Sundhed og Omsorg

Vi dækker tandplejen, hjemmeplejen, sygeplejen, træning og rehabilitering samt plejehjem, hjælpemidler og meget mere.

Dataansvarlig

Syddjurs Kommune er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger i Sundhed og Omsorg.

Vi er underlagt sundhedsloven og serviceloven. Dette betyder, at vi arbejder for at fremme sundhed samt at forebygge og behandle sygdom, lidelse og funktionsbegrænsning for den enkelte borger. Derudover tilbyder vi rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer, vi tilbyder almene serviceydelser samt tilgodeser behov, der følger af nedsat fysisk eller -psykisk funktionsevne, eller særlige sociale problemer.

Når en af vores autoriserede sundhedspersoner hjælper dig, som borger, er de forpligtiget til at føre journal, for at dokumentere hvilken sundhedsfaglig behandling du har fået. Det kan for eksempel være om dit helbred, sundhedsoplysninger, cpr­-num­mer, kontaktoplysninger, navn og adresse.

Behandling af personoplysninger

Sundhed og Omsorg afdeling behandler for eksempel personoplysninger i forbindelse med

 • Sygeplejefaglig behandling
 • Pleje­ og praktisk hjælp
 • Døgnophold og plejecentre
 • Visitation og bevilling af hjælpemidler
 • Træning
 • Tandpleje
 • Madservice
 • Rehabiliteringsindsatser og aktivitetstilbud
 • Privat hjemmepleje og praktisk hjælp

Dertil bruger vi også dine oplysninger til at lave intern statistik, skabe overblik for ledere samt til forskning.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger findes i lovgivningen om databeskyttelse. Der er primært tale om

 • databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk 1, litra e
 • databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk 2. litra f
 • databeskyttelseslovens § 8, stk 1 og stk 2 samt § 11, stk 1
 • sundhedsloven, særligt kapitel 8­9
 • lov om autorisation af sundhedspersoner

Offentlig myndighed

Som offentlig myndighed må vi registrere og behandle personoplysninger, når det er nødvendigt som
led i vores arbejde som myndighed. 

Samtykke

Der kan i enkelte tilfælde være behov for at indhente dit samtykke til at registrere og behandle dine personoplysninger. 

Indhentning og opbevaring personoplysninger

Her har vi dine oplysninger fra

Vi henter personoplysninger fra dig, journalsystemer, folkeregistret, hospitaler og egen læge, pårørende for eksempel forældre/værge/samboende med flere samt fagligt personale.

Opbevaring

Dine informationer gemmes i it-systemer i kommunen og hos eksterne leverandører, som Syd­djurs Kommune har indgået en databehandleraftale med.

Oplysningerne slettes i overensstemmelse med de anbefalede slettefrister i kommunernes emnesystematik, KLE. Journaler i Sundhed og Omsorg gemmes i mindst 10 år.

Hvem modtager dine oplysninger?

Sundhed og Omsorg videregiver som udgangspunkt ikke dine oplysninger til andre. Der er dog nogle situationer, hvor der kan være lovgivningsmæssigt nødvendigt. Det kan for eksempel være til andre offentlige myndigheder, institutioner med flere. For eksempel i forbindelse med samar­bejde med hospital og egen læge.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:

 • Du har ret til at se de oplysninger, som vi behandler om dig (indsigtsret)
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet eller slettet (berigtigelse)
 • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af et samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke
 • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover stadig opbevare oplysningerne
 • Du har i visse tilfælde ret til at flytte dine oplysninger til en anden dataansvarlig (eller selv modtage dine personoplysninger i et format, der er let at læse)
 • Du har ved vores første henvendelse til dig ret til at få at vide, om det er et lovkrav eller i henhold til en kontrakt, du skal give os dine personoplysninger. Du har også ret til at få at vide, hvad konsekvenserne er ved ikke at gøre det.

Klageadgang

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. I Syddjurs Kommune opfordrer vi til, at du altid først kontakter den relevante afdeling i kommunen, hvis du har problemer eller spørgsmål.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller indsigelser til vores behandling af dine personoplysninger, for eksempel i forbindelse med sagsbehandling eller afgørelser, er du altid velkommen til at kontakte Sundhed og Omsorg igennem Borgerservice.

Hvis du har spørgsmål til kommunens generelle behandling af personoplysninger kan du kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Databeskyttelsesrådgiver

Auður Halldórsdóttir

Borgerservice

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft