Varme

Klimavenlig produktion af varme i Syddjurs Kommune

Varmeplanlægning

35 pct. af energiforbruget i Syddjurs Kommune bruges i dag på opvarmning af huse. Klimavenlig produktion af varme er derfor et vigtigt emne i Syddjurs Kommune.

Vil du læse mere om varme i Syddjurs kommune, kan du finde artiklen "Syddjurs skal holde varmen på nye måder" i linksamlingen. 

Syddjurs Kommune har udarbejdet en Varmeplan 2012 med henblik på at fastlægge rammerne for den energimæssige udvikling og reduktionen i CO2-udledningen indtil 2020, samt for overordnet at beskrive kommunens forventede indsatser på området frem til 2030. 

Varmeplanen ajourføres desuden løbende i forbindelse med udarbejdelse af bagvedliggende handlingsplaner.

Varmeplanens indsatsområder

 • Omlægning af fossilt brændsel på varmeforsyningerne til CO2-neutral brændsel
 • Yderligere tilslutning af forbrugere i forsyningsområderne
 • Udvidelse af fjernvarmeforsyningsområderne
 • Nye fjernvarmeforsyninger i mindre lokalområder
 • Miljørigtig varmeforsyning til nye bygninger der ikke kan få fjernvarme
 • Gennemførelse af energibesparelser generelt
 • Omlægning af olie- og elopvarmning i det åbne land
 • Omlægning af olie- og elopvarmning i sommerhuse

Varmepumper og tilskud

Du kan søge Statens tilskud til energirenovering og udskiftning af fx oliefyr. Du kan se tilskuddenes størrelse og betingelser på Energistyrelsens hjemmeside vi nedenstående link.

Tilskudspuljen gives PT ca. 2 gange årligt i denne omgang ikke til fritidshuse eller boliger, hvor der nu er mulig tilslutning til fjernvarme. Og der gives ikke tilskud til nybyggeri.

Har du brug for yderligere vejledning så kontakt Sparenergi.dk, der er Energistyrelsens informationstjeneste.

Varmepumper

Varmepumper kan fås på flere måder; Ved selvkøb, på abonnement fra forhandler eller som ”Nærvarme”, der er tilsvarende fjernvarme, men med varmepumpe.
I Syddjurs findes bl.a. Nærvarmeværket a.m.b.a. - du kan se mulighederne ved at følge linket nederst på siden.

 

Olietank sløjfning

Hvis du sløjfer din olietank, skal du følge anvisningerne på nedenstående side.

Private virksomheder

Private virksomheder inden for alle brancher kan søge tilskud til næsten alle typer energispareprojekter. Tilskuddet dækker op til 50 % af omkostningerne. 

Læs mere i Syddjurs Klimahandlingsplan 2021-24 indsatser for opvarmning i linksamlingen nederst på siden.

Fjernvarmeområder i Syddjurs Kommune

Et af varmeplanens indsatsområder er at øge tilslutningen af forbrugere i forsyningsområderne, udvide det eksisterende fjernvarmenet og etablere nye fjernvarmeforsyninger. Som borger bør du kontakte nærmeste fjernvarmeselskab, hvis du har brug for at vide om du ligger indenfor nuværende eller kommende fjernvarmeområder. 

Har du ikke mulighed for fjernvarme, kan en varmepumpe være en god løsning. Se Spar på energien nedenfor.
Varmeværkerne og kommunerne er i 2022 ved at undersøge muligheden for at etablere fjernvarme i flere landsbyer på Djursland. Se link til Fjernevarme på Djursland nedenfor.

Tilslutnings- og forblivelsespligt til fjernvarme

I nogle byer har Byrådet besluttet tilslutnings- og forblivelsespligt til det lokale fjernvarmeværk.

Tilslutningspligt til fjernvarme betyder at:

 • Eksisterende bebyggelse skal tilsluttes inden 9 år fra modtagelse af et kommunalt påbud.
 • Hvis du inden for den 9-årige periode ønsker at ændre eller udskifte væsentlige varmeinstallationer (f.eks. udskiftning af oliefyr eller andre installationer af tilsvarende økonomisk omfang), skal du meddele det til dit fjernvarmeværk eller Syddjurs Kommune.
 • Ny bebyggelse skal tilsluttes fjernvarme senest når du tager huset i brug. Ved ”ny” bebyggelse forstås også væsentlig modernisering eller ombygning af eksisterende hus, især hvis du i den forbindelse installerer nyt selvstændigt opvarmningssystem.
 • Påbuddet om tilslutningspligt indebærer ikke, at ejendommen skal tilsluttes fysisk eller har pligt til at aftage fjernvarme. Man er kun forpligtet til at betale den faste årlige afgift.
 • Som ejer af en ejendom, der er pålagt tilslutningspligt, har du pligt til at give eventuelle lejere oplysning om det.

Forblivelsespligt til fjernvarmen betyder at:

 • Du ikke kan opsige din aftale med fjernvarmeværket, hvilket betyder at din ejendom skal forblive at være tilsluttet fjernvarme.

Dispensation fra tilslutningspligt

Der gælder en række regler for dispensation og fritagelse fra tilslutningspligten. Hvis du ønsker dispensation  eller fritagelse fra tilslutningspligten skal du sende eller maile en skriftlig ansøgning til kommunen.

Kommunen administrerer din ansøgning efter "praksis for dispensation og fritagelse - tilslutning". Du kan læse mere ved at downloade dokumentet, som du finder i linksamlingen længere nede på siden. 

Varmeforsyning - fjernvarme

Hvis din ejendom ligger i en by med fjernvarmeværk, skal du være opmærksom på, at der muligvis kan opnås økonomiske og miljømæssige fordele, hvis du får fjernvarme i stedet for at etablere eget varmepumpeanlæg.

Du anbefales at rette henvendelse til nærmeste fjernvarmeværk for at få nærmere information om priser, tilslutningsbetingelser m.v., før du træffer endelig beslutning om at etableret dit eget jordvarmeanlæg.

Der må ikke etableres jordvarmeanlæg i områder, hvor det strider mod kommunens varmeforsyningsplan. Der gælder dog særlige regler for lavenergihuse.

Find oversigt over kontaktadresser til kommunens fjernvarmeværker i afsnittet 'Fjernvarmeområder i Syddjurs Kommune' ovenover.

Hvis ejendommen tidligere har været opvarmet med olie, skal du oplyse, hvad der er sket med den gamle olietank. Anmeldelsen heraf kan også ske via Byg og Miljø løsningen.

Jordvarme

Etablering af jordvarmeanlæg kræver tilladelse fra Syddjurs Kommune via Byg og Miljø 

Overordnede retningslinjer for etablering af jordvarmeanlæg

Syddjurs Kommune har udover gældende jordvarmebekendtgørelse opstillet nogle overordnede retningslinier til etablering af nye horisontale og boringsbaserede jordvarmeanlæg i kommunen.

I bilagene nederst på denne side kan du læse yderlige om retningslinjerne for etablering af hhv. horisontale jordvarmeanlæg og jordvarmeanlæg i boringer.

Etablering eller ændring af jordvarmeanlæg

Med den gældende bekendtgørelse om jordvarmeanlæg har du mulighed for kun at anmelde etableringen/ændringen af jordvarmeanlægget.

For anlægstyper, der opfylder nedenstående betingelser, skal der inden etablering eller ændring af et jordvarmeanlæg indgives en anmeldelse til kommunen:

 • horisontale,
 • ikke industrielle,
 • lokaliseret uden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsområder til almene vandforsyninger, og
 • alene anvender de frostsikringsmidler, der er nævnt i bekendtgørelsens § 15, stk. 1.

Anmeldelsen skal indeholde de oplysninger, som fremgår af bekendtgørelsens bilag 2.

Indsigelser

Kommunen vil inden 4 uger fra modtagelse af anmeldelsen sende et kvitteringsbrev, hvori det vil fremgå, om der er indsigelser til det anmeldte.

Hvis kommunen ikke inden 4 uger fra modtagelsen af anmeldelsen har gjort indsigelse, kan anlægget etableres.

Hvis kommunen har gjort indsigelse, må etablering af jordvarmeanlægget ikke påbegyndes, før kommunen har meddelt tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19.

Den normale sagsbehandlingstid for jordvarmesager er ca. 4-6 uger med forbehold for uopsættelige sager, samt ferieperioder.

Skorstensfejer

Syddjurs Kommune tilbyder borgerne at benytte nedenstående skorstensfejermestre i forbindelse med udførelse af den lovpligtige skorstensfejning

Skorstensfejning

Syddjurs Kommune tilbyder borgerne at benytte nedenstående skorstensfejermestre i forbindelse med udførelse af den lovpligtige skorstensfejning, der omfatter mindst én årlig rensning af skorsten, røgrør og ildsted samt brandpræventivt eftersyn.

Du kan vælge at benytte en anden skorstensfejermester. Vælger du en anden skorstensfejer end den, som kommunen har indgået aftale med, skal du sikre dig, at skorstensfejeren er faglært, har den lovpligtige efteruddannelse og at han har de nødvendige forsikringer.

Syddjurs Kommune er opdelt i tre skorstensfejerdistrikter, med hver sin selvstændige skorstensfejermester.

Skorstensfejerdistrikt Vest

Skorstensfejermester Jens Østergaard

Århusvej 36, 8963 Auning

Tlf. 8699 4624, mobil 2398 6771 , jens0607@gmail.com

Distriktet omfatter tidligere Rosenholm og Rønde kommuner.

Skorstensfejerdistrikt Nord

Grenaa-Midtdjurs Skorstensfejer I/S

Skorstensfejermester Morten Ploug 

Kalorievej 1C, 8500  Grenaa

Tlf. 22 13 46 52, grenaa-midtdjurs@skorstensfejeren.dk

Distriktet omfatter tidligere Midtdjurs kommune

Skorstensfejerdistrikt Øst

Skorstensfejermester Rasmus Bruun Sørensen

Julius Kajus Vej 2, 8400 Ebeltoft

Tlf. 86 34 37 11,  ebeltoft@skorstensfejeren.dk

Distriktet omfatter tidligere Ebeltoft kommune.

 

Gebyrer for skorstensfejerarbejde

Ejeren af ejendommen har pligt til at betale de fastsatte gebyrer for brandpræventive tilsyn og fejninger.

Gebyret fastsættes i henhold til de vejledende takster, der er aftalt mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Skorstensfejerlauget.

Miljø og Klima

Mandag-Onsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft