Anvendelse af knust asfalt

Anvendelse af knust asfalt Knust asfalt kan ikke altid genanvendes uden tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven. Hvornår knust asfalt kan genanvendes uden tilladelse er reguleret af Miljøstyrelsen cirkulæreskrivelse fra 1985, samt deres vejledende udtalelse om fortolkningen af cirkulæret i 2010. Genanvendelse af knust asfalt uden tilladelse Anvendelse af nedknust/opbrudt asfalt kan uden tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 anvendes til opbygning af egentlige veje – det vil sige som ubunden indbygningsmateriale i vejkassens stabile gruslag eller bundsikringslag på veje med slidlag/bærelag af bunden asfalt. Genanvendelse af knust asfalt, der kræver tilladelse Anvendelse til andre formål, såsom belægninger på stier, grusveje, markveje, indkørsler, vendepladser, parkeringspladser m.v. kræver tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven § 19. Krav ved genanvendelse af knust asfalt Den opbrudte asfalt skal være nedknust og må ikke indeholde fremmedlegemer eller andre affaldsfraktioner og skal erstatte primære råstoffer. Lagtykkelsen skal således kunne begrundes i projektet. Syddjurs Kommune er som udgangspunkt positivt indstillet for projekter til genanvendelse af knust asfalt på arealer med ikke-følsom anvendelse. Ansøgning om tilladelse til genanvendelse af knust asfalt En ansøgning om § 19-tilladelse til genanvendelse af knust asfalt skal indeholde oplysninger om følgende: • Kortmateriale over arealet, hvor det knuste asfalt skal anvendes (adresse og matrikel nr.). • Beskrivelse af hvor mange m2, asfalten skal udspredes på. • Mængde af knust asfalt, der skal bruges/ hvor tykt et lag, der ønskes anlagt. • Beskrivelse af hvor asfalten stammer fra. • Opbygning, herunder om der etableres et bærelag/slidlag i et andet materiale. • Tidsplan for projektets gennemførelse. • Afstand til drikkevandsboringer, områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsopland til almene vandværker – hvis de kendes. Kontakt Miljø og Klima, hvis du ønsker at søge tilladelse. I tvivlstilfælde afgør Miljø og Klima, om udlægningen kan ske med eller uden tilladelse. Ansøgningen skal sendes til virksomheder@syddjurs.dk. Forureningskortlægning Vær opmærksom på, at Region Midt evt. vil kortlægge arealet som forurenet. Kortlægning af arealet som forurenet kan ske, uanset om udlægningen er sket i overensstemmelse med retningslinjerne ovenover og dermed er lovlig.
Opdateret: 23-01-2019 13:11

Kontakt

Relaterede links

Feedback