Mødedetaljer

Udvalg Dato Type Hent
Byrådet 26-05-2021 16:00 Referat Samlet dokument

Video fra mødet

Punkt 761 Spørgetid 26. maj 2021
 • Sagsfremstilling

  Byrådsmødet afvikles fysisk i byrådssalen på Rådhuset i Ebeltoft. På grund af Covid-19 er mødet dog lukket for tilhørere.

  Spørgsmål til spørgetid kan fremsendes op til mødet til Leder af Ledelsessekretariatet Hanne Lykke Thonsgaard på mail hlyt@syddjurs.dk.

  Spørgsmålene skal være modtaget senest onsdag den 26. maj 2021 kl. 10.

  Borgmesteren vil under punktets behandling præsentere de indkomne spørgsmål.

 • Beslutning i Byrådet den 26-05-2021

  Der er forud for byrådsmødet modtaget 5 henvendelser med spørgsmål til spørgetid.

  Borgmesteren præsenterede og svarede på spørgsmålene på mødet.

  Spørgsmålene er vedlagt referatet som bilag.

Show video
Punkt 762 Trafikregulering ved Egsmarkslund med den nye udstykning - forslag fra Det Konservative Folkeparti
 • Sagsfremstilling

  Forslag til behandling i byrådet for at undgå trafikfarlig kryds ved Egsmarkslund, når Rodsøvej går ud til Røndevej og der bygges 70 nye boligenheder.

  Der igangsættes en trafik undersøgelse i 3 trin (se de gule streger på vedlagte kort)

  • Ny udstykning ved Egsmarkslund tilknyttes Dråby Kirkevej
  • Kystvejen forbindes ved rundkørsel/ lyskryds til Dråby Kirkevej
  • Dråby Kirkevej tilrettes så den kan aflaste trafikken til Dråby Strand og Holme med de nye sommerhusområder, samt Elsegårde

  Vi skal jo snart til at se på den overordnede trafikstruktur i og omkring Ebeltoft, EiU har allerede kommet med nogle forslag inde i byen, men adgangen til Ebeltoft besværliggøres år efter år af øget trafikmængde, dette rammer bl.a. Røndevej og skaber et par trafikale fælder ved Kystvejen og ved Rodsøvej.

  Hvis vi inddrog Dråby Kirkevej kunne den være ny adgangsvej til Egsmarksområdet specielt til den nye udstykning, ligesom den kunne også aflaste Rodsøvej,

  hvis vi inddrog Dråby Kirkevej hele vejen til Dråby kunne den være ny forsyningsvej til Dråby, Boeslum og til dels Elsegårde, med de nye sommerhusgrunde

  i Dråby og Holme in mente får vi øgede trafikale udfordringer hertil, og dette kunne lede trafikken uden om Ebeltoft.

  Optimalt kunne Dråby Kirkevej tilkobles Kystvejen via den evt. kommende lysregulering/ rundkørsel, det vil kræve nyetablering af et kort stykke vej mellem Kystvejensudmunding og til Dråby Kirkevej øst for Egsmarkslund

  Kunne vi så også få sommerhusudlejerne ud i Motel Ebeltoft / gamle Frisenette ville det afhjælpe rigtig meget, så kunne de få deres nøgler og køre direkte på

  Dråby Kirkevej til alle sommerhusene i Dråby, Boeslum og Elsegårde?

 • Beslutning i Byrådet den 26-05-2021

  Sagen sendes til behandling i Udvalget for natur, teknik og miljø og indgår i en overordnet trafikplanlægning for hele området.

Show video
Punkt 763 Bekymringsbrev til udlændinge- og integrationsministeren - forslag fra Radikale Venstre, SF, Alternativet og Enhedslisten
 • Sagsfremstilling

  Forslag om bekymringsbrev til udlændinge- og integrationsministeren.

  Den danske regering er begyndt at inddrage opholdstilladelser for syriske flygtninge. Dermed risikerer en masse mennesker, der er flygtet fra krig og forfølgelse, og som nu er i gang med job og uddannelse i lokalsamfundene at blive anbragt på udrejsecentre eller sendt hjem til Syrien, der stadig er præget af krig og diktatur.

  Vi foreslår derfor at sende dette bekymringsbrev til udlændinge- og integrationsministeren:

  “Syddjurs Kommune ser med stor bekymring på, at regeringen fjerner opholdstilladelsen for syriske flygtninge, der i mange tilfælde er velintegrerede og i gang med uddannelse og nu risikerer at blive sendt til usikre områder præget af uro og styret af en brutal diktator, der lader hånt om menneskerettigheder.

  Syddjurs Kommune vil fortsat gerne påtage sig opgaven med at tilbyde sikkerhed og trygge rammer for de børn og familier i kommunen, der er flygtet fra krig og vold i Syrien.”

  Stillet af Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Alternativet og Enhedslisten.

 • Beslutning i Byrådet den 26-05-2021

  Forslaget blev sendt til afstemning.

  Med stemmerne 7 for, 4 imod og 16 hverken for eller imod blev forslaget godkendt.

  For stemte: Kirstine Bille (F), Jan Kjær Madsen (B), Kim Lykke Jensen (F), Morten Siig Henriksen (F),Jesper Yde Knudsen (Ø), Mette Foged (Å) og Helle Røge (F).

  Imod stemte:Laila Sortland (D),Tommy Bøgehøj (C),Michael Mikkelsen (Løsgænger)og Grethe Møgelvang (O).

  Hverken for eller imod stemte: Ole Bollesen (A), Claus Wistoft (V), Michael Stegger Jensen (A), Riber Hog Anthonsen (V), Jan Fischer (A), Else Marie Høgh (V), Ole S. Hansen (A), Christoffer Pedersen (V), Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V), Michael Aakjær (A), Marianne Kirkegaard (V), Christian Haubuf (A), Gunnar Sørensen (V), Niels Gyldenlund Mikkelsen (A), Torben Therkelsen (V) og Anita Søholm (A).

Show video
Punkt 764 Budgetopfølgning 2021 - Samlet pr. 31. marts
 • Resumé

  Budgetopfølgningen indeholder den samlede økonomirapportering til Økonomiudvalg og Byråd vedrørende kommunens samlede økonomi. Rapporteringen bygger på forbruget den 31. marts 2021. Fagudvalgene har behandlet egne budgetopfølgningssager enkeltvist for driftsvirksomheden. Disse er vedlagt som bilag. Sideordnet disse sager er fremsendt en samlet sag om anlæg til fagudvalgene, som også behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Anlægsskønnet indgår i nærværende sag. Med sagen følger endvidere afrapportering på strategiske mål.

 • Sagsfremstilling

  Forventningerne til årets resultat er især præget af Covid-19 og at visse serviceområder fortsat er under pres.

  Resultat: Skattefinansieret overskud og kassebeholdning

  Der forventes et overskud på det skattefinansierede område på 59 mio. kr. Det er 20 mio. kr. mindre end vedtaget i det oprindelige budget. Reduktionen fordeler sig med omtrent 1/3 til finansiering, drift og anlæg. Reduktionen af overskuddet modsvares imidlertid af øgede lån til fremrykkede anlæg, så henlæggelser til kassen forventes forbedret med 15-17 mio. kr. Af ovenstående tre forhold udgør driftsvirksomheden styringsmæssigt den største udfordring.

  Kassebeholdningen opgjort efter kassekreditreglen rundede 200 mio. kr. i april. Aktuelt er udviklingen i kassebeholdningen i første kvartal præget af et lavt anlægsniveau. Kassebeholdningen forventes fortsat at stige frem til sommer. Som grundlag for en vurdering af kassebeholdningen forventes en negativ midtvejsregulering af kommunernes økonomi i forbindelse med regeringsaftalen. Desuden forventes anlægsudgifterne at tage fart i andet halvår. På den baggrund forventes kassebeholdningen at falde en smule i efteråret, så den ved udgangen af året forventes at ligge mellem 220 og 240 mio. kr.

  Finansiering

  På finansieringssiden forventes mindreindtægter på 8 mio. kr., som primært har afsæt i en negativ efterregulering vedrørende beskæftigelsestilskuddet i 2020 på 6 mio. kr. samt en let reduceret skatteafregning fra tidligere år.

  Der kan i løbet af 2021 komme yderligere nedreguleringer af bloktilskuddet som følge af nyt overførselsskøn for 2021. En yderligere nedregulering skal i givet fald som udgangspunkt modregnes i de relevante budgetter under Erhverv og Beskæftigelse.

  Driftsvirksomhed

  Der er et vist pres på kommunens driftsvirksomhed, hvor der forventes merudgifter på 8-10 mio. kr. Det er fortsat bevillingerne Børn, Unge og Familier samt Tilbud til voksne med særlige behov, som er mest udfordret. Det forventes, at disse to bevillinger overskrider budgettet med tilsammen 20-25 mio. kr., hvilket nogenlunde svarer til målet i de økonomiske handleplaner fremlagt tidligere på året. Omvendt forventes mindreudgifter på skoleområdet på 9 mio. kr. Desuden forventes mindreudgifter til kommunal medfinansiering af regnskabstekniske årsager på 15 mio. kr. Overførselsområdet er presset af Covid-19, især sygedagpenge og a-dagpenge. Men der forventes mindreudgifter på andre overførselsudgifter, så der samlet set forventes balance for udvalget.

  Som udgangspunkt er medtaget merudgifter til Covid-19 i de første 3 måneder. Disse er opgjort til 8,5 mio. kr.

  Fagområdernes resultat er beskrevet i fagudvalgssagerne, som er vedlagt som bilag. En oversigt over det forventede resultat på bevillingsniveau fremgår af tabel 4. De væsentligste opmærksomhedspunkter på driften er kort beskrevet herunder.

  • Økonomiudvalget

  Merudgiften på udvalgets område på omkring 7 mio. kr. modsvares af genbevillingen fra 2020, og har afsæt i flere forhold. I alt forventes merudgifter på 2-3 mio. kr. vedrørende it-projekter som er udskudt fra 2020 til 2021 i forbindelse med genåbning af budgettet sidste år. Indbyggertallet i Syddjurs vokser, hvilket medfører en betydelig stigning i henvendelser om lokalplanændringer og byggesager. For at holde sagsbehandlingstiden på et fornuftigt niveau forøges kapaciteten, hvilket forventes at medføre merudgifter på 2-3 mio. kr. Desuden forventes Staben at nedspare en del af genbevillingen fra 2020.

  • Udvalget for familie og institutioner

  Med afsæt i øgede mellemkommunale afregninger og færre udgifter til staten til private skoler forventes mindreudgifter på skoleområdet på 9 mio. kr. For Børn, Unge og Familie forventes merudgifter på 12 mio. kr. hvilket er en stigning på 3 mio. kr. i forhold til måltallet som indgik handleplanen præsenteret for udvalget, Økonomiudvalg og Byråd i starten af året.

  • Udvalget for sundhed, ældre og social

  På bevillingen for sundhedsudgifter forventes mindreudgifter på 15 mio. kr. som følge af en omlægning af regnskabspraksis, der kun indebærer udgifter til 11 måneders kommunal medfinansiering af sygehusvæsnet i 2021. Der er fortsat pres på Sundhed og Omsorgs serviceområder, men udgiftspresset forventes at kunne holdes indenfor rammen såfremt området kompenseres for merudgifter for Covid-19. Hertil kommer dog, at området er presset af en genbevilget merudgift fra 2020 på 16,4 mio. kr. For Tilbud til voksne med særlige behov forventes merudgifter på 10 mio. kr., hvilket svarer til måltallet i den handleplan, der er fremlagt i starten af året. For bevillingen med boligstøtte, personlige tillæg m.v. forventes merudgifter på 1,6 mio. kr.

  • Udvalget for natur, teknik og miljø

  Der forventes merudgifter på 2,2 mio. kr. for udvalget, hvoraf 1,2 mio. kr. vedrører Covid-19 til ekstra rengøring og mindreindtægter vedrørende kommunal kørsel. Hovedparten af den øvrige merudgift skyldes budgetneutrale tekniske forhold til møbler og kontorhold m.v. som der endnu ikke formelt er flyttet budget til fra Økonomiudvalget.

  • Udvalget for plan, udvikling og kultur

  Der forventes samlet merudgifter på 1,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget eksklusiv genbevilling for 2020. Merudgiften skyldes udgifter til Covid-19 til blandt andet tilbagebetaling af gebyrindtægter til idrætshallerne og elevbetaling vedrørende Kulturskolen samt udgifter til vaccinationscenter: Udgifterne finansieres af genbevillingen fra 2020.

  • Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

  Vurderingen af overførselsudgifterne er meget usikker. Med afsæt i et budget inklusiv statens kompensation til COVID-19 forventes samlet set budgetoverholdelse på Erhverv og Beskæftigelsesområdet. Der ses imidlertid modsatrettede tendenser. På bevillingen Midlertidige ydelser, forekommer der et udgiftspres, med flere borgere på a-dagpenge og sygedagpenge end forventet. Modsat forventes mindreudgifter på bevillingen Permanente ydelser, især for ledighedsydelse og fleksjob.

  Såfremt stigende udgifter til sygedagpenge og a-dagpenge er en generel tendens på landsplan, vil Syddjurs Kommune blive kompenseret under ét med landets kommuner. Omvendt, såfremt det bliver en landstendens at overførselsudgifterne falder, f.x. som følge af aftagende Covid-19 restriktioner kan det forventes, at kommunes budget bliver reduceret.

  Anlægsvirksomhed

  Der forventes nettoudgifter på 90 mio. kr. i 2021, hvilket er 7 mio. kr. over det oprindelige anlægsbudget på 83 mio. kr. Det oprindelige budget er imidlertid hævet med 36 mio. kr. som følge af genbevilgede anlæg fra 2020

  I anlægsudgiften indgår bruttoudgifter på 134 mio. kr. som forventes modsvaret af indtægter på 45 mio. kr., hvoraf de 30 mio. kr. vedrører grundsalg.

  I året første kvartal har der været nettoindtægter på anlæg på 13 mio. kr., hvorfor skønnet for hele året forudsætter en betydelig aktivitet resten af året på samtlige anlægsprojekter.

  Lån og finansforskydninger

  Mindreudgiften på 8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget (jf. tabel 3) skyldes reduceret skøn af indefrosne ejendomsskatter. Ændringen skal ses i sammenhæng med at lån er reduceret tilsvarende, hvorfor der er tale om en budgetneutral ændring. Lån til fremrykkede anlæg der kan lånefinansieres med henvisning til Covid-19 forventes at øge lånoptagelsen.

  Service- og anlægsramme

  Når budgettet er vedtaget i landets kommuner, udgør den enkelte kommunes budget rammen for serviceudgifter og anlæg. Der forventes merudgifter på begge udgiftsrammer i Syddjurs; 26 mio. kr. på servicerammen og 11 mio. kr. på bruttoanlægsrammen. Der er ikke sanktioner på anlægsrammen.

  Tabel 1: Oversigt over service og anlægsramme

  Mio. kr.

  Ramme

  Forventet

  Afvigelse

  Service

  1.871

  1.891

  20

  Anlæg (brutto)

  108

  129

  11

  Covid-19: Serviceudgifter

  Der er opgjort merudgifter på 8,5 mio. kr. til Covid-19 for serviceudgifterne i første kvartal. Merudgiften vedrører løn og udgifter til vikarbureau ved sygdom, karantæne og diverse tillæg. Hertil kommer ekstra rengøring, karantæneboliger, kørsel af borgere til vaccinationer, test, distribution af værnemidler, drift af krisestab, tilbagebetaling af gebyrindtægter for idrætshaller, manglende deltagerbetaling osv.

  Tabel 2: Merudgifter til Covid-19 i første kvartal 2021 (mio. kr.)

  010

  Økonomiudvalget

  0,0

  011

  Udvalget for familie og institutioner

  1,9

  012

  Udvalget for sundhed, ældre og social

  3,9

  014

  Udvalget for natur, teknik og miljø

  1,2

  015

  Udvalget for plan, udvikling og kultur

  1,4

  016

  Udvalget for erhverv og beskæftigelse

  0,2

  Merudgifter i alt

  8,5

  Formentlig senest i forbindelse med regeringsaftalens indgåelse i juni vil der blive lavet aftale om kommunernes kompensation for Covid-19 for 2020 og 2021.

  Strategiske mål

  De strategiske mål er vedlagt de enkelte fagudvalgssager. Her skal særligt fremhæves følgende tværkommunale mål fra Økonomiudvalgets område, hvor der er fastsat syv strategiske mål, der overordnet beskriver udviklingen i Syddjurs kommune mht. vækst, erhverv og miljø. Umiddelbart går det godt for Syddjurs på disse parametre.

  Indbyggertallet stiger fortsat, dog ikke i den takt, som meget ambitiøst var målsat, nemlig at der skulle være 45.000 indbyggere i løbet af 2022. Ifølge den seneste befolkningsprognose forventes Syddjurs først at nå målsætningen om 45.000 indbyggere i 2026.

  På erhvervssiden er der, på trods af Covid-19, skabt et stigende antal arbejdspladser i Syddjurs Kommune. I perioden frem til Covid-19 var der endda en meget positiv udvikling. Opgørelsen, der laves af Business Region Aarhus, har data frem til og med december 2020.

  Samtidig med, at antallet af arbejdspladser stiger som målsat, har der frem til november 2019 været en stigende beskæftigelses­frekvens. Tal for 2020 offentliggøres i foråret 2022, hvor en eventuel konsekvens af Covid-19 vil afspejles.

  Den kommunale virksomhed har gennem en 3 årig periode realiseret en opadgående trend i andelen af langtidsfriske medarbejdere, det vil sige medarbejdere som maksimalt har haft 3 fraværsdage indenfor det seneste år, hvilket flugter med det vedtagne mål.

  Der har ligeledes gennem nogle år været målopfyldelse på kommunens tværgående klimamål, der sigter mod at CO2-udledning fra kommunens bygninger skal falde over tid. Målopfyldelsen skyldes en faldende belastning fra produktionen af el og varme som følge af omstillingen af disse sektorer.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Herunder i resultatopgørelsen er kommunens samlede økonomi gengivet.

  Tabel 3: Resultatopgørelse (mio. kr.)

  Linje

  Forklaring

  Oprinde- lig budget

  Korri- geret budget

  For- ventet regnskab

  Forskel til opr. Budget *

  Forskel til korr. Budget

  1

  Tilskud og udligning

  -712

  -712

  -706

  7

  7

  2

  Skatter

  -2.190

  -2.190

  -2.188

  2

  2

  3 = 1+2

  Finansiering i alt

  -2.902

  -2.902

  -2.894

  8

  8

  4

  Serviceudgifter

  1.871

  1.870

  1.891

  20

  22

  5

  Overførselsudgifter

  871

  869

  855

  -16

  -14

  6

  Drift, usikkerhed

  0

  0

  0

  0

  0

  7 = 4+5+6

  Drift, skattefinansieret

  2.742

  2.738

  2.746

  4

  8

  8

  Renter

  0

  0

  1

  1

  1

  9 = 3+7+8

  Resultat, ordinær drift

  -160

  -163

  -146

  13

  17

  10

  Anlæg, skattefinansieret

  80

  117

  88

  7

  -30

  11

  Anlæg, usikkerhed

  0

  0

  0

  0

  0

  12 = 9+10+11

  Resultat, skattefinansieret område

  -79

  -46

  -59

  20

  -13

  13

  Forsyningsvirksomhed

  0

  0

  0

  0

  0

  14 = 12+13

  Resultat, inkl. forsyning

  -79

  -46

  -59

  20

  -13

  15

  Finansforskydninger

  47

  47

  39

  -8

  -8

  16

  Afdrag

  52

  59

  59

  7

  0

  17

  Plejeboligbyggeri

  2

  2

  3

  0

  1

  18

  Låneoptagelse, plejeboligbyggeri

  -2

  -2

  -3

  0

  0

  19

  Øvrig låneoptagelse

  -40

  -63

  -75

  -35

  -12

  20

  Øvrig usikkerhed

  0

  0

  0

  0

  0

  21 = 14+15 +16+17+18 +19+20

  Resultat

  -20

  -4

  -36

  -16

  -32

  • Fortegn: Minus er merudgift og kassehenlæggelse

  Herunder i tabel 4 er det forventede resultat på bevillingsniveau samt ansøgning om tillægsbevilling gengivet. Der søges udelukkende om tillægsbevillinger af teknisk karakter. Tillægsbevillingerne er uddybende beskrevet i fagudvalgssagerne.

  Tabel 4: Oversigt over driftsresultatet fordelt på bevillingsniveau samt ansøgning om tillægsbevilling

  Oprindelig budget

  Korrigeret budget

  Forventet regnskab

  Afvigelse (Minus er merudgift)

  Ansøgning tillægs- bevilling

  Mio. kr.

  Mio. kr.

  Mio. kr.

  Mio. kr.

  1.000 kr.

  010 Økonomiudvalget

  354

  354

  361

  -7

  -202

  10 Politik og beredskab m.v. (10.642)

  45

  45

  46

  0

  0

  15 Administrativ org. og erhv.(10.645)

  276

  276

  283

  -7

  -202

  20 Generelle puljer (10.652)

  32

  32

  32

  0

  011 Udvalget for familie og institutioner

  663

  661

  663

  -2

  0

  10 Dagtilbud til børn (11.525)

  150

  150

  149

  1

  15 Skoleområdet (11.322)

  390

  390

  381

  9

  20 Børn, Unge og Familier (11.528)

  122

  120

  132

  -12

  012 Udvalget for sundhed, ældre og social

  818

  816

  812

  5

  -186

  10 Sundhedsudgifter m.v. (12.462)

  185

  185

  170

  15

  15 Sundhed og Omsorg (12.532)

  421

  421

  421

  0

  -186

  20 Tilbud til voksne med særlige(12.538)

  179

  177

  187

  -10

  25 Boligstøtte, personlige tillæg (12.557)

  34

  34

  34

  0

  014 Udvalget for natur, teknik og miljø

  146

  146

  148

  -2

  640

  10 Vej og parkvæsen (14.228)

  42

  42

  42

  0

  0

  15 Kollektiv trafik og havne (14.232)

  21

  21

  22

  0

  0

  25 Natur og miljø (14.052)

  12

  12

  12

  0

  0

  30 Ejendomme (14.025)

  70

  70

  72

  -2

  640

  015 Udvalget for plan, udvikling og kultur

  62

  62

  63

  -1

  0

  15 Plan og udvikling (15.645)

  3

  3

  3

  0

  20 Biblioteker (15.332)

  15

  15

  15

  0

  25 Kultur (15.335)

  17

  17

  17

  0

  30 Folkeoplysning, fritid og natu (15.338)

  26

  26

  27

  -1

  016 Udvalget for erhverv og beskæftigelse

  700

  700

  700

  0

  -52

  10 Tilbud til udlændinge (16.546)

  10

  10

  12

  -2

  0

  15 Midlertidige ydelser (16.557)

  308

  308

  314

  -6

  6.176

  20 Permanente ydelser (16.558)

  338

  338

  330

  8

  0

  25 Erhverv og Arbejdsmarked (16.568)

  44

  44

  44

  0

  -6.228

  Total

  2.742

  2.738

  2.747

  -8

  200

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at

  1. tage budgetopfølgningen til efterretning
  2. der søges en budgetneutral tillægsbevilling på 450.000 kr. i 2021 og overslagsårene til bevilling Ejendomme (014-30) finansieret via en negativ tillægsbevilling på 450.000 kr. til bevilling Administrativ organisation (010-15) under Økonomiudvalget, da ansvaret for møbler og kontorhold flytter til Ejendomme.
  3. der søges en tillægsbevilling i 2021 på 200.000 kr. til bevilling Ejendomme (014-30) til evaluering af ejendomsdriften. Beløbet finansieres af kassebeholdningen i 2021, da beløbet er afsat i budgettet i 2022
  4. der søges en budgetneutral negativ tillægsbevilling på 10.000 kr. i 2021 og 7.000 kr. i overslagsårene til bevilling Ejendomme (014-30) finansieret via en tillægsbevilling på 10.000 kr. i 2021 og 7.000 kr. i overslagsårene til bevilling Erhverv og Arbejdsmarked (016-25) under Udvalget for erhverv og beskæftigelse som følge af flytning af kantinens nettoindtægter
  5. der som konsekvens af budgetteknisk flytning af budgettet til visitation af handicapbiler til Økonomiudvalget fra Sundhed og Omsorg søges en budgetneutral tillægsbevilling på 186.000 kr. til bevilling Administrativ organisation (010-15) finansieret ved en negativ tillægsbevilling på 186.000 kr. til bevilling Sundhed og omsorg (012-15)
  6. der som følge af efterbehandling af kontoplan søges en budgetneutral tillægsbevilling på 62.000 kr.i 2021 og 58.000 kr. i overslagsårene til bevilling Administrativ organisation og erhverv (010-15) under Økonomiudvalget som følge en teknisk flytning af mentorvejledning. Det finansieres via en negativ tillægsbevilling på 62.000 kr.i 2021 og 58.000 kr. i overslagsårene til bevilling Erhverv og Arbejdsmarked (016-25) under Udvalget for erhverv og beskæftigelse
  7. der søges om en tillægsbevilling der flytter 6.176.000 kr. i 2021 og overslagsårene til bevilling Midlertidige ydelser (016-15) under Udvalget for erhverv og beskæftigelse. Den finansieres via en negativ tilsvarende tillægsbevilling på 6.176.000 kr.i 2021 og overslagsårene fra bevilling Erhverv og Arbejdsmarked (016-25), hvilket er en konsekvens af en stamdatafejl i økonomisystemet, som der i budgetbemærkningerne i 2021 og regnskabsafslutningen i 2020 er gjort opmærksom på
  8. der søges finansiering fra kassen til at dække nettoeffekten af alle ovenstående tillægsbevillinger på driften på 200.000 kr., som er afspejlet i tabel 4.
 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 19-05-2021

  Ad 1. Indstilles til efterretning.

  Ad 2-8. Indstilles til godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 26-05-2021

  Ad 1. Taget til efterretning.

  Ad 2-8. Godkendt.

Show video
Punkt 765 Budgetopfølgning per 31. marts 2021 - anlæg - samtlige udvalg
 • Resumé

  Denne sag beskriver budgetopfølgningen for anlæg udarbejdet på baggrund af forbruget den 31. marts 2021. Sagen behandles i alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet. Fagudvalgene behandler udvalgets eget område.

 • Sagsfremstilling

  Det samlede oprindelige anlægsbudget udgør 82,9 mio. kr. Byrådet har på sit møde i april vedtaget at genbevilge en mindreudgift fra 2020 til 2021 på 36,2 mio. kr. Det korrigerede budget udgør herefter 119,1 mio. kr.

  Anlægsbudgettet på netto 119 mio. kr. fordeler sig med 156 mio. kr. på udgiftssiden, 37 mio. kr. i indtægter vedrørende grundsalg/salg af ejendomme, servicearealtilskud og diverse eksterne tilskud.

  Der forventes et forbrug på netto 90 mio. kr. i 2021, hvilket medfører en afvigelse på 29 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 119 mio. kr. I forbruget indgår en forventning om indtægter på samlet 45 mio. kr., hvoraf de 30 mio. kr. vedrører indtægter til grundsalg. Der forventes således et forbrug på udgiftssiden på 134 mio. kr. og en forventet overførsel på 22 mio. kr. til 2022.

  Set i forhold til forbruget ultimo marts 2021 vil det forudsætte en meget stor aktivitet resten af året på samtlige anlægsprojekter. Administrationen er bevidst om udfordringen i det forudsatte aktivitetsniveau, men anser det for realistisk med den nuværende viden.

  En række anlæg er i 2021 lånefinansieret af blandt andet puljen til lånedispensation til fremrykkede anlægs-investeringer (Covid-19). Der er fokus, på at disse anlæg gennemføres som forudsat, da lånerammen ikke kan forventes overført til 2022. Der er vedlagt en oversigt over budgetopfølgningen for anlæg, hvor helt eller delvist lånefinansierede anlæg er angivet med ”X”.

  Der henvises til bemærkningerne i vedlagte notat til sagen. Følgende skal bemærkes:

  Økonomiudvalget

  Forventningen til grundsalg øges til netto 30 mio. kr. i 2021. Der er ved udgangen af marts måned solgt for netto 16,3 mio. kr., og der er indgået købsaftaler for yderligere 5,5 mio. kr., sådan at de budgetterede indtægter på 22 mio. kr. er nået. Der forventes yderligere salg for netto 8 mio. kr. i 2021, sådan at de samlede nettoindtægter vil udgøre 30 mio. kr.

  Grundsalgsindtægterne skal ses i sammenhæng med byggemodningsområdet under Udvalget for natur, teknik og miljø, hvor der er stor fremdrift. På nuværende tidspunkt skønnes det, at byggemodningspuljen anvendes fuldt ud i 2021. I forbindelse med budgetopfølgningen per 31. juli 2021 vurderes det, om en andel af merindtægterne på de 8 mio. kr. skal finansiere yderligere udgifter på byggemodningsområdet, herunder arealerhvervelser.

  Brandstationen i Rønde gennemføres som planlagt, dog med forventning om et mindre beløb overført til 2022.

  Udvalget for familie og institutioner

  Der er forsinkelse på den nye daginstitution i Knebel på grund af genudbud. Den nye daginstitution i øst i Hornslet afventer godkendelse af lokalplan i september 2021. Ellers gennemføres de øvrige anlægsprojekter som planlagt.

  Der er sideløbende med budgetopfølgningen en sag på vej til Byrådet om udvidelsen af kapaciteten på dagtilbudsområdet i Rønde, hvor der foreslås udvidelse af daginstitutionspladser ved opsættelse af pavilloner i Ugelbølle ved den nuværende institution. I sagen søges finansiering i 2021 og overslagsårene.

  Udvalget for sundhed, ældre og social

  Det samlede plejeboligprojekt er ved at nå sin afslutning. Der mangler en endelig procentfordeling mellem projekterne, som vil medføre en højere momsafløftning. Der forventes en fremskrivning af lånerammen på cirka 1,5 mio. kr. Som anført i budgetopfølgningen per 30. september 2020 forventes fremskrivning af lånerammen at skulle finansiere de resterende udgifter i 2021, svarende til cirka 1,5 mio. kr. Bevilling vil blive søgt, når fordelingsregnskabet er udarbejdet. I samme forbindelse vil blive søgt justering af rådighedsbeløb og anlægsbevilling. I korrigeret budget indgår et servicearealtilskud i Rønde og Kolind i 2021 på 2,6 mio. kr., som modtages efter færdiggørelse af det endelige regnskab. Det er uvist, om servicearealtilskuddet nås hjemtaget i 2021.

  De større anlægsprojekter på området – som blandt andet omhandler Udvidelse af Syddjurs Bo- og Aktivitetscenter, Det nære sundhedsvæsen og Midlertidige pladser døgnophold Århusvej – følger stort set tidsplanen. På Veltek er der forsinkelser grundet Covid-19 og investeringer vedr. Telekol.

  Udvalget for natur, teknik og miljø

  Stationsanlæg vedrørende letbane og to cykelstiprojekter afsluttes i 2021, og det er forudsat, at tilskuddene på samlet 9 mio. kr. hjemtages i 2021. De større anlægsprojekter – herunder Ny Salthal, Trafiksikkerhed i 2021, Energibesparende bygningsrenovering, Bygningsvedligeholdelse genopretning, Større bygningsmæssige vedligeholdelse – gennemføres som planlagt.

  Puljen til byggemodning søges udmøntet i denne budgetopfølgning. Nettobudgettet på byggemodnings-området udgør 19,7 mio. kr., som søges udmøntet til de enkelte byggemodninger. Der søges om flytning af rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 22,2 mio. kr. fra byggemodningspuljen i 2021 til en række byggemodningsprojekter, som det fremgår af vedlagte bilag. Puljen udmøntes til primært fire udstykninger i henholdsvis Rønde (Kappelgårdsparken), Ebeltoft (Carl Th. Dreyers Vej), Hornslet (Stadionvej, herunder krydsningsspor) og Nimtofte (Sønderskovbakken). Det resterende beløb af puljen anvendes til færdiggørelse af de øvrige projekter og til finansiering af et overført merforbrug for 2020.

  Der er stor fremdrift på byggemodningsområdet, og det er vigtigt, at fremdriften fortsætter for at sikre fortsat salg af byggegrunde i 2. halvår 2021 og ind i 2022. På nuværende tidspunkt skønnes det, at byggemodningspuljen anvendes fuldt ud i 2021. I forbindelse med budgetopfølgningen per 31. juli 2021 vurderes det, om en andel af merindtægterne for grundsalg under Økonomiudvalget skal finansiere yderligere udgifter på byggemodningsområdet.

  Udvalget for plan, udvikling og kultur

  En række af anlægsprojekterne vedrørende bygningsfornyelse er fuldt disponeret og skønnes stort set anvendt i 2021. Der søges om flytning af et rådighedsbeløb i 2021 på 43.000 kr. og en tilsvarende anlægsbevilling mellem to byfornyelsesprojekter, som det fremgår af vedlagte bilag. De større anlægsprojekter – herunder Rønde Idrætscenter – udviklingsprojekt, Mols i Udvikling og Digitale byportaler – afvikles som planlagt. Der skønnes en forskydning i udbetalinger vedrørende Idrætspuljen.

  Udvalget for erhverv og beskæftigelse

  Projekterne Fremtidigt lokalebehov–ungeindsats og Anlægsplan for STU på Firkløverskolen i Mørke

  afvikles om planlagt. Der er en forsinkelse vedrørende udfasning af bygninger vedrørende projektcenter.

  Der er sideløbende med budgetopfølgningen en sag på vej til Byrådet om godkendelse af projektplan vedrørende lokaler til STU i Mørke samt finansiering i 2021 og overslagsårene.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Anlæg

  Hele 1.000 kr.

  Oprinde- lig budget

  Korrigeret budget med genbevilling

  Forbrug pr. 31.03.21

  Forventet regnskab

  2021

  Afvigelse til korr. budget med genbevilling

  Ansøgning om tillægsbevilling

  Ansøgning om anlægsbevilling

  Syddjurs kommune

  82.880

  119.123

  -13.051

  90.373

  28.750

  0

  0

  010

  Økonomiudvalget

  -9.760

  -1.322

  -17.157

  -11.222

  9.900

  0

  0

  010-10

  Politik og beredskab m.v. (10.642)

  4.000

  9.104

  -1.006

  8.604

  500

  0

  0

  010-15

  Administrativ organisa-tion og erhverv (10.645)

  4.240

  5.246

  161

  3.846

  1.400

  0

  0

  010-20

  Generelle puljer (10.652)

  7.000

  9.300

  0

  9.300

  0

  0

  0

  010-25

  Jordforsyning - køb og salg (10.022)

  -22.000

  -21.972

  -16.311

  -29.972

  8.000

  0

  0

  010-30

  Ejendomme - køb og salg (10.025)

  -3.000

  -3.000

  0

  -3.000

  0

  0

  0

  011

  Udvalget for familie og institutioner

  25.635

  35.370

  868

  25.170

  10.200

  0

  0

  011-10

  Dagtilbud til børn (11.525)

  17.008

  24.855

  246

  14.855

  10.000

  0

  0

  011-15

  Skoleområdet (11.322)

  8.627

  10.515

  622

  10.315

  200

  0

  0

  012

  Udvalget for sund-hed, ældre og social

  10.586

  15.201

  1.901

  14.501

  700

  0

  0

  012-10

  Sundhedsudgifter m.v. (12.462)

  0

  -1.972

  39

  -1.972

  0

  0

  0

  012-15

  Sundhed og Omsorg (12.532)

  6.956

  10.778

  1.862

  10.278

  500

  0

  0

  012-20

  Tilbud til voksne med særlige behov (12.538)

  3.630

  6.395

  0

  6.195

  200

  0

  0

  014

  Udvalget for, natur, teknik og miljø

  42.347

  45.086

  863

  40.686

  4.400

  0

  0

  014-10

  Vej- og parkvæsen (14.228)

  7.059

  6.302

  1.282

  3.802

  2.500

  0

  0

  014-15

  Kollektiv trafik og borgermidler (14.232)

  2.000

  3.141

  529

  2.441

  700

  0

  0

  014-20

  Jordforsyning – bygge-modning (14.022)

  20.000

  19.700

  -2.377

  19.700

  0

  Se bilag

  Se bilag

  014-25

  Natur og miljø (14.052)

  3.263

  5.165

  194

  5.165

  0

  0

  0

  014-30

  Ejendomme (14.025)

  10.025

  10.778

  1.235

  9.578

  1.200

  0

  0

  015

  Udvalget for plan, udvikling og kultur

  13.322

  23.721

  419

  20.471

  3.250

  0

  0

  015-10

  Byudvikling (15.025)

  8.322

  11.235

  419

  9.235

  2.000

  Se bilag

  Se bilag

  015-15

  Plan og udvikling (15.645)

  0

  49

  0

  49

  0

  0

  0

  015-20

  Biblioteker (15.332)

  0

  33

  0

  33

  0

  0

  0

  015-25

  Kultur (15.335)

  500

  500

  0

  500

  0

  0

  0

  015-30

  Folkeoplysning, fritid og natur (15.338)

  4.500

  11.904

  0

  10.654

  1.250

  0

  0

  016

  Udvalget for erhverv og beskæftigelse

  750

  1.066

  55

  766

  300

  0

  0

  016-25

  Erhverv og Arbejds-marked (16.568)

  750

  1.066

  55

  766

  300

  0

  0

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet via fagudvalgene og Økonomiudvalget, at

  1. fagudvalgene behandler udvalgets eget område
  2. budgetopfølgningen på anlæg tages til efterretning
  3. der søges flytning af rådighedsbeløb i 2021 og anlægsbevilling, som det fremgår af vedlagte bilag.
 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 11-05-2021

  Ad 1-2. Indstilles til efterretning.

  Ad 3. Indstilles til godkendelse.

 • Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den 11-05-2021

  Ad 1-2. Indstilles til efterretning.

  Ad 3. Indstilles til godkendelse.

 • Beslutning i Udvalget for erhverv og beskæftigelse (EB) den 12-05-2021

  Ad 1-2. Indstilles til efterretning.

  Ad 3. Indstilles til godkendelse.

 • Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den 12-05-2021

  Ad 1-2. Indstilles til efterretning.

  Ad 3. Indstilles til godkendelse.

 • Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den 12-05-2021

  Ad 1-2. Indstilles til efterretning.

  Ad 3. Indstilles til godkendelse.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 19-05-2021

  Ad 1-2. Indstilles til efterretning.

  Ad 3. Indstilles til godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 26-05-2021

  Ad 1-2. Taget til efterretning.

  Ad 3. Godkendt.

Show video
Punkt 766 Ansøgning om kommunegaranti - Rønde Fjernvarme
 • Resumé

  Rønde Fjernvarme ansøger om kommunegaranti for 1.005.600 kr. til etablering af en brovægt til modtagelse af halm, vandkølet bund i halmkedel og opdatering af overvågningen af anlægget. Ansøgningen fremsendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

 • Sagsfremstilling

  Rønde Fjernvarme har siden 2008 haft en næsten fordobling af varmeaftagere. Antallet af forbrugere tæller i dag 1.800, hvoraf en del af disse er store forbrugere (skoler, plejehjem, kommune med videre).

  Den store tilgang i antallet af forbrugere har medført et stort spring i den varme, Rønde Fjernvarme skal levere ud og dermed også det brændsel, der købes ind for at kunne levere varmen.

  Rønde Fjernvarmes primære brændsel er halm. Der modtages i dag halm på traktorer/lastbiler – og ved aflæsning af køretøjerne bliver halmballerne afvejet på teleskoplæsser, to baller per gang. Denne arbejdsgang er meget tidskrævende, og selve halmmodtagelsen er fysisk hårdt for medarbejderen.

  Det er derfor på bestyrelsesmøde blevet besluttet, at der skal investeres i en brovægt til modtagelse af halm. Denne brovægt vejer hele læsset på én gang og registrerer vægten elektronisk til afregning. Halmleverandøren får ligeledes en kvittering på, hvad der er leveret.

  I forbindelse med implementering af brovægt vil det være nødvendigt at lukke ned for halmkedlen og i stedet levere varme ud fra reservekedelen. I forbindelse med denne nedlukning benyttes lejligheden til at indsætte en vandkølet bund i halmkedlen. Formålet med denne er at kunne udnytte brændslet (halmen) bedre, og således få en højere effekt af denne. Ligeledes opdateres selve overvågningen af anlægget.

  I forbindelse med garantistillelse af lån skal Syddjurs Kommune opkræve en garantiprovision på

  markedsvilkår. Størrelsen på garantiprovisionen fastsættes af kommunernes revision, BDO, efter indhentning af bagvedliggende kreditvurdering.

  På baggrund af beløbets størrelse, oplysningen om at Rønde Fjernvarme fik foretaget en kreditvurdering i 2020 og omkostningerne i forbindelse med foretagelse af kreditvurdering, anbefaler Administrationen, at der anvendes den i 2020 fastsatte garantiprovision på 0,4 % til det nye lån.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Syddjurs Kommune får en mindre indtægt i forbindelse med garantiprovisionen på 0,4 % af det garanterede beløb. Første år vil Syddjurs Kommune derfor få en indtægt på godt 4.000 kr.

 • Lovgrundlag

  Lånebekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013)

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget at godkende

  1. lånegaranti til Rønde Fjernvarme til etablering af en brovægt, vandkølet bund og opdatering af overvågningen af anlægget.
  2. at garantiprovision fastsættes til 0,4 % baseret på 2020 kreditvurderingen.
 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 19-05-2021

  Indstilles til godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 26-05-2021

  Godkendt.

Show video
Punkt 767 Ansøgning om kommunegaranti - Trustrup-Lyngby Varmeværk
 • Resumé

  Trustrup-Lyngby Varmeværk ansøger om kommunegaranti for 710.000 kr. til dækning af anlægsudgifter ved tilslutning af nye fjernvarmeforbrugere. Ansøgningen fremsendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

 • Sagsfremstilling

  Trustrup-Lyngby Varmeværk ansøger om kommunegaranti til dækning af afholdte anlægsudgifter ved tilslutning af nye fjernvarmeforbrugere i Syddjurs Kommune.

  Trustrup-Lyngby Varmeværk A.m.b.a. består i dag af 10 varmeværker med tilhørende forsyningsområder og forbrugere i 13 byer på Djursland. I Syddjurs Kommune forsyner selskabets fire varmeværker i fire byer. Forbrugerne i byerne Balle, Rosmus, Tirstrup og Mesballe får dermed fjernvarme fra forsyningsselskabet Trustrup-Lyngby Varmeværk A.m.b.a.

  Trustrup-Lyngby Varmeværk A.m.b.a. oplever en meget stor interesse fra borgere med ejendomme opvarmet af oliefyr til at konvertere fjernvarme. Der er gennem det sidste år konverteret 54 varmeforbrugere til fjernvarme i selskabet.

  Trustrup-Lyngby Varmeværk A.m.b.a. ønsker at understøtte den grønne omstilling og sikre, at alle ejendomme i forsyningsområderne får et attraktivt tilbud om fjernvarme. Ved at få tilsluttet de resterende cirka 250 forbrugere i alle forsyningsområderne, vil det samtidig være en økonomisk fordel for alle varmeforbrugere, da varmetabet fra fjernvarmeledningerne procentvis bliver mindre samtidig med, at der er et positivt dækningsbidrag på hver ny forbruger svarende til cirka 8.000 kr. årligt. Varmeprisen vil dermed fremadrettet falde med cirka 1.000 kr. per forbruger, når alle potentielle ejendomme i forsyningsområderne tilsluttes fjernvarmesystemet.

  Trustrup-Lyngby Varmeværk ansøger Syddjurs Kommune om kommunegaranti for de afholdte tilslutningsafgifter, varmeværket har haft i forbindelse med tilslutningen af nye fjernvarmeforbrugere. Samlet set beløber dette sig til 710.000 kr. for de 20 nye fjernvarmeforbrugere, der er tilsluttet.

  I forbindelse med garantistillelse af lån skal Syddjurs Kommune opkræve en garantiprovision på

  markedsvilkår. Størrelsen på garantiprovisionen fastsættes af kommunernes revision, BDO, efter indhentning af bagvedliggende kreditvurdering.

  På baggrund af beløbets størrelse, oplysningen om at Trustrup-Lyngby Varmeværk fik foretaget en kreditvurdering i 2020 og omkostningerne i forbindelse med foretagelse af kreditvurdering, anbefaler Administrationen, at der anvendes den i 2020 fastsatte garantiprovision på 0,4 % til det nye lån.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Syddjurs Kommune får en indtægt i forbindelse med garantiprovisionen på 0,4 % af det garanterede beløb. Første år vil Syddjurs Kommune derfor få en indtægt på 2.840 kr. Herefter falder indtægten i takt med tilbagebetalingen af lånet.

 • Lovgrundlag

  Lånebekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013)

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget at godkende

  1. lånegaranti til Trustrup-Lyngby Varmeværk a.m.b.a. til anlægsudgifter ved tilslutning af nye fjernvarmeforbrugere.
  2. at garantiprovision fastsættes til 0,4 % baseret på 2020 kreditvurderingen.
 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 19-05-2021

  Indstilles til godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 26-05-2021

  Godkendt.

Show video
Punkt 768 Ansøgning om låneomlægning - Nimtofte og Omegns Fjernvarme Forsyning
 • Resumé

  Nimtofte og Omegn Fjernvarme Forsyning ansøger om en låneomlægning af deres eksisterende lån ved KommuneKredit fra de nuværende 10.925.000 kr. til 14.264.000 kr. Syddjurs Kommune har stillet garanti for de eksisterende lån og skal godkende låneomlægning inklusiv den længere afdragsperiode, samt stille garanti for det nye lån.

  Ansøgningen fremsendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

 • Sagsfremstilling

  Nimtofte og Omegn Fjernvarme Forsyning (NOFF) har i en årrække haft en af Danmarks højeste fjernvarmepriser. Baggrunden herfor er særligt en overdimensionering af fjernvarmeværket i forhold til forbruget i dækningsområdet.

  NOFF har følgende arbejdet på at få afdraget på selskabets gæld med henblik på at kunne nedjustere varmeprisen.

  Med udgangspunkt i de nuværende lave renter ser selskabet en mulighed for, gennem en omstrukturering af selskabets gæld, at kunne nedsætte fjernvarmeprisen med 20-25 % for en gennemsnitlig husstand.

  I forbindelse med omstruktureringen ønsker NOFF at indfri deres eksisterende lån ved kommunekredit og optage et nyt med en lavere rente. Indfrielsen af eksisterende lån medfølger et kurstab, hvilket også finansieres gennem optagelsen af det nye lån.

  Syddjurs Kommune stiller garanti for et lån ved Kommunekredit med en restgæld på 10.925.000 kr. Derudover stiller Norddjurs Kommune garanti for to andre lån ved KommuneKredit med en samlet restgæld på godt 3.758.000 kr. Årsagen til, at både Syddjursog Norddjurs Kommune stiller garanti for forskellige lån er, at forsyningsområdet både hører under Syddjursog Norddjurs Kommune. Syddjurs Kommune må ikke stille garanti for anlæg med videre i andre kommuner, selvom forsyningsvirksomheden har adresse i Syddjurs Kommune. Der vil køre en separat proces ved Norddjurs Kommune omhandlende de lån, Norddjurs Kommune stiller garanti for.

  Der er omkostninger for 3,34 mio. kr. i forbindelse med indfrielsen af lånet ved Kommunekredit med en restgæld på knap 11 mio. kr., hvilket betyder en samlet omkostning på 14.264.000 kr. Denne finansieres gennem optagelse af et nyt lån ved Kommunekredit med en væsentlig lavere rente. Med det nye lån ønskes der fem års ekstra løbetid, således at lånet er tilbagebetalt i 2038. Dette sker med baggrund i en forlængelse af afskrivningsperioden på ledningsnettet med fem år, hvilket af NOFF vurderes fagligt forsvarligt. Derudover ønskes der afdragsfrihed i de første 3,5 år af det nye lån. Dette vil give NOFF mulighed for i denne periode at afvikle selskabets banklån, der har en rente på 5 %.

  Når andre enheder end offentlige myndigheder ønsker at optage lån i KommuneKredit, for eksempel et selskab eller en forening, er det betinget af, at en kommune eller en region stiller100 procent garanti for lånet. Det er normalt ikke muligt for kommuner at låne gennem Kommunekredit med en løbetid på over 25 år, og hvis lånet er med afdragsfrihed, må løbetiden ikke overstige 15 år. Lån, som kommunen garantistiller til kollektive energiforsyningsanlæg, kan dog etableres med en løbetid på op til 30 år og med op til 5 års afdragsfrihed. Dermed kan det oprindelige lån, der er optaget i 2010, konverteres til et lån med afdragsfrihed i en 3,5 årig periode og forlænges til 2038 – og stadig ligge indenfor rammerne fastsat ved Kommunekredit.

  I forbindelse med garantistillelse af lån skal Syddjurs Kommune opkræve en garantiprovision på

  markedsvilkår. Størrelsen på garantiprovisionen fastsættes af kommunernes revision, BDO, efter indhentning af bagvedliggende kreditvurdering. Omkostningerne til fastsættelse af garantiprovisionen afholdes af Nimtofte og Omegns Fjernvarme Forsyning.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Syddjurs Kommune har en mindre indtægt fra den nuværende garantiprovision på 0,75 % af lån med restgæld på 10.925.000 kr. Kommunen vil på baggrund af en vurdering fra kommunens revision og en bagvedliggende kreditvurdering opkræve en garantiprovision på det nye lån på 14.264.000 kr.

 • Lovgrundlag

  Lånebekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013)

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at godkende

  1. en udvidelse af lånegarantien til Nimtofte og Omegns Fjernvarme Forsyning til låneomlægning fra de eksisterende 10.925.000 kr. til 14.264.000 kr.
  2. at afdragsperioden forlænges med fem år ved optagelse af det nye lån.
  3. at det nye lån har afdragsfrihed i de første 3,5 år med henblik på at afvikle selskabets banklån.
  4. at der fastsættes en garantiprovision ved vurdering af eksterne samarbejdspartnere.
 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 19-05-2021

  Indstilles til godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 26-05-2021

  Godkendt.

Show video
Punkt 769 Bemyndigelse til underskrift af servitutter
 • Resumé

  Sagen indstilles med henblik på to nye bemyndigelser til at underskrive tinglysningsdokumenter i forbindelse med tinglysning af dokumenter på kommunens ejendomme.

 • Sagsfremstilling

  Kommunen skal i en række tilfælde underskrive servitutter, enten når disse skal tinglyses på kommunens ejendomme, eller i tilfælde, hvor der sker ændring af for eksempel de påtaleberettigede.

  Jurist Estrid Bjarup Jøns og jurist Christina Birkved blev ved Byrådets beslutning den 26. juni 2019 bemyndiget til at underskrive tinglysningsdokumenter i forbindelse med tinglysning af servitutter på kommunens ejendomme.

  Disse bemyndigelser er således fortsat gældende og ønskes suppleret med nye bemyndigelser, så sekretariatsleder Christina Lundbergh og jurist Mikael Skiffard Noesgaard Sørensen bemyndiges til at underskrive tinglysningsdokumenter med bindende virkning for kommunen, som ejer, og påtaleberettiget, to i forening, i forbindelse med tinglysning, aflysning og ændring af servitutter på kommunens ejendomme.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Administrationens indstilling har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 • Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at sekretariatsleder Christina Lundbergh og jurist Mikael Skiffard Noesgaard Sørensen bemyndiges til at underskrive tinglysningsdokumenter med bindende virkning for kommunen som ejer, og påtaleberettiget, to i forening, i forbindelse med tinglysning og aflysning af servitutter på kommunens ejendomme.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 19-05-2021

  Indstilles til godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 26-05-2021

  Godkendt.

Show video
Punkt 770 Lokalplan nummer 435 Daginstitution ved Rodskovvej i Hornslet. Forslag
 • Resumé

  Administrationen har med baggrund i et ønske om at etablere en kommunal daginstitution i Hornslet udarbejdet et forslag til lokalplan.

  Byrådet anmodes om at godkende lokalplansforslaget med henblik på fremlæggelse i en offentlig høring i fem uger.

 • Sagsfremstilling

  Lokalplanens baggrund

  Med henblik på opførelse af kommunal daginstitution, besluttede Udvalget for plan, udvikling og kultur på møde den 9. september 2020 at igangsætte planlægning for en daginstitution ved Rodskovvej i Hornslet. Administrationen har nu udarbejdet vedhæftede udkast til forslag til lokalplan.

  Lokalplanens område

  Lokalplanområdet ligger i den sydøstlige del af Hornslet langs Rodskovvej, og omfatter matrikelnumrene 1gh, 1gk og del af 1ay Hornslet By, Hornslet. Del af matrikel nr. 1ay ejes af Syddjurs Kommune og ligger i landzone. Matrikelnummer 1gh og 1gk er på tidspunktet for lokalplanens udarbejdelse privatejet og ligger i landzone. Lokalplanområdet udgør et samlet areal på cirka 67.250m².

  Lokalplanområdet grænser op til: Herredsvej og et eksisterende boligområde med åben-lav boligbebyggelse mod vest, en privat ejendom med tilhørende plantageområde mod øst. Mod vest ligger lokalplanområdet ud til Rodskovvej med tre private ejendomme, med tilhørende jordarealer/landbrugsarealer, på modsatte side af vejen. Mod syd- sydvest grænser lokalplanområdet op til et nyt boligområde omkring Orla Andersens Vej og mod enkelte private ejendomme med åbne grønne arealer omkring.

  Lokalplanens indhold

  Lokalplanområdet udlægges til offentlige formål. Lokalplanen overfører landzonearealer til byzone, og muliggør etablering af børneinstitution. Derudover sikrer lokalplanen stiforbindelser samt en grøn struktur langs lokalplanområdets sydlige afgrænsning. Lokalplanen reserverer areal til vejudlæg indenfor områdets vestlige afgrænsning.

  Lokalplanen er byggeretsgivende for delområdet til børneinstitution. For delområdet mod vest, er lokalplanen ikke byggeretsgivende, men en rammelokalplan. Baggrunden for dette er, at det samlede område udlægges i byzone, og at planlægningen sker ”indefra og ud”. Lokalplanområdet vejbetjenes fra Rodskovvej.

  Forholdet til kommuneplan 2020

  Lokalplansforslaget er i overensstemmelse med Syddjurs Kommuneplan 2020.

  Miljøvurdering

  I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” skal der gennemføres en miljøvurdering, hvis en lokalplan eller et kommuneplantillæg antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

  Afgørelsen er vedlagt.

  Høringsperiode og offentligt møde

  Høringsperioden for forslag til lokalplan uden kommuneplantillæg er mindst fire uger jævnfør Planloven. Høringsperioden forventes at løbe fra den 8. juni 2021 til den 13. juli 2021.

  Administrationen anmoder om stillingtagen til, hvorvidt der ønskes afholdelse af offentligt møde om planforslaget. Administrationen foreslår mulig afholdelse af offentligt møde den 14. juni 2021 kl. 17.30.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Størstedelen af lokalplanområdet er i privat eje, og hele lokalplanområdet udlægges til offentlige formål.

  Syddjurs kommune forventer at opkøbe matr. 1gh og 1gk Hornslet By, Hornslet af de respektive ejere for at lokalplanen vil kunne realiseres. Dialog er indledt.

  Når der ved lokalplanlægning udlægges areal til offentlige formål, kan ejer under visse betingelser forlange overtagelse efter planlovens § 48 mod erstatning. Dermed kan kommunen blive forpligtet til at overtage arealer, før kommunen har behov for dem

 • Lovgrundlag

  Planloven og Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

 • Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller til Byrådet via Udvalget for plan, udvikling og natur og Økonomiudvalget, at

  1. lokalplan nummer 435 og vedtages som forslag
  2. forslag til lokalplan nummer 435 fremlægges i fem ugers offentlig høring

  Udviklingsdirektøren indstiller til Udvalget for plan, udvikling og kultur at godkende, at der afholdes et offentligt møde tirsdag den 14. juni 2021 kl.17.30.

 • Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den 12-05-2021

  Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

  Tidspunkt for offentligt møde: Godkendt.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 19-05-2021

  Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 26-05-2021

  Ad 1-2. Godkendt.

Show video
Punkt 771 Aldershvile Bæk. Endelig godkendelse af nyt regulativ
 • Resumé

  Der fremlægges forslag til nyt regulativ for Aldershvile Bæk ved Knebel til Byrådets endelige godkendelse efter at det har været i offentlig høring. Der er i høringsperioden ikke modtaget høringssvar.

 • Sagsfremstilling

  I forbindelse med udarbejdelse af dette vandløbsregulativ er det forudsat, at det øvre tilløb til vandløbet (Agri Rørledning) nedklassificeres fra offentligt til privat vandløb. Denne nedklassificering behandles i en særskilt sag i forbindelse med regulativets endelige godkendelse.

  Den forudsatte omklassificering indebærer blandt andet, at der i regulativet udelukkende indgår vandløbsstrækninger for hvilke, der i Statens Vandområdeplan 2015-2021 er fastsat miljømål.

  Generel beskrivelse af vandløbet

  Regulativet omfatter Aldershvilebækken - en samlet strækning på 1.898 meter, hvoraf 1.798 m er åben,

  mens 99 m er rørlagt eller med bro/rørbro.

  Aldershvilebækken starter som et rørudløb med en diameter på 25 cm (hvor Agri Rørledningen slutter), ca. 1,3 km nordøst for Knebel, og bækken udmunder i Knebel Vig. Kort med placering og stationering (st.) af regulativets vand­løbsstrækninger er vedlagt som bilag.

  Bækken gennemløber overvejende opdyrkede områder. Aldershvilebækken er på de øverste cirka 390 meter et vandløb med et naturligt forløb med stor gradient gennem en skovdækket slugt med stejle skråninger. Bunden består af små og store sten og grus. Vandløbets øverste del har kun i beskedent omfang grøde, da strækningen er stærkt beskygget af træer.

  På resten af vandløbet er der generelt også et godt fald og god strømhastighed, men vandløbet er dog på flere strækninger reguleret/snorlige. Bunden her består på lange strækninger af grus med sandede partier.

  Vandløbets miljøtilstand

  Aldershvilebækken er på hele regulativ-strækningen omfattet af vandområdeplanen for 2015 - 2021 med tilhørende bekendtgørelser. Den aktuelle status for miljøforholdene i vandløbet er beskrevet i Basisanalyse for vandområder 2021 – 2027.

  I vandområdeplanen er der fastsat miljømålet ”god økologisk tilstand” for vandløbet.

  De strækninger, som er omfattet af basisanalysen 2021 - 2027, beskrives i denne som ”naturlige vandområder” det vil sige at der ikke er tale om kunstige eller stærkt modificerede vandløb. Ingen af strækningerne er blødbunds-vandløb.

  Den aktuelle samlede tilstand af vandløbet, som angivet i Basisanalysen er følgende:

  Aldershvilebækken 0 – cirka st. 1.141

  Ringe økologisk tilstand

  Aldershvilebækken cirka st. 1.141 – 1.898

  God økologisk tilstand

  Aldershvilebækken er § 3-beskyttet. På strækningen fra st. 1.820 til 1.880 gennemløber vandløbet et § 3-beskyttet overdrev. I vandløbets topografiske opland ligger der endvidere enkelte mindre vandhuller, samt overdrev med § 3-beskyttelse. Beskyttelsen af vandløb efter § 3 indebærer, at der ikke må fore­tages ændringer af tilstanden af disse ud over sædvanlig vedligeholdelse.

  En 74 meter lang, uhensigtsmæssigt udformet rørlægning udgør en fysisk spærring for fiskepassage fra st. 1.141 til 1.214. Den uhensigtsmæssige udformning af rørlægningen er i gældende Vandområdeplan 2015 - 2021 ikke omfattet af en planlagt indsats med henblik på ændring. I Basisanalysen 2021 - 2027 er rørlægningen dog registreret som spærring. Hvis denne spærring skulle blive omfattet af en kom­men­de indsats i Vandområdeplanen for 2021 – 2027, vil indsatsen skulle gennemføres senest i 2027.

  Regulativet

  Et vandløbsregulativ beskriver lodsejeres og vandløbsmyndighedens (kommunen) pligter og rettig­heder, og det skal indeholde en række lovpligtige bestemmelser. Vandløbsregulativet skal sikre, at de offentlige vandløb kan benyttes til afledning af vand under hensyntagen til vandløbets miljømæssige målsætninger. Regulativet skal derfor blandt andet kunne håndtere de konflikter, som måtte opstå mellem en effektiv afvanding og hensynet til vandløbets naturtilstand.

  For vandløbsstrækningen gælder aktuelt regulativet ”Agri rørledning og Aldershvile Bæk” fra 1999. Det reviderede regulativ skal erstatte dette ældre regulativ – dog uden Agri rørledning, som forudsættes omklassificeret til privat vandløb.

  Administrationen vurderer, at vandløbene fungerer relativt tilfredsstillende for bredejere og øvrige interessenter. Derfor lægges der ikke op til ændringer af den nuværende vedligeholdelsespraksis.

  Det fremlagte forslag til nyt regulativ har været i offentlig høring i perioden 16. december 2020 til 14. februar 2021. Der er ikke modtaget bemærkninger eller kommentarer til regulativet.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Der er i de senere år i gennemsnit anvendt henholdsvis cirka 35.000 kr. og 2.00 kr. per år til varetagelse af Syddjurs Kommunes vedligeholdelsespligter for Aldershvile Bæk og Agri rørledning Å. Med det fremlagte regulativ, forventes der umiddelbart en mindre, årlig driftsbesparelse på cirka 2.000 kr.

 • Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 1218af 25. november 2019 om lov om vandløb.

  Bekendtgørelse nr. 919 af 27. juni 2016 om regulativer for offentlige vandløb.

 • Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller til Byrådet via Udvalget for natur, teknik og miljø og Økonomiudvalget, at det fremlagte regulativ for Aldershvile Bæk godkendes endeligt.

 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 11-05-2021

  Indstilles til godkendelse.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 19-05-2021

  Indstilles til godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 26-05-2021

  Godkendt.

Show video
Punkt 772 Høgvad Bæk.Endelig godkendelse af nyt regulativ
 • Resumé

  Der fremlægges forslag til nyt regulativ for Høgvad Bæk til Byrådets endelige godkendelse efter at det har været i offentligt høring. Der er i høringsperioden ikke modtaget høringssvar.

 • Sagsfremstilling

  Generel beskrivelse af vandløbet

  Regulativet omfatter Høgvad Bæk - en samlet strækning på 2.015 meter. Den offentlige del af vand­løbet starter som et rørudløb ved Nødagervej syd for Nødager, og bækken udmunder som et åbent vandløb i Kolindsund Søndre Landkanal. Kort med placering og stationering af regulativets vandløbs­strækninger er vedlagt som bilag.

  Høgvad Bæk fremstår generelt som et reguleret vandløb, der på flere strækninger er snorlige. Høgvad Bæk har generelt sandet og stedvis lidt blød bund med partier med grus og sten.

  Vandløbet har på visse strækninger kun i beskedent omfang grøde, da de er stærkt beskygget af træer. På andre og mere åbne strækninger er der større mængde grøde.

  Vandløbets miljøtilstand

  Høgvad Bæk er for hele regulativ-strækningen omfattet af vandområdeplanen for 2015 - 2021 med tilhørende bekendtgørelser. Den aktuelle status for miljøforholdene i vandløbet er beskrevet i Miljøstyrelsens ”Basisanalyse for vandområder 2021 – 2027”. I vandområdeplanen er der fastsat miljømålet ”god økologisk tilstand” for bækken.

  De strækninger, som er omfattet af basisanalysen 2021 - 2027, beskrives i denne som ”naturlige vandområder”, det vil sige, at der ikke er tale om kunstige eller stærkt modificerede vandløb. Ingen af strækningerne er blødbunds-vandløb.

  Den aktuelle samlede tilstand af vandløbet, som angivet i Basisanalysen er følgende:

  Høgvad Bæk, station 0 til 370 meter

  Ukendt tilstand

  Høgvad Bæk, station 370 – 2.015 meter

  Dårlig tilstand

  Vandløbet er i vandområdeplanen omfattet af krav om indsats på åbning af en rørlagt delstrækning mellem station 1.344 – station 1.395 meter. Indsatsen er undtaget fra krav om, at den skal være gennemført i 2021. Syddjurs Kommune har endnu ikke fastlagt en tidsplan for gennemførelse af indsatsen, men der er udarbejdet et projekt for indsatsen.

  Høgvad Bæk er beskyttet efter § 3 i Naturbeskyttelsesloven. Næsten hele strækningen fra st. 260 til bækkens udløb udgøres af beskyttede eng- og moseområder. Beskyttelsen af vandløb efter § 3 indebærer, at der ikke må foretages ændringer af tilstanden af disse ud over sædvanlig vedlige­hol­delse.

  Regulativet

  Et vandløbsregulativ beskriver lodsejeres og vandløbsmyndighedens (kommunen) pligter og rettigheder, og det skal indeholde en række lovpligtige bestemmelser. Vandløbsregulativet skal sikre, at de offentlige vandløb kan benyttes til afledning af vand under hensyntagen til vandløbets miljømæssige målsætninger. Regulativet skal derfor blandt andet kunne håndtere de konflikter, som måtte opstå mellem en effektiv afvanding og hensynet til vandløbets naturtilstand.

  For vandløbsstrækningen gælder aktuelt regulativet for Høgvad Bæk fra 1997. Det nye regulativ skal erstatte dette ældre regulativ.

  Administrationen vurderer, at vandløbene fungerer relativt tilfredsstillende for bredejere og øvrige interessenter. Derfor lægges der ikke op til ændringer af den nuværende vedligeholdelsespraksis.

  Det fremlagte regulativ har været i offentlig høring i perioden fra 15. december 2020 til 14. februar 2021. Der er i høringsperioden ikke modtaget bemærkninger eller kommentarer.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Der er i de senere år i gennemsnit anvendt cirka 18.000 kr. årligt til varetagelse af Syddjurs Kommunes vedligeholdelsespligter for Høgvad Bæk. Med det fremlagte regulativ forventes de årlige driftsom­kost­ninger at være uændrede, da den nuværende praksis med vedligeholdelse fortsætter.

 • Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 om lov om vandløb.

  Bekendtgørelse nr. 919 af 27. juni 2016 om regulativer for offentlige vandløb.

 • Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller til Byrådet via Udvalget for natur, teknik og miljø og Økonomiudvalget, at det fremlagte regulativ for Høgvad Bæk godkendes endeligt.

 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 11-05-2021

  Indstilles til godkendelse.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 19-05-2021

  Indstilles til godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 26-05-2021

  Godkendt.

Show video
Punkt 773 Skellerup Å. Endelig godkendelse af nyt regulativ
 • Resumé

  Der fremlægges forslag til nyt regulativ for det offentlige vandløb Skellerup Å med sidevandløbene Sogneskelsgrøften og Hornsbæk til Byrådets endelige godkendelse efter at det har været i offentligt høring. Der er i høringsperioden ikke modtaget høringssvar.

 • Sagsfremstilling

  Regulativet omfatter Skellerup Å med dets sidevandløb ”Sogneskelsgrøften Knebel – Vistoft” og ”Hornsbæk” – med en strækning på 1.650 meter.

  Sidevandløbet ”Sogneskelsgrøften Knebel – Vistoft” har en samlet strækning på 894 meter og ligger i forlængelse af et privat vandløb ved broindløbet ved vejen Engdraget og har udløb i Skellerup Å.

  Sidevandløbet ”Hornsbæk” har en samlet strækning på 694 meter, hvoraf 474 meter er rørlagt. Hornsbæk starter ved en brønd syd for Lyngevej ved Knebel og har udløb i Skellerup Å.

  Vandløbets miljøtilstand

  Skellerup Å og dets to sideløb er for hele regulativ-strækningen omfattet af vandområdeplanen for 2015 - 2021 med tilhørende bekendtgørelser. Den aktuelle status for miljøforholdene i vandløbene er beskrevet i Miljøstyrelsens ”Basisanalyse for vandområder 2021 – 2027”. I vandområdeplanen er der fastsat et generelt miljømål ”god økologisk tilstand” for de tre vandløb, men der er ikke fastlagt krav til indsats med hensyn til restaurering, fjernelse af spærringer eller åbning af de rørlagte strækninger.

  Skellerup Å og Hornbæk beskrives i basisanalysen 2021 - 2027 som ”naturlige vandområder”. Sogneskelsgrøften beskrives som et ”kunstigt vandområde”. Det meste af Skellerup å er vurderet som blødbunds-vandløb.

  Den aktuelle samlede tilstand af vandløbet, som angivet i Basisanalysen er følgende:

  Skellerup Å, station 75 til 215 meterGod økologisk tilstand

  Skellerup Å, øvrige strækningerTilstand ukendt

  SogneskelsgrøftenTilstand ukendt

  HornsbækTilstand ukendt

  Ingen af vandløbene er omfattet af indsatsprogrammet.

  Størsteparten af de anførte vandløbsstrækninger er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Beskyt­tel­sen af vandløb efter § 3 indebærer, at der ikke må foretages ændringer af tilstanden af disse ud over sædvanlig vedligeholdelse.

  Regulativet

  Et vandløbsregulativ beskriver lodsejeres og vandløbsmyndighedens (kommunen) pligter og rettigheder, og det skal indeholde en række lovpligtige bestemmelser. Vandløbsregulativet skal sikre, at de offentlige vandløb kan benyttes til afledning af vand under hensyntagen til vandløbets miljømæssige målsætninger. Regulativet skal derfor blandt andet kunne håndtere de konflikter, som måtte opstå mellem en effektiv afvanding og hensynet til vandløbets naturtilstand.

  For vandløbsstrækningen gælder de nuværende regulativer for de tre vandløb. Det reviderede regulativ skal erstatte disse tre ældre regulativer.

  Administrationen vurderer, at vandløbene fungerer relativt tilfredsstillende for bredejere og øvrige interessenter. Derfor lægges der ikke op til ændringer af den nuværende vedligeholdelsespraksis.

  Det fremlagte forslag til nyt regulativ har været i offentlig høring i perioden fra 16. december 2020 til 14. februar 2021. Der er ikke modtaget kommentarer eller bemærkninger til forslaget.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Der er i de senere år i gennemsnit anvendt cirka 30.000 kr. årligt til varetagelse af Syddjurs Kommunes vedligeholdelsespligter for Skellerup Å og de to sidevandløb. Med det fremlagte regulativ forventes de årlige driftsomkostninger at være uændrede, da den nuværende praksis med vedligeholdelse fortsæt­ter.

 • Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 om lov om vandløb.

  Bekendtgørelse nr. 919 af 27. juni 2016 om regulativer for offentlige vandløb.

 • Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller til Byrådet via Udvalget for natur, teknik og miljø og Økonomiudvalget, at det fremlagte forslag til nyt regulativ for Skellerup Å godkendes endeligt.

 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 11-05-2021

  Indstilles til godkendelse.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 19-05-2021

  Indstilles til godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 26-05-2021

  Godkendt.

Show video
Punkt 774 Etablering af ny kildeplads for indvinding af drikkevand ved Hornslet - anmodning om ekspropriation
 • Resumé

  Vandværkerne i Hornslet og Rønde arbejder på at etablere en ny fælles kildeplads i Sophie-Amaliegårdskoven vest for Hornslet by.

  Vandværkerne anmoder Byrådet om at træffe beslutning om at kildepladsen bliver etableret via ekspropriation.

 • Sagsfremstilling

  Hornslet og Rønde vandværker arbejder på at etablere en ny fælles kildeplads i den privatejede Sophie-Amaliegårdskov vest for Hornslet by. I første omgang har vandværkerne ansøgt Syddjurs Kommune om tilladelse til at udføre en prøveboring, som på sigt tænkes udbygget som egentlig forsyningsboring.

  Vandværkerne er aktuelt i dialog med skovens ejere om den praktiske placering af boringen og gennemførelse af prøvepumpning. Som en del af denne dialog foregår der også forhandlinger om vandværkernes økonomiske kompensation til skovejer for ulempeerstatning for selve kildepladsen, adgangsvej, ledningsføring og eventuelt udpegning af boringsnær beskyttelseszone (BNBO).

  Hornslet og Rønde vandværker anmoder i vedlagte begæring om, at Byrådet træffer beslutning om ekspropriation for at kunne realisere den planlagte kildeplads i Sophie-Amaliegårdsskoven vest for Hornslet. I den vedlagte anmodning er indsat et kort, der viser den planlagte placering af de nye vandforsyningsboringer.

  Administrationen bemærker, at vandforbruget er stigende i såvel Hornslet og Rønde, dels på grund af en øget tilflytning, og dels fordi vandværkerne i fremtiden skal forsyne et antal mindre vandværker i nabolaget. Vandkvaliteten i de nuværende kildepladsboringer er udfordret i såvel Hornslet og Rønde, foruden at indvindingsforholdene i den vestlige del af kommunen generelt er begrænsede som følge af de geologiske forhold.

  Der er derfor behov for, at der bliver etableret en ny og robust kildeplads. Den ansøgte placering af den nye kildeplads er desuden i overensstemmelse med den overordnede strategi for grundvandsbeskyt­telse i Syddjurs Kommune.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Beslutning om eventuel ekspropriation har ingen økonomiske eller organisatoriske konsekvenser for Syddjurs Kommune.

 • Lovgrundlag

  Vandforsyningsloven, lovbekendtgørelse nr. 1450 af 5. oktober 2020, hvor lovens §37 giver kommunen muligheden for ekspropriation når ”almenvellet kræver det”.

  Såfremt der skulle opstå uenighed omkring fastsættelse af økonomisk kompensation fra vandværkets side, kan taksationskommissionen blive inddraget.

 • Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller til Byrådet via Udvalget for natur, teknik og miljø og Økonomiudvalget at godkende ekspropriation til etableringen af den nye kildeplads i Sophie-Amaliegårdsskoven vest for Hornslet.

 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 11-05-2021

  Indstilles til godkendelse.

  Det er vigtigt for Udvalget for natur, teknik og miljø, at godkendelsen af ekspropriationen sker, da der ikke ses alternativer til en ny kildeplads.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 19-05-2021

  Indstilles til godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 26-05-2021

  Godkendt.

Show video
Punkt 775 Årsrapport 2020 for Reno Djurs. Orientering
 • Resumé

  Det fælleskommunale affaldsselskab Reno Djurs I/S har fremsendt årsrapport for 2020 til Udvalget for natur, teknik og miljøs orientering.

 • Sagsfremstilling

  Reno Djurs I/S har fremsendt årsrapporten for 2020 til Syddjurs Kommune. Årsrapporten er udarbejdet efter §9 i affaldsselskabets vedtægter. Med årsrapporten er vedlagt revisionsprotokollat af 10. marts 2021, som også er vedlagt i bilag.

  Årsrapporten indeholder en oversigt over selskabets regnskab for 2020. De præsenterede hoved- og nøgletal for virksomhedens drift viser blandt andet en stigende udvikling i selskabets nettoomsætning, hvilket især skyldes en fremgang i selskabets basisydelser.

  De fastlagte renovationsgebyrer er fortsat blandt de laveste i Danmark.

  Om den økonomiske udvikling i driftsåret 2021 forventer Reno Djurs I/S følgende:

  • Resultatet for basisydelsen forventes at blive bedre end budgetteret som følge af at der modtages større mængder affald til deponering fra andre affaldsselskaber.
  • Dagrenovationens gebyrer er fortsat økonomisk udfordret, især som følge af de nuværende markedspriser for afsætning af pap- og papiraffald.
  • Driften af genbrugsstationerne er også økonomisk udfordret som følgende af stigende mængder modtaget affald i kombination med faldende markedspriser for afsætning af affaldet.
  • Der forventes et driftsunderskud i 2021 på tømningsordningerne, fordi tidligere års overskud skal tilbageføres til forbrugerne.

  Desuden indeholder årsrapporten en god oversigt over de kommende års planer for udvikling jævnfør kommunens Affaldsplan 2020 – 2032 og Den nationale affaldsplan. Desuden indgår en beskrivelse af en række projekter som Reno Djurs I/S har iværksat, blandt andet skoletjenesteordningen og affaldssortering i de kommunale institutioner.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Administrationens indstilling har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 • Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse nr. 1218 af 25. november 2019

 • Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller til Byrådet via Udvalget for natur, teknik og miljø og Økonomiudvalget, at orienteringen om Årsrapport 2020 for Reno Djurs I/S tages til efterretning.

 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 11-05-2021

  Indstilles til efterretning.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 19-05-2021

  Indstilles til efterretning.

 • Beslutning i Byrådet den 26-05-2021

  Taget til efterretning.

Show video
Punkt 776 Orientering om Taskforce-Handicaps analyse af sagsbehandlingen på børnehandicapområdet
 • Resumé

  Taskforce-Handicap under Socialstyrelsen og Ankestyrelsen præsenterer på mødet i Udvalget for familie og institutioner hovedkonklusionerne i taskforcens analyse af sagsbehandlingen på børnehandicapområdet i Syddjurs Kommune.

 • Sagsfremstilling

  Udvalget for familie og institutioner blev på sit møde den 1. december 2020 orienteret om familieområdets deltagelse i et længerevarende taskforceforløb med Socialstyrelsen og Ankestyrelsen om analyse og udvikling af børnehandicapområdet.

  Efter et indledende møde mellem Taskforce-Handicap og familieområdet i september 2020 igangsatte taskforcen en grundig analyse af sagsbehandlingen på børnehandicapområdet. Analysen er nu afsluttet og sammenfattet i en analyserapport. Analyserapporten er vedlagt som bilag. Analysen er blevet til gennem:

  • En juridisk og socialfaglig vurdering af 20 sager på børnehandicapområdet på baggrund af kriterier angivet af Ankestyrelsen
  • Materialesamling med styringsdokumenter og procedurer fremsendt af familieområdet
  • En selvevaluering udfyldt af en række nøglepersoner i kommunen
  • En indledende temadag afholdt i september 2020 mellem repræsentanter fra kommunens børnehandicapområde og taskforcen
  • Interviews i oktober 2020 med fire unge, der modtager ydelser fra handicapområdet
  • En række semistrukturerede kvalitative gruppeinterviews foretaget omkring årsskiftet med:

  • Repræsentanter fra Handicaprådet
  • Øverste administrative ledelse
  • Mellemledelse
  • Sagsbehandlere fra børnehandicapområdet
  • Stabs- og sekretariatsmedarbejdere
  • Sagsbehandlere og ledere fra voksenhandicapområdet
  • Interne kommunale udførere på handicapområdet
  • Interne kommunale samarbejdspartnere

  Medarbejdere fra Taskforce Handicap vil på udvalgsmødet den 11. maj 2021 præsentere analyserapportens konklusioner. Der er afsat i alt en time til præsentationen og den efterfølgende dialog med udvalget.

  Analyserapporten følges op af et 15 måneders udviklingsforløb med løbende statusmøder mellem taskforcen og familieområdet. Statusmøderne har fokus på at støtte familieområdet i at styrke sagsbehandlingskvaliteten og sikre et helhedsorienteret perspektiv. Som afsæt til udviklingsforløbet udarbejder Administrationen en udviklingsplan med udgangspunkt i taskforcens anbefalinger i analyserapporten. Udviklingsplanen skal godkendes af taskforcens styregruppe den 18. august 2021. Herefter udarbejdes der en detaljeret tidsplan, og udviklingsforløbet iværksættes.

  Samarbejdet om taskforcen forventes afsluttet med udgangen af 2022. Som afslutning på forløbet udsendes primo 2023 en afsluttende statusrapport over de opnåede resultater og effekter.

  Analyserapportens hovedkonklusioner

  Det er overordnet taskforcens vurdering i analyserapporten, at Syddjurs Kommune er på vej til at sikre et fælles fagligt grundlag for sagsbehandlingen på børnehandicapområdet. Analyserapporten koncentrerer sig om syv temaer, som er:

  1. Politik og strategi
  2. Faglig ledelse og sparring
  3. Udredning, vurdering og afgørelse
  4. Handleplan og bestilling
  5. Opfølgning
  6. Helhed og sammenhæng
  7. Ledelsesinformation og styring

  Under hvert tema anføres henholdsvis Syddjurs Kommunes styrker og taskforcens anbefalinger. I nedenstående tabel oplistes styrker og anbefalinger for hvert tema.

  Tema

  Rapportens vurdering af styrker

  Rapportens anbefalinger

  Politik og strategi

  Syddjurs Kommune har en handicappolitik, der beskriver sammenhænge til andre relevante områder i kommunen.

  Syddjurs Kommune har interne retningslinjer, af kommunen kaldet kvalitetsstandarder, for en række ydelser på børnehandicapområdet.

  Kommunen kan med fordel revidere handicappolitikken.

  Det anbefales, at kommunen prioriterer udarbejdelse af handleplaner, der sætter mål og retning for arbejdet på børnehandicapområdet.

  Kommunen kan med fordel udarbejde egentlige kvalitetsstandarder, der angiver kommunens serviceniveau på børnehandicapområdet.

  Faglig ledelse og sparring

  Syddjurs Kommune anvender ICS i sagsbehandlingen.

  Rådgiverne har adgang til sparring med kollegaer, ledere og interne samarbejdspartnere, herunder med jurist og PPR.

  Taskforcen vurderer, at sagsbehandlingen er kendetegnet ved en høj grad af metodefrihed, hvilket medfører en uens praksis blandt rådgiverne. Det anbefales, at kommunen sætter fokus på at sikre en mere ensartet praksis på børnehandicapområdet.

  Kommunen kan styrke de faglige drøftelser, herunder systematisk håndtering af afgørelser fra Ankestyrelsen.

  Udredning, vurdering og afgørelse

  Kommunen inddrager relevante fagpersoner i udredningen, herunder gennem løbende netværksmøder.

  Kommunen anlægger generelt et helhedssyn på barnets og familiens samlede behov i udredningen.

  Syddjurs Kommune inddrager generelt barnet og forældrene i udredningen.

  Taskforcen anbefaler, at kommunen arbejder mere systematisk med udredning, vurdering og afgørelse, fx ved at implementere udredningsværktøjet.

  Det anbefales, at kommunen har fokus på, at sagerne bliver korrekt og tilstrækkeligt oplyst.

  Taskforcen anbefaler, at kommunen styrker brugen af netværksinddragende metoder.

  Handleplan og bestilling

  Syddjurs Kommune anvender ICS og handleplansskabeloner til at understøtte arbejdet med handleplaner.

  Kommunen arbejder hensigtsmæssigt med at inddrage barnet, forældrene og udfører i udarbejdelsen af handleplanen

  Taskforcen anbefaler, at Syddjurs Kommune styrker den fælles praksis for udarbejdelsen af handleplaner.

  Kommunen kan med fordel formulere mere konkrete handleplansmål, fx SMART-mål.

  Opfølgning

  Syddjurs Kommune har retningslinjer for, hvornår der følges op på indsatserne på børnehandicapområdet.

  Taskforcen vurderer, at kommunens opfølgning tager afsæt i målene for indsatsen og har fokus på om barnet modtager den rette indsats.

  Kommunen inddrager forældre i opfølgningen.

  Kommunen kan styrke systematikken i opfølgningen, herunder ved at gøre handleplansmålene mere målbare og evaluerbare.

  Kommunen kan med fordel etablere en fælles praksis for inddragelse af barnet eller den unge i opfølgningen.

  Helhed og sammenhæng

  Syddjurs Kommune har generelt et hensigtsmæssigt tværfagligt samarbejde, der dog bærer præg af at være uformelt, uformaliseret og ikke baseret på nedskrevne retningslinjer.

  Kommunen har en fast praksis for overgangen fra barn til voksen.

  Syddjurs Kommune anvender netværksmøder til at inddrage den unge og forældrene i tværgående sager.

  Kommunen kan med fordel udvikle et systematisk overblik over de unge, der forventes at overgå til voksenområdet.

  Der er desuden et udviklingspotentiale i samarbejdet mellem børnehandicapområdet og skole-og dagtilbudsområdet.

  Det anbefales, at kommunen sætter fokus på at styrke den unges perspektiv i overgangen fra barn til voksen.

  Ledelsesinformation og styring

  Syddjurs Kommune indsamler viden om den faglige og økonomiske udvikling gennem det socialfaglige ledelsestilsyn og afdelingens økonomiopfølgning.

  Kommunen har en fast kadence for at præsentere ledelsesinformation for ledelse og politikere, herunder budgetopfølgning, fagligt ledelsestilsyn, revisionsrapport og Ankestyrelsens danmarkskort.

  Taskforcen anbefaler, at kommunen styrker og systematiserer dataindsamlingen på børnehandicapområdet, fx ved at indføre systemer der automatisk kan opgøre aktiviteter, sager og resultater.

  Taskforcen anbefaler, at kommunen styrker den løbende formidling af ledelsesinformation til politikerne, den administrative ledelse og medarbejderne med henblik på at sikre kvalitet, faglig styring og udvikling på børnehandicapområdet.

  Sideløbende med samarbejdet med Taskforce-Handicap har familieområdet iværksat en økonomisk handleplan, som blev godkendt af Udvalget for familie og institutioner den 9. marts 2021. Samarbejdet med taskforcen indgår som et element i den økonomiske handleplan med en forventning om, at arbejdet vil styrke både sagsbehandlingskvalitet og viden på børnehandicapområdet betydeligt samt resultere i en øget systematik i sagsbehandlingen.

  Derudover forventes samarbejdet med taskforcen at skabe synergi og sammenhæng til at en række øvrige målsætninger i den økonomiske handleplan. Herunder:

  • Én fælles metodetilgang til sagsbehandlingen
  • Serviceniveau og tilgang til hjemmetræning
  • Målrettede indsatser, der skal reducere behovet for tabt arbejdsfortjeneste
  • En ændret visitationsprocedure hen mod bedre systematisering og sikring af økonomisk gennemsigtighed og alternative tilbudsmuligheder

  Som nævnt udarbejder Administrationen en udviklingsplan, som skal godkendes af taskforcens styregruppe i august 2021. Denne overordnede udviklingsplan for taskforcen bliver herefter præsenteret for Udvalget for familie og institutioner, Økonomiudvalget og Byrådet. Derefter udarbejdes en detaljeret udviklingsplan med tidsangivne aktiviteter i samarbejde mellem Taskforce-Handicap og Administrationen, hvorefter udviklingsforløbet igangsættes.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Administrationens indstilling har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 • Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller til Byrådet via Udvalget for familie og institutioner og Økonomiudvalget, at Socialstyrelsens afrapportering og plan for udviklingsforløbet tages til efterretning.

 • Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den 11-05-2021

  Indstilles til efterretning.

  Udvalget for familie og institutioner ser frem til det videre arbejde med udarbejdelse af en udviklingsplan og de læringsperspektiver og resultater der følger taskforce-arbejdet.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 19-05-2021

  Indstilles til efterretning.

 • Beslutning i Byrådet den 26-05-2021

  Taget til efterretning.

Show video
Punkt 777 Dagtilbud. Kapacitetsudvidelse. Ugelbølle
 • Resumé

  Der er et behov for udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet i Rønde skoledistrikt. Derfor foreslås det at udvide antallet af daginstitutionspladser ved opsætning af pavillon i Ugelbølle ved nuværende institution Uglen, Århusvej 27.

 • Sagsfremstilling

  Tilflytningen af børnefamilier til Rønde/Ugebølle området er stigende. Der ses et akut behov for daginstitutionspladser i området. Allerede til august/september 2021 mangler der pladser.

  Administrationen har undersøgt mulighederne for udvidelser i området og foreslår at øge kapaciteten ved opsætning af pavillon ved Ugelbølle Børnehus/Uglen. Samtidig igangsættes en mindre ændring af nuværende bygninger, så det bliver muligt at etablere i alt 35 ekstra pladser i institutionen.

  Administrationen har indhentet tilbud på en pavillonløsning med to grupperum, garderober til 30 børn.

  Bygningen indeholder desuden toiletter og tekøkken. Der er lavet et skøn på udgifterne til tilpasning af de eksisterende bygninger ved en ændring af adgangsvejen mellem de forskellige bygningsafsnit og etablering af et ekstra toilet samt andre mindre tilpasninger i form af opdeling af grupperum med mere.

  Der vil også være behov at en opgradering af udenomsarealer og legeplads.

  Udvalget for familie og institutioner vil på det ekstraordinære møde den 18. maj 2021 blive præsenteret for en samlet og detaljeret gennemgang af demografiprognoserne på børneområdet.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  De samlede omkostninger til opsætning, leje og drift af pavillon samt tilpasning af lokaleforhold m.v. i perioden august 2021 til juli 2026 periodiserer sig som vist herunder:

  Udgift (1.000 kr.)

  2021

  2022

  2023

  2024

  2025

  2026

  Anlægsudgifter til opstilling af pavillon

  735

  Anlægsudgifter til tilpasning af lokaleforhold, legeplads og ændring af adgangsveje i eksisterende bygninger

  200

  600

  Anlæg i alt

  935

  600

  Drift til leje af pavillon samt nedtagning/ retablering

  65

  175

  170

  165

  150

  140

  Drift til afledte udgifter til bygningsdrift og rengøring (Ejendomme)

  28

  56

  56

  56

  56

  28

  Drift i alt

  93

  231

  226

  221

  206

  168

  Anlæg og drift i alt

  1.028

  831

  226

  221

  206

  168

  Anlæg:

  Der søges et rådighedsbeløb i 2021 og en anlægsbevilling til opstilling af pavilloner samt tilpasning af lokaleforhold og etablering af legeplads med videre på 935.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen. Anlægsudgiften i 2022 til den fortsatte tilpasning med videre på 600.000 kr. foreslås indarbejdet i oplæg til anlægsbudget for 2022.

  Drift:

  Der søges en tillægsbevilling til den løbende drift samt leje af pavillon på 93.000 kr. i 2021, som finansieres af kassebeholdningen. De løbende udgifter, som det fremgår i tabellen for perioden 2022-2026 indarbejdes som en teknisk korrektion til Budget 2022.

  Leje af pavillon medfører krav om deponering, når lejen overstiger 3 år. Det deponerede beløb skal svare til anskaffelsesomkostningerne for pavillonerne inklusiv moms jævnfør lånebekendtgørelsen § 5 stk. 1, nr. 1. Der er indhentet tilbud på leje og herefter køb af modulerne. Dette er benyttet til at fastsætte værdien. Deponeringsudgiften udgør 1.6 mio. kr. i 2021. De deponerede midler vil blive frigivet med 1/30 hvert år. Når lejeaftalen ophører, frigives det fulde restbeløb.

 • Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstillertil Byrådet via Udvalget for familie og institutioner og Økonomiudvalget

  1. at der gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling til opstilling i 2021 til anlægsprojektet ”Ugelbølle – opstilling af pavillon og tilpasning m.v.” til bevilling Dagtilbud til børn (011-10) på 935.000 kr. finansieret af kassebeholdningen.
  2. der gives en tillægsbevilling på 93.000 kr. til bevilling Ejendomme (014-30) i 2021 til de øgede driftsudgifter og leje af pavillon i 2021 finansieret af kassebeholdningen.
  3. der indarbejdes et rådighedsbeløb på 600.000 kr. til ændringer i eksisterende bygninger og opgradering af udenomsarealer i forbindelse med oplæg til anlægsbudget 2022.
  4. der indarbejdes en teknisk korrektion i oplægget til budget 2022 til driftsudgifter for årene 2022-2026, som det fremgår af tabellen i dagsordenspunktet til bevilling Ejendomme (014-30).
  5. at lejemålet medfører deponering på 1.600.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen
 • Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den 11-05-2021

  Ad 1-5. Indstilles til godkendelse.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 19-05-2021

  Ad 1-5. Indstilles til godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 26-05-2021

  Ad 1-5. Godkendt.

Show video
Punkt 778 Godkendelse af servicetilbud og kvalitetsstandarder for Sundhed og Omsorg 2021
 • Resumé

  Der lægges med denne sag op til, at Udvalget for sundhed, ældre og social, Økonomiudvalget og Byrådet godkender forslag til Sundhed og Omsorgs reviderede tilbudskatalog, herunder de lovpligtige kvalitetsstandarder for 2021 inden for sundheds- og ældreområdet.

 • Sagsfremstilling

  Baggrund

  Kataloget ”Servicetilbud, muligheder og kvalitetsstandarder” er Syddjurs Kommunes beskrivelse af det serviceniveau, som Byrådet fastlægger for indsatsen til borgere på sundheds- og ældreområdet. Beskrivelsen af indholdet, omfanget og udførelsen af de kommunale indsatser skal sikre sammenhæng mellem serviceniveau, de afsatte ressourcer, afgørelserne og leveringen af hjælpen.

  Byrådet skal hvert år behandle de lovpligtige kvalitetsstandarder for forebyggende hjemmebesøg, personlig pleje, praktisk hjælp, madservice, rehabilitering i eget hjem samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning.

  Katalogets opbygning

  Første del af kataloget beskriver de servicetilbud, som Syddjurs Kommune har på sundheds- og ældreområdet. Oversigten over tilbud er inddelt, så hvert afsnit beskriver, hvad tilbuddet indeholder, hvem det er målrettet til, og hvor man kan henvende sig, hvis man ønsker at vide mere.

  Anden del beskriver, hvad man skal gøre, hvis man vil søge om støtte. Man kan blandt andet læse om sagsgange, visitation, valg af leverandør, tidsfrister, kommunens forventninger til borgeren samt borgerens muligheder for at klage.

  Tredje del beskriver Syddjurs Kommunes syv lovpligtige og politisk godkendte kvalitetsstandarder.

  Ændringer i beskrivelser af servicetilbud

  Udover en generel ajourføring sprogligt og indholdsmæssigt kan følgende ændringer fremhæves:

  • Hjælpen til borgerne ydes som udgangspunkt ud fra princippet om hjælp til selvhjælp, og derfor fremhæves brug af teknologiske løsninger som for eksempel medicindosering og besøg via skærm (eksempelvis side 29, 36, 41 og 48 i bilag).
  • Det fremgår tydeligere, hvem borgerne skal henvende sig til ved behov for hjælp.
  • Udvalget for sundhed, ældre og social godkendte på udvalgsmødet den 14. april 2021 planen for udmøntningen af midlerne fra Budget 2021 målrettet aflastning af pårørende til personer med en demenssygdom. De nye tilbud om styrket rådgivning og pårørendegrupper er medtaget (side 24f og 62f i bilag).
  • Drøftelser i Udvalget for sundhed, ældre og social og Byrådi oktober 2020 om en tydelig beskrivelse af serviceniveauet for afløsning i eget hjem jævnfør bestemmelserne iServicelovens §84 om afløsning og aflastning har givet anledning til, at tilbuddet er beskrevet mere præcist og i sammenhæng med øvrige tilbud inden for kommunens tilbud om aflastning af pårørende (side 52 i bilag).
  • Der er tilføjet afsnit om kontant tilskud i stedet for personlig pleje og praktisk hjælp (side 54 i bilag).
  • Som en del af værdighedspolitikken indgår, at Syddjurs Kommune skal stille en pårørendevejleder til rådighed. Pårørendevejledning er nu tilføjet (side 62 i bilag).
  • Der er tilføjet afsnit om hjælp til feriegæster (side 64 i bilag).
  • Det er præciseret, hvor borgerne har mulighed for at finde Syddjurs Kommunes sagsbehandlingstider.

  Ændringer i de lovpligtige kvalitetsstandarder

  Ændringerne i katalogets tredje del, som beskriver de lovpligtige kvalitetsstandarder, er primært affødt af budgetvedtagelsen for Budget 2021.

  • Byrådet besluttede med Budget 2021 at hjemtage tøjvaskordningen til borgere i eget hjem. Det betyder, at tøjvaskordningen ikke længere varetages af en ekstern leverandør, men at hjælpen til tøjvask fra den 1. juli 2021 varetages af kommunens hjemmepleje eller af en af kommunen godkendt privat leverandør. Kriterierne for tildeling af tøjvask vil være uændrede. Kvalitetsstandarden for praktisk hjælp er justeret i forhold til det, der vedrører tøjvaskordningen (side 42 og side 76f i bilag).
  • Derudover fremgår det tydeligere af kvalitetsstandarderne, at brugen af teknologiske løsninger kan indgå som en del af hjælpen (eksempelvis side 73, 74 og 80 i bilag).

  De foreslåede ændringer er markeret med rødt i vedlagte bilag.

  Høring

  Administrationen har sendt det reviderede tilbudskatalog i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Kataloget ”Servicetilbud, muligheder og kvalitetsstandarder – 2021” i Sundhed og Omsorg er udarbejdet med baggrund i den nuværende økonomiske ramme.

 • Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller til Byrådet via Udvalget for sundhed, ældre og social og Økonomiudvalget at godkende forslaget til det reviderede tilbudskatalog, herunder de lovpligtige kvalitetsstander for 2021.

 • Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den 12-05-2021

  Indstilles til godkendelse dog således, at servicetilbuddet vedrørende afløsning i eget hjem fremsendes uden indstilling.

  Udvalget for sundhed, ældre og social kunne ikke nå til enighed om, hvorvidt man skulle lytte til anbefalingerne i de to høringssvar om, at formuleringen om, at afløsning udmåles i udgangspunkt med gennemsnitlig op til tre timer om ugen, skal udgå, eller om formuleringen er en hjælp til at give borgerne et indblik i, hvordan praksis er på området.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 19-05-2021

  Administrationens forslag til det reviderede tilbudskatalog, herunder de lovpligtige kvalitetsstandarder for 2021, indstilles til godkendelse.

  Ole Bollesen (A) og Michael Stegger Jensen (A) kan ikke tiltræde formuleringen om, at afløsning i udgangspunkt udmåles med gennemsnitlig op til tre timer om ugen.

 • Beslutning i Byrådet den 26-05-2021

  Laila Sortland (D) stillede ændringsforslag om, at der vedrørende ”Afløsning i eget hjem” på side 52 i forslaget til kvalitetsstandarder ikke fastsættes et timeangivet serviceniveau.

  Med stemmerne 2 for, 24 imod og 1 hverken for eller imod faldt ændringsforslaget.

  For stemte: Laila Sortland (D) og Jesper Yde Knudsen (Ø).

  Imod stemte: Ole Bollesen (A), Claus Wistoft (V), Kirstine Bille (F), Michael Stegger Jensen (A), Riber Hog Anthonsen (V), Jan Fischer (A), Else Marie Høgh (V), Jan Kjær Madsen (B), Kim Lykke Jensen (F), Ole S. Hansen (A), Tommy Bøgehøj (C), Christoffer Pedersen (V), Morten Siig Henriksen (F), Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V), Michael Aakjær (A), Marianne Kirkegaard (V), Christian Haubuf (A), Gunnar Sørensen (V), Helle Røge (F), Niels Gyldenlund Mikkelsen (A), Michael Mikkelsen (Løsgænger), Torben Therkelsen (V), Anita Søholm (A)ogGrethe Møgelvang (O).

  Hverken for eller imod stemte: Mette Foged (Å)

  Administrationens forslag til det reviderede tilbudskatalog, herunder de lovpligtige kvalitetsstandarder for 2021, godkendes – dog med en redaktionel ændring af en formulering i afsnittet ”Afløsning i eget hjem”, således at afløsning i eget hjem altid udmåles ud fra en konkret og individuel vurdering med udgangspunkt i gennemsnitlig tre timer per uge.

Show video
Punkt 779 Pris- og leverandørkrav til leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp samt leverandører af madservice
 • Resumé

  Der skal i henhold til servicelovens bestemmelser om frit leverandørvalg mindst én gang om året fastlægges pris- og kvalitetskrav til leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp samt leverandører af madservice.

  Der fremlægges med denne sag de reviderede pris- og kvalitetskrav gældende fra 1. januar 2021 til orientering og godkendelse i Udvalget for sundhed, ældre og social, Økonomiudvalget og Byrådet.

 • Sagsfremstilling

  I henhold til servicelovens regler om fritvalgsordningen skal kommunerne give adgang for kvalificerede private leverandører af personlig og praktisk hjælp samt leverandører af madservice for at give borgerne valgfrihed mellem forskellige leverandører. Byrådet skal i den forbindelse fastsætte og offentliggøre kvalitets- og priskrav til leverandørerne.

  I Syddjurs Kommune er det frie leverandørvalg implementeret via den såkaldte godkendelsesmodel. Modellen indebærer, at alle leverandører, der opfylder de af Byrådet fastsatte kvalitetskrav, kan blive godkendt som leverandører i kommunen.

  Det frie leverandørvalg omfatter borgere, der tildeles personlig pleje og praktisk hjælp samt madservice i henhold til Servicelovens §83, dog ikke beboere i plejeboliger og lignende boenheder.

  Kommunens kvalitetskrav til leverandørerne af fritvalgsordningen udformes med udgangspunkt i de fastlagte kvalitetsstandarder for Servicelovens § 83. Således skal revisionen af pris- og kvalitetskrav ses i sammenhæng med reviderede kvalitetsstandarder og tilpasning af 2020-priser til 2021-niveau.

  De reviderede kvalitetsstandarder præsenteres i den særskilte sag ”Godkendelse af servicetilbud og kvalitetsstandarder for Sundhed og Omsorg 2021” på dette møde.

  Kvalitetskrav

  Hjemmepleje

  Det er Budget 2021 foretaget én ændring, som har en afledt virkning for leverandørkravet. Tøjvask under Servicelovens § 83, stk. 2 vil i pr. 1. juli 2021 blive hjemtaget og vil dermed fremadrettet igen indgå under fritvalgsområdet.

  Hjemtagelsen indebærer ikke en ændring i serviceniveau, men dog en ændring i kvalitetsstandarden, som beskrevet i den særskilte sag herom.

  Madservice

  Med baggrund i Den nationale kosthåndbog foreslås, at det ernæringsmæssige behov ses i forhold til den energiprocentfordeling og det energiindtag, borgeren modtager i sit måltid fremfor at måle energi i forhold til mængden af mad målt i gram. Således foreslås, at afsnit ”2.3.2. Portionsstørrelse (minimumsstørrelser/mængder) i leveret stand” justeres.

  Køkken Syddjurs har ernæringsberegnet alle sine menuer og produceret menuerne jævnfør kostprincipperne for kost til småtspisende i forhold til energibehov og energiprocentfordelingen for protein, fedt og kulhydrater. Alle menuer ligger på eller over den anbefalede energiprocentfordeling, og sikrer derved, at borgerne opnår det anbefalede energiindtag for måltidet.

  En afprøvning hos enkelte borgere har vist, at portionsstørrelserne matcher borgernes appetit, og dermed også i højere grad dækker borgerens energimæssige behov.

  Foruden ovenstående er der foretaget redaktionelle ændringer. De foreslåede ændringer i kravene til leverandører af madservice er markeret med rødt i vedlagte bilag.

  Priskrav

  Der er til budget 2021 foretaget en beregning af priskravet for 2021, som er godkendt af Byrådet i forbindelse med godkendelsen af takstbladet til Budget 2021.

  Priskravet fastsættes ud fra en beregning af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved den kommunale leverandør. Beregningen skal omfatte alle direkte og indirekte omkostninger, der er forbundet med levering af ydelserne (det vil sige samtlige udgifter til løn, administration, IT, transport, råvareindkøb, materialeanskaffelser med videre).

  Priskravet udgør det afregningsgrundlag, som kommunen skal anvende ved betaling af alle godkendte leverandører, der er indgået kontrakt med. Priskravet gælder for både de private leverandører og de kommunale leverandør (Hjemmeplejen Syddjurs/Køkken Syddjurs).

  Fælles for hjemmepleje og madservice er, at der alene er tale om tilpasning af 2020-priser til 2021-niveau.

  Princippet for alle timeprisberegninger er uændret, og timepriserne afspejler de gennemsnitlige langsigtede omkostninger for den kommunale leverandør.

  I henhold til reglerne vil der fortsat ske en efterkalkulation af timepriserne, når regnskabsåret er afsluttet, og i forlængelse heraf vil de private leverandører blive efterreguleret, hvis de beregnede timepriser har været for lave.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Nedenstående tabel skitserer de tilpassede priskrav for 2021, som er godkendt af Byrådet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2021, og som Syddjurs Kommune afregner leverandørerne efter.

  Madservice/ydelse

  Priskrav 2021 (eksklusiv moms)

  Priskrav 2021 (inklusiv moms)

  Madservice med udbringning (pris per leveret portion)

  Hovedret

  61,58 kr.

  76,98 kr.

  Biret

  18,04 kr.

  22,55 kr.

  Madservice uden udbringning (pris per leveret portion)

  Hovedret

  54,12 kr.

  67,65 kr.

  Biret

  18,04 kr.

  22,55 kr.

  Hjemmepleje (fritvalgsordningen)/timepris

  Priskrav 2021 (eksklusiv moms)

  Priskrav 2021 (inklusiv moms)

  Personlig hjælp, hverdag, dag

  450,07 kr.

  562,88 kr.

  Personlig hjælp, øvrig tid

  562,87 kr.

  703,59 kr.

  Praktisk hjælp

  386,88 kr.

  483,60 kr.

  Rengøring

  365,38 kr.

  456,73 kr.

 • Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller til Byrådet via Udvalget for sundhed, ældre og social og Økonomiudvalget, at

  1. kvalitetskravene til henholdsvis leverandører af madservice og leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp godkendes.
  2. priskravene til leverandører madservice og leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp, som fastlagt ved Budget 2021, tages til efterretning.
 • Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den 12-05-2021

  Ad 1. Indstilles til godkendelse.

  Ad 2. Indstilles til efterretning.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 19-05-2021

  Ad 1. Indstilles til godkendelse.

  Ad 2. Indstilles til efterretning.

  Takstblad for budget 2021 vedrørende plejeboliger, madordninger på ældreområdet og ældreområdet i øvrigt vedlægges referatet som bilagog vil tilsvarende følge som bilag på byrådsdagsordenen.

 • Beslutning i Byrådet den 26-05-2021

  Ad 1. Godkendt.

  Ad 2. Taget til efterretning.

Show video
Punkt 780 Køb af areal(Lukket punkt.)
Intet indhold til dette punkt.
Punkt 781 Køb af ejendom ved Folboholm(Lukket punkt.)
Intet indhold til dette punkt.
Punkt 782 Underskriftsark - Byrådet 26. maj 2021
 • Sagsfremstilling

  For at underskrive beslutningsprotokollen skal hvert byrådsmedlem godkende dette dagsordenspunkt i Syddjurs Kommunes dagsordenssystem.