Pulje til Landsbyfornyelse 2019. Tilskud til nedrivning, bygningsforbedring og oprydning af rod og skrot.

Pulje til Landsbyfornyelse 2019.

Puljen til Landsbyfornyelse 2019.

Puljen kan anvendes i byer under 4.000 indbyggere og i det åbne land til nedrivning af tomme og forfaldne boliger samt til tilskud til istandsættelse af bevaringsværdige bygninger og til boliger opført før 1960 samt til istandsættelse af forsamlingshuse. Endelig kan puljen anvendes til oprydning og fjernelse af rod og skrot. Der kan som noget nyt gives tilskud til nedrivning af erhverv, herunder landbrugsbygninger, i det åbne land.

Da ikke alle ansøgninger vil kunne imødekommes fordeles tilskud efter en prioritering fastsat af Udvalget for plan, udvikling og kultur. 

I 2019 er ejendomme langs med hovedgaden i Pindstrup og Tirstrup prioriteret. Forsamlingshuse er højt prioriteret. Endelig er bevaringsværdige bygninger højt prioriteret. Midlerne fordeles mellem tilskud til nedrivninger og tilskud til bygningsforbedringer.

Frist for indsendelse af ansøgninger til 2. ansøgningsrunde er 10. april 2019.  Der forventes at være en 3. ansøgningsrunde, og ikke alle midler vil blive fordelt efter 2. ansøgningsrunde.

Ansøgningsskema findes nederst på siden.

Der kan gives tilskud til nedrivninger og til istandsættelse. Forsamlingshus vil være højt prioriteret. Bevaringsværdige bygninger vil blive prioriteret frem for andre bygninger. Boliger prioriteres højere end andre garager, udhuse og andre bygninger. Bygninger beliggende i områder med igangværende eller planlagt byfornyelse prioriteres.

Tilskud til forsamlingshuse kan gives til udvendige bygningsforbedringer, til forbedring af tilgængelighed, dvs. handicaptoilet og handicapadgang og til de energiforbedringer, der er anbefalet i en energimærkningsraport.

Der kan ydes et tilskud til bygningsforbedringer på 50 % til forsamlingshuse, 33 % til bevaringsværdige bygninger og 25 % til øvrige bygninger.

Der kan gives tilskud til istandsættelse af facade, tag, vinduer, døre, udhæng, udvendige trapper, gesims, skorsten og lign. Tilskuddet beregnes på baggrund af et tilbud eller et overslag på de bygningsarbejder, der søges tilskud til, og tilbuddet skal vedlægges ansøgningen. Der kan anvendes et særligt skema, som kan findes nederst på siden. Tilskuddet kan ikke efterfølgende forhøjes, selvom de faktiske udgifter måtte overstige det beløb der er angivet i ansøgningen.

Der kan ydes et delvist tilskud til nedrivninger af tomme og forfaldne boliger, samt til erhverv beliggende i byer under 4.000 indbyggere, på 50 %, dog maks. 100.000 kr. Bygninger der har en synlig beliggenhed set fra vejen vil bliver prioriteret højest. Ansøgning om tilskud til nedrivning sker ved fremsendelse af adresse samt beskrivelse af bygningen, gerne medfølgende foto, samt to tilbud på nebrydningsarbejdet. Ejeren selv skal forestå nedrivningen og afholde samtlige udgifter, inkl. evt. udgifter til forundersøgelser, herunder analyser af miljøfarligt affald mv. Der skal kunne fremlægges dokumentation for aflevering og deponering af bygningsaffald, ligesom nedrivningen skal anmeldes til bygningsmyndigheden og miljøafdelingen. Tilskud udbetales kontant, når nedbrydningsarbejdet er gennemført, alle udgifter er betalt, og al dokumentation er godkendt.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Udviklingskonsulent Alette Lena Skov-Hansen på telefon 87535058, dog bedst via mail til alsh@syddjurs.dk.

Ansøgning skal fremsendes til Syddjurs Kommune, Plan og Udvikling, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft eller på mail til syddjurs@syddjurs.dk.

 

Generelt om tilskud fra Puljen til Landsbyfornylse.

Med Landsbypuljen kan Syddjurs Kommune yde tilskud til:

  • Nedrivning af tomme og forfaldne boliger
  • Udvendige bygningsforbedringer
  • Istandsættelse af forsamlingshuse
  • Nedrivning af erhverv beliggende i byer
  • Oprydning og fjernelse af skrot og affald

Ansøgningerne behandles IKKE efter et først-til-mølle princip, men prioriteres ud fra en vurdering af ejendommens synlighed, når det gælder nedrivning, og efter nedenstående prioriteringsrækkefølge, når det gælder bygningsforbedring:

1. Forsamlingshuse og bygninger med lign. anvendelse.

2. Til boliger i områder hvor der er en igangværende byfornyelse, områdefornyelse eller anden planlagt byudvikling.

3. Til bevaringsværdige bygninger omfattet af lokalplan og til bevaringsværdige bygninger generelt.

4. Andre boliger, evt. kombineret med erhverv.

Det er et krav at ejendommen er beliggende i byer under 4.000 indbyggere eller i det åbne land. Dvs. Ebeltoft og Hornslet er ikke omfattet.

For erhvervsbygninger er det yderligere en betingelse, at erhvervet er nedlagt, og at bygningerne er beliggende i byer med færre end 4.000 indbyggere. Dvs. der kan ikke ydes tilskud til nedrivning af erhvervsbygninger, herunder landbrugsbygninger, i det åbne land.

Du kan se om din ejendom er udpeget som bevaringsværdig på Kulturstyrelsens database for fredede og bevaringsværdige bygninger. https://www.kulturarv.dk/fbb

Opdateret: 10-04-2019 14:32

Kontakt