Pulje til Landsbyfornyelse 2020. Tilskud til grønne nedrivninger og nystartede bofællesskaber mv.

Pulje til Landsbyfornyelse 2020.

Midlerne i 2020 er disponeret - Der vil være midler igen fra 2021.

 

Puljen til Landsbyfornyelse 2020 kan anvendes i byer under 4.000 indbyggere og i det åbne land til nedrivning af tomme og forfaldne boliger samt til tilskud til istandsættelse af bevaringsværdige bygninger og til boliger opført før 1960 samt til istandsættelse af forsamlingshuse. Endelig kan puljen anvendes til oprydning og fjernelse af rod og skrot. Der kan desuden gives tilskud til nedrivning af erhverv, herunder landbrugsbygninger, i det åbne land.

Da ikke alle ansøgninger vil kunne imødekommes fordeles tilskud efter en prioritering fastsat af Udvalget for plan, udvikling og kultur. 

Tilskud fordeles efter nedenstående prioritering. Midlerne fordeles som udgangspunkt ligeligt mellem tilskud til nedrivninger og tilskud til bygningsforbedringer. Dog er der forlods reserevet 500.000 kr. til bofællesskaber.

Nedrivninger:
1.Tilskud til grøn nedrivning på 60 %, maksimum 120.000 kr.
2.Tilskud til nedrivning af tomme og forfaldne boliger med en synlig beliggenhed, 50 % maksimum 100.000 kr.
3.Tilskud til nedrivning af boliger i øvrigt, og tilskud til nedrivning af erhvervsbygninger

Bofællesskaber:
1.Tilskud til bygningsforbedring af nystartede bofællesskaber i overflødiggjorte landsbrugsbygninger, reservation af ramme på 500.000 kr.
2.Tilskud til bygningsforbedring af bygninger der omdannes til bofællesskaber

Bygningsforbedring i områder med områdefornyelse:
1.Tilskud til bygningsforbedring i Tirstrup og Pindstrup
2. Bygningsforbedring af bevaringsværdig bygninger.
3. Bygningsforbedring af synligt beliggende boliger, hvor en istandsættelse vil betyde et løft af området.

Energiforbedring og bygningsforbedring af bevaringsværdige bygninger, forsamlingshuse og boliger i øvrigt:
1.Tilskud til energiforbedring af forsamlingshuse
2.Tilskud til bygningsforbedring af forsamlingshuse
3.Tilskud til energiforbedring af boliger i landsbyer og i det åbne land
4.Tilskud til bygningsforbedring af bevaringsværdige bygninger
5.Tilskud til bygningsforbedring af boliger med en synlig beliggenhed generelt

I 2020 er ejendomme langs med hovedgaden i Pindstrup og Tirstrup fortsat prioriteret. Forsamlingshuse er højt prioriteret. Endelig er bevaringsværdige bygninger højt prioriteret.

Midlerne i 2020 er disponeret. Der vil være mulighed for at få tilskud igen i 2021. Ansøgninger indkommet inden 1. november 2020 kan indgå. Alle tidligere ansøgere bliver optaget på venteliste og indgår i en samlet prioritering af restmidler og nye midler i Pulje til Landsbyfornyelse 2021.

Ansøgningsskema findes nederst på siden.

Der kan gives tilskud til nedrivninger og til istandsættelse. Der skal være tale om en forbedring af bygningens værdi. Dvs. der kan blive stillet krav til materialer som betingelse for et evt. tilskud.

Forsamlingshus vil være højt prioriteret. Bevaringsværdige bygninger vil blive prioriteret frem for andre bygninger. Boliger prioriteres højere end andre garager, udhuse og andre bygninger. Bygninger beliggende i områder med igangværende eller planlagt byfornyelse prioriteres.

Tilskud til forsamlingshuse kan gives til udvendige bygningsforbedringer, til forbedring af tilgængelighed, dvs. handicaptoilet og handicapadgang og til de energiforbedringer, der er anbefalet i en energimærkningsraport.

Der kan ydes et tilskud til bygningsforbedringer på 50 % til forsamlingshuse, 33 % til bevaringsværdige bygninger og 25 % til øvrige bygninger.

Der kan gives tilskud til istandsættelse af facade, tag, vinduer, døre, udhæng, udvendige trapper, gesims, skorsten og lign. Tilskuddet beregnes på baggrund af et tilbud eller et overslag på de bygningsarbejder, der søges tilskud til, og tilbuddet skal vedlægges ansøgningen. Der kan anvendes et særligt skema, som kan findes nederst på siden. Tilskuddet kan ikke efterfølgende forhøjes, selvom de faktiske udgifter måtte overstige det beløb der er angivet i ansøgningen.

Der kan ydes et delvist tilskud til nedrivninger af tomme og forfaldne boliger, samt til erhverv beliggende i byer under 4.000 indbyggere, på 50 %, dog maks. 100.000 kr. Grønne nedrivninger, hvor hele eller en væsentlig del af materialerne genanvendes. Grønne nedrivninger prioriteres frem for ikke-grønne nedrivninger. Tilskuddet udgør 60 %, dog maks. 120.000 kr.

Bygninger der har en synlig beliggenhed set fra vejen vil bliver prioriteret højest. Ansøgning om tilskud til nedrivning sker ved fremsendelse af adresse samt beskrivelse af bygningen, gerne medfølgende foto, samt to tilbud på nebrydningsarbejdet. Ejeren selv skal forestå nedrivningen og afholde samtlige udgifter, inkl. evt. udgifter til forundersøgelser, herunder analyser af miljøfarligt affald mv. Der skal kunne fremlægges dokumentation for aflevering og deponering af bygningsaffald, ligesom nedrivningen skal anmeldes til bygningsmyndigheden og miljøafdelingen. Tilskud udbetales kontant, når nedbrydningsarbejdet er gennemført, alle udgifter er betalt, og al dokumentation er godkendt.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Udviklingskonsulent Alette Lena Skov-Hansen på telefon 87535058, dog bedst via mail til alsh@syddjurs.dk.

Ansøgning skal fremsendes til Syddjurs Kommune, Plan og Udvikling, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft eller på mail til syddjurs@syddjurs.dk.

 

Generelt om tilskud fra Puljen til Landsbyfornylse.

Med Landsbypuljen kan Syddjurs Kommune yde tilskud til:

  • Nedrivning af tomme og forfaldne boliger
  • Udvendige bygningsforbedringer
  • Istandsættelse af forsamlingshuse
  • Nedrivning af erhverv beliggende i byer
  • Oprydning og fjernelse af skrot og affald

Ansøgningerne behandles IKKE efter et først-til-mølle princip, men prioriteres ud fra en vurdering af ejendommens synlighed, når det gælder nedrivning, og efter nedenstående prioriteringsrækkefølge, når det gælder bygningsforbedring:

1. Boliger der indgår i nystartede bofællesskaber.

2. Forsamlingshuse og bygninger med lign. anvendelse.

2. Til boliger i områder hvor der er en igangværende byfornyelse, områdefornyelse eller anden planlagt byudvikling.

3. Til bevaringsværdige bygninger omfattet af lokalplan og til bevaringsværdige bygninger generelt.

4. Andre boliger, evt. kombineret med erhverv.

Det er et krav at ejendommen er beliggende i byer under 4.000 indbyggere eller i det åbne land. Dvs. Ebeltoft og Hornslet er ikke omfattet.

For erhvervsbygninger er det yderligere en betingelse, at erhvervet er nedlagt, og at bygningerne er beliggende i byer med færre end 4.000 indbyggere. Dvs. der kan ikke ydes tilskud til nedrivning af erhvervsbygninger, herunder landbrugsbygninger, i det åbne land.

Du kan se om din ejendom er udpeget som bevaringsværdig på Kulturstyrelsens database for fredede og bevaringsværdige bygninger. https://www.kulturarv.dk/fbb

Opdateret: 13-05-2020 09:45

Kontakt