Mødedetaljer

Udvalg Dato Type Hent
Byrådet 27-02-2019 16:00 Referat Samlet dokument

Video fra mødet

Punkt 277 Spørgetid 27/2-2019
 • Beslutning i Byrådet den 27-02-2019

  Ingen spørgsmål.

Show video
Punkt 278 djursBO - godkendelse af salg af bygning
 • Resumé

  djursBO har indgået købsaftale om salg af den tidligere administrationsbygning. Byrådet skal iflg. Lov om almene boliger godkende salget.

 • Sagsfremstilling

  baggrund af køb af en nyere og større administrationsbygning i 2016, satte djursBO den tidligere administrationsbygning, Rosenvang 17, 8543 Hornslet til salg.

  Ejendommen har været udbudt til salg siden for en pris på 1,6 mio. kr.

  Der er nu indgået købsaftale om salg af bygningen, for en købesum på 1,5 mio. kr. Købsaftalen omfatter ejendommen Rosenvang 17 samt en mindre del af ejendommen Rosenvang 19, idet det var en betingelse for køber, at der var adgang til parkeringspladser. Der er aftalt overtagelse 1. marts 2019.

  Der er indhentet vurdering, hvor ejendommens tilstand og prisforholdene på overdragelsestidspunktet lægges til grund, og den svarer til den aftalte købesum.

 • Lovgrundlag

  Lov om almene boliger § 27, hvorefter afhændelse af en almen boligorganisations ejendom skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at salg af ejendommen Rosenvang 17, 8543 Hornslet, og en del af ejendommen Rosenvang 19, 8543 Hornslet, godkendes.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 20-02-2019

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at salg af ejendommen Rosenvang 17, 8543 Hornslet, og en del af ejendommen Rosenvang 19, 8543 Hornslet, godkendes.

 • Beslutning i Byrådet den 27-02-2019

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Show video
Punkt 279 Projekt Alle skal med
 • Resumé

  I budget 2019 indgår en budgetblok vedrørende projekt ”Alle skal med”, hvor det var forudsat, at Syddjurs Kommune ville få et økonomisk tilskud fra Poul Due Jensen fonden til at gennemføre projektet. Fonden valgte dog at give afslag på ansøgningen fra Syddjurs Kommune.

  I denne sagsfremstilling præsenteres derfor et forslag til ændring af projektet. Med ændringen fastholdes Syddjurs kommunes investering i projektet samt besparelserne i den oprindelige budgetblok. Projektet er i stedet nedjusteret en smule, og derudover finansieres en del af projektet inden for de eksisterende budgetrammer til Erhverv og Beskæftigelse samt Social og Familie. Den faglige kerne og tænkning i projektet er bibeholdt.

 • Sagsfremstilling

  I budget 2019 indgår en budgetblok vedrørende projekt ”Alle skal med”, hvor det var forudsat, at Syddjurs Kommune ville få et økonomisk tilskud fra Poul Due Jensen fonden til at gennemføre projektet. Fonden valgte dog at give afslag på ansøgningen fra Syddjurs Kommune. Projektet foreslås derfor ændret en smule.

  I dets nye form vil projekt ”Alle skal med” betyde, at der oprettes en særlig enhed under Social og Familie, der skal arbejde med at få borgere med særligt komplekse problemer i job eller uddannelse. Målgruppen er de borgere, der modtager indsatser fra flere forskellige forvaltninger, og hvor de almindelige indsatser ikke er tilstrækkelige.

  Enheden vil have en selvstændig leder og bestå af 7 medarbejdere, hvoraf nogle har erfaring fra beskæftigelsesområdet, nogle fra Socialområdet og nogle fra Familieområdet. Derudover vil enheden kunne trække på erhvervskonsulenter fra det nuværende team i Erhverv og Beskæftigelse.

  De borgere, der deltager i projektet, vil få tildelt én kontaktperson fra enheden, som på tværs af sektorer koordinerer og prioriterer mål og indsatser for borgeren og dennes eventuelle partner og børn i én fælles plan for borgeren/familien. Planen tager udgangspunkt i, hvad borgeren/familien selv oplever som den mest akutte forhindring for at komme i uddannelse eller job – fx boligsituation, dårlig økonomi, børnenes trivsel, sundhedsproblemer mv.

  Medarbejderne i enheden er kun tilknyttet et begrænset antal borgere/familier, og borgeren/familien vil derfor have let adgang til deres kontaktperson. Samlet set forventes enheden at have cirka 50 sager i 2019 stigende til 60-70 sager i de følgende år. Udover at være kontaktperson skal medarbejderne i enheden løse den koordineringsopgave, der er, når en borger modtager ydelser fra flere forskellige forvaltninger med forskellige lovgivninger og forskelligt fokus. Dermed frigøres ressourcer hos borgen og dennes familie til at fokusere på at komme i job eller uddannelse.

  Kontaktpersonen følger løbende tæt op på borgerens/familiens udvikling og opbygger en relation til borgeren/familien – de er altså ikke alene sagsbehandlere i traditionel forstand men også en del af indsatsen, som hjælper og motiverer borgeren/familien ift. uddannelse og job, ligesom de sikrer, at borgeren/familien har medindflydelse på og tager medansvar for de indsatser, der iværksættes.

  Projektet skal udvikle modeller og faglig indsigt, der efterfølgende kan anvendes i sagsbehandling og indsatser til borgere uden for projektet.Projektenheden vil eksempelvis få en central rolle i at udmønte og udbrede principperne for en kommende ny hovedlov, som samler indsatser fra syv love og fire forskellige velfærdsområder. Hovedloven skal sikre at borgere får tilbudt én udredning, én visitation, én samlet afgørelse og en enkel klageadgang.

  Fordi Syddjurs Kommune ikke fik tilsagn fra Poul Due Jensen fonden, er det ikke muligt at finansiere alle medarbejdere i enheden med den investering fra Syddjurs Kommune, der er indregnet til projektet. To af de syv medarbejdere i enheden vil derfor blive finansieret ved, at der overføres en socialrådgiver fra Social og Familie samt en socialrådgiver fra Erhverv og Beskæftigelse til den nye enhed. De eksisterende myndighedsområder vil dermed blive påvirket ved at få et lidt højere antal sager pr. medarbejder.

  De oprindeligt vedtagne besparelser fastholdes – uagtet at der uden fondens tilskud er lidt færre medarbejdere til at løfte opgaven. Besparelserne svarer til, at 21 personer i 2019 skal i selvforsørgelse (hele året) frem for at være på kontanthjælp (høj sats). I 2020 er tallet 28 personer og i 2021 og 2022 er tallet 40 personer. For at komme i mål med besparelsen indebærer forslaget derfor, at Syddjurs Kommune som kommunens største arbejdsplads går forrest i forhold til at sikre praktikpladser og jobs til borgere i projektets målgruppe.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Mio. kroner

  2019

  2020

  2021

  2022

  Investering fra Syddjurs Kommune

  3,0

  3,0

  3,0

  3,0

  Besparelse: Beskæftigelse

  -3,0

  -4,0

  -5,7

  -5,7

  Besparelse: Social og Familie

  -1,5

  -2,0

  -2,9

  -2,9

  Provenu

  -1,5

  -3,0

  -5,6

  -5,6

  Normering

  6

  6

  6

  6

  Det nuværende forslag indeholder samme investering fra Syddjurs Kommune og samme besparelser som den oprindelige budgetblok.

  Forslaget indebærer en opnormering med 5 medarbejdere og 1 leder. Den oprindelige budgetblok indebar en opnormering på 10, da den oprindelige budgetblok forudsatte et tilskud fra Poul Due Jensen fonden, som ville give en nettoindtægt på 2,5 mio. kroner årligt i årene 2019, 2020, 2021. De sidste to medarbejdere i enheden vil derfor To af de syv medarbejdere i enheden vil derfor blive finansieret ved, at der overføres en socialrådgiver fra Social og Familie samt en socialrådgiver fra Erhverv og Beskæftigelse til den nye enhed.

  De indregnede besparelser udgør et ambitiøst mål – særligt i 2019 – eftersom processen med Poul Due Jensen fonden har forsinket projektet.

  Der tages drøftelser i MED organisationen for at sikre en bred drøftelse af arbejdet.

 • Lovgrundlag

  Serviceloven og Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

  Projektenheden vil desuden få en central rolle i at udmønte og udbrede principperne for en kommende ny hovedlov, som samler indsatser fra syv love og fire forskellige velfærdsområder. Hovedloven skal sikre at borgere får tilbudt én udredning, én visitation, én samlet afgørelse og en enkel klageadgang.

  Endelig vil projektenheden kunne gøre brug af lov om forsøg med socialt frikort, som giver mulighed for, at borgere med særlige sociale problemer kan tjene op til 20.000 skattefrit årligt uden at indtægten fradrages i forsørgelsesydelser eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller til godkendelse i Direktionen, Udvalget for erhverv og beskæftigelse, Udvalget for familie og institutioner, Udvalget for sundhed, ældre og social, Økonomiudvalget samt Byrådet.

 • Beslutning i Direktionsmøde den 21-01-2019

  Direktionen indstiller til godkendelse i Udvalget for erhverv og beskæftigelse, Udvalget for familie og institutioner, Udvalget for sundhed, ældre og social, Økonomiudvalget samt Byrådet.

 • Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den 05-02-2019

  Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Udvalget for erhverv og beskæftigelse (EB) den 06-02-2019

  Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse

 • Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den 06-02-2019

  Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 20-02-2019

  Økonomiudvalget indstiller projekt ”Alle skal med” til Byrådets godkendelse med den tilføjelse at det bør undersøges om der er andre eksterne finansieringskilder – private eller statslige – der vil medvirke og medfinansiere dette projekt eller lignende.

 • Beslutning i Byrådet den 27-02-2019

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Show video
Punkt 280 Kvalitetsstandard - Ambulant Genoptræning
 • Resumé

  Den 24. maj 2018 vedtog Folketinget lovforslaget om frit valg til genoptræning. Lovforslaget skal ses i forlængelse af, at partierne bag finanslovsaftalen for 2018 er enige om, at danskernes velfærd skal løftes og borgeren bringes i centrum. Med frit valg til genoptræning får borgeren mulighed for at vælge imellem velfærdsydelser og dét tilbud, som opfylder den enkeltes behov bedst muligt.

  Efter ændret lovgivning fremlægges der i denne sag den reviderede kvalitetsstandard for ambulant genoptræning til videre godkendelse i Udvalget for sundhed, ældre og social, Økonomiudvalget og Byrådet.

 • Sagsfremstilling

  Baggrund

  Den 24. maj godkendte Folketinget forslag til lov om ændring af Sundhedslovens § 140 med frit valg til genoptræning.

  Partierne bag finanslovsaftalen for 2018 ønskede at styrke kommunernes indsatser overfor borgere, der udskrives fra sygehuset med en genoptræningsplan. Som følge heraf har Folketinget vedtaget en ændring af Sundhedslovens § 140 således, at patienter, der ud fra et lægefagligt begrundet behov, udskrives med en genoptræningsplan, har ret til frit valg.

  Baggrunden for lovforslaget er, at der kan gå for lang tid inden den kommunale genoptræningsindsats sættes i gang. Det kan forhindre borgerens mulighed for at genvinde og/eller opretholde sin funktionsevne.

  Lovforslaget blev fremlagt den 6. juni 2018 til orientering i Udvalget for sundhed, ældre og social.

  Lovændring

  Med vedtagelsen af lovforslaget indsættes i Sundhedsloven § 140 følgende stykker:

  • Stk. 4: En person, der udskrives fra sygehus med en genoptræningsplan, jf. Sundhedslovens § 84, med mindre genoptræningen skal foregå på sygehus, kan vælge at modtage genoptræningen hos en privat leverandør, hvis kommunen ikke kan tilbyde opstart af genoptræningen inden for 7 dage efter udskrivelsen.
  • Stk. 5: Kommunernes Landsforening (KL) indgår på kommunernes vegne aftale med de private leverandører om levering af genoptræning efter stk. 4.

  Der er etableret et selvstændigt frit valgs sekretariat under Staten og Kommunernes Indkøbscentral (SKI), som KL finansierer, og som håndterer udarbejdelsen af kontrakter samt vedligeholder listen over godkendte leverandører.

  Det planlægges, at borgerne får adgang til siden den 18. februar 2019, og kommunen har indtil da tid til at forberede sig på, at borgernes frie valg træder i kraft i praksis.

  Det betyder, at loven i praksis træder i kraft den 18. februar 2019, og kommunerne skal fra den dato henvise borgeren til frit valgs-ordningen, såfremt kommunen ikke kan påbegynde borgerens genoptræningsforløb inden for 7 dage fra udskrivning fra hospital.

  Trods den nationale ramme for, hvad aftalerne skal indeholde, kan kommunerne fortsat levere en ”større” indsats baseret på egne kvalitetsstandarder.

  Kvalitetsstandard

  Kvalitetsstandarderne beskriver det serviceniveau, som Byrådet fastlægger for indsatsen på ældre- og sundhedsområdet i Syddjurs Kommune.

  De væsentligste ændringer i den reviderede kvalitetsstandard er affødt af lovændringen. Det betyder følgende ændringer i kvalitetsstandarden for ambulant genoptræning:

  • Visitationen kontakter borgeren inden for 4 dage og informerer om frit valg
  • Genoptræningsforløbet starter inden for 7 dage efter borgerens udskrivelse med genoptræningsplan

  Derudover er kvalitetsstandarden ajourført sprogligt og indholdsmæssigt, primært i forhold til:

  • Genoptræningsforløbet tilrettelægges med inddragelse af borgerens egne mål og den aktuelle livssituation
  • Genoptræningsforløbet gennemføres i overensstemmelse med kliniske retningslinjer og evidensbaserede metoder
  • Genoptræningsforløbet gennemføres med hurtigst mulige afslutning for øje
  • Ved afslutning af forløbet rådgives borgeren om, hvordan resultatet kan fastholdes – f.eks. med selvtræning eller et aktivt liv i foreningsregi.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Ingen umiddelbare konsekvenser.

 • Lovgrundlag

  Sundhedsloven

 • Indstilling

  Direktøren indstiller, at kvalitetsstandarden for ambulant genoptræning indstilles til godkendelse i Udvalget for sundhed, ældre og social, Økonomiudvalget og Byrådet.

 • Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den 06-02-2019

  Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse med bemærkning om, at der tilføjes henvisning til portalen www.mingenoptræning.dk, der er oprettet nationalt.

 • Supplerende Sagsfremstilling

  Kvalitetsstandarden for ambulant genoptræning har været sendt i høring i Ældrerådet med henblik på drøftelse og kvalificering af kvalitetstandarden. Den vedlagte kvalitetsstandard er derfor opjusteret med afsæt i Ældrerådets høringssvar samt med tilføjelse af henvisning til portalen www.mingenoptræning.dk, der er oprettet nationalt. Justeringerne er markeret med rødt i kvalitetsstandarden.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 20-02-2019

  Indstilling fra Udvalget for sundhed, ældre og social indstilles til Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 27-02-2019

  Godkendt med bemærkning om, at der tilføjes henvisning til portalen www.mingenoptræning.dk, der er oprettet nationalt.

Show video
Punkt 281 Høring af Sundhedsaftalen 2019-2023
 • Resumé

  Sundhedskoordinationsudvalget for Region Midtjylland har udsendt et høringsudkast for sundhedsaftalen 2019 – 2023. Høringsudkastet er sendt til godkendelse i kommunalbestyrelserne i regionens 19 kommuner.

  Høringsfristen er den 1. marts 2019 og sundhedsaftalen træder i kraft 1. juli 2019.

  Høringssvaret drøftes med henblik på at få udvalgets kommentarer.

 • Sagsfremstilling

  Sundhedsaftalen er en aftale mellem Region Midtjylland, kommunerne i regionen og praksissektoren om gensidige forpligtelser og samarbejde på sundhedsområdet.

  Den nye aftale skal understøtte den positive udvikling af et nært og sammenhængende sundhedsvæsen på borgerens præmisser.

  Sundhedsaftalen er en overordnet politisk aftale med fælles visioner, indsatsområder, målsætninger og bærende principper for samarbejdet. Aftalen danner ramme for konkrete samarbejdsaftaler, der løbende vil blive udarbejdet i aftaleperioden under overskriften ”Sundhedsaftalen 2019 – 2023 – Et nært sammenhængende sundhedsvæsen i balance”.

  Syddjurs kommune indgav i forbindelse med møde i Udvalget for sundhed, ældre og socialudvalgsmødet d. 5. september 2018 en række kommentarer til udspillet til Sundhedsaftalen udsendt d. 6. juli 2018. Det fremgår af den seneste version af sundhedsaftalen, at flere af Syddjurs kommunes kommentarer er blevet imødekommet og medtaget i den nye høringsversion.

  Visionerne for sundhedsaftalen 2019 – 2023 er som følger:

  • Mere lighed i sundhed – socialt og geografisk
  • På borgernes præmisser
  • Sundhedsløsninger tæt på borgeren
  • Mere sundhed for pengene

  De udvalgte indsatsområder og fælles målsætninger er:

  • Fælles investering i forebyggelse
  • Sammen om ældre borgere
  • Udvikling af den nære psykiatri

  I den fremsendte høringsversion af sundhedsaftalen er det de samme overordnede visioner, indsatsområder og fælles målsætninger, samt bærende principper som i sundhedsaftaleudspillet udsendt d. 6. juli 2018. De væsentligste ændringer skitseres herunder:

  I visionen ”På borgerens præmisser” er det tydeliggjort, at der arbejdes ud fra en værdi om at sætte borgeren først. Derudover ses en tilføjelse omkring, at borgere tilknyttet arbejdsmarkedet, skal støttes i at fastholde deres arbejde.

  I visionen ”Mere lighed i sundhed - Socialt og geografisk” er den geografiske lighed blevet tilføjet, med fokus på kvalitet i tilbuddene, uanset hvor i regionen borgeren bor.

  Under indsatsområdet ”Fælles investering i forebyggelse” er det fremhævet, at alle aftaleparter spiller en rolle i forhold til forebyggelse. Derudover er overvægt blevet udpeget til at være det næste fokusområde efter indsatsen med fokus på rygning.

  I afsnittet omhandlende ”Nationale mål og lokale målsætninger” specificeres det, at der for hvert indsatsområde er fælles forpligtende målsætninger med tilhørende målbare indikatorer, for at understøtte at sundhedsvæsenet bevæger sig i den ønskede retning.

  Administrationen har udarbejdet et udkast til et høringssvar, som ønskes drøftet på udvalgsmødet.

  Uddybning af de enkelte kommentarer findes som bilag. Der er kommentarer til følgende områder:

  • Kommentarer til formuleringer og manglende konkretisereringer samt signalværdien af det visuelle
  • Præcisering af visionen på borgerens præmisser for at undgå at borgeren falder imellem to stole
  • Præcisering af kommunernes rolle i arbejdet med forebyggelse
  • Tydeliggørelse af sammenspillet imellem sundhedsaftalen og den fælles alliance om den nære psykiatri
  • Kommentarer til økonomi med tydelighed af opgaveoverdragelse og de økonomiske konsekvenser

  Høringssvaret drøftes på mødet med henblik på udvalgets kommentarer

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Sagen har ikke afledte økonomiske konsekvenser.

 • Lovgrundlag

  Udarbejdelse af sundhedsaftaler er besluttet via Sundhedslovens § 204 og 205. Rammerne er beskrevet i bekendtgørelse og vejledning ”Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller til Udvalget for familie og institutioner, Udvalget for sundhed, ældre og social, Økonomiudvalget og Byrådet,

  1. at høringsversionen af sundhedsaftalen 2019 – 2023 drøftes
  2. og at forslag til høringssvar til Sundhedskoordinationsudvalget godkendes.
 • Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den 05-02-2019

  Høringssvaret indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

  Udvalget ser gerne, at de data og trivselsmålinger, der allerede findes i dagtilbud, skole og psykiatri anvendes i samarbejdet om udvikling af sundhedsvæsenet.

  Endvidere bør sundhedsaftalen i endnu højere grad sikre, at borgeren og patienten sættes i centrum og forvente at alle parter i sundhedsvæsenet er fælles om denne opgave.

 • Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den 06-02-2019

  Høringsversionen drøftet med bemærkning om, at der for børn og unges mentale sundhed bør benævnes nødvendigheden af tværgående samarbejde og forpligtende aftaler, så udredning og indsatser spiller sammen.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 20-02-2019

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådets godkendelse, at forslag til høringssvar til Sundhedskoordinationsudvalget godkendes med indarbejdelse af bemærkninger fra Udvalget for familie og institutioner samt fra Udvalget for sundhed, ældre og Social.

 • Beslutning i Byrådet den 27-02-2019

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Show video
Punkt 282 Udpegning af valgstyrere og tilforordnede til Europa-Parlamentsvalg den 26. maj 2019 og kommende Folketingsvalg
 • Resumé

  Der skal politisk udpeges valgstyrere og tilforordnede til Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019 og det kommende Folketingsvalg, der skal afholdes senest den 17. juni 2019. Derudover skal der udpeges tilforordnede til afhentning af brevstemmer den 8. og 20. maj 2019 og forud for det kommende Folketingsvalg 2019. Byrådet bedes bemyndige Borgmesteren til i samarbejde med de opstillede partier og lister, at fortage de politiske udpegninger.

 • Sagsfremstilling

  Til Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019 og det kommende Folketingsvalg 2019, skal de politiske partier udpege valgstyrere og tilforordnede.

  Ved det seneste Europa-Parlamentsvalg i 2014 og Folketingsvalg i 2015 udpegede de politiske partier 48 valgstyrere (hvoraf der udpeges en valgstyreformand for hvert valgsted) og 36 valgtilforordnede, der deltog i afviklingen af valget på valgdagen. Derudover blev der udpeget cirka 150 administrative medarbejdere til opgaven. Dette antal vurderer administrationen er passende til afvikling af valg og tager derfor udgangspunkt i samme bemanding til de kommende valg.

  Fordeling af politisk udpegede valgstyrere og tilforordnede
  Det overordnede forslag til fordeling af de politisk udpegede valgstyrere og tilforordnede beregnes ud fra en forholdsmæssig fordeling i forhold til hvor mange Byrådsmedlemmer, der er for hvert parti.

  I nedenstående skema kan man se hvor mange administrationen foreslår, at hvert parti stiller med forudsat, at der fordeles 48 valgstyrere og 36 tilforordnede.

  Antal i byråd

  Valgstyrere

  Tilforordnede

  I alt

  Afrundet

  27

  48

  36

  84

  Socialdemokraterne

  8

  14,22

  10,67

  24,89

  25

  Radikale venstre

  1

  1,78

  1,33

  3,11

  3

  Konservative

  1

  1,78

  1,33

  3,11

  3

  SF

  4

  7,11

  5,33

  12,44

  13

  Dansk Folkeparti

  3

  5,33

  4,00

  9,33

  9

  Venstre

  8

  14,22

  10,67

  24,89

  25

  Enhedslisten

  1

  1,78

  1,33

  3,11

  3

  Alternativet

  1

  1,78

  1,33

  3,11

  3

  I alt

  27

  48

  36

  84

  84

  I Syddjurs Kommune er der otte valgsteder, der varierer i størrelse, hvorfor bemandingen til de enkelte valgsteder vil variere.

  Hvert valgsted har syv valgstyrere hvoraf en er formand og en er administrativt ansat i Syddjurs Kommune. Ud over valgstyrerne bemandes hvert valgsted af tillforordnede, der fordeles mellem politisk udpegede og administrativt ansatte i Syddjurs Kommune.

  Der skal foretages en politisk udpegning på i alt 84 valgstyrere og tilforordnede til afvikling Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019. Udpegningen skal fordeles på:

  • 8 valgstyrerformænd
  • 40 valgstyrere fordelt med fem valgstyrere på hvert af de otte valgsteder
  • 16 tilforordnede med mødetid kl. 7.00, der fordeles mellem Ebeltoft, Hornslet og Rønde
  • 10 tilforordnede med mødetid kl. 16.30, der fordeles på valgstederne
  • 10 tilforordnede med mødetid kl. 19.30, der fordeles på valgstederne

  Udskrives Folketingsvalget til afholdelse samme dag som Europa-Parlamentsvalget, anvendes de samme valgstyrere og tilforordnede til afholdelse af begge valg. Udskrives Folketingsvalget til afholdelse en anden dag end Europa-Parlamentsvalget, er det muligt at udpege valgstyrere og tilforordnede, der enten deltager på begge valgdage eller kun ved det ene af valgene.

  Fordelingen af de politisk udpegede valgstyrere og tilforordnede

  Fordelingen af de politisk udpegede valgstyrere og tilforordnede tilstræbes fordelt som i nedenstående skema.

  Valgsteder

  Valgstyreformand

  valgstyrere

  Tilforordnede kl. 7.00

  Tilforordnede

  Kl. 16.30

  Tilforordnede

  Kl. 19.30

  Ebeltoft Idrætscenter

  1

  5

  6

  2

  2

  Molshallen

  1

  5

  1

  Birkehuset

  1

  5

  1

  Kolindhallen

  1

  5

  1

  1

  Midtdjurs Hallen

  1

  5

  1

  1

  Hornslet Hallen

  1

  5

  5

  2

  2

  Mørke Hallen

  1

  5

  1

  1

  Rønde Idrætscenter

  1

  5

  5

  2

  2

  I alt

  8

  40

  16

  10

  10

  Administrationen vil på samme måde som ved de tidligere valg udarbejde en plan for fordelingen efter modtagelsen af partiernes udpegninger. Denne vagtplan vil i ugerne op til valget blive aftalt mellem administrationen og partierne, og der vil blive tilstræbt en jævn fordeling af partierne mellem valgstederne.

  Der vil blive taget hensyn til, at partier og lister, der stiller op til valget, men som ikke har en plads i det nuværende Byråd, kan få mulighed for at tilmelde tilforordnede.


  Ud over de ovennævnte udpeger borgmesteren cirka 150 administrative tilforordnede fordelt på alle otte valgsteder til at deltage i afviklingen af valget. Administrationen har desuden dialog med HHX og Rønde Gymnasium samt DEMO-rådet for at sikre, at der deltager unge tilforordnede på valgdagen. De unge forventes fordelt i hold på alle valgsteder.

  Brevstemmer

  Der skal desuden udpeges stemmemodtagere til afhentning af brevstemmer den 8. og 20. maj 2019 og forud for det kommende Folketingsvalg 2019 mellem kl. 8.00 og kl. 16.00. Der er behov for i alt otte politisk udpegede fordelt med to i hvert af områderne Ebeltoft, Rønde, Hornslet og Kolind/Ryomgaard. Stemmemodtagerne må ikke være kandidater til det/de pågældende valg.

  Kort om valgstyrernes opgave

  Valgstyrerne har til opgave at sikre, at valget afvikles efter reglerne, og det er derfor ikke tilladt at forlade valgstedet før stemmerne er talt op, og afstemningsbogen er underskrevet. For at sikre en hurtig optælling er det afgørende, at de udpegede deltager i optællingen, indtil det endelige resultat er opgjort på valgstedet. Hvis der er enkelte kandidater, der skal forlade valgstedet, aftales det med valgstyreformanden på valgstedet.

  Valgstederne åbner kl. 8.00. Det betyder, at der er mødetid kl. 7.00 på valgdagen. Der gives diæter til valgstyrene og de tilforordnede efter gældende regler.

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet,

  1. at Borgmesteren bemyndiges til i samarbejde med de opstillede partier og lister at udpege syv valgstyrere inklusiv en formand og én administrativ medarbejder til hvert valgsted til Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019 og det kommende Folketingsvalg 2019.
  2. at Borgmesteren bemyndiges til at udvælge otte personer til afhentning af brevstemmer den 8. og 20. maj 2019 og forud for det kommende Folketingsvalg 2019.
  3. at Borgmesteren bemyndiges til at godkende de øvrige tilforordnede til Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019 og det kommende Folketingsvalg 2019.
 • Beslutning i Byrådet den 27-02-2019

  Godkendt,

  1. at Borgmesteren bemyndiges til i samarbejde med de opstillede partier og lister at udpege syv valgstyrere inklusiv en formand og én administrativ medarbejder til hvert valgsted til Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019 og det kommende Folketingsvalg 2019.
  2. at Borgmesteren bemyndiges til at udvælge otte personer til afhentning af brevstemmer den 8. og 20. maj 2019 og forud for det kommende Folketingsvalg 2019.
  3. at Borgmesteren bemyndiges til at godkende de øvrige tilforordnede til Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019 og det kommende Folketingsvalg 2019.

Show video
Punkt 283 Tilladelser til indsamlinger på valgsteder og meningsmålinger i forbindelse med Europa-Parlamentsvalget og det kommende Folketingsvalg
 • Resumé

  Byrådet bedes bemyndige Borgmesteren til at give tilladelse til eventuelle anmodninger om at indsamle på valgstederne og eventuelle anmodninger om at foretage meningsmålinger ved afholdelsen af Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019 og på dagen for det kommende Folketingsvalg 2019.

 • Sagsfremstilling

  Indsamlinger på afstemningssteder

  Det er Byrådet der afgør, om der må ske indsamlinger til velgørende formål på valgdagen ved de enkelte afstemningssteder. Byrådet kan i den forbindelse stille betingelser om, hvor store indsamlingsbøsserne må være, og hvor de må stå dog med krav om en placering uden for stemmelokalerne.

  Eventuelle indsamlinger skal foregå på en sådan måde, at de ikke forstyrrer valghandlingen – herunder at de ikke gør det besværligt at komme ind og ud af stemmelokalerne. Det vil være valgstedernes valgstyrere, der har ansvar for, at dette håndteres.

  Meningsmålinger på afstemningssteder

  Det er også Byrådet, der afgør, hvorvidt der må afholdes meningsmålinger på afstemningsstedernes matrikler, herunder på hvilke betingelser eventuel tilladelse gives. Uden for matriklerne kan meningsmålinger foretages uden indhentning af tilladelse.

  Meningsmålinger skal tilrettelægges på en sådan måde, at vælgerne kan stemme uden at blive udsat for nogen form for holdningsmæssig påvirkning, umiddelbart inden de afgiver deres stemme. Derfor må meningsmålingerne ikke foretages i stemmelokalerne eller i umiddelbar tilknytning hertil. Der er derimod ikke noget til hinder for at afholde meningsmålingen uden for stemmelokalerne, når blot de foretages efter, vælgerne har afgivet deres stemme.

  Tilladelse og beslutning om eventuelle meningsmålinger skal træffes i overensstemmelse med almindelige grundsætninger om saglighed og ligelighed i forvaltningen og med henblik på at sikre afstemningens uforstyrrede varetagelse.

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet,

  1. at Borgmesteren bemyndiges til at give eventuelle tilladelser til henvendelser vedrørende indsamlinger til velgørende formål på afstemningsstederne den 26. maj 2019 og ved det kommende Folketingsvalg 2019.
  2. at Borgmesteren bemyndiges til at give eventuelle tilladelser til henvendelser om meningsmålinger på afstemningsstedernes matriklerden 26. maj 2019 og ved det kommende Folketingsvalg 2019.
 • Beslutning i Byrådet den 27-02-2019

  Godkendt,

  1. at Borgmesteren bemyndiges til at give eventuelle tilladelser til henvendelser vedrørende indsamlinger til velgørende formål på afstemningsstederne den 26. maj 2019 og ved det kommende Folketingsvalg 2019.
  2. at Borgmesteren bemyndiges til at give eventuelle tilladelser til henvendelser om meningsmålinger på afstemningsstedernes matrikler den 26. maj 2019 og ved det kommende Folketingsvalg 2019.

Show video
Punkt 284 Nyt valgsystem
 • Resumé

  Alle kommuner i Danmark skal implementere det nye valgsystem, som skal benyttes fremadrettet til Kommunalvalg, Europa-Parlamentsvalg, Kommune- og Regionsvalg med flere. Af den grund skal der gives bemyndigelses til at gemme nødvendige data og diverse materialer fra Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019 til gennemførelse af Prøvevalg og Skyggevalg 2020.

 • Sagsfremstilling

  På landsbasis er der indgået aftale med Kommunernes it-fællesskab (KOMBIT) om, at de skal stå for udbud og implementering af det nye valgsystem. I 2018 vandt DXC Technology udbuddet og bliver således den nye leverandør af det nye valgsystem.

  Det nye valgsystem forventes at blive implementeret og brugt for første gang til Kommunalvalget i 2021. Forinden ibrugtagningen af det nye valgsystem skal der afholdes Prøvevalg og Skyggevalg i 2020.

  Skyggevalget, der afholdes koordineret med kommuner, Økonomi- og Indenrigsministeriet samt Danmarks Statistik, er planlagt til afholdelse den 5. maj 2020. I den forbindelse bliver der brug for alle data og materialer (for eksempel afstemningsbøger, tælleskemaer og cpr-udtræk) fra Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019.Økonomi- og Indenrigsministeriet vurderer, at det ligger inden for rammerne af den nuværende valglovgivning at gemme disse data fra Europa-Parlamentsvalget 2019 til Prøvevalget 2020 og Skyggevalget 2020. Det er dog en formel myndighedsbeslutning at gemme disse data, og der er tale om en beslutning, som kun kan træffes af den enkelte kommune. Data bruges desuden til Prøvevalget, som afholdes i den enkelte kommune.

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller til Byrådets godkendelse, at nødvendigt it-udstyr, nødvendige data og diverse materialer fra Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019 gemmes og anvendes ved afvikling af Prøvevalg og Skyggevalg i det nye valgsystem i 2020.

 • Beslutning i Byrådet den 27-02-2019

  Godkendt, at nødvendigt it-udstyr, nødvendige data og diverse materialer fra Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019 gemmes og anvendes ved afvikling af Prøvevalg og Skyggevalg i det nye valgsystem i 2020.

Show video
Punkt 285 Udpegning af medlemmer til Bæredygtighedsudvalget
 • Resumé

  Byrådet udpegede den 19. december 2018 5 byrådsmedlemmer og 1 formand for det, af 28. november 2018, nedsatte § 17, stk.4-udvalg. Udvalget er nedsat med henblik på at fremkomme med anbefalinger til arbejdet med bæredygtighed i Syddjurs Kommune – med afsæt i FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Det nedsatte § 17, stk.4-udvalg benævnes også; Bæredygtighedsudvalget.

  Efter drøftelse blandt de allerede udpegede 6 medlemmer af Bæredygtighedsudvalget, stilles der hermed forslag til sammensætningen for så vidt angår udpegning af de resterende 10 medlemmer af Bæredygtighedsudvalget.

 • Sagsfremstilling

  Bæredygtighedsudvalget består aktuelt af 6 medlemmer. Formand er Flemming Hynkemejer, direktør for Convert, og de 5 repræsentanter for Byrådet er Jan Kjær Madsen (B), Jørgen Ivar Buus Mikkelsen (V), Michael Mikkelsen (O), Helle Røge (F) og Anita Søholm (A). Der skal yderligere udpeges 10 medlemmer, for at Bærdygtighedsudvalget er fuldtalligt.

  De 6 nuværende medlemmer afviklede det første møde i Bæredygtighedsudvalget den 14. januar 2019. Her var der enighed om at indstille følgende 10 medlemmer til Bæredygtighedsudvalget:

  • Jakob Rauff Baungaard, World Perfect og aktiv i byudviklingsprojekt i Mørke
  • Søren Steen Møller, Afdelingsleder i Rambøll, geoteknologi og byggeri
  • Morten Storm Overgaard, Restaurant Moment og Friland
  • Lone Rubin, Kommunikation og Cirkulært Innovationsnetværk
  • Rikke Skyum, Djurslands Landboforening, Chef for Land, Miljø og Erhverv
  • Lene Skovsgaard Sørensen, Djurs Wind Power
  • Morten Therkildsen, Direktør for Renodjurs og Cirkulært Innovationsnetværk
  • Thorkild Hansen, Bæredygtig Kystkultur og Havhaven Ebeltoft Vig
  • Helle Marie Taastrøm, Naturcenterleder Randers Naturcenter
  • Christina Viemose, Kaløvig Center, grønt kursus- og konferencecenter

  Personerne er indstillet ud fra deres viden, engagement, netværk og handlekraft i forhold til bæredygtighed og FN’s verdensmål. De har alle sagt ja til at være med i Bæredygtighedsudvalget, hvis de bliver udpeget.

  Bæredygtighedsudvalget vil løbende inddrage flere personer i arbejdet, jævnfør kommissoriet.

 • Indstilling

  Bæredygtighedsudvalget indstiller, at Byrådet udpeger de 10 foreslåede personer til Bæredygtighedsudvalget.

 • Beslutning i Byrådet den 27-02-2019

  Følgende blev udpeget:

  • Jakob Rauff Baungaard, World Perfect og aktiv i byudviklingsprojekt i Mørke
  • Søren Steen Møller, Afdelingsleder i Rambøll, geoteknologi og byggeri
  • Morten Storm Overgaard, Restaurant Moment og Friland
  • Lone Rubin, Kommunikation og Cirkulært Innovationsnetværk
  • Rikke Skyum, Djurslands Landboforening, Chef for Land, Miljø og Erhverv
  • Lene Skovsgaard Sørensen, Djurs Wind Power
  • Morten Therkildsen, Direktør for Renodjurs og Cirkulært Innovationsnetværk
  • Thorkild Hansen, Bæredygtig Kystkultur og Havhaven Ebeltoft Vig
  • Helle Marie Taastrøm, Naturcenterleder Randers Naturcenter
  • Christine Viemose, Kaløvig Center, grønt kursus- og konferencecenter

Show video
Punkt 286 Karpenhøj Naturcenter. Udpegning af formand og to bestyrelsesmedlemmer
 • Resumé

  Byrådet skal ved flertalsbeslutning udpege bestyrelsesformand og to øvrige personer til bestyrelsen fra 1. januar 2019 til 31. december 2020.

 • Sagsfremstilling

  Opgaver

  Fondens formål er at drive et naturcenter, som virker til fremme af interessen for og kendskabet til

  naturen igennem naturskoleaktiviteter for skoler og institutioner i Syddjurs Kommune, herunder ved

  naturformidling og undervisning.

  Syddjurs Kommune fører tilsyn med centeret.

  Sammensætning

  Fonden Karpenhøj Naturcenter er oprettet den 1. januar 2016 som en selvejende institution med

  Hjemsted og værneting i Syddjurs Kommune.

  Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf 3 medlemmer udpeges af Syddjurs Kommune. Der er ikke krav om, at de udpegede er medlemmer af byrådet.

  Syddjurs Kommune udpeger formanden for bestyrelsen. Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand.

  Udpegningen af nye medlemmer følger en bestemt turnus, vedtaget af bestyrelsen, således at Syddjurs Kommune nu skal udpege tre bestyrelsesmedlemmer frem til 31/12 2020, herunder formand.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  I 2017 modtog formanden for bestyrelsen 25.000 kr. som årligt vederlag af fonden, næstformanden 15.000 kr. og 4 bestyrelsesmedlemmer hver 10.000 kr.

  Pågældende vederlag fastsættes af bestyrelsen.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller til Byrådet, at den nuværende bestyrelsesformand og de to nuværende bestyrelsesmedlemmer genudpeges for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2020.

 • Beslutning i Byrådet den 27-02-2019

  Udsættes.

Punkt 287 Køb af ejendom i Ebeltoft(Lukket punkt.)
Intet indhold til dette punkt.