20.01.2023

Opsigelser på plejehjem skal tilpasse forbrug til budgettet

Der er varslet påtænkte opsigelser svarende til ca. 20 årsværk på plejehjemmene Søhusparken og Lillerupparken og Frejasvænge i Syddjurs Kommune. Medarbejderne vil i videst muligt omfang blive tilbu ..

I forbindelse med budgetopfølgning i slutningen af 2022 er der på en række plejehjem fundet budgetoverskridelser. Det drejer sig især om Søhusparken i Ebeltoft og Lillerupparken i Rønde, hvor der i 2022 har været en overkapacitet af medarbejdere i forhold til deres budget.

Ældre- og sundhedsområdet har på den baggrund varslet påtænkte opsigelser af 29 medarbejdere, svarende til 19,5 årsværk. Opsigelserne skal medvirke til en samlet budgetoverholdelse på sundheds-- og ældreområdet i 2023.

 

Medarbejderne vil i videst muligt omfang blive tilbudt ledige stillinger i blandt andet hjemmeplejen og kommunens rehabiliteringsafdeling. På de nævnte områder søges der op til 30 medarbejdere, men det vil være op til individuel vurdering, om de opsagte medarbejdere kan varetage de konkrete stillinger.

 

Baggrunden for overkapaciteten af medarbejdere er en række styringsmæssige udfordringer, som følge af et højt sygefravær og stort vikarforbrug. Opsigelserne forventes ikke at påvirke det vedtagne serviceniveau, men vil kræve mere fokus på bedre styring og planlægning af personaledækningen.

 

Formand for Sundheds- og ældreudvalget Christoffer Pedersen udtaler:

 

 - På baggrund af den forventede regnskabsafslutning for 2022 må vi erkende, at der er en rigtig svær økonomisk situation på især to af vores plejehjem. Vi er derfor nødt til at reducere med cirka 20 årsværk for at kunne overholde budgettet for 2023. Der er tale om påtænkte opsigelser, da vi forventer at kunne ansætte de fleste igen inden for blandt andet hjemmepleje og rehabilitering. Efter opsigelserne vil alle plejehjem have de antal medarbejdere, som svarer til deres budget for 2023. Vi forventer på den baggrund at kunne overholde det vedtagne serviceniveau. Det vil dog kunne mærkes i en periode, og vi vil naturligvis støtte op om de ramte plejehjem for at sikre en fortsat god service til de ældre.

 

Forud for opsigelserne har der været afholdt ekstraordinære møder i områdets samarbejdsudvalg, hvor proces og kriterier for opsigelserne er blevet aftalt. Kommunens HR-afdeling bistår i arbejdet med at få omplaceret så mange medarbejdere som muligt til andre ledige stillinger inden for området. Der er desuden aftalt et møde med FOA omkring situationen og arbejdet med omplaceringer.

 

I Søhusparken er 16 medarbejdere svarende til ca. 10 årsværk blevet opsagt, mens der i Lillerupparken er opsagt ni medarbejdere svarende til ca. otte årsværk. Derudover opsiges tre på Frejasvænge og én på Rosengården.

 

For at sikre budgetoverholdelse i 2023 er der på plejehjemsområdet indsat en buffer til vikarudgifter i budgettet. Der arbejdes desuden med at indgå fleksible aftaler med medarbejderne, så man dækkes bedre ind i weekender og aftener.