16.05.2024

Vinderprojektet udpeget for ny bæredygtig daginstitution i Rønde

Projektet består af halmelementer med en klimaskærm af genbrugsmaterialer og lægger vægt på bevægelse og udeliv.

Det går godt i Rønde, og byen er en populær tilflytterby for børnefamilier fra hele Østjylland. Derfor har Byrådet besluttet, at der skal bygges en ny daginstitution i Rønde. Placeringen bliver over for fjernvarmeværket på Skrejrupvej, tæt på Rønde Skole og flere af de store udstykninger.

 

Den nye daginstitution er en ny afdeling af Rønde Børnehus, som også består af Moesbakken og Vigen. Den nye daginstitution får plads til 120 børn og forventes færdig medio 2026.

 

Forældrerepræsentanter, ledelse og medarbejdere af Rønde Børnehus har udformet visionen for den nye daginstitution og er blevet inddraget i udformningen af byggeprogrammet. Målet er et børnehus, der skal fremme bevægelse på mange planer gennem fysiske aktiviteter og sansende oplevelser både ude og inde.

 

I december 2023 udbød Syddjurs Kommune byggeriet af den nye daginstitution i en totalentreprise. Der er tale om en såkaldt omvendt licitation, hvor der ikke er konkurreret på pris, men på kvalitet. Den samlede entreprisesum på 24,6 mio. kr. har været fast.

 

Efter endt licitation kan det nu afsløres, at det bliver totalentreprenør JDH BYG, der vinder opgaven sammen med GPP Arkitekter, Viggo Madsen Rådgivende Ingeniører og MBYLand landskabsarkitekter. Vinderne af opgaven har tilbudt et projekt, som lever op til byggeprogrammets krav om fokus på bevægelse både ude og inde. Forslaget rummer et flot bud på overgang og sammenhæng fra indeområde til udeområdet. Desuden er det store udeareal disponeret, så der er mange muligheder for at bevæge sig, lege, sanse og lære om naturen.

 

Formand for Familie-, børne- og læringsudvalget Kirstine Bille udtaler om vinderprojektet:

 

"Der er tale om et rigtig godt projekt, som lever op til vores ønsker om bevægelse og natur. Med forslaget får vi en daginstitution, der vil fremme børnenes bevægelse og udeliv, fordi bygning og institutionens udeareal spiller naturligt sammen. Med den nye daginstitution i Rønde, som forventes færdig i medio 2026, får vi lagt knap 120 daginstitutionspladser til kapaciteten Rønde. Hermed er vi godt med i forhold til udviklingen i byen."

 

Det har været et krav til den nye daginstitution, at byggeriet skulle være et foregangsprojekt i forhold til Syddjurs Kommunes bæredygtighedsstrategi for kommunale bygninger.

 

Byggeprogrammet indeholder krav om et så lavt CO2-aftryk som muligt set over en livscyklus på 50 år. Projektet skal holde sig under 8,8 ton CO2-ækvivalenter pr. år (eller 440 ton CO2-ækvivalenter over 50 år).

 

De høje krav til bæredygtighed afspejler sig i materialevalget til vinderprojektet. Det består af halmelementer med en klimaskærm af genbrugsmaterialer og så lidt beton som muligt. I processen frem mod indlevering af de endelige tilbud har de hold, som har budt på opgaven, modtaget puljemidler fra WE BUILD DENMARK til at arbejde med innovative bæredygtige løsninger. WE BUILD DENMARK er en medlemsorganisation af bygge- og anlægsvirksomheder, som ønsker at være frontløbere i forhold til at udvikle nye bæredygtige løsninger inden for byggebranchen.

 

Formand for Natur-, teknik- og miljøudvalget Kim Lykke Jensen udtaler om det nye byggeri:

 

"Det vindende projekt fra JDH Byg er banebrydende bæredygtigt ved at kombinere både halmelementer og genbrugsmaterialer. Projektet lykkes med at overstige de krav for bæredygtighed, som vi har stillet i byggeprogrammet for den nye daginstitution i Rønde. Det er rigtig flot. Den samlede bygning holder sig 20 % under udbuddets maksimale grænseværdi for klimabelastning, set ud fra en såkaldt livscyklusvurdering. Det vil sige ud fra en samlet vurdering af råmaterialernes udvinding og helt frem til bygningens nedrivning og genanvendelse. Det er nyt for os i Syddjurs Kommune at anvende en livscyklusbetragtning på bæredygtighed, men vi har vurderet, at det kan give en mere langsigtet værdi frem for andre certificeringsmodeller. Herudover er der indlagt en gevinst for entreprenøren, hvis det ved fælles hjælp lykkes at reducere yderligere i klimabelastningen. I udvalget glæder vi os til at følge byggeprocessen og få erfaringer, som vi kan bruge i andre kommende byggerier."

 

Forslag til lokalplan for den nye daginstitution blev behandlet i Byrådet den 24. april 2024. Høringsperioden forløber fra den 15. maj til den 10. juli 2024, og der afholdes offentligt møde tirsdag den 28. maj 2024 kl. 16.30-18.00.

 

Vinderforslaget vil danne grundlag for en dialog om den endelige udformning af byggeprojektet frem til indgåelse af en endelig aftale inden sommer.