Bilag IV-arter

EU-habitatdirektivet omfatter en række truede plante- og dyrearter, der er opført på direktivets bilag IV

 

Beskyttelsen

Ifølge habitatdirektivet må der ikke iværksættes aktiviteter, som kan skade dyrearterne samt deres yngle- og rasteområder, og planterne må ikke plukkes, graves op eller på anden måde ødelægges.

 

Arter i kommunen

I Syddjurs Kommune findes odder, markfirben, stor vandsalamander, løgfrø, spidssnudet frø, strandtudse og mygblomst. Desuden er alle arter af flagermus anført på bilag IV. Flere af disse findes også i Syddjurs Kommune.

Der er desuden en bestand af løvfrø ved Rodskov og Vosnæs. Den er dog efter alt at dømme udsat uden tilladelse og er derfor ikke omfattet af beskyttelsen.

 

Den kendte forekomst af bilag IV-arter i Syddjurs Kommune kan ses på dette kort.

 

Restriktioner

Kommunen kan ikke give tilladelse til en ansøgt aktivitet, hvis den vil forringe yngle-eller rasteområde for en eller flere af arterne. Det er heller ikke tilladt at fortsætte en igangværende beskadigelse af yngle- eller rasteområde for bilag IV-arter, selv om den er tidligere er godkendt og har stået på i mange år.

Læs mere om de enkelte arter i menuen til venstre.

Opdateret: 22-01-2019 08:49

Kontakt