Mødedetaljer

Udvalg Dato Type Hent
Byrådet 07-10-2020 16:00 Referat Samlet dokument

Video fra mødet

Punkt 621 Budget 2021 - 2. behandling
 • Resumé

  Budgetforslaget for 2021 og budgetoverslagsårene 2022-24 samt det indgåede budgetforlig fremlægges med denne sag til Byrådets 2. behandling. Byrådet skal tage stilling til indkomne ændringsforslag i forhold til Byrådets 1. behandling af budgetforslaget mødet den 16. september 2020.

  Der er fredag den 25. september 2020 indgået budgetforlig ”Styrket velfærd og økonomi” mellem

  Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Alternativet. Budgetforliget er vedlagt som bilag til sagen.

 • Sagsfremstilling

  Udgangspunktet for budgetlægningen for 2021-2024 er det genåbnede budget for 2020, Byrådet vedtog den 29. april 2020.

  Budgetgrundlaget er pris- og lønfremskrevet og korrigeret med KL’s skøn fra marts 2020. Dog er stigningen reduceret baggrund af en ny udmelding fra KL om et forventet lavere niveau for 2021 - især for lønudviklingen. Reduktionen er konkret beregnet og indregnet i basisbudgettet. Basisbudgettet er korrigeret for politiske beslutninger og lignende.

  Videre i budgetprocessen er der udarbejdet et budgetoplæg i balance fra Direktionen i overensstemmelse med pejlemærkerne i Byrådets økonomiske politik. Budgetoplægget svarer til det oplæg, der indgår i budgetkataloget, som Byrådet er blevet orienteret om mødet den 20. august 2020, og som blev forelagt til 1. behandling af budget i Byrådet den 16. september 2020. Budgetforslaget og høringssvar hertil er tilgængelige kommunens hjemmeside.

  I budgetoplægget er der i forlængelse af to år med betydelige regnskabsmæssige underskud lagt vægt genopretning, fortsat plads til udvikling og en vej videre for Syddjurs Kommune. Det er et mål i oplægget, at kassebeholdningen genetableres 200 mio. kr. i budgetperioden. Dette samtidig med, at der er fokus at eliminere ubalancer i budgettet.

  Desuden er der i budgetoplægget taget hensyn til udligningsreformen og en forøget usikkerhed overførselsområdet grund af Covid-19 og konjunkturerne arbejdsmarkedet. Økonomiaftalen for 2021 mellem regeringen og KL, vegne af kommunerne, danner fundamentet for indtægtssiden i budgetoplægget.


  Kommunernes samlede overholdelse af service- og anlægsrammer er omfattet af økonomiske sanktioner og modregninger. Der er taget bestik af de vejledende service- og anlægsrammer for Syddjurs Kommune, hvilket i denne budgetlægning dog ikke er en begrænsning:

  Mio. kr.

  Service

  Anlæg

  Ramme

  1.881

  153

  1. behandling *)

  1.850

  104

  Budgetforlig

  1.867

  107

  *) Justeret i forhold til konkret indberetning i kontoplan


  Konkret var der i budgetforslaget ved 1. behandlingen i Byrådet den 16. september 2020 en tilførsel til kassebeholdningen 40,1 mio. kr. i 2021, hvori der var forudsat et råderum til politisk forhandling.

  Der er indkommet et ændringsforslag til budgettet, som det forelå ved 1. behandlingen:

  Budgetforlig ”Styrket velfærd og økonomi” mellem Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Alternativet fra 25. september 2020.

  Ændringer baggrund af aftalen er vist i følgende tabel:

  Beløb i helt 1.000 kr.

  2021

  2022

  2023

  2024

  Drift

  17.025

  25.850

  25.850

  25.850

  Anlæg

  2.575

  13.400

  24.650

  11.500

  Finansiering af kassebeholdning

  -19.600

  -39.250

  -50.500

  -37.350

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Budgetforslag som det forelå ved 1. behandlingen:

  Netto, hele 1.000 kr.

  2021

  2022

  2023

  2024

  Tilskud og udligning

  -712.441

  -708.618

  -727.127

  -735.145

  Skatter

  -2.189.551

  -2.242.375

  -2.272.872

  -2.326.734

  Finansiering i alt

  -2.901.992

  -2.950.993

  -2.999.999

  -3.061.879

  Budgetoplæg, drift og statsrefusion

  2.725.073

  2.712.220

  2.710.398

  2.709.557

  Pris- og lønstigninger

  54.244

  109.500

  165.847

  Renter

  300

  700

  970

  1300

  Resultat af ordinær drift

  -176.619

  -183.828

  -179.131

  -185.175

  Anlægsvirksomhed i alt

  77.872

  92.386

  81.337

  76.437

  Resultat af skattefinansieret virksomhed

  -98.747

  -91.443

  -97.794

  -108.738

  Forsyningsvirksomhed

  42

  42

  42

  42

  Resultat inkl. Forsyningsvirksomhed

  -98.704

  -91.401

  -97.752

  -108.696

  Lånefinansierede anlæg (90%)

  2.432

  0

  0

  5.400

  Lån almene- og plejeboliger

  -2.432

  0

  0

  0

  Finansforskydninger

  46.750

  42.750

  47.750

  52.750

  Afdrag

  51.900

  52.100

  51.700

  51.700

  Optagelse af lån

  -40.000

  -45.000

  -50.000

  -60.400

  Resultat: Kassehenlæggelse

  -40.054

  -41.551

  -48.302

  -59.246

  (+ = forbrug af kassebeholdningen)

  Med budgetforliget af 25. september 2020 indarbejdet er resultatopgørelsen som følger:

  Netto, hele 1.000 kr.

  2021

  2022

  2023

  2024

  Tilskud og udligning

  -712.441

  -708.618

  -727.127

  -735.145

  Skatter

  -2.189.551

  -2.242.375

  -2.272.872

  -2.326.734

  Finansiering i alt

  -2.901.992

  -2.950.993

  -2.999.999

  -3.061.879

  Økonomiudvalget

  353.694

  331.678

  319.993

  310.853

  Udvalget for familie og institutioner

  661.491

  662.226

  660.837

  657.495

  Udvalget for sundhed, ældre og social

  819.171

  819.412

  823.818

  832.246

  Udvalget for natur, teknik og miljø

  145.616

  154.143

  154.160

  153.961

  Udvalget for plan, udvikling og kultur

  61.844

  62.352

  62.102

  60.715

  Udvalget for erhverv og beskæftigelse

  700.282

  708.261

  715.338

  720.138

  Driftsvirksomhed i alt

  2.742.098

  2.738.071

  2.736.248

  2.735.408

  Pris- og lønstigninger

  0

  54.244

  109.500

  165.847

  Renter

  300

  700

  970

  1.300

  Resultat af ordinær drift

  -159.594

  -157.978

  -153.281

  -159.324

  Økonomiudvalget

  -9.760

  -5.400

  -12.000

  -12.000

  Udvalget for familie og institutioner

  24.535

  48.324

  59.865

  47.515

  Udvalget for sundhed, ældre og social

  6.454

  4.050

  550

  1.250

  Udvalget for natur, teknik og miljø

  44.147

  37.340

  33.600

  33.700

  Udvalget for plan, udvikling og kultur

  14.322

  21.472

  23.972

  17.472

  Udvalget for erhverv og beskæftigelse

  750

  0

  0

  0

  Anlægsvirksomhed i alt

  80.448

  105.786

  105.987

  87.937

  Resultat af skattefinansieret virksomhed

  -79.147

  -52.192

  -47.294

  -71.387

  Forsyningsvirksomhed

  42

  42

  42

  42

  Resultat inkl. Forsyningsvirksomhed

  -79.104

  -52.150

  -47.252

  -71.345

  Lånefinansierede anlæg (90%)

  2.432

  0

  0

  5.400

  Lån almene- og plejeboliger

  -2.432

  0

  0

  -5.400

  Finansforskydninger

  46.750

  42.750

  47.750

  52.750

  Afdrag

  51.900

  52.100

  51.700

  51.700

  Optagelse af lån

  -40.000

  -45.000

  -50.000

  -55.000

  Resultat: Kassehenlæggelse

  -20.454

  -2.300

  2.198

  -21.895

  (+ = forbrug af kassebeholdningen)

  Med forbehold for den konkrete indberetning af ændringsforslag i kontoplanen.

  Der er i forslaget forudsat valg af statsgaranti af skat, tilskud og udligning og dermed statens skøn for udviklingen i de skattepligtige indkomster i 2021, og statens skøn for befolkningstallet den 1. januar 2021 43.202.

  Der er i 2021 forudsat uændrede skatteprocenter i forhold til 2020 25,90 for kommunal indkomstskat, og 1,00 for kirkeskat samt uændret grundskyldspromille 33,80.

 • Lovgrundlag

  Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag skal undergives to behandlinger i Byrådet med mindst tre ugers mellemrum. Byrådets 2. behandling af forslaget til årsbudget og flerårige budgetoverslag skal foretages senest den 15. oktober.

  Der stemmes ikke om det samlede budgetforslag, men om ændringsforslag til budgettet, som det forelå ved 1. behandlingen. Når afstemningen om ændringsforslagene er afsluttet, er budgettet vedtaget

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at budgetforslaget for 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024 samt det indgåede budgetforlig oversendes til Byrådets 2. behandling.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 30-09-2020

  Budgetforslaget for 2021 og budgetoverslagsårene 2022-24 samt det indgåede budgetforlig oversendes til Byrådets 2. behandling.

 • Beslutning i Byrådet den 07-10-2020

  1) Ændringsforslag fra Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Venstre og Michael Mikkelsen

  Der er fremlagt ændringsforslag fra Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Venstre og Michael Mikkelsen til Direktionens budgetforslag, som det forelå ved 1. behandlingen. Ændringsforslaget følger af nedenstående tabel og er vedlagt som bilag til referatet.

  Ændringsforslag til budget 2021, fremsat af B, C, O, V og Michael Mikkelsen

  Blok nr

  Område og tekst - hele 1.000 kr.

  2021

  2022

  2023

  2024

  Drift

  Økonomiudvalget

  Skattenedsættelse 0,1 %

  700

  10-G-3

  Fortsat gratis byggesagsb. Erhverv

  600

  Effektivisering i hele organisationen

  - 7.000

  Drift

  Familie og institutioner

  11-G-7

  Sidste knæk i tildelingsmodel fastsættes til 72 %

  -

  11-G-3

  Tilskud privat børnepasning fastholdes 70 %

  680

  Drift

  Sundhed og Ældre

  12-G-12 +

  12-G-13

  Klippekort, værdighedspulje mm

  2.500

  Drift

  Natur, teknik og Miljø

  14-U-1

  Bæredygtighedsudvalget anbefaling sammentænkes

  med øvrige erhvervspuljer, forankring ØK, EB

  2.000

  14-G-1

  Vandløbsvedligehold - ingen reduktion

  250

  14-G-3

  Rabatklipning - ingen reduktion

  125

  14-G-8

  Slidlagsarbejder asfalt

  1.000

  14-G-11

  Pulje til kystrensning fastholdes

  100

  15-G-17

  Tilskud distriktsråd

  50

  14-A-1

  Cykelsti anlæg

  1.000

  1.000

  1.000

  -

  Plan, udvikling og kultur

  Drift

  Coronatilskud foreninger, forsamlingshuse mm

  500

  Anlæg

  Blaa Torv Knebelbro, øget medfinansiering

  1.000

  1.000

  I alt

  Likviditetspåvirkning ændringsforslag

  2.505

  2.000

  2.000

  -

  Beslutning:Med stemmerne 13 for og 14 imod faldt ændringsforslaget.

  For stemte: Claus Wistoft (V), Riber Hog Anthonsen (V), Else Marie Høgh (V), Christoffer Pedersen (V), Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V), Marianne Kirkegaard (V), Gunnar Sørensen (V), Torben Therkelsen (V), Laila Sortland (O), Grethe Møgelvang (O), Jan Kjær Madsen (B), Tommy Bøgehøj (C) og Michael Mikkelsen (løsgænger).

  Imod stemte: Ole Bollesen (A), Michael Stegger Jensen (A), Jan Fischer (A), Ole S. Hansen (A), Michael Aakjær (A), Christian Haubuf (A), Niels Gyldenlund Mikkelsen (A), Anita Søholm (A), Kirstine Bille (F), Kim Lykke Jensen (F), Jens Rasmussen (F), Helle Røge (F), Jesper Yde Knudsen (Ø) og Mette Foged (Å).

  Hverken for eller imod stemte: Ingen.

  2) Ændringsforslag Budgetforlig ”Styrket velfærd og økonomi” indgået mellem Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Alternativet.

  Som det fremgår af sagsfremstillingen, er ændringsforslaget Budgetforlig ”Styrket velfærd og økonomi” en justering af det oprindelige budgetforslag fra Direktionen, som det forelå ved 1. behandlingen.

  Nedenfor følger selve ændringen, som ligeledes er oplistet i tabellen nederst i sagsfremstillingen. Tabellen viser de overordnede økonomiske ændringer baggrund af budgetforliget. De enkelte elementer af budgetforliget fremgår af bilagene.

  Beløb i helt 1.000 kr.

  2021

  2022

  2023

  2024

  Drift

  17.025

  25.850

  25.850

  25.850

  Anlæg

  2.575

  13.400

  24.650

  11.500

  Finansiering af kassebeholdning

  -19.600

  -39.250

  -50.500

  -37.350

  Beslutning:Med stemmerne 14 for og 13 hverken for eller imod blev ændringsforslaget Budgetforlig ”Styrket velfærd og økonomi” godkendt.

  For stemte: Ole Bollesen (A), Michael Stegger Jensen (A), Jan Fischer (A), Ole S. Hansen (A), Michael Aakjær (A), Christian Haubuf (A), Niels Gyldenlund Mikkelsen (A), Anita Søholm (A), Kirstine Bille (F), Kim Lykke Jensen (F), Jens Rasmussen (F), Helle Røge (F), Jesper Yde Knudsen (Ø) og Mette Foged (Å).

  Hverkenfor eller imod stemte: Claus Wistoft (V), Riber Hog Anthonsen (V), Else Marie Høgh (V), Christoffer Pedersen (V), Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V), Marianne Kirkegaard (V), Gunnar Sørensen (V), Torben Therkelsen (V), Laila Sortland (O), Grethe Møgelvang (O), Jan Kjær Madsen (B), Tommy Bøgehøj (C) og Michael Mikkelsen (løsgænger).

  Imod stemte: Ingen

  Beslutning:Med stemmerne 14 for og 13 hverken for eller imod blev det samlede budgetforslag, tilpasset med ændringsforslaget Budgetforlig ”Styrket velfærd og økonomi” godkendt.

  For stemte: Ole Bollesen (A), Michael Stegger Jensen (A), Jan Fischer (A), Ole S. Hansen (A), Michael Aakjær (A), Christian Haubuf (A), Niels Gyldenlund Mikkelsen (A), Anita Søholm (A), Kirstine Bille (F), Kim Lykke Jensen (F), Jens Rasmussen (F), Helle Røge (F), Jesper Yde Knudsen (Ø) og Mette Foged (Å).

  Hverken for eller imod stemte: Claus Wistoft (V), Riber Hog Anthonsen (V), Else Marie Høgh (V), Christoffer Pedersen (V), Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V), Marianne Kirkegaard (V), Gunnar Sørensen (V), Torben Therkelsen (V), Laila Sortland (O), Grethe Møgelvang (O), Jan Kjær Madsen (B), Tommy Bøgehøj (C) og Michael Mikkelsen (løsgænger).

  Imod stemte: Ingen.

Show video