Lokalplaner

Se gældende lokalplaner og byplanvedtægter

Lokalplanlægning
En lokalplan fastlægger juridisk bindende bestemmelser for kommunens administration, for grundejere, lejere og brugere med hensyn til den fremtidige anvendelse af det område, som lokalplanen omfatter.
 
Bestemmelserne kan dreje sig om bebyggelsens art, anvendelse, omfang og udformning, beplantning, vej og stiforhold m.v. Lokalplanen tinglyses på de ejendomme, den omfatter.
 
Før en lokalplan kan vedtages, skal der offentliggøres et forslag. De grundejere, lejere og organisationer, som berøres af planen, bliver underrettet om forslaget og får mulighed for at komme med indsigelser og ændringsforslag.
 
Offentlighedsfasen varer i mindst 8 uger.
 
Byrådet tager stillling til tilkendegivelserne, hvorefter lokalplanen kan vedtages endeligt. Dette kan ske i uændret eller i en tilrettet form ud fra de indsigelser og ændringsforslag, som Byrådet har besluttet at imødekomme.
 
Lokalplanerne skal udarbejdes i overensstemmelse med kommuneplanen. For områder i kommunen, som ikke er omfattet af lokalplaner, kan der gælde en byplanvedtægt eller en deklaration, der juridisk og indholdsmæssigt svarer til en lokalplan. Enkelte områder i kommunen er ikke omfattet af hverken en lokalplan eller en byplanvedtægt. Her lægges kommuneplanens bestemmelser til grund for byplanmæssig administration af området.

Opdateret: 28-01-2014 15:05
Feedback