Integrationsindsatsen

Integrationsindsatsen

Ny i Syddjurs - En god start

Formålet med Syddjurs Kommunes integrationsindsats er at gøre flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i stand til at opbygge et godt og meningsfyldt liv her i Danmark. Indsatsen er bygget op omkring vores holdning om, at vejen til integration går via deltagelse i lokalsamfundet og på arbejdsmarkedet.

Som nyankommet flygtning eller familiesammenført til en flygtning i Syddjurs Kommune mødes man derfor af flere forskellige grene af kommunen, alt efter om man har behov for hjælp til at finde en bolig, hjælp til jobsøgning, om der er børn i familien eller om der er sociale eller sundhedsmæssige udfordringer.

Modtagelsen i Syddjurs Kommune

I Syddjurs Kommune er det Jobcenterets Integrationsteam, der har det overordnede ansvar for integrationen, når der ankommer en flygtning til kommunen. Familieafdelingen bliver inddraget, når der er tale om ankomsten af en familie med børn under 18 år eller uledsagede unge.   

Inden borgerens ankomst i kommunen forbereder Integrationsteamet ankomsten. Den ansvarlige sagsbehandler for modtagelsen skal koordinere modtagelsen med de relevante myndigheder blandt andet ydelseskontoret, familieafdelingen, banken, asylcenteret, evt. udlejer og sprogskolen.

På sin første da i kommunen møder borgeren op til et møde med deltagelse af en tolk, en sagsbehandler fra henholdsvis Jobcenteret og Ydelseskontoret og en integrationsmedarbejder. Mødet har til formål at:

 • Forberede borgeren på de tiltag, der igangsættes i den første tid efter ankomsten.
 • Give borgeren en forståelse for de forventninger og krav der stilles, når man skal være en del af det danske samfund.
 • Informere og udlevere indkaldelsesbrev til borgerens opstart på sprogskolen LærDansk.
 • Informere og udlevere indkaldelsesbrev til et møde om borgerens integrationskontrakt på Jobcenteret.
 • Gennemgå dokumenter som lejekontrakter og økonomi med borgeren.
 • Oplyse borgeren om, at der kan søges om en ydelse.
 • Oplyse borgeren om den samtykkeerklæring, der gør det muligt for kommunen at sætte frivillige i kontakt med borgeren.
 • Hjælpe borgeren med ansøgning om fritagelse for E-boks.
 • Give borgeren mulighed for at ansøge om økonomisk etableringshjælp

I løbet af den første uge efter ankomsten vil borgeren i sit nye hjem modtage et besøg fra en integrationsmedarbejder fra Jobcenteret. Besøget skal sikre, at borgeren kommer ordentligt på fode, og integrationsmedarbejderen understøtter derfor borgen i praktiske gøremål, såsom:

 • Hjælp til køb af buskort.
 • Evt. bestilling af tid til fingeraftryk/biometri til anvendelse af bestilling af opholdskort, hvis det ikke allerede fremgår af borgerens opholdstilladelse.
 • Hjælp til oprettelse af Nem-konto i banken.
 • Hjælp til bestilling af tid hos egen læge, herunder den lovpligtige helbredsundersøgelse inden for 3 måneder efter ankomsten til kommunen.
 • Eventuel vejledning til, hvordan borgeren kan transportere sig selv med offentlig transport.
 • Vejledning omkring den danske arbejdskultur.

Kommunen hjælper med andre ord borgeren med det, der er relevant for deres ophold i landet. Dette indbefatter ikke ansøgning om familiesammenføring, rejsetilladelse, ansøgning om pas og lignende.

I sin kontakt med borgeren tager sagsbehandleren i Jobcenteret endvidere stilling til, om borgeren har udfordringer, der kræver, at der oprettes en socialsag, henvises til traumebehandling eller om der skal tages kontakt til en læge, hvis borgeren har helbredsmæssige problemer.

 

Modtagelsen af uledsagede børn og unge under 18 år

I sager om uledsagede børn og unge er Familieafdelingen forpligtet til at modtage barnet eller den unge og sikre egnede bo-forhold, forsørgelse samt relevant dag-/skoletilbud. Familieafdelingen vurderer de enkelte sager på lige fod med alle øvrige sager om udsatte børn og unge. For uledsagede børn og unge vil der dog ofte være et skærpet fokus på sprog og kultur. Familieafdelingen forsøger så vidt muligt at afsøge den unges eventuelle herboende netværk for et egnet anbringelsessted.

Tag over hovedet

Kommunen har en forpligtelse til at give alle borgere i målgruppen et tilbud om en bolig, af enten midlertidig eller permanet karakter. Ved familier med børn bestræber kommunen sig på at anvise en permanent bolig fra starten for at skabe trygge rammer for børnene. Syddjurs Kommune arbejder ud fra de boligprincipper, at den anviste bolig skal være en økonomisk holdbar løsning for borgeren, og at boligplaceringer af flygtninge spreder sig over hele kommunen. 

Integrationsmedarbejderen fra Jobcenteret transporterer på ankomstdagen borgeren til den bopæl, som kommunen stiller til rådighed. Ved midlertidig boligplacering er boligen møbleret af integrationsteamet. Derudover udleveres en modtagelsespakke bestående af sengetøj, håndklæde og håndsæbe. Ved permanent boligplacering står boligen tom, og det er op til borgeren selv at møblere sin bolig. Til dette kan borgeren ansøge Ydelseskontoret om etableringshjælp. Borgeren får udleveret en modtagelsespakke med en madras, sengetøj, håndklæde, en lampe og håndsæbe.

Kommunen står for at informere lokalsamfundet om deres nye beboer.

Familiesammenføring

Ved familiesammenføring til herboende flygtninge, får kommunen besked fra borgeren selv, enten før eller efter ankomsten af familien. Hele familien indkaldes til et møde på Jobcenteret, hvor Integrationsteamet og Ydelseskontoret deltager. Derudover gives der besked til Familieafdeling, hvis der er børn under 18 år. Til mødet informerer sagsbehandler om reglerne i henhold til integrationsloven. De nyankomne familiemedlemmer orienteres om, at de skal til en opstartssamtale snarest muligt, hvor integrationskontrakten skal udarbejdes. Derudover tilknyttes en integrationsmedarbejder.

Efter mødet hjælpes familien med at blive registeret hos borgerservice.  Kommunen har de samme forpligtelser for familiesammenførte som for borgere med flygtningestatus. Kommunen har dog ikke et boligplaceringsansvar for familiesammenførte.

Introduktion til arbejdsmarkedet

I løbet af den først uge efter ankomsten starter borgeren på sprogskolen LærDansk og der tilknyttes virksomhedsmentor med det formål at afklare borgerens tanker og muligheder for den hurtigst mulige vej til selvforsørgelse. Borgeren får brancherettet undervisning og starter op i virksomhedsrettet tilbud senest fire uger efter ankomst.

Integration i lokalsamfundet

Der opfordres til, at borgeren tager del i lokalsamfundets aktiviteter. Syddjurs Kommune har et tæt samarbejde med frivillige i kommunen, der understøtter flygtninges integration i lokalsamfundet og på arbejdsmarkedet. Det opfordres til, at borgeren tager del i lokalsamfundets aktiviteter, og frivillige tager del i arbejdet med at byde nye borgere velkomne i lokalsamfundet og støtte op om deres integration i Danmark og i Syddjurs som nærområde.

Syddjurs kommune har indgået samarbejdsaftale med Integrationsnet, der er en paraplyorganisation for lokale foreninger, der laver integrationstiltag.  Syddjurs Kommune koordinerer på fire årlige møder om integrationsindsatsen med Integrationsnet og tilhørende foreninger. Syddjurs Kommune står derudover til rådighed for råd og sparring med lokale kræfter, der ønsker at gøre en indsats.  

Børns trivsel

Hvis der ankommer en børnefamilie med flygtningestatus til kommunen, sikrer Familieafdelingen at en sagsbehandler fra Familieværket aflægger familien et besøg inden for få uger. Familieværket igangsætter en ”Integrationspakke” hvor familiens børn følges af en sagsbehandler i integrationspakkens varighed, mellem en til fem måneder. Sagsbehandler:

 • Har fokus på traumebelastning, børnenes trivsel samt familierelationerne.
 • Vejleder om det danske system, kultur og dagligdag, tøj, kost og kommunens sundhedstilbud.
 • Deltager i de møder som familien måtte have med andre af kommunens instanser.
 • Vejleder familien i at begå sig i det danske system.
 • Der ydes tolkebistand på møder mellem borger og sagsbehandler og øvrige aktører så længe det er nødvendigt.

Alt efter barnets trivsel vurderes det løbende, om der er behov for en undersøgelse af barnets forhold. Hvis det vurderes, at barnet eller den unge trænger til særlig hjælp vil kommunen starte støtteaktiviteter.

Familieværket hjælper til, at familien kan skabe trygge rammer for børnene, herunder at søge om friplads i daginstitution og kontakte Udbetaling Danmark for at anmode om børnepenge. Derudover tilbydes familien at få kontakt til en frivillig ”venne-familie” med det formål at understøtte integrationen i det danske samfund.

En aktiv fritid

Børns deltagelse i fritidsaktiviteter er et vigtigt element i vejen mod vellykket integration. Familieafdelingen giver derfor mulighed for at søge økonomisk støtte til børns fritidsaktiviteter hvis forældrene ansøger om det og opfylder kravene. Familier skal dog inden have søgt og fået afslag på ansøgning ved Fritidspuljen ved Dansk Flygtningehjælp.

Børns sundhed

For at barnet skal have de bedste forudsætninger for at trives, bestiller Familieafdelingen ved ankomsten en lægetid til alle børn og gravide. Sundhedsplejen er til stede i familier med børn under et år og i familier med børn over et år, hvis der er behov for det.

Tandplejen indkalder børn til undersøgelse inden for tre måneder efter ankomst. Der laves en hurtig nødbehandling, hvis det oplyses fra Familieafdelingen, at et barn har tandpine. Der deltager tolk så længe det er nødvendigt. Tandplejen laver en individuel behovsvurdering på hvert barn, med særligt fokus på forebyggelse og nødvendig behandling.

Efter disse indledende sundhedstilbud får børn med flygtningestatus de samme tilbud som alle andre børn i kommunen. 

Børns indslusning i dagtilbud

Nyankomne børn tilknyttes en vuggestue, børnehave eller dagpleje hurtigst muligt efter ankomsten. Ved opstarten ledsages forældrene eventuelt af en integrationsmedarbejder fra Familieværket og en tolk. Herefter indgår barnet i hverdagen på samme vilkår og med samme indsatser som alle andre børn.

Der er i dagtilbud fokus på sprogstimulering, og sprogstimuleringen indgår som en naturlig del af hverdagen i dagtilbud. Det enkelte dagtilbud vurderer hvilke tiltag de vil sætte i gang af sprogstimulering ud fra en vurdering af de konkrete behov. Fælles for alle indsatser er dog, at:

 • Tosprogede børn, der modtager et pasningstilbud i Dagtilbud i Syddjurs Kommune, sprogvurderes som 3- og 5-årig.
 • For børn med dansk som andetsprog, er der udformet en særlig ordforrådsliste som en del af sprogvurderingen til registrering og vurdering af barnets ordforråd på modersmålet og dermed samlede ordforråd.
 • I enkelte tilfælde kan det vurderes, at et barn ikke har tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne gennemføre sprogvurderingen inden for tidsperioden.

Børns indslusning i skolen

For at øge integrationen af nyankomne skoleelever, tilknyttes børnene den distriktsskole, som deres bopælsadresse tilhører.

 • Forældrene og eleven deltager sammen med en integrationsmedarbejder og en tolk i et indskrivningsmøde på distriktsskolen.
 • På mødet redegøres blandt andet for elevens skolebaggrund og forældrene får viden om den pågældende skole.
 • Eleven indskrives i en stamklasse svarende til vedkommendes alder og modtager basisundervisning i dansk som andetsprog på mindre hold minimum to lektioner dagligt, fem dage om ugen. Sideløbende deltager eleven i almenundervisningen i stamklassen.

Basisundervisningen ophører, når det vurderes, at eleven kan deltage i den almindelige undervisning i stamklassen med et fagligt udbytte og senest efter 2 år. Efter basisundervisningen skal eleverne tilbydes supplerende dansk som andetsprog. For gruppen af de ældste folkeskoleelever kan basisundervisningen udvides til 3 år. Der er til denne gruppe afsat ekstra midler til skolerne, for at der kan laves en særlig indsats.

Uddannelsesvejledning af flygtningebørn og deres forældre

UU-Djursland samarbejder med skolerne om afholdelse af fælles forældremøder på tværs af skolerne, for udvalgte grupper af forældre med samme nationale baggrund. På møderne deltager en tolk. På møderne rådgives forældrene om de tosprogede elevers fremtidige uddannelsesmuligheder.  UU-Djursland foretager i samarbejde med skolerne en parathedsvurdering af alle elever i 8. klasse med henblik på deres videre uddannelse.

Forældrene orienteres om danske forhold omkring institution og skole i samarbejde med LærDansk.

Kontakt os hvis du har spørgsmål

Integrationsteamet (Jobcenter) 

Lone Hansen: loha@syddjurs.dk,  24347702

Familieafdelingen 

Jane Røhl: jmhr@syddjurs.dk, 40382658

Skole og dagtilbud

Kenneth Enrico Petersen: kep@syddjurs.dk, 40382648

Sundhed og omsorg

Karen Thaggard: kat@syddjurs.dk, 29743283

Opdateret: 09-05-2017 11:27

Kontakt

Relaterede links

Feedback