Mødedetaljer

Udvalg Dato Type Hent
Byrådet 24-06-2020 16:00 Referat Samlet dokument

Video fra mødet

Punkt 571 Spørgetid 24. juni 2020
 • Sagsfremstilling

  To spørgsmål:

  1. Vores Mols Bjerge. Overdragelse af underskriftsindsamling. Spørgsmål vedlagt som bilag. Spørgsmål besvaret af borgmester Ole Bollesen på byrådsmødet
  2. Spørgsmål om lukning af CAS. Overdragelse af underskriftsindsamling. Der udarbejdes et skriftligt svar.
Show video
Punkt 572 Revisionsberetning nummer 31 - årsregnskab 2019
 • Resumé

  Følgende byrådsbeslutning af 29. april 2020 har Syddjurs Kommunes revision BDO revideret årsberetningen og har i den forbindelse fremsendt ”Revisionsberetning nr. 31 vedrørende årsregnskabet 2019”, som fremlægges til Byrådets godkendelse.

  Den udførte revision har givet anledning til en ny revisionsbemærkning angående personsager vedrørende uddannelseshjælp og kontanthjælp.

 • Sagsfremstilling

  Følgende byrådsbeslutning af 29. april 2020 har BDO, som led i revisionen af Syddjurs Kommunes regnskab for 2018, fremsendt revisionsberetning nr. 31 – vedrørende årsregnskabet 2019. Beretningen vedrører både den løbende revision i 2018 samt den afsluttende revision af regnskabet.

  Beretningen skal jævnfør den kommunale styrelseslov fremsendes til Byrådet. Efter behandling skal beretningen fremsendes tilsynsmyndighederne.

  Revisionen konkluderer i beretningen, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt. Det vil sige, at det er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision med videre.

  Revisionen har dog givet anledning til en revisionsbemærkning. Revisionen bemærker:

  ”Personsager vedrørende uddannelseshjælp og kontanthjælp

  På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at sagsadministrationen vedrørende uddannelseshjælp og kontanthjælp ikke fuldt ud administreres i overensstemmelse med gældende regler.

  Syddjurs Kommune har vedrørende området uddannelseshjælp igangsat en række initiativer i efteråret 2019 til at sikre en forbedring af sagsadministrationen. Initiativer omfatter bl.a. ugentlige opfølgninger på rettidighed via data fra fagsystem samt opfølgning ved overskridelser. Der er ligeledes vedrørende kontanthjælp igangsat en række initiativer til at sikre rettidighed i tilbud, samtaler samt opfølgning på CV og jobsøgning. Der er bl.a. opsat styring i fagsystemet til at understøtte rettidighed. Der er ligeledes iværksat sagsgennemgange, som sammen med ledelsestilsyn vil have fokus på ovenstående.

  Vi vil foretage opfølgning i forbindelse med revisionen af kommunens regnskab for 2020.”

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller via Direktionen til Økonomiudvalget og Byrådet, at

  1. Revisionsberetning nr. 31 godkendes
  2. Revisionsberetning nr. 31 fremsendes til tilsynsmyndigheden efter Byrådets godkendelse.
  3. Revisionsberetning nr. 31 sendes til ressortministerierne efter Byrådets godkendelse.
 • Beslutning i Direktionsmøde den 08-06-2020

  Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

  1. Revisionsberetning nr. 31 godkendes
  2. Revisionsberetning nr. 31 fremsendes til tilsynsmyndigheden efter Byrådetsgodkendelse
  3. Revisionsberetning nr. 31 sendes til ressortministerierne efter Byrådets godkendelse.
 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 17-06-2020

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at

  1. Revisionsberetning nr. 31 godkendes
  2. Revisionsberetning nr. 31 fremsendes til tilsynsmyndigheden efter Byrådets godkendelse
  3. Revisionsberetning nr. 31 sendes til ressortministerierne efter Byrådets godkendelse.
 • Beslutning i Byrådet den 24-06-2020

  Byrådet

  1. godkender Revisionsberetning nr. 31
  2. fremsender Revisionsberetning nr. 31 til tilsynsmyndighed efter Byrådets godkendelse
  3. sender Revisionsberetning nr. 31 til ressortministerierne efter Byrådets godkendelse.
Show video
Punkt 573 Regnskab 2019 - godkendelse af revideret årsberetning og regnskab
 • Resumé

  Syddjurs Kommunes revision BDO har gennemgået årsberetningen og regnskabet for 2019 og fundet at regnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med de gældende retningslinjer. Årsberetning og regnskabet for 2019 med revisionen påtegning indstilles derfor til Byrådets godkendelse.

 • Sagsfremstilling

  Den 29. april 2020 godkendte Byrådet årsberetningen og regnskab for 2019 samt at videresende det til revisionen med henblik på påtegning. Årsberetningen og regnskabet er efterfølgende blevet gennemgået af kommunens revision, BDO.

  Det fremgår af påtegningen, at revisionen af årsregnskabet for Syddjurs Kommune for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019 omfatter anvendt regnskabspraksis, regnskabsopgørelse, balance, obligatoriske oversigter og noter.

  Revisionen skriver:

  ”Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.”

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller via Direktionen til Økonomiudvalget og Byrådet, at årsberetning og regnskab 2019 inklusiv den uafhængige revisors påtegning godkendes.

 • Beslutning i Direktionsmøde den 08-06-2020

  Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at årsberetning og regnskab 2019 inklusiv den uafhængige revisors påtegning godkendes.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 17-06-2020

  Økonomiudvalget indstiller Byrådet, at årsberetning og regnskab 2019 inklusiv den uafhængige revisors påtegning godkendes.

 • Beslutning i Byrådet den 24-06-2020

  Byrådet godkender årsberetning og regnskab 2019 inklusiv den uafhængige revisors påtegning.

Show video
Punkt 574 Dagsorden til generalforsamling i Syddjurs Spildevand A/S 24. august 2020
 • Resumé

  Syddjurs Spildevand A/S afholder generalforsamling den 24. august 2020 kl. 16.30.

  I den forbindelse skal Økonomiudvalget og Byrådet drøfte og fremsende eventuelle punkter til dagsordenen, der behandles under punktet Eventuelt, forud for afholdelsen af generalforsamlingen.

 • Sagsfremstilling

  Udvalget for natur, teknik og miljø, Økonomiudvalget og Byrådet drøftede emner til dagsordenen for Syddjurs Spildevand A/S’ generalforsamling på deres møder i marts 2020 og indsendte punkterne til behandling på bestyrelsesmøde i Syddjurs Spildevand A/S.

  Herefter har Syddjurs Spildevand A/S udarbejdet en dagsorden, der, efter godkendelse i bestyrelsen for Syddjurs Spildevand A/S, fremsendes til Økonomiudvalgets og Byrådets drøftelse, hvilket sker med denne sag.

  Generalforsamlingen afvikles med invitation af det samlede Byråd, bestyrelsen, direktør og relevante medarbejdere, men dog sådan, at det er borgmesteren, der repræsenterer Byrådet i beslutningen.

  Dagsorden for generalforsamlingen 24. august 2020:

  1. Valg af dirigent.

  Poul Møller forslås som dirigent

  1. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt ledelsesberetning til godkendelse.

  Bestyrelsen for Syddjurs Spildevand foreslår BDO som revisor.

  1. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.

  1. Valg af formand.

  1. Valg af næstformand.
  2. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

  1. Valg af revisor.

  1. Eventuelt, herunder behandling af indkomne forslag.

  Herudover har Byrådet på deres møde den 25. marts 2020 besluttet at følgende ønskes optaget på dagsordenen til generalforsamlingen:

  1. Vandvision 2050 og herunder planens hovedpunkter og økonomi i den forbindelse.
  2. Overtagelse af spildevandsanlægget ved Lübker Golf.
  3. Samarbejde med Aqua Djurs.
  4. Syddjurs Spildevand som potentiel aktør indenfor vandforsyning.
  5. Anlæg og vedligeholdelse af forsinkelsesbassiner så man undgår eutrofiering og opnår høj biodiversitet og rekreativ værdi.
 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Ingen umiddelbare bemærkninger til økonomi eller organisatoriske konsekvenser.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at dagsordenen til generalforsamlingen i Syddjurs Spildevand A/S tages til efterretning.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 17-06-2020

  Økonomiudvalget indstiller Byrådet, at dagsordenen til generalforsamlingen i Syddjurs Spildevand A/S tages til efterretning.

 • Beslutning i Byrådet den 24-06-2020

  Byrådet tager dagsordenen til generalforsamling i Syddjurs Spildevand A/S til efterretning.

Show video
Punkt 575 Klimahandlingsplan 2020. Forslag til visioner og målsætninger
 • Resumé

  Udvalget for natur, teknik og miljø godkendte 14. januar 2020 proces- og tidsplan for en ny Klimahandlingsplan for Syddjurs Kommune. Klimahandlingsplanen er Syddjurs Kommunes bidrag til at nå det nationale mål om reduktion af udledningen af drivhusgasser på 70 % i 2030. Som sådan skal planen understøtte folketingets beslutninger på klimaområdet og den praktiske udmøntning af den kommende klimalov.

  I henhold til tidligere aftale om procesforløb fremlægges hermed forslag til Byrådets strategi for området herunder konkrete forslag til politiske visioner og målsætninger.

 • Sagsfremstilling

  Syddjurs Kommunes nuværende klimahandlingsplan blev vedtaget i 2012 og står overfor en revision i 2020. Udvalget for natur, teknik og miljø godkendte med sagen den 14. januar 2020, at klimahandlingsplanen både skal indeholde handlinger for at begrænse udledningen af drivhusgasser i kommunen samt at udvikle robusthed mod skader og tab fra oversvøm­melser og skybrud.

  Her blev det også godkendt, at de politiske pejlemærker for klimahandlingsplanens indhold skal være:

  • FNs verdensmål og Bæredygtighedsudvalgets anbefalinger.
  • Tilslutning til Danmarks Naturfredningsforenings initiativ ”Kommune Plus”.

  Administrationen har i vedlagte bilag udarbejdet forslag til Byrådets visioner, målsætninger og konkrete handlinger. Disse er:

  Effektmålinger og dokumentation for indsatser

  • Udarbejdelse af energi- og klimaregnskaber

  Videreudvikling af varmeforsyning

  • Grøn omstilling af varmeforbruget
  • Konvertering af olie- og elvarme til varmepumper
  • Eventuel revision af kommunens varmeplan

  Kommunens egen CO2 indsats i den kommunale drift

  • Energibesparelse på kommunale bygninger
  • Grøn indkøbspolitik
  • Bæredygtig kørsel

  Reduktion af drivhusgasser fra landbruget og naturen

  • Gennemførelse af lavbundsprojekter via kommunal facilitering
  • Jordfordeling og mere effektiv drift af landbrugsjorde
  • Skovrejsning
  • Eventuel revision af kommunens biogasplan

  Reduktion af CO2 fra transportsektoren

  • Fremme omstillingen fra fossile drivmidler til el, biodiesel mm.
  • Etablering af elladestandere ved private virksomheder og i det offentlige rum

  Strategiske partnerskaber

  • Klimaaftaler med virksomheder, forsyningsselskaber og foreninger.
 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Der er i år budgetteret med 1 mio. kr. til udarbejdelse af klimahandlingshandling inkl. ansættelse af klimakoordinator til at faciliteterne processen. Fra 2021 og i overslagsårene er der afsat 500.000 kr. til at videreføre ansættelsen af klimakoordinatoren.

 • Lovgrundlag

  Folketingets aftale om klimalov af 6. december 2019.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller via Direktionen til Udvalget for natur, teknik og miljø, Økonomiudvalget og Byrådet, at godkende strategioplægget som grundlag for det videre arbejde med klimahandlingsplanen.

  Direktionens beslutning foreligger på udvalgsmødet.

 • Beslutning i Direktionsmøde den 02-06-2020

  Direktionen indstiller til Udvalget for natur, teknik og miljø, Økonomiudvalget og Byrådet at godkende strategioplægget som grundlag for det videre arbejde med klimahandlingsplanen.

 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 04-06-2020

  Udvalget for natur, teknik og miljø indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at godkende strategioplægget, med redaktionelle ændringer, som grundlag for det videre arbejde med klimahandlingsplanen.

  Forslag til tidsplan og proces blev fremlagt i mødet og vedlægges sagen og indstilles ligeledes til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 17-06-2020

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at godkende strategioplægget som grundlag for det videre arbejde med klimahandlingsplanen.

 • Beslutning i Byrådet den 24-06-2020

  Sagen sendes tilbage til Udvalget for natur, teknik og miljø.

Show video
Punkt 576 Affaldsplan for Syddjurs Kommune 2020 til 2026. Godkendelse af forslag
 • Resumé

  Der fremlægges forslag til affaldsplan for Syddjurs Kommune for perioden 2020 til 2026.

 • Sagsfremstilling

  Ifølge affaldsbekendtgørelsen skal kommunalbestyrelsen hvert sjette år udarbejde en 12-årig plan for kommunens håndtering af affald.

  Tidligere har Reno Djurs og de to ejerkommuner i fællesskab udarbejdet fem generationer af fælleskommunale affaldsplaner, nemlig i henholdsvis 1996, 2000, 2004, 2009 og 2014. Den nuværende fælles affaldsplan er i al væsentlighed realiseret.

  Indhold

  En affaldsplan skal indeholde:

  1. en kortlægningsdel, som beskriver status for affaldsområdet i kommunen,
  2. en målsætningsdel, som redegør for kommunens overordnede målsætninger på affaldsområdet og
  3. en planlægningsdel med særlig fokus på planlægningens første seks år af planperioden.

  På baggrund af idéfasens resultater og de politiske pejlemærker er der formuleret 12 overordnede målsætninger for affaldsplanen, som Udvalget for natur, teknik og miljø tidligere har godkendt:

  1. Dagrenovationsordningen udvides
  2. Genbrug af affald skal øges
  3. Genbrugsstationerne skal styrkes
  4. Kommunen skal gå forrest – med blandt andet cirkulær økonomi og affaldssortering
  5. Ressourcebevidste børn og unge
  6. Information og formidling, der rykker
  7. Deponeringsanlægget i Glatved som foregangsanlæg
  8. Sikker drift og forsyning
  9. Vi samarbejder
  10. Mere kvalitet i affaldsbehandlingen
  11. Gode jobs og godt arbejdsmiljø
  12. Mere genanvendelse af erhvervsaffaldet

  Processen

  De politiske pejlemærker for affaldsplanens indhold og procesforløb er indledningsvist drøftet i forbindelse med revisionen af Byrådets ejerstrategi for Reno Djurs I/S. Udmeldinger fra Miljøstyrelsen og FNs verdensmål for bæredygtighed har også givet vigtige politiske pejlemærker.

  Der er henover foråret og sommeren 2019 gennemført en borgerinddragelsesproces i affaldsplanens idéfase. Resultatet af denne proces er blevet afrapporteret til ejerkommunernes tekniske udvalg, henholdsvis Udvalget for natur, teknik og miljø i Syddjurs Kommune og Miljø- og teknikudvalget i Norddjurs Kommune. De to udvalg har desuden drøftet dem sammen på et fælles dialogmøde.

  I medfør af affaldsbekendtgørelsen skal det inden planens endelige godkendelse offentliggøres, at forslag til affaldsplan foreligger, samt at der inden for en frist på mindst otte uger efter offentliggørelsen er adgang til at kommentere det fremlagte forslag.

  Reno Djurs’ bestyrelse har i den forbindelse bedt om, at Reno Djurs’ administration i samarbejde med kommunerne udarbejder en kommunikationsplan for høringen.

  Efter høringen vil Administrationen og teknikere fra Reno Djurs I/S behandle de indkomne bemærknin­ger og herefter fremlægge et forslag til endelig affaldsplan for Reno Djurs’ bestyrelse og efterfølgende interessentkommunerne.

  Det skal i øvrigt oplyses, at Miljøministeren forventes at fremlægge en national affaldsplan i offentlig høring i januar 2020. Det forventes, at et centralt element heri vil blive branchefælles standarder for sorteringskriterier og indsamlingsordninger til kommunerne med det formål at gøre affaldsordningerne i landets kommuner mere ensartede.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Udarbejdelsen af den fremlagte affaldsplan er overvejende udført og finansieret af Reno Djurs. Administrationens bidrag til planen er udført inden for eget budget.

 • Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om affald, bekendtgørelse nr. 224 af 8. marts 2019.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller via Direktionen til Udvalget for natur, teknik og miljø og Byrådet, at

  1. forslag til affaldsplan 2020-2026 godkendes
  2. forslag til affaldsplan 2020-2026 sendes i offentlig høring i mindst otte uger
 • Beslutning i Direktionsmøde den 06-01-2020

  Direktionen indstiller til Udvalget for natur, teknik og miljø og Byrådet, at

  1. forslag til affaldsplan 2020-2026 godkendes
  2. forslag til affaldsplan 2020-2026 sendes i offentlig høring i mindst otte uger.
 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 14-01-2020

  Udvalget for natur, teknik og miljø indstiller til Byrådet, at

  1. forslag til affaldsplan 2020-2026 godkendes
  2. forslag til affaldsplan 2020-2026 sendes i offentlig høring i mindst otte uger.

 • Beslutning i Byrådet den 29-01-2020

  Byrådet godkender forslag til affaldsplan 2020-2026 og sender forslaget i offentlig høring i mindst otte uger.

 • Supplerende Sagsfremstilling

  Vedlagte forslag til affaldsplan for Syddjurs og Norddjurs kommuner har været i offentlig høring i perioden fra 24. februar 2020 til 19. april 2020. Sideløbende med den offentlige høring er der gennemført en kommunikationsproces, der har omfattet følgende:

  • Etablering af en særlig ”Sig noget om affaldsplanen”-hjemmeside
  • Udsendelse af pressemeddelelse om affaldsplanen
  • Annoncer i lokale ugeaviser om affaldsplanen, og om muligheden for at afgive høringssvar
  • Kampagne om høringen på kommunens sociale medier
  • Kontakt til udvalgte organisationer og foreninger om den offentlige høring
  • Annoncering af offentligt borgermøde hos Reno Djurs I/S – som dog efterfølgende blev aflyst på grund af for få tilmeldinger

  De modtagne bemærkninger er vedlagt ukommenteret i bilag. Der er modtaget et høringssvar med alm. post, der især omhandler benyttelse af genbrugspladser, og 24 høringssvar via hjemmesidens høringsportal. En stor del af disse omhandlede affaldssortering. Administrationen vurderer umiddelbart, at de modtagne høringssvar ikke giver anledning til ændringer af den fremlagte affaldsplan 2020

  Supplerende skal det bemærkes, at Miljøstyrelsen forventer at udsende ny national affaldsplan i høring senere på året. Når dette sker, vil Reno Djurs I/S udarbejde forslag til ny renovationsordning baseret på de kommende nye, nationale retningslinjer om ensartet affaldssortering i Danmark.

  Indstilling

  Direktøren indstiller til Udvalget for natur, teknik og miljø, Økonomiudvalget og Byrådet, at

  1.de modtagne høringssvar tages til efterretning.

  2.den fremlagte affaldsplan 2020 godkendes.

 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 04-06-2020

  Udvalget for natur, teknik og miljø indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

  1. de modtagne høringssvar tages til efterretning.
  2. den fremlagte affaldsplan 2020 godkendes.
 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 17-06-2020

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at sagen tilbagesendes til Administrationen og fornyet behandling i Udvalget for natur, teknik og miljø set i lyset af nyligt forlig på området i Folketinget.

 • Beslutning i Byrådet den 24-06-2020

  Kim Lykke Jensen (F) stiller et ændringsforslag: ”Indstillingen fra Udvalget for natur, teknik og miljø godkendes, så det fremlagte forslag til affaldsplan 2020 godkendes”.

  Ændringsforslaget godkendes.

Show video
Punkt 577 Træer i Syddjurs Kommune. Status og perspektiver
 • Resumé

  Udvalgsformanden har ønsket, at Udvalget for natur, miljø og teknik drøfter status og perspektiver og administration af træer i Syddjurs Kommune.

  Udvalget for natur, teknik og miljø anmodes om at tage stilling til udarbejdelse af et formelt administrationsgrundlag for træer i Syddjurs Kommune.

 • Sagsfremstilling

  Træer er en vigtig del af vores kulturmiljøer– herunder i vores herregårdsmiljøer, parker og byrum, og de er en central del af den grønne ressource.

  Derfor er de vigtige at bevare af såvel biologiske, fysiologiske, rekreative og æstetiske grunde.

  Et formelt administrationsgrundlag kan sætte retningen for:

  • Træers betydning for biodiversitet, klima og borgernes livskvalitet
  • Forvaltningen af træer i kommunale parker og anlæg
  • Forvaltningen af træer i kommunale skove
  • Øgningen af træer og lunde i byerne gennem samarbejder
  • Træer langs kommunale veje
  • Behandling af borgerhenvendelser om ønsker til beskæring eller fældning af træer på kommunale arealer.

  Administration har søgt at formulere eksempler på mulige målsætninger med udgangspunkt i dagens praksis og disponering. Et område kan udvikles, hvis dette måtte ønskes politisk, hvilket dog kan forudsætte en ændret prioritering af ressourcerne. Dette kunne for eksempel være i forhold til i hvilken udstrækning, der prioriteres ressourcer til pleje af enkelte træer, eller balancen mellem urørt skov og aktiv skovdrift.

  Enkelte kommuner går i deres træpolitikker ganske langt ved at udpege bevaringsværdige træer, og blandt andet vurdere systematisk, om træer skal beskyttes gennem lokalplanlægningen. Eksempler på sådanne politikker ses blandt andet i Gentofte, Frederiksberg og Taarnby Kommuner.

  I en kommune som Syddjurs med mange mindre byer, landsbyer, og store landområder, vurderes det, at en sådan tilgang alt andet lige vil være mindre påkrævet end i mere urbane kommuner, hvor presset på de enkelte træer og grønne oaser som følge af byudviklingsinteresser ofte er stort. Endvidere vil tilgangen være ganske ressourcekrævende og vil forudsætte tilførsel af ressourcer til Administrationen.

  Det foreslås, at et administrationsgrundlag i Syddjurs Kommune bør være et kortfattet dokument, som sigter mod at danne grundlag for den daglige forvaltningspraksis på kommunale arealer.

  Parker og grønne kiler

  Parkerne og de grønne kiler er en del af kommunens grønne struktur. Her er træer og bevoksninger med til at skabe facon og fylde på arealerne. Det grønne er en del af den fælles ramme, der gør by og landskab attraktivt, og er med til at tegne nye landskaber, og træer er med til at skabe oplevelser og variation i landskabet og i byen.

  En målsætning for parker og grønne områder kunne være:

  • At antallet af træer i kommunens parker og grønne områder som minimum skal bevares og over tid øges
  • At pasningen af træer skal ske på en måde, så risiko for sygdomme råd og svamp er mindst mulig
  • At sunde træer som udgangspunkt ikke fældes.
   Hvor fældning af træer viser sig nødvendig, skal der så vidt muligt foretages genplantning på baggrund af konkret skøn, hvis det er hensigtsmæssigt det pågældende sted
  • Som udgangspunkt planter Syddjurs træer af hjemmehørende arter.

  En sådan målsætningen vurderes at kunne rummes i den daglige drift.

  Principielt set kan man også have som målsætning, at træer som udgangspunkt kun fældes af hensyn til sikkerheden, eller hvis de vanskeligt kan reddes. En sådan målsætning vil indebære øgede udgifter til pleje af træer, og forudsætte en tilførsel af ressourcer.

  Arealer ved kommunale institutioner og andre bynære arealer/pladser

  Også her kunne en målsætning være, at

  • antallet af træer som minimum skal bevares og over tid øges.
  • sunde træer som udgangspunkt ikke fældes.

  Samskabelse om træer i byer og landsbyer

  I Ebeltoft er der på kommunale arealer etableret æblelunde, hvilket kunne udbredes til flere steder.

  En målsætning kunne således være at

  • Kommunen opfordrer til samarbejder om at etablere mindre lunde rundt om i kommunen. Sådanne projekter kan for eksempel søge midler fra naturpuljen.
   Alt andet lige kan der dog ofte være afledte konsekvenser for driften af et område, hvilket skal afklares i det enkelte tilfælde.

  Kommunale skove

  Kommunens skove drives ud fra et ”hvile i sig selv princip”, hvor det inden for denne økonomiske ramme søges at balancere mellem hensynet til de ovennævnte interesser således, at der både kan foregå friluftsliv, skabes forøget biodiversitet, ligesom driften udgør det nuværende økonomiske grundlag for at finansiere aktiviteterne i skoven.

  En målsætning kunne være at

  • Kommunens drift af skovene sker efter et ”hvile-i-sig-selv” princip i en afvejet prioritering af de mange interesser der knytter sig til skoven, herunder
   • forøgelse af biodiversitet,
   • klimasikring i form af CO2-binding og
   • fritids/friluftsinteresser.

  Denne prioritering følger retningslinierne i kommunens skovpolitik fra 2009.

  Henvendelser fra borger/naboer vedrørende beskæring eller fældning af træer på kommunale arealer

  Administrationen får jævnligt henvendelser fra borgere (især naboer) til kommunale områder med ønsket om, at kommunen beskærer eller fælder træer. Ofte begrundes ønsket i udsigt, skyggevirkning, andre oplevede gener eller evt. fysisk påvirkning af bygninger.

  Ofte kan der også være juridiske forhold for eksempel hegnsloven, som gør sig gældende.

  Her søger Administrationen i udgangspunktet en pragmatisk løsning på baggrund af den konkrete situation, som indebærer, at især større træer i udgangspunktet bevares, med respekt for henvenderens behov og situation. I vurderingen er fokus på elementer som:

  • Træets/beplantningens art, alder, sundhed, æstetik og funktion samt placering (i forhold til skel)
  • Om træet/beplantningen er til fare for den pågældende grundejers ejendom og sikkerhed
  • Planmæssige eller lovgivningsmæssige forhold
  • Om en eventuel beskæring eller fældning indgår i den almindelige drift og naturlige pleje.

  En målsætning for Administrationen af henvendelser fra borgere kunne være, at beskæring eller fældning ikke imødekommes, hvis hensynet alene skyldes:

  • Manglende udsigt
  • Skyggevirkning på grunden som ikke overstiger en ”tålegrænse”
  • Nedfaldne blade med videre.

  Samt at beskæring/fældning kan komme på tale, hvis der er risiko for mennesker eller materielle værdier.

  En sådan målsætning vil muliggøre en mere klar, konsistent og enkel kommunikation. Omvendt vurderer Administrationen, at det også kan mindske muligheden for at finde en løsning i det konkrete tilfælde.

  I sjældnere tilfælde ses der eksempler på, at naboer selv har beskåret eller fældet træer på kommunens arealer. Når Administrationen bliver opmærksom på sådanne forhold, vurderes reaktionen i det konkrete tilfælde.

  Eksempelvis Køge Kommune har som politik, at et sådant hærværk politianmeldes. Det er ikke Administrationens hidtidige erfaring, at der har været behov for en sådan skærpelse.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Ingen umiddelbare bemærkninger til økonomi og organisatoriske konsekvenser.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller til Udvalget for natur, miljø og teknik at godkende, at der skal udarbejdes et administrationsgrundlag for træer jævnfør beskrivelsen i sagsfremstillingen, herunder:

  1. administrationsgrundlaget omhandler kommunens egne arealer.
  2. administrationsgrundlaget vil have fokus på bevaring og øgning af træer i en afbalanceret drift og pleje af kommunens arealer, inden for de eksisterende ressourcer, jævnfør de sagsfremstillingen beskrevne forslag til mulige målsætninger.
  3. beslutte hvorvidt administrationsgrundlaget skal indeholde konkrete retningslinjer for borger/nabohenvendelse vedrørende beskæring/fældning af træer på kommunale arealer.
 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 12-05-2020

  Udvalget for natur, teknik og miljø indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at godkende, at der udarbejdes en politik for træer jævnfør beskrivelsen i sagsfremstillingen herunder:

  1. træpolitikken omhandler kommunens egne arealer
  2. træpolitikken vil have fokus på biodiversitet, bevaring, og øgning af træer og proaktivitet i en afbalanceret drift og pleje af kommunens arealer, inden for de eksisterende ressourcer, jævnfør de i sagsfremstillingen beskrevne forslag til mulige målsætninger
  3. at træpolitikken skal ikke indeholde konkrete retningslinjer for borger/nabohenvendelse vedrørende beskæring/fældning af træer på kommunale arealer
  4. træpolitikken skal orientere sig imod Bæredygtighedsudvalgets anbefalinger på området.

  Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V) og Grethe Møgelvang (O) kan ikke tiltræde beslutningen, da de finder et administrationsgrundlag tilstrækkeligt.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 20-05-2020

  Økonomiudvalget indstiller indstilling fra Udvalget for natur, teknik og miljø til Byrådets godkendelse.

  Claus Wistoft (V), Christopher Pedersen (V) og Tommy Bøgehøj (C) tager forbehold.

 • Beslutning i Byrådet den 27-05-2020

  Venstre stiller følgende ændringsforslag:

  • at tilbagesende sagen til behandling i Udvalget for natur, teknik og miljø.

  For forslaget stemte: Ole Bollesen (A) Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Michael Stegger Jensen (A) Laila Sortland (O) Riber Hog Anthonsen (V) Jan Fischer (A) Else Marie Høgh (V) Jan Kjær Madsen (B) Kim Lykke Jensen (F) Ole S. Hansen (A) Tommy Bøgehøj (C) Christoffer Pedersen (V) Morten Siig Henriksen (F) Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V) Michael Aakjær (A) Marianne Kirkegaard (V) Mette Foged (Å) Christian Haubuf (A) Gunnar Sørensen (V) Helle Røge (F) Niels Gyldenlund Mikkelsen (A) Michael Mikkelsen (O) Torben Therkelsen (V) Anita Søholm (A) og Grethe Møgelvang (O).

  Imod forslaget stemte: Jesper Yde Knudsen (Ø).

  Med stemmerne 26 for og 1 imod, beslutter Byrådet at tilbagesende sagen til behandling i Udvalget for natur, teknik og miljø.

 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 04-06-2020

  Udvalget for natur, teknik og miljø indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at godkende, at der

  udarbejdes en delpolitik for træer og beplantning jævnfør beskrivelsen i sagsfremstillingen:

  Delpolitikken tænkes at indeholde et basalt værdisæt for kommunale træer og beplantning ud fra tesen: ”Der skal være en god grund til at fjerne beplantning.”

  Endvidere hviler delpolitikken på følgende:

  1. træpolitikken omhandler kommunens egne arealer

  2. træpolitikken vil have fokus på biodiversitet, klima, bevaring af kulturhistoriske miljøer og de gamle træer. Hertil også øgning af træer og proaktivitet i en afbalanceret drift og pleje af kommunens arealer, inden for de eksisterende ressourcer, jævnfør de i sagsfremstillingen beskrevne forslag til mulige målsætninger.

  3. at træpolitikken skal ikke indeholde konkrete retningslinjer for borger/nabohenvendelse

  vedrørende beskæring/fældning af træer på kommunale arealer

  4. træpolitikken skal orientere sig imod Bæredygtighedsudvalgets anbefalinger på området.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 17-06-2020

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at godkende, at der udarbejdes en delpolitik for træer og beplantning jævnfør beskrivelsen i sagsfremstillingen:

  Delpolitikken tænkes at indeholde et basalt værdisæt for kommunale træer og beplantning ud fra tesen: ”Der skal være en god grund til at fjerne beplantning.”

  Endvidere hviler delpolitikken på følgende:

  1. træpolitikken omhandler kommunens egne arealer
  2. træpolitikken vil have fokus på biodiversitet, klima, bevaring af kulturhistoriske miljøer og de gamle træer. Hertil også øgning af træer og proaktivitet i en afbalanceret drift og pleje af kommunens arealer, inden for de eksisterende ressourcer, jævnfør de i sagsfremstillingen beskrevne forslag til mulige målsætninger.
  3. at træpolitikken skal ikke indeholde konkrete retningslinjer for borger/nabohenvendelse vedrørende beskæring/fældning af træer på kommunale arealer
  4. træpolitikken skal orientere sig imod Bæredygtighedsudvalgets anbefalinger på området.
 • Beslutning i Byrådet den 24-06-2020

  Byrådet godkender, at der udarbejdes en delpolitik for træer og beplantning jævnfør beskrivelsen i sagsfremstillingen:

  Delpolitikken tænkes at indeholde et basalt værdisæt for kommunale træer og beplantning ud fra tesen: ”Der skal være en god grund til at fjerne beplantning.”

  Endvidere hviler delpolitikken på følgende:

  1. træpolitikken omhandler kommunens egne arealer
  2. træpolitikken vil have fokus på biodiversitet, klima, bevaring af kulturhistoriske miljøer og de gamle træer. Hertil også øgning af træer og proaktivitet i en afbalanceret drift og pleje af kommunens arealer, inden for de eksisterende ressourcer, jævnfør de i sagsfremstillingen beskrevne forslag til mulige målsætninger
  3. at træpolitikken ikke skal indeholde konkrete retningslinjer for borger/nabohenvendelse vedrørende beskæring/fældning af træer på kommunale arealer
  4. træpolitikken skal orientere sig imod Bæredygtighedsudvalgets anbefalinger på området.
Show video
Punkt 578 Strategi for havne
 • Resumé

  Sagen indstilles med henblik på godkendelse af oplæg til strategi for havne i Syddjurs Kommune.

 • Sagsfremstilling

  Der findes en lang række havne i Syddjurs Kommune. Ejerforhold, driftsform og vedligeholdelse varierer fra havn til havn, og de fleste forhold er historisk betinget.

  Administrationen har udarbejdet udkast til strategi for havne med henblik på ensretning i forhold til ejerforhold, driftsform og vedligeholdelsesforpligtelser. Strategien er tænkt som grundlaget for, hvordan kommunens stillingtagen til projekter skal være som udgangspunkt.

  Strategien forudsættes udmøntet ved konkrete beslutningssager vedrørende de enkelte havne på baggrund af forhandlinger med havnebestyrelserne og med behørig hensyntagen til de forhold, der gør sig gældende i de pågældende havne. Der er således tale om en overordnet strategi, og der kan være lokale forhold, der gør, at strategien alene kan udmøntes delvist.

  Udover ejerforhold og driftsform er der løbende drøftelser mellem Administrationen og havnene om vedligehold herunder i særlig grad vedligehold af broanlæg og kystsikring. Begge dele kan medføre betydelige omkostninger, og der vil i de kommende år desuden skulle tages stilling til opgradering af flere havne. Kommunens ansvar for vedligehold varierer fra havn til havn, og forpligtelsen følger af de indgåede aftaler, ejerskab med videre. Det foreslås, at vedligeholdelsesforpligtelser i videst muligt omfang pålægges de selvejende institutioner efter forhandling. Der kan i visse tilfælde være behov for, at der i forbindelse med overdragelsen gennemføres konkrete vedligeholdelsesarbejder.

  Der er også igangværende udviklingsprojekter igangsat for flere havne, herunder kan nævnes Knebel Bro (Det Blå Torv) og Skødshoved Bro Jollehavn, der har et igangværende projekt med uddybning og etablering af flydebroer. Strategien lægger op til, at disse projekter i videst muligt omfang gennemføres af de selvejende institutioner, men at der fortsat vil være mulighed for at søge medfinansiering og tilskud på tilsvarende vis som i dag.

  Det bemærkes, at der i strategien lægges op til, at Ebeltoft Trafikhavn fortsat skal være en kommunalejet og kommunaldrevet havn. Baggrunden for dette er, at Ebeltoft Trafikhavn er en vigtig havn for Ebeltoft og Syddjurs Kommune og ved, at kommunen bevarer ejerskab og drift, vil det være nemmere at styre udviklingen. Kommunen ejer en stor del af arealerne på havnen i Ebeltoft og udlejer til virksomheder. Havnen indgår endvidere som vigtigt element i Ebeltoft i Udvikling, ligesom der på baggrund af nuværende ejer og driftsform ikke på nuværende tidspunkt er en selvejende institution at overdrage havnen til.

  Såfremt oplæg til strategien godkendes, er det vigtigt, at der etableres en organisatorisk ramme for samarbejdet med havnene angående udmøntning af strategien. Det foreslås derfor, at der oprettes en samarbejdsgruppe bestående af formændene fra alle havne og relevante medarbejdere fra Administrationen. Samarbejdsgruppen skal medvirke til, at der drages nytte af de gode erfaringer på tværs af havnene.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Der har de seneste år været afsat og forbrugt cirka 0,5 mio. kr. årligt på lystbådehavne. Dette beløb dækker alene nødtørftige reparationer, og beløbet vil formentlig ikke være tilstrækkeligt til at dække alle vedligeholdelsesforpligtelser, der skal gennemføres inden overdragelse.

  Det forventes derfor, at overdragelsen af vedligeholdelsesforpligtelserne vil være en flerårig proces, for at sikre, at kommunen ikke pådrages store omkostninger på én gang.

  På baggrund af forhandlingerne med de enkelte havne, vil de økonomiske forhold blive belyst, således at de konkrete beslutningssager vedrørende de enkelte havne vil blive suppleret med budgetforslag, således at udgifterne kan indarbejdes i den langsigtede anlægsplan.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller via Direktionen til Udvalget for natur, teknik og miljø, Økonomiudvalget og Byrådet, at oplæg til strategi for havne godkendes.

 • Beslutning i Direktionsmøde den 25-05-2020

  Direktionen indstiller til Udvalget for natur, teknik og miljø, Økonomiudvalget og Byrådet, at oplæg til strategi for havne godkendes.

 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 04-06-2020

  Udvalget for natur, teknik og miljø indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at oplæg til strategi for havne godkendes.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 17-06-2020

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at oplæg til strategi for havne godkendes.

 • Beslutning i Byrådet den 24-06-2020

  Byrådet godkender oplægget til strategi for havne.

Show video
Punkt 579 Lokalplan for udvidelse af erhvervsområde ved Møllebakken i Knebel (Knebel genbrugsstation). Forslag
 • Resumé

  Udvalget for plan, udvikling og kultur besluttede på møde den 16. januar 2019 at igangsætte en lokalplanproces for et erhvervsområde ved Møllebakken i Knebel, som blandt andet rummer udvidelsesmulighed af den eksisterende genbrugsstation på Møllevej 4b. Administrationen har nu udarbejdet et udkast til lokalplanforslag nummer 425, som er vedlagt dagsordenen som bilag.

  Byrådet anmodes om, at træffe beslutning om vedtagelse af lokalplanforslaget med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i seks uger.

 • Sagsfremstilling

  Lokalplanforslaget er igangsat på baggrund af ansøgning fra Schønherr på vegne af Reno Djurs om udvidelse af den eksisterende genbrugsstation på Møllevej 4b.

  Lokalplanens område omfatter et areal på cirka 26.184 m2 og rummer mulighed for at den eksisterende genbrugsstation kan forlænges mod nord med et areal på cirka16.490 m2. Lokalplanens delområde I udlægges til erhverv i form af eksempelvis genbrugsstation og delområde II udlægges til erhverv med mulighed for en udvidelse af den eksisterende erhvervsvirksomhed.

  Delområde I disponeres med en afstandszone i en bredde på 19 meter mod vest og cirka 10 meter mod nord. Afstandszonen sikrer et areal til etablering af skråningsanlæg og afskærmende beplantning samt eventuel støjvold. Arealet skråner fra kote 35 i nordvest til kote 28,5 mod øst og anlægget kan således placeres i afgravningen og vil ligge lavt i landskabet og blive delvist skjult set fra vest. Afstandszonen betyder også, at der er cirka 64 meter til nærmeste beboelsesbygning fra anlægget.

  I delområdet udlægges et byggefelt i den vestligste del, hvor der må etableres ny bebyggelse i maksimalt 6 meters højde. Skorstene, antenner, ventilationsafkast og lignende kan dog have en større højde. Dog maksimal 1 meter over tagfladens højeste punkt.

  Delområde II giver mulighed for en udvidelse af eksisterende virksomhed. Der må indenfor delområdet etableres bebyggelse i op til 8,5 meters højde.

  Lokalplanen udlægger desuden areal til plantebælter i mindst 5 meters bredde, der skal afskærme erhvervsområdet visuelt set fra det åbne land.

  Ejerforhold

  Ejendommene indenfor lokalplanområdet er ved planens udarbejdelse ejet af henholdsvis Syddjurs Kommune (matr. 1bd Knebel by, Knebel), og privat ejet (matr. 1bc og matr. 20l Agri by, Agri)

  Det er en forudsætning for etablering af udvidelsen af genbrugsstationen, at en del af 20l erhverves til formålet af Syddjurs Kommune med henblik på udlejning til Reno Djurs. Syddjurs Kommune har tidligere taget kontakt til grundejer og arbejder på at opnå en frivillig aftale om salg af arealet. Der vil igen blive taget kontakt til grundejer efter vedtagelsen af lokalplanforslaget.

  Der har forud for udarbejdelse af lokalplanforslaget været dialog med den eksisterende virksomhed på ejendommen, der imødeser en fremtidig udviklingsmulighed, men ikke for tiden har aktuelle udviklingsplaner.

  Der har ligeledes været dialog med ejer af nærmeste bolig på Møllevej 7, som på baggrund af denne dialog har fremsendt indsigelse mod planlægningen for genbrugsstationen på arealet. Indsigelsen er vedlagt dagsordenen som bilag 4.

  Indsigelsens spørgsmål vurderes, at blive besvaret i lokalplanens redegørelse samt afgørelse og screening om miljøvurdering. Indsigelsens øvrige spørgsmål og kommentarer vil blive vurderet og besvaret efter den offentlige høring.

  Offentlig høring

  Høringsperioden er fire uger jævnfør Planloven, men forløber henover sommerferien og anbefales udvidet til 6 uger og forventes således at forløbe fra den 7. juli til den 18. august 2020.

  Miljøklasser

  Området er omfattet af gældende kommuneplanramme 4.1.E3 som udlægger området til erhverv indenfor miljøklasse 1-3. En genbrugsstation kategoriseres som en virksomhed indenfor miljøklasse 4 i henhold til Syddjurs Kommunes vejledende liste over virksomheders placering i miljøklasser.

  Miljøklasser er vejledende jf. Miljøministeriets vejledning om miljøklasser. Der kan således forekomme situationer, der berettiger en virksomhed til en anden miljøklassificering, end angivet i miljøklasseskemaet. Genbrugsstationen er på den baggrund vurderet konkret.

  Administrationen har således vurderet, at anlægget kan kategoriseres som en virksomhed indenfor miljøklasse 3, blandt andet ved, at genbrugsstationen er disponeret på en måde, hvor der er tilrettet på driften, således at eksempelvis støjende funktioner er placeret, der hvor det giver mindst anledning til støjgener for nærmeste beboelser og der er sikret en bedre trafikafvikling/betjening ved at områdets køre-/manøvreareal udvides.

  Den angivne disponering som fremgår af illustrationsplan på side 10 og som beskrevet ovenfor, udgør et eksempel på hvordan området kan virkeliggøres i henhold til lokalplanens bestemmelser.

  Ved en væsentlig ændret disponering af genbrugsstationen eller etablering af andet erhverv indenfor lokalplanområdet, skal det ved en konkret vurdering, ligeledes kunne kategoriseres indenfor miljøklasse 1-3.

  Støj

  Ansøger har udarbejdet revideret støjberegning af den 19. juni 2019, som er vedlagt dagsordenen som bilag 2 for etablering af en genbrugsstation i delområde I.

  Administrationen vurderede ved tidligere fremsendt støjberegning, at der skulle korrigeres for impulsstøj fra eksempelvis tømning/flytning af containere med videre. Det er i den reviderede støjberegning vurderet, at støjen ikke bidrager med et indhold af tillægsgivende hørbare toner eller impulser ved de omkringliggende beboelser efter Miljøstyrelsens vejledning nummer 6 /1984 og der skal således ikke korrigeres med et tillæg på 5 dB.

  I den reviderede støjberegning er der ligeledes kigget nærmere på støjberegningens forudsætninger, som eksempelvis har givet anledning til ændringer for driftstider på brug af gummiged, som lejlighedsvis benyttes på pladsen, samt hyppigheden for tømning af afsnit med haveaffald.

  Det konkluderes i den reviderede støjberegning, at støjkravene jævnfør Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder nummer 5/1984, er overholdt ved de omkringliggende beboelser.

  I det nordvestlige hjørne af området, er det i støjberegningen forudsat, at det eksisterende terræn forhøjes med 1,5 meter længst mod vest og op til 3,5 meter længst mod øst, hvilket danner en samlet støjvold mod nord og vest.

  I en del af skel mod øst i delområde I, ligger eksisterende støjvold, der minimerer støj, lugt og støvgener fra genbrugsstationen mod boliger Møllevej 2 og Møllebakken 32.

  Håndtering af overfladevand

  Der er udarbejdet en vandforvaltningsstrategi for placering af genbrugsstation i delområde I, der ligger til grund for lokalplanens principper for håndtering af overfladevand. Vandforvaltningsstrategien er vedlagt dagsordenen som bilag 3. Principperne i strategien ligger til grund for lokalplanens udlæg af areal til forsinkelsesbassin. Ved skybrud er det således vurderet at forsinkelsesbassin og containergrav rummer tilstrækkelig kapacitet til at håndtere regn- og overfladevand.

  Miljøgodkendelse

  Den gældende miljøgodkendelse for den etablerede del af genbrugspladsen skal revurderes i forbindelse med, at der meddeles tilladelse til udvidelsen af genbrugspladsen.

  Miljøvurdering

  I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer” skal der gennemføres en miljøvurdering, hvis en lokalplan antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er truffet afgørelse om, at der i nærværende tilfælde ikke skal gennemføres en miljøvurdering.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Syddjurs Kommune skal opkøbe del af matrikel 20l Agri by, Agri med henblik på udlejning til Reno Djurs.

 • Lovgrundlag

  Planloven

 • Indstilling

  Direktøren indstiller til Udvalget for plan, udvikling og kultur at

  1. indstille til Økonomiudvalget og Byrådet at lokalplan nummer 425 vedtages som forslag
  2. indstille til Økonomiudvalget og Byrådet at lokalplan nummer 425 fremlægges i seks ugers offentlig høring
  3. tage stilling til afholdelse af et offentligt møde om planforslaget, herunder at der fastlægges dato og tidspunkt for dette eventuelle møde.
 • Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den 10-06-2020

  Udvalget for plan, udvikling og kultur

  1. indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at lokalplan nummer 425 vedtages som forslag
  2. indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at lokalplan nummer 425 fremlægges i seks ugers offentlig høring
  3. godkender, at der afholdes et offentligt møde om planforslaget primo/medio august 2020 kl. 17.30 – eventuelt virtuelt.
 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 17-06-2020

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at

  1. lokalplan nummer 425 vedtages som forslag
  2. lokalplan nummer 425 fremlægges i seks ugers offentlig høring.
 • Beslutning i Byrådet den 24-06-2020

  Forslag fra Jørgen Ivar Mikkelsen (V) om at sende sagen tilbage til Udvalget for plan, udvikling og kultur.

  For stemte 21: Ole Bollesen (A) Claus Wistoft (V) Michael Stegger Jensen (A) Laila Sortland (O) Riber Hog Anthonsen (V) Jan Fischer (A) Else Marie Høgh (V) Jan Kjær Madsen (B) Ole S. Hansen (A) Tommy Bøgehøj (C) Christoffer Pedersen (V) Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V) Michael Aakjær (A) Marianne Kirkegaard (V) Christian Haubuf (A) Gunnar Sørensen (V) Niels Gyldenlund Mikkelsen (A) Michael Mikkelsen (O) Torben Therkelsen (V) Anita Søholm (A) og Grethe Møgelvang (O).

  Imod stemte 6: Kirstine Bille (F)Kim Lykke Jensen (F)Morten Siig Henriksen (F)Jesper Yde Knudsen (Ø)Mette Foged (Å)Helle Røge (F).

  Med stemmer 21 for og 6 imod beslutter Byrådet at tilbagesende sagen til Udvalget for plan, udvikling og kultur.

Show video
Punkt 580 Lokalplan nummer 430 Område til boligformål ved Tingvej i Hornslet med kommuneplantillæg nummer 22 til Syddjurs Kommuneplan 2016. Endelig behandling
 • Resumé

  På møde den 29. januar 2020 besluttede Byrådet at sende forslag til lokalplan nummer 430 og forslag til kommuneplantillæg nummer 22 for boligområde ved Tingvej i Hornslet i offentlig høring.

  Den offentlige høring er nu afsluttet, og der er indkommet fire høringssvar.

  Byrådet anmodes således om, at tage stilling til vedtagelse af planforslagene jævnfør nedenstående.

 • Sagsfremstilling

  Lokalplanens område

  Lokalplanområdet ligger i kanten af Hornslet mod nord-vest og omfatter matrikel nummer 45f, samt del af 45a, 45b, 45e og 7ch Hornslet By, Hornslet. Lokalplanområdet udgør et samlet areal på cirka 2.700 m².

  Lokalområdet afgrænses mod øst af parcelhuse og mod syd og vest af en tæt-lav boligbebyggelse. Mod nord afgrænses området af det åbne land.

  Lokalplanens indhold

  Lokalplanen fastlægger, at der må opføres maksimalt seks tæt-lav boliger med et samlet bruttoetageareal på maksimalt 800 m².

  Der er fastlagt byggefelter, indenfor hvilke al ny bebyggelse skal placeres. Byggefelterne sikrer, at ny bebyggelse placeres i en minimumsafstand på cirka tre til fem meter til naboskel.

  Den nye bebyggelses maksimale højde er fastlagt til 8,5 meter og 1,5 etage, som også gælder for bebyggelserne i de omkringliggende områder. Bebyggelsen skal opføres med sadeltag, dog med undtagelse af garager, udhuse og lignende, som må opføres med flade tage.

  Det er med lokalplanen fastlagt hvilke materialer og farver, som må anvendes på facader og tage, og desuden at bebyggelsen indenfor området skal fremstå med sammenhæng i udformning, materiale- og farvevalg.

  For at opnå variation i bebyggelsen, fastlægger lokalplanen, at de enkelte boliger i husrækken skal placeres med indbyrdes forskydninger.

  Lokalplanen stiller krav om et fælles udendørs opholdsareal, som skal placeres centralt i bebyggelsen. Der skal desuden etableres en lav hækbeplantning langs lokalplanens nordlige grænse mod det åbne land.

  Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Tingvej og der er stillet krav om etablering af fartdæmpende foranstaltning, hvor tilkørselsvejen møder Amaliehøjvej, som betjener nummer 1-7.

  Syddjurs Kommuneplan 2016

  For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med Syddjurs Kommuneplan 2016 er der udarbejdet et tillæg nummer 22 til denne.

  Offentlig høring

  I løbet af den otte ugers offentlige høring, fra den 11. februar til den 7. april 2020, er der indkommet fire høringssvar. Et høringssvar er fra en nabo, hvis matrikel grænser op til adgangsvejen, et høringssvar er fra en nabo nord-øst for området, og et høringssvar er et fælles høringssvar fra Grundejerforeningen Amaliehøjs beboere, som grænser op til lokalplanområdet mod syd og vest. Det sidste høringssvar er fra Hornslet Vandværk.

  Høringssvarene omhandler følgende emner:

  A: Vejforhold, herunder vejbelysning og skiltning

  B: Indbliks-gener

  C: Gener fra billygter

  D: Byzone

  E: Øvrigt

  Høringssvarene i sin fulde længde, samt Administrationens bemærkningsnotat er vedlagt som bilag.

  Der blev afholdt offentligt borgermøde om planforslagene den 11. marts 2020. Referat fra mødet er vedlagt som bilag.

  Anbefalinger til ændringer af planforslagene
  Administrationen anbefaler, at planerne vedtages endeligt jævnfør ”bemærkningsnotat”, som omfatter følgende ændringer:

  • at lokalplanens § 5.12 tilrettes, således at der alene gives mulighed for belysningsarmaturer med lyspunktshøjde på maksimal 1,5 meter – modsat de 3,5 meter, som er fremlagt i lokalplan-forslaget.

  Administrationen vurderer, at den nedsættelse af lyspunktshøjden vil begrænse eventuelle lysgener.

  • at det tilføjes til lokalplanen, at ”§ 8.7 Ved etablering af en udnyttet tagetage skal den eksisterende beplantning i delområde II’s sydlige grænse ud for byggefelterne suppleres med enkeltstående træer. Træernes kroner skal fuldt udvokset nå sammen og træerne skal vedligeholdes i en højde på 4 meter.”

  Administrationen vurderer, at dette vil begrænse eventuelle væsentlige indbliksgener.

  • at det tilføjes til lokalplanens § 8.4, at beplantning langs den nordlige grænse, skal være ”tæt” - dette med henblik på, at begrænse eventuelle gener fra billygter ved ind- og udkørsel fra den enkelte boligs parkeringsareal.

  Administrationen henviser endvidere til, at såfremt der opstår gener fra billygter ved udkørsel fra området (mod forventning), er lokalplanen ikke til hinder for, at der kan opstilles et mindre fast hegn i den nordligste del af lokalplanens øst-grænse.

  Der vil desuden blive foretaget redaktionelle rettelser uden indholdsmæssig betydning.

  Rettelser vil blive foretaget efter den endelige behandling i Byrådet – i forbindelse med den offentlige bekendtgørelse af lokalplanen og kommuneplantillægget. Lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg - uden rettelser - er vedlagt som bilag.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Ingen umiddelbar bemærkninger til økonomi og organisatoriske konsekvenser.

 • Lovgrundlag

  Planloven.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller til Udvalget for plan, udvikling og kultur, Økonomiudvalget og Byrådet

  at lokalplan nummer 430 og kommuneplantillæg nummer 22 til Syddjurs Kommuneplan 2016 vedtages med ændringer jævnfør sagsfremstilling.

 • Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den 10-06-2020

  Udvalget for plan, udvikling og kultur indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at lokalplan nummer 430 og kommuneplantillæg nummer 22 til Syddjurs Kommuneplan 2016 godkendes med ændringer jævnfør sagsfremstilling.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 17-06-2020

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at lokalplan nummer 430 og kommuneplantillæg nummer 22 til Syddjurs Kommuneplan 2016 godkendes med ændringer jævnfør sagsfremstilling.

 • Beslutning i Byrådet den 24-06-2020

  Byrådet godkender lokalplan nummer 430 og kommuneplantillæg nummer 22 til Syddjurs Kommuneplan 2016 med ændringer jævnfør sagsfremstilling.

Show video
Punkt 581 Godkendelse af revideret værdighedspolitik som følge af budgetvedtagelsen for budget 2020
 • Resumé

  Byrådet vedtog med den seneste budgetvedtagelse for budget 2020 den 29. april 2020 at afvikle midler til medarbejderressourcer på plejecentrene til aktivering om eftermiddagen og om aftenen. Afviklingen af ordningen betyder, at værdighedspolitikken skal revideres.

  Med denne sag præsenteres de afledte ændringer i værdighedspolitikken til godkendelse i Byrådet.

 • Sagsfremstilling

  Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

  Byrådet godkendte den 27. april 2016 den første værdighedspolitik gældende for Syddjurs Kommune.

  Værdighedspolitikken er målrettet alle ældre borgere i kommunen. Politikkens indsatser og initiativer understøtter borgernes ressourcer og muligheder for at have indflydelse på eget liv således, at man i videst muligt omfang kan leve et liv på egne betingelser.

  Værdighedspolitikken har siden 2019 som minimum skulle beskrive, hvordan ældreplejen kan understøtte følgende områder i forhold til plejen og omsorgen af den enkelte ældre.

  1)Livskvalitet

  2)Selvbestemmelse

  3)Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

  4)Mad og ernæring

  5)En værdig død

  6)Pårørende

  7)Bekæmpelse af ensomhed

  Byrådet godkendte den 4. september 2019 den seneste udgave af værdighedspolitikken, hvor temaet omkring bekæmpelse af ensomhed blev tilføjet.

  Afvikling af flere medarbejderressourcer på plejecentrene til aktivering om eftermiddagen og om aftenen

  Som et særligt handlingsmål under temaet ”livskvalitet” indgår, at der skal afsættes flere ressourcer til plejecentrene til aktivering om eftermiddagen og om aftenen.

  Med flere hænder til aktivering har det været muligt at etablere forskellige aktiviteter tilpasset den enkelte beboer, samtidig med at aktiviteterne har været med til at øge livskvaliteten og bevare og vedligeholde den enkeltes interesser og relationer således, at beboeren fortsat oplever fællesskab og nærvær med andre.

  Medarbejderressourcerne har været prioriteret til fremmøde i de tyndt bemandede timer (eftermiddage og aftener). De har blandt andet været brugt til at skabe aktiviteter med den enkelte beboer og på tværs af afdelingerne til eksempelvis bankospil, busture og cykelture. Derudover har medarbejderne koordineret aktiviteter varetaget af andre aktører eksempelvis besøg af dagplejemødre, skolekor, besøgshunde og lignende.

  Byrådet besluttede med budgetvedtagelsen for buget 2020 at afvikle midlerne målrettet flere hænder på plejecentrene til aktivering om eftermiddagen og om aftenen. Som følge af heraf skal værdighedspolitikken tilrettes således handlingsmålet vedrørende flere hænder til aktivering på plejecentrene udgår.

  Ændringerne er markeret med rød i vedlagte bilagsmateriale.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Midlerne fra værdighedspuljen har til og med 2019 skulle fremgå som en selvstændig post i budget og regnskab. Fra 2020 er puljen en del af det generelle bloktilskud, som kommunen får fra staten.

  Afviklingen af ordningen med flere hænder til aktivering i plejeboligerne medio 2020 giver en besparelse på 1,4 mio. kr. i 2020 og 3,25 mio. kr. fra 2021 og frem.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller via Direktionen til Udvalget for sundhed, ældre og social, Økonomiudvalget og Byrådet, at den reviderede værdighedspolitik som følge af budgetvedtagelsen for budget 2020 godkendes.

 • Beslutning i Direktionsmøde den 25-05-2020

  Direktionen indstiller til Udvalget for sundhed, ældre og social, Økonomiudvalget og Byrådet, at den reviderede værdighedspolitik som følge af budgetvedtagelsen for budget 2020 godkendes.

 • Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den 10-06-2020

  Udvalget for sundhed, ældre og social godkender den reviderede værdighedspolitik som følge af budgetvedtagelsen for Budget 2020.

  Laila Sortland (O) tager forbehold for disse besparelser, der var konsekvensen efter genåbning af Budget 2020. Laila Sortland (O) er ikke en del af forliget efter genåbning af Budget 2020.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 17-06-2020

  Økonomiudvalget indstiller Byrådet, at den reviderede værdighedspolitik som følge af budgetvedtagelsen for budget 2020 godkendes.

 • Beslutning i Ældrerådet den 16-06-2020

  Ældrerådet udtrykker deres stærke bekymring over de vedtagne budgetreduktioner på ældreområdet og den konsekvens færre midler til flere hænder til aktivering i eftermiddags – og aftentimer har for de ældre beboeres værdighed og livskvalitet.

 • Beslutning i Byrådet den 24-06-2020

Show video
Punkt 582 Udviklingsområder for Rammeaftale 2021-22 på det sociale område
 • Resumé

  Kommunerne og regionen i Midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Formålet er at sikre fælles principper for styring og udvikling på tværs af kommuner og region til gavn for borgerne. Udkastet behandles i alle af regionens byråd og regionsrådet senest den 15. oktober 2020.

 • Sagsfremstilling

  Den Administrative Styregruppe for Social- og Specialundervisningsområdet i Midtjylland (DASSOS) har udarbejdet et udkast til en rammeaftale for perioden 2021-22, som skal behandles i alle byråd og regionsrådet senest den 15. oktober 2020.

  Rammeaftalen har fokus på fælles udviklingsbehov på det specialiserede socialområde. De midtjyske kommuner tilkendegiver, at de overordnet set oplever sammenhæng mellem efterspørgsel og udbud af tilbud. Der er dog enkelte områder, hvor der er behov for at udvikle tilbudsviften i et fællesskab mellem kommuner og region.

  KKR behandlede på møde den 5. februar 2020 forslag til udviklingsområder i en kommende rammeaftale.

  KKR foreslår på baggrund heraf følgende udviklingsområder for Rammeaftale 2021-22:

  1. Den nære psykiatri (videreførelse af udviklingsområde fra den nuværende rammeaftale)
  • Alliancen om den nære psykiatri er et længerevarende og ambitiøst samarbejde på tværs af sektorer og aktører inden for psykiatrien, der er igangsat af KKR i foråret 2018.
  • I alliancen arbejdes der både med den brede trivselsdagsorden og med indsatser for svært psykisk syge borgere
  • Der er særligt fokus på fælles løsninger, der kan forebygge og hjælpe børn og unge i mistrivsel.
  • Den nære psykiatri er et fælles udviklingsområde med Sundhedsaftale 2019-2023.

  1. Borgere med komplekse udfordringer
  • Både inden for børne-unge og voksenområdet opleves et stigende antal borgere med komplekse udfordringer i form af dobbeltdiagnoser.
  • KKR foreslår, at der i Rammeaftale 2021-22 arbejdes med et udviklingsområde, hvor kommuner og region i fællesskab kan tage fat om, hvordan vi skaber nye, bedre og mindre omkostningstunge løsninger for disse målgrupper.

  Uddybede forslag til udviklingsområder indgår i sagen som bilag.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller til Udvalget for sundhed, ældre og social, Udvalget for familie og institutioner, Økonomiudvalget og Byrådet, at KKR’s forslag til udviklingsområder for Rammeaftale 2021-22 godkendes med henblik på at indsende eventuelle bemærkninger til det videre arbejde med at formulere et udkast til rammeaftalen.

 • Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den 09-06-2020

  Udvalget for familie og institutioner indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at KKR’s forslag til udviklingsområder for Rammeaftale 2021-22 godkendes med henblik på at indsende eventuelle bemærkninger til det videre arbejde med at formulere et udkast til rammeaftalen

 • Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den 10-06-2020

  Udvalget for sundhed, ældre og social indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at KKR’s forslag til udviklingsområder for Rammeaftale 2021-22 godkendes med henblik på at indsende eventuelle bemærkninger til det videre arbejde med at formulere et udkast til rammeaftalen.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 17-06-2020

  Økonomiudvalget indstiller Byrådet, at KKR’s forslag til udviklingsområder for Rammeaftale 2021-22 godkendes med henblik på at indsende eventuelle bemærkninger til det videre arbejde med at formulere et udkast til rammeaftalen.

 • Beslutning i Byrådet den 24-06-2020

  Byrådet godkender KKR’s forslag til udviklingsområde for Rammeaftale 2021-22 med henblik på at indsende eventuelle bemærkninger til det videre arbejde med at formulere et udkast til rammeaftalen.

Show video
Punkt 583 Friplejeboliger
 • Resumé

  Nærværende sag indstilles med henblik på en principiel politisk stillingtagen til, om der skal tilvejebringes planlægning for etablering af friplejeboliger.

 • Sagsfremstilling

  Udvalget for plan, udvikling og kultur godkendte den 15. april 2020, at der igangsættes lokalplanlægning for et område ved Egsmark i Ebeltoft. Der var fra lodsejer et ønske om, at der tilvejebringes planlægning til etablering af friplejeboliger. Udvalget for plan, udvikling og kultur godkendte igangsætningen af lokalplanen inklusiv muligheden for etablering af et friplejehjem, men det blev samtidig præciseret, at etablering af et friplejehjem i området kræver en senere byrådsvedtagelse.

  Nærværende sag indstilles til en generel drøftelse af, hvorvidt der skal arbejdes for tilvejebringelse af planlægning til friplejeboliger i Syddjurs Kommune, og med henblik på en principiel politisk stillingtagen til, om mulighederne for etablering af friplejehjem skal fremmes. Administrationen modtager jævnligt forespørgsler på mulighederne for planlægning til friplejeboliger.

  Friplejeboliger etableres efter lov om friplejeboliger. Muligheden for at etablere friplejeboliger blev indført ved lovens vedtagelse i 2007, og der blev i forbindelse med lovens vedtagelse skabt en ny boligform.

  Friplejeboliger kan være etableret og drevet i forskellige ejerformer. Ejer af friplejeboliger kan være selvejende institutioner, virksomheder, fonde med videre. Det er et krav, at friplejeboligleverandøren er certificeret af Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service.

  Friplejeboliger er boliger til borgere, der opfylder visitationskravene til en plejebolig i sin bopælskommune. Det er ikke et krav, at friplejeboligen ligger i borgens opholdskommune eller i en anden kommune.

  Der er etableret et kvotesystem, som regulerer adgangen til at etablere og drive friplejeboliger. Kvoten omfatter i alt 500 boliger årligt.

  Når kommunen visiterer borgeren til en plejebolig eller en lignende boligform omfattet af den kommunale boligforsyning, skal denne give borgeren oplysning om muligheden for at vælge mellem en kommunal plejebolig og en friplejebolig.

  Friplejeboliger er private udlejningsboliger og lejelovgivningen for privat udlejningsbyggeri med de nødvendige tilpasninger gælder for aftaleforholdet mellem friplejeboligleverandøren som udlejer af boligdelen og den enkelte beboer som lejer. Lejen fastsættes som balanceleje, så der er som udgangspunkt ikke mulighed for, at ejer kan opnå fortjeneste ved selve udlejningen af boligerne.

  Der påhviler kommunen en økonomisk tilsynsforpligtelse, idet friplejeboligleverandøren årligt skal indsende årsregnskab til kritisk gennemgang ved kommunen.

  Der er på nuværende tidspunkt ikke etableret friplejeboliger i Syddjurs Kommune.

  Status på behovet for plejeboliger

  Aktuelt ses ikke et behov for udvidelse af plejeboligkapaciteten på 305 boliger. Byrådet har i forbindelse med genåbningen af budget 2020 besluttet at nedlukket 12 boliger på kommunens største plejecenter, som følge af ledige boliger over en længere periode. Boligerne er taget ud af drift til og med 2021.

  Administrationen har med afsæt i seneste befolkningsfremskrivning og opgørelse over ventelistemønstre udarbejdet en opdateret plejeboliganalyse, der imidlertid viser, at den nuværende fastsatte dækningsgrad for plejeboliger på lidt under 14 % ikke kan fastholdes i et tiårigt perspektiv. Det skyldes, at andelen af 80+ årige i befolkningen i denne periode stiger med 72,8 %.

  En række andre faktorer som sund aldring, nye boformer blandt seniorer samt øgede teknologiske muligheder for behandling og pleje i eget hjem forventes at kunne forebygge behovet for udbygning plejeboliger.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Etableringen af friplejeboliger påvirker ikke den kommunale økonomi. Der kan efterfølgende indgås driftsaftale, der regulerer betalingen for friplejeboligerne, der visiteres til.

 • Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 1162 om friplejeboliger af 26. oktober 2017.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller via Direktionen til Udvalget for sundhed, ældre og social, Økonomiudvalget og Byrådet, at det besluttes, om muligheden for etablering af friplejehjem generelt skal fremmes via tilvejebringelse af planlægning i form af kommuneplanlægning og lokalplanlægning.

 • Beslutning i Direktionsmøde den 02-06-2020

  Direktionen indstiller til Udvalget for sundhed, ældre og social, Økonomiudvalget og Byrådet, at det besluttes, om muligheden for etablering af friplejehjem generelt skal fremmes via tilvejebringelse af planlægning i form af kommuneplanlægning og lokalplanlægning.

 • Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den 10-06-2020

  Udvalget for sundhed, ældre og social indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet,

  at der aktuelt ikke ses behov for plejeboliger, men muligheden for friplejehjem kan indgå i fremtidig planlægning.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 17-06-2020

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at der aktuelt ikke ses behov for plejeboliger, men muligheden for friplejehjem kan indgå i fremtidig planlægning.

 • Beslutning i Byrådet den 24-06-2020

  Byrådet ser ikke et aktuelt behov for plejeboliger, men muligheden for friplejehjem kan indgå i fremtidig planlægning.

Show video
Punkt 584 Behandling og godkendelse af Ældrerådets vedtægter
 • Resumé

  Godkendelse af Ælderådets vedtægter.

  Vedtægterne skal behandles i Udvalget for sundhed, ældre og social, Økonomiudvalget og endelig godkendes i Byrådet.

 • Sagsfremstilling

  Ældrerådet har drøftet ad hoc udvalgene i den nuværende udvalgsstruktur.

  Der er enighed om at,

  • ad hoc udvalget Åbenhed og synlighed fremadrettet skal være et fast punkt og kaldes ”Åbenhed og synlighed”
  • ad hoc udvalget Nybyggeri og moderniseringer, nedlægges.

  Ældrerådet ønsker endvidere, at udarbejdelse af årsrapporten om sit virke, udgår af vedtægterne.

 • Indstilling

  Ældrerådet drøfter vedtægtsændringerne med henblik på videre politisk behandling.

  Direktøren indstiller til Udvalget for sundhed, ældre og social, Økonomiudvalget og Byrådet at godkende de reviderede vedtægter.

 • Beslutning i Ældrerådet den 19-05-2020

  Oplæg til vedtægtsændringer drøftet. Rettelser tilføjet med henblik på videre politisk behandling og godkendelse af de reviderede vedtægter.

 • Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den 10-06-2020

  Udvalget for sundhed, ældre og social indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at godkende de reviderede vedtægter.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 17-06-2020

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at godkende de reviderede vedtægter.

 • Beslutning i Byrådet den 24-06-2020

  Byrådet godkender de reviderede vedtægter.

Show video
Punkt 585 Personalesag(Lukket punkt.)
Intet indhold til dette punkt.