Vindmølleplanlægning

Læs om vindmølleplanlægning i Syddjurs Kommune

Syddjurs Kommune har siden 2009 arbejdet med planlægning af tre områder til store vindmøller ved hhv. Skiffard, Kærende og Skaføgård.

Der er siden arbejdet med to andre områder til store vindmøller på Sivested Mark og i Elløv Enge.

Endelig arbejdes der fortsat (pr. august 2014) med et område til én enkelt mindre vindmølle ved Bale.

Se kortet og teksten herunder:
 


A. 7 vindmøller (150 m) på Sivested Mark. Afvist af Byrådet i 2013. 
B. 4 vindmøller (125 m) i Elløv Enge
     Indgik i udkast til Forslag til Kommuneplan 2013.
     Udtaget af det endelige kommuneplanforslag.
C. 3 vindmøller (125 m) ved Skaføgård. Godkendt 2012.
     Ophævet i 2013 af Natur- og Miljøklagenævnet, efter klager fra naboer.
     Videre planlægning afslået af byrådet i juni 2014.
D. 3 vindmøller (120-125 m) ved Skiffard. Afslået af byrådet i 2012.
E. 2 vindmøller (120-125 m) ved Kærende. Afslået af byrådet i 2012.
F. 1 vindmølle (60 m) ved Bale, igangsat af kommunen i 2014.

 

Oplysninger om ophævet planlægning
for tre 125 m høje vindmøller ved Skaføgård

Byrådet vedtog den 25. april 2012 en lokalplan med kommuneplantillæg for opstilling af vindmøller ved Skaføgård. Planerne blev efterfølgende ophævet af Natur- og Miljøklagenævnet den 2. december 2013 efter at de blev påklaget af naboer i området.

Nævnet ophævede plangrundlaget (lokalplanen, kommuneplantillægget, miljørapporten og VVM-tilladelsen) med henvisning til miljørapportens mangelfulde redegørelse for påvirkning af den beskyttede Bilag IV-art flagermus, der muligvis lever i området.

I Kommuneplan 2013 fremgår stadig af retningslinjerne, at byrådet fortsat vil arbejde for opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård. Dog afviste byrådet den 25. juni 2014 at igangsætte konkret kommune- og lokalplanlægning for etablering af 3 vindmøller af 125 meters højde ved Skaføgård.

Læs mere om vindmølleplanlægningen ved Skaføgård her

 

Oplysninger om afslåede  ansøgninger om
tre 120-125 m høje vindmøller ved Skiffard, og
to 120-125 m høje vindmøller ved Kærende

Byrådet har den 26. januar 2012 afslået en endelig vedtagelse af to forslag til lokalplaner og kommuneplantillæg for opstilling af vindmøller ved hhv. Skiffard og Kærende.

Afslaget er meddelt den 29. marts 2012. Ansøgerne på de to vindmøller ved Kærende har efterfølgende påklaget afslaget til Natur- og Miljøklagenævnet den 30. april 2012. Nævnet afviste den 3. juli 2013 klagen og stadfæstede kommunens afgørelse om ikke at fortsætte med planlægning af vindmøller ved Kærende.

Den 27. juni 2013 har Byrådet desuden vedtaget et Forslag til Kommuneplan 2013, hvor Skiffard og Kærende blev slettet som mulige vindmølleområder.
 

Oplysninger om igangværende planlægning
for en 60 m høj vindmølle ved Bale

Syddjurs Kommunes udvalg for Plan, udvikling og kultur har den 7. maj 2014 truffet beslutning om at igangsætte planlægning for opstilling af 1 vindmølle vest for landsbyen Bale. Der er tale om en vindmølle, som har en totalhøjde på 59.5 m, og som ønskes opstillet på et ca. 75 m højt bakkeplateau.Planlægningen afventer p.t. (august 2014) nærmere ansøgningsmateriale fra ansøgeren.

De offentlige akter i sagerne om vindmøllen ved Bale kan ses på flg. links:

http://www.syddjurs.dk/sag/14/8712

http://www.syddjurs.dk/sag/14/7784

http://www.syddjurs.dk/sag/12/31616

http://www.syddjurs.dk/sag/10/26916

http://www.syddjurs.dk/sag/08/35486

 

Hvorfor skal der opstilles vindmøller i Danmark?

I marts 2012 blev 95 % af Folketinget enige om en langsigtet energiaftale med konkrete mål for 2020:

 • CO2-udledningen skal være reduceret med 34 % i forhold til 1990.
 • Mere end 35 % vedvarende energi.
 • Knap 50 % af vores elforbrug skal komme fra vind.

Om udbygningen med vindkraft er besluttet en udbygning med 2.000 MW ny kapacitet frem til 2020:

 • 1.800 MW ny kapacitet på land (heraf 1.300 MW til erstatning for eksisterende møller).
 • 500 MW kystnære havmøller.
 • Udbud af i alt 1.000 MW stor-skala-havmøller.

Baggrund for Folketingets beslutning er et ønske om at reducere miljøbelastningen og sparer samfundet for omkostninger til import af kul og andre brændsler.

En andel i et vindmøllelaug er typisk på 1.000 kWh. Hvis disse 1.000 kWh produceres med vindkraft i stedet for kulkraft undgås afbrænding af 338 kg kul og miljøet spares for følgende emissioner:

 • CO2 (drivhusgas): 784 kg
 • SO2 (svovldioxid) : 110 kg
 • Nox (kvælstofoxider): 230 kg
 • Partikler: 30 kg
 • Slagger/aske: 51 kg
   

De fire VE-ordninger

I VE-loven (lov om fremme af vedvarende energi) findes fire ordninger, der har til formål at fremme lokalbefolkningens accept af og engagement i udbygning med vindmøller på land.

De fire VE-ordninger under VE-loven omfatter:

 • Garantifonden... som giver lokale vindmøllelav/initiativgrupper mulighed for at få en garanti til brug for optagelse af lån til finansiering af forundersøgelser i forbindelse med nye vindmølleprojekter.
 • Grøn ordning...som giver kommuner, der opstiller nye vindmøller, mulighed for at søge tilskud til forskellige typer af anlægsarbejder samt kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v.
 • Værditabsordningen...som giver naboer til planlagte vindmøller mulighed for at få erstatning, hvis deres ejendom må forventes at falde i værdi som følge af opstillingen af de nye vindmøller.
 • Køberetsordningen... som giver lokale borgere mulighed for at købe andele i kommende vindmølleprojekter.
   

Kontaktpersoner:

Teamleder, ingeniør Susanne Kornvig, sko@syddjurs.dk
 (vedr. VVM, miljøvurdering og miljøgodkendelse)
Teamleder, Henrik Shcarling Bernberg, hesb@syddjurs.dk
 (vedr. planlægning, kommuneplan og planstrategi).
 

Læs mere:

Statslig information om vindmøller: www.vindinfo.dk

Opdateret: 12-10-2017 11:30

Kontakt

Feedback