Naturplejeprojekter i Syddjurs Kommune

Siden er under opbygning

Kogræsserforening.

I ådalene langs Ryom Å og Korup Å er har lodsejer og kvægbrugere dannet et græsningsselskab, hvor områderne plejes af græssende kvæg, der holder tidsler og tagrør nede.


Naturpleje, fortidsmindepleje m.v. af fredninger i Syddjurs Kommune.

På privatejede, fredede arealer er Syddjurs Kommune forpligtet til at udføre pleje. Plejen består som oftest i at holde uønsket vegetation i ave. I de respektive fredningskendelser er som regel beskrevet, hvilken "naturtilstand" der ønskes bevaret eller opnået.

Der foregår ligeledes pleje af fortidsminder - mest gravhøje - der er under tilgroning.

I fredningerne, hvor der er offentlig afgang, vedligeholdes stier efter behov, og afmærkningen tilses ca. 1 gang årligt, ligesom eventuelle kortborde og anden informationsskiltning tjekkes af.

På nogle af de offentligt ejede, rekreative arealer, f.eks. Bogens Strand, Fuglsø Strand, Boeslum Strand og Agri Baunehøj, er der offentlige toiletter og parkeringspladser, der vedligeholdes af kommunen.

Ved de regionale vandre- og cykelstier foretages der fornøden slåning af vegetationen, så stierne er fremkommelige det meste af året.

 

Opdateret: 22-08-2016 12:51

Kontakt