Praktisk pædagogisk indsats

Formål med ydelsen • at styrke barnets udvikling og trivsel • at sikre at forældrene kan tilgodese barnets behov • at bevare familien samlet

Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet

 

Lovgrundlag: Lov om social service § 52.3.2

 

Formål med ydelsen:

  • at styrke barnets udvikling og trivsel
  • at sikre at forældrene med støtte kan tilgodese barnets behov
  • at bevare familien samlet

 

Indhold: Det kan både være et ønske fra familien og en bekymring fra familierådgiveren der giver grundlag for en henvisning til praktisk, pædagogisk støtte fra Familieværket. I begge situationer tager samarbejdet med familien udgangspunkt i familiens resurser, erfaringer og ønsker for fremtiden, og kombineres med Familierådgivningens evt. krav om forandring. Opgaverne kan være mangeartede, idet det er den enkelte families behov, der er medbestemmende for hvordan opgaven skal løses.

 

Støtten kan rette sig mod forældrenes samspil med barnet. Støtten kan også bestå i at hjælpe familien med at skabe overblik og struktur i hverdagen. Andre forældre har mere behov for, at de fastholdes i at udføre deres forældreopgaver. Der kan være behov for, at familiebehandleren agerer rollemodel, dvs. ved direkte at vise hvordan forskellige situationer kan håndteres.

Støtte kan også dreje sig om: At børnene kommer i fritidsaktiviteter, lægebesøg, træning af familien i at tage på ture for at bryde en evt. isolation, arbejde med kulturelle barrierer, vejledning om økonomi, rengøring, hygiejne m.v.

Der kan være behov for at ledsage forældrene til møder vedr. børnene, og støtte samarbejde med daginstitution og skole. Private og offentlige netværk inddrages i udstrakt grad.

 

Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet kan ikke træde i stedet for bostøtteordning og hjemmehjælpsordning.

 

Omfang: Praktisk pædagogisk støtte bevilges ud fra en konkret vurdering af barnets/familiens behov.

 

Opfølgning: Sammen med familien, familierådgiveren og familiebehandleren vurderes det løbende, om der sker forandring i retning af de fælles mål, og dette er bestemmende for varigheden af forløbet.

Praktisk, pædagogisk bistand kan både have et udviklings- og kompenserende perspektiv.

Når der ydes kompenserende praktisk, pædagogisk støtte er der i særlig grad behov for, at der støttes op om familien på de arenaer, hvor barnet kommer. Det forventes, at effekten af praktisk, pædagogisk støtte skal kunne ses på andre områder af barnets liv, - i skolen, fritidsaktiviteter mv.

 

Lokalitet: Familieværket og/ eller familiens hjem.

Personale: Familiebehandlere og evt. løst ansatte med pædagogisk uddannelse

Visitation: Familierådgivere i Familieafdelingen kan henvise til Familieværket p.g.a. en § 50 undersøgelse. Visitation sker via et visitationsudvalg i familieafdelingen.

 

Praktisk pædagogisk støtte jf. SL § 52.3.2  er gratis for borgeren.


 

 

 

Opdateret: 24-11-2014 10:56

Kontakt

Feedback