Mødedetaljer

Udvalg Dato Type Hent
Byrådet 19-12-2018 16:00 Referat Samlet dokument

Video fra mødet

Punkt 232 Spørgetid 19/12-2018
 • Beslutning i Byrådet den 19-12-2018

  Repræsentanter for Ebeltoft Marineforening stillede spørgsmål vedr. adoption af den fremtidige gren af Søværnet, der vil blive udgjort af den nuværende ”Dykkerskole”.

  Der sendes et skriftligt svar.

Show video
Punkt 233 Lokalplan nr. 416 for boligområde ved Lappedykkervej i Mørke vest. Endelig behandling
 • Resumé

  Lokalplan 416 har været fremlagt som forslag i perioden 26. juni til den 4. september 2018.

  Samtidig med lokalplanforslaget har forslag til kommuneplantillæg nr. 12 for bolig- og rekreative formål været i høring. Kommuneplantillægget behandles på et selvstændigt dagsordenspunkt.

  Der er i perioden indkommet i alt 37 høringssvar fra borgere, beboere, grundejerforeninger, distriktsråd

  mv. til lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg.

  Byrådet skal træffe beslutning om den endelige vedtagelse af Lokalplan nr. 416 for boligområde ved Lappedykkervej i Mørke vest med ændringsforslag som beskrevet nedenfor.

 • Sagsfremstilling

  Lokalplanen omfatter et samlet areal på cirka 3,5 hektar, hvoraf cirka 0,7 hektar udgøres af vejareal, der udlægges som gennemkørende vej mellem Mosevej og Gl. Mørkevej. Lokalplanen giver mulighed for at opføre cirka 17 åben-lave parcelhusgrunde langs Lappedykkervej og cirka 2-4 tæt-lave boliger eller cirka 1-2 åben-lave boliger med vejadgang fra Mosevej.

  Boligområdet ved Lappedykkervej udgør den sidste etape af byudviklingen indenfor kommuneplanramme 9.1.B6, som er udviklet og disponeret ud fra strukturplan udarbejdet i Gl. Rosenholm Kommune. Den oprindelige strukturplan afgrænser byens udvikling mod vest med udgangspunkt i en planlagt omfartsvej. Omfartsvejen er blevet udtaget af den statslige vejplanlægning, hvilket har givet anledning til at vurdere byens afgrænsning på ny.

  Samtidig med igangsætningen af forslag til Lokalplan 416, den 8.11.2017, igangsatte Udvalget for plan, udvikling og kultur også udarbejdelse af Kommuneplantillæg nr. 12.

  På den baggrund er der udarbejdet en revideret strukturplan, som udgør grundlaget for disponeringen af Lokalplan 416.

  Lokalplanen er i overensstemmelse med de gældende kommuneplanrammer og er derfor ikke afhængig af den endelige vedtagelse af kommuneplantillægget.

  Offentlig debat

  Begge forslag har været fremlagt som forslag i perioden fra den 26. juni til den 4. september 2018.

  Der er i perioden indkommet i alt 37 høringssvar fra borgere, beboere, grundejerforeninger, distriktsråd mv. som er vedlagt dagsordenen som bilag 2 og 3. Der blev afholdt offentligt møde om planforslagene i

  Mørke Hallens cafeteria den 16. august 2018. Notat med synspunkter fra mødet er vedlagt dagsordenen som bilag 4.

  Høringssvarene har omhandlet emner som fremgår af vedhæftede bemærkningsnotat.

  Særligt udtrykkes der bekymring for de trafikale konsekvenser for Moselunden, samt konsekvenser for trafiksikkerhed i og omkring området.

  Herudover er der fokus på tætheden af fremtidigt byggeri og den heraf medfølgende trafik, antallet af boliger, at naturen herved inddrages til byudvikling og at udsigten forsvinder for de eksisterende boliger i området. Særligt udtrykkes der utilfredshed med forlængelsen af Grågåsevej.

  Behandlingen af høringssvarene har givet anledning til at foreslå følgende ændringer i lokalplanforslaget:

  • Fartdæmpende foranstaltninger foreslås indarbejdet for vej A-A, ved at fastlægge bestemmelser om at vejen indrettes med 6 fartdæmpere ved henholdsvis. Lappedykkervej, Grågåsevej og Ternevej, samt ved de tre kurver syd for Ternevej. Det foreslås ligeledes fastlagt at farten nedttes til 40km. i timen
  • Højde og etageantal nedsættes til 7,5 meter og Lokalplan 416 § 6.5 tilrettes, så bebyggelse kan opføres i op til to etager såfremt øverste etage udføres som udnyttet tagetage med symmetrisk sadeltag med en hældning på 25 – 45 grader eller med ensidig taghældning på mellem 5 og 20 grader

  Bebyggelse i én etage kan endvidere udføres med fladt tag

  • Der fastlægges bestemmelse om lav beplantning langs legeplads ved Pibesvanevej.

  Det foreslås således tilføjet til lokalplanens § 8.6, at der skal etableres beplantning som angivet på kortbilag 2, langs legepladsens afgrænsning mod vej A-A. Beplantningen skal holdes i en maksimal højde på 1,2 meter i form af eksempelvis surbærbuske eller anden hjemmehørende art

  • Bestemmelse om mulighed for mobilmast udtages
  • Behandlingen af høringssvarene har givet anledning til at opstille tre scenarier for en endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 12 jf. nedenstående, hvor den reviderede strukturplan på lokalplanens side 9 vil skulle justeres i henhold til den beslutning, der træffes.

  Herudover foretages redaktionelle rettelser.

  Planforslaget, som det har været fremlagt i offentlig høring, er vedlagt dagsordenen som bilag 1.

 • Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller, at Lokalplan nr. 416 for boligområde ved Lappedykkervej vedtages endeligt med ovenstående ændringer og at beslutningen videresendes til behandling i Økonomiudvalg og Byråd.

 • Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den 07-11-2018

  Tilbagesendes med henblik på at der udarbejdes et alternativt forslag til vejføring med særlig fokus på at Moselunden udelukkende trafikbetjener Ternevej, Lappedykkervej, Grågåsevej, Pibesvanevej og Sangsvanevej

 • Supplerende Sagsfremstilling

  Administrationen har udarbejdet løsningsforslag til vejføring med særlig fokus på, at Moselunden udelukkende trafikbetjener Ternevej, Lappedykkervej, Grågåsevej, Pibesvanevej og Sangsvanevej.

  På den baggrund har administrationen vurderet henholdsvis de trafikale og planmæssige konsekvenser af tre løsningsmuligheder. En grafisk fremstilling af de trafikale konsekvenser samt disse tre løsningsmuligheder fremgår af bilag 6. Løsningsmulighederne tager udgangspunkt i, at vejadgang til det i Kommuneplantillæg nr. 12 udlagte boligområde langs Lykkenvej, er flyttet så der etableres indkørsel fra Lykkenvej jævnfør beslutning den 7. november 2018. Kommuneplantillægget behandles sideløbende og fremlægges ligeledes til endelig behandling. En fornyet vurdering af de trafikale konsekvenser af ændringerne er vedlagt som bilag 7.

  Planmæssig vurdering

  Ved at lukke vej A-A vurderer administrationen, at alle veje i området bliver ligeværdige og dermed også, at der er risiko for at overskueligheden bliver sløret. Samtidigt bliver eksisterende og nye boligområder opdelt. Derudover vurderes det, at tilgængeligheden til de rekreative områder og videre mod Mørke Mose, bliver mindre synlige for Mørke bys borgere.

  Trafikal vurdering

  Der er undersøgt tre mulige løsninger for vejbetjening:

  1. det i forslagene fremlagte
  2. rammeområde 9.1.B15 betjenes fra Lykkenvej
  3. rammeområde 9.1.B15 betjenes fra Lykkenvej i kombination med

  Moselunden afbrydes og bliver ikke gennemkørende.

  Jævnfør behandlingen af høringsvarerne, i notat af 26. oktober 2017 vil der være en ÅrsDøgnTrafik på ca. 500 biler på den mest belastede del af Moselunden i det fremlagte forslag, incl. den forventede trafik fra det nye rammeområde. Dette er en trafikintensitet svarende til Ternevej i dag.

  Hvis vejbetjeningen af rammeområde 9.1.B15 i stedet sker fra Lykkenvej (jævnfør dagsordenpunktet om kommuneplantillæg nr. 12), vil ÅDT falde til ca. 460 på Moselunden.

  Hvis Moselunden ikke føres gennem fra Mosevej, vil trafiktallet på Moselunden falde med 240 biler til ca. 210 biler i ÅDT. Denne trafik vil blive ledt ud på det øvrige vejsystem som helhed.

  Hovedparten af turene vil ske i morgen og eftermiddagsspidstimerne. Uden for disse timer vil der være ganske lav trafikintensitet, uanset den trafikale løsning som vælges.

  Trafikken ved skolen ændres ikke synligt i de tre undersøgte løsninger. Årsagen er, at Moselunden er tilsluttet Gl. Mørkevej i alle tre løsninger.

  Der er en forskel i trafikbelastningen i snittet ved Ternevej og Moselunden. Tallenes størrelse vurderes ikke at give nogen synlig forskel i den oplevede tryghed og den faktiske trafikale sikkerhed. Årsagen hertil er, at en trafikbelastning på 500 biler i døgnet er meget lav. Dertil kommer, at flertallet af bilerne vil være på vejen i morgen- og eftermiddagsspidstimerne fra de boligområder, hvor der bor børnefamilier, som omfatter de områder, der er udbygget og området indenfor lokalplan 416.

  Administrationen har med udgangspunkt i notat af den 26. oktober 2017 vurderet en fremtidig vejstruktur i Mørke vest. Heri konkluderes det, at en gennemkørende vej skaber en samlet set bedre trafikstruktur og forbedrer trafiksikkerheden omkring skolen. Planforslagene og den skitserede strukturplan har taget udgangspunkt i denne vurdering og udgør således et væsentligt grundlag for den samlede disponering af området.

  I strukturplanen har Lykkenvejs rekreative kvaliteter haft vægt. Den trafik som fjernes fra Moselunden ved de alternative vejløsninger vil for hovedpartens vedkommende køre ad Lykkenvej. Valget af trafikal løsning udgør et kompromis mellem hensyn til

  • sammenhæng mellem by og grønne områder
  • trafikløsningen ved Gl. Mørkevej
  • trafikal sammenhæng i det samlede boligområde og
  • trafikken på Moselunden.

  Vejtællinger og estimeringer af den fremtidige mængde trafik har ikke resulteret i resultater, der giver anledning til at ændre vurderingen af vejstrukturen. På den baggrund anbefaler administrationen fortsat, at vej A-A i Lokalplan 416 fastholdes som gennemkørende.

  Fornyet offentlig høring

  Hvis det besluttes at Moselunden ikke skal fastlægges som gennemgående vej i lokalplanen, vurderer administrationen, at ændringen er så væsentlig ift. det udsendte lokalplanforslag, at det vil kræve en fornyet offentlig høring i fire uger jævnfør planlovens bestemmelser.

  Indstilling

  Direktøren indstiller, at Lokalplan nr. 416 for boligområde ved Lappedykkervej vedtages endeligt med ændringerne beskrevet i den oprindelige sagsfremstilling og at beslutningen videresendes til behandling i Økonomiudvalg og Byråd.

 • Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den 05-12-2018

  Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse

  Ole S. Hansen (A) kan ikke tiltræde indstillingen, da han ønsker at fordele trafikken i området i stedet for at samle den.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 12-12-2018

  Indstilles til Byrådets godkendelse. Økonomiudvalget er opmærksom på trafikforholdene ved skolen.

 • Beslutning i Byrådet den 19-12-2018

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Show video
Punkt 234 Kommuneplantillæg nr. 12 for område til bolig- og rekreative formål i Mørke Vest. Endelig behandling
 • Resumé

  Kommuneplantillæg nr. 12 har været fremlagt som forslag i perioden den 26. juni til den 4. september 2018. Forslaget har været fremlagt sideløbende med Lokalplanforslag nr. 416 for boligområde ved Lykkenvej i Mørke vest, idét der er en naturlig sammenhæng mellem lokalplanområdet og det nye byudviklingsområde omfattet af Kommuneplantillægget. Lokalplanforslaget behandles som et selvstændigt dagsordenspunkt.

  Der er i perioden indkommet i alt 37 høringssvar fra borgere, beboere, grundejerforeninger, distriktsråd med videre til lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg.

  Byrådet skal træffe beslutning om den endelige vedtagelse af Kommuneplantillægget med forslag til ændringer, som beskrevet nedenfor.

 • Sagsfremstilling

  Boligområdet ved Lappedykkervej udgør den sidste etape af udbygningen i Mørke vest indenfor den gældende kommuneplanramme 9.1.B6, som er udviklet og disponeret ud fra strukturplan udarbejdet i Gl. Rosenholm Kommune. Den udbyggede del af rammeområdet udgøres af en åben-lav parcelhusbebyggelse omkring ”Søfuglevejene”, Sangsvanevej, Pibesvanevej og Grågåsevej. Den oprindelige strukturplan afgrænser byens udvikling mod vest med udgangspunkt i en planlagt omfartsvej vest om Mørke. Omfartsvejen er blevet udtaget af den statslige vejplanlægning, og Udvalget for plan, udvikling og kultur besluttede på møde den 8. november 2017 at igangsætte planlægning for området ned mod Lykkenvej, da det blev vurderet at udgøre en naturlig udviklingsretning af Mørke mod vest.

  På den baggrund er der udarbejdet en ny strukturplan, som udgør grundlaget for kommuneplantillæg nr. 12.

  Kommuneplantillægget ændrer således i afgrænsningen af de eksisterende kommuneplanrammer nr. 9.1.B6 og 9.1.B8idet der udtages dele af rammerne, som i stedet indgår i en rekreativ ramme. Den rekreative ramme skaber afstand og grønne områder mellem ny og eksisterende bebyggelse. Der ændres ikke i selve rammebestemmelserne for disse områder.

  Kommuneplantillægget udlægger i alt 3 nye rammeområder til boligformål. Herudover udtages vejplanlinje for Mørke omfartsvej under kommuneplanens retningslinje for planlagte veje.

  Offentlig debat

  Der har i forbindelse med Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 været afholdt forudgående offentlig høring i perioden fra den 23. januar 2018 til den 6. februar 2018. (efter planlovens § 23c).

  Der indkom i alt 15 høringssvar. Høringssvarene indgik som en del af grundlaget for udarbejdelsen af den reviderede strukturplan for området, omfattet af Forslag til kommuneplantillæg nr. 12. Disse høringssvar blev således behandlet i sammenhæng med behandlingen af Kommuneplantillæg nr. 12 som forslag.

  Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 har været fremlagt i perioden fra den 26. juni til den 4. september 2018. Der er i perioden indkommet i alt 37 høringssvar fra borgere, beboere, grundejerforeninger, distriktsråd mv. til forslag til kommuneplantillæg og lokalplan nr. 416. Høringssvar er vedlagt som bilag 2 og 3. Der blev afholdt offentligt møde om planforslaget i Mørke Hallens cafeteria den 16. august 2018. Notat med synspunkter fra mødet er vedlagt som bilag 4.

  Høringssvarene omhandlede emner, som fremgår af vedlagte bemærkningsnotat.

  Særligt udtrykkes der bekymring for tætheden af fremtidigt byggeri for de nyudlagte rammeområder og den heraf medfølgende trafik, antallet af boliger, at naturen forsvinder samt at udsigten forsvinder for de eksisterende boliger i området. Der er utilfredshed med forlængelsen af Grågåsevej.

  Det skal bemærkes, at strukturplanen er et udtryk for, hvordan området KAN komme til at se ud. Det vil sige, at de skitserede bebyggelser kan anvendes til blandet boligområde, som kan være både tæt-lav og åben-lav bebyggelse. Det er rammebestemmelserne, der fastlægger de fremtidige rammer for udarbejdelse af en lokalplan.

  Høringssvarenes indhold tegner tre mulige scenarier for den endelige vedtagelse:

  1. Scenarie. Et mindre rammeudlæg, og begrænsning i bygningshøjde.
  I dette scenarie udtages ”sydspidsen” indenfor den foreslåede kommuneplanramme 9.1B15 som boligområde og udlægges til rekreativt område. Dermed udgår også for forlængelsen af Grågåsevej.

  Endvidere tilrettes bestemmelserne for rammeområderne 9.1.B14 og 9.1.B15 så bygningshøjden begrænses til maksimalt 7,5 meter og etageantal begrænses til maksimal 1 etage, dog med mulighed for ved skrånende terræn, at huset er 2 etager på den laveste del af grunden.

  2.Scenarie. Begrænsning i bygningshøjde
  Dette scenarie fastholder udlæg, men begrænser bygningshøjde og etageantal, som beskrevet under scenarie 1.

  Med udgangspunkt i at fastholde intentionerne i Byrådets forslag til nye områder til byudvikling, anbefaler administrationen scenarie to, for at imødekomme indsigelserne delvist.

  Ovenstående to scenarier er illustreret bagerst i bemærkningsnotatet.

  3. Scenarie fastholder det fremlagte forslag.

  Herudover foretages redaktionelle rettelser.

  På baggrund af ovenstående anbefales endelig vedtagelse i henhold til scenarie to.

  Planforslaget, som det har været fremlagt i offentlig høring er vedhæftet dagsordenen som bilag 1.

  Vejadgang

  Vejadgangen til rammeområde 9.1.B15 går henover den privatejede matrikel 7s Mørke by, Mørke. En kommende lokalplanlægning for området er således afhængig af, at der indgås aftale om vejret.

 • Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller, at Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 vedtages endeligt med ændringerne således som beskrevet under de tre scenarier og at beslutningen videresendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

 • Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den 07-11-2018

  Tilbagesendes med henblik på at der med udgangspunkt i scenarie 1 vurderes på muligheden for at strukturplanens vejtilslutning kan ske fra Løkkenvej

 • Supplerende Sagsfremstilling

  På baggrund af ovenstående beslutning har administrationen udarbejdet strukturplan med alternativ vejadgang fra Lykkenvej med udgangspunkt i scenarie 1. Alternativet er skitseret ind som løsningsmulighed 2 vedhæftet dagsordenen som bilag 6.

  En ny adgangsvej fra Lykkenvej til de fremtidige boligområder er i denne løsningsmulighed placeret langs skelgrænsen mellem ejendommene langs Lykkenvej og det rekreative område. Vejen vil således ligge overvejende i samme kote og få adgang fra den del af Lykkenvej, der er bredest og med mindst muligt terrænfald. Regnvandsopsamlingen vil ligeledes være mulig at anlægge i sammenhæng med vejen, og det vil være muligt at køre fra den nye adgangsvej og ned i det enkelte boligområde. Således vil rækkefølgen af boligområder indenfor rammeområdet, ikke blive indbyrdes afhængige af hinanden.

  Det vurderes, at lukningen af en del af den gennemkørende vej giver anledning til, at der skal kigges nærmere på om løsningsmuligheden med vejadgang fra Lykkenvej skal forlænges til Mosevej i forbindelse med en fremtidig lokalplanlægning.

  De trafikale konsekvenser af ændringen er vurderet og set i sammenhæng med mulige ændringer om den gennemkørende vej mellem Mosevej og Gl. Mørkevej, som indgår som en del af Lokalplanforslag nr. 416 for boligområde ved Lappedykkervej. En vurdering af de trafikale konsekvenser af ændringen er vedlagt dagsordenen i notat, som bilag 7.

  Den samlede trafikmængde på Lykkenvej, vurderes ikke i sig selv at give anledning til trafikale udfordringer, men alene udfordringer i forbindelse med nærheden til Moselundens tilslutning til Gl. Mørkevej tæt på Lykkenvej.

  En flytning af en del af trafikken til en ny adgangsvej fra Lykkenvej vurderes at fjerne en mindre del af årsdøgntrafikken på den eksisterende del af Moselunden.

  Planmæssig vurdering

  Med planforslaget er det blevet vurderet, at Lykkenvej udgør en naturlig afgrænsning af Mørke by mod vest og det åbne land. Afgrænsningen er med strukturplanen understreget af en randbebyggelse langs Lykkenvej. Udtagning af det sydlige område, vurderes at sløre oplevelsen af boligområdet som rand mod det åbne land.

  Ændringen af vejadgangen vurderes til en vis grad at adskille boligområdets naturlige sammenhæng med den centrale del af Mørke by og sammenhængen mellem de eksisterende boligområder og Mørke Mose vil blive påvirket. Med udtagning af den sydlige del af rammeområde 9.1.B15 åbnes dog visuelt op for udsigt til mosen.

  De grønne passager skitseret i strukturplanen mellem bebyggelsesområderne indenfor rammeområde 9.1.B15 vil ligeledes blive afbrudt af en ny vej fra Lykkenvej. Vejens indretning og nære omgivelser bør derfor bearbejdes eventuelt med beplantning, faunapassager eller lignende virkemidler.

  Ændringen med en ny adgangsvej i strukturplanen vurderes at være mindre væsentlig og udløser ikke fornyet offentlig høring af kommuneplantillægget i sig selv, idet selve kommuneplantillægget ikke ændres. Dog vil strukturplanens endelige udformning være afhængig af beslutning om eventuel ændring af strukturen indenfor lokalplanområde 416.

  Indstilling

  Direktøren indstiller, at Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 vedtages endeligt med ændringerne således som beskrevet under de tre scenarier i den oprindelige indstilling og at beslutningen videresendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

 • Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den 05-12-2018

  Sagens scenarie 1 Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

  Ole S. Hansen (A) kan ikke tiltræde indstillingen, da han ønsker at fordele trafikken i området i stedet for at samle den.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 12-12-2018

  Indstilles til Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 19-12-2018

  Indstilling fra Udvalget for plan, udvikling og kultur godkendt.

Show video
Punkt 235 Forslag til Ejendomsstrategi for Syddjurs Kommune
 • Resumé

  Fra 1. januar 2019 træder det fælles ejendomscenter i Syddjurs kommune i kraft. Der fremlægges et forslag til Ejendomsstrategi for Syddjurs Kommune, der beskriver Syddjurs kommunes vision og målsætninger på ejendomsområdet. Forslag til Ejendomsstrategi for Syddjurs Kommune fremsendes til byrådets godkendelse.

 • Sagsfremstilling

  Fra 1. januar 2019 træder det nye fælles ejendomscenter i Syddjurs Kommune i kraft. Som led i implementeringsarbejdet har administrationen udarbejdet et forslag til Ejendomsstrategi.

  Forslaget er udarbejdet med baggrund i de gennemførte temadrøftelser i alle fagudvalg og Økonomiudvalget.

  Ejendomsstrategien skal bekrive Syddjurs Kommunes vision og målsætninger på ejendomsområdet og være kommunens fælles arbejdsplan for, hvordan man i de kommende år strategisk arbejder med kommunens ejendomsportefølje.

  Forslag til Ejendomsstrategi tager udgangspunkt i, at Syddjurs Kommune ønsker at have attraktive rammer for løsning af de kommunale kerneopgaver, og at kommunens ejendomme skal danne en fleksibel, multifunktionel og bæredygtig ramme omkring kerneopgaver som læring, omsorg, pleje, sundhed, fritidsaktiviteter mv. Forfølgelsen af ejendomsstrategiens pejlemærker vil derfor også ske i tæt samspil og koordination med de politikker, planer og strategier, der er formuleret for de forskellige opgaver.

  I forslag til Ejendomsstrategi er der fastsat fire strategiske pejlemærker, som skal sætte rammen for målsætninger, indsatser og aktiviteter på ejendomsområdet i Syddjurs Kommune. De fire strategiske pejlemærker er opstillet med baggrund i de gennemførte temadrøftelser i de stående udvalg. For hvert pejlemærke er der i forslaget beskrevet, hvilke områder og indsatser, der vil være i fokus:

  1. Færre og ”klogere” kvadratmeter
   • Færre kvadratmeter i opgaveporteføljen
   • Optimal anvendelse og indretning i forhold til løsning af de faglige kerneopgaver
   • Flere ejendomme med adgang for flere brugergrupper – multifunktionelle ejendomme
   • Systematisk dataoverblik over arealer, brugere, udnyttelsesgrader mv.
  2. Bæredygtige og klimavenlige ejendomme
   • Lavere energiforbrug og reduceret CO2-udslip
   • Anvendelse af totaløkonomiske principper
   • Fremme miljømæssig bæredygtighed og cirkulær Økonomi
  3. Velvedligeholdte ejendomme af høj kvalitet
   • Drift og vedligeholdelse på tilstrækkeligt niveau
   • Velfungerende og indbydende indretning af ejendomme
   • Hensyn til særlige ejendomme og bygningsmæssige ”fyrtårne”
  4. Effektiv drift og ressourceanvendelse
   • Lavere ejendomsrelaterede udgifter pr. kvadratmeter
   • ”Kloge” indkøb af varer og tjenesteydelser
   • Effektiv ressourceanvendelse

  Ejendomsstrategien skal fungere som et styringsdokument, der i sammenspil med Syddjurs Kommunes styrelsesvedtægt danner udgangspunkt for ansvars- og opgavefordelingen på ejendomsområdet. Dermed understøttes, at nye eller ændrede ejendoms-/lokalebehov for kommunens sektorer og institutioner afdækkes og håndteres i et strategisk og operationelt samarbejde med hensyn til både sektorernes konkrete ønsker og den optimale løsning for kommunens samlede håndtering af ejendomsporteføljen.

  Ejendomsstrategien foreslås at gælde i fire år, hvorefter den revideres. Udvalget for natur, teknik og miljø varetager styringen af den samlede ejendomsportefølje med baggrund i ejendomsstrategien. De enkelte fagudvalg varetager jf. styrelsesvedtægten bygge- og anlægsopgaver indenfor egne områder. Dette sker i tæt samarbejde med Udvalget for natur, teknik og miljø og med baggrund i ejendomsstrategien jævnfør styringsdokumentet ”Den gode anlægsproces - fra identifikation af behov over ide til ibrugtagning og drift”.

  Ejendomsstrategien vil blive udmøntet i årlige, operationelle handleplaner, hvor det konkret fastlægges, hvilke initiativer, indsatser og aktiviteter der gennemføres for at nå de overordnede målsætninger indenfor de fire pejlemærker. Administrationen har udarbejdet en skabelon til præsentation af handleplan for 2019. Der er endnu ikke udarbejdet en færdig plan. Handleplanen for 2019 forelægges Økonomiudvalget og Udvalget for natur, teknik og miljø.

  Forslag til Ejendomsstrategi, styringsdokumentet ”Den gode anlægsproces - fra identifikation af behov over ide til ibrugtagning og drift” og skabelon til præsentation af handleplan er vedlagt som bilag.

  Forslag til Ejendomsstrategi behandles på et fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Udvalget for natur, teknik og miljø den 14. november 2018 og efterfølgende i Byrådet.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Vedtagelsen af ejendomsstrategien har ingen direkte økonomiske konsekvenser. Der er gennemført og forberedt organisatoriske ændringer som følge af oprettelsen af det fælles ejendomsservicecenter.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller til Byrådet via fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Udvalget for natur, teknik og miljø, at forslag til Ejendomsstrategi for Syddjurs Kommune godkendes.

 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 14-11-2018

  Drøftet med henblik på behandling på udvalgsmøder og Byrådsmøde i december 2018.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 14-11-2018

  Drøftet med henblik på behandling på udvalgsmøder og Byrådsmøde i december 2018.

 • Supplerende Sagsfremstilling

  På baggrund af drøftelserne på fællesmødet mellem Udvalget for natur, teknik og miljø og Økonomiudvalget den 14. november 2018 har administrationen redigeret forslaget til Ejendomsstrategi for Syddjurs Kommune. Ny/ændret tekst er markeret med rød skrift i forslaget.

  Forslaget til Ejendomsstrategi forelægges Handicaprådet og Ældrerådet primo 2019. Hvis dette giver anledning til større ændringsforslag vil sagen blive forelagt Udvalget for natur, teknik og miljø og Økonomiudvalget igen. Mindre tilføjelser vil blive indarbejdet administrativt.

  Forslag til konkret handleplan for 2019 er under udarbejdelse og forelægges Udvalget for natur, teknik og miljø og Økonomiudvalget til godkendelse primo 2019.

  Indstilling

  Direktøren indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget og Udvalget for natur, teknik og miljø, at det reviderede forslag til Ejendomsstrategi for Syddjurs Kommune godkendes.

 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 04-12-2018

  Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 12-12-2018

  Indstilles til Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 19-12-2018

  Godkendt.

Show video
Punkt 236 Martin Madsens Vej. Hornslet. Byggemodning
 • Resumé

  For at imødekomme efterspørgslen på byggegrunde i Hornslet, er der behov for at byggemodne Lokalplan 415, Martin Madsens Vej.

  Udvalget for natur, teknik og miljø skal beslutte igangsætningen af byggemodningen af Martin Madsens Vej i Hornslet, samt etablering af tunnel under Løgtenvej for byggemodningsmidlerne.

  Udvalget for natur, teknik og miljø skal indstille til Økonomiudvalget, at der meddeles anlægsbevilling til 1.etape.

 • Sagsfremstilling

  Interessen for bosætning i Hornslet er stigende, hvorfor der er baggrund for at udbyde nye grunde til salg i den kommunale udstykning – Martin Madsens Vej.

  Området er dækket af lokalplan 415, der blev vedtaget i år

  Første etape er byggemodning af 28 enheder til enfamilieshuse, og en storparcel til ca. 18 boliger.

  Grundene forventes klar til salg fra april 2019.

  I umiddelbar forlængelse af 1. etape byggemodnes 2. etape. Denne etape rummer 26 enheder til enfamilieshuse, og forventes klar til salg i løbet af foråret/forsommeren 2019.

  Den forventede omkostning til byggemodningen af begge etaper forventes at andrage ca. 10mio. kr. heraf 2 mio. kr. til tunnel og sti.

  Etape 1 forventes at andrage 8,2 mio. kr.

  Etape 2 forventes at andrage 1,8 mio. kr.

  Tunnel og sti er beskrevet i helhedsplan for Vendehøj fra 2005, som både lokalplan 52, 391 og senest 415(indeværende) er en konkret udmøntning af.

  Byggemodningsarbejder omfatter projektering, udstykningsudgifter, entreprenørudgifter, tilslutningsafgifter, geotekniske og arkæologiske undersøgelser samt etablering af en tunnel under Løgtenvej, der sikrer sikker passage af Løgtenvej for cykler og fodgængere, samt binder det nye store område ved Vendehøj, Orla Andersens Vej og Martin Madsensvej sammen med resten af Hornslet. Ligesom det vil forbedre sammenhængende for den tidligere byggemodning ”Præstegårdens Jorder” sammen med resten af byen.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Der er i budget 2018 afsat 9,2 mio. kr. til jordforsyning – byggemodning (bevilling 14.022).

  I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2018, anmodes der om rådighedsbeløb på 10,2 mio. kr. til blandt andet indeværende byggemodning.

  Omkostningerne til 2. etape forventes, at komme fra byggemodningspuljen i 2019, og kan under henvisning til den netop vedtagne procedure i Økonomiudvalget den 14. november 2018 igangsættes administrativt.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller til Udvalget for natur, teknik og miljø og Økonomiudvalget, at

  1. byggemodningen af 1. etape af lokalplan 415 igangsættes
  2. der meddeles anlægsbevilling på 8,2 mio. kr.
 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 04-12-2018

  Indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse, herunder at der gives anlægsbevilling på kr. 8,2 mio.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 12-12-2018

  Indstilles til Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 19-12-2018

  Godkendt.

Show video
Punkt 237 Kollektiv bustrafik. Ændringer i køreplaner efter regionale besparelser
 • Resumé

  Byrådet skal beslutte, hvorledes de afsatte midler til kollektiv trafik anvendes frem til det ordinære køreplanskifte i 2020.

  Regionen har den 31. oktober besluttet at gennemføre en række besparelser over hele regionen med udmøntning fra 1. april 2019.

 • Sagsfremstilling

  Regionsrådsformand Anders Kühnau har med afsæt i beslutningen om gennemførelse af regionale besparelser indenfor kollektiv trafik på regionsrådsmødet den 31. oktober 2018 fremsendt brev til Syddjurs Kommune. Brevet er vedlagt som bilag 1.

  Trafikplan Djursland

  Region Midtjylland, Midttrafik og de to Djurslands kommuner udarbejdede i 2017 et oplæg til en ny trafikplan for Djursland. Oplægget blev i 2017 godkendt af Byråd og kommunalbestyrelse i henholdsvis Syddjurs og Norddjurs Kommuner.

  Trafikplan Djursland er et oplæg til en ny kollektiv trafikstruktur på Djursland. Formålet med den kollektive trafikplan er at opbygge et kollektivt trafiksystem på Djursland bestående af Letbanen, regionale busser, lokale busser, uddannelsesbusser, flexbus og flextur, der kan give borgerne mest mulig kollektiv trafik af høj kvalitet inden for den økonomiske ramme, der er til rådighed.

  En forudsætning for trafikplanen er, at Letbanen er fuldt indfaset, hvilket vil sige kvartersdrift fra Aarhus til Hornslet og halvtimesdrift til Grenå.

  Processen frem til implementering af Trafikplan Djursland

  Regionen har besluttet at reducere de regionale ruter over hele regionen for omkring 55 mio. kr. Da regionen samtidigt har besluttet, at besparelserne skal udmøntes med effektuering per 1. april 2019, er der ikke mulighed for at gennemføre køreplansændringerne inden skæringsdatoen den 1. april 2019.

  Syddjurs Kommune har ved Budget 2019 afsat, hvad der var kendt i oplægget til trafikplanen på daværende tidspunkt til at implementere trafikplanen. Efterfølgende er det besluttet at nedlægge rute 351 som regional rute. Derved er det økonomiske grundlag for implementeringen af trafikplan Djursland pt. ikke til stede. Regionen har dog meddelt sig villig til at støtte rut 351 i 3 år med ca. 1,5 mio. kr. årligt. Dette dækker omkostninger til at betjene ruten med 2 dobbeltture og morgenen og 2 dobbeltture om eftermiddagen.

  Administrationen har i tæt samarbejde med de øvrige administrationer ved Regionen, Midttrafik og Norddjurs Kommune forhandlet sig frem til en mulig løsning på ovenstående problematik. Planen omtales i det efterfølgende som implementeringsplanen.

  Implementeringsplanen har til formål at opretholde et acceptabelt serviceniveau for brugerne på trods af de regionale besparelser, som for kollektiv trafik på Djursland samlet set, er på 12 mio. kr. årligt.

  Implementeringsplanen gælder frem til det ordinære køreplanskifte 29. juni 2020. Herefter er det hensigten, at Trafikplanen implementeres fuldt ud, eller i det omfang der er økonomi til det i de to kommunale budgetter.

  Implementeringsplanen har to faser.

  1. En fase fra 1. april 2019, hvor de regionale besparelser træder i kraft, frem til 29. juni 2019.
  2. En fase fra det ordinære køreplanskifte 29. juni 2019 til ordinære køreplanskifte 29. juni 2020.

  I 1. fase, fra 1. april 2019 – 29. juni 2019, opretholdes det eksisterende rutenet og serviceniveau. Det vil sige, de busser, der findes i dag, også er at finde i perioden fra 1. april til 29. juni 2019.

  I 2. fase, fra 29. juni 2019 – 29. juni 2020, køres rute 120 og 121 som lokale ruter – det vil sige finansieret af Syddjurs Kommune.

  I 2. fase tilpasses serviceniveauet på rute 221 og 351, som kører mellem hhv. Hornslet og Randers (Paderup) og Ebeltoft og Grenå. Serviceniveauet tilpasses det serviceniveau, der afspejler oplægget til disse ruter i trafikplanen.

  Tænkningen bag implementeringsplanen er, at det er vigtigt for brugerne, der er tilknyttet ungdomsuddannelser, der er afhængige af busserne til pendling til job og lignende, at have vished for, at busserne også kører i 2. kvartal af 2019. For at skabe den økonomi der muliggør dette, under hensyn til, at det ikke er muligt at lave køreplansrettelser med virkning fra 1. april 2019, er det nødvendigt at tilpasse serviceniveauet i en periode fra 29. juni 2019 til 29. juni 2020 (fase 2).

  Efter fase 2 er det sigtet, at Trafikplanen implementeres. Omfanget af serviceniveauet i forbindelse med implementeringen kendes ikke endeligt på nuværende tidspunkt. I det nuværende udkast – som respekterer den besluttede besparelse i Regionen på 12 mio. kr. årligt på Djursland – forøges frekvensen på de ruter, hvor der er størst rejsestrømme. Disse ruter er primært rute 123 mellem Ebeltoft, Rønde og Aarhus og rute 212 mellem Ryomgård, Auning og Randers.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Implementeringsplanen medfører en samlet merudgift for Syddjurs Kommune i forhold til de nuværende udgifter til kollektiv trafik på 2 mio. kr. i 2019.


  I Budget 2019 er der afsat 2,8 mio. kr. til Trafikplan Djursland. Dermed kan implementeringsplanen finansieres indenfor det vedtagne Budget 2019.

  For de 800.000kr. der ikke udmøntes gennem implementeringsplanen, anbefales det at kommunen tilbyder nye fleksible løsninger som Flexbus og Plustur.

  Implementering af Trafikplan Djursland i 2020 forventes at udnytte rammen på 2,8 mio. kr. årligt i merudgifter til kollektiv trafik.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller til Byrådet via Udvalget for natur, teknik og miljø og Økonomiudvalget, at:

  1. gennemføre implementeringsplanen frem til ordinært køreplanskifte 29. juni 2020 under forudsætning af, at Norddjurs Kommune tiltræder samme implementeringsplan og denne tiltrædelse meddeles Midttrafik.
  2. Syddjurs kommune benytter 2 mio. kr. i 2019 til implementeringsplanen i 2019.
  3. Byrådet beslutter at administrationen i samarbejde med Midttrafik konkretiserer mulighederne for udvidelse af de fleksible løsninger allerede i 2019 for de ikke udmøntede 800.000 kr. i 2019, og Udvalget for natur, teknik og miljø primo 2019 forelægges en sag til beslutning, hvor disse muligheder endeligt kan tilbydes i Syddjurs.

 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 04-12-2018

  Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse med den ændring at ad pkt 3 ændres til at administrationen i samarbejde med Midttrafik konkretiserer mulighederne for udvidelse af de fleksible løsninger og/eller supplerende trafikløsninger allerede i 2019 for de ikke udmøntede 800.000kr. i 2019, og Udvalget for natur, teknik og miljø primo 2019 forelægges en sag til beslutning, hvor disse muligheder endeligt kan tilbydes i Syddjurs

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 12-12-2018

  Indstilles til Byrådets godkendelse med den ændring, at ad. pkt. 3 ændres til, at administrationen i samarbejde med Midttrafik konkretiserer mulighederne for udvidelse af de fleksible løsninger og/eller supplerende trafikløsninger allerede i 2019.Udvalget for natur, teknik og miljø primo 2019 forelægger en sag til beslutning, hvor disse muligheder eventuelt kan tilbydes i Syddjurs.

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at de ikke udnyttede 800.000 kr. tilgår kassen.

 • Beslutning i Byrådet den 19-12-2018

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Show video
Punkt 238 Stianlæg 2019 og 2020. Prioritering
 • Resumé

  Der redegøres kort for den hidtidige indsats på vedr. anlæg af større sammenhængende stisystemer.

  Udvalget for natur, teknik og miljø skal beslutte, hvilke projekter der skal udmøntes på baggrund af de afsatte midler på 1 mio. kr. til stier i 2019, og til ansøgning til Nordeafonden om tilskud til ny sti.

  Endvidere anmodes udvalget om at indstille til Økonomiudvalget og Byrådet at overføre uforbrugte midler til igangværende stiprojekt mellem Karlby og Skørring.

 • Sagsfremstilling

  Siden kommunesammenlægningen er der etableret mere end 60 km stier i kommunen. Grundlaget for arbejdet er stiplan 2013 – 2020. Fokus har været på, at arbejde hen mod et sammenhængende stisystem i hele kommunen. Nedenfor nævnes de større sammenhængende projekter:

  • Ebeltoft – Rønde - Hornslet.
  • Hornslet - Løgten, og dermed videre med forbindelse til Aarhus C.
  • Kolind - Ryomgård. Med Nordsydvejens kommende etaper 2 og 3 er det forventeligt, at Ryomgård bliver forbundet med Thorsager, der igen er forbundet med Rønde.
  • på Mols fra Knebel til Vrinners. Under udførelse er videreførelsen videre til Egens Havhuse, der dermed kobler disse stier op på det samlede stisystem mellem Ebeltoft og Rønde.
  • Femmøller Strand - Fuglsø.
  • Balle - Rosmus Skole.
  • Lime - Skørring
  • Rønde - Rostved.
  • Kolind - Koed

  Pt. er der følgende igangværende stiprojekter:

  • Koed - Ryomgård
  • Karlby – Skørring
  • Hornslet – Rosenholm Slot
  • Djurs Sommerland – Kærende (Nordsydvejen etape 1)
  • Vrinners – Egens Havhuse

  Det afsluttede projekt Kolind – Koed havde et mindre forbrug på ca. 1 mio. kr. Disse foreslås overført til Karlby – Skørring, som er en videreførelse af den oprindeligt planlagte sti Lime – Skørring. Efter aftale med Vejdirektoratet er det blevet muligt, at anvende det oprindelige tilskud til at føre stien videre mod Karlby. Med de overførte midler vil stien kunne bringes helt til Karlby.

  De øvrige igangværende projekter kan gennemføres inden for budgettet.

  I 2019 er der en ramme på 1. mio. kr. der foreslås udmøntet som følger:

  Ebeltoft – Boeslum
  Kommunen har i 2017 søgt om tilskud på 2 mio. kr. til sti langs Boeslumvej. Tilskuddet blev bevilget oktober 2018
  Dermed udvides stinettet indenfor Nationalparken, som sammen med Ebeltoft Skole medansøger.

  Stien forbedrer cykelmulighederne for de store boligområder mellem Boeslum og Ebeltoft. Ligesom den forbedrer de rekreative muligheder og fremmer trafiksikkerheden.
  Det samlede projekt andrager en forventet samlet anlægsomkostning på 5 mio. kr. Der er meddelt tilsagn om tilskud på 2 mio. kr.
  Til projektets realisering skal der erhverves arealer, og derfor vil de fleste omkostninger vil blive udmøntet i 2020. Frem til da skal projektet detailprojekteres, og der skal gennemføres ekspropriation. Aktiviteterne i 2019 forventes således at koste 0,6 mio. kr. efter tilskudsudbetaling på 40%.

  Rønde - Kalø Gods – Bjødstrup

  For de resterende 0,4 mio. kr. anbefales at stien mellem Bjødstrup og Kalø Gods videreføres til Rønde.
  Bjødstrup- Kalø Gods blev etableret med tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond. Størstedelen af denne strækning findes i dag som grussti, som asfalteres. Der etableres sti forbi selve Godset, hvilket indbefatter en mindre forlægning af Grenåvej forbi Karlsladen.

  Ny ansøgning;Rosenholm Slot - Mørke

  Administrationen foreslår at der indsendes en ansøgning til Nordeafonden vedr. videreførelse af stien fra Rosenholm Slot til Mørke, hvor adgangen til Mørke Mose lægges til grund for ansøgningen. Fonden giver bl.a. tilskud til projekter, der fremmer det gode liv indenfor sundhed, motion, natur og kultur.

  Det er administrationens vurdering, at forudsætningerne ved Mørke Mose er til stede for både Hornslet og Mørkes vedkommende, og at der derfor er en realistisk mulighed for tilskud til på op til 5 mio. kr. hvilket vil svare til 2/3 af de samlede anlægsomkostninger.

  Et evt. tilskudstilsagn vil medføre en egen finansiering på ca. 3 mio. kr. i perioden 2019 – 2021.

  Fremtidig planlægning

  Med denne udmøntning er midlerne til nye stier prioriteret frem til og med 2020.

  I 2020 skal udvalget vedtage ny stiplan for kommunen, hvor den strategiske planlægning for det videre arbejde med stierne i kommunen skal udfoldes.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  De indstillede stier kan i 2019 afholdes indenfor den afsatte ramme på 1 mio. kr.

  De indstillede midler til overførsel fra stiprojektet mellem Kolind og Koed til projektet mellem Karlby og Skørring afholdes indenfor tidligere afsatte midler.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller til Udvalget for natur, teknik og miljø, at

  1. der meddeles accept af tilskuddet til projektet langs Boeslumvej, og projektet herefter gennemføres i 2019 og 2020.
  2. stien ved Kalø videreføres til Rønde, som asfalteret sti i 2019.
  3. administrationen søger Nordeafonden om medfinansiering til gennemførelse af stien mellem Rosenholm Slot og Mørke forbi/rundt om Mørke Mose.

  Direktøren indstiller til Udvalget for natur, teknik og miljø, at det indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet, at

  1. der gives anlægsbevilling til det afsatte beløb i 2020 på 2,5 mio. kr. til bevilling Vej og parkvæsen (14.228)
  2. at der gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2018 fra cykelstiprojektet ved Kolind – Koed til finansiering af tillægsbevilling til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2018 til cykelstiprojektet Karlby – Skørring til bevilling Vej og parkvæsen (14.228).
 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 04-12-2018

  Indstillingen tiltrædes med den ændring at der forud for en evt ansøgning til Nordeafonden arbejdes noget mere med grundlaget herfor og med inddragelse af interessenter. Sagen genoptages herefter.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 12-12-2018

  Indstilles til Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 19-12-2018

  Godkendt.

Show video
Punkt 239 Kolind Fjernvarmeværk a.m.b.a. Projektforslag om forblivelsespligt
 • Resumé

  Kolind Fjernvarmeværk a.m.b.a. har fremsendt projektforslag til Byrådets godkendelse om forblivelsespligt for dets nuværende og fremtidige forbrugere.

 • Sagsfremstilling

  Kolind Fjernvarmeværk a.m.b.a. har fremsendt anmodning (projektforslag) til Syddjurs kommune om forblivelsespligt for dets nuværende og fremtidige forbrugere. Projektforslaget er vedlagt som bilag.

  Kolind Fjernvarmeværk a.m.b.a. forsyner aktuelt 587 husstande i Kolind. Det er forvaltningens vurdering, at varmeværket har en effektiv drift, men at dets varmepriser ligger i den høje ende af skalaen jf. Energitilsynets prisstatistiker.

  Fjernvarmeværket ønsker at sikre det økonomiske grundlag for varmeværkets fortsatte drift. Det er ikke muligt at udvide varmeværkets forsyning til flere forbrugere, idet bestyrelsen principielt ikke ønsker at tvinge byens få tilbageværende husstande med oliefyr via tilslutningspligt.

  Reglerne for forblivelsespligt fremgår af tilslutningsbekendtgørelsen. Der er tale om en forpligtelse for en ejendom, der allerede er tilsluttet det kollektive varmeforsyningsanlæg, til at forblive tilsluttet dette. Det indebærer, at ejendommens ejer skal vedblive at bidrage økonomisk til den kollektive forsyning.

  At en ejendom bliver pålagt forblivelsespligt til et kollektivt forsyningsselskab, er ikke ensbetydende med, at der er aftagepligt, dvs. at ejeren ikke er tvunget til at forbruge af varmen. Pligten medfører kun pligt til at betale den årlige faste afgift jf. varmeværkets prisblad og vedtægter.

  Det er Byrådet, der kan pålægge de nuværende og kommende forbrugere forblivelsespligt til et kollektivt varmeforsyningsanlæg. Byrådet kan dog ikke træffe en sådan beslutning, før en række forudsætninger, herunder den økonomiske betydning for den enkelte forbruger er belyst i et projekt, der er godkendt af Byrådet. Projektforslaget er vedlagt i bilag. Projektforslaget overholder de formelle krav til indhold og beregninger jvf. Tilslutningsbekendtgørelsens § 3.

  NTM-udvalget har den 15. maj 2018 tilkendegivet, at man principielt er positiv overfor fjernvarme­værkets anmodning om forblivelsespligt.

  Ved Byrådets eventuelle godkendelse af projektforslaget skal forslaget i 4 ugers offentlig høring, inden forslaget godkendes endeligt. Kolind Fjernvarmeværk har tilkendegivet, at man ønsker at holde et informationsmøde for dets forbrugere i høringsperioden.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Kolind Fjernvarmeværks anmodning medfører ingen økonomisk eller organisatorisk konsekvens for kommunen.

 • Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om lov om varmeforsyning, LBK nr. 523 af 22. maj 2017.

  Tilslutningsbekendtgørelse nr. 904 af 24. juni 2016.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller, at

  1. projektforslaget videresendes til Byrådet med anbefaling om godkendelse.
  2. projektforslaget herefter sendes i offentlig høring i mindst 4 uger.
 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 14-08-2018

  Udsættes i det udvalget ønsker en dialog med interessenterne.

 • Supplerende Sagsfremstilling

  04.09.2018

  Bestyrelsen for Kolind Fjernvarmeværk a.m.b.a. er inviteret og deltager i mødet.

  Indstilling

  Direktøren indstiller, at

  1. projektforslaget videresendes til Byrådet med anbefaling om godkendelse.
  2. projektforslaget herefter sendes i offentlig høring i mindst 4 uger.
 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 04-09-2018

  Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse, hvorfor projektforslaget herefter sendes i offentlig høring i mindst 4 uger.

  Udvalget vil samtidig gerne indenfor det kommende år i fornyet dialog med Bestyrelsen om planer og rammer for hvordan de dele af Kolind, der i dag ikke forsynes af kollektiv varme, fremadrettet kan blive forsynet fra Kolind Fjernvarmeværk, herunder også en dialog om værkets planer om at tilvejebringe bæredygtige energiformer – herunder især varmepumpeteknologi.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 12-09-2018

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at projektforslaget sendes i offentlig høring i 4 uger.

 • Beslutning i Byrådet den 19-09-2018

  Godkendt, at projektforslaget sendes i offentlig høring i 4 uger.

 • Supplerende Sagsfremstilling

  04.12.2018

  Projektforslaget om forblivelsespligt for Kolind Fjernvarmeværks nuværende forbrugere har været i høring hos varmeværkets forbrugere i perioden 27. september til 29. oktober 2018. I den forbindelse blev der afholdt et informationsmøde den 8. oktober 2018 i Kolind+.

  Indenfor høringsperioden er der modtaget 7 høringssvar. Alle høringssvar og forvaltningens umiddelbare kommentarer til disse fremgår af vedlagte notat (bilag).

  Indstilling

  Direktøren indstiller, at projektforslaget om forblivelsespligt godkendes endeligt.

 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 04-12-2018

  Det indstilles til Økonomiudvalg og Byråd at ansøgningen fra Kolind Fjernvarmeværk vedr. forblivelsespligt ikke kan imødekommes på baggrund af dialog og høringsvar.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 12-12-2018

  Indstilling fra Udvalget for natur, teknik og miljø indstilles til Byrådets godkendelse.

  Økonomiudvalget bifalder tidligere forslag fra Udvalget for natur, teknik og miljø omkring øget dialog.

 • Beslutning i Byrådet den 19-12-2018

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Show video
Punkt 240 Syddjurs Spildevand A/S. Legalitetskontrol af takstblad for 2019
 • Resumé

  Syddjurs Spildevand A/S har fremsendt selskabets takstblad for 2019 til Byrådets orientering.

  Byrådet i henhold til Vandsektorloven skal sikre, at spildevandstaksterne er lovlig fastsat i forhold til Vandsektorloven og selskabets betalingsvedtægt – den såkaldte legalitetskontrol.

 • Sagsfremstilling

  Syddjurs Spildevand A/S har fremsendt selskabets takstblad for 2019 til Byrådets orientering. Takstbladet er vedlagt. Byrådet skal dog ikke godkende selve taksten – dette er alene en opgave for selskabets bestyrelse.

  Standardtilslutningsbidraget er indeksreguleret efter Danmarks Statistiks indeks for jordarbejder, hvilket giver anledning til en stigning på 3,7 pct.

  Vandafledningsbidraget og taksten for modtagelse af slam holdes uændret med samme takst som i 2018.

  Forsyningssekretariatet har udmeldt prisloft for 2019 og fremsendte forslag til takster samt budget for indtægter, omkostninger samt investeringer overholder prisloftet.

  Vedrørende takster skal også nævnes, at den indførte trappemodel betyder en mindre budgetteret omsætning på 1,3 mio.kr. sammenlignet med standardsatsen.

  Byrådet skal ved sin legalitetskontrol godkende, at taksterne er beregnet i overensstemmelse med lovgivningen, dvs. at prisloftet og hvile i sig selv-princippet overholdes.

  Syddjurs Spildevand A/S oplyser, at taksterne er beregnet i overensstemmelse med betalingsloven.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Forslaget medfører ingen økonomisk eller organisatorisk konsekvens for Syddjurs Kommune ud over kommunens egen betaling for afledning af spilde- og regnvand, hvor prisen fastholdes i forhold til nuværende takster.

 • Lovgrundlag

  Lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

  Lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller, at

  1. Syddjurs Spildevands takstblad for 2019 tages til efterretning.
  2. Byrådet godkender, at takstbladet er lovligt fastsat i henhold til Vandsektorloven.

 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 04-12-2018

  Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 12-12-2018

  Indstilles til Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 19-12-2018

  Godkendt.

Show video
Punkt 241 Dagtilbud, pladsanvisning 2019
 • Resumé

  Som følge af ændringer i Dagtilbudsloven tilbyder Syddjurs Kommune deltidspladser til børn af forældre på barselsorlov eller forældreorlov pr. 1. januar 2019. Ligeledes, som følge af lovændringer, ændres principperne for pladsanvisning til dagtilbud.

  Der stilles i nærværende sag forslag til ændrede anvisningsregler.

 • Sagsfremstilling

  Som følge af vedtagelsen af lov nr. 554 om ændring af Dagtilbudsloven og lov om folkeskolen får forældre fra den 1. januar 2019 ret til at ønske en plads i alle kommunens daginstitutioner, enheder i en daginstitution samt konkrete dagplejehjem, ligesom forældre skal have mulighed for at komme på venteliste til de pågældende tilbud.

  Det følger af loven, at kommunalbestyrelsen indenfor rammerne af de fastsatte retningslinjer skal sikre, at forældre, der står på venteliste til en plads i et dagtilbud, og som tilkendegiver fortsat interesse for pladsen, anvises efter anciennitet.

  Følgende anvisningsregler foreslås:

  Syddjurs Kommune ændrer reglerne om fordeling af pladser i dagtilbud for 0-5 årige børn.

  Fra den 1. januar 2019 ændres reglerne for fordeling af pladser til kommunens dagtilbud.

  Det betyder, at en ledig plads anvises til det barn, der har stået længst tid på ventelisten – og ikke som nu til det ældste barn på listen.

  De børn, der er skrevet op før 15.12.2018 – er låst fast på de gamle regler.

  De børn, der er skrevet op efter 15.12.2018 – anvises plads efter de nye regler fra 1.1.2019.

  Pasningsgarantien gælder stadig så forældre er garanteret en plads i et alderssvarende dagtilbud senest 3 måneder, efter den dato de har ønsket plads.

  Fra 1.1.2019 indføres et ny tilbud til forældre på barsel- eller forældreorlov.

  Forældre, hvor en eller begge forældre har fravær i medfør af barselsloven, får mulighed for at få en deltidsplads på 30 timer pr. uge i et dagtilbud mod en reduceret forældrebetaling.

  Tilbuddet gælder børn i husstanden i alderen 26 uger og frem til skolestart.

  Tilbuddet omfatter egne børn, adoptivbørn, sammenbragte børn samt plejebørn.

  Tilbuddet gælder for både kommunale og private tilbud, og gælder i én sammenhængende periode pr. barn.

  Pasningstidsrummet sker i tidsrummet kl. 9-15.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Der er ingen økonomiske konsekvenser, idet det administrative arbejde kan udføres indenfor eksisterende rammer. I forhold til deltidspladsen på 30 timer under barsel, vil dagplejen og daginstitutionerne få samme takst pr. barn i perioden.

  Der er tale om en relativ kort og begrænset periode, hvorfor det er valgt at fastholde samme budgettildeling.

  I forhold til forældrebetaling for deltidspladsen på 30 timer, er der taget udgangspunkt i, at børn i gennemsnit anvender fuldtidspladsen 40 timer pr. uge.

  Syddjurs Kommune har kun fuldtidspladser, så en deltidsplads på 30 timer er sat til en forældrebetaling på 75% af en fuldtidstakst i perioden.

  Der er tale om en relativ kort og begrænset periode, så med mindre der kommer rigtig mange i ordningen, så forventes det kun at få begrænset betydning for den samlede forældrebetaling.

  En eventuel frokostordning betales med det fulde beløb.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller, at de nye regler for pladsanvisning godkendes, samt at der tilbydes deltidspladser som beskrevet for forældre på barsel- eller forældreorlov.

 • Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den 04-12-2018

  Indstilling godkendt.

 • Supplerende Sagsfremstilling

  Ifølge kompetenceplanen for Syddjurs Kommune skal sager på dagtilbudsområdet om retningslinjer for anvisning af pladser godkendes i Byrådet.

  Indstilling

  Der indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet, at de nye regler for pladsanvisning godkendes, samt at der tilbydes deltidspladser som beskrevet for forældre på barsel- eller forældreorlov.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 12-12-2018

  Indstilles til Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 19-12-2018

  Godkendt.

Show video
Punkt 242 Skoleforum 2018 referat og fremtidig organisering
 • Resumé

  I henhold til Folkeskolelovens bestemmelser samt ønsker fra politisk hold afholdes der årligt to

  dialogmøder. Da tildelingsmodellen blev politisk godkendt i Byrådet i 2016, lå der ligeledes en beslutning om at

  oprette et særligt dialogmøde kaldet Skoleforum.

  Sagen indeholder referater fra Skoleforum afholdt d. 19. juni 2018, samt det ekstraordinære Skoleforum d. 14. august 2018, med fokus på VIVEs evalueringsrapport om tildelingsmodellen.

  På mødet d. 19. juni blev Skoleforums fremtidige organisering ligeledes drøftet.

 • Sagsfremstilling

  Skoleforum d. 19. juni 2018

  VIVE deltog på mødet med en præsentation af evalueringen af inklusion og tildelingsmodellen i Syddjurs Kommune. VIVE var blevet forsinkede i arbejdet med rapporten, som derfor ikke forelå ved mødets afholdelse. VIVEs præsentation blev mødt med en del kritik fra Skoleforum, bl.a. i forhold til evalueringens manglende økonomiske fokus. VIVEs evaluering af tildelingsmodellen og konsekvenserne heraf, er blevet rejst som selvstændig sag i FI, og går videre til afgørelse i Byrådet.

  På mødet blev ligeledes drøftet Skoleforms fremtidige organisering. Af kommissoriet for Skoleforums arbejde, der er vedlagt som bilag, fremgår det:

  ”Formålet med Skoleforum er at danne ramme om en dialog, der er med til at udvikle skolerne i Syddjurs Kommune med baggrund i skoleloven og Byrådets mål for området.

  Et særligt fokus i Skoleforum bliver at fremme omstillingen af skoleområdet i Syddjurs Kommune i forhold til skolereformen, der trådte i kraft efter sommerferien 2014.”

  Omstillingen til den nye skolereform må siges at være godt undervejs. I forhold til dialogen om udviklingen af folkeskolerne vurderes det, at de halvårlige dialogmøder netop har fokus på dette.

  På Skoleforums møde blev det derfor diskuteret, om Skoleforum i fremtiden med fordel kan slås sammen med dialogmøderne.

  Forvaltningens anbefaling

  På baggrund af dialogen på mødet, anbefaler Forvaltningen, at Skoleforum nedlægges og i stedet lægges sammen med dialogmøderne. Personkredsen for dialogmødet foreslås således udvidet, så organisationsrepræsentanter fra BUPL og DLF inddrages. Emnerne som Skoleforum indtil nu har behandlet, skal fremover indgå på dialogmøderne.

  Referatet fra Skoleforums møde d. 19. juni er vedlagt som bilag.

  Skoleforum d. 14. august 2018

  Mødet var et ekstraordinært møde med deltagelse fra VIVE, der på forhånd havde udsendt den endelige evalueringsrapport. På mødet var der mulighed for at stille spørgsmål til både VIVE og forvaltningens anbefalinger til det videre arbejde med inklusion og tildelingsmodel.

  De mange kommentarer og spørgsmål fremgår af referatet, der er vedlagt som bilag, ligesom de er indgået i den politiske behandling af rapporten.

 • Bilag

  Referat af Skoleforum 19. juni 2018

  Referat af Skoleforum 14. august 2018

  Skoleforum Syddjurs Kommissorium

 • Indstilling

  Direktøren indstiller at:

  • Referater godkendes
  • Udvalget beslutter den fremtidige organisering af Skoleforum
 • Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den 06-11-2018

  Udsættes til næste møde.

 • Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den 20-11-2018

  Referat godkendt.

  Det indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet, at Skoleforum integreres i de årlige 2 dialogforum møder, hvilket betyder, at

  1. sammensætningen af deltagere suppleres med 2 repræsentanter fra DLF og 2 fra BUPL,
  2. dialogmøderne planlægges tidsmæssigt ift. Budgetproces om foråret.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 12-12-2018

  Indstilling fra Udvalget for familie og institutioner indstilles til Byrådets godkendelse således, at Skoleforum integreres i de årlige 2 dialogforum møder. Sammensætningen af deltagere suppleres med 2 repræsentanter fra Danmarks Lærerforening (DLF) og 2 fra Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL), og dialogmøderne planlægges tidsmæssigt ift. budgetproces om foråret.

 • Beslutning i Byrådet den 19-12-2018

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Show video
Punkt 243 Kølekapacitet i produktionskøkken i Rønde
 • Resumé

  Kølekapaciteten i Køkken Syddjurs har vist sig at være utilstrækkelig i forhold til køkkenets nuværende produktion. I den forbindelse godkendte Udvalget for sundhed, ældre og social den 26. september 2018 iværksættelsen af proces for tilvejebringelse af forslag til forøgelse af kølekapacitet i Køkken Syddjurs.

  Der fremlægges med denne sag forslag til godkendelse af anlægsinvesteringer for et nyt kølerum. Forslagene indeholder også løsninger på eventuelle afledte konsekvenser for vaskerifunktionen.

 • Sagsfremstilling

  Byrådet traf den 21. november 2017 endelig beslutning om, at madproduktion til hjemmeboende og øvrig produktion i fremtiden foregår i Køkken Syddjurs i Rønde.

  Siden februar 2018 har Køkken Syddjurs leveret madservice til hjemmeboende, til døgnpladserne i Tirstrup og til institutioner på socialområdet (Marie Magdalene og Tendrup Møllevej), samt caféproduktion til kommunens ældrecafeer. Køkkenet varetager endvidere madservice til plejecenteret Ringparken samt demensafsnittet på Rosengården, indtil disse afdelinger nedlægges, når de nye plejeboliger i Rønde og Kolind er klar til indflytning i 2019.

  I forbindelse med omlægningen til den nye produktion er der sket en tilpasning af køkkenets indretning og udstyr. Kølefaciliteterne har dog vist sig at være utilstrækkelige – selv efter revurdering og omlægning af produktions- og distributionsflow. Den manglende kølerumskapacitet er midlertidigt afhjulpet ved leje af kølecontainer, der er placeret uden for bygningen. Men dette er ikke i overensstemmelse med Fødevarestyrelsens krav og hygiejneregler.

  På baggrund af ovenstående har Sundhed og Omsorg i samarbejde med kommunens Team Ejendomme foretaget undersøgelser af mulighederne for at udvide kølefaciliteterne tæt på produktionsområdet i køkkenet. Disse er skitseret nedenfor og uddybet yderligere i vedlagte bilagsnotat.

  Mulige løsninger

  • Scenarie 1: Flytning af vaskeri og de eksisterende vaskerilokaler inddrages til kølerum og køkkendrift.

  Følgende scenarier for varetagelse af fremtidig vaskerifunktion er undersøgt:

  • Scenarie 1.1: Vaskerifunktionen varetages af ekstern leverandør.
  • Scenarie 1.2:Ny vaskeribygning ved plejecentret.
  • Scenarie 1.3: Vaskerifunktionen varetages af institutionen Marie Magdalene.

  • Scenarie 2: Vaskeri forbliver uændret, og der findes alternative kølefaciliteter.

  Følgende scenarier for øgning af kølekapaciteten er undersøgt:

  • Scenarie 2.1: Udvidelse med en tilbygning til kølerum i forlængelse af eksisterende bygning i Rønde.
  • Scenarie 2.2: Anvendelse af kølefaciliteter på Rosengårdens nedlagte produktionskøkken
  • Scenarie 2.3: Kølebilernes kapacitet udnyttes til opbevaring
  • Scenarie 2.4: Hyppigere udbringning til hjemmeboende borgere og øvrige aftagere

  Med baggrund i ovenstående scenarier og undersøgelserne heraf vurderes, at bevarelse af nuværende vaskeri ikke vil løse problemerne og ønsket om mere effektive arbejdsgange, bedre arbejdsmiljø og ikke mindst Fødevarestyrelsens krav til hygiejne og sukkerhed.

  Samtidig vurderes, at der ikke kan ibrugtages eksisterende kølekapacitet eller findes andre alternative løsninger, som opfylder køkkenets behov, og som kan løses inden for en god økonomisk ramme (jf. bilagsnotat). Derfor medtages scenarie 2.2 – 2.4 ikke i nedenstående økonomiske beregninger.

  Undersøgelserne viste, at der med scenarie 1.1 og varetagelse af vaskerifunktion ved den leverandør, der i dag bruges på Plejecenter Rosengården, vil kunne forventesen mindreårlig driftsbesparelse. Scenariet indebærer, at der nedlægges de to stillinger, der betjener det nuværende vaskeri i Rønde.

  Med dette afsæt skitseres nedenfor økonomisk beregning på mulige scenarier for udvidelse af kølekapaciteten i Køkken Syddjurs.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Scenarie 1: Flytning af vaskeri og de eksisterende vaskerilokaler inddrages til kølerum og køkkendrift

  Scenarie 1.1: Vaskerifunktion varetages af ekstern leverandør og vaskeriet ombygges til kølerum.

  Drift – mio. kr.

  (+/-=merudgifter/ mindreudgifter)

  Anlæg – mio. kr

  Etablering af nye kølerum og vindfang mv.

  1,3

  I alt

  1,3

  Scenarie 1.2: Ny vaskeribygning ved plejecentret

  Drift – mio. kr.

  (+/-=merudgifter/ mindreudgifter)

  Anlæg – mio. kr

  Etablering af nye kølerum og vindfang mv.

  1,3

  Etablering af ny vaskeribygning ved plejecentret

  1,5

  I alt

  2,8

  Scenarie 2: Vaskeriet forbliver uændret og der findes alternative kølefaciliteter

  Scenarie 2.1: Tilbygning af kølebygning og bevarelse af vaskeriet.

  Drift – mio. kr.

  (+/-=merudgifter/ mindreudgifter)

  Anlæg – mio. kr

  Nyt kølerum som tilbygning til køkkenet

  1,5


  Anbefalinger

  Med baggrund i ovenstående anbefales, at vaskerifunktion for plejecenteret i Rønde varetages af ekstern leverandør på linje med ordningen i dag på Rosengården i Hornslet, og at de hermed frigjorte vaskerilokaler inddrages til kølerum og køkkendrift (scenarie 1.1).

 • Indstilling

  Direktøren indstiller til godkendelse i Udvalget for sundhed, ældre og social, Økonomiudvalget og Byrådet, at

  1. vaskerifunktionen varetages af ekstern leverandør, og nuværende vaskeri inddrages og ombygges til kølerum og køkkendrift.
  2. der til ombygning af kølerum ansøges om en anlægsbevilling på 1,3 mio. kr.
 • Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den 05-12-2018

  Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse af model 1, med bemærkning om, at vaskeriudgifter holdes mindst indenfor nuværende økonomiske ramme.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 12-12-2018

  Indstilling fra Udvalget for sundhed, ældre og social indstilles til Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 19-12-2018

  Godkendt med følgende tilføjelse:

  Endvidere godkendes tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2019 på 1,3 mio. kr. (Bevilling 12532: Sundhed og Omsorg) finansieret af kassebeholdningen.

Show video
Punkt 244 Pris- og kvalitetskrav til leverandører af madservice
 • Resumé

  Der skal i henhold til servicelovens bestemmelser om frit leverandørvalg mindst én gang om året fastlægges pris- og kvalitetskrav til leverandører af madservice.

  Der indstilles i denne sag pris- og kvalitetskrav gældende fra 1. januar 2019. Der vil i løbet af 2019 skulle udmeldes nye priskrav grundet ændringerne på plejeboligområdet, der påvirker den kommunale leverandør Køkken Syddjurs’ samlede økonomi.

 • Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog kvalitets- og priskrav for leverandørerne af madservice den 28. februar 2018 i forbindelse med, at Køkken Syddjurs den 1. februar 2018 overtog rollen fra Djurs Mad I/S som kommunal leverandør af madservice. Bemærkningerne fra Ældrerådets høringssvar hertil blev indarbejdet i kravspecifikationerne.

  Følgende sag præsenterer kvalitets- og priskrav gældende for 2019. Der er i forhold til Byrådets vedtagelse i februar 2018 ikke foretaget ændringer i kvalitetskrav. Der er alene tale om tilpasning af 2018-priser til 2019-niveau.

  Der gøres opmærksom på, at der vil blive udmeldt nye priskrav i løbet af 2019, når de nye plejeboliger tages i brug. Køkken Syddjurs vil dermed ikke længere skulle levere madservice til nuværende plejecentre, hvilket vil påvirke køkkenets samlede økonomi og dermed priskravet til leverandørerne. Denne varsling er indskrevet i vedlagte kontraktoplæg.

  Kvalitetskrav

  Kommunens kvalitetskrav til leverandørerne udformes med udgangspunkt i de fastlagte kvalitetsstandarder for de forskellige ydelser.

  Kvalitetskravene skal offentliggøres og er ens for de private leverandører og den kommunale leverandør. Kvalitetskravene for 2019 er uændret i forhold til 2018.

  Krav til leverandører af madservice, kontrakt til godkendelse af leverandører under frit valgs-ordningen og frit valgs-blanketten er vedlagt som bilag.

  Priskrav

  Der foreligger en beregning af priskravet for 2019. Priskravet skal udtrykke de reelle omkostninger, som den kommunale leverandørvirksomhed har ved levering af madservice i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetskrav.

  Priskravet udgør det afregningsgrundlag, som kommunen skal anvende ved betaling af alle godkendte leverandører, der er indgået kontrakt med. Priskravet gælder for både de private leverandører og den kommunale leverandør (Køkken Syddjurs).

  Priskravet fastsættes ud fra en beregning af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved den kommunale leverandør. Beregningen skal omfatte alle direkte og indirekte omkostninger, der er forbundet med levering af ydelserne (dvs. samtlige udgifter til løn, administration, IT, transport, råvareindkøb, materialeanskaffelser mv.)

  Beregningen af omkostningerne er foretaget af/med BDO i forbindelse med omlægningen af madområdet i foråret 2018.

  I forbindelse med indfasningen af nye plejeboliger i løbet af 2019 vil alle plejecentre overgå til 100 % egenproduktion. I forbindelse hermed skal ske en genberegning af priskravet, da Køkken Syddjurs’s samlede økonomi ændres og dermed også omkostningerne ved madservice.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Ydelse

  Priskrav 2019 (ekskl. moms)

  (kr.)

  Priskrav 2019 (Inkl. moms)

  (kr.)

  Madservice med udbringning (pris pr. leveret portion)

  Hovedret

  50,95

  63,69

  Biret

  14,88

  18,60

  Madservice uden udbringning (pris pr. portion)

  Hovedret

  44,65

  55,81

  Biret

  14,88

  18,60

 • Indstilling

  Direktøren indstiller til Udvalget for sundhed, ældre og social, at pris- og kvalitetskrav til leverandører af madservice fremsendes til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den 05-12-2018

  Pris- og kvalitetskrav til leverandører af madservice indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 12-12-2018

  Indstilles til Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 19-12-2018

  Godkendt.

Show video
Punkt 245 Mad- og måltidspolitik
 • Resumé

  Med afsæt i Sundhed og Omsorgs sektorplans udviklingsområde omkring mad og måltidets udvikling i

  Syddjurs Kommune skal der i 2018 udarbejdes en fælles kommunal mad- og måltidspolitik for Syddjurs Kommune med henblik på at fremme sunde mad- og måltidsvaner hos borgere i alle aldre.

  Med denne sag præsenteres det endelige oplæg til Syddjurs Kommunes mad- og måltidspolitik med henblik på godkendelse i Udvalget for sundhed, ældre og social, Økonomiudvalget og Byrådet.

 • Sagsfremstilling

  Baggrund

  Sundhedsprofilen viser, at over halvdelen af den voksne danske befolkning er overvægtige, og at tendensen til usunde kostvaner er stigende. Der et stort potentiale i at fokusere på en god rammesætning og strukturelle tiltag omkring borgernes mad- og måltidsvaner, så de sunde valg bliver nemme valg samtidig med, at der sikres forebyggelse af en række livsstilsrelaterede sygdomme og god trivsel. Syddjurs Kommunes mad- og måltidspolitik skal ses som en aktiv del i Syddjurs Kommunes generelle forebyggelsesindsats og en politik, som medvirker til at fremme lighed i sundhed.

  Mad og måltidspolitik

  Med den overordnede mad- og måltidspolitik ønsker Syddjurs Kommune at biddrage med ansvar og fælles retning i målet om at skabe forandringer mod bedre mad- og måltidsvaner. Politikken skal danne grundlag for de indsatser omkring den mad, der medbringes, spises eller produceres i de kommunale institutioner og de fysiske omgivelser, som måltiderne foregår i.Visionen er desuden, at mad- og måltidspolitikken bidrager til Syddjurs Kommunes ønske om at blive en bæredygtig kommune med fokus på at fremme den grønne profil.

  Politikken danner grundlag for, at vi med fælles indsatser bidrager til at udligne uligheden i sundhed. Politikken henvender sig til den brede befolkning og dermed til alle borgere, brugere og fagligt professionelle i Syddjurs Kommune.

  Fokusområder i mad- og måltidspolitikken

  1. Læring, madkultur og maddannelse - Inspiration og motivation i en tidlig indsats
  2. Gode, sunde og nemme valg - Viden og valg skal gå hånd i hånd
  3. Et godt spisemiljø - Fællesskab, medindflydelse og ejerskab omkring måltidet

  Proces- og tidsplan

  Politikken er forankret i Udvalget for sundhed, ældre og social og er udarbejdet i et bredt samarbejde på tværs af sektorer og organisationsenheder i hele kommunen. En bredt repræsenteret projektgruppe sammensat på tværs af kommunale afdelinger har udarbejdet nærværende udkast til en overordnet mad- og måltidspolitik. En kost- og ernæringsfaglig sparingsgruppe har undervejs kvalificeret udkastet.

  I politikkens udviklingsproces har følgende været inddraget og biddraget i drøftelsen og kvalificeringen af oplægget til politikken: Ældrerådet, Handicaprådet, DEMO-rådet, dagtilbudsledere, skoleledere samt de politiske udvalg.

  I forlængelse af godkendelse af mad- og måltidspolitikken startes implementeringsfasen. Politikken vil være fundamentet for de strategier, handleplaner og principper, der skal udarbejdes lokalt inden for de respektive fagområder, således at politikken kommer ”ud at leve” tæt på borgere og medarbejdere.

  Arbejdet med handleplanerne forventes afsluttet ultimo 2019 og vil blive fulgt i de politiske fagudvalg.

  Sundhedsområdet er ansvarlig for tilrettelæggelse af en proces for implementeringsarbejdet.

  Høringssvar

  Det reviderede oplæg til Syddjurs Kommunes mad- og måltidspolitik har været sendt i høring i Ældrerådet, Handicaprådet samt DEMO-rådet med henblik på drøftelse og kvalificering af oplægget til politikken.

  Ældrerådet har den 20. november 2018 drøftet oplægget og afgivet følgende høringssvar:

  Ældrerådet anerkender oplægget og finder det læsevenligt med klare budskaber og målsætninger. Ældrerådet har ikke forslag til ændringer eller justeringer, men vil følge hvordan politikken i 2019 omsættes i konkrete handleplaner.

  Handicaprådet har den 15. november 2018 drøftet oplægget og afgivet følgende høringssvar:

  Handicaprådet drøftede politikken og har noteret sig, at der er fine visioner omkring bæredygtighed mm., men afgiver ikke høringssvar til politikken, da rådet afventer konkrete strategier for udmøntning af politikken.

  DEMO-rådet:

  Der er modtaget en mail fra formanden for DEMO-rådet, hvori der tilkendegives positiv opbakning til mad- og måltidspolitikken i sin nuværende form.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

 • Bilag

  Overordnet mad- og måltidspolitik – fælles om de nærende og nærværende måltider.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller Syddjurs Kommunes mad- og måltidspolitik til godkendelse i Udvalget for sundhed, ældre og social, Økonomiudvalget og Byrådet.

 • Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den 05-12-2018

  Syddjurs Kommunes mad- og måltidspolitik indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 12-12-2018

  Indstilles til Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 19-12-2018

  Godkendt.

Show video
Punkt 246 Godkendelse af kommissorium for § 17, stk. 4 udvalg om bæredygtighed
 • Resumé

  Byrådet besluttede den 28. november 2018 at nedsætte et § 17, stk. 4-udvalg, der skal komme med anbefalinger til arbejdet med bæredygtighed i Syddjurs Kommune med afsæt i FN’s verdensmål.

  Sagen indstilles med henblik på godkendelse af kommissorium for udvalget, udpegning af byrådsmedlemmer til udvalget samt udpegning af formand for udvalget.

 • Sagsfremstilling

  På baggrund af Byrådets beslutning af 28. november 2018 om at nedsætte et § 17, stk. 4 udvalg om bæredygtighed skal der godkendes et kommissorium for udvalget, udpeges medlemmer af Byrådet til udvalget samt udpeges en formand for udvalget.

  Der vedlægges udkast til kommissorium for udvalget.

  I henhold til kommissoriet, skal Byrådet udpege fem byrådsmedlemmer til udvalget.

  Byrådet skal endvidere udpege formanden for udvalget.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Der forventes udgifter på 75.000 kr. til afholdelse af arrangementer, som forventes afholdt indenfor det samlede budget for 2019.

 • Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse § 17, stk. 4.

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

  1. kommissorium for § 17, stk. 4 udvalg om bæredygtighed godkendes, og
  2. der udpeges fem medlemmer af Byrådet til udvalget, og
  3. der udpeges en formand for udvalget.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 12-12-2018

  Ad 1. Indstilles til Byrådets godkendelse, dog med tilføjelser til kommissoriet om:

  a)At Syddjurs Kommune i arbejdet omkring bæredygtighed er en del af noget større og indgår i en række konkrete samarbejds- og netværkskonstruktioner,

  b)At kommissoriet ikke adresserer brug af bestemte medier og platforme,

  c)At det handler om, hvordan fællesskabet Syddjurs Kommune tager del i de vækst og udviklings- og omstillingsmuligheder, der er. Perspektivet er alle borgere og interessenter i Syddjurs Kommune og ikke alene Syddjurs Kommune som organisation.

  Ad 2 og 3, indstilles til Byrådets drøftelse og beslutning.

 • Beslutning i Byrådet den 19-12-2018

  Kommissoriet for § 17, stk. 4 udvalg om bæredygtighed godkendes med følgende tilføjelser:

  a)At Syddjurs Kommune i arbejdet omkring bæredygtighed er en del af noget større og indgår i en række konkrete samarbejds- og netværkskonstruktioner,

  b)At kommissoriet ikke adresserer brug af bestemte medier og platforme,

  c)At det handler om, hvordan fællesskabet Syddjurs Kommune tager del i de vækst og udviklings- og omstillingsmuligheder, der er. Perspektivet er alle borgere og interessenter i Syddjurs Kommune og ikke alene Syddjurs Kommune som organisation.

  Følgende 5 medlemmer af Byrådet blev udpeget til udvalget:

  Michael Mikkelsen (O), Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V), Jan Kjær Madsen (B), Helle Røge (F) og Anita Søholm (A).

  Flemming Hynkemejer blev udpeget som formand for udvalget.

Show video
Punkt 247 Udpegning af 1 medlem til Fonden Den Ny Maltfabriks bestyrelse
 • Resumé

  Byrådet skal som opfølgning på byrådsmødet af 28. november 2018, ved flertalsbeslutning, udpege 1 byrådsmedlem til Fonden Den ny Maltfabriks bestyrelse for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2021.

  Udpegningen følger af partnerskabsaftalen mellem Fonden Den Ny Maltfabrik, Komitéen Ny Malt og Syddjurs Kommune – i overensstemmelse med Fondens vedtægter.

 • Sagsfremstilling

  Fonden har hjemsted i Syddjurs Kommune.

  Fonden opfylder sit formål ved, at:

  • erhverve og istandsætte Maltfabrikken i Ebeltoft og udleje ejendommens lokaler til (fortrinsvis) kunstnere, kulturelle organisationer, kreative erhverv og lignende,
  • drive ejendommens fælles faciliteter som eksempelvis kantine mv., hvis dette efter bestyrelsens vurdering er hensigtsmæssigt og fremmer udlejningen, og
  • ved uddeling af Fondens overskud at fremme kulturel- og kunstnerisk udvikling i Syddjurs Kommune.

  Sammensætning

  Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 5 personer.

  Mindst halvdelen af medlemmerne i bestyrelsen skal være uafhængige af stifterne og disses nærtstående.

  Fondens bestyrelse er selvsupplerende. De medlemmer af bestyrelsen, der ikke er på valg, eller de medlemmer, som fortsat er i bestyrelsen, træffer beslutning om genvalg eller nyvalg af et eller flere medlemmer af bestyrelsen.

  Som medlem af bestyrelsen kan udpeges personer, som har viden og erfaring inden for fondens formål. Medlemmerne af bestyrelsen er udpeget for en periode af 4 år. Valgperioden udløber umiddelbart efter årsmødet. Genudpegning kan finde sted.

  Formanden indkalder til bestyrelsesmøder. Bestyrelsen afholder møder efter behov.

  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer beslutninger med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Medlemmerne af bestyrelsen kan modtage et årligt vederlag, der skal fastsættes i henhold til hvervets art og arbejdets omfang. Det årlige vederlag for det kommende år fastsættes af bestyrelsen på årsmødet.

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet, at der udpeges 1 byrådsmedlem til Fonden Den Ny Malts bestyrelse i perioden 1. januar 2019 og til udløbet af den resterende byrådsperiode, som løber til den 31. december 2021.

 • Beslutning i Byrådet den 19-12-2018

  Michael Mikkelsen (O) udpeges som medlem og Else Marie Høgh (V) udpeges som stedfortræder.

Show video
Punkt 248 Udpegning af 1 medlem til Komitéen Ny Malts bestyrelse
 • Resumé

  Byrådet skal som opfølgning på byrådsmødet af 28. november 2018, ved flertalsbeslutning, udpege 1 byrådsmedlem til Komitéen Ny Malts bestyrelse for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2021.

  Udpegningen følger af partnerskabsaftalen mellem Komitéen Ny Malt, Fonden Den Ny Maltfabrik og Syddjurs Kommune – i overensstemmelse med Komitéens vedtægter.

 • Sagsfremstilling

  Komitéen har hjemsted i Syddjurs Kommune og er en almennyttig forening.

  Komitéen har til formål på almennyttigt grundlag, at

  • forestå udvikling, planlægning, markedsføring og gennemførelse af kulturelle arrangementer, herunder koncerter, foredrag og events med udgangspunkt i Maltfabrikken,
  • eje og udleje udstyr og materiel til brug for gennemførelsen af kulturelle og andre arrangementer,
  • yde rådgivning og bistand med administrative og andre personaleydelser, herunder undervisning og uddannelse,
  • at støtte kulturel- og kunstnerisk udvikling i Syddjurs Kommune.

  Sammensætning

  Komitéen ledes af en bestyrelse på 3-6 medlemmer.

  Bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

  Bestyrelsesmedlemmerne skal være i besiddelse af komplementære kompetencer, der modsvarer Komitéens behov og strategi.

  Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt.

  Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er anført i vedtægterne.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Bestyrelsen kan tillægge bestyrelsesmedlemmer et vederlag, der ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang.

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet, at der udpeges 1 byrådsmedlem til Komitéen Ny Malts bestyrelse for perioden 1. januar 2019 og til udløbet af den resterende byrådsperiode, som løber til den 31. december 2021.

 • Beslutning i Byrådet den 19-12-2018

  Ole S. Hansen (A) udpeges som medlem og Morten Siig Henriksen (F) udpeges som stedfortræder.

Show video
Punkt 249 Danmarks Naturfredningsforenings initiativ Klimakommune Plus+. Orientering
 • Resumé

  Der orienteres om Danmarks Naturfredningsforenings initiativ ”Klimakommune Plus+”.

 • Sagsfremstilling

  Syddjurs Kommune har siden 2010 deltaget i Danmarks Naturfredningsforenings initiativ ”Klimakommune”. Med klimakommuneaftalen har Syddjurs Kommune forpligtiget sig til at reducere CO2 udledningen forkommunens egne bygninger, institutioner ogvirksomhed med mindst 2 pct. om året frem til år 2025.

  Aftalen indebærer følgende:

  • Der skal hvert år udarbejdes en opgørelse over kommunens CO2 udledning.
  • Der skal udarbejdes en klimaplan, der beskriver, hvordan man vil nå CO2 målet og hvilke områder, som man vil fokusere på.
  • Kommunen skal gennemføre denne plan og offentliggøre kommunens præstationer og igangværende projekter.

  71 af Danmarks 98 kommuner deltager aktuelt i Klimakommune-initiativet. En række af de deltagende klimakommuner tager dog initiativer, der rækker ud over kommunens egen virksomhed, og som er rettet mod kommunens borgere og virksomheder. For disse kommuner har Danmarks Naturfredningsforening udvidet konceptet til Klimakommune Plus+. Syv kommuner deltager aktuelt i denne udvidede ordning

  For at kunne opfylde kriterierne for dette koncept, skal en kommune opfylde mindst 2 ud af 6 nedenstående initiativer

  1. Kommunale indsatser med at fremme energirenovering i boliger, hos boligselskaber og hos virksomheder i form af konkret oplysning/facilitering/rådgivning og/eller økonomisk tilskud til energirenoveringer.
  2. Klimatilpasnings-løsninger i byer: f.eks. grønne områder med regnvands-nedsivningsarealer og bassiner, vejbede, grønne tage og vægge. Klimatilpasning i det åbne land: f.eks. vådområder og skovrejsning.
  3. Grønne indkøb sætter fokus på produktion og forbrugs klima- og miljøbelastning. Kommunen skal arbejde aktivt med grønne indkøb inden for de væsentligste områder af kommunens samlede indkøb.
  4. Økologisk arealdrift af egne og bortforpagtede arealer og indsats over for andre aktører i kommunen. Økologisk bespisning i kommunens egen virksomhed.
  5. Initiativet sigter på at få danske kommuner til at frasælge deres investeringer i fossile selskaber som f.eks. selskaber, der producerer energi med kul.
  6. EU’s klimainitiativ Borgmesterpagten (Compact of Mayors), der er verdens største samlede indsats for at måle og reducere udledningen af CO2 og klimatilpasse byerne. Syddjurs kommune har siden 2011 været medlem af Borgmesterpagten.

  Krav til initiativerne:

  • De skal være besluttet og sat i gang. Det er ikke nok at have en plan.
  • Have en påvist (dokumenteret) klimaeffekt.
  • Have et vist volumen.
  • Skal køre over flere år.
  • Have politisk ophæng f.eks. i kommunens klimaplan.
  • Være drevet af kommunen, alene eller i partnerskab.
  • Tiltag, der nu eller på sigt indgår i kommunens CO2-opgørelse, kan ikke regnes med som Klimakommune Plus initiativ.
  • Udløber et initiativ, der er godkendt som Plus-initiativ, skal et andet stilles i stedet for at opretholde Plus-titlen.

  Der henvises til nedenstående link, hvor klimakommuneaftalen er nøjere uddybet.

  https://www.dn.dk/om-os/projekter-og-kampagner/klimakommuner/

 • Indstilling

  Direktøren indstiller, at orienteringen om KlimaKommune Plus+-konceptet tages til efterretning.

 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 04-12-2018

  Der arbejdes på at tilslutte sig Klimakommune plus.

  Per Dalgaard (O) kan ikke tiltræde indstillingen og ønsker sagen forelagt Byrådet til afgørelse.

 • Beslutning i Byrådet den 19-12-2018

  Det samlede byråd besluttede at realitetsbehandle sagen.

  Indstilling fra Udvalget for natur, teknik og miljø blev sendt til afstemning:

  For stemte 25, 2 stemte imod.

  For stemte: Ole Bollesen (A), Claus Wistoft (V), Riber Hog Anthonsen (V), Else Marie Høgh (V), Christoffer Pedersen (V), Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V), Marianne Kirkegaard (V), Gunnar Sørensen (V), Torben Therkelsen (V), Michael Mikkelsen (O), Jan Kjær Madsen (B), Tommy Bøgehøj (C), Michael Stegger Jensen (A), Jan Fischer (A), Ole S. Hansen (A), Michael Aakjær (A), Christian Haubuf (A), Niels Gyldenlund Mikkelsen (A), Anita Søholm (A), Kirstine Bille (F), Kim Lykke Jensen (F), Morten Siig Henriksen (F), Helle Røge (F), Jesper Yde Knudsen (Ø) og Mette Foged (Å).

  Imod stemte: Per Dalgaard (O) og Laila Sortland (O).

  Per Dalgaard (O) og Laila Sortland (O), som stemte imod, har følgende bemærkning:

  Vi stemmer imod, idet vi ikke ønsker, at Naturfredningsforeningen skal diktere klimapolitikken i Syddjurs Kommune.

Show video
Punkt 250 Alternativet, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti: Forslag om bekæmpelse af skattely
 • Resumé

  Alternativet, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti fremsætter følgende: Forslag om bekæmpelse af skattely

 • Sagsfremstilling

  Flere og flere af skatteydernes kroner ender paradoksalt nok i skattely, når forskellige offentlige myndigheder køber ydelser hos selskaber, som bruger skattely. Den slags bør Syddjurs Kommune være med til at bekæmpe, så skattekroner ikke ender i et skuffeselskab, men i stedet bruges ansvarligt på virksomheder, der giver tilbage til fællesskabet.

  Der er mange forskellige problemer forbundet med brug af skattely. Fx konkurrerer virksomheder i skattely på ulige vilkår med de virksomheder, som betaler deres fair skat, mens de offentlige budgetter bliver udhulet, når pengene forsvinder ud af systemet. Desuden øges den globale ulighed, når store formuer unddrages beskatning. Som kommune kan vi i Syddjurs være med til at begrænse denne skatteundgåelse, når vi samarbejder med private virksomheder. Det er vigtigt, at vi tager ansvar og sender et stærkt signal til virksomhederne om, at Syddjurs Kommune ikke accepterer brug af skattely.

  Oxfam Ibis har netop udarbejdet et charter for skattelyfri kommune, som vi mener, at Syddjurs Kommune bør underskrive. En underskrift forpligter kommunen til at være aktiv i arbejdet imod skattely og arbejde for at blive en skattelyfri kommune. Det indebærer, at vi gennem indkøbs- og investeringspolitik vil tilstræbe at handle med virksomheder, der udviser en ansvarlig skatteadfærd.

  Derfor foreslår vi, at Syddjurs Kommune

  • underskriver Oxfam Ibis’ charter om bekæmpelse af skattely
  • udvikler en skattelypolitik, der sigter mod at undgå at handle med virksomheder, der misbruger skattely og laver aggressiv skatteplanlægning.

 • Beslutning i Byrådet den 19-12-2018

  Venstre stiller forslag om at oversende forslaget omkring bekæmpelse af skattely til behandling i Økonomiudvalget.

  For stemte 21 og 6 stemte imod.

  For stemte: Ole Bollesen (A), Claus Wistoft (V), Riber Hog Anthonsen (V), Else Marie Høgh (V), Christoffer Pedersen (V), Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V), Marianne Kirkegaard (V), Gunnar Sørensen (V), Torben Therkelsen (V), Laila Sortland (O), Per Dalgaard (O), Michael Mikkelsen (O), Jan Kjær Madsen (B), Tommy Bøgehøj (C), Michael Stegger Jensen (A), Jan Fischer (A), Ole S. Hansen (A), Michael Aakjær (A), Christian Haubuf (A), Niels Gyldenlund Mikkelsen (A) og Anita Søholm (A).

  Imod stemte: Kirstine Bille (F), Kim Lykke Jensen (F), Morten Siig Henriksen (F), Helle Røge (F), Jesper Yde Knudsen (Ø) og Mette Foged (Å).

Show video
Punkt 251 Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017
 • Resumé

  På baggrund af bekendtgørelse 665 af 20. juni 2014, udarbejder kommunalbestyrelsen hvert andet år en kvalitetsrapport for folkeskolen.

  Sidste kvalitetsrapport var for skoleåret 2014/2015 – den nuværende dækker skoleåret 2016/2017.

 • Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet en kommunal kvalitetsrapport i henhold til bekendtgørelse 665 af 20. juni 2014

  • Kvalitetsrapporten udarbejdes hvert andet år
  • Kommunalbestyrelsen indhenter udtalelse fra skolebestyrelsen om kvalitetsrapporten
  • Kvalitetsrapporten offentliggøres på internettet

  Nærværende kvalitetsrapport har ligesom sin forgænger fra 2016 fokus på resultater frem for input og aktiviteter, som tidligere kvalitetsrapporter har haft, hvilket stemmer godt overens med de politisk vedtaget effektmål og Lærings og Trivselspolitikken.

  Kvalitetsrapportens resultater

  Resultaterne for 2016/2017 er overordnet set meget uensartede for kommunens skoler når det drejer sig om det faglige niveau blandt eleverne.Det er dog vigtigt at pointere, at der foregår mange kvalificerede indsatser på alle skoler – dels lokale unikke initiativer, men også nogle der går på tværs af alle skoler. Ens for dem alle er, at der arbejdes med at øge elevernes udbytte af undervisningen. Og selvom der i skoleåret 2016/2017, som denne rapport omhandler, ses et fald i andelen af elever der vurderes uddannelsesparate i 9. klasse, så viser tallet for 2018, at der blev taget godt hånd om den tendens, og uddannelsesparatheden for 2018 er markant bedre.

  Rapporten viser, at karaktergennemsnittet for 9. klasses eleverne i de bundne afgangsprøver er faldet i skoleåret 2016/2017. Ikke kun i forhold til årgangen inden, men også i forhold til landsgennemsnittet. Faldet skal ses i sammenhæng med den lave procentdel der blev vurderet uddannelsesparate samme år – et tal som i 2018 er forbedret markant, ligesom også karaktersnittet i matematik afgangsprøven er det.

  I forhold til trivsel blandt eleverne ligger kommunes skoler generelt meget ens, og som kommune ligger vi i 2016/2017 lige under landsgennemsnittet. Dette skal ses i lyset af, at der i de senere år har været en øget inklusion i de almene klasser, og andelen af elever, der modtager almenundervisning, ligger i 2016/2017 på 95,7%, stigende til 96,7% i 2018.

  Billedet af de øvrige målsætninger viser en udvikling i kommunen som ofte placeret omkring eller over landsgennemsnittet.Der er iværksat særlige fokuspunkter omkring kompetencer, hvor der er sat ind med ressourcer til efteruddannelsesforløb for alle personalegrupper på skolerne.

  En del af de øvrige initiativer, der er iværksat for at styrke både elevernes faglighed og trivsel, er oplistet i rapporten. Generelt kan siges, at trods skolernes forskellighed er folkeskolerne i Syddjurs Kommune overordnet set i en positiv udvikling.

  Tidsplan for godkendelse af kvalitetsrapporten

  Direktionen

  24. september

  Udvalget for familie og institutioner

  25. september

  Høring i skolebestyrelser

  Oktober

  Direktionen

  5. november

  Udvalget for familie og institutioner

  20. november

  Økonomiudvalget

  12. december

  Byrådet

  19. december

 • Indstilling

  Direktøren indstiller til Direktionen, Udvalget for familie og institutioner, Økonomiudvalget og Byrådet, at

  1. tidsplanen for godkendelse af kvalitetsrapporten for skoleområdet tages til efterretning og
  2. Udvalget for familie og institutioner sender kvalitetsrapporten i høring blandt skolebestyrelserne og
  3. kvalitetsrapporten efter endt høring indstilles til videre behandling i Udvalget for familie og institutioner, Økonomiudvalget og Byrådet.

 • Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den 25-09-2018

  Indstilling godkendt og behandles igen efter høring.

 • Beslutning i Direktionsmøde den 24-09-2018

  Direktionen besluttede at tage tidsplanen til efterretning, og besluttede, at der udarbejdes en sag til direktionens behandling den 30. oktober 2018 efter endt høringsproces og forud for behandling i Udvalget for familie og institutioner.

 • Supplerende Sagsfremstilling

  Der er i høringsperioden indkommet tre høringssvar fra bestyrelserne for henholdsvis. Rosmus, Thorsager og Hornslet skole. Høringssvarene er vedhæftet som bilag og nedenstående er uddrag fra svarene, der peger ind i rapportens resultater:

  Rosmus:

  • Vi er overordnet set rigtig stolte af de resultater vi har opnået.
  • Rosmus Skole ligger pt. blandt de 10 bedste i Danmark ift. vores evne til at løfte elevernes afgangsprøveresultater
  • Vi arbejder fokuseret med at fastholde vores meget flotte resultater.

  Hornslet:

  • Samlet betragtet placerer skolerne i kommunen sig pænt på midten på en lang række af de udvalgte parametre.
  • Det intensiverede fokus på at gøre de unge uddannelsesparate er godt, om end det er en overvejelse, at fremfor et intensivt fokus de tre sidste skoleår i højere grad måske skal handle om at opmuntre skolerne til i hele skoleforløbet at introducere børnene til praktiske, kreative, musiske aktiviteter i skoledagen (…)
  • Det intensiverede arbejde med at åbne skolen op og i langt højere grad få bredt mulighederne for uddannelsesretninger ud er godt og bør fortsat være i fokus.

  Thorsager:

  • Thorsager skole og Børnehus har gennem de seneste tre år arbejdet målrettet med synlig, målstyret læring i fagene dansk og matematik i et tæt samarbejde mellem medarbejdere, vejledere og ledelse. Vi glæder os over, at vi de senest to år har sendt eleverne i 6. klasse videre, hvor 80 % af eleverne har opnået resultatet ”god-rigtig god eller fremragende” i de nationale tests i dansk og matematik.
  • Vi glæder os over, at vi i år opfylder målet om, at andelen af elever, der på spørgsmålet om de er blevet mobbet svarer ”aldrig” eller ”sjældent”, et steget til 100%.
 • Beslutning i Direktionsmøde den 30-10-2018

  Direktionen indstiller kvalitetsrapporten for skoleområdet til efterretning i Udvalget for familie og institutioner, Økonomiudvalget og Byrådet.

 • Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den 06-11-2018

  Udsættes til næste møde.

 • Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den 20-11-2018

  Indstilling indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets efterretning.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 12-12-2018

  Indstilles til Byrådets efterretning.

 • Beslutning i Byrådet den 19-12-2018

  Taget til efterretning.

Show video
Punkt 252 Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2019
 • Resumé

  Kommunerne har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesplan 2019 er Syddjurs Kommunes styringsværktøj til at understøtte et fleksibelt arbejdsmarked og medvirker til at indfri beskæftigelsespolitikkens mål. Der udarbejdes årligt en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats.

  Beskæftigelsesplan 2019 indstilles til godkendelse i Udvalget for erhverv og beskæftigelse og til orientering i Byrådet.

 • Sagsfremstilling

  Beskæftigelsesplan 2019 for det kommende år udstikker retningen for beskæftigelsesindsatsen.

  Beskæftigelsesplanen beskriver hvordan kommunen vil arbejde med beskæftigelsesmæssige udfordringer og arbejder hen mod realisering af de beskæftigelsespolitiske mål, som Syddjurs Kommune har sat for indsatsen.

  Processen:

  • Udvalget for erhverv og beskæftigelse godkendte på mødet den 7. november 2018 del 1 af Beskæftigelsesplanen herunder de strategiske mål:
   • Styrket virksomhedsservice
   • Unge i uddannelse eller job
   • Flere kontanthjælpsmodtagere i job
   • Fleksjobvisiterede i job
   • Flere sygemeldte tilbage i job
   • Antallet af langtidsledige dagpengemodtagere sænkes

  • Udvalget for erhverv og beskæftigelse præsenteres den 12. december 2018 for et oplæg til resultatmål samt, indsats- og udviklingsplaner for 2019. Resultatmålene er:
   • Antallet af unge på uddannelseshjælp skal gennemsnitlig være 142 helårspersoner i 2019
   • Andelen af uddannelsesparate unge skal ligge på gennemsnittet for klyngen i december 2019.
   • Der skal løbende visiteres min. 100 elever til FGU gældende fra 01.08.19.
   • Antallet af borgere på kontanthjælp skal gennemsnitligt være på 255 helårspersoner i 2019.
   • Antallet af borgere på integrationsydelse skal gennemsnitligt være på 129 helårspersoner i 2019.
   • Antallet af aktivitetsparate borgere på integrationsydelse skal falde med 25% pr. 31.12.19.
   • Antallet af sygedagpengemodtagere skal gennemsnitligt være på 507 helårspersoner i 2019
   • Antallet af delvise raskmeldinger skal stige til gennemsnitligt 100 personer i 2019
   • Antallet af borgere i Jobafklaringsforløb skal gennemsnitligt være på 187 helårspersoner.
   • Antallet af borgere på dagpenge skal gennemsnitligt være på 402 helårspersoner i 2019.
   • Antallet af langtidsledige borgere på dagpenge skal falde med 15 helårspersoner
   • Antallet af borgere på ledighedsydelse skal gennemsnitligt være på 105 helårspersoner i 2019.
   • Virksomhedsservice indhenter i 700 jobordrer i 2019, og laver et jobmatch på 50 %
   • Samarbejdsgraden skal stige til 28 % i 2019 og til 30 % i 2020

  • Under dette punkt godkender udvalget den samlede Beskæftigelsesplan 2019 inklusiv resultatmål og den overordnede beskrivelse af indsatsen.
  • Udvalget for erhverv og beskæftigelse godkender Beskæftigelsesplan 2019 på møde den 12. december 2018.
  • Sagen sendes til Byrådets orientering 19. december 2018.

  Beskæftigelsesplan 2019 vedlægges som bilag.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Beskæftigelsesplanen er handleplanen for beskæftigelsesindsatsen og i overensstemmelse med det vedtagne budget på beskæftigelsesområdet

 • Lovgrundlag

  Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. § 4 siger, at Kommunalbestyrelsen hvert år udarbejder og vedtager en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats. Planen vedtages senest den 31. december med udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål, der er udmeldt af beskæftigelsesministeren, jf. § 19. Ved Byrådets ændring af gældende kompetenceplan 25. april 2018 blev beslutningskompetencen for Erhvervs- og beskæftigelsesplaner delegeret til Udvalget for erhverv og beskæftigelse. Beslutningskompetencen for erhvervs- og beskæftigelsespolitikker ligger fortsat hos Byrådet.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller Beskæftigelsesplan 2019 til godkendelse i Udvalget for erhverv og beskæftigelse og orientering i Byrådet.

 • Beslutning i Udvalget for erhverv og beskæftigelse (EB) den 12-12-2018

  Beskæftigelsesplan 2019 godkendes med redaktionelle ændringer og fremsendes til orientering for Byrådet.

 • Beslutning i Byrådet den 19-12-2018

  Til orientering.

Show video
Punkt 253 Ryomgård Station. Endelig ekspropriationsbeslutning(Lukket punkt.)
Intet indhold til dette punkt.
Punkt 254 Køb af ejendom i Hornslet(Lukket punkt.)
Intet indhold til dette punkt.
Punkt 255 Køb af ejendom i Kolind(Lukket punkt.)
Intet indhold til dette punkt.
Punkt 256 Samtykke til videresalg af ubebygget grund i Ebeltoft
 • Resumé

  Ejer af ejendommen Julius Kajus Vej 16, 8400 Ebeltoft har rettet henvendelse til kommunen med henblik på samtykke til videresalg af grunden i ubebygget tilstand.

 • Sagsfremstilling

  Ejendommen Julius Kajus Vej 16 er en ubebygget erhvervsgrund beliggende i Ebeltoft.

  Syddjurs Kommune solgte den pågældende grund i 2008, med sædvanlig deklaration om byggepligt, tilbageskødningspligt samt forbud mod videresalg i ubebygget tilstand.

  Købesummen i 2008 udgjorde 329.000 kr. Grunden er efterfølgende solgt for 375.000 kr.

  Der er nu indgået betinget købsaftale om salg af grunden til 375.000 kr. Handlen er betinget af, at kommunen samtykker til videresalg af grunden i ubebygget tilstand.

  Kommunen ejer de to grunde, Julius Kajus Vej 18 og 20. Julius Kajus Vej 20 er udlejet til Reno Djurs, og er bragt i anvendelse til udvidelse af genbrugspladsen.

  Reno Djurs har oplyst, at der på sigt også kunne være behov for at inddrage Julius Kajus Vej 18, da der opleves en stor søgning til genbrugspladsen i Ebeltoft.

  Der har sideløbende været arbejdet på at finde plads til oplag for Natur og Vejservice, når materielgården på havnen skal bruges til andre formål. Her har der været peget på Julius Kajus Vej 18.

  Henset til, at Reno Djurs ser et potentielt behov for at benytte Julius Kajus Vej 18, foreslås det, at kommunen udnytter sin tilbageskødningsret i forhold til Julius Kajus Vej 16, idet denne kan anvendes til oplagsplads for Natur og Vejservice.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Såfremt tilbageskødningsretten udnyttes, vil det medføre en udgift på 375.000 kr. med tillæg af evt. moms. Der er ikke afsat beløb i budgettet til købet, hvorfor beløbet søges som en tillægsbevilling.

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at

  1. kommunen udnytter sin tilbageskødningsret til ejendommen Julius Kajus Vej 16, 8400 Ebeltoft, og
  2. ejendommen Julius Kajus Vej 16 købes for en købesum på 375.000 kr., og
  3. at der i 2018 gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 375.000 kr. til Ejendomme (bevilling 10.025) vedr. køb af ejendommen Julius Kajus Vej 16, 8400 Ebeltoft, der finansieres af kassebeholdningen.
 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 14-11-2018

  Udsættes til behandling i december 2018. Økonomiudvalget ønsker bl.a. belyst perspektivet for anvendelsen for Reno Djurs.

 • Supplerende Sagsfremstilling

  Forvaltningen har på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 14.11.2018 indhentet udtalelse fra Reno Djurs omkring perspektivet for anvendelsen.

  Reno Djurs oplyser følgende:

  ”Reno Djurs’ genbrugsstationer fungerer alle – uagtet fysiske forskelle - efter samme ensartede koncept. En række genbrugsstationer – med Feldballe som ”ledestjerne” – er teknisk set i fin, opdateret stand, mens andre desværre har visse fysiske begrænsninger. Som følge af, at kravene til udsortering af affaldsfraktioner vedvarende øges, er der på visse af Reno Djurs’ genbrugsstationer ind imellem pladsproblemer, der udfordrer ønsket om at kunne afvikle kundernes besøg på en hensigtsmæssig og serviceorienteret måde.

  Ikke mindst genbrugsstationernes ”Gi’ det videre”-koncept med direkte genbrug er pladskrævende. Der er fortsat potentiale for at øge det direkte genbrug, og Reno Djurs arbejder løbende på at optimere konceptet.

  Blandt andet med dette udgangspunkt pågår der i øjeblikket ombygninger af genbrugsstationerne i Ebeltoft, Grenaa og Ryomgård. Endvidere pågår planlægning vedrørende en større ombygning/udvidelse af Knebel Genbrugsstation.

  Genbrugsstationernes indretning og service er på ingen måde statisk, og der vil fortsat være potentiale for at forbedre udsortering, trafikafvikling og borgerservice. Et helt afgørende element i fortsat optimering er plads.

  Da den nuværende struktur for genbrugsstationer på Djursland fungerer hensigtsmæssigt, vil det kunne betragtes som en hensigtsmæssig fremtidssikring at sikre mulighed for at udvide genbrugsstationerne – herunder Ebeltoft.”

  Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at

  1. kommunen udnytter sin tilbageskødningsret til ejendommen Julius Kajus Vej 16, 8400 Ebeltoft, og
  2. ejendommen Julius Kajus Vej 16 købes for en købesum på 375.000 kr., og
  3. at der i 2018 gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 375.000 kr. til Ejendomme (bevilling 10.025) vedr. køb af ejendommen Julius Kajus Vej 16, 8400 Ebeltoft, der finansieres af kassebeholdningen.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 12-12-2018

  Indstilles til Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 19-12-2018

  Godkendt.