Lokalplan nr. 403 for centerområde ved Den ny Maltfabrik i Ebeltoft

Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 10.250 m2 i den centrale del af Ebeltoft midtby, der i dag huser den gamle nedlagte maltfabrik. Området anvendes i dag til midlertidige kulturelle og offentlige funktioner o.l.

Lokalplanen skaber mulighed for at opføre et projekt, som er resultatet af en afholdt arkitektkonkurrence, vundet af Praksis Arkitekter A/S.

Du kan se vinderforslaget her nederst på siden.

Visionen bag arkitektkonkurrencen for Den ny Maltfabrik er at skabe et dynamisk center for kreativt erhverv og kultur i Maltfabrikken, herunder blandt andet spillested, mikrobryggeri, museum, bibliotek, kreative værksteder mv.

Projektet omdanner de eksisterende bygninger og byrum samt tilføjer nye bygninger til det gamle industrikompleks for et samlet bruttoetageareal på ca. 4400 m2. Lokalplanen rummer herudover udvidelsesmuligheder, så der i alt kan etableres op til 6730 m2 bruttoetageareal indenfor lokalplanens område, svarende til en samlet bebyggelsesprocent på ca. 65.

Lokalplanens formål er, at sikre de eksisterende maltfabriksbygninger, men give mulighed for ombygning og udvikling af bygningerne under særlige hensyn til det eksisterende bymiljø, maltfabrikkens arkitektur og karakter i materiale og farvevalg. Lokalplanforslaget skal samtidig sikre arealer til nye byrum og sammenhænge, der styrker bevægelserne mellem Adelgade, Maltfabrikken og kysten, ud fra en overordnet strategi skitseret i Visions- og udviklingsplan for Ebeltoft By og Havn.

Se mere om Visions- og udviklingsplanen her: /borger/byggeri-bolig-og-planer/lokalplaner-og-andre-planer/aktuelle-planprojekter/udviklingsplan

Offentlig debat

Lokalplanen har været fremlagt i 8 ugers offentlig debat i perioden 2. maj 2017 til 27. juni 2017. Der er i debatperioden indkommet i alt 7 høringssvar, ligesom der blev taget et forbehold ved Byrådets vedtagelse af lokalplanen som forslag.

Forbehold, bemærkninger og indsigelser fra debatperioden om planforslaget har givet anledning til ændringer af den endelige lokalplan.

Du kan se mere om ændringerne og Byrådets endelige behandling af lokalplanen her: /indhold/byraadet-30-08-2017

Du kan også finde den endelige lokalplan med ændringer, retsvirkninger og klagevejledning her: /indhold/endelig-vedtagelse-af-lokalplan-nr-403-centeromraade-ved-den-ny-maltfabrik-i-ebeltoft

BilagStørrelse
20160922 praksis malt mappe lavopl.pdf32.2 MB
lp 403.pdf5.72 MB
Opdateret: 21-09-2017 09:45
Feedback