Mødedetaljer

Udvalg Dato Type Hent
Byrådet 26-06-2019 16:00 Referat Samlet dokument

Video fra mødet

Punkt 358 Byrådets spørgetid 26/6-2019
 • Beslutning i Byrådet den 26-06-2019

  Molly Thomsen, Ryomgaard, stillede spørgsmål, på vegne af brugere på Kafe Kolind, vedr. hjælp til køb af billet til Letbanen, da mange af brugere ikke har et betalingskort. Endvidere stillede Molly Thomsen spørgsmål om det er muligt at få etableret trafikdæmpende foranstaltninger på Drasbæksgade.

  Der sendes skriftligt svar.

  Vinni Kjærgaard Jørgensen, Søby stillede spørgsmål vedr. børnehandicap, bloktilskud til handicappede børn og SFO for børn over 10 år på Pindstrup Skolen.

  Der sendes skriftligt svar.

  Ole Kragelund, Rønde, stillede spørgsmål vedr. punkt 364 på byrådsdagsordenen, lokalplan 417.

  Der svares under punktets behandling og der sendes skriftligt svar.

Show video
Punkt 359 Budgetopfølgning 2019: Samlet - Første kvartal
 • Resumé

  Budgetopfølgningen indeholder den samlede strategiske økonomirapportering til Økonomiudvalg og Byråd vedrørende finansiering, drift, anlæg og Syddjurs Kommunes ikke-finansielle mål. Rapporteringen indeholder forbruget per den 31. marts 2019 og indeholder de mest aktuelle skøn for forventet regnskab 2019.

  Økonomien i 2019 forventes især præget af rekordhøj aktivitet vedr. anlægsvirksomheden, som skyldes tidligere års opsamlede, udskudte anlæg samt afslutning af en række større investeringer i 2019.

  Efter en årrække med betydelige omlægninger og effektiviseringer af den kommunale driftsvirksomhed for at realisere det nødvendige økonomiske råderum, kunne det i 2018 konstateres, at flere bevillingsansvarsområder var udfordret på budgetoverholdelse. Udviklingen fortsætter i 2019, dog med pres på flere budgetansvarsområder. Der er naturligvis skærpet ledelsesmæssigt fokus på at overholde budgettet på alle pressede budgetområder.

  Kombinationen af rekordhøjt anlægsniveau for andet år i træk samt fortsat pres på flere driftsområder medfører, at kassebeholdningen reduceres i 2019 til forventeligt 125-150 mio. kr. ultimo året og forventes at stabilisere sig omkring 100 mio. kr. medio 2020 vurderet på de nuværende forudsætninger og forventninger til økonomien.

  Indeværende års økonomistyring vil indeholde et skærpet fokus på budgetoverholdelse og iværksættelse af handleplaner, som skal bringe budgetterne tilbage i balance.

  Fagudvalgene spiller en helt central rolle i at opnå økonomisk balance på de enkelte fagområder. Det anses for væsentligt at kommunens politiske udvalg tager politisk ansvar for budgetoverholdelse allerede tidligt i dette budgetår i forbindelse med årets første budgetopfølgning.

  Med afsæt i den aktuelle økonomiske situation indskærpes det at anvendelsen af tillægsbevillinger på drift og anlæg holdes på et minimum. Der er tillægsbevilget 150 mio. kr. netto anlæg i perioden 2016-2019, hvilket er en medvirkende årsag til et aktuelt højt anlægsniveau. Med indstillingen foreslås en række anlæg tidsforskudt til 2020. For at overholde kommunens økonomiske politik om et anlægsniveau på 80-100 mio. kr. skal disse anlæg ses i sammenhæng med budgetlægningen af anlæg for 2020-2023.

  Da det er byrådets målsætning at kommunen skal have en kassebeholdning på 200 mio. kr., forslås det endvidere, at byrådet overvejer at reducere anlægsniveauet for budget 2020-2023. I de sidste års budgetlægning, har det budgetlagte anlægsniveau ligget i toppen af intervallet på 80-100 mio. kr. Et lavere anlægsniveau indenfor rammerne af 80-100 mio. kr. kan overvejes med sigte på i de kommende år at opbygge kassebeholdningen. Overvejelsen kan ses i lyset af de betydelige investeringer de sidste års meget høje anlægsniveauer er udtryk for.

  Generelt tages der ikke stilling til tillægsbevillinger vedr. drifts- og anlægsvirksomhed som følge af udgiftspres i denne budgetopfølgning, men derimod har indstillingen fokus på arbejdet med at sikre budgetbalance i de kommende uger og måneder. De tillægsbevillinger som anbefales meddelt politisk handler således primært om omplaceringer og hjemtagelse af lån.

 • Sagsfremstilling

  I det følgende gennemgås resultatopgørelsens poster, såfremt der er noget at bemærke.

  Generelt er skønnet beregnet ud fra de første 3 måneders forbrug. Det giver selvsagt et usikkert grundlag at skønne på, hvilket forventningerne skal ses i lyset af.

  Tabel 1. Resultatopgørelse

  Mio. kr.

  Oprindeligt
  budget

  Korrigeret budget (uden overførsel)

  Forventet regnskab

  Afvigelse til korrigeret budget (uden overførsel)

  Overførsel fra tidligere år

  Rest budget (inkl. overførsler til kommende år)

  Ansøgning om tillægsbevilling 2019

  A

  B

  C

  D=B-C

  E

  E-D

  Tilskud og udligning

  -567

  -567

  -567

  0

  0

  0

  0

  Skatter

  -2.070

  -2.070

  -2.070

  0

  0

  0

  0

  Finansiering i alt

  -2.637

  -2.637

  -2.637

  0

  0

  0

  0

  Afdelingernes skøn

  2.501

  2.500

  2.543

  43

  32

  -11

  -5

  Drift usikkerhed: Overførsler m.v.

  -10

  -10

  10

  0

  Driftsvirksomhed i alt

  2.501

  2.500

  2.533

  33

  32

  -1

  -5

  Renter

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Resultat: Ordinær drift

  -135

  -136

  -103

  33

  32

  -1

  -5

  Afdelingernes anlægsskøn

  101

  111

  196

  85

  109

  24

  0

  Anlæg usikkerhed: Overførsler m.v.

  -27

  -27

  27

  0

  Nettoanlæg i alt

  101

  111

  169

  58

  109

  51

  0

  Resultat: Skattefinansierede område

  -34

  -25

  66

  90

  141

  51

  -5

  Finansforskydninger

  8

  9

  35

  26

  4

  -22

  22

  Afdrag

  42

  42

  42

  0

  0

  0

  0

  Plejeboligbyggeri, 90% anlægsudgift

  12

  12

  22

  10

  10

  0

  0

  Plejeboligbyggeri, lånefinansieret

  -12

  -12

  -22

  -10

  -3

  7

  0

  Øvrig låneoptagelse

  -33

  -33

  -65

  -32

  0

  32

  -22

  Øvrig usikkerhed

  0

  0

  0

  0

  Resultat: Kassepåvirkning

  -17

  -7

  78

  84

  152

  68

  -5

  Fortegn:

  Plus er udgift

  Plus er udgift

  Plus er udgift

  Plus er merudgift

  Plus er opsparing fra tidligere år

  Plus er positivt budget

  Tilskud og udligning

  For den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering (medfinansiering hospitaler) skønnes en merudgift på cirka 2,8 mio. kr., men den forudsættes dækket af en udstedt statslig budgetgaranti på området i år.

  Driftsvirksomhed: Fortsat pres på bevillingerne på tværs af politiske udvalg

  Efter nogle år med betydelige omlægninger af den kommunale service for at realisere det nødvendige økonomiske råderum, er nogle serviceområder i særlig grad under et økonomisk pres. Det gælder:

  • Børn unge og familier
  • Voksen Social
  • Børn og Læring
  • Økonomiudvalget

  På alle de nævnte områder er skærpet ledelsesmæssigt fokus nødvendig for at overholde budgettet og der skal igangsættes handleplaner for at reducere udgiftspresset.

  Samlet set forventer afdelingerne brug af opsparing og underskud på 33 mio. kr. Heri er indregnet effekten af de igangsatte initiativer, men ikke effekten af initiativer som er anbefalet, men som kun byrådet har kompetence til at beslutte.

  Herunder benyttes termen ”årsresultat” som årets mer- eller mindreudgifter i forhold til budgettet opgjort uden tidligere års gæld eller opsparing. Merudgifter som årsresultat kan derfor – eksempelvis - betragtes som brug af opsparing, såfremt der er tale om et område med overførselsadgang.

  Børn unge og familier: Som årsresultat forventes merudgifter på 6,3 mio. kr. Ubalancen skal ses i lyset af, at der de seneste år er gennemført en omlægning af de sociale foranstaltninger hen mod mindre indgribende indsatser, som har reduceret de samlede udgifter med 60 mio.kr. fra 2013 til 2017. Området har udarbejdet en analyse af økonomien for at udpege handlemuligheder, som sikrer budgetoverholdelse. På baggrund af analysen er der opstillet 3 alternativer som byrådet bedes forholde sig til.

  Børn og Læring: Der er pres på områdets centrale budgetter. Tidligere budgetreduktioner er forsøgt gennemført uden at berøre skolerne. Såfremt de byrådsindstillede forslag gennemføres og den sidste reduktion på 1,8 mio. kr. afventer 2020, hvor der forventes fortsat fald i specialskoleelever og befordring er der budgetbalance på området. Dette dækker over, at der som årsresultat forventes merudgifter på 10 mio. kr. Heraf udgør skolernes brug af opsparing knap 3 mio. kr. og resten af ubalancen på 7,2 mio. kr. ligger på centrale poster. Ved at gennemføre de anbefalede forslag på 5,4 mio. kr. og afvente et fortsat fald i specialklasseelever i 2020 svarende til 1,8 mio. kr. opnås balance i økonomien.

  Dagtilbud: Der forventes et årsresultat med balance, hvorfor opsparingen på 1,7 mio. kr. forventes overført til 2020.

  Voksen Social: Området er i opstartsfasen af en omfattende omlægning henimod mindre indgribende og nære sociale indsatser, som indebærer investeringer i opbygning af egne tilbud i kommunen frem for køb af eksterne tilbud. De økonomiske gevinster ved omlægningen er forskudt og når ikke at få fuld effekt i 2019, hvorfor området er presset på budgetoverholdelse i år med merudgifter på cirka 8 mio. kr. som årsresultat.

  Sundhed og Omsorg: Forventningen er samlet set balance. De to største usikkerheder er dels de store omsorgsområder (hjemmehjælp, sygepleje og plejeboliger) og dels flytning af aktivitet fra ude-området (hjemmepleje) til inde-området (plejeboliger) i forbindelse med ibrugtagen af i alt 36 nye plejeboliger. Der er stærk ledelsesmæssig fokus på udgiftspresset og iværksat initiativer så de driftsmæssige udfordringer fra større opgavetyngde og -mængde samt udsvingene i opgaverne kan løses indenfor budgettet og den oparbejde opsparing.

  Natur Teknik og Miljø: Som årsresultat forventes en merudgift på 6,3 mio. kr. som vedrører vintertjeneste, kollektiv trafik, ejendomme og grundvands-beskyttelse, hvor grundvandsbeskyttelse finansieres af opsparing fra 2018. Den styringsmæssige udfordring ligger i Ejendomme, da der er forudsat et stigende sparekrav som følge af samling af Ejendomsdriften og implementeringen er tidsforskudt i forhold til det forudsatte i budgettet.

  Erhverv og Beskæftigelse: Førtidspension, kontanthjælp og uddannelseshjælp medfører pres på områdets samlede økonomiske rammer. Indregnet skønnede mindreudgifter på flygtningeområdet og på fleksjob er der et udgiftspres . Der er igangsat ekstra ledelsesmæssige initiativer for at imødegå udgiftspresset og arbejde for budgetoverholdelse. Der er på den baggrund forudsat budgetoverholdelse i denne budgetopfølgning, men der er usikkerhed om effekterne kan nås, da budgettet er ambitiøst lagt.

  Økonomiudvalget: Planlagt brug af opsparing på 14 mio. kr. er hovedårsag til et forventet årsresultat svarende til merudgifter på 16 mio. kr. i 2019. Brug af opsparing vedrører kvalitets- og innovationspuljen, forsikringsområdet, udgifter til valg, erhvervshus Midtjylland, afdelingernes lønbudgetter, udgifter til IT og Digitalisering m.v. på i alt 14 mio. kr. Derudover forventes merudgifter til tjenestemandspension, lægeerklæringer, Udbetaling Danmark m.v. på 1,9 mio. kr. Ved årets udgang forventes således et restbudget inklusiv tidligere års opsparing på 5,3 mio. kr.

  Et fælles politisk og fagligt ansvar for at finde nødvendige og robuste løsninger

  Det anses for væsentligt at alle kommunens fagudvalg tager politisk ansvar for budgetoverholdelse allerede tidligt i dette budgetår i forbindelse med årets første budgetopfølgning. Fagudvalgene spiller en væsentlig styrings- og prioriteringsmæssig rolle i at stå vagt omkring et maksimalt niveau af budgetoverholdelse. Det er således i samspillet mellem politisk prioriteringer på den ene side og de administrative, faglige vurderinger på den anden side, at kommunen kan finde de nødvendige og robuste løsninger. En tidsdimension er desuden, at jo længere tid det tager at finde en løsning, des større bliver den økonomiske udfordring, som skal håndteres også politisk.

  Nettoanlæg: Fortsat rekordhøjt aktivitetsniveau,der kulminerer i 2019

  I 2019 forventes endnu et rekordhøjt aktivitetsniveau på anlægsinvesteringer. Det gælder både for de projekter som er vedtaget for i år og for de 119 mio. kr. som er overført fra tidligere år. Hertil kommer at der er tillægsbevilget 10 mio. kr. i 2019. Syddjurs kommune er derfor på vej til endnu et historisk højt anlægsniveau i 2019. Det ajourførte anlægsbudget udgør 242 mio. kr.

  I årets 3 første måneder har nettoanlægsudgifterne udgjort 52 mio. kr., hvilket er markant højt sammenlignet med tidligere år.

  Anlægsudgifter efter 4 måneder i perioden 2015-2019 (mio. kr. løbende priser)

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  Årlige anlægsudgifter

  13,1

  4,8

  11,2

  5,1

  59,2

  Afdelingerne har samlet tilbagemeldt en skønnet anlægsudgift på 218 mio. kr. De fremsendte sagsfremstillinger om anlæg til behandling i fagudvalgene afspejler dette niveau. Herfra skal dog erfaringsmæssigt fratrækkes et beløb, som følge af generelle tidsforskydninger i projekter og betalinger mellem finansår. I denne budgetopfølgning udgør skønnet 27 mio. kr. Det samlede skøn for nettoanlægsudgiften i 2019 er derfor opgjort til 191 mio. kr. Heraf udgør plejeboliger 22 mio. kr., som kan lånefinansieres. De skattefinansierede anlægsudgifter forventes således at udgøre netto 169 mio. kr. Indtægterne er skønnet til 40 mio. kr.

  Med indstillingen forslås yderligere konkrete projekter på 22 mio. kr. tidsforskudt til 2020.

  Anlægsområdet er i 2019 karakteriseret ved afslutning af en række større anlægsprojekter. De største anlægsprojekter er plejeboligprojektet i Kolind og Rønde, Nord/Sydvejen - 1. etape, byggemodning, Cykelstier, Pindstrupsskolen og Rosmus Skole, Bygningsgenopretning/renovering dagtilbud Mørke daginstitution, Maltfabrikken samt Letbaneanlæg. En oversigt over de største projekter påført beløb kan ses i afsnittet om anlæg i bilag med titlen Samlet notat.

  Salget af byggegrunde forventes ligeledes at ligge på et højt niveau. Der er budgetteret med 30 mio. kr. Sidste år udgjorde anlægsudgifterne 43 mio. kr. hvorfor indtægterne er skønnet til 40 mio. kr. i 2019.

  Det korrigerede anlægsbudget udgør 242 mio. kr. i 2019. Det var 290 mio. kr. i 2018 og 224 mio. kr. i 2017. De høje anlægsbudgetter skyldes både store overførsler, men også betydelige tillægsbevillinger på anlæg gennem de sidste år. I perioden 2016 til 1 kvartal 2019 er der netto tillægsbevilget 149 mio. kr. ud over de årlige overførsler, hvilket er en medvirkende årsag til et aktuelt højt anlægsniveau. En væsentlig andel vedrører køb af jord og ejendomme.

  Tillægsbevillinger til anlæg i perioden 2016 til 31. marts 2019 (netto mio. kr. løbende priser.)

  2016

  2017

  2018

  2019

  I alt

  50,1

  46,7

  41,7

  10,5

  149,0

  Med indstillingen forventes en række anlæg tidsforskudt til 2020. I alt forventes for 39,6 mio. kr. anlæg overført til 2020. For at overholde kommunens økonomiske politik om et anlægsniveau på 80-100 mio. kr. bør disse anlæg tænkes ind budgetlægningen af anlæg for 2020-2023.

  Da det samtidig er byrådets målsætning, at kommunen skal have en kassebeholdning på 200 mio. kr., forslås det endvidere, at byrådet overvejer anlægsniveauet for budget 2020-2023. I de sidste ås budgetlægning har det budgetlagte anlægsniveau ligget i toppen af intervallet på 80-100 mio. kr. Et lavere anlægsniveau indenfor rammerne af 80-100 mio. kr. kan overvejes med sigte på i de kommende år at opbygge kassebeholdningen. Overvejelsen kan ses i lyset af de betydelige investeringer de sidste års meget høje anlægsniveauer er udtryk for.

  Service- og anlægsramme: Potentiel overskridelse

  Det vedtagne budget udgør servicerammen, som kommunen bliver målt op imod. Det forventes at det vedtagne budget og dermed servicerammen overskrides med ca. 33 mio. kr. i 2019. Heri er ikke indregnet de initiativer, som forudsætter byrådets stillingstagen. Økonomiske sanktioner bliver kun udløst, hvis alle kommuner under ét overskrider servicerammen i 2019.

  Der forventes et bruttoanlægsniveau på 215 mio. kr. som skal sammenholdes med anlægsrammen på 126 mio. kr. På anlæg forventes således en overskridelse på i størrelsesorden 91 mio. kr. Der er dog indstillet yderligere udskydelse af anlæg til fagudvalgene for 22 mio. kr. Såfremt disse vedtages, reduceres overskridelsen tilsvarende. De realiserede anlægsudgifter i regnskabet er p.t. ikke sanktionsbelagte. Sanktioner gælder kun i forhold til anlægsbudgettet.

  Finansforskydninger

  Den midlertidige ordning omkring indefrysning af grundskyld forventes at medføre en merudgift på 22,0 mio. kr. på finansforskydninger i form af tilgodehavender hos borgerne som følge af borgernes manglende grundskyldsbetalinger. Udgiften kan lånefinansieres, hvilket anbefales. Fordringerne er midlertidige (2018-2020) og forventes på sigt overtaget af staten i forbindelse med indfasningen af en omfattende bolig-skattereform.

  Der anmodes derfor om en tillægsbevilling på 10.825 Finansforskydninger på 22,0 mio. kr. og en tilsvarende negativ tillægsbevilling (Indtægt) på 10.855 Langfristet gæld.

  Resultat 1: Overskud på det skattefinansierede område

  Der forventes et underskud på det skatte finansierede område på 66 mio. kr. det er en forringelse af det skattefinansierede overskud på 100 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Det skyldes tre forhold:

  Mio. kr.

  Oprindeligt budgetlagt overskud

  -34

  Drift: Brug af opsparing og merudgift

  33

  Anlæg: Overførsel fra 2018

  58

  Anlæg: TillægsbevillingerÅTD

  10

  Forventet underskud

  66

  (Differencen i summering skyldes afrundinger)

  Resultat 2: Kassebeholdning: Den høje beholdning i 2018 forventes nedadgående i lyset af betydelige overførsler af anlæg fra 2018 til 2019

  Som bilag er vedlagt en oversigt over kommunens likviditet. Den gennemsnitlige likviditet over 365 dage er efter første kvartal 213 mio. kr. Forventningerne til kommunens likviditet påvirkes af et højt anlægsniveau i sidste halvår af 2018 som forventes at forsætte i 2019 samt nedsparing og underskud på visse driftsområder i 2019. Ultimo året forventes likviditeten at udgøre 125-150 mio. kr. Det høje aktivitetsniveau i 2019 på både anlæg og drift forventes at påvirke likviditeten ind i 2020. hvor den forventes at stabilisere sig omkring 100 mio. kr. vurderet på de nuværende forudsætninger og forventninger til økonomien.

  Da det er byrådets målsætning at kommunen skal have en kassebeholdning på 200 mio. kr. forslås det at byrådet overvejer anlægsniveauet for budget 2020-2023. I den økonomiske politik fremgår en målsætning om et anlægsniveau på 80 til 100 mio. kr. de sidste års anlægsniveau har ligget i overkanten af dette niveau.

  Strategiske mål: Generelt tilfredsstillende udvikling i Syddjurs

  Kommunen er inde i en periode med stigende folketal, stigende beskæftigelsesfrekvens og stigende antal lønmodtagerjobs.

  Generelt afspejler de strategiske mål en tilfredsstillende udvikling i Syddjurs kommune. Dog ses der en vis sammenhæng mellem målopfyldelse og områdernes økonomiske udfordringer for de mest pressede driftsområder.

  Målet om at mindske antallet af anbringelse på døgninstitution indenfor Børn unge og Familie udvikler sig overordnet i den rigtige retning. Antallet af anbringelser er faldet lidt i forhold til 2018. Der et fald i både antallet af anbringelser på døgninstitutioner samt anbringelser i plejefamilier (Mål 3). Udgifterne er dog steget (mål 1 og 2).

  Det bekymrende skolefravær er ikke faldet som målsat. Familieområdet og skoleområdet samarbejder lige nu om at udarbejde en handleplan for fravær, som kan tydeliggøre roller og ansvarsfordeling.

  For Sundhed og Omsorg kan det bemærkes, at antallet af forebyggelige indlæggelser for ældre er lavere i januar 2019 end tilsvarende måned i 2018.

  På socialområdet ses endnu ikke det planlagte fald i borgere i midlertidige botilbud og botilbudslignende tilbud som følge af flere i bostøtte og stigende aktivitet i bo- og aktivitetscenteret (SYBA), men det forventes at strategiens effekt begynder at slå tydeligere igennem i løbet af 2019.

  Vedrørende udvalget for Natur, Teknik og Miljø er det tydeligste resultat det betydelige fald i sagsbehandlingstider for miljøgodkendelser (nr. 6). Denne viser et betydeligt fald siden 2014 og ligger fortsat lavt. Der spores en faldende tendens i brugen af flexture i første kvartal 2019 i forhold til første kvartal 2018.

  På biblioteksområdet ses en stigning i første kvartal 2019 på 13 pct. på i forhold til 1. kvartal 2018. Årsagen er det fortsatte arbejde med at øge besøgstallet ved at udvikle de fysiske biblioteker som samlingspunkter/mødesteder, samskabelse af kulturarrangementer bl.a. i landdistrikterne, øget synlighed m.v.

  På området for erhverv og beskæftigelse er der positive udviklingstendenser indenfor sygedagpenge og integrationsydelse. Selv om der har været en stigende tendens indenfor ledighedsydelsesmodtagere forventes der fortsat målopfyldelse. Omvendt er området udfordret i forhold til at nå mål vedrørende kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere, hvilket de igangsatte initiativer forsøger at imødekomme.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Tabel 2: Drift: Budgetopfølgning

  Hele 1.000 kr.

  Oprindeligt
  budget

  Korrigeret budget (uden overførsler)

  Forventet regnskab

  Afvigelse i.f.t. Korr. Budget (uden overførsler)

  Overførsel fra tidligere år

  Rest budget (inkl. overførsler til kommende år)

  1 - Drift

  Syddjurs Kommune

  2.501.276

  2.500.476

  2.543.178

  42.701

  32.181

  -10.521

  10 - Drift

  Økonomiudvalget

  320.700

  320.619

  336.629

  16.010

  21.344

  5.334

  10642

  Politik og erhverv

  16.658

  16.658

  18.258

  1.600

  1.700

  100

  10645

  Administrativ organisation

  269.409

  270.677

  279.885

  9.208

  7.598

  -1.610

  10652

  Generelle puljer

  24.189

  22.840

  28.041

  5.202

  12.046

  6.844

  10058

  Redningsberedskab

  10.445

  10.445

  10.445

  0

  0

  0

  11 - Drift

  Udvalget for familie og institutioner

  638.491

  638.998

  655.201

  16.203

  3.703

  -12.500

  11528

  Familieområdet

  105.274

  105.274

  111.658

  6.384

  -616

  -7.000

  11322

  Skoleområdet

  392.153

  392.610

  402.469

  9.859

  2.659

  -7.200

  11525

  Dagtilbud til børn

  141.064

  141.114

  141.074

  -40

  1.660

  1.700

  12 - Drift

  Udvalget for sundhed, ældre og social

  786.934

  786.452

  793.837

  7.385

  4.689

  -2.696

  12462

  Sundhedsudgifter m.v.

  180.938

  180.938

  180.938

  0

  0

  0

  12532

  Sundhed og Omsorg

  404.633

  404.010

  403.518

  -492

  4.812

  5.304

  12538

  Tilbud til voksne med særlige behov

  167.089

  167.229

  175.106

  7.877

  -123

  -8.000

  12557

  Boligstøtte, personlige tillæg m.v.

  34.275

  34.275

  34.275

  0

  0

  0

  14 - Drift

  Udvalget for natur, teknik og miljø

  147.897

  147.097

  153.351

  6.254

  1.004

  -5.250

  14228

  Vej og parkvæsen

  48.025

  48.025

  50.242

  2.217

  -783

  -3.000

  14232

  Kollektiv trafik og havne

  20.765

  19.965

  20.325

  360

  110

  -250

  14052

  Natur og miljø

  10.861

  10.861

  12.191

  1.330

  3.330

  2.000

  14025

  Ejendomme

  68.245

  68.245

  70.592

  2.347

  -1.653

  -4.000

  15 - Drift

  Udvalget for plan, udvikling og kultur

  61.410

  61.410

  61.087

  -323

  1.028

  1.350

  15645

  Plan og udvikling

  2.908

  2.908

  3.498

  590

  1.090

  500

  15332

  Biblioteker

  14.600

  14.600

  14.822

  222

  222

  0

  15335

  Kultur

  18.090

  18.090

  16.597

  -1.494

  -993

  500

  15338

  Folkeoplysning, fritid og natur

  25.812

  25.812

  26.171

  359

  709

  350

  16 - Drift

  Udvalget for erhverv og beskæftigelse

  545.844

  545.901

  543.073

  -2.828

  413

  3.241

  16546

  Tilbud til udlændinge

  13.127

  13.127

  10.427

  -2.700

  0

  2.700

  16557

  Midlertidige ydelser

  239.114

  239.114

  239.014

  -100

  0

  100

  16558

  Permanente ydelser

  265.448

  265.448

  265.448

  0

  0

  0

  16568

  Arbejdsmarkedsindsatser

  28.156

  28.214

  28.186

  -28

  413

  441

  Tabel 3: Drift: Ansøgning om tillægsbevillinger

  Hele 1.000 kr.

  Ansøgning om tillægsbevilling 2019

  1 - Drift

  Syddjurs Kommune

  -4.660

  10 - Drift

  Økonomiudvalget

  0

  10642

  Politik og erhverv

  0

  10645

  Administrativ organisation

  0

  10652

  Generelle puljer

  0

  10058

  Redningsberedskab

  0

  11 - Drift

  Udvalget for familie og institutioner

  0

  11528

  Familieområdet

  0

  11322

  Skoleområdet

  0

  11525

  Dagtilbud til børn

  0

  12 - Drift

  Udvalget for sundhed, ældre og social

  -3.081

  12462

  Sundhedsudgifter m.v.

  0

  12532

  Sundhed og Omsorg

  -5.304

  12538

  Tilbud til voksne med særlige behov

  2.223

  12557

  Boligstøtte, personlige tillæg m.v.

  0

  14 - Drift

  Udvalget for natur, teknik og miljø

  1.306

  14228

  Vej og parkvæsen

  0

  14232

  Kollektiv trafik og havne

  0

  14052

  Natur og miljø

  0

  14025

  Ejendomme

  1.306

  15 - Drift

  Udvalget for plan, udvikling og kultur

  356

  15645

  Plan og udvikling

  0

  15332

  Biblioteker

  0

  15335

  Kultur

  0

  15338

  Folkeoplysning, fritid og natur

  356

  16 – Drift

  Udvalget for erhverv og beskæftigelse

  -3.241

  16546

  Tilbud til udlændinge

  -2.700

  16557

  Midlertidige ydelser

  -100

  16558

  Permanente ydelser

  0

  16568

  Arbejdsmarkedsindsatser

  -441

  10 – Finansiering

  Økonomiudvalget

  0

  Ovenstående tillægsbevillinger til driftsbudgettet i 2019, har endvidere konsekvens for budget 2020-2023. Der forslås samlet en negativ tillægsbevilling på -4.660.000 kr. i 2019, på -4.642.000 kr. i 2020, på -4.642.000 kr. i 2021 og på -4.642.000 kr. i 2022 samt en positiv tillægsbevilling på 662.000 kr. i 2023. Beløb vedr. 2020 og frem vil blive indlagt som teknisk korrektion i budget 2020-2023. En specifikation heraf fremgår af samlenotatets tabeller.

  Under økonomiudvalget finansieringsdel dækker ovenstående oversigt dækker endvidere over en ansøgning om en positiv tillægsbevilling under finansforskydninger til forøgelse af tilgodehavende til indefrosne ejendomsskatter på 22 mio. kr. samt en tilsvarende negativ tillægsbevilling i form af lånoptagelse på 22 mio. kr. til finansiering heraf. Disse går netto i nul, og fremgår derfor ikke direkte af oversigten ovenfor, dvs. tabel 3.

  Fagudvalgene har behandlet budgetopfølgning indenfor fagudvalgets område. Herunder ses de indstillinger fagudvalgene tog stilling til og efterfølgende fagudvalgenes beslutninger.

  Udvalget for sundhed, ældre og social tog stilling til, at:

  1. Budgetopfølgningen tages til efterretning,
  2. Sagsfremstillingen indarbejdes i økonomirapporteringen for drift til Økonomiudvalget og Byrådet,
  3. Der besluttes hvilket alternativ, der ønskes iværksat på socialområdet
  4. Der bevilges en tillægsbevilling på -5,3 mio. kr. på sundhed og omsorg (bevilling 12.532) vedrørende korrektioner for etablering af central ejendomsfunktion og korrektion af grundlag for beregningen af demografipulje til Budget 2019. Af tillægsbevillingen omplaceres 1,1 mio. kr. til Udvalget for natur, miljø og teknik (bevilling 14.025) og 4,2 mio. kr. tilføres kassen
  5. Omstillingsprocessen af socialområdet følges.


  Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den 08-05-2019

  1. Budgetopfølgningen tages til efterretning,
  2. Sagsfremstillingen indarbejdes i økonomirapporteringen for drift til Økonomiudvalget og Byrådet,
  3. På voksen-social-området iværksættes i forhold til tabel 1, og der arbejdes videre med omkostningsreducerende tiltag, herunder at de foreslåede reduktionsforslag undersøges nærmere i forhold til resultatforventninger og budgetkonsekvenser, og der skal arbejdes med muligheder for budgetoverholdelse, der som minimum kan indeholde salg af pladser, effektivisering og ny teknologi,
   Udvalget forventer budgetoverholdelse i 2019.
  4. Der bevilges en tillægsbevilling på -5,3 mio. kr. på sundhed og omsorg (bevilling 12.532) vedrørende korrektioner for etablering af central ejendomsfunktion og korrektion af grundlag for beregningen af demografipulje til Budget 2019. Af tillægsbevillingen omplaceres 1,1 mio. kr. til Udvalget for natur, miljø og teknik (bevilling 14.025) og 4,2 mio. kr. tilføres kassen,
  5. Omstillingsprocessen af socialområdet følges.

  Udvalget for erhverv og beskæftigelse tog stilling til, at

  1. Budgetopfølgningen tages til efterretning, og sagsfremstillingen indarbejdes i økonomirapporteringen til Økonomiudvalget og Byrådet.
  2. Der indenfor Udvalget for erhverv og beskæftigelse gives en negativ tillægsbevilling til Tilbud til udlændinge (bevilling 16.546) på 2 mio. kr. i 2019. Dette modsvares af en positiv tillægsbevilling til Midlertidige ydelser på 2 mio. kr. i 2019.
  3. Der gives en negativ tillægsbevilling til Erhverv og arbejdsmarked (bevilling 16.568) på 0,4 mio. kr. i 2019, da ejendomsdriften på A. Knudsensvej og Lerbakken skal flyttes til Udvalget for natur, teknik og miljø.
  4. Der gives en negativ tillægsbevilling til Tilbud til udlændinge (bevilling 16.546) på 0,7 mio. kr. i 2019 samt en negativ tillægsbevilling til Midlertidige ydelser (bevilling 16.557) på 2,1 mio. kr. i 2019, da jobcenteret og bostøtten har valgt at ophøre bostøtte-mentor-samarbejdet. Budgettet flyttes derfor til Udvalget for sundhed, ældre og social.


  Beslutning i Udvalget for erhverv og beskæftigelse (EB) den 08-05-2019

  Indstillingen godkendt med den tilføjelse at Udvalget ønsker at få månedlige opfølgninger, idet Udvalget er meget optaget af budgetoverholdelse og dermed ønsker løbende at få forelagt politiske handlemuligheder og indsigt i de indsatser der gøres i områdets omstilling og de omlægninger der har særlig betydning for budgetoverholdelse.

  Udvalget ønsker med opfølgningen at få indsigt i de data, der belyser udviklingen i antal borgere og økonomien der er forbundet hermed.


  Udvalget for familie og institutioner tog stilling til, at

  1. Budgetopfølgningen tages til efterretning
  2. Sagsfremstillingen indarbejdes i økonomirapporteringen til Økonomiudvalg og Byråd
  3. Der besluttes hvilket alternativ, der ønskes iværksat.
  4. Et forventet merforbrug på 4 mio. kr. på skoleområdet dækkes ved at folkeskolerne bidrager med en reduktion på 4 mio. kr. i 2019 som et engangstræk, jævnfør fordelingen i det vedhæftede notat.
  5. Et forventet merforbrug på 1,1 mio. kr. dækkes ved at PPR, Ungdomsskolen og Pindstrupskolen bidrager med en reduktion på 1,1 mio. kr. i 2019 som et engangstræk jævnfør fordelingen i det vedhæftede notat.
  6. Alle særordninger for befordring på Skoleområdet bortfalder pr. 1. august 2019, således at det alene er folkeskoleloven der gælder i forhold til befordring.

  Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den 07-05-2019

  1. Budgetopfølgningen tages til efterretning.
  2. Sagsfremstillingen indarbejdes i økonomirapporteringen til Økonomiudvalg og Byråd
  3. At der arbejdes videre med alternativ 3 og Børn, unge og familier arbejdes videre med omkostningsreducerende tiltag, herunder at de foreslåede reduktionsforslag undersøges nærmere i forhold til resultatforventninger og budgetkonsekvenser.
  4. og 5
   Der ønskes ikke en reduktion på befordring, PPR, ungdomsskolens og skolernes budgetter, men at der arbejdes videre med omkostningsreducerende tiltag, herunder at de foreslåede reduktionsforslag undersøges nærmere i forhold til resultatforventninger og budgetkonsekvenser.
   Christian Haubuf (A) tager forbehold for beslutningens punkt 4 og 5.

  6.Tiltrædes ikke.

  Udvalget for plan, udvikling og kultur tog stilling til, at

  1. Budgetopfølgningen tages til efterretning,
  2. Sagsfremstillingen indarbejdes i økonomirapporteringen til Økonomiudvalg og Byråd,
  3. Der søges en tillægsbevilling på 356.000 kr. i 2019 og 366.000 kr. (2020 prisniveau) i overslagsårene til bevilling 15.338 (Folkeoplysning, fritid og natur) finansieret af Udvalget for natur, teknik og miljø.

  Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den 08-05-2019

  Indstillingen godkendt.

  Udvalget for natur, teknik og miljø tog stilling til, at

  1. budgetopfølgningen tages til efterretning og
  2. sagsfremstillingen indarbejdes i økonomirapporteringen for drift til Økonomiudvalg og Byråd.
  3. der søges en tillægsbevilling på 1.306.000 kr. i 2019 og 1.338.000 kr. (2020 prisniveau) i overslagsårene til bevilling 14.025 (Ejendomme) finansieret af øvrige fagudvalg.

  Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 07-05-2019

  Indstillingen godkendt.

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller via Direktionen til Økonomiudvalget og Byrådet,

  1. At den samlede budgetopfølgning drøftes.
  2. At der godkendes en samlet tillægsbevilling til drift, anlæg og finansiering i 2019 på netto -4.660.000 kr. og flytning mellem bevillinger, som de fremgår af tabel 3 under økonomiske konsekvenser.
  3. At de tilsvarende ændringer (som netto giver -4.642.000 kr. i 2020, på -4.642.000 kr. i 2021 og på -4.642.000 kr. i 2022 samt en positiv tillægsbevilling på 662.000 kr. i 2023) indarbejdes i budgetforslag 2020. En specifikation heraf fremgår af samlenotatets tabeller.
  4. At nettobeløbet på -4.660.000 tilføres kassebeholdningen.
  5. At der anmodes om en tillægsbevilling på bevilling 10.825 finansforskydninger på 22 mio. kr. vedrørende tilgodehavende for ejendomsskat, samt en tilsvarende negativ tillægsbevilling (indtægt) på 10.855 Langfristet gæld.
  6. At der på vej og Parkvæsen (bevilling 14228) under udvalget for natur, teknik og miljø flyttes rådighedsbeløb i 2019 og gives anlægsbevilling mellem to projekter, således at kasseeffekten er nul og som det fremgår af vedlagte bilag.
  7. At der på byudvikling (bevilling 15.025) under udvalget for plan, udvikling og kultur flyttes rådighedsbeløb i 2019 og gives anlægsbevilling mellem to projekter, således at kasseeffekten er nul og som det fremgår af vedlagte bilag.

 • Beslutning i Direktionsmøde den 13-05-2019

  Direktionen tager budgetopfølgningen til efterretning og indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet:

  1.At der godkendes en samlet tillægsbevilling til drift, anlæg og finansiering på netto -4.660.000 kr. og flytning mellem bevillinger, som de fremgår af tabel 3 under økonomiske konsekvenser.

  2.At nettobeløbet på -4.660.000 kr. tilføres kassebeholdningen.

  3.At de tilsvarende ændringer (som netto giver -4.642.000 kr. i 2020, på -4.642.000 kr. i 2021 og på -4.642.000 kr. i 2022 samt en positiv tillægsbevilling på 662.000 kr. i 2023) indarbejdes i budgetforslag 2020. En specifikation heraf fremgår af samlenotatets tabeller.

  4.At der anmodes om en tillægsbevilling på bevilling 10.825 finansforskydninger på 22 mio. kr. vedrørende tilgodehavende for ejendomsskat, samt en tilsvarende negativ tillægsbevilling (indtægt) på 10.855 Langfristet gæld.

  5.At der på Vej og Parkvæsen (bevilling 14228) under udvalget for natur, teknik og miljø flyttes rådighedsbeløb i 2019 og gives anlægsbevilling mellem to projekter, således at kasseeffekten er nul og som det fremgår af vedlagte bilag.

  6.At der på byudvikling (bevilling 15.025) under Udvalget for plan, udvikling og kultur flyttes rådighedsbeløb i 2019 og gives anlægsbevilling mellem to projekter, således at kasseeffekten er nul og som det fremgår af vedlagte bilag.

  Direktionen anbefaler Økonomiudvalget at indstille til Byrådet, at budgetopfølgningerne for så vidt angår driftsvirksomheden sendes tilbage til behandling i fagudvalgene. Dette med henblik på at foreslå prioriteringer til Økonomiudvalg og Byråd, der sikrer budgetoverholdelse vedrørende driftsvirksomheden.

  Desuden anbefaler Direktionen, at budgetopfølgningerne for så vidt angår anlægsvirksomheden sendes tilbage til behandling i fagudvalgene med henblik på at udvælge anlægsprojekter, der kan tidsforskydes til 2020 til Økonomiudvalg og Byråd. Genbehandlingen af budgetopfølgningerne vedrørende drifts- og anlægsvirksomhed skal tilsikre en væsentlig bedre overholdelse af det oprindelige budget, og dermed en forbedring af kassebeholdningen samt resultatet på det skattefinansierede område i 2019.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 22-05-2019

  Økonomiudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning og indstiller til Byrådet:

  1.At der godkendes en samlet tillægsbevilling til drift, anlæg og finansiering på netto -4.660.000 kr. og flytning mellem bevillinger, som de fremgår af tabel 3 under økonomiske konsekvenser.

  2.At nettobeløbet på -4.660.000 kr. tilføres kassebeholdningen.

  3.At de tilsvarende ændringer (som netto giver -4.642.000 kr. i 2020, på -4.642.000 kr. i 2021 og på -4.642.000 kr. i 2022 samt en positiv tillægsbevilling på 662.000 kr. i 2023) indarbejdes i budgetforslag 2020. En specifikation heraf fremgår af samlenotatets tabeller.

  4.At der anmodes om en tillægsbevilling på bevilling 10.825 finansforskydninger på 22 mio. kr. vedrørende tilgodehavende for ejendomsskat, samt en tilsvarende negativ tillægsbevilling (indtægt) på 10.855 Langfristet gæld.

  5.At der på Vej og Parkvæsen (bevilling 14228) under Udvalget for natur, teknik og miljø flyttes rådighedsbeløb i 2019 og gives anlægsbevilling mellem to projekter således, at kasseeffekten er nul og som det fremgår af vedlagte bilag.

  6.At der på byudvikling (bevilling 15.025) under Udvalget for plan, udvikling og kultur flyttes rådighedsbeløb i 2019 og gives anlægsbevilling mellem to projekter således, at kasseeffekten er nul og som det fremgår af vedlagte bilag.

  Endvidere indstiller Økonomiudvalget til Byrådet, at budgetopfølgningerne for så vidt angår driftsvirksomheden sendes tilbage til behandling i fagudvalgene. Dette med henblik på at foreslå prioriteringer til Økonomiudvalget og Byrådet, der sikrer budgetoverholdelse vedrørende driftsvirksomheden.

 • Beslutning i Byrådet den 29-05-2019

  Med stemmerne 26 for og 1 imod blev det godkendt, at budgetopfølgningerne, for så vidt angår

  Driftsvirksomheden, sendes tilbage til behandling i fagudvalgene. Dette med henblik på at foreslå

  prioriteringer til Økonomiudvalget og Byrådet, der sikrer budgetoverholdelse.

  Økonomiudvalgets indstilling i øvrigt blev godkendt uden afstemning.

  For stemte: Ole Bollesen (A), Claus Wistoft (V), Riber Hog Anthonsen (V), Else Marie Høgh (V), Christoffer Pedersen (V), Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V), Marianne Kirkegaard (V), Gunnar Sørensen (V), Torben Therkelsen (V), Laila Sortland (O), Per Dalgaard (O), Michael Mikkelsen (O), Jan Kjær Madsen (B), Tommy Bøgehøj (C), Michael Stegger Jensen (A), Jan Fischer (A), Ole S. Hansen (A), Michael Aakjær (A), Christian Haubuf (A), Niels Gyldenlund Mikkelsen (A), Anita Søholm (A), Kirstine Bille (F), Kim Lykke Jensen (F), Morten Siig Henriksen (F), Helle Røge (F) og Mette Foged (Å).

  Imod stemte: Jesper Yde Knudsen (Ø)

 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 04-06-2019

  Udvalget er opmærksom på, at udgifterne til vintertjeneste er underbudgetteret og anser det som et område, der ses særskilt og finansieres af kassen i forhold til løbende behov.

  Udvalget beder forvaltningen arbejde frem mod overholdelse af budgettet i forhold til drift samt iværksætte tiltag, der medfører budgetoverholdelse. Udvalget får en rapportering af, hvad der er iværksat på udvalgsmødet i august 2019.

 • Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den 04-06-2019

  Udvalget for familie og institutioner indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet,

  1. at forslag A Flytning af uforbrugte midler på konto 6 til konto 5, under Styrket helhed overføres for 2019.
  2. At der arbejdes videre med alternativ 3 i den oprindelige sagsfremstilling og i Børn, unge og familier arbejdes videre med omkostningsreducerende tiltag herunder, at de foreslåede reduktionsforslag undersøges nærmere i forhold til resultatforventninger og budgetkonsekvenser, og at der på området for tabt arbejdsfortjeneste arbejdes med konkretisering af potentiale, ud over forslagets 0,75 mio. kr.
  3. Børn og læring – engangstrækkene på skoleområdet justeres til 50 % af forslaget. Oprindelige forslag 4 og 5 reduceres med 50 %,

  Jesper Yde Knudsen (Ø) ønsker ikke ønsker reduktion i serviceniveau på tabt arbejdsfortjeneste, og ønsker heller ikke éngangstrækkene på skoleområdet.

 • Beslutning i Udvalget for erhverv og beskæftigelse (EB) den 12-06-2019

  Det indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet, at der på beskæftigelsesområdet fortsat arbejdes på budgetoverholdelse på trods af budgetpres på især førtidspension og uddannelseshjælp.

  Der henvises blandt andet til, at der er igangsat en meget omfattende omstilling og ledelsesfokus i området og sammenholdt med, at der ekstraordinært er ansat personer til at imødegå udviklingen på især ungeområdet.

 • Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den 12-06-2019

  Udvalget for plan, udvikling og kultur har fortsat fokus på og forventning om budgetoverholdelse.

 • Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den 12-06-2019

  Udvalget for sundhed, ældre og social indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at:

  1. Der iværksættes salg af 3 pladser på Lindebo og 3 pladser på Kollegiet med forventet indtægt på 670.000 kr. i 2019,
  2. Der planlægges og iværksættes overgang til rengøring ved ejendomsservice med forventet indtægt i 2019 på 0,5 mio. kr. Forslaget sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet forud for behandling i Byrådet,
  3. Klippekort i plejeboliger - at niveauet for tildeling reduceres med 50 % for resten af 2019 med et forventet mindre forbrug på 0,7 mio. Forslaget sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet forud for behandling i Byrådet,
  4. Der reduceres på budgetforøgelsen på 7,2 mio. for den nære psykiatri i 2019 med 0,63 mio. kr. på grund af forsinkelse på implementering Forslaget sendes i høring i handicaprådet forud for behandling i Byrådet,
  5. Der reduceres på kompensation for mindre belægning til Syddjurs Bo- og Aktivitetscenter med 0,5 mio. kr. Forslaget sendes i høring i handicaprådet forud for behandling i Byrådet.

  Laila Sortland (O) kan ikke godkende de foreslåede besparelser, med undtagelse af punkt 1 - punkt 2 - Punkt 4. Den økonomiske effektivisering ved omlægningen på området er faktuel, men den fulde effekt udmønter sig først i 2020. Derfor foreslår Laila Sortland (O) at få en tillægsbevilling eller et lån til kassen.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 19-06-2019

  Økonomiudvalget indstiller udvalgenes indstillinger til Byrådets godkendelse.

 • Supplerende Sagsfremstilling

  Ældrerådets høringssvar af 18. juni 2019 er vedhæftet som bilag.

  Handicaprådets høringssvar udsendes så snart det foreligger inden byrådets møde.

 • Beslutning i Byrådet den 26-06-2019

  Ændringsforslag fra medlemmer af Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) til indstilling fra SÆ:

  Pind 3 Udgår besparelsen på Klippekort på 700.000 kr.

  Pind 4 Der reduceres med 1.330.000 kr. på det nære Psykiatri i 2019, på grund af forsinkelse på implementering.

  Ændringsforslaget blev godkendt med stemmerne 25 for, ingen imod og ingen stemte hverken for eller imod.

  For stemte: Ole Bollesen (A), Claus Wistoft (V), Riber Hog Anthonsen (V), Else Marie Høgh (V), Christoffer Pedersen (V), Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V), Marianne Kirkegaard (V), Gunnar Sørensen (V), Torben Therkelsen (V), Laila Sortland (O), Michael Mikkelsen (O), Jan Kjær Madsen (B), Michael Stegger Jensen (A), Jan Fischer (A), Ole S. Hansen (A), Michael Aakjær (A), Christian Haubuf (A), Niels Gyldenlund Mikkelsen (A), Anita Søholm (A), Kirstine Bille (F), Kim Lykke Jensen (F), Morten Siig Henriksen (F), Helle Røge (F), Jesper Yde Knudsen (Ø) og Mette Foged (Å).

  Ændringsforslag fra Enhedslisten til indstilling fra Udvalget for familie og institutioner (FI):

  Reduktion i tabt arbejdsfortjeneste udgår.

  Besparelse på skoler, PPR og Ungdomsskolen udgår.

  Ændringsforslaget faldt med stemmerne 22 imod, 3 for og ingen der stemte hverken for eller imod.

  For stemte: Laila Sortland (O), Jesper Yde Knudsen (Ø) og Mette Foged (Å).

  Imod stemte: Ole Bollesen (A), Claus Wistoft (V), Riber Hog Anthonsen (V), Else Marie Høgh (V), Christoffer Pedersen (V), Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V), Marianne Kirkegaard (V), Gunnar Sørensen (V), Torben Therkelsen (V), Michael Mikkelsen (O), Jan Kjær Madsen (B), Michael Stegger Jensen (A), Jan Fischer (A), Ole S. Hansen (A), Michael Aakjær (A), Christian Haubuf (A), Niels Gyldenlund Mikkelsen (A), Anita Søholm (A), Kirstine Bille (F), Kim Lykke Jensen (F), Morten Siig Henriksen (F) og Helle Røge (F).

  Hovedforslaget:

  Udvalgenes indstillinger godkendt med stemmerne 24 for og 1 imod.

  For stemte: Ole Bollesen (A), Claus Wistoft (V), Riber Hog Anthonsen (V), Else Marie Høgh (V), Christoffer Pedersen (V), Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V), Marianne Kirkegaard (V), Gunnar Sørensen (V), Torben Therkelsen (V), Laila Sortland (O), Michael Mikkelsen (O), Jan Kjær Madsen (B), Michael Stegger Jensen (A), Jan Fischer (A), Ole S. Hansen (A), Michael Aakjær (A), Christian Haubuf (A), Niels Gyldenlund Mikkelsen (A), Anita Søholm (A), Kirstine Bille (F), Kim Lykke Jensen (F), Morten Siig Henriksen (F), Helle Røge (F) og Mette Foged (Å).

  Imod stemte: Jesper Yde Knudsen (Ø).

  Høringssvar fra Ældreråd og Handicaprådet taget til efterretning.

Show video
Punkt 360 Årsregnskab 2018 - godkendelse af revideret årsberetning
 • Resumé

  Den endelige og reviderede ”Årsberetning og regnskab 2018” med den uafhængige revisors påtegning indstilles til Byrådets godkendelse.

 • Sagsfremstilling

  Den 24. april 2019 besluttede Byrådet at godkende årsberetning og regnskab for 2018, samt at videresende det til revisionen med henblik på påtegning. Årsberetningen og regnskabet er efterfølgende blevet gennemgået af kommunens revision, BDO.

  Det fremgår af påtegningen, at revisionen af årsregnskabet for Syddjurs Kommune for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018 omfatter anvendt regnskabspraksis, regnskabsopgørelse, balance, obligatoriske oversigter og noter.

  Det fremgår ligeledes af påtegningen, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold. Der henvises i øvrigt til den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet.

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller via Direktionen til Økonomiudvalget og Byrådet, at årsberetning og regnskab 2018 inklusiv den uafhængige revisors påtegning godkendes.

 • Beslutning i Direktionsmøde den 13-06-2019

  Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at årsberetning og regnskab 2018 inklusiv den uafhængige revisors påtegning godkendes.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 19-06-2019

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at årsberetning og regnskab 2018 inklusiv den uafhængige revisors påtegning godkendes.

 • Beslutning i Byrådet den 26-06-2019

  Årsberetning og regnskab 2018 inklusiv den uafhængige revisors påtegning godkendes.

Show video
Punkt 361 Revisionsberetning nr. 30 - årsregnskabet 2018
 • Resumé

  Følgende byrådets beslutning af 24. april 2019 har Syddjurs Kommunes revision BDO revideret årsberetningen og har i den forbindelse fremsendt ”Revisionsberetning nr. 30 vedrørende årsregnskabet 2018”, som fremlægges til byrådets godkendelse.

  Revisionen har ikke fundet forhold, der giver anledning til bemærkninger.

 • Sagsfremstilling

  Følgende byrådets beslutning af 24. april 2019 har BDO som led i revisionen af Syddjurs Kommunes regnskab for 2018 fremsendt revisionsberetning nr. 30 – vedrørende årsregnskabet 2018. Beretningen vedrører både den løbende revision i 2018 samt den afsluttende revision af regnskabet.

  Beretningen skal jævnfør den kommunale styrelseslov fremsendes til byrådet. Efter behandling skal beretningen fremsendes tilsynsmyndighederne.

  På baggrund af gennemgangen af årsregnskabet konkluderer BDO

  ”Vi har ved revisionen ikke konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i påtegningen på årsregnskabet. Vi har forsynet årsregnskabet med følgende påtegning:

  ”DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING”

  Vi har revideret årsregnskabet for Syddjurs Kommune for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, jfr. Siderne 9 - 82 og 103 – 116 i ”Årsberetning og regnskab 2018”, Regnskabsbemærkninger og obligatoriske oversigter mv.”, der omfatter regnskabsopgørelse, balance, obligatoriske oversigter, anvendt regnskabspraksis og noter…

  Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.

  Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.”

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller via Direktionen til Økonomiudvalget og Byrådet, at

  1. Revisionsberetning nr. 30 godkendes
  2. Revisionsberetning nr. 30 fremsendes til tilsynsmyndigheden efter Byrådets godkendelse.
  3. Revisionsberetning nr. 30 sendes til ressortministerierne efter Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Direktionsmøde den 13-06-2019

  Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

  1. Revisionsberetning nr. 30 godkendes.
  2. Revisionsberetning nr. 30 fremsendes til tilsynsmyndigheden efter Byrådets godkendelse.
  3. Revisionsberetning nr. 30 sendes til ressortministerierne efter Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 19-06-2019

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at

  1. Revisionsberetning nr. 30 godkendes
  2. Revisionsberetning nr. 30 fremsendes til tilsynsmyndigheden efter Byrådets godkendelse.
  3. Revisionsberetning nr. 30 sendes til ressortministerierne efter Byrådets godkendelse.
 • Beslutning i Byrådet den 26-06-2019

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Show video
Punkt 362 Decisionsskrivelser vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber 2017
 • Resumé

  Ministerierne er forpligtede til hvert år at behandle kommunernes revisionsberetninger og tage stilling til revisionsbemærkninger med videre. Ministerierne meddeler Byrådet og revisionen deres afgørelse vedrørende spørgsmål af betydning. Ministeriernes afgørelse sendes til kommunerne i form af decisionsskrivelser. Denne sag redegør for Udlændinge og Integrationsministeriets og Styrelsens for Arbejdsmarked og Rekrutterings decisionsskrivelser og Administrationens opfølgning på disse.

 • Sagsfremstilling

  Byrådet har den 20. juni 2018 behandlet revisionsberetningen for 2017.

  Revisionsberetningen er gennemgået på ministeriernes vegne, og der er alene taget stilling til revisionsbemærkninger af betydning for statsrefusion og tilskud på ministrenes sagsområder.

  Udlændinge- og Integrationsministeriet har den 11. december 2018 fremsendt decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2017 på områder med statsrefusion for Syddjurs Kommune.

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 8. februar 2019 fremsendt decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2017 på områder med statsrefusion for Syddjurs kommune.

  I det følgende gennemgås decisionsskrivelsernes indhold og Administrationens opfølgning på disse.

  Resultat af gennemgangen på Beskæftigelsesministeriets område

  Revisor har ikke forbehold på Beskæftigelsesministeriets område.

  Styrelsen finder det yderst kritisabelt, at der for fjerde år i træk er givet bemærkninger på området uddannelseshjælp. Samtidig noterer styrelsen sig den positive udvikling i kommunen på områderne kontanthjælp, sygedagpenge og forsikrede ledige.

  Styrelsen forventer, at Syddjurs Kommune sætter fokus på at få rettet op på sagsbehandlingen på området uddannelseshjælp. Ligeledes forventer styrelsen, at der er opmærksomhed på overholdelse af tidsfrister på områderne ressourceforløb og revalidering.

  Gennemgangen viser, at Syddjurs Kommune har etableret hensigtsmæssige og betrykkende forretningsgange på personsagsområdet, og at der administreres i overensstemmelse med disse.

  Resultat af gennemgangen på Udlændinge- og Integrationsministeriets område

  Revisor har ikke forbehold eller revisionsbemærkninger på ministeriets område.

  Udlændinge- og Integrationsministeriet finder det ikke helt tilfredsstillende, at revisor har konstateret manglende rettidighed i forbindelse med virksomhedsrettede tilbud, og at der mangler vurdering af, hvorvidt borger kan gennemføre en uddannelse på ordinære vilkår.

  Ministeriet finder det endvidere ikke tilfredsstillende, at revisor har konstateret 13 fejl og mangler i de udvalgte sager, der kan henføres til registrering af ret til grundtilskud.

  Ministeriet finder det tilfredsstillende, at revisors gennemgang af personsager har vist, at området generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler.

  Håndtering i Syddjurs Kommune

  Chefen for Erhverv- og Beskæftigelse kan orientere om, at alle udbetalinger og refusionsmæssige berigtigelser er foretaget.

  Det bemærkes, at der gennem de seneste år løbende er arbejdet med forskellige initiativer for at højne kvaliteten af sagsbehandling via omfattende projekter samt løbende opkvalificering af medarbejdere.

  Tiltagene har bevirket en positiv udvikling i kvaliteten af kommunens sagsbehandling. Ovenstående afspejler sig ved, at der på områderne sygedagpenge og forsikrede ledige ikke er fundet fejl i sagsgennemgangen, og på kontanthjælpsområdet er der alene fundet enkeltstående fejl.

  For området uddannelseshjælp er der indført særlige tilsyn for at sikre rettidighed, hvilket forventes at fremgå af de næste års revisionsberetninger.

  Det bemærkes endvidere, at der fortsat er fokus på overholdelse af rettidighed indenfor alle områder.

  Afslutningsvis bemærkes det, at Administrationen har gennemgået alle sager med registreret grundtilskud og opgørelse er tilrettet med det korrekte antal grundtilskud.

 • Lovgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 1591 af 15. december 2017 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder indenfor Børen- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, udlændige- og Integrationsministeriets med flere.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller decisionsskrivelserne til Udvalget for erhverv og beskæftigelse, Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse.

 • Beslutning i Udvalget for erhverv og beskæftigelse (EB) den 12-06-2019

  Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 19-06-2019

  Økonomiudvalget indstiller decisionsskrivelserne til Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 26-06-2019

  Decisionsskrivelserne godkendt.

Show video
Punkt 363 Finansiel Strategi 2019
 • Resumé

  Syddjurs Kommunes finansielle strategi opdateres som udgangspunkt i hver byrådsperiode eller efter behov og er senest blevet opdateret i 2016. Det vedhæftede udkast til Syddjurs Kommunes finansielle strategi inkorporerer kommunens leasingpolitik, opdaterer strategien sprogligt og justeres for at sikre større fleksibilitet, mere administrativ godkendelse og en sikker forvaltning af Syddjurs Kommunes låntagning og investeringer. Den finansielle strategi for Syddjurs Kommune fremlægges her til Byrådets godkendelse.

 • Sagsfremstilling

  Syddjurs Kommunes finansielle strategi opdateres som udgangspunkt i hver byrådsperiode eller efter behov – senest i 2016. I det vedhæftede udkast ”Finansiel Strategi” er der lavet justeringer i forhold til en række punker, der uddybes neden for.

  Der er behov for en større fleksibilitet i forhold til Stab og Økonomis muligheder for at administrere kommunens overskydende likviditet. Målet herfor er at sikre et så godt afkast som muligt med Syddjurs Kommunes lavrisikoprofil.

  Den opdaterede finansielle strategi inkorporerer kommunens leasingpolitik. Hermed udgår Syddjurs Kommunes nuværende leasingpolitik. Leasingafsnittet giver Stab og Økonomi større beslutningskompetence i forhold til at indgå leasingaftaler. Leasing af anlæg skal stadig til politisk godkendelse, mens der ved leasing af driftsmidler laves en vurdering af Stab og Økonomi, om hvorvidt den godkendes administrativt eller sendes til politisk behandling.

  Den foreslåede finansielle strategi præciserer indholdet og opdaterer nuværende strategi sprogligt – herunder den ansvarlige og etiske investering af Syddjurs Kommunes aktiver. Indholdsmæssigt fjernes muligheden for at optage lån i andre valutaer end Danske Kroner og at foretage valutaswaps. Begrundelsen herfor er, at Syddjurs Kommune ønsker en sikker forvaltning af den finansielle aktivitet.

  Derudover opdateres investeringsrammerne for at sikre en større fleksibilitet i forvaltningen af Syddjurs Kommunes overskydende likviditet.

  Samtidig er der i vedlagte forslag til Finansiel Strategi præciseret, hvad der ligger i Syddjurs Kommunes ønske om ansvarlige og etiske investeringer, herunder FN’s principper for ansvarlig investering og FN’s Global Compact. Disse skal være med til at sikre, at Syddjurs Kommunes aktiver investeres i overensstemmelse med Syddjurs Kommunes værdier. Herunder, at virksomheder hvor Syddjurs Kommune, gennem investeringsforeninger, placerer sine aktiver, respekterer menneskerettigheder, kollektiv forhandling, afskaffelse af børnearbejde, miljømæssig ansvarlighed, med flere.

  Byrådet besluttede den 20. marts 2019, at Syddjurs Kommune tilsluttede sig Oxfam Ibis charter for Skattelyfri Kommune. Denne beslutning inkorporeres i den nye strategi og vil dermed være med til at sikre, at de virksomheder Syddjurs Kommune investerer i, har en ansvarlig skatteadfærd.

  Der indføres en større fleksibilitet i investeringsrammerne i den opdaterede strategi. Blandt andet skiftes der fra nominelle værdier til procentsatser i kapitalplejen af Syddjurs Kommunes overskydende likviditet. Herudover indføres der fleksible rammer, så det løbende er muligt at kanalisere overskudslikviditet over i afkastgivende værdipapirer og samtidig fastholde muligheden for at frigive likviditet uden store transaktionsomkostninger og kurstab.

  For at sikre et fremtidigt afkast af Syddjurs Kommunes overskudslikviditet nedjusteres procentdelen af danske stats- og realkreditobligationer fra 80-100 % til 70-100 %. Samtidig opjusteres kreditobligationer fra 0-15 % til 0-20 % og aktier i udbyttegivende investeringsforeninger fra 0-15 % til 0-20 %.

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller via Direktionen til Økonomiudvalget og Byrådet, at Syddjurs Kommunens finansielle strategi godkendes.

 • Beslutning i Direktionsmøde den 13-05-2019

  Sagen udsættes til behandling på et næstkommende Direktionsmøde således sagen fremsendes til Økonomiudvalg og Byråd i juni 2019.

 • Beslutning i Direktionsmøde den 03-06-2019

  Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at Syddjurs Kommunens finansielle strategi godkendes, og det indstilles desuden, at den finansielle strategi indarbejdes i den økonomiske politik, som et bilag til den økonomiske politik.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 19-06-2019

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at Syddjurs Kommunes finansielle strategi godkendes.

 • Beslutning i Byrådet den 26-06-2019

  Syddjurs Kommunes finansielle strategi godkendt.

Show video
Punkt 364 Lokalplan nr. 417. Dagligvarebutik ved Hovedgaden, Solsortevej og Drosselvej i Rønde. Endelig behandling
 • Resumé

  På møde den 30. januar 2019 besluttede Byrådet at sende forslag til lokalplan nr. 417 for dagligvarebutik ved Hovedgaden, Solsortevej og Drosselvej i Rønde i offentlig høring.

  Den offentlige høring er nu afsluttet, og der er indkommet 18 bemærkninger, hvoraf ingen er fra andre myndigheder.

  Byrådet anmodes om at tage stilling til endelig vedtagelse af lokalplan nr. 417 jævnfør nedenstående.

 • Sagsfremstilling

  Lokalplanens område

  Lokalplanområdet udgør et areal på cirka 3.709 m² i den centrale del af Rønde ved Hovedgaden, Solsortevej og Drosselvej.

  Lokalplanens indhold

  Lokalplanen giver mulighed for etablering af en dagligvarebutik på maksimalt 1.200 m² inklusiv personalefaciliteter, kontor, lager samt overdækket varegård.

  Det bestemmes med lokalplanen, at byggeriet skal placeres i den østlige del af lokalplanområdet, at der skal etableres tilstrækkelige parkeringsforhold, samt at der mod nord mellem byggefelt og Solsortevej skal placeres en støjskærm.

  Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Drosselvej og Solsortevej.

  Offentlig høring

  I løbet af den fire ugers offentlige høring fra den 12. februar 2019 til den 12. marts 2019 er der indkommet 18 bemærkninger, hvoraf ingen er fra andre myndigheder.

  Der blev afholdt offentligt borgermøde om planforslaget den 18. februar 2019. Referat fra mødet er vedlagt.

  Af vedlagte ”bemærkningsnotat” er hovedpunkterne i de 18 bemærkninger gengivet. Bemærkningerne i deres fulde længde er også samlet og vedlagt.

  Bemærkningerne er inddelt i følgende emner:

  A: Trafik

  B: Dagligvarebutikkens placering i byen

  C: Boliganvendelse

  D: Andet

  Administrationen anbefaler, at lokalplanen vedtages endeligt jævnfør ”bemærkningsnotat”, som alene omfatter tekniske ændringer og præciseringer (af ikke-væsentlig karakter jævnfør Planlovens § 27).

  Der vil desuden blive foretaget mindre redaktionelle rettelser uden indholdsmæssig betydning.

  Tekniske ændringer og præciseringer vil blive foretaget efter den endelige behandling i Byrådet – i forbindelse med den offentlige bekendtgørelse af lokalplanen. Lokalplanforslaget – uden ændringer og præciseringer – er vedlagt.

 • Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller til Udvalget for plan, udvikling og kultur at indstille til Økonomiudvalget og Byrådet, at lokalplan nr. 417 vedtages endeligt jævnfør sagsfremstilling, og fremsendes til Byrådets endelige vedtagelse.

 • Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den 12-06-2019

  Det indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet, at lokalplan nr. 417 vedtages jævnfør sagsfremstillingens bemærkninger.

  Udvalget bemærker, at der i flere høringssvar peges på de trafikale udfordringer i området, som så vidt muligt bør løses i den fortsatte dialog med ansøger.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 19-06-2019

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at lokalplan nr. 417 vedtages endeligt jævnfør sagsfremstilling.

 • Beslutning i Byrådet den 26-06-2019

  Lokalplan nr. 417 vedtaget endeligt jævnfør sagsfremstillingen, herunder bemærkning fra Udvalget for plan, udvikling og kultur.

Show video
Punkt 365 Boligområde i Skanseparken i Ebeltoft. Lokalplan nr. 422 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 18 til Syddjurs Kommuneplan 2016. Endelig behandling
 • Resumé

  Forslag til lokalplan nr. 422, boligområde i Skanseparken i Ebeltoft, med tilhørende kommuneplantillæg nr. 18 til Syddjurs kommuneplan 2016, har været i otte ugers offentlig høring – fra den 26. marts 2019 til den 21. maj 2019. Der indkom et høringssvar i høringsperioden. Byrådet skal tage stilling til lokalplanens og kommuneplantillæggets endelige vedtagelse.

 • Sagsfremstilling

  Udvalget for plan, udvikling og kultur vedtog den 7. november 2018 at igangsætte lokalplanlægning for boligområde i en del af Skanseparken i Ebeltoft.

  Byrådet besluttede den 20. marts 2019 at vedtage planerne som forslag. Planerne blev sendt i otte ugers offentlig høring i perioden fra den 26. marts 2019 til den 21. maj 2019. Der blev afholdt offentligt møde om planerne den 4. april 2019.

  Lokalplanens område
  Lokalplanområdet er en del af et eksisterende boligområde, Skanseparken, der udgøres af etage- og tæt-lav-bebyggelse. Lokalplanområdet udgøres af matriklerne 94u og 94r, Ebeltoft Markjorder, Ebeltoft, der har et samlet areal på ca. 2,87 ha. Området grænser mod syd op til parcelhusområde, mod øst op til centerområde, mod nord op til område til offentlige formål, mod nordvest op til tæt-lav-bebyggelse, og mod vest op til etage-boligbebyggelse og rekreativt område.

  Lokalplanens indhold
  Lokalplanen muliggør anvendelse til tæt-lav- og etage-boligbebyggelse i op til to etager. Lokalplanen udlægger fire byggefelter, hvori det samlede brutto-etageareal ikke må overstige 5.500 m2, eksklusiv kælderareal og u-udnyttelig tagetage. Brutto-etagearealet svarer omtrent til det eksisterende brutto-etageareal. Herudover må der etableres mindre skure/overdækninger til for eksempel affaldshåndtering, cykler og lignende.

  Dispositionsplanen skitserer fire boligblokke i henholdsvis én og to etager. To af boligblokkene har samme placering som de eksisterende tre-etagers boligbebyggelser. Bebyggelserne indeholder i alt 56 boligenheder, hvoraf 8 er etage-bolig i to etager, 20 er tæt-lav-boliger i én etage, og 28 er tæt-lav-boliger i to etager.

  Arealet omkring boligerne er skitseret med fælles friarealer, private opholdsarealer, regnbede og parkering på terræn. Området vejbetjenes fra Østeralle via eksisterende vej i Skanseparken.

  Tillæg til Syddjurs Kommuneplan 2016
  For at opnå overensstemmelse mellem Syddjurs Kommuneplan 2016 og lokalplan nummer 422, er der udarbejdet et kommuneplantillæg nummer 18. Den eksisterende kommuneplanramme nr. 1.1.B12, udlægger området til etage-boligbebyggelse. Kommuneplantillægget overfører området til rammeområde nummer 1.1.B34, og tilføjer mulighed for tæt-lav-boligbebyggelse.

  Offentlig høring
  Planforslagene har været i otte ugers offentlig høring i perioden fra den 26. marts 2019 til den 21. maj 2019. Der blev afholdt offentligt møde om planforslagene den 4. april 2019 – referat fra mødet er vedlagt som bilag. Der indkom et høringssvar i høringsperioden. Høringssvaret omhandler trafik samt terræn og regnvand. Høringssvar samt bemærkningsnotat er vedlagt som bilag.

  Rettelser
  Administrationen anbefaler, at planerne vedtages endeligt jævnfør ”bemærkningsnotat”, som alene omfatter tekniske ændringer og præciseringer (af ikke-væsentlig karakter jævnfør Planlovens § 27).

  Der vil desuden bliver foretaget mindre redaktionelle rettelser uden indholdsmæssig betydning.

 • Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller til Udvalget for plan, udvikling og kultur at indstille til Økonomiudvalget og Byrådet at lokalplan nr. 422 og kommuneplantillæg nr. 18 til Syddjurs Kommuneplan 2016 vedtages med rettelser jævnfør sagsfremstilling.

 • Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den 12-06-2019

  Det indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet, at lokalplan nr. 422 og kommuneplantillæg nr. 18 vedtages med rettelser, der fremgår af sagsfremstillingen.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 19-06-2019

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at lokalplan nr. 422 og kommuneplantillæg nr. 18 vedtages med rettelser, der fremgår af sagsfremstillingen.

 • Beslutning i Byrådet den 26-06-2019

  Lokalplan nr. 422 og kommuneplantillæg nr. 18 vedtages med rettelser, der fremgår af sagsfremstillingen.

Show video
Punkt 366 Lokalplan nr. 421 for boligområde ved Løgtenvej / Vendehøj i Hornslet med tilhørende kommuneplantillæg til Syddjurs Kommuneplan 2016. Forslag
 • Resumé

  På baggrund af ansøgning fra grundejeren har Administrationen udarbejdet et forslag til lokalplan for et boligområde ved Vendehøj/Løgtenvej i Hornslet.

  Da lokalplanområdet omfatter et område til offentlige formål, som skal overføres til boligområde, har der været afholdt en foroffentlighedsfase med henblik på at fremkalde ideer og forslag til områdets planlægning. Lokalplanforslaget ledsages af et kommuneplantillæg med henblik på at ændre dette areals anvendelse fra offentlige formål til boligformål.

  Byrådet anmodes om at tage stilling til vedtagelse af planforslagene.

 • Sagsfremstilling

  Udvalget for plan, udvikling og kultur besluttede på mødet den 5. september 2018 at igangsætte udarbejdelse af en lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg for et nyt boligområde på arealet ved Løgtenvej/Vendehøj i Hornslet. Udvalget for plan, udvikling og kultur besluttede endvidere, at der skulle gennemføres en foroffentllighedsfase forud for udarbejdelsen af lokalplanforslaget med henblik på at fremkalde ideer og forslag til planlægningen i området, da der skulle udarbejdes et kommuneplantillæg for at ændre den fremtidige anvendelse af et område i lokalplanens område fra offentlige formål til boligformål. Der kom ingen ideer eller forslag til planlægningen i forbindelse med foroffentlighedsfasen.

  Planlægningen er igangsat på baggrund af en ansøgning fremsendt af Luplau & Poulsen Arkitekter Aps på vegne af ejeren af ejendommen, Erik Munk, Ansco Aps.

  Administrationen har på baggrund af den fremsendte bebyggelsesplan med tilhørende beskrivelse – udarbejdet forslag til lokalplan nr. 421 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 19 vedlagt dagsordenen som bilag.

  Lokalplanens område
  Lokalplanens område ligger mellem Løgtenvej og Vendehøj nordøst for rundkørslen ved Hornbjergvej på Løgtenvej. Lokalplanens område har en størrelse på ca. 65.900 m2.

  Området er et ubebygget tidligere landbrugsområde, hvor den sydligste del har været berørt af grusgravningen, som har fundet sted syd for den nuværende Vendehøj. Lokalplan nr. 52 gælder for området frem mod eventuel vedtagelse af nærværende lokalplan.

  Lokalplanens indhold

  Lokalplanen deler området i fem delområder:

  • I delområde I må der opføres tæt-lav boligbebyggelse i maksimalt to etager. Der kan maksimalt opføres 35 boliger i området

  • I delområde II må der opføres tæt-lav boligbebyggelse i maksimalt en etage. Der kan maksimalt opføres 20 boliger inden for området

  • I delområde III må der opføres tæt-lav boligbebyggelse i maksimalt en etage. Der kan opføres 27 boliger inden for området

  • I delområde IV må der opføres åben-lav boligbebyggelse med fritliggende parcelhuse. Der kan opføres cirka ti boliger inden for området

  • Delområde V må anvendes til fælles opholdsarealer samt til hovedfordelingsvejen i området. Arealerne må ikke bebygges, men der kan opstilles legeredskaber og lignende, samt anlæg til områdets tekniske forsyning – herunder kan der etableres støjafskærmning i form af støjvold, støjskærm eller lignende samt forsinkelsesbassin og lignende.

  Lokalplanens område skal vejbetjenes fra Vendehøj via hovedfordelingsvejen.

  Kommuneplanen

  Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, hvad angår anvendelse for en del af området. Der er derfor sideløbende med lokalplanforslaget udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 19 til Kommuneplan 2016 for Syddjurs Kommune.

  Kommuneplantillægget inddrager område 2.1.O14 i en del kommuneplanens område 2.1.B25. De to arealer samles i et nyt rammeområde med betegnelsen 2.1.B41. I dette område skal der være muligt at etablere blandet boligområde i maksimalt to etager med en maksimal højde på 8,5 meter.

  Miljøvurdering

  I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer” skal der gennemføres en miljøvurdering, hvis en lokalplan antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Det forventes, at der i nærværende tilfælde ikke skal gennemføres en miljøvurdering. Afgørelsen vil blive vedlagt til byrådsmødet.

  Ejerforhold

  Området er privat ejet. Lokalplanen er igangsat på baggrund af henvendelse fra ejeren af arealet.

  Høring

  Høringsperioden er otte uger jævnfør planloven, og forventes at finde sted fra den 2. juli 2019 til den 27. august 2019.

 • Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller til Udvalget for plan, udvikling og kultur, Økonomiudvalget og Byrådet, at

  1. lokalplan nr. 421 med tilhørende tillæg nr. 19 til Syddjurs Kommuneplan 2016 vedtages som forslag og fremsendes til Byrådets vedtagelse
  2. planforslagene fremlægges i otte ugers offentlig høring, og
  3. Udvalget for plan, udvikling og kultur tager stilling til afholdelse af et offentligt møde med følgende forslag til tidspunkt torsdag den 15. august 2019 fra kl. 17.00 til kl. 19.00.

 • Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den 12-06-2019

  Det indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet at, forslag tillokalplan nr. 421 og tillæg til kommuneplan nr. 19 godkendes og udsendes i otte ugers offentlig høring.

  Der afholdes offentligt møde onsdag den 14. august 2019 kl. 17.30.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 19-06-2019

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at, forslag til lokalplan nr. 421 og tillæg til kommuneplan

  nr. 19 godkendes og udsendes i otte ugers offentlig høring.

 • Supplerende Sagsfremstilling

  I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget og kommuneplantillægget er der foretaget en screening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Der er truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport for planerne. Planforslagene vurderes således ikke at medføre væsentlig påvirkning af miljøet. Screeningsafgørelsen er vedhæftet sagen som bilag 2 og screeningsskemaet er vedhæftet som bilag 3.

 • Beslutning i Byrådet den 26-06-2019

  Forslag til lokalplan nr. 421 og tillæg til kommuneplan nr. 19 godkendt og udsendes i otte ugers offentlig høring.

Show video
Punkt 367 Blandet boligområde ved Tendrup Hovvej i Hornslet. Lokalplan nr. 418 og kommuneplantillæg nr. 15 til Syddjurs Kommuneplan 2016. Ændringsforslag
 • Resumé

  Lokalplan nr. 418 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 15 til Syddjurs Kommuneplan 2016, blandet boligområde ved Tendrup Hovvej i Hornslet, var til behandling på byrådsmødet den 24. april 2019 med henblik på en endelig vedtagelse.

  Socialistisk Folkeparti (SF) stillede i den forbindelse ændringsforslag om tilføjelse af et byggefelt i ’delområde 1’ med en afstand til naboskel på minimum 8 meter. Venstre (V) stillede procesforslag om belysning af ændringsforslaget – i Udvalget for plan, udvikling og kultur. Procesforslaget blev vedtaget og konsekvenserne af ændringsforslaget belyses således i det følgende.

 • Sagsfremstilling

  På baggrund af ændringsforslag fra Socialistisk Folkeparti (SF) om udlægning af byggefelt i ’delområde 1’ med en minimumsafstand på 8 meter til naboer mod nord, og procesforslag fra Venstre (V) om belysning af ændringsforslaget i Udvalget for plan, udvikling og kultur, har administrationen udarbejdet skitse for ændringsforslaget (skitse 1). Administrationen har desuden vedlagt skitser af tidligere placeringer undervejs i planprocessen (skitse 2-4).

  Administrationen bemærker, at ændringsforslaget (skitse 1) betyder, at det grønne fællesområde mellem bebyggelserne i lokalplanområdet indskrænkes væsentligt og det vurderes, at bo-kvaliteten for beboere i den eksisterende tæt-lav-bebyggelse i lokalplanområdet, forringes med ændringsforslaget.

  Hvis ændringsforslagets intentioner om en otte meters minimumsafstand til skel imødekommes, anbefaler administrationen en ny lokalplanproces med henblik på en gentænkning af disponeringen af det samlede lokalplanområde. Det vil være vanskeligt, at opretholde det ønskede antal boliger ved en re-disponering.

  Hvis ændringsforslaget imødekommes, er det endvidere administrationens vurdering, at ændringen udløser en fornyet høring efter reglerne i planlovens bestemmelser, idet for eksempel naboer (udover indsigere), grundejer og bygherre skal have mulighed for at udtale sig før en eventuel endelig behandling.

 • Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller, at Udvalget for plan, udvikling og kultur tager stilling til ændringsforslaget fremsat af SF på byrådsmødet den 24. april 2019.

 • Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den 12-06-2019

  baggrund af konsekvenserne af SFs forslag, som skitseret i denne sag, indstilles det til Økonomiudvalg og Byråd, at der sker en redisponering af lokalplanen, såfremt ansøger ønsker dette. Der udarbejdes fornyet igangsætningssag indeholdende rammer herfor.

  Dermed indstiller Udvalget for plan, udvikling og kultur, at Lokalplanforslag 418 og kommuneplantillæg nr. 15 (oprindeligt forslag), der er bilagt sagen, ikke kan godkendes.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 19-06-2019

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at der sker en redisponering af lokalplanen, såfremt ansøger ønsker dette.

  Der udarbejdes fornyet igangsætningssag indeholdende rammer herfor.

  Dermed indstiller Økonomiudvalget til Byrådet, at Lokalplanforslag 418 og kommuneplantillæg nr. 15 (oprindeligt forslag), der er bilagt sagen, ikke godkendes.

 • Beslutning i Byrådet den 26-06-2019

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt således, at lokalplanforslag 418 og kommuneplantillæg nr. 15 (oprindeligt forslag), der er bilagt sagen, ikke godkendes.

Show video
Punkt 368 Affaldssortering i kommunale skoler og institutioner
 • Resumé

  En række institutioner i Syddjurs og Norddjurs kommuner har hen over vinteren deltaget i et demon­strations­projekt sammen med Reno Djurs I/S med henblik på at kildesortere institutionernes affald.


  På baggrund af en evaluering af projektet foreslås det, at der gennemføres affaldssortering i alle kommunale institutioner.

 • Sagsfremstilling

  Reno Djurs har siden 2014 arbejdet med affaldsforebyggelse i de kommunale institutioner. Formålet med projektet har været at forebygge affaldsdannelse samt at optimere affaldshåndtering og ressour­ceud­nyttelse i de kommunale institutioner på Djursland.

  Erfaringerne fra et netop afsluttet demonstrationsprojekt viser, at der er et stort potentiale for dels at forbedre affaldshåndteringen, dels at minimere affaldsmængder i kommunale institutioner. Projektet viser også, at der er nogle barrierer for at realisere potentialerne, og at der er stor forskel på, hvordan affaldshåndteringen fungerer i praksis i de forskellige institutioner og institutionstyper.

  På baggrund af de opnåede erfaringer og resultater anbefaler bestyrelsen for Reno Djurs I/S, at Byrådet følger anbefalingerne i vedlagt rapport ’’Styr på affald i kommunale institutioner på Djursland’’.

  Anbefalingerne har til formål at gøre de i alt cirka 300 kommunale institutioner i Syddjurs og Norddjurs kommuner til frontløbere for god affaldshåndtering og affaldsforebyggelse.

  Kommunens skoler og institutioner er blevet hørt om forslaget om evt. affaldssortering, og der er generelt en positiv holdning til forslaget.

  Som grundlag for at optimere affaldshåndteringen er der foretaget en kortlægning af ordninger i andre kommuner, ligesom der i en prøveperiode er testet forskellige affaldsordninger i fire udvalgte institutioner. I Syddjurs Kommune har flg. institutioner deltaget i projektet: Ebeltoft Rådhus og kantine, Ebeltoft Bibliotek, Børnehuset Uglen i Rønde og Rønde Skole. Der er ligeledes set på ansvars- og opgavefor­de­lingen internt på institutionerne og i samspillet med forvaltning og arbejdssted.

  Arbejdet har været fulgt af en teknisk følgegruppe bestående af personale fra Norddjurs og Syddjurs kommuner samt Reno Djurs I/S.

  baggrund af de hidtidige erfaringer, den gennemførte kortlægning, og test af affaldsordninger er der udarbejdet vedlagte konkrete forslag til en fælles affaldsmodel for de kommunale institutioner. Den fælles affaldsmodel indeholder følgende elementer:

  1. Sorteringspligt

  Alle institutioner skal sortere affald ud fra det fælles, velbeskrevne koncept.

  2. Tilmelding til Reno Djurs’ ordninger

  Alle kommunale institutioner tilmeldes Reno Djurs’ indsamlingsordninger. Projektet har således klarlagt, at ikke alle institutioner er tilmeldt den generelle indsamlingsordning og adgang til genbrugsplads. For Syddjurs Kommunes vedkommende er der tale om cirka 30 institutioner, som aktuelt bliver tilmeldt ordningen.

  Endvidere har forvaltningen konstateret, at flere institutioner og skoler ikke er tilmeldt Reno Djurs’ udendørs indsamlingsordning for papir/pap, glas med videre, og at der i stedet benyttes flere forskellige private ordninger.

  Forvaltningen anbefaler derfor, at de forskellige private ordninger opsiges, og at alle indsam­lings­ordninger fremover varetages af kommunens eget affaldsselskab Reno Djurs I/S. Derved sikres der også den fornødne konkur­rence­udsættelse hvert år.

  3. Kildesorteringsudstyr

  Alle institutioner udstyres med relevante, indendørs kildesorteringsbeholdere. Forvaltningen anbefaler, at alle beholdere, afmærkninger m.v. bliver ensrettet for alle de kommunale institutioner, og at materiellet anskaffes via et fælleskøb gennem Reno Djurs I/S.

  4. Krav til intern opgave- og ansvarsfordeling

  Ordningen understøttes af en tydelig opgave- og ansvarsfordeling i hver enkelt institution. Det er i den forbindelse obligatorisk for den enkelte institution at udpege en intern affaldsansvarlig, som samtidig er kontaktperson til Reno Djurs I/S. Forvaltningen forudsætter, at personale fra kommunens tekniske ejendomsservice er centrale nøglespillere i det daglige samarbejde mellem institutioner og Reno Djurs I/S

  5. Information og vejledning

  Reno Djurs I/S forsyner alle institutioner med omfattende information og vejledning om den nye ordning. Som led heri deltager Reno Djurs I/S med rådgivning og deltagelse i opstartsmøder på den enkelte institution.

  6. Implementering og evaluering

  Ordningen implementeres, evalueres og videreudvikles i tæt samspil mellem kommunerne og Reno Djurs I/S. Ordningen planlægges implementeret på alle institutioner i løbet af to år.

  Sagen blev behandlet af Direktionen den 8. april 2019, hvorefter de involverede skoler og institutioner blev hørt. Forvaltningen har i den forbindelse modtaget 14 egentlige høringssvar fra kommunens skoler og børnehaver. Samlet set er der kun modtaget positive tilkendegivelser om det pædagogiske og samfundsmæssige element i en øget affaldssortering.

  Mange institutioner er dog skeptiske med hensyn til økonomien i ordningen. Som følge heraf blev det blandt andet besluttet på direktionsmødet den 6. maj 2019, at Direktionen indstiller til, at meromkostningen ved en øget affaldssortering håndteres centralt.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Gennemførelse af demonstrationsprojektets anbefalinger vil medføre tekniske, økonomiske og organi­satoriske konsekvenser for både kommunerne og Reno Djurs I/S, hvilket er nærmere beskrevet i vedlagt rapport ”styr på affald i kommu­nale institutioner”:

  • Manglende tilmelding til eksisterende ordning (restaffald og genbrugsplads)
   Der er estimeret en omkostning på 50.000 kr. årligt, som vil blive afholdt centralt..

  • Udendørs indsamlingsmateriel til pap/papir med videre.
   Den foreslåede harmonisering af indsamlingsordninger således, at Reno Djurs I/S fremover indsamler alt affald forventes umiddelbart at være omkostningsneutral.

  • Deltagelse i ny ordning med affaldssortering.
   Den nye ordning med affaldssortering i kommunale institutioner forudsættes delvist finansieret via et obligatorisk grundgebyr til alle institutioner på 1.770 kr./år (eksklusiv moms) svarende til cirka 200.000 kr. årligt for alle institutioner. Ud over grundgebyret afholder institutionerne forbrugsgebyr (som i dag) for afhentning af restaffald og papir/pap.

  • Anskaffelse af kildesorteringsbeholdere.
   Det foreslås, at disse anskaffes gennem fællesindkøb i regi af Reno Djurs I/S. Der er estimeret en samlet anskaffelsespris på cirka 300.000-400.000 kr. for Syddjurs Kommunes vedkommende.
 • Lovgrundlag

  Affaldsplan 2014 – 2024

 • Indstilling

  Direktøren indstiller til Udvalget for natur, teknik og miljø, Økonomiudvalget og Byrådet, at

  1. den foreslåede affaldsordning igangsættes på kommunens institutioner,
  2. engangsanlægsudgiften og det årlige grundgebyr medtages som en korrektion til budget 2020 til ejendomme, og
  3. ansvaret for, at opgaven igangsættes og implementeres sker i tæt samspil mellem de enkelte institutioner og Ejendomsservice.
 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 04-06-2019

  Det indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet,

  1.at den foreslåede affaldsordning igangsættes på kommunens institutioner,

  2.at engangsanlægsudgiften og det årlige grundgebyr medtages som en korrektion til budget 2020 til ejendomme, og

  3.at ansvaret for, at opgaven igangsættes og implementeres sker i tæt samspil mellem de enkelte institutioner og Ejendomsservice.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 19-06-2019

  Indstilles til Byrådets godkendelse under forudsætning af at omlægningen kan finde sted indenfor den eksisterende bevillingsmæssige ramme i 2019 og fremover,

  1. den foreslåede affaldsordning igangsættes på kommunens institutioner,
  2. ansvaret for, at opgaven igangsættes og implementeres sker i tæt samspil mellem de enkelte institutioner og Ejendomsservice.
 • Beslutning i Byrådet den 26-06-2019

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Show video
Punkt 369 Grundvandsbeskyttelse. Indsatsplanlægning. Forslag til strategi for indsatsen
 • Resumé

  Syddjurs Kommune skal i henhold til Vandforsyningsloven udarbejde en indsatsplan til beskyttelse af grundvandet.

  Forvaltningens forslag til overordnet strategi for processen fremgår af vedlagte bilag. Forslagets enkelte elementer er tidligere blevet præsenteret for Udvalget for natur, teknik og miljø i en foreløbig form, ligesom det hen over vinteren og foråret er blevet drøftet af udvalgte repræsentanter for bl.a. vandvær­ker og landbruget på en række møder i det nedsatte Koordinationsforum for Indsatsplanlægning.

  Forvaltningens strategiforslag rummer syv forskellige strategier, og er baseret på en prioritering af indsatsen med vægt på økonomi, effektivitet, bæredygtighed og partnerskab.

 • Sagsfremstilling

  Syddjurs Kommune skal i henhold til Vandforsyningsloven udarbejde en indsatsplan til beskyttelse af grundvandet. Indsatsplanlægningen skal udarbejdes på baggrund af den grundvandskortlægning, som amterne og Miljøstyrelsen har gennemført de seneste 15 år.

  Udvalget for natur, teknik og miljø godkendte i foråret 2018 forvaltningens forslag til opstart af proces­sen omkring indsats­planlægningen. I efteråret 2018 blev forvaltningens foreløbige oplæg til indsatser præsenteret for udvalget. Hen over vinteren og foråret 2018/2019 er de enkelte elementer i forvaltnin­gens oplæg blevet yderligere justeret og drøftet med udvalgte repræsentanter fra bl.a. vand­værker og landbrug, foruden at der har været afholdt et informationsmøde for alle almene vandværker i marts 2019.

  Det fremlagte forslag tager udgangspunkt i Vandforsyningslovens § 13, som forpligter kommunen til at udarbejde en indsatsplan for de af staten udpegede indsatsområder for nitrat (IO-nitrat) og sprøjtemid­ler (IO-sprøjtemidler). Folketin­gets Pesticidstrategi om beskyttelse af de boringsnære arealer (BNBO), og udvalgets beslutning om at fremme denne, har et parallelt forløb til indsatsplanen, og koor­di­neres med indsatsplanen, hvor det er muligt.

  Strategien for indsatsplanen rummer således kun en indsats overfor de statslige indsatsområder. Hvis Byrådet skulle beslutte yderligere indsats udenfor de udpegede indsatsområder, kan kommunen evt. udarbejde supplerende indsats­planlægning efter vandforsyningslovens § 13 a.

  Administrationen har udarbejdet vedlagte forslag til strategi og handlinger. Forslaget indeholder følgende elementer:

  1. Prioritet med fokus på de robuste vandværker – Opprioritering af indsatsen for de vandværker, som ud fra et samlet vurdering har et langsigtet og bæredygtigt perspektiv i den fremtidige vand­forsyning.
  2. Boringsnær beskyttelse på kildepladser (BNBO) – Sikres i områder, hvor der er udpeget IO inden for BNBO. Ud over nitrat, så sættes der fokus på punktkilder indenfor BNBO samt privates forbrug af sprøjtemidler. Der benyttes primært indsatser, som har en hurtig og målrettet effekt.

   Den erhvervsmæssige brug af sprøjtemidler udfases i BNBO inden 2022 som følge af regeringens pesticidstrategi.

  1. Indsatsområder for nitrat (IO-nitrat) uden for BNBO - Indsatsen er trindelt i kortsigtede og langsigtede tiltag. De langsigtede tiltag er primært frivillige tiltag som f.eks. skovrejsning. I indsats­områder med stor nitratudvaskning og beliggenhed tæt på en kildepladsboring gennemføres indsatser med en hurtigere effekt – f.eks. med grønne efte­r­afgrøder på de mest udvasknings­følsomme arealer.

  1. Indsatsområder for sprøjtemidler (IO-sprøjtemidler) uden for BNBO – I større sammenhæn­gende områder iværksættes en fokuseret indsats. I mindre og usammenhængende indsatsområder anvendes indsatser som f.eks. overvågning og kampagner.
  2. Uden for indsatsområder – OSD og indvindings­oplande, som ikke er udpegede til indsatsområder, beskyttes gennem den generelle statslige regulering. Der iværksættes således ikke ekstraordinære indsatser.

   Der skal tages hensyn til den statslige ressourceudpegning gennem kommunens miljøregulering af virksomheder og i den fysiske planlægning.
  3. Vandsamarbejde - Grundvandsbeskyttelse udføres i samarbejde mellem de almene vandværker via de fire vandsamarbejder.

  Administrationen foreslår, at kommunen faciliterer processen for at sikre fremdrift i de forskellige ind­satser og for at finde de mest hensigtsmæssige og kosteffektive løsninger i tæt dialog med vandværk, lodsejere og andre interessenter. Alternativt skal de fornødne indsatser alene meddeles som påbud i forhold til det enkelte vand­værk, og hvor påbuddet håndhæves efter gældende forvaltningsmæssige regler. Dette vil i givet faldforhindre en tæt dialog og samarbejde mellem kommune som myndighed og de involverede parter.

  Vandværkerne kan – i lighed med flere andre kommuner - overveje at etablere en fælles grund­vands­fond til solidarisk udligning af hele eller dele af indsatsen, men kommunen har ikke mulighed for at”gennemtvinge” en evt. grundvandsfond. Der henvises til vedlagte notater om de juridiske forhold omkring evt. grundvands­fond.

  Kommunen har tilsvarende ikke mulighed for at deltage/bidrage økonomisk til evt. grundvandsfonde, men har mulighed for evt. at bidrage økonomisk til evt. projekter for at fremme egne målsætninger ud over grundvandsbeskyttelse som f.eks. friluftliv, biodiversitet og klima.

  1. Information og formidling – I samarbejde med de involverede vandværker gennemføres der en informations­indsats overfor vand­værkets forbrugere og lodsejere i oplandet.
 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Indsatsen indenfor vandværkernes indvindingsoplande skal betales af vandværkernes forbrugere. Hvis oplandene deles af flere vandværker, skal kommunen forestå en partsfordeling af indsatsens omkost­ninger efter en ”nytte-betragtning”.

  Indsatsen indenfor OSD og udenfor vandværkernes oplande skal finansieres af Syddjurs Kommune.

  Den administrative opgave til at udarbejde selve indsatsplanerne udføres indenfor eget budget og med egne personaleressourcer. Der er afsat ca. 3,0 mio. kr.til finansiering af ekstern rådgivning, indkøb af ydelser m.v. Dette budget forventes fuldt disponeret til opgaven.

  Til den fremafrettede implementering af de kommende indsatsplaner foreslår administrationen, at der afsættes midler i en størrelsesorden på 1,5 mio. kr. årligt fra 2021 til sekretariatsbistand og anden facilitering af vandværker­nes indsats, f.eks. i forbindelse med indgåelse af frivillige aftaler med lodsejere.

  Hvis der ikke afsættes midler vil administrationen stadig kunne løfte den basale myndighedsopgave, men kun i meget begrænset omfang kunne yde bistand til vandværkernes implementering.

  Der kan på nuværende tidspunkt estimeres en samlet omkostning på ca. 40 mio. kr til gennemførelse af indsatsen for så vidt angående vandværkernes andel. Såfremt at vandværkerne skulle vælge mere langsigtede indsatser, som f.eks. arealopkøb med henblik på skovrejsning o.lign., er den samlede omkost­ning langt større – i en størrelsesorden på maks. ca. 170 mio. kr. Der henvises til vedlagte notat.

 • Lovgrundlag

  • Bekendtgørelse om indsatsplaner nr. 912 af 27. juni 2016.
  • Vandforsyningsloven, lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018.
  • Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017.
  • Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 448 af 10. maj 2017.
  • Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer, nr. 209 af 12. marts 2018.
  • Vejledning om indsatsplaner, nr. 27, februar 2018.
 • Indstilling

  Direktøren indstiller til Udvalget for natur, teknik og miljø, Økonomiudvalget og Byrådet, at

  1. forslag til ”strategi for grundvandsbeskyttelse i Syddjurs Kommune” godkendes.
  2. der tages stilling til administrationens forslag om at afsætte 1,5 mio. kr. årligt fra 2021 vedr. ressourcer til facilitering af processen.
 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 04-06-2019

  Det indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet,

  1. at forslag til ”strategi for grundvandsbeskyttelse i Syddjurs Kommune” godkendes med redaktionelle ændringer, og bemærkning om at tydeliggøre usikkerheden om nitratomsætning i pkt. 3 fra rodzone til boring.
  2. at administrationens forslag, om at afsætte 1,5 mio. kr. årligt i 10 år fra 2021 vedr. ressourcer til facilitering af processen, overføres til budgetprocessen for budget 2020 og frem.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 19-06-2019

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet,

  1. at forslag til ”strategi for grundvandsbeskyttelse i Syddjurs Kommune” godkendes med redaktionelle ændringer, og bemærkning om at tydeliggøre usikkerheden om nitratomsætning i punkt 3 fra rodzone til boring.
  2. at administrationens forslag, om at afsætte 1,5 mio. kr. årligt i 10 år fra 2021 vedrørende ressourcer til facilitering af processen, overføres til budgetprocessen for budget 2020 og frem.
 • Beslutning i Byrådet den 26-06-2019

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Show video
Punkt 370 Nimtofte og Omegn Fjernvarmeselskab a.m.b.a. Godkendelse af nye vedtægter
 • Resumé

  Nimtofte og Omegn Fjernvarmeforsyning har anmodet Byrådet i Syddjurs Kommune om at godkende vedlagte forslag til nye vedtægter.

 • Sagsfremstilling

  Nimtofte og Omegn Fjernvarmeforsyning a.m.b.a. har den 7. maj 2019 anmodet Byrådet i Syddjurs Kommune om at godkende vedlagte forslag til nye vedtægter.

  Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning havde i forbindelse med den ordinære generalforsam­ling forslag til vedtægtsændringer på dagsordenen.

  Baggrunden for vedtægtsændringerne var, at bestyrelsen for NOFF vurderede, at selskabets nuværende vedtægter er delvis utidssvarende:

  Ændret lovgivning,

  Ønske om bedre mindretalsbeskyttelse (repræsentation af de enkelte takstområder i bestyrelsen),

  Tydeliggørelse af regler for fuldmagt og

  Øget krav om indsigt i bestyrelsers vederlag.

  Der er taget udgangspunkt i Dansk Fjernvarmeforenings ”standartvedtægter”.

  På den ordinære generalforsamling afholdt den 21. marts 2019 blev vedtægtsændringerne godkendt med mere end 2/3 del af afgivne stemmer, men uden at mindst halvdelen af andelshaverne var repræsenteret: 61 stemmer fremmødt. 48 stemte for, 4 imod og 5 blanke.

  Ved den ekstraordinære generalforsamling den 11. april 2019 mødte 37 stemmer op og her blev forslaget godkendt med 34 for, 2 imod og 1 blank.

  Vedhæftet er oplistet nuværende vedtægter i venstre kolonne og ændringerne i højre kolonne. De væsentligste ændringer i de nye vedtægter i forhold til nuværende er fremhævet med gul baggrund.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Forslaget medfører ingen økonomiske eller organisatoriske konsekvenser for Syddjurs Kommune.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller til Udvalget for natur, teknik og miljø, at Byrådet godkender de nye vedtægter for Nimtofte og Omegn Fjernvarmeforsyning.

 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 04-06-2019

  Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 19-06-2019

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at de nye vedtægter for Nimtofte og Omegn Fjernvarmeforsyning godkendes.

 • Beslutning i Byrådet den 26-06-2019

  Vedtægter for Nimtofte og Omegn Fjernvarmeforsyning godkendt.

Show video
Punkt 371 Sundhedsaftalen 2019 - 2023 til endelig godkendelse
 • Resumé

  Sundhedskoordinationsudvalget for Region Midtjylland har udsendt sundhedsaftalen 2019 - 2023 til godkendelse i regionsrådet og de 19 kommunalbestyrelser.

  Udvalget for sundhed, ældre og social, Økonomiudvalget og Byrådet skal med denne sag tage stilling til endelig godkendelse af Sundhedsaftale 2019 -2023.

 • Sagsfremstilling

  Sundhedsaftalen er en aftale mellem Region Midtjylland, kommunerne i regionen og praksissektoren om gensidige forpligtelser og samarbejde på sundhedsområdet.

  Sundhedsaftalen er en overordnet politisk aftale med fælles visioner, indsatsområder, målsætninger og bærende principper for samarbejdet. Den nye aftale danner ramme for konkrete samarbejdsaftaler, der løbende vil blive udarbejdet i aftaleperioden under overskriften ”Sundhedsaftalen 2019 – 2023 – Et nært sammenhængende sundhedsvæsen i balance”.

  Syddjurs kommune indgav i forbindelse med møder i Udvalget for sundhed, ældre og social d. 6. februar, samt Udvalget for familie og institutioner den 5.februar 2019, en række kommentarer til udspillet til Sundhedsaftalen udsendt d. 4. januar 2019 Det fremgår af den endelige version af sundhedsaftalen, at flere af Syddjurs kommunes kommentarer er blevet imødekommet og medtaget i Sundhedsaftalen 2019 - 2023.

  Vision og indsatsområder i aftalen.

  Visionerne for sundhedsaftalen 2019 – 2023 er følgende:

  • Mere lighed i sundhed – socialt og geografisk
  • På borgernes præmisser
  • Sundhedsløsninger tæt på borgeren
  • Mere sundhed for pengene

  Visionerne danner grundlaget for parternes samarbejde om forebyggelses- og behandlingstilbud til borgere i region Midtjylland.

  Først prioriterede indsatsområder og fælles målsætninger er:

  • Fælles investering i forebyggelse.

  -Vi vil nedbringe antallet af dagligrygere i Region Midtjylland.

  • Sammen om ældre borgere.

  -Vi vil styrke samarbejdet om akut syge ældre og nedbringe antallet af akutte indlæggelser blandt ældre.

  • Udvikling af den nære psykiatri.

  - Vi vil forbedre den mentale sundhed og mindske mistrivsel hos børn og unge.

  - Vi vil forbedre sundheden og sikre bedre sammenhængende patientforløb for voksne med svær psykisk sygdom.

  Væsentlige bemærkninger efter høring.

  Der er foretaget mindre ændringer og tilføjelser i aftalen efter høringsperioden, og de væsentligste kommentarer fremhæves i nedenstående:

  • I afsnittet ”Økonomi” under ”Bærende principper” er udtrykket ’gynger og karruseller’ blevet erstattet af ”… at der over tid er en fair balance i økonomien mellem kommuner og region.

  • Forsøg med fælles ledelse og økonomi på tværs af sektorer er tilføjet under afsnittet ”At bryde men vanetænkningen.

  • I afsnittet ”Nationale mål og lokale målsætninger” (s.10) er følgende tilføjet: ”Som opfølgning på implementering af samarbejdsaftaler formuleres specifikke indikatorer, der følges i en aftalt periode”

  • I afsnittet ”Implementering og opfølgning” (s.13) specificeres det, at aftalens indsatsområder vil blive udmøntet via konkrete handlingsorienterede samarbejdsaftaler og prøvehandlinger, samt at relevante parter vil blive inddraget i udarbejdelsen.

  • Sundhedskoordinationsudvalgets opfølgning ændres fra to gange årligt til én gang årligt (s. 13).

  Derudover følger Sundhedskoordinationsudvalget løbende op på implementering af samarbejdsaftaler.

  Udover ovenstående har sundhedskoordinationsudvalget drøftet flere høringssvar, som bør medtænkes i den kommende udmøntning af sundhedsaftalen i konkrete samarbejdsaftaler.

  Her er tale om eksempelvis:

  • Opmærksomhed på økonomi og gennemsigtighed.
  • Opmærksomhed på inddragelse af relevante parter i konkrete samarbejdsaftaler.
  • Konkrete input til udmøntningen af indsatsområderne.
  • Forslag til mulige kommende indsatsområder.
  • Løbende opmærksomhed på behovet for tydelighed om, hvem der har initiativpligten, så borgeren ikke kommer i klemme.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Kommunerne medfinansierer det regionalle sundhedsvæsen via aktivitetsbestemt medfinansiering. Syddjurs Kommune er der i budget 2019 afsat 162 mio. kr. til medfinansieringen.

  Ændringer i opgavefordelingen i det nære sundhedsvæsen kan få betydning for udgifterne til dels de kommunale sundhedsudgifter og dels til den aktivitetsbestemte medfinansiering.

  I sundhedsaftalen er det beskrevet, at de økonomiske konsekvenser sal være klarlagt, når der indgås aftaler der ændrer på opgavevaretagelsen mellem perterne.

 • Lovgrundlag

  Udarbejdelse af sundhedsaftaler er besluttet via Sundhedslovens § 204 og 205. Rammerne er beskrevet i bekendtgørelse og vejledning ”Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller, at Udvalget for sundhed, ældre og social indstiller Sundhedsaftale 2019 - 2023 til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

 • Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den 12-06-2019

  Udvalget for sundhed, ældre og social indstiller Sundhedsaftale 2019 - 2023 til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 19-06-2019

  Økonomiudvalget indstiller Sundhedsaftale 2019 - 2023 til Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 26-06-2019

  Sundhedsaftale 2019 - 2023 godkendt.

Show video
Punkt 372 Servitutter - bemyndigelse til at underskrive
 • Resumé

  Syddjurs Kommune behandler jævnligt servitutter, der skal underskrives af kommunen enten som ejer eller som påtaleberettiget. Nærværende sag indstilles med henblik på, at navngivne personer bemyndiges til at underskrive på kommunens vegne.

 • Sagsfremstilling

  Kommunen skal i en række tilfælde underskrive servitutter, enten når disse skal tinglyses på kommunens ejendomme, eller i tilfælde, hvor der sker ændring af f.eks. de påtaleberettigede.

  Som udgangspunkt skal disse servitutter underskrives af de tegningsberettigede, dvs. borgmester og kommunaldirektør.

  Nærværende sag indstilles med henblik på, at forvaltningen bemyndiges til at underskrive visse tinglysningsmæssige ekspeditioner i forbindelse med servitutter, da der i visse tilfælde skal underskrives et meget stort antal gange.

  I forbindelse med grundsalg tinglyser kommunen servitut om byggepligt, tilbageskødning og forbud mod videresalg i ubebygget stand på grundene, inden de sælges.

  Dette kan medføre et stort antal underskrifter.

  Det foreslås, at forvaltningen gives en generel bemyndigelse til at underskive i disse tilfælde som ejer og påtaleberettiget.

  Det foreslås også, at forvaltningen gives en generel bemyndigelse til at aflyse servitutter, der ud fra en juridisk vurdering åbenbart bør aflyses.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

 • Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse § 32, hvorefter dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal underskrives af kommunalbestyrelsens formand og en person, der er bemyndiget dertil af kommunalbestyrelsen.

  Henset til, at bemyndigelserne i denne sag ikke angår de i bestemmelsen nævnte dokumenter, er der ikke noget til hinder for, at forvaltningen bemyndiges til at underskrive.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse,

  1. at Estrid Bjarup Jøns, David Kastberg Reimann og Christina Birkved bemyndiges til at underskrive tinglysningsdokumenter med bindende virkning for kommunen, som ejer, og påtaleberettiget, to i forening, i forbindelse med tinglysning af servitutter på kommunens ejendomme.
  2. at forvaltningen bemyndiges til, med bindende virkning for kommunen, at aflyse servitutter, der ud fra en juridisk vurdering åbenbart bør aflyses.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 19-06-2019

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådets godkendelse,

  1. at Estrid Bjarup Jøns, David Kastberg Reimann og Christina Birkved bemyndiges til atunderskrive tinglysningsdokumenter med bindende virkning for kommunen, som ejer, ogpåtaleberettiget, to i forening, i forbindelse med tinglysning af servitutter på kommunensejendomme.
  2. at forvaltningen bemyndiges til, med bindende virkning for kommunen, at aflyse servitutter, derud fra en juridisk vurdering åbenbart bør aflyses.
 • Beslutning i Byrådet den 26-06-2019

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Show video
Punkt 373 PGU Rosenholm - Godkendelse af køb af ejendom og omlæggelse af lån
 • Resumé

  PGU Rosenholm anmoder Byrådet i Syddjurs Kommune om godkendelse af køb af ejendom samt omlægning af lån. Dette indstilles til byrådets godkendelse.

 • Sagsfremstilling

  PGU Rosenholm har 6. juni 2019 anmodet Syddjurs Kommune om godkendelse af køb af ejendom i Hornslet. PGU ønsker at anvende ejendommen, som et bofællesskab for unge med særlige behov.

  Ydermere har PGU Rosenholm 13. juni 2019 anmodet Syddjurs Kommune om godkendelse af omlægning af lån. Forretningsudvalget i PGU Rosenholm har afviklet møde med PGUs bankforbindelse vedr. finansiering af ejendommene og kan med baggrund i vurderinger af ejendommene samt rente- og bidragsniveau erkende, at der er et pænt rationale ved omlægningen.

  Jævnfør § 11 under Kapitel 7 vedr. Regnskab og administration i Styrelsesvedtægt for Den 3. Uddannelsesfond, Rosenholm Syddjurs Kommune godkender Syddjurs Kommune Fondens (PGUs) ekstraordinære dispositioner omkring køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Ingen konsekvenser direkte for den kommunale økonomi. Syddjurs Kommune bemærker dog, at PGU Rosenholm har opbygget en solid egenkapital. Syddjurs Kommune vil være i fortsat dialog omkring at tilsikre at økonomien alene hviler i sig selv over tid.

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet,

  1. At PGU Rosenholms køb af Ejendom i Hornslet godkendes
  2. At låneomlægningen godkendes.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 19-06-2019

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet,

  1. At PGU Rosenholms køb af Ejendom i Hornslet godkendes
  2. At låneomlægningen godkendes.
 • Beslutning i Byrådet den 26-06-2019

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Show video
Punkt 374 Cykelsti mellem Vrinners - Egens Havhuse. Endelig ekspropriationsbeslutning (Lukket punkt.)
Intet indhold til dette punkt.
Punkt 375 Randersvej 6, 8581 Nimtofte. Endelig ekspropriationsbeslutning (Lukket punkt.)
Intet indhold til dette punkt.