Mødedetaljer

Udvalg Dato Type Hent
Byrådet 29-04-2015 16:00 Referat Samlet dokument

Video fra mødet

Punkt 338 Spørgetid 29/4-2015
 • Beslutning i Byrådet den 29-04-2015

  Intet at bemærke.

Show video
Punkt 339 Flextur - Politisk høring
 • Resumé

  På baggrund af en evaluering i kommunerne i Midttrafiks område af Flextur fremsættes en politisk høring om revision af Flextur.

 • Sagsfremstilling

  Formålet med Flextur, som oprindeligt hed Midttur, er beskrevet i notat til bestyrelsesmøde den 26. oktober 2007.

   

  Midttur skal ses som et supplement til den kollektive trafik i Midttrafiks område, hvor tilbuddet kan dække behov, som den almindelige kollektive trafik ikke kan/gør, f.eks. på grund af et lille passagertal og som et tilbud til borgere i de tyndt befolkede områder.

   

  På baggrund af administrationens løbende kontakt med bestillerne, er der kommet flere ønsker frem vedr. ændringer i konceptet for Flextur. Midttrafiks administration har på den baggrund arbejdet med en mere gennemgribende revision af konceptet for Flextur. Konceptet er revideret ud fra to hovedprincipper:

  ·         Flextur skal tilbyde en anden form for kollektiv trafik, når der ikke er økonomi i at tilbyde almindelig rutebunden kollektiv trafik.

  ·         Revisionen skal gøre det ”lettere” for kommuner at lukke busruter/afgange, når der kan tilbydes et andet kollektivt transport tilbud.

   

  Administrationen har lavet en hurtig evaluering i kommunerne vedr. ændringer til Flextur konceptet. På den baggrund har Midttrafiks bestyrelse på møde den 6. februar 2015 besluttet at sende følgende i politisk høring hos bestillerne:

  1. At bestillingsfristen i Flextur ændres til senest 1 time før – er nu 2 timer.

  2.     At on-line bestillingsfristen i Flextur senest kl. 20:00 fjernes.

  3.     At ledsagerrabatten ændres til 50 % i Flextur – er nu 25 %.

  4.     At der kan aftales venneaftaler mellem to kommuner, som ikke har samme takst. Vennetaksten skal være den højeste takst, der køres til internt i de to kommuner.

   

  Argumentationen for at indføre de fire ovenstående forslag og de økonomiske konsekvenser heraf, er beskrevet i det vedhæftede bilag.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller høringen til drøftelse.

 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 13-04-2015

  Udvalget støtter de foreslåede forbedringstiltag, hvilket meddeles Midttrafik.

   

  Flemming Hansen (I) kan ikke tiltræde beslutningen og ønsker sagen forelagt Byrådet.

 • Beslutning i Byrådet den 29-04-2015

  Med stemmerne 18 for, 4 imod og 2 der undlod at stemme, godkendte byrådet at der afsendes høringssvar.

   

  For stemte: Jesper Yde Knudsen (Ø), Kristian Herget (F), Jens Rasmussen (F), Helle Røge (F), Kim Lykke Jensen (F), Kirstine Bille (F), Christian Haubuf (A), Anders Peter Rasmussen (A), Kai Pedersen (A), Hans Christian Baltzer (A), Ole Bollesen (A), Jørgen Brøgger (C), Jan Kjær Madsen (B), Karen Østergaard (V), Gunnar Sørensen (V), Torben Therkelsen (V), Marianne Kirkegaard (V) og Claus Wistoft (V).

   

  Imod stemte: Anette Quist Busk (løsgænger), Flemming Hansen (I), Per Zeidler (I) og Laila Sortland (O).

   

  Undlod at stemme: Jan Fischer (A) og Per Dalgaard (O).

Show video
Punkt 340 Befolkningsprognose og boligbyggeprogram 2015-2027
 • Resumé

  Befolkningsprognosen for 2015 - 2027 er færdig. Den viser et gradvist fald i folketallet frem mod 2027, fra 41.652 i 2015 til 40.707 i 2027. Befolkningsprognosen bruges bl.a. til kommunens budgetlægning, og skal derfor godkendes i Byrådet.

   

  Til brug i beregningen af befolkningsprognosen er den forventede udvikling i antallet af nyopførte boliger (boligbyggeprogrammet) også blevet opdateret på baggrund af 2014’s tal. Der er en fremgang i antallet af opførte boliger, som smitter positivt af på boligbyggeprogrammet. Boligbyggeprogrammet har betydning for, hvor meget areal der kan udlægges til boligområder i kommuneplanen.

 • Sagsfremstilling

  Befolkningsprognose 2015 – 2027 viser, at det samlede befolkningstal i Syddjurs Kommune ventes at falde fra 41.652 pr. 1. januar 2015 til 40.707 i 2027. Det svarer til et samlet fald i befolkningstallet på 2,3 % frem til 2027.

   

  Samlet befolkningstal i Syddjurs Kommune 2015 - 2027

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  2020

  2021

  2022

  2023

  2024

  2025

  2026

  2027

  41652

  41597

  41545

  41466

  41395

  41328

  41259

  41163

  41082

  41000

  40915

  40815

  40707

   

  Udover den samlede udvikling set for hele kommunen er befolkningsprognosen også beregnet for de ti skoledistrikter hver især. Tallene kan ses i befolkningsprognoserapporten, der fremgår i bilag 1, samt som excelfiler i bilag 2 og 3.

   

  Befolkningsprognosen fra 2014 forudsagde et samlet befolkningstal i Syddjurs Kommune pr. 1. januar 2015 på 41.737. Det officielle folketal endte med at blive 85 lavere. Det skyldes et markant lavere antal børnefødsler i kommunen i 2014 end i tidligere år. Faldet kan ikke umiddelbart forklares, men det forventes at stige igen i 2016 og 2017, og herefter falde langsomt frem til 2027.

   

  Hvis der ses bort fra fødselstallene, som altid er svære at forudse, har befolkningsprognosemodellen vist sig at ramme befolkningsudviklingen både på distriktsniveau og for hele kommunen meget præcist fra 2014 til 2015. Samme overordnede beregningsmetode er derfor videreført i dette års prognose.

   

  Befolkningsprognosen viser, at andelen af folk i aldersgruppen 65+ vil stige frem til 2027, mens andelen af alle andre aldersgrupper vil falde. Se tabel nedenfor, samt bilag 4.

   

  Aldersgruppefordeling i Syddjurs Kommune i 2015, 2020 og 2027

  0-5 årige

  6-15 årige

  16-24 årige

  25-39 årige

  40-64 årige

  65-95+ årige

  2015

  5,72%

  12,28%

  9,31%

  13,20%

  36,65%

  22,84%

  2020

  5,06%

  11,31%

  8,54%

  12,83%

  35,87%

  26,39%

  2027

  5,20%

  9,60%

  7,87%

  13,31%

  34,67%

  29,35%

   

   

  Boligbyggeprogram

  Som del af beregningsgrundlaget for befolkningsprognosen anvendes et boligbyggeprogram, dvs. det forventede antal nyopførte boliger pr. år fremover. I 2014 blev der færdigmeldt 51 nye boliger, imod 38 i 2013 og 43 i 2012. Det har ført til en justering af boligbyggeprogrammet i positiv retning i forhold til sidste års boligbyggeprogram. Se Bilag 5 og 6.

   

  Boligbyggeprogrammet er med til at afgøre, hvor meget areal der kan udlægges til boligformål i kommuneplanen.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller, at byrådet godkender befolkningsprognosen for 2015– 2027 som grundlag for budgetlægning i 2016 og overslagsårene.

 • Beslutning i Direktionsmøde den 24-03-2015

  Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 16-04-2015

  Indstilles til Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 29-04-2015

  Godkendt.

Show video
Punkt 341 Udvikling og planlægning af pleje - og ældreboliger i Rønde og Kolind - fremlæggelse af 3 delanalyser, herunder analyse af øvrige tilstedeværende institutioners behov.
 • Resumé

  I maj 2014 vedtog Byrådet kommissoriet for ”Udvikling og planlægning af pleje – og ældreboliger i Rønde” omfattende almindelige plejeboliger og en samlet enhed af plejeboliger til borgere med svær demens.

   

  Efter anmodning fra SÆ udvalget blev muligheden for en udvidelse af boliger ved de eksisterende plejeboliger for demente Frejasvænge i Kolind undersøgt og fundet så fordelagtig, at Byrådet på deres møde den 21.01.2015 besluttede, at der skulle arbejdes videre med planlægning af et samlet demenscenter med ca. 40 boliger i Kolind i stedet for Rønde. Udbygningen i Rønde vil derefter alene omfatte en udbygning på i alt 40 ældre – og plejeboliger.

   

  Der vedlægges til godkendelse et revideret kommissorium for ”Udvikling og planlægning af ældre – og plejeboliger i Rønde samt plejeboliger til demente i Kolind”.

   

  For at sikre et solidt fundament for de planlagte udvidelser i Rønde og Kolind, er der indgået en aftale med Kuben management A/S om gennemførelse af tre delanalyser. I denne sag fremlægges analyseresultaterne til udvalgets drøftelse og stillingtagen til udbygningsscenarium for det videre udviklings – og planlægningsarbejde.

 • Sagsfremstilling

  Analysefasen omfatter tre delanalyser:

  1. Analyse af udbygning af Plejecentret i Rønde og Kolind med særligt henblik på tilstedeværende institutioners behov, herunder behovet for erstatningsbyggeri
  2. En plejeboliganalyse med henblik på tilvejebringelse af grundlag for fastlæggelse af kapacitet.
  3. Analyse af bygherremodeller.

   

  1.     Delanalyse - analyse af tilstedeværende institutioners behov i Rønde og Kolind

  Efter planen etableres der i Rønde 40 nye plejeboliger med tilhørende servicearealer, mens de nuværende 42 plejeboliger på stedet bevares. Målet er, at byggeriet fremstår som en levende, aktiv og integreret del af bymiljøet i Rønde, og dermed indgår i den masterplan, der er under udarbejdelse for Rønde Midtby. I Kolind forventes opført 28 nye plejeboliger til borgere med svær demens, mens de 13 demenspladser på Rosengården i Hornslet nedlægges.

   

  En række institutioner og involverede parter berøres af udbygningsplanerne på plejeboligområdet. Det drejer sig om Hjemmeplejen, Hjemmesygeplejen, Trænings- og aktivitetsområdet, Familieværket, aktivitetstilbud ”Midtpunktet” i socialpsykiatrien, Rusmiddelcenter Syddjurs, Politiet, dagtilbud ”Værestedet” for demente og Dortheabørnehaven.

   

  Der er i overensstemmelse med det vedtagne kommissorium for området gennemført en analyse af de tilstedeværende institutioners og parters behov og ønsker. Resultaterne heraf er sammenfattet i tre scenarier, der kort gengives i nedenstående:

   

  Scenarie 1 - model, hvor tilstedeværende parters behov og  ønsker tilgodeses.

  • Hjemmeplejen, Hjemmesygeplejen, Trænings- og aktivitetsområdet, Familieværket, aktivitetstilbud ”Midtpunktet” i socialpsykiatrien, Rusmiddelcenter Syddjurs og Politiet genplaceres alle i nybyggeri på området.
  • Dagtilbud til demente, ”Værestedet”, flyttes fra Rønde til Kolind, hvor Dorthea børnehavens bygninger tilkøbes, og der opføres erstatningsbyggeri for Dortheabørnehaven ved børnehaven Romlehøj i Kolind.

  Samlet set tilgodeser dette scenarium alles ønsker og behov, men området udfordres bl.a. af behovet for parkeringspladser og disses finansiering.

   

  Scenarie 2 – model, der har fokus på færrest mulige anlægsomkostninger, hvor fase 1 er grundmodellen inden for budgetrammen og fase 2 anbefales videreudviklet.

  • Hjemmeplejen, trænings – og aktivitetsområdet samt ”socialpsykiatrien ”Midtpunktet” genplaceres i nybyggeri på området.
  • Dagtilbud til demente, ”Værestedet”, flyttes til Kolind, hvor Dorthea børnehavens bygninger tilkøbes, og der opføres erstatningsbyggeri for børnehaven ved børnehaven Romlehøj i Kolind.
  • Den gamle hovedbygning ”Lilleruphus” bevares og ombygges til lokaler for Familieværket
  • Hjemmesygeplejen forbliver i den midlertidige placering i Thorsager
  • Rusmiddelcenter Syddjurs fortsætter hidtidige lejemål på Hovedgaden 61.

   

  Senarie 2 kan deles op i to faser, der muliggør igangsætning af fase 1 inden for den afsatte økonomi for 2015 og overslagårene og senariet kan færdiggøres i fase 2, hvis der bevilges midler til dette.

  • Fase 1: Projektet igangsættes som beskrevet, men politiet henvises til andet lejemål i byen, Familieværket og Midtpunktet bliver i eksisterende bygninger og Djurs Bo´s seniorboliger udskydes indtil der evt. er truffet beslutning om finansiering af fase 2.
  • Fase 2: Midtpunktet genhuses, eksisterende bygning nedrives, der laves en aftale med Djurs Bo om opførelse af nye seniorboliger, og der opføres nye bygninger til politiet og Midtpunktet. Den gamle hovedbygning ”Lilleruphus” bevares og ombygges til lokaler for Familieværket

   

  Scenarie 2 reducerer i forhold til scenarie 1 behovet for og udgifter til parkeringspladser væsentligt.

   

  Scenarie 3 – model, der inkluderer nybyggeri til Rusmiddelcenter Syddjurs.

  • Hjemmeplejen, trænings – og aktivitetsområdet, Politiet samt ”socialpsykiatrien ”Midtpunktet” genplaceres i nybyggeri på området.
  • Dagtilbud til demente, ”Værestedet”, flyttes til Kolind, hvor Dorthea børnehavens bygninger tilkøbes, og der opføres erstatningsbyggeri for børnehaven ved børnehaven Romlehøj i Kolind.
  • Den gamle hovedbygning ”Lilleruphus” bevares og ombygges til Familieværket.
  • Rusmiddelcenter Syddjurs placeres i nybyggeri på arealet.
  • Hjemmesygeplejen flyttes til Kolind i ny bygning på areal nær demenscentret ved Frejasvænge.

   

  Også i dette scenarium kan nettoudgifter til parkering reduceres væsentligt.

   

  Der skal ske en politisk prioritering af scenarium, der kan indgå i den videre proces med udarbejdelse af konkurrenceprogram til en arkitektkonkurrence med fokus på den overordnede disponering af bebyggelsen i Rønde.

   

  2.     Delanalyse - plejeboliganalyse.

  Analysen beskriver nuværende kapacitet på plejeboligområdet, dels de fremtidige behov samt en vurdering af, hvorledes de nuværende tilbud tilpasses de fremtidige forhold. Vurdering af fremtidigt behov for plejeboliger bygger på tilgængelige data om demografi og befolkningsudvikling.

  Befolkningsudviklingen i Syddjurs kommune er karakteriseret ved en markant stigning i andelen af ældre. Andelen af + 80 årige stiger med 76,4 % frem mod år 2026 og særligt udtalt i den østlige, syd og vestlige del af kommunen.

   

  Aktuelt råder Syddjurs kommune over 269 plejeboliger efter nedlæggelse Plejecenter Lindebo. Kapaciteten udtrykkes i dækningsgrad, antal plejeboliger pr. 100 +80 årige, som p.t. er 14,74 %. I 2011, da plejebolighandlingsplanen blev udarbejdet, var landgennemsnittet for dækningsgrad ca. 20 %. Erfaringer fra en række kommuner viser, at stigningen i raske leveår blandt ældre samt en række tiltag som f.eks. genoptræning, rehabilitering og øget brug af velfærdsteknologi synes at udskyde behovet for plejebolig og dermed vurderingen af det fremtidige kapacitetsbehov for plejeboliger.

   

  Af de 269 boliger er 25 boliger målrettet borgere med svær demens fordelt i 2 afdelinger – demensafsnittet på Rosengården i Hornslet og Frejasvænge i Kolind.

   

  På landsplan forventes antallet af borgere med demens at stige med ca. 80 % frem mod år 2040. I Syddjurs kommune forventes væksten at være tæt på 110 %.

   

  Plejeboliganalysen konkluderer bl.a. følgende:

  • Udviklingen i antallet i ældregruppen 65+ og 80+ vil stige med henholdsvis 26,7 % og 76,4 % frem mod år 2026.
  • Der er relativt stor geografisk spredning på stigningen af antallet af ældre. Den største stigning ses i den østlige del af kommunen, og den mindste vækst sker i den nordlige del af kommunen.
  • Set i lyset af den demografiske udvikling er der behov for at øge plejeboligkapaciteten over de kommende år.
  • Syddjurs kommune har i Principprogrammet fastsat en dækningsgrad på 18 % for udbygning af plejeboliger. Det vil i givet fald betyde, at der skulle udvides med 154 boliger frem mod år 2026. Ventelistemønsteret til plejeboliger i 2014 indikerer, at dette måltal er for højt. Der lægges på den baggrund i anden sag op til en revurdering og justering af udbygningsprogrammet for plejeboliger.
  • Hvis nuværende dækningsgrad fastholdes vil det betyde et behov for at opføre 75 nye almindelige plejeboliger samt 11 nye plejeboliger for demente borgere frem mod år 2026.

   

  Potentiale i etablering af seniorboliger.

  I analysen berøres kommunens øvrige boligtilbud til ældre borgere. Der peges i analysen på, at der på området er mulighed for at etablere såkaldte seniorboliger. Seniorboliger dækker over en type boliger, der er velindrettede for ældre, men med mere plads end i de traditionelle ældreboliger. Etablering af seniorboliger vurderes at være et attraktivt alternativ for yngre ældre, der ønsker et boligskift, og især, når de som i Rønde, kan placereres nær byområder og tæt på offentlig transport. Opførelse af seniorboliger forventes at kunne forebygge behovet for ældreboliger.

   

  3.     Delanalyse - bygherremodeller.

  Der beskrives i analysen fire modeller for Syddjurs kommunes bygherrerolle. Modellen, hvor kommunen selv er bygherre og ejer af plejeboliger og boligorganisation, anbefales. Denne anbefaling blev fulgt og besluttet i forbindelse med den politiske behandling på SÆ møde i december og efterfølgende på Byrådets møde den 21. januar 2015.

   

  Bygherremodeller vedr. parkeringspladser.

  Der er under udviklingsforløbet rejst spørgsmålet om, hvorvidt et p- hus eller p-kælder kan realiseres som et selvstændigt OPP projekt i forbindelse med udbygningsplanerne i Rønde. Analysen antyder, at der er forhold vedr. betalingsparkering, der skal afklares, ligesom en indledende markedsundersøgelse må afdække om der er OPP leverandører, der vil byde ind.

   

  Næste fase i planlægningsarbejdet.

  På baggrund af de tre delanalyser og beslutning om hvilket scenarium, der skal tages udgangspunkt i, udarbejdes et program for arkitektkonkurrence for pleje – og ældreboliger i Rønde og et byggeprogram for rådgiverudbud af plejeboliger for demente i Kolind

  I forbindelse med offentliggørelse af masterplanen for Rønde midtby vil der blive orienteret om de nye planer for området omkring det tidligere rådhus i Rønde

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Der er i investeringsoversigten for anlæg afsat følgende til strukturtilpasning på ældreområdet:

  •   1.000.000.kr. i 2015
  •   7.500.000 kr. i 2016
  • 13.000.000 kr. i 2017
  • 10.600.000 kr. i 2018

  Derudover forventes bevilling fra FI til samling af børnehaverne ved Romlehøj på i alt 4.316.000 kr. i 2016.

  Af investeringsoversigten fremgår endvidere afsat anlægsbudget til igangsætning af næste fase af udbygningsprogrammet for plejeboliger med 4.700.000 kr. i 2018. Samlet er der estimeret en anlægsinvestering på yderligere 7.700.000 kr. i 2019 til at færdiggøre denne udvidelse.

  I nedenstående vises en skematisk oversigt over den samlede investering i forbindelse udbygning af boliger og centre til ældre i Rønde og Kolind inklusive finansieringsudgifter til øvrig udbygning jf. de tre beskrevne scenarier.

   

  Samlet investering – Rønde og Kolind.

   

  Scenarie 1

  Scenarie 2 fase1

  Senarie 2 fase 2

  Scenarie 3

  Rønde og Kolind i alt kr.

  202.382.800

  173.012.800

  8.190.000

  190.202.800

   

  Finansieringen sker ved en kombination af lån og servicearealtilskud, beboerindskud, grundkapital, indtægter med grundsalg, indtægt ved salg af Dortheabørnehaven samt anlægsbevillinger.

   

  Manglende finansiering – Rønde og Kolind.

   

  Scenarie 1

  Scenarie 2 fase 1

  Senarie 2 fase 2

  Scenarie 3

  Rønde og Kolind i alt kr.

  29.376.000

  0

  8.190.000

  17.186.000

 • Indstilling

  Direktøren indstiller, at SÆ udvalget indstiller nedenstående til Byrådets godkendelse:

  1.     At det reviderede kommissorium for udvikling og planlægning af plejeboliger i Rønde og Kolind godkendes.

  2.     At udbygning af plejeboliger i Rønde og Kolind sker ud fra nuværende dækningsgrad for plejeboliger, men at principprogrammet tages op mhp. ny vurdering af det fremtidige plejebolig behov.

  3.     At udarbejdelse af konkurrenceprogram til arkitektkonkurrence har fokus på den samlede disponering af bebyggelsen i Rønde.

  4.     At udvalget indstiller scenarie 2 fase 1 til udførelse, og at udvikling og finansiering af scenarie 2 fase 2 indgår i Byrådets behandling af budgettet for 2016.

  5.     At der til projektering og anlæg i Rønde og Kolind jf. investeringsoversigten ansøges om anlægsbevilling på i alt 32.100.000 kr. samt, at de i investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i 2015, 7.500.000 kr. i 2016, 13.000.000 kr. i 2017 og 10.600.000 kr. i 2018 frigives.

 • Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den 15-04-2015

  1.      At det reviderede kommissorium for udvikling og planlægning af plejeboliger i Rønde og Kolind godkendes.

  2.      At udbygning af plejeboliger i Rønde og Kolind sker ud fra nuværende dækningsgrad for plejeboliger, men at principprogrammet tages op mhp. ny vurdering af det fremtidige plejebolig behov.

  3.      At udarbejdelse af konkurrenceprogram til arkitektkonkurrence har fokus på den samlede disponering af bebyggelsen i Rønde.

  4.      At udvalget indstiller scenarie 2 fase 1 til udførelse, og at udvikling og finansiering i forhold til øvrige scenarier indgår i Byrådets behandling af budgettet for 2016.

  5.      At der til projektering og anlæg i Rønde og Kolind jf. investeringsoversigten ansøges om anlægsbevilling på i alt 32.100.000 kr. samt, at de i investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i 2015, 7.500.000 kr. i 2016, 13.000.000 kr. i 2017 og 10.600.000 kr. i 2018 frigives.

  6.      At der tilrettelægges proces for involvering af interessenter i udviklingsprocessen omkring projektet, herunder bl.a. distriktsråd og ældreråd.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 22-04-2015

  Indstillingen fra Udvalget for Sundhed og ældre indstilles til Byrådets godkendelse med den tilføjelse, at der udarbejdes et finansieringsnotat frem til Byrådets behandling af sagen med udgangspunkt i scenarie 2.

  .

 • Beslutning i Byrådet den 29-04-2015

  Godkendt.

Show video
Punkt 342 Decisionsskrivelse vedr. regnskabsåret 2013
 • Resumé

  Udvalget orienteres om, at Syddjurs Kommune har modtaget Ankestyrelsens Decisionsskrivelse Vedr. Regnskabsåret 2013 med bemærkninger til familieområdets forvaltning af Servicelovens § 41 og § 42.

 • Sagsfremstilling

  Ankestyrelsen har gennemgået revisionsberetningen fra Syddjurs Kommune for regnskabsåret 2013.

   

  Konklusionen fra Ankestyrelsen er blandt andet, at familieområdets forvaltning af Servicelovens § 41 og § 42 giver anledning til revisionsbemærkninger. Af bilagsnotatet fremgår de nærmere bemærkninger.

   

  For at rette op på forholdene har Familieafdelingen i 2014 gennemgået de konkrete sager, og sikret en genopretning af sagsbehandlingen.

   

  Herudover har Familieafdelingens sekretariat og Specialbistand gennemgået et kursus i beregninger af tabt arbejdsfortjeneste ved revisionshuset BDO.

   

  Endvidere gennemføres løbende ledelseskontrol og tilsyn med familieområdets kontante ydelser.

   

  Disse tiltag vurderes samlet set at sikre en tilfredsstillende forvaltning af de områder, der er genstand for Ankestyrelsens anmærkninger.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller, at Udvalget tager sagen til efterretning.

 • Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den 13-04-2015

  Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets efterretning

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 22-04-2015

  Indstilles til Byrådets efterretning

 • Beslutning i Byrådet den 29-04-2015

  Taget til efterretning.

Show video
Punkt 343 Budgetopfølgning 2015 - Korrektion af pris- og lønfremskrivning
 • Resumé

  En forventet markant lavere pris- og lønstigning fra 2014 til 2015 end forudsat i budget 2015 giver grundlag for at reducere budgetterne i 2015 med 10,5 mio. kr. Beløbet må forventes at indgå i forårets forhandlinger mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi, og foreslås derfor afsat som pulje under tilskud og udligning indtil disse forhandlinger er afsluttet.

 • Sagsfremstilling

  KL har opdateret deres skøn for pris- og lønudviklingen fra 2014 til 2015. Det samlede skøn er i forhold til forudsætningerne for budget 2015 ændret fra 2,0 procent til 1,5 procent.

   

  På prissiden skyldes nedjusteringen et fald i oliepriserne sammen med beskedne prisstigninger på øvrige områder. Nedjusteringen på lønsiden sker på baggrund af overenskomstresultatet. KL’s skøn forudsætter endelig godkendelse af de aftalte overenskomster.

   

  Relevante udgiftsarter, procent

  Før

  Nu

  Forskel

  1 Lønninger

  2,0

  1,5

  -0,5

  2.2 Fødevarer

  2,2

  1,4

  -0,8

  2.3 Brændsel og drivmidler

  3,4

  -2,5

  -5,9

  2.7 Anskaffelser

  1,5

  1,0

  -0,5

  2.9 Øvrige varekøb

  1,1

  0,6

  -0,5

  4.0 Tjenesteydelser uden moms

  2,4

  1,4

  -1,0

  4.5 Entreprenør og håndværkerydelser

  1,5

  1,0

  -0,5

  4.9 Øvrige tjenesteydelser

  2,4

  1,4

  -1,0

  5.9 Øvrige tilskud og overførsler

  2,1

  1,8

  -0,3

  4.6 – 4.8 og 7.2 – 7.9 Mellemkommunale og statslige betalinger og øvrige indtægter

  2,1

  1,3

  -0,7

  Alle udgiftsarter

  2,0

  1,5

  -0,5

   

  Nedjusteringen vil på landsplan betyde en lavere udgift til drift af kommuner, og man må derfor forvente, at rammen for den kommunale drift vil blive revurderet i forbindelse med regeringens forhandlinger med KL om kommunernes økonomi. Indtil man kender resultatet af disse forhandlinger, der afsluttes i starten af juni måned, foreslås det, at den mindre udgift modsvares af en mindre indtægt der placeres under tilskud og udligning.

   

  En beregning af den mindre udgift for Syddjurs Kommune fremgår af tabellen under økonomiske konsekvenser. I beregningen er ikke medtaget udgifter til ejendomsskat, el, vand, vandafledning, fjernvarme, renovation, husleje, forsikringer og vægtafgift. Det skyldes, at udgiften til disse områder ikke er styret af den almindelige pris- og lønudvikling. Tilsvarende er heller ikke medtaget udgifter til barselsudligning og aktivitetsbestemt medfinansiering af sygehuse.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

   

   

   

  Bevilling

  Beløb

  10.058

  Redningsberedskab

  -68.064

  10.642

  Politisk organisation

  -27.876

  10.645

  Administrativ organisation

  -1.559.193

  10.648

  Erhv.udv., turisme og landdistr.

  -33.515

  11.322

  Folkeskolen

  -2.147.184

  11.338

  Ungdomsskoler

  -92.530

  11.525

  Dagtilbud til børn

  -479.909

  11.528

  Familieområdet

  -873.428

  12.462

  Sundhedsudgifter m.v.

  -451.078

  12.532

  Tilbud til ældre og handicappede

  -1.774.740

  12.538

  Tilbud til voksne med særlige behov

  -981.824

  12.557

  Kontante ydelser

  -23.446

  14.025

  Ejendomme

  -140.976

  14.028

  Fritidsområder

  -4.419

  14.038

  Natur og vandløb

  -24.594

  14.052

  Miljøbeskyttelse m.v.

  -68.302

  14.138

  Affaldshåndtering

  -2.096

  14.228

  Vej og parkvæsen

  -309.092

  14.232

  Kollektiv trafik og havne

  -53.508

  15.032

  Fritidsfaciliteter

  -37.116

  15.052

  Miljøbeskyttelse m.v.

  -2.990

  15.332

  Folkebiblioteker

  -87.687

  15.335

  Kulturel virksomhed

  -56.205

  15.338

  Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

  -44.714

  15.572

  Øvrige sociale formål

  -2.692

  15.645

  Administrativ organisation

  -1.542

  15.648

  Erhv.udv., turisme og landdistrikter

  -3.356

  16.546

  Tilbud til udlændinge

  -98.631

  16.557

  Kontante ydelser

  -328.962

  16.558

  Revalidering

  -502.241

  16.568

  Arbejdsmarkedsforanstaltninger

  -190.757

   

  Samlet

  -10.472.667

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller,

  1. at der gives negative tillægsbevillinger på samlet 10.472.667 kr. til bevillinger som de fremgår af tabellen under økonomiske konsekvenser.
  2. at der gives en tillægsbevilling til Tilskud og udligning (bevilling 10.762) på 10.472.667 kr.
 • Beslutning i Direktionsmøde den 10-03-2015

  Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 16-04-2015

  Indstilles til Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 29-04-2015

  Godkendt.

Show video
Punkt 344 Budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 - Økonomiudvalgets område
 • Resumé

  Denne sag er en af de mindst fire årlige sager med budgetopfølgninger der forelægges politisk. Opfølgningen er lavet på baggrund af rapporter over forbrug ved udgangen af februar måned.

   

  Bortset fra et afdrag på 1,3 mio. kr. fra regnskab 2014 giver budgetopfølgningen ikke anledning til bemærkninger.

 • Sagsfremstilling

  I 2014 overtog Syddjurs Kommune Kollektivboligerne Lyngevej 5 A-P m.fl. Regnskabet viser en udgift på 5,6 mio. kr., hvilket er udtryk for udligning af tidligere års finansforskydninger, som følge af at Syddjurs Kommune har fungeret som bank for Kollektivboligerne. En del af udgiften er restgælden ved udgangen af 2014 på 1.336.259 kr. som først er indfriet/afdraget i januar 2015.

   

  Derudover giver budgetopfølgningen på nuværende tidspunkt ikke anledning til bemærkninger.

   

  Man skal generelt være opmærksom på, at der kan være områder, hvor forbrugsprocenten er høj grundet beløb der forudbetales i starten af året, som f.eks. på erhvervs- og turismeområdet. På andre områder kan forbrugsprocenten være lav, fordi betalingerne falder senere på året, f.eks. betalingen til redningsberedskab og udgiften til folketingsvalget.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

   

  Forbrug
  1 - 2

  Oprindeligt
  budget

  Korrigeret budget

  Forventet regnskab

  Forskel til Korrigeret budget

  Heraf ansøges

  10

  Økonomiudvalget

  -216.860.101

  -2.147.901.048

  -2.183.773.376

  -2.182.437.117

  1.336.259

  1.336.259

  10 Drift

  Økonomiudvalget

  40.307.359

  295.816.474

  296.238.787

  296.238.787

  0

  0

  10642

  Politisk organisation

  1.355.458

  8.463.560

  8.463.560

  8.463.560

  0

  0

  10645

  Administrativ organisation

  34.748.867

  258.380.788

  259.714.081

  259.714.081

  0

  0

  10648

  Erhv.udv., turisme og landdistr.

  2.527.323

  4.778.242

  4.778.242

  4.778.242

  0

  0

  10652

  Lønpuljer

  1.675.711

  14.470.404

  13.559.424

  13.559.424

  0

  0

  10058

  Redningsberedskab

  0

  9.723.480

  9.723.480

  9.723.480

  0

  0

  10 Anlæg

  Økonomiudvalget

  2.950.771

  13.166.864

  15.355.607

  15.355.607

  0

  0

  10 Finan­siering

  Økonomiudvalget

  -260.118.231

  -2.456.884.386

  -2.495.367.770

  -2.494.031.511

  1.336.259

  1.336.259

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller til økonomiudvalget og byrådet,

   

  1.      at budgetopfølgningen tages til efterretning

  2.      at der til Forskydninger i langfristet gæld (bevilling 10.855) gives en tillægsbevilling på 1.336.259 kr., der finansieres af kassebeholdningen

 • Beslutning i Direktionsmøde den 14-04-2015

  Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 22-04-2015

  Indstilles til Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 29-04-2015

  Ad 1 – taget til efterretning.

  Ad 2 – godkendt.

Show video
Punkt 345 Budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 - Udvalget for familie og institutioner
 • Resumé

  Denne sag er en af de mindst fire årlige sager med budgetopfølgninger der forelægges politisk. Opfølgningen er lavet på baggrund af rapporter over forbrug ved udgangen af februar måned 2015.

   

  Samlet set forventes der budgetoverholdes på FI området i 2015.

 • Sagsfremstilling

  Familieområdet:

  Lige nu tyder det på, at Familieområdet vil overholde budgetrammen for 2015.

   

  Der en indført elektroniske bevillingsark der er med til at give et bedre billede af de fremtidige forventede udgifter. Det sker ved at alle bevillinger nu samles elektronisk og kan bruges til opgørelser på antal, typer og priser. Alle bevillinger er lagt ind.

  Der er flere positive tegn, men der pågår fortsat et arbejde med at validere og kvalitetssikre de data vi har til rådighed. Arbejdet går ikke så hurtigt som planlagt, da budgetanalysen beslaglægger en del tid.

   

  Den nye organisering på Familieområdet er næsten på plads. Der pågår et større arbejde med at få opdateret alle interne retningslinjer og kvalitetsstandarder. Der gøres generelt et stort stykke arbejde på alle fronter.

  Der er ændrede arbejdsgange i sekretariatet. Det medfører, at sekretariatet har fået en tydeligere kontrolfunktion i forhold til betaling af regninger.

  Sundhedsplejen, PPR og rådgiverne indgår i et tættere samarbejde for at løse opgaver der går på tværs. Der arbejdes målrettet på at forbedre snitfladerne til andre områder, som skole, dagtilbud, voksen og beskæftigelse.

   

  I løbet af efteråret vil der foreligge en ny sektorplan for familieområdet, ligesom der arbejdes målrettet på at udvikle en række nye tværgående indsatser, som har til formål at sætte tidligt ind overfor udsatte og sårbare børn og unge og deres familier.

   

  Familieområdet holder fortsat fuldt fokus på budget 2016, hvor budgettet reduceres yderligere med 8,2 mio. kr. i forhold til 2015.

   

  Til august skal familieområdet flytte fra de midlertidige lokaler i Rønde til de nye lokaler i Hornslet og til efteråret implementeres DUBU. DUBU er et fagsystem der skal være med til at understøtte og styrke håndteringen af sagerne. Det vil også lette kommunikationen med andre kommuner og statslige organisationer.

   

  Skoleområdet:

  På skoleområdets budgetramme forventes på nuværende tidspunkt budgetoverholdelse.

   

  Der forventes et merforbrug på budgetposterne til befordring af elever både når det gælder almindelig skolebuskørsel og specialkørsel på i alt 3 mio. kr.. Disse merudgifter modsvares af mindre udgifter på diverse centrale konti, herunder budgetposterne vedr. SFO fælles og på udgifterne til specialundervisning i regionale tilbud, idet antal elever her er lavere end oprindeligt forventet.

   

  På baggrund af øget inklusion i folkeskolerne, stop for tilgang af børn til Firkløverskolen, naturlig afgang på grund af alder af elever fra specialskoler i andre kommuner samt omvisitering af børn fra Firkløverskolen til Pindstrupskolen pr. august 2014 forventes et mindre forbrug på ca. 0,7 mio. kr. i forhold til den vedtagne budgetramme til kommunale specialskoler i andre kommuner.

   

  På skolernes decentrale budgetter forventes samlet set budgetoverholdelse.

   

   

  Ungdomsskolen:

  På Syddjurs Ungdomsskoles budgetramme forventes budgetoverholdelse.

   

  Dagtilbudsområdet:

  Dagtilbud forventer at overholde den nuværende budgetramme.

   

  Dagplejen er fortsat udfordret men i et aftagende omfang. De første to måneder af 2015 viser børnetal på niveau med 2014. Der forventes derfor fortsat en mindre tilpasning.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Tabel 1: Budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

   

   

  Forbrug
  1 - 2

  Oprindeligt
  budget

  Korrigeret budget

  Forventet regnskab

  Forskel til Korrigeret budget

  Heraf ansøges

  11

  Udvalget for familie og institutioner

  92.990.062

  680.957.658

  681.700.028

  681.700.028

  0

  0

  11462

  Sundhedsudgifter m.v.

  63.087

  0

  0

  0

  0

  0

  11528

  Tilbud til børn og unge med særl.behov

  21.862.459

  139.012.033

  138.666.892

  138.666.892

  0

  0

  11322

  Folkeskolen

  47.317.706

  395.544.173

  396.511.311

  396.511.311

  0

  0

  11338

  Ungdomsskoler

  2.951.340

  16.929.142

  16.890.781

  16.890.781

  0

  0

  11525

  Dagtilbud til børn og unge

  20.795.471

  129.472.310

  129.631.044

  129.631.044

  0

  0

  11 - Anlæg

  Udvalget for familie og institutioner

  1.191.132

  9.684.000

  15.434.000

  15.434.000

  0

  0

  11322

  Folkeskolen

  166.429

  5.376.000

  6.476.000

  6.476.000

  0

  0

  11338

  Ungdomsskoler

  31.703

  0

  0

  0

  0

  0

  11525

  Dagtilbud til børn

  993.000

  4.308.000

  8.958.000

  8.958.000

  0

  0

   

 • Indstilling

  Direktøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning og forelægges økonomiudvalget og byrådet til orientering.

 • Beslutning i Direktionsmøde den 07-04-2015

  Indstilles til udvalgets, Økonomiudvalgets og Byrådets orientering.

 • Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den 13-04-2015

  Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets orientering.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 22-04-2015

  Indstilles til Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 29-04-2015

  Taget til efterretning.

Show video
Punkt 346 Budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 - Arbejdsmarkedsudvalget
 • Resumé

  Denne sag er en af de mindst fire årlige sager med budgetopfølgninger der forelægges politisk. Opfølgningen er lavet på baggrund af rapporter over forbrug ved udgangen af februar måned.

   

  Samlet set for området forventes der et merforbrug på 8,8 mio. kr.

 • Sagsfremstilling

  Budgetopfølgningen pr. 28.02.15 viser, at der kan forventes et samlet merforbrug på 8,8 mio. kr.

   

  Budgetopfølgningen er præget af at der pr. 1.1.15 er indført et nyt IT-system. Fordeling af årsværk mellem høj og lav refusion er meget usikker i denne budgetopfølgning. Dette skyldes, at det ikke har været muligt at registrere oplysningerne i workbase siden 1. januar 2015, da KMD har taget et nyt system i brug, som desværre ikke fungerer endnu. Fordelingen er derfor foretaget med udgangspunkt i forholdet mellem høj og lav refusion på de enkelte områder i regnskab 2014. Dette er dog ikke nødvendigvis den korrekte fordeling

   

  Besparelsen på 16 mio. kr. i forbindelse med vedtagelsen af investeringsprojektet for Jobcentret er indarbejdet i det oprindelige budget. Man kan med udgangspunkt i denne budgetopfølgning lidt forenklet sige, at der er hentet 7,2 mio. kr. af besparelsen.

   

  ·       Tilbud til udlændinge og beboelse udlændinge.

  Der er et merforbrug på 4,1 mio. kr. til tilbud til udlændinge og et merforbrug på 1,4 mio. kr. til beboelse til udlændinge. Samlet giver det et merforbrug på 5,5 mio. kr., som hovedsagelig skyldes at kvoten for 2015 formentlig hæves fra 52 til 142. Den endelig udmelding kommer i april måned. Store dele af tilbud til udlændinge er omfattet af budgetgarantien, hvilket dog ikke er gældende for udgifter til beboelse af udlændinge. Regeringen har udmøntet 2 puljer på henholdsvis 125 og 200 mio. kr. til integrationsområdet. Fordelingen er dog ikke foretaget endnu, men det skønnes at Syddjurs kommunes andel bliver omkring 3 mio. kr. De 3 mio. kr. skal dække de merudgifter, som ikke er omfattet af budgetgarantien, hvilket bl.a. er udgifterne til beboelse. Hvordan de 3 mio. kr. forventes brugt i Syddjurs kommune vil blive belyst i en sag for sig.

   

  ·       Beskæftigelsesindsats ledige og løntilskud ledige.

  Der er en mindre udgift på 3,5 mio. kr. på området. Dette skyldes at færre forsikrede ledige, end forventet, bliver sendt ud i løntilskud.

   

  ·       Kontanthjælp, både passive og aktiverede.

  Der ses en merudgift på 5,3 mio.kr. på området.

  Merudgiften skyldes at antallet af årsværk er højere end forventet ved budgetlægningen. Samlet set var det oprindelige budget budgetlagt med 633 årsværk og antallet forventes nu at blive på 682. Med baggrund i investeringsprojektet forventes der et fald i antallet i løbet af året. Kontanthjælp er omfattet af budgetgarantien.

   

  ·       Sygedagpenge

  Der er en merudgift til sygedagpenge på 4,3 mio. kr., da antallet af sager over 52 uge ligger højere end forventet. Antallet i det oprindelige budget var sat til 36 årsværk, men forventes nu at blive på 72 årsværk. Det gennemsnitlige antal for 2015 ligger ved udgangen af uge 12 på 89 årsværk. 

   

  ·       Ressourceforløb/jobafklaringsforløb

  Der er en merudgift til ressource- og jobafklaringsforløb på 2,7 mio. kr. Dette skyldes tilgangen til jobafklaringsforløb, som følge af sygedagpengereformen. Tilgangen er større end forventet ved budgetlægningen.

   

  ·       Revalidering.

  Der er en mindre udgift til revalidering på 5,2 mio. kr. Antallet af sager i det oprindelige budget var sat til 203 årsværk, men forventes nu kun at blive på 153 årsværk.

   

  De tre udgiftsposter sygedagpenge, revalidering og jobafklaring hænger uløseligt sammen. Samlet set giver de 3 området en merudgift på 1,8 mio. kr.

   

  ·       Øvrige områder.

  Øvrige områder giver et mindre forbrug på 0,3 mio. kr.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

   

   

  Forbrug
  1 - 2

  Oprindeligt
  budget

  Korrigeret budget

  Forventet regnskab

  Forskel til Korrigeret budget

  Heraf ansøges

  16

  Arbejdsmarkedsudvalget

  87.822.376

  354.935.349

  354.935.349

  363.726.349

  8.791.000

  0

  16546

  Tilbud til udlændinge

  3.079.274

  10.132.821

  10.132.821

  14.281.821

  4.149.000

  0

  16557

  Kontante ydelser

  36.631.380

  143.178.868

  143.178.868

  150.279.868

  7.101.000

  0

  16558

  Revalidering

  44.868.251

  173.316.561

  173.316.561

  170.857.561

  -2.459.000

  0

  16568

  Arbejdsmarkedsforanstaltninger

  3.243.471

  28.307.099

  28.307.099

  28.307.099

  0

  0

 • Indstilling

  Direktøren indstiller til arbejdsmarkedsudvalget, økonomiudvalget og byrådet, at budgetopfølgningen tages til efterretning og forelægges økonomiudvalget og byrådet til orientering.

 • Beslutning i Direktionsmøde den 07-04-2015

  Indstilles til udvalgets, Økonomiudvalgets og Byrådets orientering med den tilføjelse, at området følges opmærksomt, og at afdelingen udarbejder en redegørelse, der beskriver de tiltag, der tages for at sikre budgetoverholdelse.

 • Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget (AU) den 14-04-2015

  Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets orientering med bemærkning om, at udvalget på områderne for kontanthjælp og sygedagpenge har skærpet opmærksomhed for at sikre budgetoverholdelse.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 22-04-2015

  Beslutningen fra Arbejdsmarkedsudvalget indstilles til Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 29-04-2015

  Taget til efterretning.

Show video
Punkt 347 Budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 - Udvalget for natur, teknik og miljø
 • Resumé

  Denne sag er en af de mindst fire årlige sager med budgetopfølgninger der forelægges politisk. Opfølgningen er lavet på baggrund af rapporter over forbrug ved udgangen af februar måned.

 • Sagsfremstilling

  Der er ingen bemærkninger til budgetopfølgningen pr. 28. februar 2015.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

   

   

  Forbrug
  1 - 2

  Oprindeligt
  budget

  Korrigeret budget

  Forventet regnskab

  Forskel til Korrigeret budget

  Heraf ansøges

  14

  Udvalget for natur, teknik og miljø

  10.452.677

  97.176.087

  96.920.066

  96.920.066

  0

  0

  14228

  Vej og parkvæsen

  6.762.035

  45.334.883

  45.334.883

  45.334.883

  0

  0

  14232

  Kollektiv trafik og havne

  1.054.227

  16.477.514

  16.477.514

  16.477.514

  0

  0

  14138

  Affaldshåndtering

  84.307

  209.570

  209.570

  209.570

  0

  0

  14028

  Fritidsområder

  0

  556.731

  556.731

  556.731

  0

  0

  14038

  Natur og vandløb

  79.562

  3.209.401

  3.209.401

  3.209.401

  0

  0

  14052

  Miljøbeskyttelse m.v.

  -119.307

  6.663.133

  6.663.133

  6.663.133

  0

  0

  14025

  Ejendomme

  2.591.854

  24.724.855

  24.468.834

  24.468.834

  0

  0

  14 - Anlæg

  Udvalget for natur, teknik og miljø

  -501.726

  33.777.622

  50.277.622

  50.277.622

  0

  0

  14228

  Vej og parkvæsen

  -1.299.622

  16.376.102

  19.576.102

  19.576.102

  0

  0

  14022

  Jordforsyning

  226.435

  8.000.000

  15.300.000

  15.300.000

  0

  0

  14025

  Ejendomme

  571.461

  9.401.520

  15.401.520

  15.401.520

  0

  0

 • Indstilling

  Direktøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning og forelægges Økonomiudvalget og Byrådet til orientering.

 • Beslutning i Direktionsmøde den 07-04-2015

  Indstilles til udvalgets, Økonomiudvalgets og Byrådets orientering

 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 13-04-2015

  Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets efterretning.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 22-04-2015

  Indstilles til Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 29-04-2015

  Taget til efterretning.

Show video
Punkt 348 Budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 - Udvalget for Plan, udvikling og kultur
 • Resumé

  Denne sag er en af de mindst fire årlige sager med budgetopfølgninger der forelægges politisk. Opfølgningen er lavet på baggrund af rapporter over forbrug ved udgangen af februar måned.

   

  Budgetopfølgningen pr. 28. februar 2015 viser, at der forventes budgetoverholdelse på samtlige områder på både drift og anlæg.

 • Sagsfremstilling

  Budgetopfølgningen pr. 28. februar 2015 viser, at der forventes budgetoverholdelse på samtlige områder på både drift og anlæg i 2015. Der forventes et overførselsbeløb fra 2014 til 2015, som på PUK-udvalgets område forventes at udgøre ca. 1,4 mio. kr. på driften og ca. 1,9 mio. kr. på anlæg.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

   

  Bevilling

   

  Forbrug
  1 – 2

   

  Oprindeligt
  budget

   

  Korrigeret budget

   

  Forventet regnskab

   

  Forskel til Korrigeret budget

   

  Heraf

  ansøges

  15

  Udvalget for plan, udvikling og kultur

  14.944.382

  51.796.513

  51.908.188

  51.908.188

  0

  0

  15572

  Øvrige sociale formål

  61.628

  789.060

  789.060

  789.060

  0

  0

  15645

  Administrativ organisation

  11.498

  154.248

  154.248

  154.248

  0

  0

  15648

  Erhv.udv., turisme og landdistrikter

  614.000

  1.118.914

  1.118.914

  1.118.914

  0

  0

  15052

  Miljøbeskyttelse m.v.

  105.925

  603.270

  603.270

  603.270

  0

  0

  15032

  Fritidsfaciliteter

  905.408

  5.710.741

  5.710.741

  5.710.741

  0

  0

  15332

  Folkebiblioteker

  2.576.151

  14.287.700

  14.287.700

  14.287.700

  0

  0

  15335

  Kulturel virksomhed

  4.987.694

  13.224.461

  13.224.461

  13.224.461

  0

  0

  15338

  Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

  5.682.079

  15.908.119

  16.019.794

  16.019.794

  0

  0

  15 – Anlæg

  Udvalget for plan, udvikling og kultur

  2.692.784

  18.888.320

  31.788.320

  31.788.320

  0

  0

  15025

  Byudvikling

  262.668

  2.909.600

  4.509.600

  4.509.600

  0

  0

  15032

  Fritidsfaciliteter

  0

  1.000.000

  1.000.000

  1.000.000

  0

  0

  15332

  Folkebiblioteker

  108.556

  11.217.520

  17.517.520

  17.517.520

  0

  0

  15335

  Kulturel virksomhed

  2.321.560

  3.761.200

  8.761.200

  8.761.200

  0

  0

   

 • Indstilling

  Direktøren indstiller til udvalget for plan, udvikling og kultur, at budgetopfølgningen pr. 28. februar 2015 tages til efterretning, og forelægges økonomiudvalget og byrådet til orientering.

 • Beslutning i Direktionsmøde den 07-04-2015

  Indstilles til udvalgets, Økonomiudvalgets og Byrådets orientering

 • Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den 15-04-2015

  Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets efterretning.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 22-04-2015

  Indstilles til Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 29-04-2015

  Taget til efterretning.

Show video
Punkt 349 Budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 - Udvalget for sundhed, ældre og social
 • Resumé

  Denne sag er en af de mindst fire årlige sager med budgetopfølgninger, der forelægges politisk. Opfølgningen er lavet på baggrund af rapporter over forbrug ved udgangen af februar måned.

   

  Samlet set for området en forventet mindre udgift på driftsområdet på 3,7 mio. kr. På anlægsområdet er der ingen afvigelse.

   

  Der ansøges om flytning af 19,5 mio. kr. indenfor udvalgets område og 0,3 mio. kr. til Udvalget for familie og institutioner fra Voksen- og Handicapområdet.

 • Sagsfremstilling

  Sundhed og Ældre

   

  Total for driftsområdet er der en forventet merudgift på 1,2 mio. kr., hertil skal lægges en flytning til området af 19,5 mio. kr. fra bevilling 12.538 og 12.557 vedr. hjælpemidler, pasning af døende m.v.

   

  Sundhedsområdet – Den samlede budgetopfølgning på sundhedsområdet er forbundet med nogen usikkerhed, idet der endnu ikke er opkrævet betaling for medfinansiering af regionale sundhedsydelser.

  Der medtages i denne budgetopfølgning en merudgift på 0,7 mio. kr., der vedrører iværksættelse af besparelse på sundhedsområdet ved en omorganisering, hvor den fulde besparelse først opnås i 2016.  

   

  Ældreområdet – her forventes en merudgift på 0,5 mio. kr., der dels vedrører merudgift på i alt 3,1 mio. kr. til praktisk bistand og pleje (hjemmehjælp) som følge af forventet stigning i visiterede timer – både til private og kommunale leverandører, samt en forventet mindre udgift på 2,6 mio. kr. vedr. drift af Plejeboligerne Søhusparken.

   

  Derudover ansøges der om godkendelse af tillægsbevilling til Tilbud til ældre og handicappede på 19,5 mio. kr. Bevillingen flyttes fra Tilbud til voksne med særlige behov med 17,4 mio. kr. og Kontant ydelser med 2,1 mio. kr.

   

  Voksen- og handicapområdet

   

  Som beskrevet, under Sundhed og ældre, ansøges der om budgetomplaceringer hertil for samlet 19,5 mio. kr. og 0,3 mio.kr. til familieorienteret alkoholbehandling i Familieværket, under Udvalget for familie og institutioner.

   

  Herefter forventes der samlet, under voksen- og handicapområdet, en mindre udgift på 4,9 mio.kr., som fordeler sig som følgende:

   

  Tilbud til voksne med særlige behov - med en forventet merudgift på 1,3 mio. kr. som skyldes tilgang af borgere under § 107 midlertidigt botilbud og § 108 længerevarende botilbud, fra bl.a. familieområdet, bostøtten eller selvhenvendelse. 

   

  Kontante ydelser med en forventet mindre udgift på 6,2 mio. kr. pga. af en lavere tilgang af førtidspensionister end forventet. I budgetgrundlaget var der ikke indregnet med afgang fra området, hvor prognosen fra KMDs- Budgetstøtteliste viser en afgang på ca. 1 pr. måned.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

   

   

  Forbrug
  1 - 2

  Oprindeligt
  budget

  Korrigeret budget

  Forventet regnskab

  Forskel til Korrigeret budget

  Heraf ansøges

  12

  Udvalget for sundhed, ældre og social

  105.968.953

  895.209.703

  895.301.041

  891.363.191

  -3.937.850

  -270.000

  12462

  Sundhedsudgifter m.v.

  12.844.644

  210.278.963

  210.338.683

  211.018.683

  680.000

  0

  12532

  Tilbud til ældre og handicappede

  34.700.170

  265.459.216

  265.420.433

  285.467.127

  20.046.694

  19.546.694

  12538

  Tilbud til voksne med særlige behov

  23.477.256

  200.441.428

  200.511.829

  184.412.631

  -16.369.198

  -17.704.026

  12557

  Kontante ydelser

  34.946.883

  219.030.096

  219.030.096

  210.734.750

  -8.295.346

  -2.112.668

  12 - Anlæg

  Udvalget for sundhed, ældre og social

  3.836.039

  5.475.796

  5.508.762

  5.508.762

  0

  0

  12462

  Sundhedsudgifter m.v.

  0

  302.400

  302.400

  302.400

  0

  0

  12532

  Tilbud til ældre og handicappede

  3.699.230

  5.179.200

  5.212.166

  5.212.166

  0

  0

  12538

  Tilbud til voksne med særlige behov

  136.808

  -5.804

  -5.804

  -5.804

  0

  0

   

  Der ansøges om flytning af 19,5 mio. kr. indenfor udvalget område og om en flytning af 0,3 mio. kr. fra voksenområdet til Udvalget for familie og institutioner. Flytning af bevillingerne skal godkendes i Økonomiudvalget.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller til Udvalget for Sundhed, Ældre og Social, Økonomiudvalget og Byrådet

   

  1. at budgetopfølgningen tages til efterretning og forelægges Økonomiudvalget til godkendelse af tillægsbevilling og Byrådet til orientering.
  2. at der til Tilbud til ældre og handicappede (bevilling 12.532) godkendes tillægsbevilling på 19.546.694 kr. i 2015.
  3. at der til Familie og institutioner (bevilling 11.528) godkendes tillægsbevilling på 270.000 kr. i 2015.
  4. at der til Tilbud til voksne med særlige behov (bevilling 12.538) godkendes negativ tillægsbevilling på 17.704.026 kr. i 2015.
  5. at der til Kontante ydelser (bevilling 12.557) godkendes negativ tillægsbevilling på 2.112.668 kr. i 2015.
  6. at tilsvarende bevillingsændringer indarbejdes i budgetforslag for 2016 og tilhørende overslagsår.
 • Beslutning i Direktionsmøde den 07-04-2015

  Indstilles til udvalgets, Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse med den tilføjelse, at der skal være særlig opmærksomhed på området for voksne med særlige behov, og at der forventes budgetoverholdelse.

 • Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den 15-04-2015

  Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 22-04-2015

  Indstilles til Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 29-04-2015

  Ad 1. taget til efterretning.

  Ad 2.-6. godkendt.

Show video
Punkt 350 Overførsler 2014 til 2015 - Udvalget for familie og institutioner
 • Resumé

  Sammenlægningsudvalget godkendte på sit møde den 7. december 2006 følgende principperne for aftalestyring i Syddjurs Kommune:

  ·       At der ved hvert års regnskabsafslutning skal foretages en opgørelse af over- eller underskud og over-/underskud op til 5 % af den samlede nettoramme overføres til følgende budgetår.

  ·       Overførselsbeløb større end 5 % skal forelægges til godkendelse.

   

  I forbindelse med genåbning af budgettet for 2009 vedtog Byrådet den 30. januar 2009 følgende ændringer til aftalestyringen:

  1. At der af hensyn til styringen af kommunens likviditet ikke må ske overførsler af merforbrug. Budgetoverholdelse er overalt i den kommunale organisation en førsteprioritet.
  1. Hvis der i ekstraordinære situationer opstår et merforbrug, skal merforbruget budgetforklares overfor direktionen og Økonomiudvalget. Merforbruget overføres som en negativ overførsel til indhentning på området i det efterfølgende budgetår.
  1. Overførselsrettet på mindre forbrug nedsættes til 2 % med virkning fra regnskabsår 2013.

  Områder der ikke er omfattet af overførsel fremgår af bilag 3.4 i Økonomihåndbogen. Der er den oprindelige listet udarbejdet til i regnskab 2009 og godkendt i direktionen 12. april 2010. Listen er ajourført med områder, der har samme type eller indhold, som områder på listen, der blev godkendt den 12. april 2010. Herudover er listen ajourført med beslutninger i økonomiudvalget og byrådet. Layout på listen er ajourført ultimo november 2014.

 • Sagsfremstilling

  Med baggrund i regnskab 2014 for bevilling under Udvalget for familie og institutioner søges overførsler fra 2014 til 2015. Overførsler - der er beskrevet i bilag (bemærkninger) til regnskab 2014 Udvalget for familie og institutioner - er opgjort til:

   

  Tekst
  Hele kr.

  Budget

  Tillægs-
  bevilling

  Korrigeret
  budget

  Regnskab

  Afvigelse

  Over-
  førsel

  11.462 Sundhedsudgifter m.v.

  5.681.676

  285.358

  5.967.034

  5.897.289

  69.745

  69.745

  11.528 Tilbud til børn og unge med sær.behov

  121.894.794

  11.870.584

  133.765.378

  129.818.728

  3.946.650

  704.859

  11.557 Kontante ydelser

  15.898.672

  -2.800.000

  13.098.672

  12.373.659

  725.013

  0

  11.322 Folkeskolen

  389.262.394

  4.737.603

  393.999.997

  389.961.779

  4.038.218

  2.313.779

  11.338 Ungdomsskoler

  17.796.490

  312.546

  18.109.036

  18.091.523

  17.513

  17.513

  11.525 Dagtilbud til børn

  134.673.147

  -205.137

  134.468.010

  133.702.191

  765.819

  639.778

  I alt drift 

  685.207.173

  14.200.954

  699.408.127

  689.845.169

  9.562.958

  3.745.674

  11.528 Familieområdet

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  11.322 Folkeskolen

  7.250.000

  2.225.854

  9.475.854

  7.447.748

  2.028.106

  1.961.829

  11.338 Ungdomsskoler

  339.864

  339.864

  241.433

  98.431

  98.431

  11.525 Dagtilbud til børn

  11.000.000

  615.537

  11.615.537

  9.665.069

  1.950.468

  2.038.049

  I alt anlæg 

  18.250.000

  3.181.255

  21.431.255

  17.354.250

  4.077.005

  4.098.309

  I alt drift og anlæg

  703.457.173

  17.382.209

  720.839.382

  707.199.420

  13.639.962

  7.843.983

   

  Fordelingen af overførslerne fremgår af de vedlagte bilag. I samme sagsnummer, men ikke vedlagt som bilag til dagsorden, ligger de enkelte aftaleopgørelser.

   

  Familieområdet:

  Familieområdet har i 2015 et mindre forbrug på 4,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Resultatet dækker over, at der i efteråret 2014 blev givet en tillægsbevilling på 8,5 mio. kr.

  Nedgangen i udgifter har udviklet sig hurtigere end antaget sidste år.

   

  Forebyggende foranstaltninger, anbringelser og kontante ydelser er som udgangspunkt fritaget for overførsel mellem årene. Overførsler sker derfor primært på Sundhedsplejen, PPR og Familieværket. Der søges om overførsel af 0,8 mio. kr. i henhold til 2 % reglen.

   

  Skoleområdet:

  Skoleområdet har et mindre forbrug på 4 mio. kr. fordelt med 0,3 mio. kr. på skolernes decentrale budgetrammer og 3,7 mio. kr. på Skoleafdelingens centrale konti. Heraf ønskes i alt 2,3 mio. kr. overført i henhold til 2 % reglen.

   

  På de centrale konti er der merforbrug på budgetposterne vedr. befordring på 3,1 mio. kr. og IT-handlingsplan på 1,5 mio. kr. Disse merudgifter kompenseres blandt andet via mindre forbrug på folkeskoler/fælles på 2,2 mio. kr.,  kommunale specialskoler på 1,3 mio. kr., og specialundervisning i regionale tilbud på 1,3 mio. kr.

   

  Ungdomsskolen:

  Syddjurs Ungdomsskole har et mindre forbrug på 17.513 kr.

   

   

  Dagtilbudsområdet:

  Dagtilbud har i 2014 et mindre forbrug på 0,8 mio. kr. Det dækker over, at der er afleveret 1,6 mio. kr. til Familieområdet ved budgetopfølgningen i efteråret 2014.

   

  Dagplejen har været udfordret og kommer ud af 2014 med et merforbrug på 3,9 mio. kr. Budgettet for dagplejen er reguleret i forhold til det faktiske børnetal. Dagtilbud har dog samlet set holdt igen og de centrale poster viser derfor et mindre forbrug på 3,9 mio. kr. Heri ligger, at Dagtilbud har passet færre børn end oprindeligt forventet.

   

  Det samlede resultat for dagtilbud i 2014 kan dække merforbruget i dagplejen. Dagtilbudschefen anmoder om at dagplejen fritages for overførsel fra 2014 til 2015. Dagtilbudschefen frasiger sig samtidig muligheden for selv at overføre i henhold til 2 % reglen på de centrale konti.

   

  Med ovenstående inkluderet vil 2 % overførslen blive på i alt 0,6 mio. kr. for dagtilbud.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet,

   1. at der gives en tillægsbevilling på 3.745.674 kr. i 2015 efter 2 % reglen. Beløbet finansieres af kassebeholdningen i 2015.
   2. at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 4.098.309 kr. i 2015 fordelt som beskrevet i overførselssagen omkring anlæg. Beløbet finansieres af kassebeholdningen i 2015.
   3. At der i 2015 gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. til anlæg af Multibane ved Ebeltoft skole, der finansieres af en negativ anlægsbevilling på 300.000 kr. til anlæg Arbejdsmiljøprojekter o.lign. skoler.
   4. at Dagplejen under Dagtilbud fritages for overførsel af merforbruget fra 2014 til 2015, idet den samlede bevilling for dagtilbud dækker merforbruget.
 • Beslutning i Direktionsmøde den 24-03-2015

  Indstilles til Udvalgets, Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den 13-04-2015

  Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 22-04-2015

  Indstilles til Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 29-04-2015

  Godkendt.

Show video
Punkt 351 Overførsler 2014 til 2015 - Udvalget for Plan, udvikling og kultur
 • Resumé

  Sammenlægningsudvalget godkendte på sit møde den 7. december 2006 følgende principperne for aftalestyring i Syddjurs Kommune:

  • At der ved hvert års regnskabsafslutning skal foretages en opgørelse af over- eller underskud og over-/underskud op til 5 % af den samlede nettoramme overføres til følgende budgetår.
  • Overførselsbeløb større end 5 % skal forelægges til godkendelse.

  I forbindelse med genåbning af budgettet for 2009 vedtog Byrådet den 30. januar 2009 følgende ændringer til aftalestyringen:

  1. At der af hensyn til styringen af kommunens likviditet ikke må ske overførsler af merforbrug. Budgetoverholdelse er overalt i den kommunale organisation en førsteprioritet.
  1. Hvis der i ekstraordinære situationer opstår et merforbrug, skal merforbruget budgetforklares overfor direktionen og Økonomiudvalget. Merforbruget overføres som en negativ overførsel til indhentning på området i det efterfølgende budgetår.
  1. Overførselsretten på mindre forbrug nedsættes til 2 % med virkning fra regnskabsår 2013.

  Områder der ikke er omfattet af overførsel fremgår af bilag 3.4 i Økonomihåndbogen. Det er den oprindelige liste udarbejdet til regnskab 2009, og godkendt i direktionen 12. april 2010. Listen er ajourført med områder, der har samme type eller indhold, som områder på listen, der blev godkendt den 12. april 2010. Herudover er listen ajourført med beslutninger i økonomiudvalget og byrådet. Layout på listen er ajourført ultimo november 2014.   

 • Sagsfremstilling

  Med baggrund i regnskab 2014 for bevillinger under Udvalget for Plan, udvikling og kultur søges overførsler fra 2014 til 2015. Overførsler – der er beskrevet i regnskabsbemærkningerne for 2014 for Udvalget for Plan, udvikling og kultur – er opgjort til:

   

  Overførsel vedr. drift – Udvalget for Plan, udvikling og kultur:

   

  Bevilling

  Tekst

  Oprindelig budget

  Korrigeret budget

  Forbrug

  Afvigelse

  Overførsel

  15.572

  Frivilligt socialt arbejde

  778.946

  953.451

  760.184

  193.267

  193.267

  15.645

  Planlægning

  644.129

  68.261

  -628.974

  697.235

  697.235

  15.648

  Landdistriktsudvikling og Udviklingspuljen

  1.116.515

  -108.014

  771.305

  -879.319

  -879.319

  15.052

  Miljøbeskyttelse m.v.

  404.556

  402.904

  600.859

  -197.955

  -197.955

  15.032

  Fritidsfaciliteter

  5.979.255

  5.902.988

  5.851.892

  51.096

  51.096

  15.332

  Folkebiblioteker

  14.784.883

  15.239.532

  14.577.501

  662.031

  662.031

  15.335

  Kulturel virksomhed

  13.284.082

  13.793.818

  13.054.037

  739.781

  739.781

  15.338

  Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

  15.829.696

  16.186.204

  16.040.148

  146.056

  146.056

  I alt

   

  52.822.062

  52.439.144

  51.026.952

  1.412.192

  1.412.192

   

  Bemærkninger vedr. overførsel på drift:

  På bevillingen vedr. Frivilligt socialt arbejde (15.572) søges om overførsel af mere end 2 %. I henhold til reglerne udgør overførselsbeløbet 19.069 kr., men der søges om overførsel af yderligere 174.198 kr., sådan at der i alt søges overført 193.267 kr., svarende til restbudgettet. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30.09.14 blev det gjort opmærksom på, at etablering af Frivillig Center ikke blev igangsat i 2014 som oprindelig forventet, og beløbet søges derfor overført til 2015 til fortsat at afsøge muligheden for etablering heraf.  

   

  På bevillingen vedr. planlægning (15.645) søges om overførsel af mere end 2 %. Civilsamfundspuljen blev etableret i foråret 2014 på baggrund af et mindelegat på 731.540 kr. i en 2 årig periode. Der resterer 720.565 kr. i 2014 vedr. Civilsamfundspuljen, og der er et merforbrug på planlægningsområdet på -23.330 kr., sådan at i alt søges overført 697.235 kr. til 2015.

   

  Bevillingen vedr. Udviklingspuljen (15.648) og Natur- og miljøskolen (15.052) har et merforbrug som overføres fuldt ud til 2015. Årsagen hertil er på begge områder, at merforbruget skyldes projekter, hvor tilskuddene først hjemtages i 2015.

   

  På bevilling vedr. folkebiblioteker (15.332) søges om overførsel af mere end 2 %. I henhold til reglerne udgør overførselsbeløbet 304.791 kr., men der søges om overførsel af yderligere 357.240 kr., sådan at der i alt søges overført 662.031 kr., svarende til restbudgettet. Årsagen til mindre forbruget skyldes hovedsagligst, at igangsætning af KOMBIT er udskudt til 2015, hvorfor det afsatte budgetbeløb hertil i 2014 på 423.000 kr. skal overføres.

   

  På bevillingen vedr. Kulturel virksomhed (15.335) søges om overførsel af mere end 2 %. Det resterende restbudget i 2014 udgør 746.782 kr., som søges overført til 2015. Årsagen hertil skyldes bl.a., at der i 2014 er hensat 684.663 kr. - efter afregning af 1. rate - til Kulturhovedstad 2017. Det reelle restbudget - excl. det hensatte beløb til Kulturhovedstad 2017 - udgør således 62.119 kr. Det er tidligere vedtaget, at beløb der hensættes til kulturhovedstad 2017 ikke indgår i beregningen af overførsel, men overføres fuldt ud.

    

  Overførsel vedr. anlæg – Udvalget for Plan, udvikling og kultur:

   

  Bevil-

  ling

  Tekst

  Sta-  tus

  Oprindelig budget

  Korrigeret budget

  Forbrug

  Afvigelse

  overførsel

  15.025

  Bygningsfornyelse:

   

   

   

   

   

   

   

  Banestien - belægning

  AF

  0

  750.000

  750.000

  0

  0

   

  Byfornyelse - Kolind

  I

  1.250.462

  733.181

  482.025

  251.156

  251.156

   

  Indsatspuljen 2011

  AFR

  0

  498.391

  429.860

  68.531

  0

   

  Landsbypuljen 2014

  I

  1.730.000

  1.230.000

  2.685.038

  -1.455.038

  -1.455.038

   

  Midtbyplaner Rønde og Hornslet

  I

  200.000

  200.000

  56.444

  143.556

  143.556

   

  Mørke Områdefornyelse

  I

  150.000

  150.000

  -13.430

  163.430

  163.430

   

  Stationspladser Mørke Ryom Kolind proj.

  I

  0

  150.000

  109.485

  40.515

  40.515

   

  I alt

   

  3.330.462

  3.711.572

  4.499.422

  -787.850

  -856.381

  15.032

  Fritidsfaciliteter:

   

   

   

   

   

   

   

  Kolind Friluftsbad

  AF

  0

  93.873

  95.000

  -1.127

  0

   

  Kunstgræsbane - Rønde

  I

  1.000.000

  1.000.000

  830.000

  170.000

  170.000

   

  I alt

   

  1.000.000

  1.093.873

  925.000

  168.873

  170.000

  15.332

  Biblioteker

   

   

   

   

   

   

   

  Bibliotek og borgerhus i Kolind (Kolind +)

  I

  3.800.000

  1.235.478

  576.203

  659.275

  659.275

   

  Brand Bibliotek

  I

  0

  547.862

  310.227

  237.635

  237.635

   

  Ebeltoft bibliotek flyttes til bykerne

  I

  500.000

  2.689.237

  2.408.155

  281.082

  281.082

   

  Åbne biblioteker

  AF

  710.800

  710.800

  710.800

  0

  0

   

  I alt

   

  5.010.800

  5.183.377

  4.005.386

  1.177.991

  1.177.991

  15.335

  Kulturel virksomhed

   

   

   

   

   

   

   

  Hotel Rønde - renovering

  I

  5.000.000

  1.900.199

  522.924

  1.377.275

  1.377.275

   

  Spejdercenter Hornslet

  AF

  0

  467.783

  467.783

  0

  0

   

  I alt

   

  5.000.000

  2.367.982

  990.707

  1.377.275

  1.377.275

  I alt

   

   

  14.341.262

  12.356.804

  10.420.515

  1.936.289

  1.868.885

  Status: I=igangværende, AF=afsluttet, IB=ibrugtaget, men ikke afsluttet, AFR=afsluttet med regnskab 

   

  Bemærkninger vedr. overførsel på anlæg:

  Kolind Byfornyelse, Landsbypuljen 2014, Midtbyplaner, Mørke Områdefornyelse, Stationspladser, Kunstgræsbane Rønde, Bibliotek og Borgerhus i Kolind (Kolind +), Branden bibliotek, Ebeltoft bibliotek flyttes til bykerne samt Hotel Rønde renovering er alle uafsluttede anlægsprojekter, og overførselsbeløbene søges overført til 2015 til færdiggørelse af projekterne. Det skal bemærkes, at der i efteråret 2014 blev overført et rådighedsbeløb fra 2014 til 2015 på 1,1 mio. kr. vedr. Kolind Byfornyelse, 0,5 mio.kr. vedr. Landsbypuljen 2014, 3,0 mio. kr. vedr. Bibliotek og Borgerhus i Kolind (Kolind +), 3,3 mio. kr. vedr. Branden Bibliotek, 5,0 mio. kr. vedr. Hotel Rønde renovering.

   

  Anlægsprojekterne Banestien - belægning, Kolind Friluftsbad, Åben biblioteker og Spejdercenter Hornslet er alle afsluttede projekter. Anlægsprojektet Indsatspuljen 2011 er ligeledes afsluttet, og der henvises til det udarbejdede anlægsregnskab.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller overførsler fra 2014 til 2015 på drift og anlæg til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse:

  1. Ordinær overførsel fra 2014 til 2015 på i alt 880.754 kr. på driftsbevillinger jfr. sagsfremstillingen vedr. Udvalget for Plan, udvikling og kultur.
  2. Ekstraordinær overførsel fra 2014 til 2015 på i alt 531.438 kr. på driftsbevillinger jfr. sagsfremstillingen vedr. Udvalget for Plan, udvikling og kultur.
  3. Overførsel af rådighedsbeløb fra 2014 til 2015 på i alt kr. 1.868.885 kr. på anlægsbevillinger jfr. sagsfremstillingen vedr. Udvalget for Plan, udvikling og kultur.
  4. De samlede overførsler på 3.281.077 kr. finansieres af kassebeholdningen.
 • Beslutning i Direktionsmøde den 24-03-2015

  Indstilles til Udvalgets, Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den 15-04-2015

  Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 22-04-2015

  Indstilles til Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 29-04-2015

  Godkendt.

Show video
Punkt 352 Overførsler 2014 til 2015 - Udvalget for natur, teknik og miljø
 • Resumé

  Sammenlægningsudvalget godkendte på sit møde den 7. december 2006 følgende principperne for aftalestyring i Syddjurs Kommune:

  ·         At der ved hvert års regnskabsafslutning skal foretages en opgørelse af over- eller underskud og over-/underskud op til 5 % af den samlede nettoramme overføres til følgende budgetår.

  ·         Overførselsbeløb større end 5 % skal forelægges til godkendelse.

   

  I forbindelse med genåbning af budgettet for 2009 vedtog Byrådet den 30. januar 2009 følgende ændringer til aftalestyringen:

  1. At der af hensyn til styringen af kommunens likviditet ikke må ske overførsler af merforbrug. Budgetoverholdelse er overalt i den kommunale organisation en førsteprioritet.
  1. Hvis der i ekstraordinære situationer opstår et merforbrug, skal merforbruget budgetforklares overfor direktionen og Økonomiudvalget. Merforbruget overføres som en negativ overførsel til indhentning på området i det efterfølgende budgetår.
  1. Overførselsrettet på mindre forbrug nedsættes til 2% med virkning fra regnskabsår 2013.

  Områder der ikke er omfattet af overførsel fremgår af bilag 3.4 i Økonomihåndbogen. Der er den oprindelige listet udarbejdet til i regnskab 2009 og godkendt i direktionen 12.04.2010. Listen er ajourført med områder, der har samme type eller indhold, som områder på listen, der blev godkendt den 12.04.2010. Herudover er listen ajourført med beslutninger i økonomiudvalget og byrådet. Layout på listen er ajourført ultimo november 2014.

 • Sagsfremstilling

  Med baggrund i regnskab 2014 for bevilling under Udvalget for Natur, teknik og miljø søges overførsler fra 2014 til 2015. Overførsler – der er beskrevet i bilag (bemærkninger) til regnskab 2014 Udvalget for Natur, teknik og miljø – er opgjort til:

   

  Drift:

  Bevilling drift

  Oprindeligt budget

  Korrigeret budget

  Regnskab

  Overførsel

  Udvalget for Natur teknik og miljø

  103.372.741

  99.310.180

  98.694.990

  1.568.827

  14.228 Vej og parkvæsen

  47.995.557

  48.774.314

  50.600.799

  403.112

  14.232 Kollektiv trafik og havne

  20.568.117

  16.076.361

  15.098.270

  -25.148

  14.135 Tømningsordninger

  0

  0

  15.495

  0

  14.138 Affaldshåndtering

  204.414

  304.152

  209.983

  6.083

  14.028 Fritidsområder

  546.025

  557.233

  556.715

  518

  14.038 Natur og vandløb

  2.910.213

  2.529.361

  2.528.153

  1.208

  14.052 Miljøbeskyttelse m.v.

  6.577.142

  6.600.233

  6.268.101

  132.002

  14.025 Ejendomme

  24.571.273

  24.468.526

  23.417.474

  1.051.052

  Anlæg:

  Bevilling anlæg

  Oprindeligt budget

  Korrigeret budget

  Regnskab

  Overførsel

  Udvalget for Natur teknik og miljø

  31.069.459

  31.929.403

  22.637.016

  9.926.583

  14.228 Vej og parkvæsen

  12.511.858

  13.737.771

  11.891.778

  2.490.674

  14.232 Kollektiv trafik og havne

  0

  51.831

  0

  0

  14.022 Jordforsyning

  10.000.000

  12.218.242

  7.149.912

  5.078.427

  14.052 Miljøbeskyttelse m.v.

  0

  300.000

  154.486

  145.515

  14.025 Ejendomme

  8.557.601

  5.621.559

  3.440.840

  2.211.967

 • Indstilling

  Direktøren for Natur, teknik og miljø indstiller:

  1.      overførsel fra 2014 til 2015 på i alt 1.568.827 kr. (udgifter) på driftsbevillinger under Udvalget for Natur, teknik og miljø

  2.      overførsel af rådighedsbeløb fra 2014 til 2015 på i alt. 9.926.583 kr. (udgifter) på anlæg, samt diverse omplaceringer mellem anlægsprojekter iflg. anlægs- og bevillingsoversigt under Udvalget for Natur, teknik og miljø.

  3.      de samlede overførsler 11.495.410 kr. finansieres af kassebeholdningen.

  4.      der gives tillæg til omplacering af anlægsbevilling på 0 kr. indenfor jordforsyningsområdet iflg. anlægs- og bevillingsoversigt under Udvalget for Natur, teknik og miljø.

 • Beslutning i Direktionsmøde den 24-03-2015

  Indstilles til Udvalgets, Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 13-04-2015

  Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 22-04-2015

  Indstilles til Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 29-04-2015

  Godkendt.

Show video
Punkt 353 Overførsel 2014 til 2015 - Udvalget for Sundhed, Ældre og Social
 • Resumé

  Sammenlægningsudvalget godkendte på sit møde den 7. december 2006 følgende principperne for aftalestyring i Syddjurs Kommune:

  • At der ved hvert års regnskabsafslutning skal foretages en opgørelse af over- eller underskud og over-/underskud op til 5 % af den samlede nettoramme overføres til følgende budgetår.
  • Overførselsbeløb større end 5 % skal forelægges til godkendelse.

  I forbindelse med genåbning af budgettet for 2009 vedtog Byrådet den 30. januar 2009 følgende ændringer til aftalestyringen:

  1. At der af hensyn til styringen af kommunens likviditet ikke må ske overførsler af merforbrug. Budgetoverholdelse er overalt i den kommunale organisation en førsteprioritet.
  1. Hvis der i ekstraordinære situationer opstår et merforbrug, skal merforbruget budgetforklares overfor direktionen og Økonomiudvalget. Merforbruget overføres som en negativ overførsel til indhentning på området i det efterfølgende budgetår.
  1. Overførselsretten på mindre forbrug nedsættes til 2% med virkning fra regnskabsår 2013.

  Områder, der ikke er omfattet af overførsel, fremgår af bilag 3.4 i Økonomihåndbogen. Den oprindelige liste er udarbejdet til i regnskab 2009 og godkendt i direktionen 12.04.2010. Listen er ajourført med områder, der har samme type eller indhold, som områder på listen, der blev godkendt den 12.04.2010. Herudover er listen ajourført med beslutninger i økonomiudvalget og byrådet. Layout på listen er ajourført ultimo november 2014.

 • Sagsfremstilling

  Med baggrund i regnskab 2014 for bevilling under Udvalget for Sundhed, Ældre og Social ansøges om overførsler fra 2014 til 2015. Overførsler - der er beskrevet i bilag (bemærkninger) til regnskab 2014 Udvalget for Sundhed, Ældre og Social - er opgjort til:

   

  Bevilling - Drift

  Korr.
  Budget

  Regnskab

  Afvigelse

  Overførsel

  12.462 Sundhedsudgifter

  206.134.641

  204.184.027

  1.950.614

  2.308.205

  12.532 Tilbud til ældre og handicappede

  272.124.780

  265.065.434

  7.059.346

  4.922.316

  12.538 Tilbud til voksne med særlige behov

  186.352.030

  181.560.502

  4.791.528

  1.171.952

  12.557 Kontante ydelser

  209.265.867

  208.292.954

  972.914

  0

  SÆ-udvalget - drift i alt

  873.877.318

  859.102.917

  14.774.402

  8.402.473

   

  Af den samlede overførsel på 8.402.473kr. vedrører 412.659 kr. ekstraordinære overførsler udover de 2 %.

   

  Bevilling - Anlæg

  Korr.
  Budget

  Regnskab

  Afvigelse

  Overførsel

  12.532 Tilbud til ældre og handicappede

  23.343.550

  19.069.391

  4.274.159

  4.240.837

  Tilbud til ældre placeret under bevilling 12.538

  -1.216.686

  792.883

  -2.009.569

  -2.009.569

  12.538 Tilbud til voksne med særlige behov

  4.542.532

  1.863.563

  2.678.969

  2.679.327

  SÆ-udvalget - anlæg i alt

  26.669.396

  21.725.837

  4.943.559

  4.910.595

   

  Sundhed og Ældre - drift

   

  12.462 Sundhedsudgifter

  Regnskabet viser en mindre udgift på 1.950.614 kr. vedr. drift.

   

  Der ansøges om overførsel af 905.712 kr.. i henhold til reglerne for aftalestyring (2%); vedr. projekter, ældrepulje m.v. ansøges der om overførsel af 989.834 kr. (100%); og endelig ansøges der om ekstraordinær overførsel af 412.659 kr. af overskud udover 2%.

   

  Den ekstraordinære overførsel relaterer sig til Tandplejen og Rehabiliteringsafdelingen.

   

  For tandplejen vedrører ansøgningen nødvendige udgifter til at øge klinikkapaciteten i Hornslet og integrere udstyr fra klinikken i Ryomgaard, der i henhold til beslutning i forbindelse med vedtagelse af budget 2015 er lukket fra 1. januar 2015. Denne renovering/omforandring af klinikken i Hornslet er gennemført i februar 2015, og den samlede udgift hertil udgør ca. 550.000 kr. Der ansøges derfor om ekstraordinær overførsel på 245.161 kr.

   

  For Rehabiliteringsafdelingen vedrører ansøgningen en forbedring af belysningen i de 24 værelser. Værelserne er ikke oprindeligt indrettet med optimal belysning i forhold til nuværende funktion, fordi de tidligere var plejeboliger. Der er forventede udgift til ny belysning forventes at udgøre 167.498 kr. Der ansøges derfor om ekstraordinær overførsel på 167.498 kr.

   

  12.532 Tilbud til ældre

  Regnskabet viser en mindre udgift på 7.059.346 kr. vedr. drift.

   

  Heraf ansøges der om overførsel af 3.148.218 kr. i henhold til reglerne for aftalestyring (2%); vedr. projekter, ældrepulje m.v. ansøges der om overførsel af 1.774.098 kr. (100%).

   

  Sundhed og Ældre – anlæg

   

  Områdets anlæg viser samlet en mindre udgift på 2.264.590 kr..

  Heraf ansøges der om omførsel af en mindre udgift på 4.240.837 kr. til bevilling 12.532 og en mindre indtægt på 2.009.569 kr. til bevilling 12.538. Den samlede overførsel til 2014 er en merudgift på 2.231.268 kr.

   

  12.538 Tilbud til voksne med særlige behov – drift

  Regnskabet for Voksen-/Handicapområdet, drift, viser et mindre forbrug på 4.791.528 kr. Hvoraf der ansøges om at få overført 1.171.952 kr. til 2015. De 794.303 kr. heraf følger reglerne om overførsler og 227.649 kr. er vedr. projektet, akuttilbud under Syddjurs Bostøtte. De resterende 150.000 kr. er til udformning af alkoholpolitik, som skal laves af Sundhedsområdet og derfor søges overført til bevilling 12.462. Oversigten over disse overførsler er vedhæftet som bilag på sagen og fremgår også af bemærkninger til regnskab 2014 under Udvalget for Sundhed, Ældre og Social. 


  12.538 Tilbud til voksne med særlige behov – Anlæg

  Regnskabet viser ikke forbrugt rådighedsbeløb 2.678.969 kr., og der søges om at få overført 2.679.327 kr. til 2015.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse 

  1. Ordinær overførsel samt overførsel vedr. projekter, ældrepulje m.v. fra 2014 til 2015 af i alt 7.989.814 kr. (udgifter) vedr. driftsbevillinger under Udvalget for Sundhed, Ældre og Social.
  2. Ekstraordinær overførsel fra 2014 til 2015 af i alt 245.161 kr. vedr. ombygning m.v. til Tandplejen.
  3. Ekstraordinær overførsel fra 2014 til 2015 af i alt 167.498 kr. vedr. ny belysning i Rehabiliteringsafdelingen.
  4. Overførsel af rådighedsbeløb i alt 4.910.595 kr. (netto) vedr. anlægsbevillinger under Udvalget for Sundhed, Ældre og Social.
  5. De samlede overførsler på 13.313.068 kr. vedr. drift og anlæg finansieres af kassebeholdningen.
  6. Godkendelse af at 150.000 kr. vedr. Misbrugsområdet (bevilling 12.538) omplaceres til Sundhedsområdet (bevilling 12.462) til udarbejdelse af alkoholpolitik.
 • Beslutning i Direktionsmøde den 24-03-2015

  Indstilles til Udvalgets, Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den 15-04-2015

  Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 22-04-2015

  Indstilles til Byrådets godkendelse

 • Beslutning i Byrådet den 29-04-2015

  Godkendt.

Show video
Punkt 354 Overførsler 2014 til 2015 - Økonomiudvalget
 • Resumé

  Sammenlægningsudvalget godkendte på sit møde den 7. december 2006 følgende principper for aftalestyring i Syddjurs Kommune:

  • At der ved hvert års regnskabsafslutning skal foretages en opgørelse af over- eller underskud og over-/underskud op til 5% af den samlede nettoramme overføres til følgende budgetår.
  • Overførselsbeløb større end 5 % skal forelægges til godkendelse.

  I forbindelse med genåbning af budgettet for 2009 vedtog Byrådet den 30. januar 2009 følgende ændringer til aftalestyringen:

  1. At der af hensyn til styringen af kommunens likviditet ikke må ske overførsler af merforbrug. Budgetoverholdelse er overalt i den kommunale organisation en førsteprioritet.
  2. Hvis der i ekstraordinære situationer opstår et merforbrug, skal merforbruget budgetforklares overfor direktionen og Økonomiudvalget. Merforbruget overføres som en negativ overførsel til indhentning på området i det efterfølgende budgetår.
  3. Overførselsretten på mindre forbrug nedsættes til 2% med virkning fra regnskabsår 2013.

  Områder der ikke er omfattet af overførsel fremgår af bilag 3.4 i Økonomihåndbogen. Det er den oprindelige liste udarbejdet til regnskab 2009 og godkendt i direktionen 12. april 2010. Listen er ajourført med områder, der har samme type eller indhold, som områder på listen, der blev godkendt den 12. april 2010. Herudover er listen ajourført med beslutninger i økonomiudvalget og byrådet. Layout på listen er ajourført ultimo november 2014.

 • Sagsfremstilling

  Med baggrund i regnskab 2014 for bevillinger under Økonomiudvalget søges overførsler fra 2014 til 2015. Overførsler - der er beskrevet i bilag til ”Regnskab 2014 – regnskabsbemærkninger - Økonomiudvalget” - er opgjort til: 

   

  Overførsler drift og finansforskydninger (grundkapital og driftsstøttelån):

   

  Bevilling Drift

  Korr. Budget

  Regnskab

  Afvigelse

  Overførsel

  10.642 Politisk organisation

  8.597.009

  8.908.910

  -311.901

  0

  10.645 Administrativ organisation

  251.821.262

  226.230.475

  25.590.787

  19.798.212

  10.648 Erhvervsudvikling og turisme

  6.261.240

  4.591.411

  1.669.829

  123.735

  10.652 Lønpuljer

  10.446.024

  7.288.363

  3.157.661

  50.000

  10.322 Skole IKT

  0

  0

  0

  0

  10.058 Redningsberedskab

  10.319.158

  9.888.090

  431.068

  206.383

  Økonomiudvalget – drift i alt

  287.444.693

  256.907.248

  30.537.445

  20.178.330

  10.825 Finansforskydninger – Landsbyggefonden

   

   

   

   

  Grundkapitalindskud

  14.145.200

  13.057.920

  1.087.280

  480.200

  Driftsstøttelån

  2.161.000

  0

  2.161.000

  1.843.000

  10.825 Finansforskydninger – Landsbyggefonden i alt. (Godkendte og planlagte projekter)

  16.306.200

  13.057.920

  3.248.280

  2.323.200

  Udover mindre forbruget på forsikringsområdet 13,2 mio. kr. og projektet ”Fiberbåret højhastighedsnet” 1,7 mio. kr., der indstilles overført 100 %, er der overførsler på bevilling 10.645 Administrativ organisation på 4,9 mio. kr. eller cirka 2,1%.

  I afvigelse i forhold til den generelle overførselsregel på 2 % på aftaleniveau er således følgende:

   

  1.     På regnskabschefens område overføres der et restbeløb på 0,2 mio. kr. med baggrund i 2 projekter godkendt af Byrådet.

  2.     På Social- og beskæftigelseschefens område er der fuld overførselsadgang på projektet ”Udviklingsplan beskæftigelse” godkendt af Byrådet.

  3.     For fælles administrative servicefunktioner foreslås overført et beløb på 0,4 mio. kr. til gennemførelse af et projekt om reducering af sygefravær.

  4.     For fælles kurser og uddannelse foreslås overført 0,1 mio. kr. til arbejdsmiljøkurser i forbindelse med projekt om reduceret sygefravær.

  5.     For IT og Digitalisering foreslås overført 0,6 mio. kr. til Acadre CM, som, er blevet udsat fra 2014 til 2015.  

  6.     Puljer under HR-området vedrørende projekter, overenskomstpuljer og personalegodeordninger på samlet 0,3 mio. kr. overføres fuldt ud.

  7.     Beløb på forsikringsområdet overføres fuldt ud med 7,6 mio. kr. til arbejdsskadeforsikring og 5,6 mio. kr. vedrørende det øvrige forsikringsområde.

  8.     Beløb på projektet ” Fiberbåret højhastighedsnet 1,7 mio. kr. overføres fuldt ud.

  9.     For lønpuljer overføres en overenskomstpulje på 0,05 mio. kr.

   

  Der overføres ikke et ikke forbrugt beløb 0,4 mio. på lønpuljer og 2,1 mio. kr. i barselsudligningspuljen, idet det forventes at puljen i budget 2015 kan dække årets udgifter. Derudover er der et ikke forbrugt beløb til tjenestemandspensioner på 0,6 mio. kr. der normalt ikke overføres.

   

  Overførsler anlæg:

   

  Bevilling/rådighedsbeløb

  Korr. Budget

  Regnskab

  Afvigelse

  Overførsel

  10.645 Administrativ organisation

   

   

   

   

  Administration Ebeltoft ombygning

  6.447.559

  6.661.748

  -214.189

  -214.189

  Administration Hornslet ombygning

  2.763.240

  2.696.372

  66.868

  66.868

  Lindegården - brand

  0

  532.074

  -532.074

  -532.074

  I alt

  9.210.799

  9.890.193

  -679.395

  -679.395

  10.648 Erhvervsudvikling og turisme

   

   

   

   

  Syddjurs Udviklingspark

  4.625.000

  750.000

  3.875.000

  3.875.000

  I alt

  4.625.000

  750.000

  3.875.000

  3.875.000

  10.022 Jordforsyning

   

   

   

   

  Køb af ”Spiresalen”

  3.025.000

  3.000.000

  25.000

  25.000

  I alt

  3.025.000

  3.000.000

  25.000

  25.000

  10.025 Ejendomme

   

   

   

   

  Salg af ejendomme

  -3.500.000

  0

  -3.500.000

  -3.500.000

  I alt

  -3.500.000

  0

  -3.500.000

  -3.500.000

  Økonomiudvalget – anlæg i alt

  13.360.799

  13.640.194

  -279.395

  -279.395

   

  Rest rådighedsbeløb indstilles overført.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Er beskrevet i sagsfremstillingen.

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller overførsler til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse og til indarbejdelse i det samlede regnskab:

  1. Overførsler fra 2014 til 2015 af i alt 20.178.330 kr. (udgifter) på driftsbevillinger under Økonomiudvalget fordelt som det fremgår i sagsfremstillingen..
  2. Overførsel fra 2014 til 2015 af 2.323.200 kr. på grundkapitalindskud og driftsstøttelån (finansiering/udgift).
  3. Overførsler fra 2014 til 2015 af netto rådighedsbeløb -279.395 kr. (indtægt) til anlæg.
  4. De samlede overførsler på 22.222.135 kr. finansieres af kassebeholdningen.
 • Beslutning i Direktionsmøde den 24-03-2015

  Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 16-04-2015

  Indstilles til Byrådets godkendelse.

   

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at forsikringsområdet fritages for reglen omkring 2% overførsel og i stedet får mulighed for årlig overførsel indenfor et samlet loft på op til kr. 10 mio. for overførsler i januar 2015 niveau. En konsekvens heraf vil være at 3.179.387 kr. tilføres kassen.

 • Beslutning i Byrådet den 29-04-2015

  Godkendt.

Show video
Punkt 355 Samlede overførsler fra 2014 til 2015
 • Resumé

  Sammenlægningsudvalget godkendte på sit møde den 7. december 2006 følgende principperne for aftalestyring i Syddjurs Kommune: 

  • At der ved hvert års regnskabsafslutning skal foretages en opgørelse af over- eller underskud og over-/underskud op til 5 % af den samlede nettoramme overføres til følgende budgetår.
  • Overførselsbeløb større end 5 % skal forelægges til godkendelse. 

  I forbindelse med genåbning af budgettet for 2009 vedtog Byrådet den 30. januar 2009 følgende ændringer til aftalestyringen:

  1. At der af hensyn til styringen af kommunens likviditet ikke må ske overførsler af merforbrug. Budgetoverholdelse er overalt i den kommunale organisation en førsteprioritet.
  1. Hvis der i ekstraordinære situationer opstår et merforbrug, skal merforbruget budgetforklares overfor direktionen og Økonomiudvalget. Merforbruget overføres som en negativ overførsel til indhentning på området i det efterfølgende budgetår.
  1. Overførselsretten på mindre forbrug nedsættes til 2 % med virkning fra regnskabsår 2013.

  Områder der ikke er omfattet af overførsel fremgår af bilag 3.4 i Økonomihåndbogen. Det er den oprindelige liste udarbejdet til regnskab 2009, og godkendt i direktionen 12. april 2010. Listen er ajourført med områder, der har samme type eller indhold, som områder på listen, der blev godkendt den 12. april 2010. Herudover er listen ajourført med beslutninger i økonomiudvalget og byrådet. Layout på listen er ajourført ultimo november 2014.  

 • Sagsfremstilling

  Med baggrund i regnskab 2014 søges overførsler fra 2014 til 2015. Overførsler - der er beskrevet i Årsberetningen 2014 Syddjurs Kommune og behandlet og godkendt i fagudvalgene og økonomiudvalget – er opgjort til: 

   

  Driftsbevillinger:

  Økonomiudvalget

  16.998.944

  Udvalget for familie og institutioner

  3.745.674

  Udvalget for sundhed, ældre og social

  8.402.473

  Udvalget for natur, teknik og miljø

  1.568.827

  Udvalget for plan, udvikling og kultur

  1.412.192

  Arbejdsmarkedsudvalget

  78.425

  Driftsbevillinger i alt  (udgift)

  32.206.535

   

   

  Finansforskydninger/Grundkapital og driftsstøtte lån  

  Grundkapital/driftsstøtte lån 2.323.200 kr. (udgifter)

   

  Rådighedsbeløb (anlæg):

  Samlet ikke forbrugt rådighedsbeløb på skattefinansieret område på 20.524.977 kr. (udgift)

   

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Se sagsfremstilling.

 • Bilag

  Overførsler er beskrevet i ”Årsberetning 2014 Syddjurs Kommune”.

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller: 

  1. Overførsel fra 2014 til 2015 af i alt 32.206.535 kr. (udgift) på driftsbevillinger.
  2. Overførsler af beløb udover kommunens regler for overførsel må kun anvendes til de konkrete formål, der er beskrevet Årsberetning for 2014.
  3. Grundkapital og driftsstøtte lån 2.323.200 kr. (udgift).
  4. Overførsel af anlægs rådighedsbeløb fra 2014 til 2015 på i alt 20.524.977 kr. (udgift). 
  5. Samlede overførsler 55.044.712 kr. (udgift) finansieres af kassebeholdningen.
  6. Kommunaldirektøren bevilges fuldmagt til at omplacere mellem driftsbevillinger og mellem drift og anlæg i henhold til beskrivelser i Årsberetning 2014 Syddjurs Kommune.
 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 22-04-2015

  Indstilles til Byrådets godkendelse

 • Beslutning i Byrådet den 29-04-2015

  Godkendt.

Show video
Punkt 356 Anlægsregnskab 2014 - Udvalget for familie og institutioner - Pindstrup skole nybygning
 • Resumé

  Iht. reglerne i afsnit 6.2 i Økonomihåndbogen for Syddjurs Kommune skal der laves særskilt anlægsregnskab, hvor bruttoudgifterne til et anlægsregnskab beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsregnskab er afsluttet.

 • Sagsfremstilling

  Anlægsregnskabet for anlæg Pindstrup skole nybygning - der er vedhæftet i bilag - er sammenfattet i følgende: 

   

   

  Afsluttede anlægsbevillinger for anlæg Pindstrup skole nybygning:

   

  Anlægsbevilling(er)

  Udgifter

  Indtægter

  14.10.2010

  9.000.000

  0

  Total bevilling

  9.000.000

  0

   

   

   

  Forbrug iflg. Regnskab

   

   

  2011

  2.891.127

  0

  2012

  5.897.788

  0

  2013

  67.648

  0

  2014

  155.164

  0

  Samlet forbrug

  9.011.727

   

  Forskel mellem anlægsbevilling og forbrug

   

  -11.727

  0

   

 • Indstilling

  Direktøren indstiller anlægsregnskabet til godkendelse.

 • Beslutning i Direktionsmøde den 24-03-2015

  Indstilles til Udvalgets , Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den 13-04-2015

  Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 22-04-2015

  Indstilles til Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 29-04-2015

  Godkendt.

Show video
Punkt 357 Anlægsregnskab 2014 - Udvalget for familie og institutioner - Rønde skole energirenovering
 • Resumé

  Iht. reglerne i afsnit 6.2 i Økonomihåndbogen for Syddjurs Kommune skal der laves særskilt anlægsregnskab, hvor bruttoudgifterne til et anlægsregnskab beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsregnskab er afsluttet.

 • Sagsfremstilling

  Anlægsregnskabet for anlæg Rønde skole energirenovering - der er vedhæftet i bilag - er sammenfattet i følgende: 

   

  Afsluttede anlægsbevillinger for anlæg Rønde skole energirenovering:

   

  Anlægsbevilling(er)

  Udgifter 

  Indtægter

  25.08.2011

  2.650.000

  0

  Total bevilling

  2.650.000

  0

   

   

   

  Forbrug iflg. Regnskab

   

   

  2011

  348.705

  0

  2012

  2.222.428

  0

  2013

  663

  0

  2014

  0

  0

  Samlet forbrug

  2.571.796

  0

  Forskel mellem anlægsbevilling og forbrug

  78.204

  0

   

 • Indstilling

  Direktøren indstiller anlægsregnskabet til godkendelse.

 • Beslutning i Direktionsmøde den 24-03-2015

  Indstilles til Udvalgets, Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den 13-04-2015

  Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 22-04-2015

  Indstilles til Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 29-04-2015

  Godkendt.

Show video
Punkt 358 Anlægsregnskab 2014 - Udvalget for natur, teknik og miljø - Vejafvandingsbidrag 2012
 • Resumé

  Iht. reglerne i afsnit 6.2 i Økonomihåndbogen for Syddjurs Kommune skal der laves særskilt anlægsregnskab, hvor bruttoudgifterne til et anlægsregnskab beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsregnskab er afsluttet.

 • Sagsfremstilling

  Anlægsregnskabet for anlæg Vejafvandingsbidrag - der er vedhæftet i bilag – er sammenfattet i følgende:

   

  Afsluttede anlægsbevillinger for anlæg Vejafvandingsbidrag:

   

   

  ANLÆGSBEVILLING(ER)

                      BEVILLINGSBELØB

   

   

  Dato:

   

           Udgifter

          Indtægter

   

   

  13.10.2011

   

  3.078.000,00

   

   

  30.05.2013

   

  32.842,00

   

   

   

   

   

   

   

  SAMLET ANLÆGSBEVILLING

  3.110.842,00

  0,00

   

   

  2012

   

  2.161.541,00

   

   

  2013

   

  920.340,00

   

   

   

   

   

   

   

   

  FORBRUG IALT

   

  3.081.881,00

  0,00

   

   

  AFVIGELSE FRA BEVILLING

  28.961,00

  0,00

   

   

  Regnskabsforklaring:

  Syddjurs kommune betaler et årligt bidrag til Syddjurs Spildevand på 6 % af anlægsudgifterne til kloakledningsanlæggene i henhold til Syddjurs Spildevands betalingsvedtægter, vejafvandingsbidrag for 2012 udgør 2.161.541 kr. Derudover er der betalt 920,340 kr. - som besluttet af byrådet - til Syddjurs Spildevand for vejafvandingsbidrag for 2010 iflg. afgørelse fra Forsyningssekretariatet, med det forbehold at såfremt en efterfølgende retssag med Forsyningssekretariatet skulle give Syddjurs Kommune medhold i de tidligere afregnede 6 %, vil beløbet skulle tilbagebetales til Syddjurs Kommune.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller anlægsregnskabet til godkendelse.

 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 13-04-2015

  Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 22-04-2015

  Indstilles til Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 29-04-2015

  Godkendt.

Show video
Punkt 359 Anlægsregnskab 2014 - Udvalget for natur, teknik og miljø - Kløvervangen Ådalen, Lime
 • Resumé

  Iht. reglerne i afsnit 6.2 i Økonomihåndbogen for Syddjurs Kommune skal der laves særskilt anlægsregnskab, hvor bruttoudgifterne til et anlægsregnskab beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsregnskab er afsluttet.

 • Sagsfremstilling

  Anlægsregnskabet for anlæg Kløvervangen Ådalen, Lime - der er vedhæftet i bilag – er sammenfattet i følgende:

   

   

  ANLÆGSBEVILLING(ER)

                      BEVILLINGSBELØB

   

   

  Dato:

   

           Udgifter

          Indtægter

   

   

  27.11.2008

   

  3.282.097,00

  -2.306.335,00

   

   

  17.12.2009

   

  315.128,00

  998.905,00

   

   

  15.12.2011

   

   

  -341.346,00

   

   

  20.12.2012

   

  3.300,00

  -566.480,00

   

   

  19.12.2013

   

  5.123,00

  25.001,00

   

   

  21.05.2014

   

  -418.884,00

   

   

  SAMLET ANLÆGSBEVILLING

  3.186.764,00

  -2.190.255,00

   

   

  Før 2007 Rosenholm kommune

  2.150.340,00

   

   

  2007

   

  132.852,00

  -1.307.430,00

   

   

  2008

   

  14.033,00

   

   

  2009

   

  692.147,00

   

   

  2010

   

  88.969,00

   

   

  2011

   

   

  -589.950,00

   

   

  2012

   

  3.300,00

  -292.876,00

   

   

  2013

   

  99.031,00

   

   

  2014

   

  44.389,00

   

   

  FORBRUG IALT

   

  3.225.061,00

  -2.190.256,00

   

   

  AFVIGELSE FRA BEVILLING

  -38.297,00

  1,00

   

   

  Regnskabsforklaring:

  Byggemodning Ådalen Kløvervangen Lime er afsluttet.

  Der er ingen bemærkninger til regnskabet.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller anlægsregnskabet til godkendelse.

 • Beslutning i Direktionsmøde den 24-03-2015

  Indstilles til Udvalgets, Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 13-04-2015

  Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 22-04-2015

  Indstilles til Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 29-04-2015

  Godkendt.

Show video
Punkt 360 Anlægsregnskab 2014 - Udvalget for natur, teknik og miljø - Skovtoften, Ryomgård
 • Resumé

  Iht. reglerne i afsnit 6.2 i Økonomihåndbogen for Syddjurs Kommune skal der laves særskilt anlægsregnskab, hvor bruttoudgifterne til et anlægsregnskab beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsregnskab er afsluttet.

 • Sagsfremstilling

  Anlægsregnskabet for Skovtoften, Ryomgård:

   

   

  ANLÆGSBEVILLING(ER)

                      BEVILLINGSBELØB

   

   

  Dato:

   

           Udgifter

          Indtægter

   

   

  27.11.2008

   

  14.441.249,00

  -20.018.562,00

   

   

  17.12.2009

   

  -1.050.421,00

  18.302,00

   

   

  16.12.2010

   

  1.000.000,00

   

   

  26.05.2011

   

  110.683,00

   

   

  15.12.2011

   

  109.240,00

   

   

  30.05.2012

   

  95.312,00

   

   

  30.05.2013

   

  63.745,00

   

   

  19.12.2013

   

  17.850,00

   

   

  17.12.2014

   

  2.000,00

  -386.530,00

   

   

  SAMLET ANLÆGSBEVILLING

  14.789.658,00

  -20.386.790,00

   

   

  før 2007 Midtdjurs kommune

  11.195.891,00

  -17.220.375,00

   

   

  2007

   

  828.358,00

  -2.198.187,00

   

   

  2008

   

  66.580,00

  -581.698,00

   

   

  2009

   

  1.155.972,00

   

   

  2010

   

  1.254.715,00

   

   

  2011

   

  130.741,00

   

   

  2012

   

  79.065,00

   

   

  2013

   

  3.556,00

   

   

  2014

   

  25.959,00

  -420.060,00

   

   

  FORBRUG IALT

   

  14.740.837,00

  -20.420.320,00

   

   

  AFVIGELSE FRA BEVILLING

  48.821,00

  33.530,00