Mødedetaljer

Udvalg Dato Type Hent
Byrådet 18-12-2019 16:00 Referat Samlet dokument

Video fra mødet

Punkt 455 Spørgetid 18. december 2019
 • Beslutning i Byrådet den 18-12-2019

  Der er ingen spørgsmål til Spørgetid 18. december 2019.

Punkt 456 Pesticidstop jævnfør budgetforlig 2020-2023
 • Sagsfremstilling

  I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2020-2023 er det besluttet at arbejde henimod et pesticidstop.

  Beslutning i budgetaftalen:

  ”Forligspartierne er enige om, at brugen af pesticider på kommunale befæstede arealer ophører. Der kan fortsat anvendes pesticider mod invasive arter indtil brugbare alternativer forefindes.”

  Udvalget for natur, teknik og miljø bemærker den manglende finansiering af det besluttede pesticidstop jævnfør budgetaftalen.

  I forbindelse med behandlingen af budgetbemærkningerne for Udvalget for natur, teknik og miljø på møde den 3. december 2019 bemærker udvalget den manglende finansiering af det besluttede pesticidstop jævnfør budgetaftalen.

  Det vurderes, at pesticidstopmedfører en udgift på 0,5 mio. kr. Det samlede driftsbudget for Udvalget for natur, teknik og miljø er 140 mio. kr.

  I budgetforliget er der givet en nul-bevilling til initiativet, og således forudsat at merudgifter til pesticidstop finansieres inden for Udvalget for natur, teknik og miljøs budgetramme.

 • Indstilling

  Borgmesteren indstiller til Byrådet at tage stilling til, om der skal en fornyet stillingtagen til eventuel finansiering af pesticidstop i forbindelse med Budget 2020-2023.

 • Beslutning i Byrådet den 18-12-2019

  Byrådet beslutter at udsætte sagen til den 29. januar 2020, idet følgende ønskes belyst:

  1. Beregning af udgifterne forbundet med opgaveløsningen uden brug af pesticider
  2. Hvilke opgavemæssige konsekvenser det vil have for Udvalget for natur, teknik og miljøs område, hvis merudgifterne skal afholdes inden for Udvalget for natur, teknik og miljøs eget budget.
Show video
Punkt 457 Orientering om vedtagelse af takster i forbindelse med Budget 2020
 • Resumé

  I forbindelse med behandlingen af punkt 439, angående takster i 2020, på byrådsmødet den 27. november 2019, ønskede Byrådet en redegørelse for, hvorfor der på visse områder er sket en procentvis stigning på takster på mere end 50 %. Der blev spurgt til priserne i ældrecaféen samt på servicepakken (rengørings- og toiletartikler) til borgere i plejeboliger.

  Der redegøres derfor i denne sag for prisstigningen på de to områder. På baggrund heraf bedes Byrådet tage stilling til, om der ønskes foretaget eventuelle ændringer i de godkendte takster for 2020.

 • Sagsfremstilling

  Proces for vedtagelse af takster

  Baggrunden for takstfastsættelsesprocessen er, at Byrådet, før den 1. december, skal godkende taksterne for det kommende år af hensyn til taksterne på dagtilbudsområdet. En ændring af taksterne på dagtilbudsområdet skal varsles tre måneder før ændringen finder sted. I forbindelse med vedtagelse af det kommende års budget, skal ændringer i taksterne dog senest varsles en måned før.

  Godkendelsen af de generelle takster, der ikke er omfattet af dagtilbudsloven, skal ske inden, de opkræves for første gang. Normal praksis er, at takstændringer fremsendes til borgerne primo december for takster gældende fra januar. Samtidig er det også normal procedure, at takster for dagtilbud, fritidshjem, klub, SFO, samt egenbetaling for madservice/forplejning på ældreområdet, sendes til Social- og Indenrigsministeriet primo december. I år er fristen rykket på grund af den senere regeringsaftale og budgetvedtagelser i kommunerne, men det skal stadig ske inden årsskiftet.

  Taksterne kan først beregnes efter vedtagelsen af budgettet for det kommende år. Dette medførte i år, at taksterne først kunne beregnes efter budgettets vedtagelse på byrådsmødet den 30. oktober 2019, og derfor først sendes til politisk behandling på det førstkommende byrådsmøde den 27. november 2019. Dette så der var mulighed for at godkende taksterne inden 1. december.

  Såfremt, der ønskes at ændre i de allerede godkendte takster for 2020, vil det medføre, at finansieringen af de pågældende områder skal findes andetsteds. De økonomiske konsekvenser afhænger af de eventuelle ændringer. Ønsker Byrådet at foretage ændringer på specifikke takster, vil Administrationen på næste byrådsmøde redegøre for de økonomiske konsekvenser af en sådan ændring. Hvis der er tale om ændringer på dagtilbudsområdet gælder regler, som beskrevet ovenfor.

  Prisstigning på servicepakker og varer i ældrecaféen

  I forbindelse med taksterne for 2020 er der sket en regulering på taksterne på visse områder på mere end 50 %. På byrådsmødet den 27. november 2019 var det særligt stigningen på priserne i ældrecaféen, samt på servicepakken (rengørings- og toiletartikler) til borgere i plejeboliger, der blev bemærket.

  I forhold til taksterne/priserne i ældrecaféerne tilrettelægges prisstigninger på produkterne i cafeerne med afsæt i indkøbspriser og øvrige omkostninger (løn, transport med videre). Det enkelte års prisliste tilrettes dog, så det undgås, at der er skæve priser på de enkelte varer (i hele/halve kroner). Det gøres af hensyn til de ældre, som ofte betaler med kontanter. Ikke alle varer reguleres årligt, men justeres, når det vurderes, at priserne ikke længere svarer til med de faktiske udgifter.

  Beboerne i plejeboliger har mulighed for at tilvælge en servicepakke, hvor plejecenteret varetager indkøb af personlige toiletartikler samt rengøringsartikler til rengøring af borgers boligdel. I henhold til lovgivningen, skal Syddjurs Kommune, senest to år efter regnskabsårets afslutning, tilbagebetale for megen opkrævet betaling i form af en regulering i beboerbetalingen. Nedenfor er vist taksterne i forbindelse med de seneste fire års budgetter.

  Takst per måned i danske kroner

  (årets pris- og lønniveau)

  Budget 2017

  Budget 2018

  Budget 2019

  Budget 2020

  Servicepakke (rengørings- og toiletartikler)

  167,00

  160,00

  73,00

  110,00

  I 2017 var beboeropkrævningen for høj, hvilket er indarbejdet i taksterne for 2019.

  Tilsvarende er der i taksten for 2020 indarbejdet en reduktion på grund af en for høj opkrævet betaling i 2018.

  Baggrunden for, at taksterne i 2017 og 2018 viste sig at være for høje, er primært, at der i perioden er indgået nye indkøbsaftaler, der har givet væsentligt lavere priser på produkterne. Den faktiske udgift er cirka 130 kr. per måned, og det forventes, at taksterne fra 2021, hvor tidligere års ubalance er afviklet, vil være på et niveau svarende til de faktiske udgifter.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Opkrævning af takster og gebyrer er en forudsætning for indtægter, der indgår i budget 2020.

 • Lovgrundlag

  Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse (Lovbekendtgørelse nummer 47 af 15. januar 2019)

  Dagtilbudsloven § 92 stk.2

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet at

  1. orienteringen tages til efterretning
  2. tage stilling til om, der på baggrund af orienteringen, skal foretages ændringer i de godkendte takster for 2020
 • Beslutning i Byrådet den 18-12-2019

  Dansk Folkeparti stiller følgende ændringsforslag:

  I henhold til Administrationens beregninger, vil udgiften til vores ændringsforslag være på 190.000 kr. fordelt med 130.000 kr. til servicepakkerne og 60.000 kr. til rundstykkerne. Vi skal derfor pege på følgende finansiering i prioriteret rækkefølge:

  1. At taksterne for gæstesejlere sættes op. Det skal i denne forbindelse henvises til taksterne i de omkringliggende havne, som er væsentligt højere end i havnene i Syddjurs Kommune
  2. Øvrige havneafgifter i almindelighed
  3. Pristalsregulering af ikke-lovbundne takster i takstforslaget fra side 1 til side 3.

  For ændringsforslaget stemte 3: Laila Sortland (O), Per Dalgaard (O) og Michael Mikkelsen (O).

  Imod ændringsforslaget stemte 24: Ole Bollesen (A), Claus Wistoft (V), Kirstine Bille (F), Michael Stegger Jensen (A), Riber Hog Anthonsen (V), Jan Fischer (A), Jan Kjær Madsen (B), Kim Lykke Jensen (F), Ole S. Hansen (A), Tommy Bøgehøj (C), Christoffer Pedersen (V), Morten Siig Henriksen (F), Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V), Michael Aakjær (A), Jesper Yde Knudsen (Ø), Marianne Kirkegaard (V), Mette Foged (Å), Christian Haubuf (A), Gunnar Sørensen (V), Helle Røge (F), Niels Gyldenlund Mikkelsen (A), Torben Therkelsen (V), Anita Søholm (A) og Else Marie Høgh (V).

  Byrådet tager orienteringen til efterretning.

  Byrådet beslutter, at der ikke foretages ændringer i de godkendte takster for 2020.

Show video
Punkt 458 Budgetopfølgning 2019 - Sanktionslovgivning vedrørende serviceudgifter i 2019 og skat i 2020
 • Resumé

  Med sagen gøres der rede for de mulige konsekvenser af budgetloven på baggrund KL’s udmeldinger om kommunernes samlede forventede serviceudgifter i 2019 og budgetopfølgningen per 30. september 2019. Ligeledes gøres der rede for konsekvensen af kommunernes udskrivning af skat i 2020, der overstiger rammen i aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi. Der skønnes en merudgift for Syddjurs Kommune på mellem 13,3 og 46,8 mio. kr. til afregning i 2020, hvis Social- og indenrigsministeren vælger at tage lovgivningen i anvendelse for både skat og serviceudgifter.

 • Sagsfremstilling

  KL har i starten af november meldt ud, at kommunerne i deres indberetninger forventer en samlet overskridelse af servicerammen på 1 mia. kr. KL’s egne skøn på baggrund af tal fra Danmarks Statistik er en overskridelse af servicerammen på 0,5 mia. kr. Det tyder således på, at budgetlovens bestemmelser om tilskudsnedsættelse ved overskridelse af servicerammen kan komme i betragtning i forhold til regnskabsåret 2019. Det er Social- og indenrigsministeren, der i henhold til lovningen kan pålægge sanktion i form af reduceret statstilskud i det efterfølgende år. Det er en mulighed, som i givet fald vil blive taget i brug for første gang.

  Det ser i skønnene ud til, at der er kommuner, der samlet set ikke bruger 0,25 til 0,5 mia. kr. af deres serviceramme, hvilket giver et skøn på en brutto merudgift på mellem 0,75 mia. kr. og 1,5 mia. kr.

  Syddjurs Kommune er en af de kommuner, der i høj grad skønnes at bidrage til overskridelsen af servicerammen i 2019. Af budgetopfølgningen per 30. september 2019 fremgår det, at der forventes en overskridelse i størrelsesorden 60 mio. kr. For at vise teknikken i budgetloven er der under økonomi og organisatoriske konsekvenser vist regnestykker med merudgifter på mellem 50 og 70 mio. kr. I beregningen er brugt en andel af befolkningen i Syddjurs Kommune på 0,74 procent.

  Regnestykkerne viser et spænd i sanktioner vedrørende budgetloven fra

  • 11,5 mio. kr. ved merudgift i Syddjurs Kommune på 50 mio. kr., bruttomerudgift i kommuner på 1,5 mia. kr. og mindreudgifter i andre kommuner på 1 mia. kr. til
  • 45,0 mio. kr. ved merudgift i Syddjurs Kommune på 70 mio. kr., bruttomerudgift i kommuner på 1 mia. kr. og ingen mindreudgifter i andre kommuner.

  Man skal være opmærksom på, at budgetloven, og sanktionslovgivningen i den forbindelse, ikke tager hensyn til den relative størrelse af kommunernes serviceudgifter eller kommunernes udgiftsbehov. Budgetloven ser på det til enhver tid vedtagne budget i den enkelte kommune og vurderer ikke ud fra beregnet niveau set over flere år. Da det vedtagne budget ikke nødvendigvis afspejler kommunens udgiftsbehov, kan kommunen blive sanktioneret for udgifter, der er lavere end udgiftsniveauet i tilsvarende kommuner, der ikke bliver sanktioneret.

  I forhold til skatten i de vedtagne budgetter for 2020, så er der en overskridelse af rammen på 293 mio. kr., hvoraf KL forventer, at 246 mio. kr. skal modregnes kollektivt. Beløbet til kollektiv afregning fordeles efter befolkningstal, hvilket for Syddjurs Kommune vil betyde en udgift på 1,8 mio. kr. Dette beløb skal lægges oven i de økonomiske konsekvenser af budgetloven.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Reduktion i tilskud i 2020 for Syddjurs Kommune i mio. kr.

  Bruttomerudgift på landsplan, mia. kr.

  Mio. kr.

  Nettomerudgift på landsplan, mia. kr.

  0,75

  1

  1,25

  1,5

  Merudgift Syddjurs Kommune

  50

  0,5

  21,5

  16,5

  13,5

  -

  0,75

  32,2

  24,7

  20,2

  17,2

  1

  -

  33,0

  27,0

  23,0

  60

  0,5

  25,5

  19,5

  15,9

  -

  0,75

  38,2

  29,2

  23,8

  20,2

  1

  -

  39,0

  31,8

  27,0

  70

  0,5

  29,5

  22,5

  18,3

  -

  0,75

  44,2

  33,7

  27,4

  23,2

  1

  -

  45,0

  36,6

  31,0

  Note: Scenarier, der ikke er teknisk mulige eller usandsynlige, er udeladt.

 • Lovgrundlag

  Budgetloven fra 2012 har i henhold til §1 til formål at sikre balance eller overskud på de samlede offentlige finanser og en hensigtsmæssig udgiftsstyring i stat, kommuner og regioner. For kommunerne fastsættes jævnfør §10 en øvre grænse for de kommunale nettodriftsudgifter til service i finansåret.

  De økonomiske konsekvenser af budgetloven for kommunernes er fastlagt i §14a i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Heraf fremgår det, at hvis kommunernes regnskaber for 2019 udviser et højere niveau for serviceudgifterne for kommunerne under et, end det budgetterede niveau, så sker der en nedsættelse af tilskuddet i 2020. Nedsættelsen for kommunerne under et udgør forskellen mellem de regnskabsførte og de korrigerede budgetterede serviceudgifter for 2019. Den konkrete afregning sker i tre rater i de sidste 3 måneder af 2020.

  Mellem kommunerne fordeles tilskudsnedsættelsen med 40 % i forhold til den enkelte kommunes andel af det samlede indbyggertal, og 60 % fordeles mellem de kommuner, hvis regnskabsførte serviceudgifter overstiger de budgetterede. Nedsættelsen fordeles på disse kommuner i forhold til den enkelte kommunes andel af den samlede overskridelse af budgettet for de kommuner, hvor de regnskabsførte serviceudgifter overstiger budgetterne.

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller via Direktionen til Økonomiudvalget og Byrådet til orientering om, at

  1. der følges op på udviklingen i den mulige sanktion for Syddjurs Kommune i det nye år, så snart der udmeldes data for kommunernes foreløbige regnskaber i 2019.
  2. de finansieringsmæssige konsekvenser ved sanktionslovningen tages op i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2019.
 • Beslutning i Direktionsmøde den 05-12-2019

  Direktionen indstiller til Økonomiudvalgets og Byrådets orientering, at

  1. der følges op på udviklingen i den mulige sanktion for Syddjurs Kommune i det nye år, så snart der udmeldes data for kommunernes foreløbige regnskaber i 2019.
  2. de finansieringsmæssige konsekvenser ved sanktionslovningen tages op i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2019.
 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 11-12-2019

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådets orientering, at

  1. der følges op på udviklingen i den mulige sanktion for Syddjurs Kommune i det nye år, så snart der udmeldes data for kommunernes foreløbige regnskaber i 2019.
  2. de finansieringsmæssige konsekvenser ved sanktionslovningen tages op i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2019.

 • Beslutning i Byrådet den 18-12-2019

  Byrådet tager orienteringen til efterretning.

Show video
Punkt 459 Opdatering af regler for overførselsadgang
 • Resumé

  I forbindelse med behandling af Syddjurs Kommunes økonomiske politik den 20. marts 2019 anmodede Byrådet om et servicetjek af kommunens regler for overførsel af budget fra år til år. Sidenhen har Byrådet i budget 2020 vedtaget, at der principielt i fremtiden ikke gives tillægsbevillinger til merforbrug på driften.

  Administrationen har på den baggrund udarbejdet et forslag til justeringer af de eksisterende overførselsadgange. Justeringen sigter mod at forenkle reglerne og styrke resultatansvaret. Forslaget er drøftet med de enkelte fagchefer.

  Sagen fremsendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

 • Sagsfremstilling

  De nuværende regler

  De nuværende regler for overførselsadgange er blevet benyttet i en årrække. Behovet for et servicetjek af Syddjurs Kommunes overførselsregler er aktualiseret af budgetopfølgningen per 31. september 2019, hvor der med udgangspunkt i de nuværende regler, søges om tillægsbevillinger på 54 mio. kr. på Syddjurs Kommunes serviceområder.


  De tager udgangspunkt i tre forskellige typer overførselsadgange:

  Tabel 1: Syddjurs Kommunes tre typer af overførselsadgang

  Regel

  Beskrivelse

  Eksempel

  Fuld

  Fuld overførselsadgang – overskud og underskud overføres til næste år.

  Typisk projekter, anlæg, pulje og lignende

  Undtaget

  Undtaget overførselsadgang – overskud og underskud overføres til kassen

  Kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter, myndighedsudgifter, vintertjeneste

  3 %

  3 % overførselsadgang – overskud op til 3 % overføres (resten går til fælles pulje). Hele underskuddet overføres.

  Serviceområder

  I de nuværende regler er der for de fleste bevillinger forskellige overførselsregler indenfor samme bevilling. Den enkelte fagchef har principielt mulighed for at flytte budget mellem delområder indenfor samme bevilling med samme overførselsadgang, hvilket imidlertid besværliggøres af de mange særregler under hver bevilling. Reelt set er der derfor ikke tale om én bevilling på bevillingsniveau, men mange underbevillinger.

  Idet der ikke er overførselsadgang på nogle dele af de kommunale serviceudgifter (særligt myndighed), bærer kommunekassen en eventuel overskridelse på disse konti. Disse udgifter behandles derfor ikke ensartet med de øvrige serviceområder, hvor der enten vil ske overførsel af underskud eller tildeling af tillægsbevilling.

  Udfordringer ved nuværende regelsæt for overførselsadgang

  De forskellige overførselsregler indenfor samme bevilling medfører uklarhed i forhold til fagområdernes styringsmuligheder og begrænser muligheder for resultatskabelse. Udfordringerne er uddybet herunder:

  1. I dag er der mange individuelt definerede delområder per bevilling. Det er ikke muligt at flytte mellem bevillingens forskellige delområder, hvis ikke de er omfattet af samme overførselsadgang. Der eksisterer derfor områder, som fagligt substituerer hinanden, men som ikke kan ses i sammenhæng økonomisk. Det reducerer fagområdernes mulighed for resultatskabelse.

  1. Uden overførselsadgang er der fravær af økonomiske incitament til at overholde budgettet. En betydelig andel af områder, som i dag er defineret ved ikke at have overførselsadgang, kan reelt påvirkes af fagområderne. Overførselsadgang vil potentielt styrke sammenhængen mellem økonomi, faglighed og serviceniveau.

  1. Det vil forenkle kommunens styring at reducere antallet af individuelle regler per bevilling – og samtidig i højere grad understøtte strategisk overordnet tilgang til styringsmæssige udfordringer.

  Behovet for at give kommunens regler for overførselsadgang et servicetjek understreges af årets sidste budgetopfølgning, hvor der med afsæt i de nuværende regler indstilles tillægsbevillinger på 54 mio. kr.

  Ved vedtagelsen af budget 2020 blev det besluttet, at der fremover principielt ikke gives tillægsbevillinger på driftsområderne. De reviderede regler skal være med til at afhjælpe det faktum, at der ud fra nuværende regler gives automatiske tillægsbevillinger på driftsområder grundet regel om undtaget overførselsadgang.

  Udkast til reviderede regler

  Forslaget til justerede overførselsregler indebærer, at der til én bevilling kun gælder én regel for overførselsadgang. Hermed understøtter overførselsreglerne i mindre grad detaljestyring og i højere grad overordnet og strategisk styring, hvor én bevilling kan betragtes som ét decentraliseret område.

  De tre eksisterende muligheder for overførselsadgang fastholdes, da de anses for tilstrækkelige til at dække kommunens styringsbehov.

  Som udgangspunkt bør et område være omfattet af overførselsadgang, hvis en af følgende forhold er gældende:

  1. Udgifter kan påvirkes
  2. Udgiften helt eller delvist kan erstatte en udgift på et område med overførselsadgang
  3. Der er tale om et relativt lille område.
  4. Udgiften er relativt stabil.

  I bilag 1 ses en oversigt over nuværende fordeling af overførselsregler indenfor hvert bevillingsområde, samt forslag til nye overførselsregler.

  Opsummeret medfører forslaget konkret følgende:

  1. Fuld overførselsadgang
   Gælder for bevillinger til pulje og projekter. Dette vil gælde en bevilling under Økonomiudvalget og en under Udvalget for plan, udvikling og kultur.

  1. Ingen overførselsadgang (undtaget)
   Undtaget overførselsadgang er overførselsudgifter samt udgifter til kommunal medfinansiering af sygehusvæsnet. Ydermere er der ikke overførselsadgang på udgifter til politik og erhverv samt redningsberedskab.

  1. Generel overførselsadgang på maksimalt 3 % af korrigeret nettobudget
   For alle serviceudgifter inklusiv myndighedsområder forslås den generelle overførselsadgang på maksimalt 3 % af nettobudgettet. Det vurderes, at pulje- og projektmidler på serviceområderne generelt kan håndteres indenfor disses overførsel på 3 %. Såfremt dette ikke er muligt, anmodes i forbindelse med regnskabet om særlig begrundet adgang med udgangspunkt i konkrete projekter.

  For at få et indblik i de økonomiske konsekvenser af forslaget, er der med udgangspunkt i regnskab 2018 foretaget en beregning for de enkelte bevillinger. Disse kan ses i bilag 2. Konsekvenserne vil være forskelligt fra år til år.

  Ved budgetlægningen udarbejdes fagligt retvisende budgetter. I tilfælde af ændrede forudsætninger for et områdes økonomi vil der ske en justering i forbindelse med følgende budgetlægning.

  I det tilfælde et område har underskud og oparbejder en større gæld, skal der i overførselssagen redegøres herfor. I de tilfælde hvor gælden ikke forventes at kunne indhentes over en tre-årig periode, skal der fremlægges en plan for nedbringelsen til politisk behandling.

  Individuelle møder med fagchefer

  Med udgangspunkt i udkastet til de nye retningslinjer har Staben afholdt individuelle møder med hver enkelt fagchef. Fokuspunktet for møderne har været at fremlægge udkastet til de nye retningslinjer, afdække mulige udfordringer og drøfte selve konceptet og mulige løsninger af de udfordringer ændringerne måtte give.

  Drøftelsen med fagområderne viste blandt andet behov for en afklaring af nogle profitcentres rette placering. Disse tekniske afklaringer forslås afklaret og vedtaget i forbindelse med regnskabet for 2019.

  Effekt af justeringerne

  Overgangen til overførselsadgang på 3 % for alle service-, og driftsområder giver øget økonomisk incitament til overholdelse af budgetter. Dette vil potentielt styrke sammenhængen mellem økonomi, faglighed og serviceniveau. Dermed vil justeringerne understøtte øget resultatansvar på både udvalgs-, og chefniveau, på kommunens service- og driftsområder.

  Ændringen til én regel for hver bevilling understøtter Byrådets muligheder for at styre gennem de overordnede rammer, resultater og formuleret politik. Hermed ophøjes og styrkes politikernes styring af kommunen til i højere grad at være overordnet og strategisk. Derudover medvirker ændringerne til en øget fleksibilitet for fagudvalg og fagchefers prioriteringer, idet de får øgede muligheder for omprioriteringer inden for hvert bevillingsområde.

  Ved økonomisk ubalance får Byrådet optimale muligheder for at drøfte handleplaner, budget og serviceniveau. I stedet for at underskud på nogle områder automatisk dækkes af kommunekassen, vil Byrådet kunne tage en aktiv beslutning om, at underskuddet skal dækkes af kommunekassen via en tillægsbevilling. Alternativt vil Byrådet få fremlagt planer for en nedbringelse af gælden.

  Aftaleholdere

  Byrådet indgår aftale om budget og fagligt indhold med aftaleholdere: Disse er typisk på et andet organisatorisk niveau end bevillingsniveau. Eksempelvis aftaler med skoleledere og områdeledere i Sundhed og Omsorg. Det bør afklares i den videre proces, hvordan sammenhængen mellem bevillingsniveau, fagchefens økonomiske og faglige ansvar og aftaleholderes tilsvarende ansvar og kompetencer bør indrettes.

  Den videre proces

  Ændringerne er gældende fra regnskab 2020. De mere tekniske afklaringer forslås afklaret og vedtaget i forbindelse med regnskabet for 2019.

 • Lovgrundlag

  I den kommunale styrelseslov § 45 fastsættes krav til kommuners årsregnskab herunder også at kommunerne skal redegøre for, hvilke ubrugte budgetter, der overføres mellem årene.

  I Syddjurs Kommunes økonomisk politik er beskrevet kommunens interne retningslinjer.

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller via Direktionen til Økonomiudvalget og Byrådet, at

  1. alle service- og driftsområder er styrbare og dermed har 3 % overførselsadgang
  2. udkastet danner grundlag for revideringen af retningslinjerne for overførselsadgang
  3. Staben får mandat til, i dialog med fagcheferne, at flytte individuelle områder til andre bevillinger. Endelig godkendelse af dette ved Økonomiudvalget i forbindelse med Regnskab 2019.
 • Beslutning i Direktionsmøde den 05-12-2019

  Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

  1. alle service- og driftsområder er styrbare og dermed har 3 % overførselsadgang
  2. udkastet danner grundlag for revideringen af retningslinjerne for overførselsadgang
  3. Staben får mandat til, i dialog med fagcheferne, at flytte individuelle områder til andre bevillinger. Endelig godkendelse af dette ved Økonomiudvalget i forbindelse med Regnskab 2019.
 • Beslutning i Koncernledelsesmøde den 09-12-2019

  Koncernledelsen tager sagen til efterretning.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 11-12-2019

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at

  1.alle service- og driftsområder er styrbare og dermed har 3 % overførselsadgang

  2.udkastet danner grundlag for revideringen af retningslinjerne for overførselsadgang

  3.Staben får mandat til, i dialog med fagcheferne, at flytte individuelle områder til andre bevillinger. Endelig godkendelse af dette ved Økonomiudvalget i forbindelse med Regnskab 2019.

 • Beslutning i Byrådet den 18-12-2019

  For stemte 26: Ole Bollesen (A), Claus Wistoft (V), Kirstine Bille (F), Michael Stegger Jensen (A), Laila Sortland (O), Riber Hog Anthonsen (V), Jan Fischer (A), Jan Kjær Madsen (B), Kim Lykke Jensen (F), Ole S. Hansen (A), Tommy Bøgehøj (C), Christoffer Pedersen (V), Morten Siig Henriksen (F), Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V), Michael Aakjær (A), Per Dalgaard (O), Marianne Kirkegaard (V), Mette Foged (Å), Christian Haubuf (A), Gunnar Sørensen (V), Helle Røge (F), Niels Gyldenlund Mikkelsen (A), Michael Mikkelsen (O), Torben Therkelsen (V), Anita Søholm (A) og Else Marie Høgh (V).

  Imod stemte 1: Jesper Yde Knudsen (Ø).

  Med 26 stemmer for og 1 stemme imod godkender Byrådet Økonomiudvalgets indstilling med den tilføjelse, at Staben får mandat til, i dialog med fagcheferne og fagudvalgene, at flytte individuelle områder til andre bevillinger. Endelig godkendelse af dette ved Økonomiudvalget og Byrådet i forbindelse med aflæggelse af Regnskab 2019.

  Byrådet forventer fortsat politisk stillingtagen til ændringer i prioriteringerne og tilbud herunder eksempelvis i forhold til serviceniveauer på udvalgs- og Byrådsniveau.

Show video
Punkt 460 Likvidation af Djurs Mad I/S samt godkendelse af afsluttende regnskab
 • Resumé

  Økonomiudvalget og Byrådet bedes godkende det afsluttende regnskab og likvidation af Djurs Mad I/S.

 • Sagsfremstilling

  Byrådet i Syddjurs Kommune og kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune besluttede i august 2017, at hele produktionen af mad til beboere på plejecentre i fremtiden skal foregå på de enkelte plejecentre i de to kommuner.

  Derudover besluttede begge kommuner, at produktionen af madservice til hjemmeboende borgere ikke længere skal produceres hos Djurs Mad I/S. Dette har medført, at Djurs Mad I/S produktionsmæssigt lukkede den 1. februar 2018.

  I forbindelse med at Djurs Mad I/S lukkede, blev al personale opsagt i 2017.

  Køkkenet har været lejet ud fra august 2018 til køber, som overtog bygningerne pr. 15. november 2018 til en værdi af 6,0 mio. kr.

  I forbindelse med beslutningen om nedlukning af Djurs Mad I/S har bestyrelsen i selskabet

  afholdt sit sidste bestyrelsesmøde den 18. december 2017. Herefter blev der nedsat et

  administrativt forretningsudvalg med repræsentanter fra de to ejerkommuner, der blandt andet har haft til opgave at godkende det afsluttende regnskab samt at sikre en tilbageførsel af den likvide kassebeholdning til de to ejerkommuner.

  Det regnskabsmæssige resultat

  Det afsluttende regnskab for perioden 1. januar 2018 til 28. oktober 2019 viser et underskud på cirka 0,8 mio. kr. Årsagen til underskuddet skyldes helt som forventet, at der efter nedlukningen af produktionen stadigvæk har været en række udgifter til blandt andet løn, råvarer, lokaler samt administration, som skulle afholdes.

  Som det fremgår af det afsluttende regnskab, er der per 28. oktober 2019 en likvid kassebeholdning på 553.482 kr. Herfra skal fratrækkes udgifter til BDO samt til bogholder.

  Når de sidste afregninger er gennemført, så kan den likvide kassebeholdning udbetales til de to interessenter.

  Det administrative forretningsudvalg har den 22. november 2019 godkendt det afsluttende regnskab.

  Ifølge interessentskabskontrakten for Djurs Mad I/S skal det reviderede og godkendte regnskab jævnfør §8 stk. 5 forelægges interessenterne – Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune – til godkendelse.

  Det skal bemærkes, at når alle afregninger er gennemført, så vil der blive udarbejdet et notat til det afsluttende regnskab af BDO, der redegør for selve likvidationen af selskabet.

  Afsluttende regnskab for 1. januar 2018 til 28. oktober 2019 samt revisionsprotokollat udarbejdet af BDO er vedlagt som bilag.

  Likvidation af Djurs Mad I/S

  Når de to interessenter har godkendt det afsluttende regnskab, skal der foretages en endelig afregning mellem Djurs Mad I/S og de to ejerkommuner. Herefter vil bankopgørelsen kunne opgøres, og den likvide kassebeholdning vil kunne udbetales til de to interessenter.

  Endelig skal der foretages en afmelding af selskabet hos SKAT og hos Erhvervsstyrelsen, og herefter skal bankforbindelsen opsiges.

  Når dette er gennemført, vil det administrative forretningsudvalg blive nedlagt.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller via Direktionen til Økonomudvalget og Byrådet, at

  1. det afsluttende regnskab for perioden 1. januar 2018 til 28. oktober 2019 godkendes
  2. den likvide kassebeholdning udbetales til de to interessenter
  3. der foretages en likvidation af Djurs Mad I/S
 • Beslutning i Direktionsmøde den 25-11-2019

  Direktionen indstiller til Økonomudvalget og Byrådet, at

  1. det afsluttende regnskab for perioden 1. januar 2018 til 28. oktober 2019 godkendes.
  2. den likvide kassebeholdning udbetales til de to interessenter.
  3. der foretages en likvidation af Djurs Mad I/S.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 11-12-2019

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at

  1.det afsluttende regnskab for perioden 1. januar 2018 til 28. oktober 2019 godkendes.

  2.den likvide kassebeholdning udbetales til de to interessenter.

  3.der foretages en likvidation af Djurs Mad I/S.

 • Beslutning i Byrådet den 18-12-2019

  Byrådet godkender, at

  1. det afsluttende regnskab for perioden 1. januar 2018 til 28. oktober 2019.
  2. den likvide kassebeholdning udbetales til de to interessenter.
  3. der foretages en likvidation af Djurs Mad I/S.
Show video
Punkt 461 Ansøgning om kommunegaranti ved overtagelse af forsyningsområde Mesballe
 • Resumé

  Trustrup-Lyngby Varmeværk a.m.b.a. har i brev af 20. november 2019 anmodet Syddjurs Kommune om lånegaranti på knap 1 mio. kr. i forbindelse med overtagelse af forsyningsområde Mesballe fra NRGI Lokalvarme.

  Garantiprovisionen som Syddjurs Kommune skal opkræve i forbindelse med garantistillelsen fastsættes ved vurdering af eksterne samarbejdspartnere.

  Sagen indstilles til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

 • Sagsfremstilling

  Trustrup-Lyngby Varmeværk overtager den 1. januar 2020 seks fjernvarmeværker på Djursland fra NRGI Lokalvarme. Det drejer sig om Gjerrild, Voldby, Glesborg, Ørum og Stenvad i Norddjurs Kommune, og Mesballe i Syddjurs Kommune. Trustrup-Lyngby Varmeværk ansøger på den baggrund om lånegaranti fra Syddjurs Kommune på knap 1 mio. kr. til overtagelsen af ledningsnet og

  varmeværk i Mesballe. Trustrup-Lyngby Varmeværk ansøger sideløbende Norddjurs Kommune om lånegaranti i forbindelse med overtagelsen af de øvrige forsyningsområder.

  Efter overtagelsen af forsyningsområde Mesballe forventes det, at varmeprisen for en standard-forbruger i det omfattede område, vil falde med cirka 5.000 kr./år. En besparelse, der forventes at være permanent.

  I forbindelse med garantistillelse af lån skal Syddjurs Kommune opkræve en garantiprovision på markedsvilkår. Størrelsen på garantiprovisionen fastsættes efter Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommunes fælles retningslinjer og foretages af kommunernes revision, BDO, efter indhentning af bagvedliggende kreditvurdering. Omkostningerne til fastsættelse af garantiprovisionen afholdes af Trustrup-Lyngby Varmeværk.

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller via Direktionen til Økonomiudvalget og Byrådet, at

  1. der ydes lånegaranti til Trustrup-Lyngby Varmeværk a.m.b.a. til overtagelsen afledningsnet og varmeværk i forsyningsområde Mesballe.
  2. der fastsættes en garantiprovision ved vurdering af eksterne samarbejdspartnere.
 • Beslutning i Direktionsmøde den 05-12-2019

  Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

  1. der ydes lånegaranti til Trustrup-Lyngby Varmeværk a.m.b.a. til overtagelsen af ledningsnet og varmeværk i forsyningsområde Mesballe.
  2. der fastsættes en garantiprovision ved vurdering af eksterne samarbejdspartnere.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 11-12-2019

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at

  1. der ydes lånegaranti til Trustrup-Lyngby Varmeværk a.m.b.a. til overtagelsen af ledningsnet og varmeværk i forsyningsområde Mesballe.
  2. der fastsættes en garantiprovision ved vurdering af eksterne samarbejdspartnere.

 • Beslutning i Byrådet den 18-12-2019

  Byrådet godkender, at

  1. der ydes lånegaranti til Trustrup-Lyngby Varmeværk a.m.b.a. til overtagelsen af ledningsnet og

  varmeværk i forsyningsområde Mesballe.

  1. der fastsættes en garantiprovision ved vurdering af eksterne samarbejdspartnere.
Show video
Punkt 462 Godkendelse af Erhvervs- og Beskæftigelsesplan 2020 - 2022
 • Resumé

  Udvalget for erhverv og beskæftigelse bedes drøfte Erhvervs- og Beskæftigelsesplanen 2020-2022 med henblik på indstilling til Byrådets godkendelse.

 • Sagsfremstilling

  På udvalgsmødet den 8. maj 2019 besluttede Udvalget for erhverv og beskæftigelse rammen og processen for Erhvervs- og beskæftigelsesplan 2020-2022.

  Erhvervs- og beskæftigelsesplan 2020-2022 er Syddjurs Kommunes handlingsplan og styringsværktøj til at understøtte et fleksibelt arbejdsmarked og medvirke til at indfri erhvervs- og beskæftigelsespolitikken intentioner. Planen er dermed omdrejningspunkt for den løbende dialog mellem politikere, interessenter og administration om status, udvikling og effekt af erhvervs- og beskæftigelsesindsatsen i Syddjurs Kommune.

  Erhvervs- og Beskæftigelsesplanen vil bestå af to dele:

  • Del 1: En opsummering af de erhvervs- og beskæftigelsespolitiske udfordringer for den kommende treårige periode, herunder de overordnede strategiske mål, som binder erhvervs- og beskæftigelsespolitikken sammen med del 2, som udpeger de konkrete handlinger.
  • Del 2: De konkrete resultatmål, som er politisk besluttet gældende for et år ad gangen. Til de konkrete resultatmål tilknyttes handlinger og tiltag. Del 2 revideres således årligt, sådan at mål og handlinger tilrettes, såfremt der er forhold, der nødvendiggør dette. Planen sikrer dermed, at den lovpligtige beskæftigelsesplan.

  Del 1 blev forelagt og godkendt på mødet i Udvalget for erhverv og beskæftigelse den 4. september 2019. I Del 1 fremgår de strategiske mål 2020-2022:

  • Flere i job
  • Flere i uddannelse
  • Flere arbejdspladser

  Resultatmålene for 2020, der fremgår af Del 2 i planen blev godkendt på udvalgsmødet den 2. oktober 2019.

  I forbindelse med mødet i Udvalget for erhverv og beskæftigelse den 2. oktober 2019 blev der afholdt et Inspirationsmøde med repræsentanter fra erhvervslivet og uddannelsesinstitutioner. Bidragene herfra indgår dels i Del 2 af planen og vil derudover indgå i de planer, som hver afdelingsleder udarbejder for udmøntningen af Erhvervs- og beskæftigelsesplan 2020-2022.

  Udvalget for erhverv og beskæftigelse drøfte de på mødet den 6. november 2019 drøftede udkast til hele planen.

  Med bilag til denne sag fremlægges Erhvervs- og beskæftigelsesplan 2020-2022 til godkendelse.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Erhvervs- og beskæftigelsesplanen indeholder Syddjurs Kommunes handlingsplan og målsætninger for erhvervs- og beskæftigelsesindsatsen. Planen er i overensstemmelse med det vedtagne budget på erhvervs- og beskæftigelsesområdet. Planen justeres derfor årligt, så de tilpasses det vedtagne budget på området.

 • Lovgrundlag

  Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. § 4 siger, at Kommunalbestyrelsen hvert år udarbejder og vedtager en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats. Planen vedtages senest den 31. december med udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål, der er udmeldt af beskæftigelsesministeren, jævnfør § 19.

  Lov om erhvervsfremme.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller til Udvalget for erhverv og beskæftigelse, Økonomiudvalget og Byrådet, at Erhvervs- og beskæftigelsesplan 2020-2022 godkendes.

 • Beslutning i Udvalget for erhverv og beskæftigelse (EB) den 04-12-2019

  Udvalget for erhverv og beskæftigelse indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at Erhvervs- og beskæftigelsesplan 2020-2022 godkendes.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 11-12-2019

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at Erhvervs- og beskæftigelsesplan 2020-2022 godkendes.

 • Beslutning i Byrådet den 18-12-2019

  Byrådet godkender Erhvervs- og beskæftigelsesplan 2020-2022.

Show video
Punkt 463 Kulturaftale for Kulturring Østjylland 2020
 • Resumé

  Med udgangspunkt i kulturaftalen for Kulturring Østjylland for perioden 2013-2019 er der blevet udarbejdet en tillægsaftale gældende for 2020.

 • Sagsfremstilling

  Favrskov, Norddjurs, Odder, Samsø, Skanderborg og Syddjurs Kommuner, tilsammen Kulturring Østjylland, indgik i oktober 2012 en kulturaftale med Kulturministeriet for perioden 2013-2016. Kulturministeren har forlænget kulturaftalerne med kulturregionerne tre gange med ét år i 2017, 2018 og 2019 og nu forlænges den med endnu et år i 2020.

  Hedensted Kommune indtrådte i kulturaftalen fra 2018, uden at dette ændrede på øvrige kommunale bidrag, da Hedensted bidrager på lige fod med de øvrige kommuner. Kulturministeriets bidrag er uændret.

  Kulturministeren har ønsket at forlænge de nuværende kulturaftaler med et år for at give tid til en dialog med kulturregionerne om rammerne for kulturaftalerne fra 2021. Den ét-årige forlængelse for Kulturring Østjylland tager afsæt i den nuværende kulturaftale, både hvad indsatsområder og økonomi angår.

  Aftaleudkastet lægger op til forlængelse af de tre projekter i aftalen fra 2019:

  • Årstidernes Højtider – denne gang med fokus på Valdemarsdag og Genforeningen 2020
  • Dannelse til demokratisk medborgerskab – den skabende kunst som demokratisk udtryksform
  • Kulturringen – bæredygtige kulturoplevelser.

  Udkast til tillægsaftale til kulturaftale 2020 er behandlet på møde i Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland 28. november 2019.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Den samlede økonomiske ramme for kulturaftalen er på i alt 1.330.723 kr. Kulturministeriet yder et samlet tilskud på 600.000 kr. og Kulturring Østjylland yder et tilskud på i alt 730.723 kr.

  De deltagende kommuner afsætter 2,85 kr. per indbygger per år til deltagelse i kulturaftalen. Syddjurs Kommune bidrager således med i alt 120.000 kr. per år. Beløbet finansieres af Kulturpuljen. Bevillingssted (15335).

 • Indstilling

  Direktøren indstiller til Udvalget for plan, udvikling og kultur, Økonomiudvalget og Byrådet at den et-årige forlængelse af kulturaftalen for 2020 godkendes.

 • Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den 04-12-2019

  Udvalget for plan, udvikling og kultur indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at den et-årige forlængelse af kulturaftalen for 2020 godkendes.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 11-12-2019

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at den et-årige forlængelse af kulturaftalen for 2020 godkendes.

 • Beslutning i Byrådet den 18-12-2019

  Byrådet godkender den et-årige forlængelse af kulturaftalen for 2020.

Show video
Punkt 464 Trafikulykkesanalyse for 2018. Orientering
 • Resumé

  Byrådet vedtog den 5. december 2017 Trafiksikkerhedsstrategi 2017-2020.

  Sammen med vedtagelsen blev det besluttet, at der årligt skulle fremsendes opdateret uheldsanalyse til Byrådets orientering.

 • Sagsfremstilling

  Det er Syddjurs Kommunes vision, at ingen dræbes eller kommer til skade i trafikken.

  Det er Syddjurs Kommunes målsætning, at antallet af dræbte, alvorligt og lettere tilskadekomne i trafikken halveres ved udgangen af 2020 i forhold til antallet i 2010. Målet betyder, at antallet af tilskadekomne i 2020 ikke overstiger 15 personer. Heraf maksimalt én dræbt hvert andet år, under otte alvorligt tilskadekomne og under syv lettere tilskadekomne.

  I 2018 blev 0 dræbt på det kommunale vejnet, 10 kom alvorligt til skade, og fire kom lettere til skade. I forhold til målsætningsniveauet er antallet af dræbte og lettere tilskadekomne under målsætningen i 2018, mens antallet af alvorligt tilskadekomne er over målsætningen.

  Trafiksikkerhedsstrategi 2017 til 2020 har fire indsatsområder opstillet med baggrund af tidligere ulykkesanalyser. De politiregistrerede trafikulykker er analyseret i forhold til indsatsområderne. Der analyseres over en 5-årig periode. Ulykkerne fordeler sig som vist nedenfor.

  De fire indsatsområder er:

  1.Trafikadfærd

  • Spiritusuheld udgør 20 % af trafikulykkerne og 17 % af ”dræbte og tilskadekomne” indenfor dette indsatsområde.
  • Unge bilførere er impliceret i 22% af trafikulykkerne og udgør ”18% af dræbte og tilskadekomne” indenfor dette indsatsområde.

  2.Trafikveje (i byer og åbent land)

  • Uheld på denne vejtype udgør 57 % af trafikulykkerne og ”66 % af dræbte og tilskadekomne”.

  3.Lette trafikanter

  • 13 % af trafikulykkerne implicerer lette trafikanter og disse udgør 17 % af ”dræbte og tilskadekomne”.

  4.Ulykkesbelastede lokalveje (i åbent land)

  • Der er stor spredning af ulykkerne på lokalvejene.
  • 43% af trafikulykkerne sker på lokalveje i åbent land og34% af ”dræbte og tilskadekomne” er impliceret i ulykker på lokalveje i åbent land.

  Foruden analyse af trafikulykkerne i relation til indsatsområderne, udpeges særligt ulykkesbelastede lokaliteter.

  Der er fremhævet seks lokaliteter i uheldsanalysen. De seks lokaliteter er:

  1.Øster Allé i Ebeltoft (ingen uheld i 2018)

  På Øster Allé er der registeret ni uheld. Det er primært biler, der påkørte lette trafikanter. I 2018 er der etableret rød overkørbar midterhelle.

  2.Molsvej, Grønfeld (ingen uheld siden 2016)

  På Molsvej er der sket et fald efter etablering af cykelstien.

  3.Molsvej ved Kalø Slotsruin

  Denne strækning optræder på Handlingsplanen, men skal ses i sammenhængen med etablering af velkomstcenter til Nationalparken, hvor der er udsigt til, at den ulykkesbelastede strækning ombygges med svingbane og lignende.

  4.Krydset Astrupvej/Skarresøvej

  Optræder efter midlertidig omkørsel, hvor der skete en række uheld. Der er i den forbindelse ændret/skærpet på skiltningen på stedet.

  5.Krydset Stovbakken/Kåløvej/Auningvej

  Der har været en indsats på at skabe bedre oversigt.

  6.Løgtenvej-Rosenholmvej i Hornslet

  På strækningen er der etableret reduceret hastighed til 40km/t samt fire hævede flader.

  Selve ulykkesrapporten er vedlagt som bilag.

  Ulykkerne, der danner baggrund for kommunes ulykkesanalyse, er de politiregistrerede trafikulykker.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Der er tidligere udarbejdet analyse for de kommunale udgifter ved trafikulykker.

  På baggrund af 2016-tal er der i 2017 fremlagt rapport, der redegør, hvorledes omkostninger til trafikofre fordeles. I 2017 blev det således konkluderet, at såfremt 50 % af alle trafikofre forblev varigt pasningskrævende, ville ulykkerne for 2016 koste Syddjurs Kommune 33 mio. kr.

  Der var i 2016 22 alvorligt tilskadekomne og 11 lettere tilskadekomne. Derudover var der fem dræbte.

  Rapporten fra 2017 er vedlagt til orientering.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller til Udvalget for natur, teknik og miljø og Byrådet, at orientering tages til efterretning.

 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 03-12-2019

  Udvalget for natur, teknik og miljø tager orienteringen til efterretning.

 • Beslutning i Byrådet den 18-12-2019

  Byrådet tager orienteringen til efterretning.

Show video
Punkt 465 Strategisk spildevandsplan for Syddjurs Kommune. Godkendelse af Vandvision 2050
 • Resumé

  I forlængelse af et procesforløb baseret på FNs 17 verdensmål for bæredygtighed fremlægges der forslag til det strategiske grundlag for de kommende spildevandsplaner; ”Vandvision 2050 – vi gør det sammen”.

 • Sagsfremstilling

  I forlængelse af Udvalget for natur, teknik og miljøs beslutning den 4. december 2018 er der gennemført et procesforløb for strategisk spildevandsplanlægning med udgangspunkt i FNs 17 verdensmål for bæredygtighed.

  Processen blev indledt med en workshop den 8. februar 2019 for Udvalget for natur, teknik og miljø, bestyrelsen for Syddjurs Spildevand A/S og udvalgte nøglemedarbejdere, hvor en række af FNs verdensmål blev udvalgt. En arbejdsgruppe bestående af nøglemedarbejdere bearbejdede efterfølgende de valgte verdensmål, deres konkrete operationalisering og de forskellige elementer, som kan indgå i et strategisk visionsgrundlag.

  Resultatet med forslag til elementer i den kommende strategiske spildevandsplan blev fremlagt på workshop for Udvalget for natur, teknik og miljø den 23. april 2019, hvor også forslag til de politiske

  visioner for spildevandsområdet blev drøftet.

  I løbet af sommeren 2019 er forslaget til politiske visioner blevet bearbejdet yderligere og blev drøftet på et dialogmøde den 1. oktober 2019 mellem Udvalget for natur, teknik og miljø og bestyrelsen for Syddjurs Spildevand A/S.

  Det fremlagte forslag til ”Vandvision 2050” for Syddjurs Kommune indeholder er kortfattet beskrivelse af det strategiske grundlag for udarbejdelse af de kommende spildevandsplaner. Den rummer blandt andet en beskrivelse af de seks principper for en mere helhedsorienteret tilgang til vandet:

  • Etablering af partnerskaber mellem involverede interessenter omkring vandkredsløbet
  • Den tidlige dialog sikrer borgerinddragelse og samskabelse
  • De tekniske anlæg skal være robuste over for fremtidens klima
  • Vi er optaget af det samlede vandkredsløb og skal derfor arbejde tværfagligt
  • De kommende spildevandsplaner skal understøtte de politiske visioner for vandområdet
  • Der skal etableres løsninger med multifunktionelle formål for at skabe merværdi.

  Med det fremlagte forslag til ”Vandvision 2050 – vi gør det sammen” er der udstukket en ny politisk retning for Syddjurs Kommunes og Syddjurs Spildevand A/S’ håndtering af regnvand og spildevand.

  De fem centrale pejlemærker i den politiske vision er:

  1. Vi vil have renere vand i vores vandløb, søer og kystvande.
  2. Vandet skal håndteres, så det giver merværdi for kommunens borgere, turister og miljøet i form af multifunktionelle løsninger.
  3. Vi skal have bedre udnyttelse af den ressource, som regnvandet og spildevandet også er. Dette gøres bedst ved på sigt at have få, men højteknologiske renseanlæg nær en robust recipient.
  4. De politiske visioner om en mere bæredygtig håndtering af regnvand og spildevand vil forudsætte en anderledes takstpolitik hos Syddjurs Spildevand A/S. Men vi skal også være villige til at udvikle og afprøve innovative løsninger, som på sigt kan effektivisere driften.
  5. Vi skal styrke det lokale og regionale samarbejde på spildevandsområdet – og gerne gennem partnerskaber. Der skal afsættes ressourcer til at udvikle innovative løsninger til gavn for miljøet og vores borgere.
 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Forslaget medfører på nuværende tidspunkt ingen økonomiske eller organisatoriske konsekvenser for Syddjurs Kommune ud over de allerede afsatte ressourcer til de administrative processer.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller til Udvalget for natur, teknik og miljø, Økonomiudvalget og Byrådet, at forslaget til strategisk spildevandsplan godkendes.

 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 03-12-2019

  Udvalget for natur, teknik og miljø indstiller til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 11-12-2019

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 18-12-2019

  Byrådet godkender strategisk spildevandsplan for Syddjurs Kommune, Vandvision 2050.

Show video
Punkt 466 Syddjurs Spildevand A/S. Legalitetskontrol af takster for 2020
 • Resumé

  Syddjurs Spildevand A/S har fremsendt selskabets takstblad for 2020 til Byrådets orientering.

  Byrådet i henhold til Vandsektorloven skal sikre, at spildevandstaksterne er lovlig fastsat i forhold til Vandsektorloven og selskabets betalingsvedtægt – den såkaldte legalitetskontrol.

 • Sagsfremstilling

  Syddjurs Spildevand A/S har fremsendt selskabets takstblad for 2020 til Byrådets orientering. Takstbladet er vedlagt. Byrådet skal dog ikke godkende selve taksten. Dette er alene en opgave for selskabets bestyrelse.

  Standardtilslutningsbidraget er indeksreguleret efter Danmarks Statistiks indeks for jordarbejder, hvilket giver anledning til en stigning på 0,7 procent.

  Vandafledningsbidraget og taksten for modtagelse af slam holdes uændret med samme takst som i 2019.

  Forsyningssekretariatet har udmeldt prisloft for 2020 og fremsendte forslag til takster samt budget for indtægter, omkostninger samt investeringer overholder prisloftet.

  Vedrørende takster skal også nævnes, at den indførte trappemodel betyder en mindre budgetteret omsætning på 1,3 mio.kr. sammenlignet med standardsatsen.

  Byrådet skal ved sin legalitetskontrol godkende, at taksterne er beregnet i overensstemmelse med lovgivningen. Det vil sige, at prisloftet og hvile i sig selv-princippet overholdes.

  Syddjurs Spildevand A/S oplyser, at taksterne er beregnet i overensstemmelse med betalingsloven.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Forslaget medfører ingen økonomisk eller organisatorisk konsekvens for Syddjurs Kommune ud over kommunens egenbetaling for afledning af spilde- og regnvand, hvor prisen fastholdes i forhold til nuværende takster.

 • Lovgrundlag

  Lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

  Lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller til Udvalget for natur, teknik og miljø, Økonomiudvalget og Byrådet, at

  1. Syddjurs Spildevands takstblad for 2020 tages til efterretning.
  2. Byrådet godkender, at takstbladet er lovligt fastsat i henhold til Vandsektorloven.
 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 03-12-2019

  Udvalget for natur, teknik og miljø indstiller til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 11-12-2019

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 18-12-2019

  Byrådet tager Syddjurs Spildevands takstblad for 2020 til efterretning.

  Byrådet godkender, at takstbladet er lovligt fastsat i henhold til Vandsektorloven.

Show video
Punkt 467 Tøjvask i hjemmeplejen til anden leverandør - et delelement i den samlede omlægning af fremtidens pleje og omsorg
 • Resumé

  Byrådet besluttede til budgetopfølgningen den 26. juni 2019 og ved budgetvedtagelsen for budget 2020, at der skal ske en omlægning af rengørings- og tøjvaskopgaven i plejeboligerne og hjemmeplejen. Beslutningen forventes at medføre en budgetreduktion på 950.000 kr. årligt fra 2020.

  Med denne sag indstilles forslaget om en ny model for hjælp til tøjvask i hjemmeplejen til godkendelse i Byrådet.

 • Sagsfremstilling

  Budgetopfølgning i juni 2019 og budgetvedtagelsen for 2020

  Byrådet besluttede til budgetopfølgningen den 26. juni 2019 at fremrykke budgetforslaget ”Fremtidens pleje og omsorg” og dermed, at der skal ske en omlægning af rengørings- og tøjvaskopgaven i plejeboligerne og i hjemmeplejen.

  Baggrunden for budgetforslaget har været at se nærmere på fremtidens social- og sundhedshjælperes opgaveportefølje. Det er ønsket at give plads til at opkvalificere social- og sundhedshjælperne og styrke deres faglige viden til fortsat at håndtere mange nye og krævende opgaver hos borgerne. Det kan være lige fra rehabiliteringsindsatsen til at blive bedre til at udnytte den nyeste teknologi til at gøre hverdagen lettere for de ældre.

  Som beskrevet i budgetforslaget varetages rengøringsopgaven fremover af kommunens rengøringsenhed, mens der fortsat mangler en afklaring på håndteringen af tøjvask, og at potentialet i en samlet vaskeløsning ved en anden leverandør for alt vask af borgertøj skal undersøges.

  Status på omlægningen af rengørings- og tøjvaskopgaven

  • 1. oktober 2019 overgik rengøringsopgaven på plejecentrene til kommunens nye rengøringsenhed. Dette gælder beboerens egen bolig, beboernes fællesarealer samt plejecentrenes servicearealer.
  • 1. januar 2020 overgår rengøringsopgaven ved hjemmeboende borgere til kommunens nye rengøringsenhed.
  • Der er igangsat en proces for et samlet udbud på alt tøjvask i plejeboligerne. Et samlet udbud betyder, at vaskerifunktionen på alle plejecentrene vil være på linje med ordningen i dag på Rosengården i Hornslet og Lillerupparken i Rønde.

  Der mangler fortsat en afklaring på den fremtidige håndtering af tøjvask i hjemmeplejen. Det følgende beskriver den nuværende model og forslag til en ny model.

  Modellen for tøjvask i hjemmeplejen i dag

  I henhold til servicelovens § 83 har kommunen pligt til at tilbyde hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i borgerens eget hjem. Praktisk hjælp kan gives til personer der af fysiske, psykiske og sociale årsager har behov for hjælp, og hvor der ikke er voksne børn og/eller ægtefælle i husstanden, som kan og magter at varetage opgaverne.

  Tøjvask tildeles med udgangspunkt i borgerens funktions- og mestringsniveau, der vurderes ved tildelingen af hjælpen.

  Hjælp til tøjvask (egen maskine eller vaskeri) gives som standard hver 14. dag. Derudover tilbydes tøjvasktillæg, hvis borgeren har et ekstraordinært behov for tøjvask.

  Det fremgår af Syddjurs Kommunes nuværende kvalitetsstandard, at hjælp til tøjvask indebærer 1) sortering og vask af tøj, der kan vaskes i maskine, 2) ophængning af tøj/tørretumbling, 3) nedtagning af tøj, sammenlægning og lægge på plads samt 3) sende tøj på vaskeri og håndvask af støttestrømper.

  I oktober 2019 modtog ca. 163 borgere hjælp til tøjvask (svarende til 102 timer). Borgeren har frit valg til at vælge hjælpen enten fra den kommunale hjemmepleje eller fra en af kommunen godkendt privat leverandør.

  Forslag til ny model for tøjvask i hjemmeplejen

  Syddjurs Kommune har mulighed for at ændre formen for leveringen af hjælp til tøjvask således, at tøjvask fremover varetages af en ekstern leverandør med eget vaskeri.

  Ændringen i opgaven består primært ved, at leverandøren henter borgerens tøj i borgerens eget hjem. Herefter vasker leverandøren borgens tøj i eget vaskeri, tørrer tøjet, lægger det sammen og afleverer det hjemme hos borgeren.

  Kravet til leverandøren vil være, at borgeren afleverer sit vasketøj svarende til enten 0-8 kg eller 0-12 kg pr. borger uanset om det er hvidt, farvet eller hvilken temperatur tøjet skal vaskes efter. Leverandøren sorterer og vasker tøjet, så det bliver hygiejnisk rent og så der anvendes de mest miljørigtig produkter.

  Udbud

  En ændring i leveringen vil kræve en ændring i Syddjurs Kommunes betaling for leveringen af hjælpen, da den kommunale leverandør ikke har eget vaskeri, og dermed ikke vil kunne leve op til de nye krav. Det betyder, at ændringen vil medføre, at der skal ske et udbud på området for at kunne prisfastsætte betalingen til leverandøren. Der vil være tale om et udbud, hvor kommunen fastsætter kvalitetskrav og ændrer på kommunens kvalitetsstandard.

  Prisen vil blive fastsat af de leverandører, som lever op til kommunens kvalitetskrav, og som har de laveste priser for levering af ydelsen.

  Med et samlet udbud på tøjvask til hjemmeboende, vil ydelsen til tøjvask fremover blive fjernet som en selvstændig ydelse i ydelsesgrundlaget i hjemmeplejen. Denne ordning kan sidestilles med ydelsen til dagligvareudbringning til borgere i hjemmeplejen.

  Serviceniveau

  Ved en opgaveoverdragelse til anden leverandør vil der ikke ske en ændring i serviceniveau. Det er derimod Administrationens vurdering, at borgerne vil opleve en forbedring af hjælpen ved professionel vask og mere kontinuerlig levering af tøjet.

  Der vil dog være en opstartsperiode, hvor forandringen kan føles svær for nogle borgere, da tøjet leveres ud af hjemmet, og som derfor kan opleve denne nye form for hjælp, som en serviceforringelse.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Budgetforslaget ”fremtidens pleje og omsorg” og omlægningen af rengørings- og tøjvaskopgaven i plejeboligerne og i hjemmeplejen forventes at medføre en besparelse i 2019 på 0,5 mio. kr., mens der forventes en samlet budgetreduktion på 950.000 kr. årligt fra 2020. Omfanget af den økonomiske gevinst ved den nye model for tøjvask kan først opgøres efter gennemførelse af et udbud.

  Med den nye model for tøjvask er der ikke indregnet en egenbetaling for borgeren. Men kommunalbestyrelsen har mulighed for at fastsætte en pris for egenbetaling for borgeren. Prisen fastsættes i forhold til den udgift, som borgeren ellers ville have haft i forbindelse med opgaven (eksempelvis køb og vedligeholdelse af vaskemaskine og tørretumbler, el, vand og sæbe).

 • Indstilling

  Direktøren indstiller via Direktionen til Udvalget for sundhed, ældre og social, Økonomiudvalget og Byrådet, at den nye model, på baggrund af udbud, for hjælp til tøjvask i hjemmeplejen godkendes.

  Direktionens beslutning fremlægges for Udvalget for sundhed, ældre og social på udvalgsmødet

 • Beslutning i Direktionsmøde den 05-12-2019

  Direktionen indstiller til Udvalget for sundhed, ældre og social, Økonomiudvalget og

  Byrådet, at den nye model, på baggrund af udbud, for hjælp til tøjvask i hjemmeplejen godkendes

  Beslutning fra Udvalget for sundhed, ældre og social fremlægges for Økonomiudvalget på udvalgsmødet.

 • Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den 10-12-2019

  Udvalget for sundhed, ældre og social indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at den nye model, på baggrund af udbud, for hjælp til tøjvask i hjemmeplejen godkendes.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 11-12-2019

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at den nye model, på baggrund af udbud, for hjælp til tøjvask i hjemmeplejen godkendes.

 • Beslutning i Byrådet den 18-12-2019

  For stemte 26: Ole Bollesen (A), Claus Wistoft (V), Kirstine Bille (F), Michael Stegger Jensen (A), Laila

  Sortland (O), Riber Hog Anthonsen (V), Jan Fischer (A), Jan Kjær Madsen (B), Kim Lykke Jensen (F),

  Ole S. Hansen (A), Tommy Bøgehøj (C), Christoffer Pedersen (V), Morten Siig Henriksen (F), Jørgen

  Ivar Brus Mikkelsen (V), Michael Aakjær (A), Per Dalgaard (O), Marianne Kirkegaard (V), Mette Foged

  (Å), Christian Haubuf (A), Gunnar Sørensen (V), Helle Røge (F), Niels Gyldenlund Mikkelsen (A),

  Michael Mikkelsen (O), Torben Therkelsen (V), Anita Søholm (A) og Else Marie Høgh (V).

  Imod stemte 1: Jesper Yde Knudsen (Ø).

  Med 26 stemmer for og 1 imod godkender Byrådet den nye model, på baggrund af udbud, for hjælp til tøjvask i hjemmeplejen.

Show video