Døgnindsatser

Anbringelse og støttende tilbud til unge mellem 14 – 23 år i Ungehusene

Det Fleksible Tilbud /Ungehuset i Kolind

 

Lovgrundlag: Lov om Social Service § 52 stk. 3.7.

 • Et tilbud for unge mellem 15 – 22 år, som bor på eget værelse eller hjemme, og som har behov for særlig støtte
 • Den unge har mulighed for at kontakte ansatte 24/7
 • Den unge har en personlig coach
 • De unge samles en aften om ugen på basen i Bindingsværkhuset, Kolind
 • Der opstilles mål for den unge på baggrund af den unges handleplan
 • De ansatte modtager faglig sparring og supervision
 • Bindingsværkhusets adresse: Mårupvej 5A, 8560 Kolind
 • Der oprettes to akutværelser til midlertidig brug for den unge, der er på vej mod eget værelse. På akutværelset betales husleje, lys, varme og vand svarende til udgifterne i en ungdomsbolig.

 

Præsentation: Tilbuddet retter sig mod unge, der bor på eget værelse eller hjemme, og som har behov for særlig støtte til at få hverdagen til at fungere.

Den unge tilknyttes en coach, der tilpasser indsatsen ud fra den enkelte unges behov og muligheder.

Tilbuddet har fysisk base i Ungehuset, Kolind hvor de unge kan mødes med deres coach til samtaler, net søgning om job og uddannelse mv. Oftest vil samværet mellem den unge og kontaktpersonen dog foregå hos den unge.

 

Ungehuset har åbent 1-2 aftner for de unge, der vurderes til at kunne profitere af det. På den faste aftner vil der være forskellige aktiviteter som net cafe, film, spil, fællesspisning mv., ligesom der i løbet af året vil arrangeres fælles udflugter.

 

Akutværelser: Der oprettes to akutværelser sommeren 2014 til midlertidig brug for den unge, der er på vej mod eget værelse. På akutværelset betales husleje, lys, varme og vand.

 

Målgruppe: Unge mellem 15 og 22 år, der enten bor hjemme, på eget værelse eller i ungdomsbolig, og som i hverdagen har behov for støtte og guidning til stort og småt. F.eks. til at strukturere hverdagen, at forvalte økonomi, fastholdelse eller etablering i uddannelsessystem eller arbejde, støtte omkring misbrugsproblemer, opbygning af sunde fritidsinteresser og netværk.

 

Målgruppen spænder bredt fra en ung med ressourcer, der dog har brug for støtte som forebyggende foranstaltning til en ung, der har et behandlingsbehov, men som ikke er motiveret til et sådant eller til en ung med selvdestruktiv adfærd og generel opgivenhed.

 

Tilbud: Der gives støtte til unge i egen bolig til stort og småt i hverdagen. Det kan f.eks. være at

 • hjælpe med at strukturere hverdagen
 • give hverdagen indhold
 • fastholde skole eller beskæftigelse
 • sætte mål og handlingsmuligheder sammen med den unge
 • støtte den unge i de satte mål
 • anskueliggøre sammenhænge, som den unge har vanskeligt ved at se
 • deltage i møder med den unge.
 • opbygge netværk

 

 


Indholdet og omfanget af støtten tilrettelægges ud fra den unges behov og sammen med den unge med udgangspunkt i handleplanen.

Der arbejdes intensivt i opstart fasen på at få etableret en stærk og tæt relation, som er forudsætningen for arbejdet med de unge. I denne fase har vi fokus på at belyse den enkelte unges zone for nærmeste udvikling.

 

Den unge vil have faste aftaler med sin coach, og vil hele døgnet kunnet kontakte en voksen fra det fleksible tilbud. Dette er muligt, fordi Ungehusets døgntilbud er bemandet 24/7. Kontakten vil være pr. telefon, eller ved at den unge kommer på basen. Kun i særlige situationer vil personalet kunne køre ud til den unge om natten.

 

Den unge vil blive tilknyttet basen Ungehuset og kan komme der efter aftale. Der vil på denne base forsøges etableret et fællesskab omkring forskellige gøremål og aktiviteter, således at de unge ikke føler sig ensomme eller bliver opslugt at usunde miljøer. I de tilfælde hvor vi mener, at de unge er på vej ud i en social marginalisering, vil vi være mere insisterende i forhold til deres deltagelse, andre kan komme der efter ønske og behov. Målet med basen er, at det bliver en base, hvor den unge føler sig velkommen, set og hørt.

Der skal derud over arbejdes på, at den unge får etableret netværk i nærmiljøet.

 

Pædagogisk tilgang: Den pædagogiske tilgang vil være relations orienteret og anerkendende, samt tage sit afsæt i Ungehusenes systemisk narrative pædagogiske tilgang.

Der vil arbejdes på, at de unge får opbygget den nødvendige tillid til medarbejderne, for at de kan tage imod den hjælp og guidning, de har brug for.

Der sættes fokus på at støtte den unge i

 • udvikling af selvværd og identitet
 • at få brugbare erfaringer
 • samtale og dialog
 • at bygge videre på og styrke de individuelle ressourcer
 • deres skolegang, uddannelse eller arbejde
 • at få indarbejdet døgnrytme og tilegnet sig de færdigheder, der skal til for at få hverdagen til at fungere
 • at udvikle fritidsinteresser
 • at tilegne sig viden og færdigheder, som er nødvendige for at kunne begå sig

 

Forældresamarbejdet: Det konkrete samarbejde med forældrene, vil tilrettelægges ud fra den unge og forældrenes relation og deres individuelle kompetencer. Det er et mål, at den unge og forældrene får så brugbar en relation som muligt.

Samarbejdet vil altid tage sit afsæt i Ungehusenes værdigrundlag, der bl.a. siger, at forældre altid ønsker at gøre det bedste de kan for deres børn.

 

 

 

Visitation: Familierådgivere i Familieafdelingen kan henvise til ungehusene. Visitation sker via et visitationsudvalg i familieafdelingen.

 

Famlieafdelingen fastsætter evt. forældrebetaling ved døgnanbringelse..

 

 

 


 

 

Ungehusene ses som et samlet, koordineret tilbud til unge i Syddjurs Kommune.

 

 

Præsentation:
Ungehus 1 blev taget i brug 2009 og er beliggende Mårupvej 5 i Kolind.

Fra januar 2014 oprettes Det Fleksible Tilbud med kommunedækkende kontakt til unge.

Nabobygningen kaldet Bindingsværkshuset indeholder kontor og mødelokaler tilknyttet Ungehuset. Ungehus 1 vil fungere som base for Det Fleksible tilbud.

Togforbindelse til Aarhus og Grenaa.

 

Ungehus 2 er beliggende på Lufthavnsvej 17 i Feldballe. Huset er på ca. 450 m2, fordelt på to etager. Desuden findes en mindre bygning med pille fyr og garage/ værksted. Der er tillige en stor have.

Huset har 1. januar 2014 plads til 7 beboere, og et ekstra værelse er under opførelse.

Bus forbindelse til Rønde og Ebeltoft.

 

Målgruppe:
Alder for målgruppe 14 – 23 år

 

Målgruppen for døgnanbringelse i  Ungehus 2 er:

 • unge der ved indskrivningen er mellem 14 – 18 år og af forskellige grunde ikke kan bo hjemme, og som har brug for en særlig pædagogisk indsats for at komme i en positiv udvikling.
 • unge som til en vis grad er behandlingskrævende.

 

Tilbuddet retter sig primært mod unge, der med støtte kan indgå i eksisterende skole- og beskæftigelsestilbud. De unge skal ved indskrivning enten være i gang med uddannelse eller beskæftigelse, eller der skal være en plan for dette.

 

Målgruppen kan karakteriseres ved at

 • have en kompliceret familiebaggrund
 • være omsorgssvigtede
 • mangle selvtillid og parathed til at indgå i sociale kontekster
 • være indesluttede, angste, ofte have psykosomatiske reaktioner
 • være personligheds- og følelsesmæssigt umodne og eller ustabile, hvilket kan vise sig ved
  • usikker identitetsfølelses og/eller lavt selvværd
  • vanskeligheder ved at regulere og håndtere følelser
  • markante udsving i humør, præstationsniveau og adfærd
  • vanskeligheder med at holde fast i mål og hverdagsstruktur eller generelt styret af impulser
  • selvbeskadigende eller anden destruktiv adfærd
  • vanskeligheder ved at begå sig socialt
  • et begyndende eller mindre misbrug.

 

 


Den unge skal kunne opbygge indre strukturer for relationelle kompetencer

Den unge skal kunne indgå eller lære at indgå i relationer til andre.

Den unge skal kunne lære at lære af sine erfaringer.

 

Ungehus målgruppen er ikke

 • unge med et udtalt behandlingsbehov:
 • unge med stærk udad reagerende adfærd,
 • udtalt kriminelle
 • eller udtalt misbrugere.

 

Mål for ungehuset

Det overordnede mål for  Ungehuset har sit udgangspunkt i Syddjurs Kommunes samlede børnepolitik.

Mål med en indskrivning i Ungehuset er

 • at støtte de unge i udvikling af deres personlige- og sociale kompetencer og til at hjælpe dem til at finde en mening i livet
 • at støtte de unge i at udvikle og fastholde en sund døgnrytme, sunde livsvaner, og normer der er almengældende i samfundet
 • at støtte de unges integration i det brede samfundsliv gennem uddannelse og arbejde
 • at støtte de unges færdigheder til at indgå i et sundt fritidsliv.

 

Tilbud

Ungehuset giver mulighed for et teenage- og ungdomsliv i et forpligtigende fællesskab, hvor hverdagen er bygget op i familielignende rammer med tydelige strukturer og hvor personlige og sociale kompetencer kan udvikles.

Der er tale om en målrettet pædagogisk indsats tilrettelagt ud fra den enkeltes situation, ressourcer og behov, samt den samlede ungegruppes muligheder.

De unge skal være indstillet på at bo i Ungehuset med de vilkår som det indebærer, samt på at være medspiller i udvikling af egne kompetencer.

 

Udredning af den unge foretages jævnligt, da de unges personlige og sociale kompetencer ikke altid er velbeskrevne inden anbringelsen. En forudsætning for at kunne sætte målrettet og relevant ind overfor og i samspil med de unge, er at den unges vanskeligheder og ressourcer er afdækket.

 

Pædagogisk indsats

I Ungehuset lægges der vægt på at skabe et varmt, nærværende og stabilt miljø med engagerede og troværdige voksne. Hverdagen vil være genkendelig. Der vil arbejdes på, at de unge får opbygget den nødvendige tillid, for at de kan tage imod den hjælp og guidning, de har brug for.

Der arbejdes bevidst med at have en anerkendende tilgang til de unge, hvor de unges følelser identificeres og anerkendes, og hvor en uhensigtsmæssig adfærd adskilles som værende noget der kan og skal ændres på.

 

Ungehuset sætter fokus på at støtte den unge i

 • udvikling af selvværd og identitet
 • at få brugbare erfaringer
 • at bygge videre på og styrke de individuelle ressourcer
 • skolegang, uddannelse eller arbejde
 • at få indarbejdet hverdagens rytme og tilegnet sig de færdigheder, der skal til for at få hverdagen til at fungere
 • at tilegne sig sunde kostvaner
 • at udvikle fritidsinteresser
 • at tilegne sig viden og færdigheder, som er nødvendige for at kunne begå sig

 

Ungehuset vil planlægge fællesoplevelser, ud fra de aktuelle unge, deres interesser og behov. Derudover vil der være traditionsbundne oplevelser – samfundskulturelt bestemte samt organisationsbestemte.

Det pædagogiske arbejde vil tage udgangspunkt i Syddjurs Kommunes overordnede børnepolitik.

 

Pædagogisk tilgang

Pædagogen/ den voksne er ansvarlig for kontakten og skal være klar på at stille op til et utal af situationer, hvor den unge handler ud fra tidligere indlærte mønstre.

De til tider grænsesøgende og konfronterende unge kræver en særlig pædagogisk tilgang og særlige kompetencer hos pædagogerne/ de voksne.

Pædagogen/ den voksne skal kunne indkredse den unges nærmeste udviklingszone.

Pædagogen/ den voksne skal tage ansvar for at lede vejen i udviklingszonen, med udgangspunkt i den unges kompetencer, på en måde så den unges integritet ikke overskrides. Den unge skal kunne være tryg i denne vished.

Pædagogen/ den voksne skal have forståelse for, at den unge ikke lades alene tilbage i sin frygt for det nye og ukendte.

Pædagogen/ den voksne skal formå at være ved siden af den unge med opmuntring og støtte.

 

Forældresamarbejdet

Det konkrete samarbejde med forældrene, vil tilrettelægges ud fra den unge og forældrenes relation og deres individuelle kompetencer. Det er et mål, at den unge og forældrene får så brugbar en relation som muligt.

Samarbejdet vil altid tage sit afsæt i Ungehusenes værdigrundlag, der bl.a. siger, at forældre altid ønsker at gøre det bedste de kan for deres børn.

 

Ledelse: Hvert Ungehus har en leder.

De faglige ledere refererer til leder af Familieværket.

 

Administrativt arbejde

Ungehus 1 har 6 timers administrativt arbejde/ugen.

Ungehus 2 har 6 timers administrativt arbejde/ugen

 

Ungehus 2 i Feldballe

8 unge i Ungehuset. – Mulighed for unge i udslusning.

Ungehusets personale: 5 pædagoger/ 2 nattevagter + 1 morgenvagt.

 

Bemandet 24/7.

 

 

 

Visitation: Familierådgivere i Familieafdelingen kan henvise til ungehusene. Visitation sker via et visitationsudvalg i familieafdelingen.

 

Famlieafdelingen fastsætter evt. forældrebetaling ved døgnanbringelse..

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdateret: 24-11-2014 11:25

Kontakt

Feedback