Tematillæg til Planstrategi 2015 – By- og turismeudvikling i kystnærhedszonen er vedtaget

Syddjurs Byråd behandlede på sit møde den 11. oktober 2017 høringssvar til ”Tematillæg til Planstrategi 2015 for by- og turismeudvikling i kystnærhedszonen for Syddjurs Kommune” i den offentlige høringsperiode fra den 3. juni 2017 til den 1. september 2017.

De indkomne høringssvar gav anledning til, at Byrådet besluttede, at:

  • Reducere forslaget om udlæg af nyt sommerhusområde ved Holme
  • Reducere forslaget om udlæg af nyt sommerhusområde ved Begtrup Vig
  • Foreslå to nye sommerhusområder ved Taksvej, Stenager og Øervej, Øerne
  • Reducere forslag til udtagning af sommerhusområde, Område O ved Langbjerg, MolsHelgenæs
  • Pointere, at strandengen i Ebeltoft ikke må bebygges

Tematillæggets øvrige forslag om udpegninger af sommerhusområder og udviklingsområder blev bibeholdt uændret og danner baggrund ansøgning til Erhvervs- og Vækstministeriet om godkendelse af udlæg af sommerhusområder og udviklingsområder.

Hvis Erhvervs- og Vækstministeriet imødekommer ansøgningerne helt eller delvist, forventes dette at blive udmøntet i et landsplandirektiv for hele landet, hvor evt. nye sommerhusområder i Syddjurs Kommune vil indgå. Herefter vil de konkrete områder kunne indarbejdes i kommuneplanen. – Enten gennem et tillæg, eller i næste kommuneplanrevision.

”Tematillæg til Planstrategi 2015 for by- og turismeudvikling i kystnærhedszonen for Syddjurs Kommune” offentliggøres den 17. oktober 2017 via Syddjurs Kommunes hjemmeside. Fra denne dato beregnes 4 ugers klagefrist jf. medsendte klagevejledning.

 

Klagevejledning
Den endelige vedtagelse af ovennævnte plan kan påklages til Planklagenævnet.

Efter planlovens § 58, stk. 1, kan kun retlige spørgsmål om tilblivelsen af en plan påklages. Det betyder, at du fx kan klage, hvis du mener, at Byrådet ikke har haft ret til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at Byrådet efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

En evt. klage skal være skriftlig, og skal sendes til Planklagenævnet via Klageportalen, som du finder på borger.dk og virk.dk.

En evt. klage skal være modtaget af Planklagenævnet inden 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse, dvs. senest den 14. november 2017.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er forskelligt for private og virksomheder. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage.

Hvis du vil indbringe spørgsmålet om planens lovlighed for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra datoen for planens offentlige bekendtgørelse, dvs. senest den 17. april 2018.

Du kan finde klagevejledningen på Planklagenævnets hjemmeside på www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet

Opdateret: 14-10-2017 14:45

Kontakt

Feedback