09.02.2024

Syddjurs Kommune vil skabe overblik over oversvømmelser for at forebygge

Flere bolig- og sommerhusområder i Syddjurs Kommune er blevet ramt af oversvømmelser på baggrund af skybrud og stormfloder

Efteråret 2023 og den første måned af 2024 har været en våd periode for mange hus- og sommerhusejere i Syddjurs Kommune. I 2023 oplevede man både flere skybrud, stormfloder og lokale oversvømmelser. I 2024 har snestormen og det efterfølgende tøvejr skabt flere lokale oversvømmelser, som er blevet forstærket af regnvejr.

 

Det mere ekstreme vejr betyder, at områder, som kun meget sjældent eller i begrænset omfang har været udfordret af vand, nu pludselig oplever markante oversvømmelser. Rekordmange borgere har derfor henvendt sig til kommunen med vand i kældre, i haver og enkelte steder også i huset eller sommerhuset. Den dag, hvor vandet står i kælderen, er det dog meget begrænset, hvad kommunen har mulighed for at bidrage med.

 

De mange henvendelser fra borgerne vil kommunens teknik- og miljøområde nu bruge til at skabe et præcist overblik over de udfordrede områder, så forebyggende projekter kan planlægges. Enkelte områder kendes i forvejen, men problemerne er blevet væsentligt forstærket på grund af det våde vejr.

 

De ramte områder er meget forskellige, og det er de mulige klimaløsninger og økonomien bag også. I nogle områder vil en løsning kræve et fælles projekt, som udarbejdes i samarbejde med forsyning, distriktsråd og lodsejere. Her vil der ofte også være en udfordring i, at lodsejere selv skal betale en andel af projektet. Andre steder har kommunen mulighed for selv eller i samarbejde med forsyningen at planlægge dræn eller opbygning af dæmninger. Udformningen af de enkelte projekter vil derfor afhænge af lovgivning, ejerforhold og økonomi.

 

Formand for Natur-, teknik- og miljøudvalget, Kim Lykke Jensen, udtaler:

 

"Det våde vejr er formentlig kommet for at blive, og vi er som kommune nødt til at arbejde tæt sammen med borgerne for at afhjælpe de ramte områder. Lige nu skal vi have skabt et overblik over de ramte områder, så vores administration kan lave bud på projekter for de konkrete områder. Flere steder er de i gang allerede, et eksempel er Nimtofte, hvor vores administration netop er mødtes med borgere, distriktsråd og AquaDjurs for at identificere løsningsmuligheder. Andre steder skal vi til at starte nye projekter op, og vi er derfor nødt til at arbejde både på kort og langt sigt afhængig af projekternes status og kompleksitet. Jeg ser frem til at behandle et kommende overblik i udvalget. Her vil vi også søge klarhed over de muligheder og forpligtelser, vi har som kommune. Når vi når budgetforhandlingerne til efteråret, forestiller jeg mig også, at vi har et overblik over mulige udgifter."

 

Da projekterne og udfordringerne er forskellige fra område til område, bliver der arbejdet både på kort og langt sigt. Enkelte steder er der tale om mindre komplekse indgreb, som kan løses inden for en kortere tidshorisont, og andre steder kan det forventes, at processen vil tage flere år. Dette kan skyldes kompleks myndighedsbehandling, men også at enkelte projekter kræver enighed mellem mange lodsejere.

 

Ud over de privatejede områder, som rammes af vand, arbejder Syddjurs Kommune også med afdækning af særligt truede infrastrukturer som veje og stier. Her vil kommunen ligeledes udarbejde et overblik og forslag til anlæg, som kan sikre truede strækninger.

 

Liste over udfordrede områder

Syddjurs Kommune har især modtaget henvendelser om følgende udfordrede områder. Der er ikke tale om en endelig liste, men et indblik i de områder, som har været særligt udfordret.

 

Kappelgårdparken i Rønde (oversvømmelse 3. oktober 2023)

Området er ramt ved skybrud. Syddjurs Kommune er dialog med en rådgiver for at finde en løsning, der kan aflede vand i forbindelse med skybrud

 

Frihedskæmper-kvarteret i Hornslet (smeltevandsproblemer efter snestormen 3. januar 2024)

Siden området blev etableret, er grundvandet steget og det skaber problemer med afvanding af området. Syddjurs Kommune arbejder på at finde en løsning på både kort og langt sigt. En af mulighederne er etablering af dræn i større skala.

 

Følle sommerhusområde (500 sommerhuse - 5 grundejerforeninger)

Da området er leret modtaget sommerhusområdet vand fra det højere liggende område op mod motortrafikvejen. Syddjurs Kommune har indkaldt til møde grundejerforeningerne. Forskellige muligheder skal afklares, f.eks. etabling af drængrøfter. Der vil formentlig blive tale om egenbetaling.

 

Thorsager (byen ligger lavt i forhold til omkringliggende områder)

Dele af Thorsager by har tidligere været ramt af oversvømmelser fra overløb og vandløb. Der blev i 2014 undersøgt om der var mulighed for at etablere en dæmning oppe fra byen. Dette vil dog kræve en accept af lodsejere. Syddjurs Kommune vil starte en nye dialog op med byens parter for at identificere mulige løsninger.

 

Nimtofte (Nimtofte ligger lavt i forhold til omkringliggende områder)

Der strømmer vand til byen fra de omkringliggende marker, som ligger højere i terræn. Syddjurs Kommune har afholdt et møde med byens parter for at identificere forskellige løsninger og mulig finansiering. Projektet skal nu beskrives nærmere.

 

Gåsehage sommerhusområde ved Øer (oversvømmelse højt grundvand).

Området ligger lavt og er ramt af højt grundvand. Der er tale om flere oversvømmede sommerhuse, hvor kloaksystemer også er ramt. Der vil blive afholdt et møde med områdets parter og grundejerforening for at afklare mulige løsninger. Der vil forventeligt være behov for etablering af dræn og pumper i området, med betaling fra lodsejerne.

 

Kolindsund - oversvømmelse af bl.a. veje og marker i ådalen

Ved efterårsstorme er flere lodsejere langs Nordkanalen blevet ramt af oversvømmelser, ligesom især Sivestedvej er blevet oversvømmet. Der er indledt en dialog med Norddjurs Kommune om muligheder for en bedre regulering af vandet langs Nordkanalen.

 

Ebeltoft Vig - Egsmark/Lyngsvæk

En række sommerhuse langs Kystvejen rammes af oversvømmelser på grund af stigende grundvand og afløb fra de højere liggende områder. Der skal indledes en dialog med beboere om mulige løsninger, som vil kræve betaling fra lodsejerne. Der skal forventeligt etableres dræn og afvanding under vejen.

 

Ebeltoft Havn

De seneste storme og forhøjet vandstand har skadet molerne på havnen. Der er ved at blive udarbejdet forskellige løsningsmuligheder til politisk behandling.