Egen brønd/boring

Drikkevand fra private boringer og brønde (ikke almene vandforsyninger).

Der er ca. 830 husstande med egen boring eller brønd i Syddjurs Kommune.

Kontrol af drikkevand

Drikkevand fra private boringer og brønde, som kun forsyner 1 husstand er ikke omfattet af de gældende kvalitetskrav for drikkevand medmindre, at der på ejendommen drives en offentlig eller en kommerciel aktivitet.

Ikke almene vandforsyninger, som leverer mindre end10 m3 vand pr. dag (beregnet som et gennemsnit i løbet af et kalenderår), og som leverer drikkevand til mere end én husstand uden at levere vand til kommerciel eller offentlig aktivitet, skal analyserer drikkevandet ved en forenklet kontrol jf. bestemmelserne i drikkevandsbekendtgørelsen.

En ikke almen vandforsyning, der leverer vand til kommerciel eller offentlig aktivitet, skal altid have et kontrolprogram for drikkevandet, som skal være i overensstemmelse med reglerne i drikkevandsbekendtgørelsen. Det samme gælder, hvis de leverer vand til en fødevarevirksomhed.

Offentlig eller kommerciel aktivitet

Kommunen vurderer om vandforsyningsanlægget leverer vand til en kommerciel eller offentlig aktivitet.

Ved offentlig eller kommerciel aktivitet forstås bl.a.: Institutioner, restauranter, hospitaler, hoteller, forlystelsesetablissementer, skoler, fritidsanlæg, sportsanlæg, kaserner, campingpladser, indkøbscentre, udlejningsejendomme, Bed & Breakfast, dagplejer, plejefamilier og fødevarevirksomheder.

Hyppighed af kontrol

Kommunen træffer afgørelse om hyppigheden af den forenklede kontrol. Kontrollen vil i de fleste tilfælde skulle udtages hvert 5. år.

Hyppigheden af kontrollen for de vandforsyningsanlæg, der er omfattet af et kontrolprogram, fastlægges individuelt jf. bestemmelserne i drikkevandsbekendtgørelsen.

Hvis der ønskes en hyppigere kontrol og/eller kontrol af flere kvalitetsparametre, f.eks. pesticider, er dette frivilligt.

Ansvar

Det er ejers ansvar, at holde øje med vandkvaliteten og forbedre den, hvis kravene ikke er overholdt. Det gælder også, hvis ejendommen er udlejet.

Tilsyns- og myndighedsopgaver

Syddjurs Kommune varetager tilsyns- og myndighedsopgaver indenfor vandforsyningsområdet, herunder med private boringer og brønde, der er omfattet af kvalitetskravene. Det betyder at kommunen løbende overvåger analyseresultaterne og iværksætter en indsats, hvis der er problemer med vandkvaliteten.

Kommunalbestyrelsen underretter forbrugere af vand fra én enkelt husstand om, at vandet ikke er underlagt obligatorisk kontrol. Kommunen gør samtidig ejeren opmærksom på, at der med fordel kan foretages en kontrol af vandet. Hvert femte år sender kommunen også et tilbud ud til alle ejendomme med egen vandforsyning om at tilmelde sig fælles bestilling af vandprøve.

Kommunen underretter endvidere forbrugerne om god vandkvalitet og om foranstaltninger, der kan træffes for at beskytte deres sundhed mod skadelige virkninger forårsaget af forurening fra drikkevand.

Find yderligere information i Syddjurs Kommunes Vandforsyningsplan her

 

Opdateret: 24-10-2018 13:23

Kontakt

Feedback