17.06.2022

Sundhedsprofilen for Syddjurs: Færre drikker og ryger – plads til forbedring af fysisk helbred og ..

Resultatet af den store, nationale undersøgelse "Hvordan har du det", er nu offentliggjort. I Syddjurs er der færre, der ryger og drikker, mens flere er udfordret på den mentale sundhed og fysisk h ..

I maj 2021 valgte omkring 180.000 tilfældigt udvalgte danskere at svare på "Hvordan har du det?" i en national spørgeskemaundersøgelse, som afdækker danskernes sundhedsvaner, sygdom og trivsel. I Syddjurs Kommune blev 2500 inviteret til deltagelse og 1577 svarede, hvilket giver et unikt indblik i sundhedstilstanden i Syddjurs Kommune, som har ca. 43.600 indbyggere. Resultaterne er indsamlet i foråret 2021, hvor en række restriktioner ændrede rammerne for danskernes liv grundet Corona pandemien. Det er muligt, at dette har været med til at påvirke Sundhedsprofilens resultater.

 

Færre ryger dagligt

Mange borgere i Syddjurs har det godt, men en del har også markante sundheds- og trivselsmæssige problemer. I Syddjurs Kommune ses en forskel i, hvordan borgernes sundhedsudfordringer fordeler sig, alt efter sociale vilkår, hvor man bor, uddannelsesniveau og om man er i arbejde eller ikke. Denne ulighed har betydning for sygdomme i krop og sind, levetid og generel sundhed. For eksempel ses det i Sundhedsprofilen for Syddjurs, at antallet af dem, der ryger dagligt, er faldet både blandt mænd og kvinder og især blandt de unge (5800 borgere røg dagligt i 2017 mod 4300 borgere i 2022). Der ses færre rygere blandt mennesker med middelhøj og høj uddannelse, mens tallene stagnerer blandt borgere med lavt uddannelsesniveau. 

 

Kostmønstre er forbedret

Også i forhold til alkohol ser udviklingen i Syddjurs positiv ud ift. den seneste undersøgelse i 2017. 2 % færre viser således tegn på problematisk alkoholforbrug. Kostmøntrene i Syddjurs har ligeledes forbedret sig, hvilket betyder, at flere spiser mere frugt, grønt og fisk og mindre fedtholdig mad, mens det fysiske aktivitetsniveau ligger på samme niveau som i tidligere års målinger. Her anslås der fortsat at være 5.900 borgere, der er fysisk inaktive. Derimod er der i Syddjurs plads til forbedring indenfor andre områder, blandt andet omkring overvægt, hvor rundt regnet halvdelen af danskerne nu er overvægtige. I Syddjurs Kommune anslås det, at 58 % er moderat eller svært overvægtige.

 

Flere er ensomme

Andelen med en lav score på den mentale helbredsskala er i Syddjurs Kommune er steget med 2 procentpoint siden den seneste undersøgelse. Det vil sige, at en del borgere har udfordringer indenfor blandt andet stress, angst og depression. Således scorer 8.800 borgere højt på stressskalaen, mens anslået 3.100 kæmper med angst og 4.200 med depression.

Andelen af ensomme borgere er steget siden seneste måling og vurderes at berøre 3900 borgere i Syddjurs Kommune, som føler sig isolereret, savner nogen at være sammen med eller føler sig udenfor. På ældreområdet har Syddjurs Kommune de seneste år blandt andet arbejdet med trivselsbesøg, besøgsvenner og fællesaktiviteter på plejehjem og aktivitetscentre for at imødegå denne sundhedsudfordring.

 

Kroniske sygdomme i vækst

Den langvarige og kroniske sygdom er i vækst, også i Syddjurs Kommune. Det anslås, at 5.500 borgere lever med 4 eller flere kroniske sygdomme. Det tal var 3.800 i 2017. I Syddjurs Kommune er der større forekomst af de kroniske sygdomme forhøjet blodtryk, slidgigt, leddegigt, rygsygdomme og tinnitus end resten af Region Midtjylland, mens de kroniske sygdomme allergi og angst forekommer i mindre grad.

 

Ingelise Juhl, sundhed og omsorgschef i Syddjurs Kommune, siger:

 

"Sundhed og trivsel er komplekst, og vores indsats sker tværfagligt på en lang række områder indenfor både forebyggelse, hjælp og støtte til borgerne. Vi har også gode erfaringer med samarbejde med foreninger, frivillige og lokale aktører, blandt andet på træningsområdet".

 

Christoffer Pedersen, formand for Sundheds- og ældreudvalget, siger:   

 

"Det er godt at se, at færre ryger og drikker i Syddjurs end ved den seneste måling. Vi ser samtidig, at en del borgere i Syddjurs har udfordringer indenfor det fysiske helbred, kroniske lidelser og mental sundhed samt ensomhed. Det skal vi gøre noget ved. Der er blandt andet behov for fortsat forebyggelse, og indsatsen skal skinne igennem i den kommende justering af Syddjurs Kommunes sundhedspolitik. Med Sundhedsprofilens resultater foran sig vil Sundheds-og ældreudvalget i den kommende tid drøfte, hvordan der kan arbejdes med udviklingen af de kommunale sundhedstilbud og indsatser".

 

På en Temadrøftelse i Byrådet d.31. maj 2022 blev Byrådet præsenteret for sundhedsprofilen og drøftede dens indhold. 

 

Fakta om "Hvordan har du det"?

Sundhedsprofilens resultater er en fælles ramme, som myndigheder på tværs af sektorer samarbejder indenfor. Det gælder både, når det handler om forebyggelse og på de mange forskellige områder, hvor for eksempel kommuner og regioner arbejder sammen og skal prioritere og målrette arbejdet bedst muligt. Sundhedsprofilen er også en vigtige brik i det frivillige arbejde i civilsamfundet.

 

Eksempler på tiltag i Syddjurs Kommune: 

 

 • Forebyggelsestilbuddet "Naturlig ressource" med gruppeforløb i naturen for borgere med symptomer på stressbelastninger eller depressioner, hvor der via fællesskaber og aktiviteter i naturen opnås støtte og udvikling i den mentale sundhed.
   
 • Etablering af Senior fitness instruktøruddannelsen i aktivitetscentrene, som understøtter både den fysisk sundhed og de sunde fællesskaber.
   
 • Ensomhedsindsatsen, hvor der er fokus på at opspore og minimere ensomhed via blandt andet trivselsbesøg, spisefællesskaber og besøgsvenner.
   
 • Boblberg, en online platform, hvor man kan søge og etablere fællesskaber.
   
 • Sundhedstilbuddet "Tjek din sundhed", hvor borgere kan få målt bodyage, vægt, fedtprocent og muskelmasse og få en samtale med en sundhedsmedarbejder om livsstil og sunde valg.
   
 • "Kultur på recept" er for borgere med stress, angst og depression og som samtidig står udenfor arbejdsmarkedet. Her arbejdes der via f.eks. yoga, billedkunst, musik og gåture. 44 borgere har prøvet tilbuddet, og resultaterne er gode. Størstedelen oplever øget trivsel, bedre samarbejdsevner og større arbejdsmarkedsparathed. Byrådet afsatte med budget 2021 250.000 kr. årligt til "Kultur på recept".