Klimatilpasning

Oversvømmelse
Oversvømmelse
Syddjurs Kommune forbereder sig på fremtidens klima. Klimatilpasningsplan 2014 er netop vedtaget.

På denne side kan du læse om Syddjurs Kommunes arbejde med klimatilpasning, herunder vedtagelsen af Klimatilpasningsplan 2014.

 

Hvorfor klimatilpasning?

Klimaet er under forandring. Det danske vejr forventes i fremtiden at blive varmere, vådere og mere blæsende. I Syddjurs Kommune kommer vi især til at mærke det i form af flere og vildere skybrud, der kan give oversvømmelser som den, vi oplevede i Thorsager i august 2012.

På længere sigt kan havvandstand og grundvandsspejlet stige, så vi skal være særligt opmærksomme på udviklingen langs kysten og i lavtliggende områder, der kan blive ofte eller permanent oversvømmede i fremtiden.

Tilpasning

Klimatilpasning betyder, at vi skal tilpasse samfundet til ændringerne i klimaet. Der er både positive og negative konsekvenser af klimaændringerne. Vi skal udnytte de positive konsekvenser, og vi skal begrænse og forebygge de negative konsekvenser.

Med udarbejdelsen af Klimatilpasningsplan 2014 har Syddjurs Kommune nu taget det første skridt i denne retning.

På den landsdækkende klimatilpasningsportal www.klimatilpasning.dk kan du læse om, hvordan du kan klimatilpasse din bolig og hjælpe med at forhindre oversvømmelser andre steder.

 

Kortlægning af risikoområder

Som grundlag for Klimatilpasningsplan 2014 har Syddjurs Kommune gennemført en oversvømmelseskortlægning af kommunen.

Blandt andet er der udarbejdet et sandsynlighedskort, der viser sandsynligheden for oversvømmelser ved skybrud og havvandsstigning i hele kommunen.

Der er også lavet et risikokort over de områder, hvor Syddjurs Kommune statistisk set vil have de største omkostninger i fremtiden i forbindelse med oversvømmelser, og hvor det derfor samfundsøkonomisk bedst kan betale sig at investere i klimatilpasning.

>> Se oversvømmelseskortene

 

Risikokortlægningen er sket i felter på 100 x 100 meter og er derfor ikke detaljeret nok til at sige noget om den enkelte grund.

Læs mere om kortenes usikkerheder i det tekniske bilag til klimatilpasningsplanen.

 

Syddjurs Klimatilpasningsplan 2014

Syddjurs Klimatilpasningsplan 2014, kommuneplantilllæg nr. 7 til Syddjurs Kommuneplan 2013, blev endeligt vedtaget af byrådet på byrådsmødet den 17. september 2014. Planforslaget har været i offentlig høring fra 3. juni til 12. august 2014, hvor der indkom tre bemærkninger. Planen er vedtaget med mindre redaktionelle ændringer, og træder i kraft den 23. september 2014.

 

>> Klimatilpasningsplanen er vedhæftet som bilag nederst på denne side <<

 

Indkomne bemærkninger fra den offentlige høring og kommunens svar herpå kan ses i bemærkningsnotatet i referatet fra byrådsmødet.

 

Klimatilpasningsplanen udpeger byrådets prioriterede indsatser og retningslinjer for klimatilpasning i Syddjurs, og bygger på en kortlægning af de områder i kommunen, hvor skadevoldende oversvømmelser med størst sandsynlighed vil forekomme i fremtiden. Samtidig beskriver planen, hvordan ansvaret for klimatilpasning er fordelt mellem borgere, forsyningsselskab og kommune.

 

Klimatilpasningsplanen er indsat i den digitale Kommuneplan 2013 som emnet Klimatilpasning - vand.

 

 

Mere om klimatilpasning:

www.klimatilpasning.dk – Statens samlede portal om klimatilpasning med den nyeste viden og gode råd til borgere, virksomheder og kommuner

http://naturstyrelsen.dk/vandet/klima - Miljøministeriets og Naturstyrelsens portal om klimaudfordringerne i Danmark

http://www.regionmidtjylland.dk/regional+udvikling/klimatilpasning - Region Midtjyllands side om klimatilpasning

BilagStørrelse
KPT07.pdf3.6 MB
Opdateret: 21-09-2017 10:00

Kontakt

Feedback