Planlægning og Samarbejde

Klimaet er under forandring. I Syddjurs Kommune kommer vi især til at mærke det i form af flere og vildere skybrud, der kan give oversvømmelser.

Klimahandlingsplan 2021-24

Klimahandlingsplan 2021-2024 og opstiller en række visioner og indsatsområder for fremtidige handlinger. Ønsker du at læse mere om planen, kan du finde den i linksamlingen. 

På Facebook-siden "Klimahandlinger i Syddjurs kommune" kommer der løbende film og artikler om klimahandlingsplanens indsatsområder. Du kan bidrag med dine kommentarer og idéer via Facebook. Du kan finde link til siden i linksamlingen. 

Hvorfor klimatilpasning?

Klimaet er under forandring. Det danske vejr forventes i fremtiden at blive varmere, vådere og mere blæsende. I Syddjurs Kommune kommer vi især til at mærke det i form af flere og vildere skybrud, der kan give oversvømmelser.

På længere sigt vil havvandet og grundvandet stige, så vi skal være særligt opmærksomme på udviklingen langs kysten og i lavtliggende områder, der kan blive ofte eller permanent oversvømmede i fremtiden. Det forventes, at klimaændringerne vil medføre vandstandsstigninger og kraftigere regn. Dette gør, at nybyggeri allerede nu skal sikres til kote 3,0. Læs mere i kommuneplan 2020, som du finder i linksamlingen. 

Har man som privatperson brug for at vurdere risiko og udfordringer i et lokalområde, så anbefaler vi at man bruger klimakortet KAMP-Klimatilpasning.dk, der er let at tilgå og har det nyeste data, også for grundvand. Der let at få et overblik ved at danne en rapport for området.

På den nationale klimatilpasningsportal kan du læse mere om, hvordan du kan klimatilpasse din bolig og hjælpe med at forhindre oversvømmelser andre steder. Du kan finde link til portalen i linksamlingen. 

Klimatilpasningsplan 2014

Syddjurs Kommunes Klimatilpasningsplan er fra 2014. Klimatilpasningsplanen udpeger byrådets prioriterede indsatser og retningslinjer for klimatilpasning i Syddjurs, og bygger på en kortlægning af de områder i kommunen, hvor skadevoldende oversvømmelser med størst sandsynlighed vil forekomme i fremtiden. Samtidig beskriver planen, hvordan ansvaret for klimatilpasning er fordelt mellem borgere, forsyningsselskab og kommune.

Klimatilpasningsplanen finder du nederst på siden.

Kortlægning af risikoområder

Som grundlag for Klimatilpasningsplan 2014 har Syddjurs Kommune gennemført en oversvømmelseskortlægning af kommunen.

Blandt andet er der udarbejdet et sandsynlighedskort, der viser sandsynligheden for oversvømmelser ved skybrud og havvandsstigning i hele kommunen.

Der er også lavet et risikokort over de områder, hvor Syddjurs Kommune statistisk set vil have de største omkostninger i fremtiden i forbindelse med oversvømmelser, og hvor det derfor samfundsøkonomisk bedst kan betale sig at investere i klimatilpasning.

Du kan finde oversvømmelseskortene i linksamlingen. 

Risikokortlægningen er beregnet i felter på 100 x 100 meter og er derfor ikke detaljeret nok til at sige noget om den enkelte grund.

Klimalaug for udsatte bolig og sommerhusområder

Hvis jeres bolig- eller sommerhusområde ligger udsat i forhold til stormflod, øgede nedbørsmængder, stigende grundvand eller oversvømmelser fra vandløb, så kan det være til jeres fordel, at danne et klimalaug eller starte en klimafond i grundejerforeningen.

Et klimalaug vil være nyttigt i forhold til at finde fælles løsninger sammen med kommunen og andre myndigheder og forsyningsselskaber. Kontakt Syddjurs kommune hvis du ønsker at vide mere om dette. 

Aktuelle klimatilpasningsprojekter

Vi samarbejder med Norddjurs Kommune om at skabe et beslutningsgrundlag for klimapasning af Grenå by og Grenåens opland, som også ligger i Syddjurs Kommune. Projektet skal fastlægge og vurdere klimatilpasningsstrategier i forhold til samfundsøkonomiske og øvrige samfundsmæssige forhold, så der skabes et sikkert og validt grundlag for den videre politiske beslutningsproces. Projektet har et samlet budget på 8,5 mio. kr. og får tilskud fra EU på 60 % af projektbudgettet.

Klimaprojektet er et af flere projekter i et stort fælles netværk af kommunale projekter på tværs af Region Midt. Det samlede projekt hedder coast to coast climate challenges

Ebeltoft i udvikling er et byudviklingsprojekt, der arbejder med fra visions- og udvikling for Ebeltoft By og Havn. Klimarobust Kystkultur er i 2022 et igangværende strategisk udviklingsprojekt for Ebeltofts havne- og strandarealer. Se link til projekthjemmesiden nedenfor.

Se flere Miljø og klima-projekter på Syddjurs projekthjemmeside.

Solcelleprojekter i Syddjurs kommune

Alle information om udviklingen af solcelleprojekter i Syddjurs kommune er samlet på siden Solenergi. Du finder et link til siden nedenfor.

Klimaplan 2012

For at tage aktivt del i klimaindsatsen og bidrage til reduktionen af CO2-udledningen vedtog Syddjurs Kommune allerede i 2012 en klimaplan, med målet at Syddjurs Kommune vil bidrage til at gennemføre Regeringens målsætning om at reducere CO2-udledningen med 2 pct. om året frem til 2025. 

Syddjurs Kommune vil løbende opdatere klimaplanen. Se nyeste klimahandlingsplan i linksamlingen.  

Visioner i klimaplanen

  • Syddjurs Kommune vil være blandt de kommuner, der har den laveste CO2-udledning pr. borger.

  • Syddjurs Kommune vil reducere sit eget energiforbrug og CO2-udledning på lige fod med sine borgere og erhvervsliv.

  • Syddjurs Kommune vil skabe rammer for øget anvendelse af vedvarende energi i kommunen.

  • Syddjurs Kommune ønsker med sin klimaindsats at skabe gode vilkår for vækst for kommunens erhvervsliv og samtidig skabe værdi for kommunens borgere.

  • Syddjurs Kommune ønsker gennem strategiske samarbejder med virksomheder, foreninger og organisationer at skabe vilkår for en øget klimaindsats.

Klimaplanens fire indsatsområder

  • Energibesparelser i Syddjurs Kommunes egne ejendomme

  • Varmeplanlægning, der har til formål at fortrænge olie og el som primære varmekilder til fordel for biomassebaseret kollektiv fjernvarme

  • Overordnede retningslinjer for klimatilpasning for bygninger og infrastruktur, herunder principper for håndtering og afledning af fremtidens nedbørsmængder

  • Strategiske klimasamarbejder med virksomheder og organisationer

Miljø og Klima

Mandag-Onsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft