Haveaffald

Haveaffald kan afleveres på genbrugsstation, hvor det bliver nedfliset og komposteret. Du kan også selv kompostere det.
 

Afbrænding af haveaffald

Afbrænding af haveaffald er generelt forbudt jf. § 50 i affaldsbekendtgørelsen.

Dog gælder følgende:

 

Hvis du bor i byzone eller sommerhusområde:

er det ikke tilladt at afbrænde haveaffald.

er det tilladt:

  • at afbrænde rent, tørt træ på særligt indrettede bålpladser.
  • at afbrænde haveaffald sankthansaften d. 23. juni.

 

Hvis du bor i landzone er det tilladt:

  • at afbrænde haveaffald fra d. 1. december til 1. marts.
  • at afbrænde haveaffald, parkaffald og haveaffaldslignende affald fra gartnerier, naturplejeaktiviteter m.v., når dette sker uden gene for andre.
  • at afbrænde træstød og hugstaffald i sammenhængende bevoksninger af skovtræarter på mindst 0,5 ha og mindst 20 meters bredde (skovbrug).

Kommunen kan oplyse, om du bor i en landzone, og om det er tilladt at brænde haveaffald af, hvor du bor.

 

Generelle forhold

Generelt skal afbrænding altid ske uden gene for andre samt under hensyntagen til afbrændingsbekendtgørelsen

Se derudover §§ 25 og 26 i Syddjurs Kommunes Regulativ for Husholdningsaffald samt Beredskabsstyrelsens vejledning om forebyggelse af brand.

Opdateret: 31-10-2018 20:30

Kontakt

Feedback