Mødedetaljer

Udvalg Dato Type Hent
Byrådet 10-10-2018 16:00 Referat Samlet dokument

Video fra mødet

Punkt 203 Spørgetid 10/10-2018
 • Beslutning i Byrådet den 10-10-2018

  Winnie Kjærgaard, Søby v/Hornslet stillede spørgsmål til de 250.000 kr. i tildelingsmodellen (punkt 205).

  Der svares under behandling af punkt 205.

  Steen Møller stillede spørgsmål om det er korrekt, at Syddjurs Kommune har en kassebeholdning på 200 mio. kr.

  Der sendes et skriftligt svar.

Show video
Punkt 204 Budget 2019 - 2. behandling
 • Resumé

  Byrådets 2. behandling af budget 2019 og overslagsårene 2020 til 2022. Der tages stilling til indkomne ændringsforslag i forhold til byrådets 1. behandling af budgetforslaget på mødet den 19. september 2018.

 • Sagsfremstilling

  Byrådets 1. behandling

  Budgetforslaget er udarbejdet med udgangspunkt i overslagsår 2019 i det vedtagne budget for 2018. Budgetgrundlaget er pris- og lønfremskrevet og korrigeret med KL´s skøn fra marts 2018. Basisbudgettet er endvidere korrigeret for politiske beslutninger og lignende.

  Budgetforslaget var udarbejdet med afsæt i byrådets økonomiske politik og budgetstrategi dvs. i balance og med overholdelse af den økonomiske politisk fem relevante pejlemærker samt tilvejebringelse af det forudsatte økonomiske råderum på hhv. 25, 60, 100 samt 100 mio. kr. i perioden 2019-2022.

  Budgetforslaget blev 1. behandlet af byrådet d. 19. september. Byrådet oversendte budgetforslaget til Byrådets 2. behandling. Resultatopgørelsen ved byrådets 1. behandling er vist herunder.

  Resultatopgørelse ved byrådets 1. behandling

  Netto, 1.000 kr.

  2018

  2019

  2020

  2021

  2022

  Finansiering i alt

  -2.576.394

  -2.612.218

  -2.654.622

  -2.738.877

  -2.773.755

  Driftsvirksomhed i alt

  2.496.324

  2.497.494

  2.489.505

  2.465.278

  2.479.967

  Pris- og lønstigning i overslagsårene

  -40.037

  64.727

  122.273

  182.870

  Renter

  2.724

  374

  1.100

  2.200

  2.350

  Resultat: Ordinær drift

  -117.383

  -114.350

  -99.290

  -149.126

  -108.568

  Skattefinansieret anlægsvirksomhed

  96.330

  114.304

  90.000

  122.399

  90.000

  Resultat: Skattefinansieret virksomhed

  -21.053

  -46

  -9.290

  -26.727

  -18.568

  Forsyningsvirksomhed

  41

  41

  41

  41

  41

  Lånefinansieret anlæg til plejebolig (90%)

  30.626

  11.784

  0

  0

  0

  Lån til plejeboliger

  -30.282

  -11.522

  0

  0

  0

  Finansforskydningerm .v

  7.920

  8.082

  6.750

  6.750

  6.750

  Afdrag

  39.935

  41.500

  41.800

  42.100

  42.500

  Optagelse af lån

  -24.000

  -33.000

  -20.000

  -20.000

  -20.000

  Resultat: Effekt på kassebeholdning

  3.187

  16.840

  19.301

  2.164

  10.723

  (+ = underskud)

  Forudsætninger i budgetforslaget ved. 1. behandlingen:

  • Skatteprocent på 25,9 i 2019 og overslagsårene 2020 til 2022
  • Grundskyldspromille på 33,8 i 2019 og i overslagsårene 2020 til 2022
  • Kirkeskatteprocent på 1,00 i 2019 og i overslagsårene 2020 til 2022
  • Dækningsafgift på offentlige ejendomme


  Ændringsforslag til budget 2019 og overslagsårene 2020 til 2022

  Der er indkommet tre ændringsforslag til budgettet, som det forelå ved 1. behandlingen:

  1. Budgetaftale fra 3. oktober 2018 for budget 2019 og budgetoverslagsårene 2020 - 2022.
  2. Tekniske ændringer.
  3. Overgangsordning i 2019 og 2020 sfa. opdateret aldersbetinget udgiftsbehov i tilskud og udligningsmodellen.

  Ad. 1: Budgetaftale fra 3. oktober 2018 for budget 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022. Budgetaftalen er indgået mellem følgende partier i Byrådet: Socialdemokratiet (A), Socialistisk Folkeparti (F), Enhedslisten (Ø), Dansk Folkeparti (O) samt Alternativet (Å).

  I budgetaftalen indgår, at der i 2019 vælges selvbudgettering for skatter, tilskud og udligning.

  Ad 2: Tekniske ændringer blandt andet som følge af tidligere beslutninger

  Nogle få tekniske ændringer, blandt andet som følge af tidligere beslutninger, fremrykning af udgifter til 2018, budgetneutrale bevillingsmæssige bevillingsflytninger fra budgetopfølgningen m.v. var ikke indarbejdet i budgetforslagets 1. behandling.

  Ad 3: Overgangsordning som følge af opdateret aldersbetinget udgiftsbehov i tilskuds og udligningsmodellen

  Økonomi og indenrigsministeriet har d. 4. oktober udmeldt, at der gennemføres en overgangsordning i 2019 og 2020 som følge af opdateret aldersbetinget udgiftsbehov i tilskuds og udligningsmodellen. Overgangsordningen medfører en merindtægt for Syddjurs Kommune på 14,6 mio. kr. i hhv. 2019 og 2020. Bilag fra ”Rimelig udligning.nu” samt Oversigt over overgangsordningens beløbsmæssige konsekvenser fra Økonomi og Indenrigsministeriet er vedlagt. Det foreslås at denne ændring indarbejdes i budgettet.

  Ændringer på baggrund af budgetaftalen samt tekniske ændringer er vist i følgende tabel. Der er indarbejdet afledte ændringer for pris og lønstigninger som følge af de foreslåede justerede driftsudgifter.

  Oversigt over ændringsforslag

  Netto, hele 1.000 kr.

  2019

  2020

  2021

  2022

  Ad.1: Budgetaftale: Selvbudgettering

  -9.900

  0

  0

  2.441

  Ad.3: Overgangsordning sfa. opdateret aldersbetinget udgiftsbehov

  -14.628

  -14.628

  Finansiering i alt

  -24.528

  -14.628

  0

  2.441

  Ad.1: Budgetaftale - drift

  5.541

  2.541

  -209

  -22.959

  Ad.2: Tekniske ændringer

  -1.800

  200

  0

  0

  Driftsvirksomhed i alt (2019-pl)

  3.741

  2.741

  -209

  -22.959

  Pris- og lønstigning i overslagsårene

  71

  -10

  -1.693

  Resultat: Ordinær drift

  -20.787

  -11.816

  -219

  -22.211

  Ad. 1: Budgetaftale - anlæg

  -13.551

  0

  -8.516

  12.473

  Resultat: Skattefinansieret virksomhed

  -34.338

  -11.816

  -8.735

  -9.738

  Resultat: Ændring af kassebeholdning

  -34.338

  -11.816

  -8.735

  -9.738

  (+ = forbrug af kassebeholdningen)

  Ændringer medfører en forbedring på 34,3 mio. kr. af det skattefinansierede resultat i 2019 samt en tilsvarende forbedring af kassebeholdning i forhold til budgetforslaget ved 1. behandling.

  Samlet oversigt over alle ændringer fremgår af vedhæftede bilag.

  Budget 2019 og overslagsårene 2020 til 2022
  Ved indarbejdelse af de indkomne ændringsforslag 1 til 3 til budgetforslaget behandlet ved byrådets 1. behandling, fremkommer følgende resultatopgørelse for Syddjurs Kommune i budget 2019 samt overslagsår 2020-2022.

  Der budgetlægges med overskud på det skattefinansierede område på 34,4 mio. kr. i 2019. Heraf forbedres kassebeholdningen med 17,5 mio. kr. Desuden afdrager kommunen 8,5 mio. kr. på den langfristede gæld. Også i overslagsårerne budgetterer kommunen med overskud. Heraf anvendes omkring 22 mio. kr. årligt til nedbringelse af gælden, hvilket bevirker at effekten for kassen er mindre og tæt på neutral samlet set over perioden 2020-2022

  .

  Resultatopgørelse hvor de foreslåede ændringsforslag 1 til 3 er indarbejdet:

  Netto, 1.000 kr.

  2018

  2019

  2020

  2021

  2022

  Finansiering i alt

  -2.576.394

  -2.636.746

  -2.669.250

  -2.738.877

  -2.771.314

  Driftsvirksomhed i alt

  2.496.324

  2.501.235

  2.492.246

  2.465.069

  2.457.008

  Pris- og lønstigning i overslagsårene

  -40.037

  64.798

  122.263

  181.177

  Renter

  2.724

  374

  1.100

  2.200

  2.350

  Resultat: Ordinær drift

  -117.383

  -135.137

  -111.106

  -149.345

  -130.779

  Skattefinansieret anlægsvirksomhed

  96.330

  100.753

  90.000

  113.883

  102.473

  Resultat: Skattefinansieret virksomhed

  -21.053

  -34.384

  -21.106

  -35.462

  -28.306

  Forsyningsvirksomhed

  41

  41

  41

  41

  41

  Lånefinansieret anlæg til plejebolig (90%)

  30.626

  11.784

  0

  0

  0

  Lån til plejeboliger

  -30.282

  -11.522

  0

  0

  0

  Finansforskydningerm .v

  7.920

  8.082

  6.750

  6.750

  6.750

  Afdrag

  39.935

  41.500

  41.800

  42.100

  42.500

  Optagelse af lån

  -24.000

  -33.000

  -20.000

  -20.000

  -20.000

  Resultat: Effekt på kassebeholdning

  3.187

  -17.498

  7.486

  -6.571

  985

  (+ = underskud)

  Hovedoversigt samt bevillingsoversigt tilrettet de fremsendte ændringsforslag, herunder ændringsforslag som følge af budgetaftalen er vedhæftet som bilag.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Jf. sagsfremstillingen.

 • Lovgrundlag

  Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag skal undergives to behandlinger i byrådet med mindst 3 ugers mellemrum. Byrådets 2. behandling af forslaget til årsbudget og flerårige budgetoverslag skal foretages senest den 15. oktober. Der stemmes ikke om det samlede budgetforslag, men om ændringsforslag til budgettet som det forelå ved 1. behandlingen. Almindeligvis stemmes der om de mindst indgribende forslag først og afsluttes med afstemning om eventuelt budgetforlig. Når afstemningen om ændringsforslagene er afsluttet er budgettet vedtaget.

 • Indstilling

  Det indstilles, at der tages stilling til indkomne ændringsforslag

  1. Ændringsforslag i budgetaftale fra 3. oktober 2018 for budget 2019 og budgetoverslagsårene 2020 - 2022. Budgetaftalen er indgået mellem følgende partier i Byrådet: Socialdemokratiet (A), Socialistisk Folkeparti (F), Enhedslisten (Ø), Dansk Folkeparti (O) samt Alternativet (Å), som beskrevet i bilag med oversigt over ændringsforslag til budget 2019 samt budgetoverslagsår 2020-2022.
  2. Tekniske ændringer som beskrevet i bilag med oversigt over ændringsforslag til budget 2019 samt budgetoverslagsår 2020-2022.
  3. Indarbejdelse af overgangsordning i 2019 og 2020 sfa. opdateret aldersbetinget udgiftsbehov i tilskuds og udligningsmodellen på -14.628.000 kr. i hhv. 2019 og 2020.
 • Beslutning i Byrådet den 10-10-2018

  Der er fremlagt følgende ændringsforslag til behandling:

  1

  Venstre

  Hævelse af budgetstrategiens pejlemærke fra 120 mio. kr. til 150 mio. kr.

  V foreslår at hæve budgetstrategiens pejlemærke for råderum de kommende 4 år ( bev. nr 10.652 ) fra 120 til 150 mill kr, til sikring af mulighed for politiske prioriteringer og muligheder

  År / mill kr

  2019

  2020

  2021

  2022

  Nuværende blok

  0

  0

  0

  -20.000

  Ny blok

  -10.000

  -20.000

  -50.000

  Beslutning: Med stemmerne 10 for og 17 imod faldt forslaget.

  For stemte: Claus Wistoft (V), Riber Hog Anthonsen (V), Else Marie Høgh (V), Christoffer Pedersen (V), Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V), Marianne Kirkegaard (V), Gunnar Sørensen (V), Torben Therkelsen (V), Jan Kjær Madsen (B) og Tommy Bøgehøj (C).

  Imod stemte: Laila Sortland (O), Per Dalgaard (O), Michael Mikkelsen (O), Ole Bollesen (A), Michael Stegger Jensen (A), Jan Fischer (A), Ole S. Hansen (A), Michael Aakjær (A), Christian Haubuf (A), Niels Gyldenlund Mikkelsen (A), Anita Søholm (A), Kirstine Bille (F), Kim Lykke Jensen (F), Morten Siig Henriksen (F), Helle Røge (F), Jesper Yde Knudsen (Ø) og Mette Foged (Å).

  Hverken for eller imod stemte: Ingen

  2

  Konservative

  Sænke skatten med 0,2 pct.-point

  For at sikre en større dynamik i hele kommunen med flere arbejdspladser og øget tilflytning til hele kommunen, foreslås det at sænke skatten med 0,2 %, således at der sendes ca. 14 mio. kr ud til forbrug, med deraf følgende dynamiske effekter som skaber flere arbejdspladser i bl.a. detailhandel, restaurationsbranchen og blandt håndværksvirksomhederne, ligesom huskøbere opnår et større rådighedsbeløb, så der kan finansieres og realiseres flere huskøb i Syddjurs kommune fremadrettet.

  Skattenedsættelsen finansieres således at staten i 2019 kompenserer kommunen med

  75 %, i 2020 og 2021 med 50 %, i 2022 med 25 %, de dynamiske effekter skaber derudover yderligere indtjening.

  Beslutning: Med stemmerne 10 for og 17 imod faldt forslaget.

  For stemte: Claus Wistoft (V), Riber Hog Anthonsen (V), Else Marie Høgh (V), Christoffer Pedersen (V), Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V), Marianne Kirkegaard (V), Gunnar Sørensen (V), Torben Therkelsen (V), Jan Kjær Madsen (B) og Tommy Bøgehøj (C).

  Imod stemte: Laila Sortland (O), Per Dalgaard (O), Michael Mikkelsen (O), Ole Bollesen (A), Michael Stegger Jensen (A), Jan Fischer (A), Ole S. Hansen (A), Michael Aakjær (A), Christian Haubuf (A), Niels Gyldenlund Mikkelsen (A), Anita Søholm (A), Kirstine Bille (F), Kim Lykke Jensen (F), Morten Siig Henriksen (F), Helle Røge (F), Jesper Yde Knudsen (Ø) og Mette Foged (Å).

  Hverken for eller imod stemte: Ingen

  3

  Venstre

  Hævelse af målet for administrative besparelser

  V foreslår at hæve målet for administrative besparelser ( bev. nr 10.652 ) med yderligere 2 mill. kr. i 2020 , 4 mill. kr. i 2021 og 6 mill. kr. i 2022 med henblik på opnå samme effektivitet som gennemsnittet af danske kommuner.

  År / mill kr

  2019

  2020

  2021

  2022

  Nuværede blok

  -1.000

  -3.500

  -6.250

  -9.000

  Ny blok

  -1.000

  -5.500

  -10.250

  -15.000

  Beslutning: Med stemmerne 10 for og 17 imod faldt forslaget.

  For stemte: Claus Wistoft (V), Riber Hog Anthonsen (V), Else Marie Høgh (V), Christoffer Pedersen (V), Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V), Marianne Kirkegaard (V), Gunnar Sørensen (V), Torben Therkelsen (V), Jan Kjær Madsen (B) og Tommy Bøgehøj (C).

  Imod stemte: Laila Sortland (O), Per Dalgaard (O), Michael Mikkelsen (O), Ole Bollesen (A), Michael Stegger Jensen (A), Jan Fischer (A), Ole S. Hansen (A), Michael Aakjær (A), Christian Haubuf (A), Niels Gyldenlund Mikkelsen (A), Anita Søholm (A), Kirstine Bille (F), Kim Lykke Jensen (F), Morten Siig Henriksen (F), Helle Røge (F), Jesper Yde Knudsen (Ø) og Mette Foged (Å).

  Hverken for eller imod stemte: Ingen

  4

  Radikale Venstre

  Ekstra midler til folkeskolen med 3 mio. kr. ekstra årligt til i alt 5 mio. kr. ekstra

  FI bevilling 11.322 “Skoleområdet generelt” udvides med 3 mio kr til i alt 5 mio kr.De ekstra midler fordeles inden for rammen, til skoler der står til at miste økonomiske ressourcer ved justering i skolernes tildelingsmodel.

  Beslutning: Med stemmerne 2 for, 8 hverken for eller imod samt 17 imod faldt forslaget.

  For stemte: Jan Kjær Madsen (B) og Tommy Bøgehøj (C).

  Imod stemte: Laila Sortland (O), Per Dalgaard (O), Michael Mikkelsen (O), Ole Bollesen (A), Michael Stegger Jensen (A), Jan Fischer (A), Ole S. Hansen (A), Michael Aakjær (A), Christian Haubuf (A), Niels Gyldenlund Mikkelsen (A), Anita Søholm (A), Kirstine Bille (F), Kim Lykke Jensen (F), Morten Siig Henriksen (F), Helle Røge (F), Jesper Yde Knudsen (Ø) og Mette Foged (Å).

  Hverken for eller imod stemte: Claus Wistoft (V), Riber Hog Anthonsen (V), Else Marie Høgh (V), Christoffer Pedersen (V), Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V), Marianne Kirkegaard (V), Gunnar Sørensen (V) og Torben Therkelsen (V)

  5

  Venstre

  Fastholdelse af demografifremskrivningen på ældreområdet som det fremgår af direktionens budgetoplæg

  V er helt uforstående overfor at forligspartierne anser sig selv for mere kompetente til at fremskrive demografien på S&Æ området, end forvaltningens faglige personale, hvorfor V foreslår at bev. nr 12.532 tilføres, og forvaltningens indstilling følges.

  År / mill kr

  2019

  2020

  2021

  2022

  Nuværede blok

  -2.000

  -2.000

  -2.000

  -2.000

  Ny blok

  0

  0

  0

  0

  Beslutning: Med stemmerne 10 for og 17 imod faldt forslaget.

  For stemte: Claus Wistoft (V), Riber Hog Anthonsen (V), Else Marie Høgh (V), Christoffer Pedersen (V), Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V), Marianne Kirkegaard (V), Gunnar Sørensen (V), Torben Therkelsen (V), Jan Kjær Madsen (B) og Tommy Bøgehøj (C).

  Imod stemte: Laila Sortland (O), Per Dalgaard (O), Michael Mikkelsen (O), Ole Bollesen (A), Michael Stegger Jensen (A), Jan Fischer (A), Ole S. Hansen (A), Michael Aakjær (A), Christian Haubuf (A), Niels Gyldenlund Mikkelsen (A), Anita Søholm (A), Kirstine Bille (F), Kim Lykke Jensen (F), Morten Siig Henriksen (F), Helle Røge (F), Jesper Yde Knudsen (Ø) og Mette Foged (Å).

  Hverken for eller imod stemte: Ingen

  6

  Konservative

  Fjernelse af gebyrer på byggetilladelser

  For at tilskynde til yderligere tilflytning til Syddjurs kommune foreslås det at fjerne alle gebyrer på byggetilladelser, den manglende gebyrindtjening indtjenes ved øget dækningsbidrag pga. flere solgte grunde.

  Beslutning: Med stemmerne 10 for og 17 imod faldt forslaget.

  For stemte: Claus Wistoft (V), Riber Hog Anthonsen (V), Else Marie Høgh (V), Christoffer Pedersen (V), Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V), Marianne Kirkegaard (V), Gunnar Sørensen (V), Torben Therkelsen (V), Jan Kjær Madsen (B) og Tommy Bøgehøj (C).

  Imod stemte: Laila Sortland (O), Per Dalgaard (O), Michael Mikkelsen (O), Ole Bollesen (A), Michael Stegger Jensen (A), Jan Fischer (A), Ole S. Hansen (A), Michael Aakjær (A), Christian Haubuf (A), Niels Gyldenlund Mikkelsen (A), Anita Søholm (A), Kirstine Bille (F), Kim Lykke Jensen (F), Morten Siig Henriksen (F), Helle Røge (F), Jesper Yde Knudsen (Ø) og Mette Foged (Å).

  Hverken for eller imod stemte: Ingen

  7

  Konservative

  Styrkelse af erhvervspuljen med ekstra 1 mio. kr.

  For at sikre erhvervsudvikling inden for bl.a. cirkulær økonomi og klimateknologier, foreslås det at ændringsforslag pkt. 10.645 ansættelse af en klimakoordinator, ændres således at de afsatte 600.000 kr. plus yderligere 1.000.000 kr tilføres erhvervspuljen pkt. 16.568, for at udbygge og koordinere de klyngesamarbejder der findes og kan udvikles inden for cirkulær økonomi og klimateknologier, således at Syddjurs kan skabe nye arbejdspladser og komme til at fremstå som førende klimakommune.

  Beslutning: Med stemmerne 10 for og 17 imod faldt forslaget.

  For stemte: Claus Wistoft (V), Riber Hog Anthonsen (V), Else Marie Høgh (V), Christoffer Pedersen (V), Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V), Marianne Kirkegaard (V), Gunnar Sørensen (V), Torben Therkelsen (V), Jan Kjær Madsen (B) og Tommy Bøgehøj (C).

  Imod stemte: Laila Sortland (O), Per Dalgaard (O), Michael Mikkelsen (O), Ole Bollesen (A), Michael Stegger Jensen (A), Jan Fischer (A), Ole S. Hansen (A), Michael Aakjær (A), Christian Haubuf (A), Niels Gyldenlund Mikkelsen (A), Anita Søholm (A), Kirstine Bille (F), Kim Lykke Jensen (F), Morten Siig Henriksen (F), Helle Røge (F), Jesper Yde Knudsen (Ø) og Mette Foged (Å).

  Hverken for eller imod stemte: Ingen

  Med stemmerne 17 for og med 10 stemmer hverken for eller imod blev følgende godkendt:

  1. Ændringsforslag i budgetaftale fra 3. oktober 2018 for budget 2019 og budgetoverslagsårene 2020 - 2022. Budgetaftalen er indgået mellem følgende partier i Byrådet: Socialdemokratiet (A), Socialistisk Folkeparti (F), Dansk Folkeparti (O), Enhedslisten (Ø) samt Alternativet (Å), som beskrevet i bilag med oversigt over ændringsforslag til budget 2019 samt budgetoverslagsår 2020-2022.
  2. Tekniske ændringer som beskrevet i bilag med oversigt over ændringsforslag til budget 2019 samt budgetoverslagsår 2020-2022.
  3. Indarbejdelse af overgangsordning i 2019 og 2020 sfa. opdateret aldersbetinget udgiftsbehov i tilskuds og udligningsmodellen på -14.628.000 kr. i hhv. 2019 og 2020.

  For stemte: Laila Sortland (O), Per Dalgaard (O), Michael Mikkelsen (O), Ole Bollesen (A), Michael Stegger Jensen (A), Jan Fischer (A), Ole S. Hansen (A), Michael Aakjær (A), Christian Haubuf (A), Niels Gyldenlund Mikkelsen (A), Anita Søholm (A), Kirstine Bille (F), Kim Lykke Jensen (F), Morten Siig Henriksen (F), Helle Røge (F), Jesper Yde Knudsen (Ø) og Mette Foged (Å).

  Hverken for eller imod stemte: Claus Wistoft (V), Riber Hog Anthonsen (V), Else Marie Høgh (V), Christoffer Pedersen (V), Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V), Marianne Kirkegaard (V), Gunnar Sørensen (V), Torben Therkelsen (V), Jan Kjær Madsen (B) og Tommy Bøgehøj (C).

Show video
Punkt 205 Evaluering af tildelingsmodel og arbejdet med øget inklusion - VIVE rapport
 • Resumé

  Pr. 1. august 2016 fik skolerne ny tildelingsmodel, og samtidig blev arbejdet med øget inklusion i folkeskolen iværksat. Den 6. marts 2018 godkendte Udvalget for Familie og Institutioner et kommissorium for evaluering af tildelingsmodellen og arbejdet med øget inklusion.

  Evalueringen er gennemført af VIVE, og den rapport, de har udarbejde, er vedhæftet sagsfremstillingen. På baggrund af rapporten lægges der op til politisk drøftelse af følgende tre emner:

  1. Kompetenceudvikling
  2. Elevernes trivsel
  3. Økonomistyring

  Evalueringen eftersendes til udvalget og bliver offentliggjort på VIVEs hjemmeside den 10. august 2018. VIVE deltager på mødet for Familie og Institutioner den 14. august 2018 og det efterfølgende Skoleforum.

  På baggrund af evalueringens konklusioner opstiller forvaltningen seks forslag for det videre arbejde med tildelingsmodellet og øget inklusion.

  Direktøren indstiller til drøftelse i direktionen med beslutning om videre behandling i Udvalget for familie og institutioner, Økonomiudvalget og Byrådet.

 • Sagsfremstilling

  Evalueringens formål

  Evalueringen er gennemført i foråret 2018, hvor tildelingsmodellen og arbejdet med øget inklusion har været gældende lidt under 2 år. Det må forventes, at der vil være en vis indkøringsperiode, før virkningerne af modellen slår fuldt igennem. Evalueringen har derfor fokus på de kortsigtede effekter med henblik på at belyse nogle opmærksomhedspunkter i det fortsatte arbejde med tildelingsmodellen og øget inklusion.

  Evalueringen besvarer følgende spørgsmål:

  1. Hvilken betydning har Syddjurs Kommunes nye tildelingsmodel og inklusionstiltag haft for skolernes måde at arbejde med inklusion på? Herunder: Er der forskel på små og store skoler?
  2. Hvordan lykkes skolerne med målet om øget inklusion? Herunder: Hvordan påvirker det øgede inklusionsfokus medarbejdernes trivsel og tilfredshed og elevernes trivsel og læring? Og er der forskel på små og store skoler?

  Spørgsmålene blev vedtaget med kommissoriet for evalueringen af Udvalget for Familie og Institutioner den 6. marts 2018.


  Evalueringens afgrænsning

  VIVE har foretaget to delanalyser for at afdække spørgsmål 1 og 2 som præsenteret ovenfor.

  Første delanalyse afdækker, hvilke praksisændringer arbejdet med øget inklusion og tildelingsmodellen har betydet på skolerne. Dette gøres gennem en afdækning af skolernes arbejde med planlægningen og budgetteringen for skoleåret, hvilke tilbud skolerne har for elever med særlige behov samt skolernes inddragelse af specialviden i arbejdet med at øge inklusionen i almenklasserne. Til denne delanalyse har VIVE indsamlet informationer gennem:

  • Spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige pædagogiske medarbejdere på skolerne
  • Fokusgruppeinterview med pædagogiske medarbejdere fra fire skoler
  • Interviews med skolerne, PPR-leder, chef for Børn og Læring

  Anden delanalyse undersøger, hvad den nye tildelingsmodel og arbejdet med øget inklusion har af resultater på kort sigt. Det gøres ved at undersøge udviklingen i, hvor mange elever, der visiteres til ekstern specialundervisning, elevernes trivsel og læring samt medarbejdernes trivsel og tilfredshed.

  Data over elevtal i de forskellige kommunale undervisningstilbud. Til denne delanalyse har VIVE indsamlet informationer gennem:

  • Spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige pædagogiske medarbejdere på skolerne
  • Fokusgruppeinterview med pædagogiske medarbejdere fra fire skoler
  • Fokusgruppeinterview med fire forældre til elever, der er flyttet fra specialtilbud til almenklassen
  • Telefoninterview med skolebestyrelsesformænd
  • Interview med elever
  • Data fra de nationale trivselsmålinger
  • Sygefraværsdata for kommune og på landsplan
  • Data over elevtal i de forskellige kommunale undervisningstilbud.

  VIVEs rapport beskriver således ikke de konkrete ændringer i budgetter, tildelingsmodellen har betydet for de enkelte skoler. I stedet er der fokus på om tildelingsmodellen lever op til det formål, der i sin tid lå til grund for at ændre tildelingsmodellen samt skolernes økonomistyring med den nye model. Det betyder, at rapporten afdækker, hvordan skolerne har oplevet overgangen til den nye tildelingsmodel i forhold til at kunne planlægge skoleåret og budgettering.

  Da VIVEs rapport ikke evaluerer selve tildelingsmodellen, sagen suppleres med et notat om tildelingsmodellen udarbejdet af Syddjurs Kommunes økonomiske sekretariat. Notatet understøtter rapporten ved at fremlægge fakta om de bekymringer, som skolerne giver udtryk for i evalueringen. Notatet er vedlagt som bilag på sagen. Notatet beskriver blandt andet baggrunden for indførelsen af den nye tildelingsmodel, overvejelser omkring socioøkonomi, og ”pengene følger eleven”.

  Opmærksomhedspunkter på baggrund af evalueringen

  På baggrund af analysen fremstiller VIVE fire opmærksomhedspunkter. De fire punkter uddybes nedenfor og på baggrund heraf opstiller forvaltningen seks anbefalinger til det videre arbejde med tildelingsmodellen og øget inklusion (anbefalingerne opsummeres nederst). Evalueringen opridser følgende opmærksomhedspunkter for skoleområdet fremadrettet :

  1. Kontinuerligt fokus på kompetenceudvikling for medarbejdere
  2. Kontinuerligt fokus på, om modellen giver skolerne et godt grundlag at styre økonomien ud fra
  3. Kontinuerligt fokus på elevernes trivsel
  4. Fokus på perioden efter afvikling af specialklasser.

  Ad 1) Kontinuerligt fokus på kompetenceudvikling for medarbejdere

  Evalueringen fastslår, at medarbejderne mener, at de har en tilpas mængde viden om inklusionsarbejdet, men efterlyser flere konkrete redskaber til at bringe deres viden i spil i den daglige undervisning..

  Det kan blandt andet gøres gennem et øget fokus på professionelle læringsfællesskaber, samt et øget fokus på forbindelsen til praksis i de kurser, der udbydes i det årlige kursuskatalog. Det vil styrke både det fokus på praksis, som medarbejderne efterspørger, og det samarbejde mellem voksne omkring inklusionsindsatsen, som rapporten også fremhæver.

  Der blev i 2016 afsat midler til kompetenceudvikling på skoleområdet. Forvaltningen vurderer, at fortsat kompetenceudvikling er nødvendigt for at sikre, at skolerne og deres personale formår at leve op til kravet om øget inklusion, højere faglige resultater og øget uddannelsesparathed. Det er relevant med en politisk drøftelse af, hvordan disse midler bruges til bedst muligt at understøtte medarbejderne i deres opgaver – herunder til at give medarbejderne de konkrete redskaber, de efterspørger.

  Ad 2) Kontinuerligt fokus på, om modellen giver skolerne et godt grundlag at styre økonomien ud fra.

  Evalueringen viser, at tildelingsmodellen i høj grad lever op til de formål, der blev sat ved tildelingsmodellen udarbejdelse, og at skolerne i vid udstrækning overholder budgetterne.

  To tredjedele af skolerne føler sig presset af forskellige forhold, for eksempel andelen af tosprogede elever, elevernes socioøkonomiske baggrund, lavt/faldende/svingende elevtal og udgifter til skolelederløn. Notatet fra økonomisk sekretariatet belyser de økonomiske bekymringer.

  Det er relevant med en politisk drøftelse af hvilken betydning evalueringens resultater (med henvisning til notatet om tildelingsmodellen) har for tildelingsmodellen på skoleområdet. Tre emner er særligt relevante:

  • Socioøkonomi: Her er det VIVEs vurdering, at en forskel i socioøkonomisk baggrund mellem skoler på faktor 1 bør overvejes i tildelingen af midler. Det er dog i 2018 første år, der i Syddjurs Kommune er en tiltrækkelig stor variation i socioøkonomisk baggrund til, at punktet er relevant, jf. VIVEs anbefalinger. Desuden viser erfaringer fra fx Rosmus Skole, at socioøkonomi ikke står alene, da skolen præsterer et karakterniveau højere end forventet relativt til deres socioøkonomiske referenceramme (se notatet om tildelingsmodellen). Forvaltningen anbefaler på ovenstående baggrund, at der ikke for nuværende indarbejdes socioøkonomiske parametre som en del af tildelingsmodellen.
  • ”Pengene følger eleven”: Hensigten er, at en stor del af midlerne lægges ud på skolerne, hvilket samtidig betyder, at skolerne skal afholde udgifterne, når eleverne visiteres til specialtilbud. Dette kan være en udfordring, når skolerne ikke har kendskab til eleven, der visiteres til specialtilbud, da eleven frem til visitering har gået i for eksempel privat skole eller tidligere har været anbragt i anden kommune med dertilhørende specialskoletilbud og nu netværksanbringes i Syddjurs Kommune. Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes en tilføjelse til tildelingsmodellen, der tager højde for den beskrevne udfordring.
  • Taksten for eksklusion: Taksten for eksklusion til specialskole er i dag 200.000 kr. Dette dækker ikke den fulde udgift til specialtilbuddet, og det kan derfor overvejes, om taksten skal justeres, hvormed flere centrale midler kan lægges ud til skolerne. Forvaltningen anbefaler, at skolernes medfinansiering af taksten for et ekskluderende tilbud øges til 250.000 kr. og at der samtidig udlægges flere midler til skolerne fra den decentrale pulje til specialtilbud.

  Ad 3) Kontinuerligt fokus på elevernes trivsel

  Medarbejdere og forældre mener, at trivsel, sociale og faglige kompetencer ligger dårligere for elever med behov for særlig støtte, end det er tilfældet for deres klassekammerater. Resultaterne af de nationale trivselsmålinger fra 2015 til 2017 viser dog ikke, at eleverne generelt skulle opleve dårligere trivsel efter den nye tildelingsmodel og arbejdet med øget inklusion.

  Forvaltningen anbefaler, at der forsat er fokus på at øge elevernes trivsel – blandt andet gennem den fortsatte implementering af Lærings- og trivselspolitik fra 2017 og de tilhørende lokale handleplaner. Lærings- og trivselspolitikken har som ambition, at Syddjurs Kommune skaber inkluderende læringsfællesskaber for alle, og dette er derfor et fokuspunkt i skolernes handleplaner for implementeringen af politikken.

  Forvaltningen anbefaler endvidere at drøfte politisk, hvordan kommunen tager hånd om medarbejderes og forældres bekymringer omkring elevernes trivsel, sociale og faglige kompetencer, således at der også fremadrettet bliver fokus på at sikre alle elevers trivsel.

  Ad 4) Fokus på perioden efter afvikling af specialklasser

  Evalueringen gør opmærksom på, at der er et særligt behov for at sætte fokus på afviklingen af specialklasserækkerne på Ådalsskolen og Mørke Skole med udgangen af overgangsperiode, der udløber i sommeren 2019. Det kræver, at der tages hensyn til den enkelte elevs behov, og forvaltningen vil derfor i samarbejde med skolelederne foretage en konkret vurdering af hver enkelt elevs behov, når specialklasserækken udfases. Den første dialog herom påbegyndes i starten af skoleåret 2018/2019.

  Forvaltningens anbefalinger opsummeret

  1. Forvaltningen anbefaler, at der fortsat arbejdes med kompetenceudvikling på baggrund af en politisk drøftelse af, hvordan midler til kompetenceudvikling bedst muligt prioriteres.
  2. Forvaltningen anbefaler, at der ikke for nuværende indarbejdes socioøkonomiske parametre som en del af tildelingsmodellen.
  3. Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes en tilføjelse til tildelingsmodellen, der tager højde for udfordringerne med ”pengene følger eleven”.
  4. Forvaltningen anbefaler, at skolernes medfinansiering af taksten for et ekskluderende tilbud øges til 250.000 kr. og at der samtidig udlægges flere midler til skolerne fra den decentrale pulje til specialtilbud.
  5. Forvaltningen anbefaler, at der forsat er fokus på at øge elevernes trivsel – blandt andet gennem den fortsatte implementering af Lærings- og trivselspolitik fra 2017 og de tilhørende lokale handleplaner.
  6. Forvaltningen anbefaler at drøfte politisk, hvordan kommunen tager hånd om medarbejderes og forældres bekymringer omkring elevernes trivsel, sociale og faglige kompetence.

  Tidsplan for den videre behandling af evalueringen:

  Dato

  Aktivitet

  Kommunikation

  6. august

  Direktionen

  10. august

  Evalueringen sendes til Skoleforum og byrådet

  Der medsendes en læsevejledning som sætter rammerne for rapporten: Hvad kan rapporten svare på og ikke svare på, beskrivelse af rammerne for rapporten samt pointer fra den økonomiske beregning fra Økonomisk Sekretariat.

  10. august

  Evalueringen offentliggøres på VIVE’s hjemmeside og på Syddjurs Kommunes hjemmeside.

  Der udsendes en pressemeddelelse med udtalelse fra Kirstine Bille og orientering om den videre proces med rapporten.

  14. august

  FI møde og Skoleforum

  Oplæg v/ chef for Børn og Læring

  21. august

  Skoleledermøde

  Orientering af skolerne og drøftelse af rapporterne ved chefen for Børn og Læring. Skolerne tager den videre orientering af medarbejderne på egne skoler.

  23. august

  Ekstraordinært møde i Område MED Børn og Læring

  Orientering af MED Systemet ved chef for Børn og Læring

 • Indstilling

  Direktøren indstiller til drøftelse i direktionen.

 • Beslutning i Direktionsmøde den 08-08-2018

  Direktionen indstiller til Udvalget for familie og institutioner, at

  1. sagen drøftes og
  2. der tages stilling til forvaltningens anbefalinger og
  3. der tages stilling til den eventuelle videre behandling
 • Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den 14-08-2018

  Sagen genoptages på næste møde.

 • Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den 04-09-2018

  1. Forvaltningen anbefaler, at der fortsat arbejdes med kompetenceudvikling på baggrund af en politisk drøftelse af, hvordan midler til kompetenceudvikling bedst muligt prioriteres.
   Udvalget indstiller at følge denne indstilling
  2. Forvaltningen anbefaler, at der ikke for nuværende indarbejdes socioøkonomiske parametre som en del af tildelingsmodellen.
   Udvalget indstiller at følge denne indstilling
  3. Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes en tilføjelse til tildelingsmodellen, der tager højde for udfordringerne med ”pengene følger eleven”.
   Udvalget indstiller at følge denne indstilling
  4. Forvaltningen anbefaler, at skolernes medfinansiering af taksten for et ekskluderende tilbud øges til 250.000 kr. og at der samtidig udlægges flere midler til skolerne fra den centrale pulje til specialtilbud.
   Udvalget indstiller at denne anbefaling ikke følges for nuværende
  5. Forvaltningen anbefaler, at der forsat er fokus på at øge elevernes trivsel – blandt andet gennem den fortsatte implementering af Lærings- og trivselspolitik fra 2017 og de tilhørende lokale handleplaner.
   Udvalget indstiller at følge denne indstilling
  6. Forvaltningen anbefaler at drøfte politisk, hvordan kommunen tager hånd om medarbejderes og forældres bekymringer omkring elevernes trivsel, sociale og faglige kompetence.
   Udvalget indstiller at følge denne indstilling
  7. Udvalget indstiller at tildelingsmodellen ændres så det første ”knæk” ændres til 113% i stedet for 110%, jævnfør beregningen

  Der udarbejdes beregning på ændring på 113% + lederløn trukket ud, på baggrund af den enkelte skoles udgifter, dette vedlægges sagen.

 • Supplerende Sagsfremstilling

  Indstilling

  Indstilling nr. 1-7 fra Udvalget for familie og institutioner indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 03-10-2018

  Indstilles til Byrådets godkendelse.

  Jan Kjær Madsen (B) og Tommy Bøgehøj (C) tager forbehold for indstillingens punkt 7.

 • Beslutning i Byrådet den 10-10-2018

  Radikale Venstre stiller ændringsforslag om: vedrørende punkt 7: at fastholde knækket på 110 % i stedet.

  For stemte: Jan Kjær Madsen (B).

  Imod stemte: Claus Wistoft (V), Riber Hog Anthonsen (V), Else Marie Høgh (V), Christoffer Pedersen (V), Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V), Marianne Kirkegaard (V), Gunnar Sørensen (V), Torben Therkelsen (V), Laila Sortland (O), Per Dalgaard (O), Michael Mikkelsen (O), Ole Bollesen (A), Michael Stegger Jensen (A), Jan Fischer (A), Ole S. Hansen (A), Michael Aakjær (A), Christian Haubuf (A), Niels Gyldenlund Mikkelsen (A), Anita Søholm (A), Kirstine Bille (F), Kim Lykke Jensen (F), Morten Siig Henriksen (F), Helle Røge (F), Jesper Yde Knudsen (Ø) og Mette Foged (Å).

  Hverken for eller imod stemte: Tommy Bøgehøj (C).

  Indstillingens pkt. 1 – 6 godkendt, punkt 7 godkendes til iværksættelse fra 1. august 2019 med stemmerne 24 for, 2 imod 1 hverken for eller imod.

  For stemte: Claus Wistoft (V), Riber Hog Anthonsen (V), Else Marie Høgh (V), Christoffer Pedersen (V), Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V), Marianne Kirkegaard (V), Gunnar Sørensen (V), Torben Therkelsen (V), Laila Sortland (O), Per Dalgaard (O), Michael Mikkelsen (O), Ole Bollesen (A), Michael Stegger Jensen (A), Jan Fischer (A), Ole S. Hansen (A), Michael Aakjær (A), Christian Haubuf (A), Niels Gyldenlund Mikkelsen (A), Anita Søholm (A), Kirstine Bille (F), Kim Lykke Jensen (F), Morten Siig Henriksen (F), Helle Røge (F) og Jesper Yde Knudsen (Ø).

  Imod stemte: Jan Kjær Madsen (B) og Mette Foged.

  Hverken for eller imod stemte: Tommy Bøgehøj (C).

  Mette Foged ønsker følgende bemærkning medtaget: Jeg er utilfreds med det procesforløb omkring den politiske behandling af evalueringen af evalueringsrapporten, derfor stemmer jeg imod.

Show video