Undgå rotter ved dyrehold

Dyrehold tiltrækker ofte rotter, fordi der findes både føde og skjulesteder. Hvis man har enten hobby- eller erhvervsmæssigt dyrehold er det derfor vigtigt, at forhindre rotter i at kunne komme ind i udhuse, stalde, læskure o. lign., da rotter kan skade bygninger og overføre smitte til både mennesker og dyr.

Dyrehold

Generelt bør ejendommen holdes ren, ryddet og vedligeholdt, så rotter ikke får mulighed for, at etablere sig og yngle på ejendommen.

Bygninger med tilknyttede dyrehold kan være vanskelige at rottesikre. Bygningsmæssigt skal de være af en god kvalitet og konstrueret med så få hulrum som muligt. Staldbygninger o. lign. forebygges bedst mod rotter ved, at gøre omgivelserne mindre attraktive for rotter. Dette gøres ved, at skjulesteder og fødekilder i og omkring bygninger o. lign. fjernes.

Ensilagestakke til fx helsæd, er også vanskelige at rottesikre, idet de er konstrueret så indholdet er let tilgængeligt for rotterne. Staldbygninger der er konstrueret af halmballer er meget attraktive for rotter, da de kan grave gange, bygge rede pladser og finde kornrester i dem.

Hvis man observerer en rotte eller tegn herpå, skal det straks anmeldes til kommunen. Derefter vil en autoriseret rottebekæmper undersøge ejendommen for forekomst af rotter samt  vejlede om metoder til forbedring af rottesikring på ejendommen.

Som grundejer er du forpligtet til at udbedre de fejl og mangler, som rottebekæmperen har fundet.

Foder

Hvis man forhindrer rotterne i at finde føde på ejendommen, er det uinteressant for rotter at etablere sig. Korn og foderstoffer kan derfor med fordel opbevares i rottesikrede beholdere. Derudover skal der undgås overfodring af dyr, da foderrester også kan lokke rotterne til.

Plansiloer har ofte hulrum, som rotterne gerne vil etablere sig i. Disse skal derfor lukkes af så rotterne ikke har eller kan skabe sig adgang til dem. Fodersiloer skal være bygget af rottesikrede materialer, ellers bør de rottesikres ved hjælp af fx galvaniseret trådvæv.

Rotter er i stand til at leve af husdyrgødning et helt liv. Dette skyldes bl.a., at de fleste husdyr ikke omsæt­ter al den føde de indtager. Derfor kan ofte udmugning være en del af forebyggelsen mod rotter på en ejendom med husdyrhold.

Tiltag der gør ejendommen mindre attraktiv for rotter:

 • Luk foderbeholdere og -vogne til efter brug
 • Undgå at overfodre
 • Undgå at fodre på jorden
 • Spildt korn og foderstof skal fjernes dagligt
 • Luk hulrum af
 • Foretag hyppig udmugning
 • Opbevar foder utilgængeligt for rotter

Bygning

Alle bygninger på ejendommen bør være rottesikret - også staldbygninger, læskure osv. Nogle bygninger er sværere at rottesikre end andre, men med nedenstående forholdsregler kan man holde rotterne ude af de fleste bygninger:

 • Bygningernes ydermure, sokler og tage skal være hele, tætte og intakte
 • Kampestenssokler skal ligeledes være hele og tætte. I tilfælde af vedvarende rotteproblemer omkring soklen kan den rottesikres med fintmasket trådnet støbt i beton, så rotterne ikke kan gnave sig igennem.
 • Vinduer skal være forsynet med hele glas eller lukket med trådnet, som har en maskevidde på max. 2 cm.
 • Yderdøre og porte skal afpasses og vedligeholdes således, at de slutter tæt hele vejen rundt. Døre, porte og lemme etc. kan beklædes med jernplader el.lign. på de nederste 30 cm.
 • Døre og vinduer skal så vidt muligt holdes lukket.
 • Jorden omkring bygningerne skal holdes fri for ukrudt.
 • Brændestabler, brædder, tagplader o. lign. materialer skal løftes min. 30 cm op fra jorden, og ligge frit fra bygninger.
 • Træer, buske, espaliervækster, der vokser nær eller på murværk, skure mv. skal beskæres eller eventuelt fjernes.

Udmugningsanlæg og afløb

Udmugningskanaler, kloakledninger og afløb skal være hele. Udmugningskanaler kan rottesikres med en klap eller anden form for tætsluttende jernplade ved mundingen, eller være konstrueret således, at rotter ikke kan trænge ind i bygningen gennem kanalens åbning.

Kloakledninger der ikke længere er i brug, skal afproppes ordentligt. Afpropningen skal foretages så tæt på det ledningssystem, der endnu benyttes. Disse forholdsregler kan nedsætte risikoen for at rotter etablere sig på ejendommen:

 • Afløbsledninger fra stalde, møddinger, samlebrønde mv. skal være tætte.
 • Tagnedløb skal udmunde i kloakrist eller dæksel.
 • Udmugningskanal skal sikres.
 • Inspektionslemme skal sikres med jernplade eller betonfliser, således at rotter ikke kan komme ind i stalden.

Landbrugsmaskiner

Det er vigtigt, at landbrugsmaskiner der har været i brug under høsten, rengøres grundigt efter brug. Selv små rester af afgrøder kan tiltrække rotter, der ofte også gnaver i ledninger, hvilket kan resultere i dyre reparationer. Derudover er det en god ide, at lade lemme, bundskod under snegle og elevatorer stå åbne under hele opbevaringsperioden, så eventuelle rotter kan komme ud. Er landbrugsmaskinerne rengjort vil de ikke tiltrække rotter, og det vil derfor ikke skabe problemer, at lade lemme, bundskod under snegle og elevatorer stå åbne i længere tid.

Kommunen kan stille krav til dit dyrehold

Du er som grundejer forpligtet til, at begrænse rotternes levemuligheder på din ejendom mest muligt jf. § 4 i bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter[i]. Se eventuelle tiltag i denne folder. Derudover har Miljøstyrelsen også lavet en folder: 10 staldtips – Sådan undgår du rotter.

På ejendomme med vedvarende rotteproblemer kan kommunen give dig påbud om afhjælpende foranstaltninger. Et påbud kan fx stille krav om, at der skal ske sikring af bygninger o. lign. fx ved opsætning af metalplader eller trådnet. Da en rotte kan klemme sig igennem huller på kun 2 cm, skal trådnettets maskevidde være herunder.

I tilfælde af overtrædelse af et påbud kan Syddjurs Kommune i sidste ende politianmelde dig for lovovertrædelse.

 

[i] Bekendtgørelse nr. 1686 af 18. december 2018 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Miljø og Klima

Mandag-Onsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft
Del siden