13.10.2022

Konkurrencen om udvikling af Ebeltofts havn har fundet sin vinder

Arkitektvirksomheden BOGL har vundet konkurrencen om klimasikring og byudvikling af havneområdet i Ebeltoft.

Tre stærke og kompetente arkitektteams har siden foråret 2022 arbejdet på at give deres bedste bud på "klimarobust kystkultur" - en gennemtænkt og visionær udvikling af havneområdet i Ebeltoft, der beskytter mod fremtidige klimaudfordringer og samtidig bevarer byens identitet som søkøbsstad.

 

De tre arkitektteams, som har indgået i konkurrencen, er:

  • BOGL med Rambøll og Norrøn som underrådgivere og konsulenter
  • DETBLÅ med Vandkunsten, Bactocon, Henry Jensen, Raw Mobility, Pasgaard og Hele Landet som underrådgivere og konsulenter
  • LYTT med Holcher Norberg og Niras som underrådgivere og konsulenter

For alle tre skitseforslag var der gennemgående træk for udviklingen af havneområdet. Der var enighed om at skabe en mere grøn og sammenhængende parkeringsløsning, beholde halvøen som et rekreativt område på havnen og at bibeholde Det Gamle Posthus som en del af en kommende byudvikling.

 

Efter en grundig votering har bedømmelsesudvalget udpeget BOGL, som vinder af konkurrencen. Ved bedømmelsen blev der lagt vægt på, at BOGL generelt har udvist den bedste forståelse for opgaven og Ebeltofts stedsspecifikke kvaliteter. De forstår byens udfordringer med havvand og overfladevand, og de udviser stærk teknisk forståelse for klimasikring. Forslaget rummer forslag til løsninger, der forener klimasikring med bevaring og udvikling af byens kvaliteter.

 

Formand for Erhvervs- og planudvalget Kasper Kolstrup Møller udtaler:

 

"Vi har set på tre gode forslag og er endt med at pege på forslaget fra BOGL. Det er et utrolig spændende vinderforslag, som forener den nødvendige klimasikring af de kystnære arealer i Ebeltoft med en sammenhængende og rekreativ udvikling af havnen i forhold til resten af byen. Jeg ser frem til udarbejdelsen af den endelige udviklingsplan og det fortsatte tætte samarbejde med borgerne i Ebeltoft omkring udviklingen af deres by."

 

Syddjurs Kommune vil nu gå ind i tættere samarbejde med TEAM BOGL, hvor Norrøn og Rambøll vil fungere som underrådgivere og konsulenter. Samarbejdet skal resultere i en endelige fysisk-strategisk udviklingsplan for havneområdet i Ebeltoft i marts 2023. Den endelige plan vil basere sig på en konkretisering og justering af det skitseforslag, som vandt konkurrencen.

 

Borgerne har været med hele vejen
Projektet Klimarobust Kystkultur udspringer af arbejdet i Ebeltoft i Udvikling, hvor borgergrupper har arbejdet med forslag og ideer til udviklingen af Ebeltoft. Byens borgere har været et fokusområde fra projektets start, og under konkurrenceforløbet der været flere åbne møder med borgerne, hvor alle kunne følge med i konkurrenceprocessen. Som en del af konkurrencen har der været seks fysiske poster langs kysten, en digital platform, videointerviews og guidede ture hen over sommeren 2022.

 

Thorkild Hansen, medlem af koordineringsgruppe under Ebeltoft i Udvikling udtaler:

 

"Jeg er glad for, at vi som borgere i Ebeltoft har haft mulighed for at tage del i konkurrencen om udviklingen af så vigtig en del af vores by. Vi er to borgerrepræsentanter, som har deltaget i bedømmelsen af konkurrenceforslagene, og det bliver spændende fremadrettet at samarbejde med det vindende team om tilpasning af deres forslag til en endelig udviklingsplan. Vi vil gøre vores bedste for, at borgernes ønsker prioriteres i det videre arbejde."

 

Alle tre arkitektteams har forholdt sig til det forudgående arbejde og bidrag fra borgerne. Fremadrettet vil borgerne fortsat inddrages i arbejdet med udarbejdelsen af den endelige udviklingsplan for havneområdet i Ebeltoft.

 

Flere møder med borgerne er allerede under planlægning. Der bliver således god mulighed for at følge projektet.

 

Du kan læse mere om konkurrence på: syddjurs.dk/klimarobustkystkultur og på realdania.dk/projekter/byerne-og-det-stigende-havvand

 

FAKTA

 

Om Ebeltoft i Udvikling
Ebeltoft i Udvikling er et byudviklingsprojekt med formålet at udvikle Ebeltoft som en moderne søkøbsstad. Med strategiske opkøb af jord og ejendomme har Syddjurs Kommune skabt forudsætningerne for at udvikle Ebeltoft i dialog med borgerne. Den borgerdrevet udviklingsproces har ført til udarbejdelsen af en række konkrete projektforslag, som har været præsenteret for offentligheden, diskuteret af borgere og siden behandlet politisk.

Borgernes input er et stærkt fundament for det videre arbejde i Ebeltoft i Udvikling. I 2021 vandt projektet Byplansprisen for "et vellykket samarbejde med reel samskabelse og fælles ejerskab til byens omdannelse".

 

I de kommende år vil Ebeltoft i Udvikling har fokus på en mere sammenhængende strategisk indsats og prioritering af tiltag mod en samlet udvikling af byen. Klimarobust Kystkultur er det største enkeltstående projekt i Ebeltoft i Udvikling. Udviklingen af den strategiske udviklingsplan, og de tiltag denne kaster af sig blev derfor en stor del af projektet i det kommende år.
 

Om Klimarobust Kystkultur
Borgerdrevet udvikling af en klimarobust kystkultur er en konkurrence, hvor et partnerskab bestående af Realdania, Miljøministeriet og Syddjurs Kommune har indbudt tværfaglige teams til at udarbejde et sammenhængende projektforslag for Ebeltoft kyststrækning.

Formålet med konkurrencen har været at anvende kystbeskyttelse som en integreret del af udviklingen af Ebeltofts møde med havet og som et sammenhængende landskabeligt træk, der binder byen sammen. Tre hold deltog i konkurrencen på baggrund af en prækvalifikation, og vinderholdet er nu fundet.

 

Vinderholdet skal efterfølgende udarbejde en fysisk-strategisk udviklingsplan. Konkurrencen er en del af indsatsen "Byerne og det stigende havvand", hvor i alt 18 andre kommuner har arbejdet med at klimasikre udvalgte kystnære byer, så de kan modstå fremtidens klimaændringer.

 

Billedetekster

 

Topbilledet med rendering

Forslag til hvorledes Halvøen kunne se ud med et mere dynamisk landskab. En gennemgående promenade og cykelsti fungerer som del af den fremtidige kystsikring. Herfra ses festpladsen der omkranses af bænke. Ved siden af denne ligger den landskabelige trappe med udkig ud over vigen. Horisonten ligger som en bygningsmasse der skærer sig ind i landskabet. På taget af bygningen findes en tagterrasse, hvorfra solen kan synges ned. Visualisering fra konkurrencens vinderforslag udarbejdet af arkitektvirksomheden BOGL mfl.]

 

Øvrige vedlagte billeder

 

3 visualiseringer

 

Et regnbed på den nordlige strandeng

BOGL foreslår et "regnbed" på den nordlige strandeng. Disse kan opsamle regnvand fra Jernbanegade. Samtidig fås et mere varieret og dynamisk kystlandskab med øget biodiversitet

 

Et sammenhængende grønt byrum ved museerne

BOGL foreslår at der arbejdes med et mere sammenhængende og grønt parkeringsareal ved Fregatten Jylland. Et område som dermed kan få nye funktioner og øget kvalitet.

 

Adgang til vandet på Halvøen

BOGL foreslår et "vandlaboratorie" og nye rum for oplevelser i landskabet på Halvøen. Her kan man lære om vand, miljø og biodiversitet.]

 

1 foto fra Byforum
Der var omkring 120 deltager til BYFORUM på Havnegården torsdag den 29. september da de tre konkurrenceteams præsenterede deres skitseforslag for hele byen. Her ses klimaspecialist Ulrik Lassen fra Rambøll der er i dialog med byens borgere om det der senere viste sig at være vinderprojektet udarbejdet af arkitektvirksomheden BOGL