Høslætdag i Tved Kær

Tved Kær er en mose med ekstremt mange forskellige plantearter, også kalder et ekstremrigkær.

I kæret vokser flere forskellige fredede gøgeurter blandt andet den meget sjældne og fine Mygblomst. Som de fleste af vores moser i Danmark trues Tvedkæret af tilgroning og hermed af et stigende tab i artsrigdommen. Hvis man skal bevare de lysåbne naturtyper, er det derfor nødvendigt at få disse arealer græsset eller slået. Aller bedst er det at slå hø og herefter fjerne høet fra arealet, så man derved får fjernet em masse næringsstoffer. Orkidéer er nemlig meget nøjsomme planter, der ikke rigtig kan finde fodfæste - og bliver skygget bort af hurtigvoksende planter - hvis der er for mange næringsstoffer i jorden.

Derfor mødtes en flok entusiastiske private folk (fra Syddjurs Kommune, Dansk Botanisk Forening, Skov- og Naturstyrelsen, lokale naturvejledere m.fl.) sidst i maj 2007 for at slå hø i Tved Kær og give bedre vækstbetingelser til Mygblomst. Hermed blev et nyt høslætslaug dannet, som håber på at kunne komme tilbage hvert år i Tved Kær for at slå hø og følge udviklingen i bestanden af Mygblomst. Se billederne fra høslætsdagen i Tved Kær.

Kontaktperson: Hanne Henriksen hah@syddjurs.dk

Opdateret: 02-10-2015 12:55

Kontakt