskussion og afstemning at igangsætte planlægning for projektet.

Eventuelle fremtidige ansøgninger vil blive fremlagt for byrådet på samme vis, og det vil så være op til byrådet at beslutte, om planlægning for det konkrete projekt skal igangsættes.

Byrådet skal vedtage en ny kommuneplan inden udgangen af 2017. I den forbindelse vil byrådet genoverveje, om retningslinjen for vindmøller ved Skaføgård fortsat skal være en del af kommuneplanen.

 

Læs mere

Video og mødereferat fra byrådets vedtagelse af Kommuneplan 2013 den 19. december 2013

Video og mødereferat fra byrådets afvisning af at igangsætte ny planlægning for vindmøller ved Skaføgård den 25. juni 2014

Syddjurs Kommuneplan 2013

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser om ophævelse af planlægningen og afvisning af genoptagelse af sagen

Lokalplan 348 og Tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009 i PlansystemDK – ophævet

 

Andre sagsdokumenter kan findes via Åben Indsigt i kommunens sagssystem. Se fx sagsnr. 14/13673

 

Tidslinje

Opdateret: 21-09-2017 12:15

Kontakt