Mødedetaljer

Udvalg Dato Type Hent
Byrådet 27-11-2019 16:00 Referat Samlet dokument

Video fra mødet

Punkt 434 Spørgetid 27/11-2019
 • Beslutning i Byrådet den 27-11-2019

  Ole Kragelund, Rønde, stillede spørgsmål vedrørende gratis døgnophold på kommunens rehabiliteringscenter. Der svares i forbindelse med behandling af punkt 439 om budget 2020 – takster på dagsordenen.

  Hanne Møller Jensen, Knebel, stillede spørgsmål vedrørende regnskab for øremærkede penge samt rundkørsel. Der sendes et skriftlig svar.

Show video
Punkt 435 Lokalplan nummer 421 og kommuneplantillæg nummer 19 for Boligområde ved Løgtenvej og Vendehøj i Hornslet. Endelig behandling
 • Resumé

  På møde den 26. juni 2019 besluttede Byrådet at sende forslag til lokalplan nr. 421 og forslag til kommuneplantillæg nummer 19 for boligområde ved Løgtenvej og Vendehøj i Hornslet i offentlig høring.

  Den offentlige høring er nu afsluttet, og der er indkommet seks høringssvar, hvoraf de fire har samme afsender.

  Byrådet anmodes således om at tage stilling til vedtagelse af planforslagene jævnfør nedenstående.

 • Sagsfremstilling

  Lokalplanens område

  Lokalplanens område ligger øst for Løgtenvej og nord for Vendehøj. Lokalplanens område har en størrelse på cirka 6,6 hektar.

  Lokalplanens indhold

  Lokalplanen giver mulighed for tæt-lav og åben-lav boliger med tilhørende veje, stier og fælles friarealer.

  Der er for områderne til tæt-lav boliger blandt andet fastlagt et maksimalt brutto-etageareal og et maksimalt antal boliger. For delområde IV, som må anvendes til åben-lav boliger, er fastlagt en bebyggelsesprocent på 30. Lokalplanen fastlægger endvidere mindstegrundstørrelser, som varierer for de enkelte delområder.

  Lokalplanen bestemmer desuden, at bebyggelse indenfor delområde I må opføres i op til to etager, en etage med udnyttelig tagetage.

  Det bestemmes med lokalplanen, at byggeri til tæt-lav boliger skal placeres indenfor de fastlagte byggefelter.

  Lokalplanen fastlægger, at området kun må vejbetjenes fra Vendehøj og at veje og stier skal etableres med en placering og udformning som angivet i lokalplanen.

  Offentlig høring

  I løbet af den otte ugers offentlige høring, fra den 2. juli 2019 til den 27. august 2019, er der indkommet seks høringssvar, hvoraf de fire høringsvar har samme afsender (nabo til området), et høringssvar er fra en nabo i det tilstødende boligområde Vendehøjs etape I og et høringssvar fra ejer af lokalplanområdet.

  Høringssvarene omhandler følgende emner:

  1. Beplantning
  2. Stier
  3. Område angivet med fejlgrafik
  4. Bebyggelsens omfang indenfor delområde I, II og III
  5. Bebyggelsens omfang indenfor delområde IV
  6. Ubebyggede arealer
  7. Fri- og opholdsarealer
  8. Grundstørrelser
  9. Vandrette lejlighedsskel – Etageboliger

  Høringssvarene i sin fulde længde samt Administrationens bemærkningsnotat er vedlagt som bilag.

  Der blev afholdt offentligt borgermøde om planforslagene den 14. august 2019. Referat fra mødet er vedlagt som bilag.

  Anbefalinger til ændringer af planforslagene
  Administrationen anbefaler, at planerne vedtages endeligt jævnfør ”bemærkningsnotat”, som omfatter følgende ændringer:

  • at delområde IV’s nordlige og nordøstlige grænse justeres med henholdsvis 1 og 2,5 meter med henblik på at skabe mulighed for hæk på egen grund (samt stigennemgang jf. nedenstående).
  • at sti a-b udlægges som en kommunalt-ejet sti og at det er en forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse, at sti a-b og sti c-d er etableret.
  • at en fejlgrafik for et grønt område tilrettes.
  • at det maksimale antal boliger indenfor delområde I, II og III øges.
  • at mindstegrundstørrelsen indenfor delområde III nedbringes til 250 m².

  Administrationen anbefaler i øvrigt, at planerne vedtages endeligt med følgende ændringer:

  • at der gives mulighed for stigennemgang langs delområde IV’s nordøstlige grænse og at sti c-d forlænges så der opnås sammenbinding mellem det eksisterende og det fremtidige stinet. Dette med henblik på, at beboere fra blandt andet den nærliggende boligforenings bebyggelse fortsat vil have stiadgang til Løgtenvej (busstop), samt ligeledes ad hovedsti-forbindelser adgang til bymidten.
  • At der skal etableres en særlig belægning eller lignende, hvor sti a-b krydser vej C-D. Dette med henblik på trafiksikkerhed.
  • At den afskærmende beplantning i henhold til § 8.2 skal suppleres med et fast hegn, så der i højere grad sikres mod eventuelle billygte-gener.
  • at det fastlægges, at hække skal være af typen almindelig bøg. Dette med henblik på, at opnå en sammenhæng til det allerede udbyggede naboområde, som udgjorde etape I af Vendehøj-området.
  • at kommuneplantillæggets rammebestemmelser for område 2.1.B41 tilrettes, således at notat vedrørende tæt-lav boligers bebyggelsesprocent lyder: Maksimalt Bebyggelsesprocent: 35 for tæt-lav for den enkelte ejendom, dog kan andel af fælles friareal indgå i beregningen. Dette med henblik på at opnå overensstemmelse mellem rammeområdets i øvrigt angivne maksimale bebyggelsesprocent og notatfelt.

  Som det fremgår af ”bemærkningsnotat” har ejer af området anmodet om ændringer, som Administrationen ikke kan anbefale imødekommet eller hvor en imødekommelse betyder, at der skal tilvejebringes nye planforslag med ny offentlig høring. Det drejer sig om:

  • Ønske om mulighed for to ”fulde” etager indenfor delområde IV (åben-lav boliger) med henvisning til at det i højere grad afspejler en moderne udstykning. Administrationen finder, at bebyggelse i to fulde etager vil afvige fra de omkringliggende områders bebyggelse og henviser til, at lokalplanen ikke er til hinder for opførelse af bebyggelse i en etage med fladt tag eller ensidig taghældning, som også kan gives et moderne udtryk.
  • Ønske om mulighed for etageboliger indenfor delområde I. Administrationen vurderer, at en sådan ændring af en anvendelsesbestemmelse vil afføde så omfattende ændringer (blandt andet i form af supplerende bestemmelser og redegørelse som knytter sig til etagebolig-typen) at der reelt er tale om nye planforslag, som skal sendes i en ny offentlig høring.

  Der vil desuden blive foretaget redaktionelle rettelser uden indholdsmæssig betydning.

  Rettelser vil blive foretaget efter den endelige behandling i Byrådet – i forbindelse med den offentlige bekendtgørelse af lokalplanen og kommuneplantillægget. Lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg – uden rettelser – er vedlagt som bilag.

 • Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nummer 287 af 16. april 2018 ”Bekendtgørelse af lov om planlægning” (Planloven)

 • Indstilling

  Direktøren indstiller til Udvalget for plan, udvikling og kultur, Økonomiudvalget og Byrådet, at lokalplan nummer 421 og kommuneplantillæg nummer 19 til Syddjurs Kommuneplan 2016 vedtages med ændringer jævnfør sagsfremstilling.

  Hvis ejerens høringsvar vedrørende mulighed for etagebyggeri i delområde I eller to ”fulde” etager i delområde IV ønskes imødekommet forudsætter det, at der tilvejebringes nye planforslag med ny offentlig høring.

 • Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den 06-11-2019

  Udvalget for plan, udvikling og kultur indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

  1. lokalplan nummer 421 og kommuneplantillæg nummer 19 til Syddjurs Kommuneplan 2016 vedtages med ændringer jævnfør sagsfremstilling.
  2. Hornslet Vandværks henvendelse fra 19. august 2019 giver anledning til, at den servitutsikrede transmissionsledning indskrives i lokalplanen.
 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 20-11-2019

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at

  1. lokalplan nummer 421 og kommuneplantillæg nummer 19 til Syddjurs Kommuneplan 2016 vedtages med ændringer jævnfør sagsfremstilling.
  2. Hornslet Vandværks henvendelse fra 19. august 2019 giver anledning til, at den servitutsikrede transmissionsledning indskrives i lokalplanen.
 • Beslutning i Byrådet den 27-11-2019

  Byrådet godkender, at

  1. lokalplan nummer 421 og kommuneplantillæg nummer 19 til Syddjurs Kommuneplan 2016 vedtages med ændringer jævnfør sagsfremstilling.
  2. Hornslet Vandværks henvendelse fra 19. august 2019 giver anledning til, at den servitutsikrede transmissionsledning indskrives i lokalplanen.
Show video
Punkt 436 Ny daginstitution i Hornslet. Byggeprogram og anlægsbevilling
 • Resumé

  Der forelægges til godkendelse byggeprogram for ny integreret naturdaginstitution i Hornslet med plads til op til 130 børn i alderen 0-6 år. Samtidig ønskes der givet anlægsbevilling på 23,3 mio. kr. til samme projekt (bevilling 11.525).Sagen danner derfor baggrund for iværksættelse af lokalplan og frigivelse af anlægsbevilling.

 • Sagsfremstilling

  Det er besluttet i budget 2019, at der etableres en ny daginstitution i Hornslet. Byrådet besluttede den 18. september 2019, at daginstitutionen placeres ved Rodskovvej (se vedlagte sag).

  Daginstitutionen får plads til op til 130 børn i alderen 0-6 år. Institutionen opføres som en bæredygtig naturdaginstitution. I byggeprogrammet beskrives, hvad dette indebærer i forhold til valg af byggematerieler, samt hele daginstitutionens profil og pædagogiske tilgang.

  Læring og trivsel i Syddjurs Kommune

  Byrådet vedtog i 2017 lærings- og trivselspolitik for børn og unge i skole og dagtilbud. Af lærings- og trivselspolitikken fremgår det, at Syddjurs Kommune arbejder med sammenhængende, inkluderende læringsfællesskaber, hvor der er sammenhæng i børn og unges læring, trivsel, sundhed og udvikling.

  I budgetbemærkningerne til beslutning om børnehaven nævner Byrådet:

  ”Ved planlægningen af integreret institution i Hornslet undersøges en placering, der kan understøtte mulighederne for udeliv og for at inddrage naturen som en del af hverdagen, så anlægsudgifterne kan reduceres. Der udpeges arealer til formålet, der senere giver plads til eventuel udvidelse og sammenhæng med bygninger til skolebrug”.

  Byggeprogrammet

  På baggrund af lærings- og trivselspolitikken og budgetbeslutningen om børnehaven, har Udvalgt for familie og institutioner haft natur og udeliv i fokus i arbejdet med børnehaven. Udvalget for familie og institutioner ønsker derfor, at natur og udeliv skal være et primært fokus i udviklingen af den nye børnehave. Udvalget for familie og institutioner har kvalificeret dette fokus blandt andet gennem studietur til Randers Kommune, hvor natur og udeliv er integreret som en primær tilgang for en del af kommunens børnehaver.

  Byggeprogrammet er derfor præget af dette fokus, og delelementerne i byggeprogrammets endelige tilpasning giver mulighed for, at samtlige krav til understøttelse af pædagogiske læreplaner kan imødekommes. Natur og udeliv er et bærende element.

  Der er således valgt en placering, der understøtter mulighederne for udeliv og for at inddrage naturen, som en del af hverdagen. Samtidig har det været et fokus, at anlægsudgifterne kunne reduceres. Anlægsudgifterne er reduceret med 5 mio. kr i forbindelse med vedtagelsen af budget 2020.

  Det vedlagte byggeprogram er udviklet med henblik på, at udeliv udgør en væsentlig del af opholdstiden for børnene, så udefaciliteterne får en variation af muligheder for ophold og aktiviteter i naturen. Derfor indtænkes den nære beliggenhed til skovarealer i gå-afstand, og der arbejdes på samarbejde med private ejere af skovene for en benyttelse af disse.

  Læringsmiljøet omkring institutionen skal understøtte at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden. Legeområderne skal derfor blandt andet kunne imødekomme:

  • inddeling i aktivitetszoner med forskellige temaer
  • fremme af inklusion i det byggede miljø
  • udfordringer for motorik og sanser
  • gode skyggeområder
  • arbejde med træ ude og i værksted og bålhytte
  • sansehave og køkkenhave
  • kuperet terræn med små og store bakker samt fokus på spiselige planter.

  Udvalget for familier og institutioner har været meget tæt på processen indtil nu, hvor der på ovenstående baggrund foreligger et byggeprogram. Således har udvalget drøftet og givet input til indhold gennem flere møder, blandt andet på baggrund af studieturen til Randers Kommune.

  Personale fra en anden institution i Hornslet med fokus på udeliv (Mosegaarden) har deltaget i byggeudvalget.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Der er i budget 2019 og overslagsår afsat henholdsvis 5 mio kr. og 23,3 mio. kr. dog med henblik på reducering af udgifterne som ovenfor nævnt. Endeligt budget vedtaget i budget 2020 er i alt 23,3 mio. kr. Budgettet er således reduceret med 5 mio kr.

  Der anmodes om en frigivelse af anlægsbudget på i alt kr. 23,3 mio.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller via Direktionen til Udvalget for familie og institutioner, Økonomiudvalget og Byrådet, at

  1. der gives en anlægsbevilling på 23,3 mio. kr. til Hornslet – ny daginstitution i øst (bevilling 11.525).
  2. byggeprogrammet godkendes.
 • Beslutning i Direktionsmøde den 29-10-2019

  Direktionen indstiller til Udvalget for familie og institutioner, Økonomiudvalget og Byrådet, at

  1. der gives en anlægsbevilling på 23,3 mio. kr. til Hornslet – ny daginstitution i øst (bevilling 11.525).
  2. byggeprogrammet godkendes.

 • Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den 05-11-2019

  Udvalget for familie og institutioner indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

  1. der gives en anlægsbevilling på 23,3 mio. kr. til Hornslet – ny daginstitution i øst (bevilling 11.525).
  2. byggeprogrammet godkendes med nedenstående bemærkninger.

  Udvalget for familie og institutioner ønsker, som samlet udvalg, at indgå i byggeudvalget for skov- og naturbørnehaven.

  Udvalget for familie og institutioner ønsker yderligere fokus på udeliv, brug af naturen og ændret beskrivelse af forventninger til dagsaktiviteter. Normen bør være udeliv, og institutionens bygning og indretning af arealerne bør afspejle dette.

  Udvalget for familie og institutioner ønsker, at der undersøges muligheder for at institutionens placering forskydes væk fra vejen.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 20-11-2019

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at

  1. der gives en anlægsbevilling på 23,3 mio. kr. til Hornslet – ny daginstitution i øst (bevilling 11.525).
  2. byggeprogrammet godkendes med nedenstående bemærkninger.

  Det bemærkes, at Udvalget for familie og institutioner indgår i bedømmelsesudvalget og ikke i byggeudvalget.

 • Beslutning i Byrådet den 27-11-2019

  Byrådet godkender,

  1. en anlægsbevilling på 23,3 mio. kr. til Hornslet – ny daginstitution i øst (bevilling 11.525).
  2. byggeprogrammet med nedenstående bemærkninger.

  Udvalget for familie og institutioner ønsker, som samlet udvalg, at indgå i bedømmelsesudvalget for skov- og naturbørnehaven.

  Udvalget for familie og institutioner ønsker yderligere fokus på udeliv, brug af naturen og ændret beskrivelse af forventninger til dagsaktiviteter. Normen bør være udeliv, og institutionens bygning og indretning af arealerne bør afspejle dette.

  Udvalget for familie og institutioner ønsker, at der undersøges muligheder for, at institutionens placering forskydes væk fra vejen.

Show video
Punkt 437 Beredskab & Sikkerhed - årsregnskab 2018
 • Resumé

  Ifølge vedtægterne for Beredskab & Sikkerhed skal Beredskabskommissionen hvert år fremsende beretning om revision af årsregnskab og et med revisionspåtegning forsynet årsregnskab samt eventuel udtalelse herom til godkendelse i de enkelte Kommunalbestyrelser og Byråd.

 • Sagsfremstilling

  Hovedtal

  Regnskabsopgørelse i mio. kr.

  Forbrug 2018

  Korrigeret budget 2018

  Resultat

  Indtægter

  • Betaling fra ejerkommuner
  • Øvrige indtægter

  Indtægter i alt

  -46,633

  -6,946

  -53,579

  -46,633

  -4,738

  -51,371

  0

  -2,208

  2,208

  Udgifter

  • Personale
  • Materiale- og aktivitetsudgifter
  • It, inventar og materiel
  • Grunde og bygninger

  Udgifter i alt

  21,416

  23,726

  6,574

  2,698

  54,414

  21,191

  23,357

  7,543

  2,720

  54,810

  0,025

  0,369

  -0,968

  0,022

  0,396

  Mindreforbrug

  -2,604

  * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Eventuelle uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

  Beredskab & Sikkerhed havde i 2016 og 2017 et samlet mindreforbrug på 4,851 mio. kr. Heraf er i 2018 kun anvendt 3,439 mio. kr. De resterende 1,412 mio. kr. i uforbrugte midler skal sammen med mindreforbruget for 2018 anvendes til udbud 2019-2020, klima- og krisestyring, etablering af udkaldssystem, app-baseret software til vagtplanlægning, leasingopsparing, indfrielse af leasingaftale, nødstrømsanlæg og opgradering af nøgleboks-system.

  Mindreforbrug på overførslen fra 2016 og 2017

  1,412 mio. kr.

  Mindreforbrug regnskab 2018

  2,602 mio. kr.

  Samlet overførsel til 2019

  4,016 mio. kr.

  Nettomindreudgiften på 4,016 mio. kr. er jævnfør vedtægternes bestemmelse om overførselsadgang overført til regnskabsår 2019 og fremgår af budgettet herfor.

  Beredskabskommissionen indstiller årsregnskab 2018 og revisionsprotokol til godkendelse i Kommunalbestyrelser og Byråd.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Ingen økonomiske og organisatoriske konsekvenser.

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller årsregnskab 2018 og revisionsprotokol for Beredskab & Sikkerhed til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 20-11-2019

  Økonomiudvalget indstiller årsregnskab 2018 og revisionsprotokol for Beredskab & Sikkerhed til Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 27-11-2019

  Byrådet godkender årsregnskab 2018 og revisionsprotokol for Beredskab & Sikkerhed.

Show video
Punkt 438 Beredskab & Sikkerhed - godkendelse af takster for 2020
 • Resumé

  Beredskabskommissionen besluttede på møde den 3. maj 2018 at harmonisere takster for automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA anlæg). De harmoniserede takster trådte i kraft den 1. januar 2019. I denne sag prisfremskrives 2019-taksterne til 2020-priser, der skal godkendes i Kommunalbestyrelser og Byråd.

 • Sagsfremstilling

  Folketinget vedtog i 2016 en ændring af Beredskabsloven som medførte, at gebyr for tilslutning til og overvågning af automatiske brandalarmeringsanlæg, samt udrykning til blinde alarmer, skulle fastsættes efter de faktiske omkostninger.

  Taksterne for 2020 er en prisfremskrivning af 2019-taksterne og fremgår af nedenstående tabel:

  Priser eksklusiv moms i kroner

  2019

  2020

  Tilslutning

  2.460

  2.528

  Overvågning

  5.573

  5.727

  Udrykning 1+3

  5.730

  5.889

  Udrykning 1+5

  8.062

  8.286

  Udrykning med HSE i Randers

  4.947

  5.084

  Beredskabskommissionen har på mødet den 28. oktober 2019 godkendt at indstille taksterne til godkendelse i Kommunalbestyrelser og Byråd.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Ingen økonomiske eller organisatoriske konsekvenser

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller taksterne til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 20-11-2019

  Økonomiudvalget indstiller taksterne til Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 27-11-2019

  Byrådet godkender taksterne for 2020.

Show video
Punkt 439 Budget 2020 - Takster
 • Resumé

  Efter Byrådet har vedtaget budgettet for 2020, forelægges hermed takster for 2020.

 • Sagsfremstilling

  For de fleste taksters vedkommende er der ingen eller små ændringer i forhold til taksterne for 2019.

  For nogle af de lovbestemte takster, er taksten for 2020 endnu ikke offentliggjort og fremgår derfor ikke af takstbladet.

  Oplysning om garantiprovision udgår af takstbladet, idet der ikke længere er fastsat generelle satser for garantiprovision. Satsen skal i henhold til lovgivningen fastsættes på markedsvilkår, hvorfor der foretages en konkret vurdering af provisionssatsen, når der ydes garantier med videre.

  Udvalget for plan, udvikling og kultur behandler på udvalgsmøde den 19. november 2019 en sag om medfinansiering af et DGI-samarbejde. Sagen bevirker en stigning af taksterne for anvendelse af idrætshaller med videre. Takststigningerne forudsætter, at Udvalget for plan, udvikling og kultur godkender disse. Takstbilaget til sagen vil være opdateret til Byrådets møde den 27. november 2019, hvis de nye takster ikke godkendes af udvalget for plan, udvikling og kultur.

  Der sker en stigning af taksterne på billedkunstområdet i Kulturskolen, som primært skyldes en forlængelse af sæsonen. Desuden indgår en ny takst på Artfactor, som er en aktivitet for større elever.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Opkrævning af takster og gebyrer er en forudsætning for indtægter, der indgår i budget 2020.

 • Lovgrundlag

  Af Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse (Lovbekendtgørelse nummer 47 af 15. januar 2019) fremgår det af § 41a, at beslutning om fastsættelse af betaling fra borgerne for ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder og for benyttelse af sociale institutioner og ordninger med videre samt skolefritidsordninger, skal træffes af Byrådet.

  Nogle takster er fastsat i diverse love og bekendtgørelser. Andre love kan også have betydning for taksternes beregning og offentliggørelse, for eksempel Bekendtgørelse om dag-, fritids- og klubtilbud med videre til børn og unge og Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp med videre.

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller via Direktionen til Økonomiudvalget og Byrådet, at de foreslåede takster godkendes.

 • Beslutning i Direktionsmøde den 18-11-2019

  Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at de foreslåede takster godkendes.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 20-11-2019

  Økonomiudvalget indstiller de foreslåede takster til Byrådets godkendelse.

 • Supplerende Sagsfremstilling

  Sundheds- og Ældreministeriet har netop offentliggjort ”Cirkulæreskrivelse om regulering for 2020 af egenbetaling i omsorgstandplejen, specialtandplejen med videre efter sundhedsloven”, og taksten er ændret for specialtandplejen i takstbilaget, så det er i overensstemmelse hermed. Taksten i 2020 for specialtandpleje, maksimum egenbetaling, er ændret i bilaget fra 2.015 kr. til 2.010 kr.

 • Beslutning i Byrådet den 27-11-2019

  Ændringsforslag fra Dansk Folkeparti:

  Dansk Folkeparti foreslår, at forvaltningen får lejlighed til at gøre rede for overfor byrådet på hvorfor at der er visse områder, der procentvis stiger mere end 50 procent, dette til trods for nye indkøbsaftaler.

  Dansk Folkeparti foreslår derfor, at sagen bør belyses yderligere inden Byrådets endelige stillingstagen til taksterne, og at sagen genfremsættes på næste byrådsmøde.

  Ændringsforslaget blev behandlet som procedurespørgsmål og godkendt med stemmerne 15 for, 1 hverken for eller imod samt 10 imod.

  For stemte: Ole Bollesen (A), Claus Wistoft (V), Riber Hog Anthonsen (V), Else Marie Høgh (V), Christoffer Pedersen (V), Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V), Marianne Kirkegaard (V), Gunnar Sørensen (V), Torben Therkelsen (V), Laila Sortland (O), Per Dalgaard (O), Michael Mikkelsen (O), Jan Kjær Madsen (B), Jesper Yde Knudsen (Ø) og Mette Foged (Å).

  Imod stemte: Michael Stegger Jensen (A), Jan Fischer (A), Ole S. Hansen (A), Michael Aakjær (A), Christian Haubuf (A), Niels Gyldenlund Mikkelsen (A), Kirstine Bille (F), Kim Lykke Jensen (F), Morten Siig Henriksen (F) og Helle Røge (F).

  Stemte hverken for eller imod: Tommy Bøgehøj (C)

  Sagen blev genoptaget:

  Den oprindelige indstilling blev godkendt. Efter redegørelsen i december 2019 kan Byrådet tage stilling til eventuelle ændringer i forslaget i december 2019.

Show video
Punkt 440 Budgetopfølgning per 30. september 2019. Økonomiudvalget - drift
 • Resumé

  Sagen er Økonomiudvalgets bidrag til den strategiske økonomirapportering, der videresendes til Byrådet. Rapporteringen sker på baggrund af forbruget den 30. september 2019. Med sagen følger rapportering på strategiske mål for Økonomiudvalget til orientering.

  Sidste års årsresultat var merudgifter på 8,2 mio. kr. samlet for Økonomiudvalget, hvoraf hovedparten var brug af opsparing. Udviklingen forventes at fortsætte i 2019, idet der skønnes merudgifter på 14,5 mio. kr. Det skal ses i lyset af, at der på området er en samlet opsparing på 21,4 mio. kr.

  I skønnet er der taget højde for, at der overføres et budget på 1,7 mio. kr. fra Udvalget for sundhed, ældre og social til lønbudget til Visitation, Sundhed og Omsorg, samt at der overføres et budget på 0,8 mio. kr. fra Økonomiudvalget til dækning af merudgifter på bevillingen Tilbud til voksne med særlige handicap under Udvalget for sundhed, ældre og social.

  Ved årets udgang forventes et restbudget inklusiv tidligere års opsparing på 6,8 mio. kr.

 • Sagsfremstilling

  Strategiske mål

  Syddjurs Kommune er i en periode med stigende folketal, stigende beskæftigelsesfrekvens og stigende antal lønmodtagerjobs. Med den nuværende vækst i indbyggertallet ser det dog ud til at blive vanskeligt at nå den ambitiøse målsætning om 45.000 indbyggere i 2022. Det vil i det næste år kræve en høj byggeaktivitet på kommunale og private udstykninger og hurtig gennemførelse af igangsatte almene boligprojekter samt en fortsat gunstig konjunkturudvikling.

  Politik og erhverv – bevilling 10.642

  Bevillingen omfatter budget til den politiske organisation, valg, turisme med videre. Som årsresultat forventes en samlet merudgift på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget uden overførsler. Der er merudgifter til valg på 1,1 mio. kr., en merudgift på 0,5 mio. kr. til Erhvervshus Midtjylland samt en forventet merudgift for Byrådets konti på 0,3 mio. kr. Der er en mindreudgift på 0,5 mio. kr. under turisme samt en mindreudgift på 1,1 mio. kr. vedrørende Aarhus Lufthavn. Der er overført en opsparing fra 2018 på i alt 1,7 mio. kr. Forventet overførsel til 2020 er 0,6 mio. kr.

  Tillægsbevilling:

  Der søges en tillægsbevilling på 0,075 mio. kr. som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for 2019 til ekstraudgifter i forbindelse med afholdelse af Europa-Parlamentsvalget. Beløbet finansieres via kassebeholdningen, da Syddjurs Kommunes bloktilskud i 2019 er reguleret herefter.

  Administrativ organisation – bevilling 10.645

  Bevillingen omfatter budgettet til Syddjurs Kommunes administrative organisation. Der forventes en samlet merudgift på 9,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget uden overførsler, hvilket skal ses i sammenhæng med et samlet budget på 275,5 mio. kr. eksklusiv overførsler. Heraf udgør 8,1 mio. kr. planlagt brug af opsparing til It-projekter, arkivopgaven, pulje til seniorpolitiske initiativer med videre. Derudover forventes merudgifter på i alt 1,5 mio. kr. til primært Udbetaling Danmark og lægeerklæringer.

  Tillægsbevilling:

  Der søges en budgetneutral tillægsbevilling på 1,7 mio. kr. til lønsum for Visitation, Sundhed og Omsorg. I budgetopfølgningssagen for Udvalget for sundhed, ældre og social søges en tilsvarende negativ tillægsbevilling. Der søges ligeledes en negativ tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. vedrørende budget, der flyttes fra det afsatte lønbudget til Social og Familie under Økonomiudvalget til dækning af merudgifter på bevillingen Tilbud til voksne med særlige behov under Udvalget for sundhed, ældre og social.

  Der søges en tillægsbevilling på 0,121 mio. kr. som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for 2019. Ændringen vedrører primært synlighed og åbenhed om resultater. Beløbet finansieres via kassebeholdningen, da Syddjurs Kommunes bloktilskud i 2019 er reguleret herefter.

  Generelle puljer – bevilling 10.652

  Bevillingen omfatter budget til forsikringsafdelingen, barselsudligningsordningen, tjenestemandspensioner med videre. Som årsresultat forventes en samlet merudgift på 4,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget uden overførsler. Merudgiften skyldes merudgifter på 4,1 mio. kr. for arbejdsskadeforsikringer, 0,7 mio. kr. til tjenestemandspensioner samt initiativer vedrørende kvalitets- og innovationspuljen på 0,9 mio. kr. Derudover forventes mindreudgifter til barselsudligningsordningen på 0,6 mio. kr. samt 0,6 mio. kr. for det øvrige forsikringsområde.Af det overførte overskud på 12,0 mio. kr. forventes overført 7,5 mio. kr. til 2020.

  De forventede merudgifter til arbejdsskadeforsikringer på 4,1 mio. kr. skyldes primært, at der er afgjort en del gamle sager, som har medført udbetaling af store erstatningsbeløb. I det skønnede forbrug for området er der ikke indregnet flere udgifter til erstatninger i 2019. Hvis der afgøres flere sager, som bevirker store udbetalinger i 2019, vil udgifterne blive højere end de anslåede 4,1 mio. kr. Det bemærkes, at der er overført en pulje på 6,5 mio. kr. fra 2018 til 2019.

  Redningsberedskab – bevilling 10.058

  Årsresultatet forventes at være i niveau med det afsatte budget.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Hele 1.000 kr.

  Oprinde-ligt
  budget

  Korriger-et budget (uden over-førsler)*

  Forventet regnskab

  Afvigelse i.f.t. Korr. Budget (uden over-førsler)*

  Over-

  førsel fra tidligere år

  Rest budget (inkl. over-førsler til kommende år)*

  Ansøg-ning om tillægs-bevilling 2019

  10

  Økonomiud-valget

  320.700

  321.567

  336.109

  14.541

  21.379

  6.838

  1.060

  10.642

  Politik og erhverv

  16.658

  16.238

  16.612

  374

  1.700

  1.325

  75

  10.645

  Administrativ organisation

  269.409

  276.334

  285.989

  9.654

  7.633

  -2.021

  985

  10.652

  Generelle puljer

  24.189

  18.550

  23.063

  4.513

  12.046

  7.534

  0

  10.058

  Redningsberedskab

  10.445

  10.445

  10.445

  0

  0

  0

  0

  *Korrigeret budget og restbudget er i denne oversigt inklusiv en nettooverførsel fra Udvalget for sundhed, ældre og social på i alt 0,864 mio. kr., som søges i denne sag.

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller via Direktionen til Økonomiudvalget og Byrådet, at

  1. budgetopfølgningen tages til efterretning,
  2. der gives en tillægsbevilling på 75.000 kr. i 2019 til bevilling Politik og erhverv (10.642) samt en tillægsbevilling på 121.000 kr. i 2019 til bevilling Administrativ organisation (10.645) som følge af lov- og cirkulæreprogrammet. Det samlede beløb på 196.000 kr. finansieret via kassebeholdningen, da Syddjurs Kommunes bloktilskud i 2019 er reguleret herefter,
  3. der gives en budgetneutral tillægsbevilling på netto 864.000 kr. til bevilling Administrativ organisation (10.645). Beløbet finansieres via en negativ tillægsbevilling til bevilling Sundhed og Omsorg (12.532) på 1.664.000 kr. og en positiv tillægsbevilling til Tilbud til voksne med særlige behov (12.538) på 800.000 kr. under Udvalget for sundhed, ældre og social.

 • Beslutning i Direktionsmøde den 11-11-2019

  Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

  1. budgetopfølgningen tages til efterretning,
  2. der gives en tillægsbevilling på 75.000 kr. i 2019 til bevilling Politik og erhverv (10.642) samt en tillægsbevilling på 121.000 kr. i 2019 til bevilling Administrativ organisation (10.645) som følge af lov- og cirkulæreprogrammet. Det samlede beløb på 196.000 kr. finansieret via kassebeholdningen, da Syddjurs Kommunes bloktilskud i 2019 er reguleret herefter,
  3. der gives en budgetneutral tillægsbevilling på netto 864.000 kr. til bevilling Administrativ organisation (10.645). Beløbet finansieres via en negativ tillægsbevilling til bevilling Sundhed og Omsorg (12.532) på 1.664.000 kr. og en positiv tillægsbevilling til Tilbud til voksne med særlige behov (12.538) på 800.000 kr. under Udvalget for sundhed, ældre og social
 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 20-11-2019

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at

  1. budgetopfølgningen tages til efterretning,
  2. der gives en tillægsbevilling på 75.000 kr. i 2019 til bevilling Politik og erhverv (10.642) samt en tillægsbevilling på 121.000 kr. i 2019 til bevilling Administrativ organisation (10.645) som følge af lov- og cirkulæreprogrammet. Det samlede beløb på 196.000 kr. finansieret via kassebeholdningen, da Syddjurs Kommunes bloktilskud i 2019 er reguleret herefter,
  3. der gives en budgetneutral tillægsbevilling på netto 864.000 kr. til bevilling Administrativ organisation (10.645). Beløbet finansieres via en negativ tillægsbevilling til bevilling Sundhed og Omsorg (12.532) på 1.664.000 kr. og en positiv tillægsbevilling til Tilbud til voksne med særlige behov (12.538) på 800.000 kr. under Udvalget for sundhed, ældre og social.
 • Beslutning i Byrådet den 27-11-2019

  Byrådet godkender, at

  1. budgetopfølgningen tages til efterretning,
  2. der gives en tillægsbevilling på 75.000 kr. i 2019 til bevilling Politik og erhverv (10.642) samt en tillægsbevilling på 121.000 kr. i 2019 til bevilling Administrativ organisation (10.645) som følge af lov- og cirkulæreprogrammet. Det samlede beløb på 196.000 kr. finansieret via kassebeholdningen, da Syddjurs Kommunes bloktilskud i 2019 er reguleret herefter,
  3. der gives en budgetneutral tillægsbevilling på netto 864.000 kr. til bevilling Administrativ organisation (10.645). Beløbet finansieres via en negativ tillægsbevilling til bevilling Sundhed og Omsorg (12.532) på 1.664.000 kr. og en positiv tillægsbevilling til Tilbud til voksne med særlige behov (12.538) på 800.000 kr. under Udvalget for sundhed, ældre og social.
Show video
Punkt 441 Budgetopfølgning per 30. september 2019. Økonomiudvalget - anlæg
 • Resumé

  Sagen er Økonomiudvalgets bidrag til den strategiske økonomirapportering, der videresendes til Byrådet. Rapporteringen sker på baggrund af forbruget den 30. september 2019.

  For Økonomiudvalgets område forventes samlet set nettoindtægter på 24,2 mio. kr. i 2019. Det korrigerede budget er på netto 17,5 mio. kr. i indtægter.

  Der søges en negativ tillægsbevilling på 7,4 mio. kr. til køb af en ejendom, som udskydes til 2020. Beløbet indgår i Direktionens oplæg til anlægsbudget for 2020-2023.

  Der søges endvidere om flytning af rådighedsbeløb, der netto giver nul. Det drejer sig om beløb, der flyttes fra grundsalgspuljen til de enkelte udstykninger (indtægter og udgifter). Derudover søges anlægsbevillinger (indtægter og udgifter) på netto -12,5 mio. kr. i indtægter.

 • Sagsfremstilling

  Politik og erhverv – bevilling 10.642

  I forhold til det korrigerede budget inklusiv overførsler forventes samlet set en mindreudgift på 1,6 mio. kr. for de to bredbåndsprojekter Medfinansiering af statslig bredbåndspulje og Udbredelse af bredbånd og mobildækning. Beløbet forventes overført til 2020.

  Jordforsyning – køb og salg – bevilling 10.022

  For bevillingen er der et samlet korrigeret nettobudget på 32,1 mio. kr. i indtægter. Beløbet består af både indtægter og udgifter. Det korrigerede indtægtsbudget for salg af grunde med videre er på i alt netto 40,6 mio. kr. Der er ved udgangen af september måned realiseret indtægter for netto 32,8 mio. kr. og indgået købsaftaler for yderligere 4,8 mio. kr. Der er færdigbyggemodnet yderligere en etape grunde i Hornslet, som udbydes til salg, når etape 1 er solgt. På nuværende tidspunkt skønnes det, at de samlede indtægter i 2019 bliver i niveau med det korrigerede indtægtsbudget på 40,6 mio. kr.

  Der er et samlet korrigeret budget til køb af jord med videre på 8,5 mio. kr., hvor 0,8 mio. kr. forventes overført til 2020.

  Tillægsbevilling:

  Der søges i denne budgetopfølgning om flytning af rådighedsbeløb (indtægter/udgifter) til de enkelte udstykninger, som netto giver nul. Der søges ligeledes om tillæg til anlægsbevillinger på netto -12,5 mio. kr. i indtægter. Ændring af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger fremgår af vedlagte bilag.

  Ejendomme – køb og salg – bevilling 10.025

  Der er i det vedtagne budget for 2019 ikke afsat beløb til køb og salg af ejendomme. Det korrigerede budget i 2019 udgør netto 7,6 mio. kr. bestående af et samlet udgiftsbudget til køb af ejendomme på 10,6 mio. kr. samt et indtægtsbudget på 3,0 mio. kr.

  Der forventes anvendt 3,2 mio. kr. til køb af ejendomme. Til budget 2020 indgår det i Direktionens oplæg til anlægsbudget 2020-2023, at udgiften til køb af en ejendom på 7,4 mio. kr. udskydes til 2020. Der søges derfor en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 7,4 mio. kr. i 2019, da beløbet i stedet er optaget på investeringsoversigten for 2020-2023. Anlægsbevillingen er uændret.

  Et indtægtsbudget på 3,0 mio. kr. forventes overført til 2020.

  Tillægsbevilling:

  Der søges en negativ tillægsbevilling på 7,4 mio. kr. til anlægsprojektet ”Køb af 3 ejendomme Ågårdsvejen i Hornslet”, som udskydes til 2020. Beløbet indgår i Direktionens oplæg til anlægsbudget for 2020-2023. Den negative tillægsbevilling skal derfor kun gives under forudsætning af, at beløbet indgår i det vedtagne anlægsbudget for 2020.

  Byrådet godkendte den 30. oktober 2019 en sag som bevirker en tillægsbevilling til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 2,3 mio. kr. i 2019. Beløbet er ikke indregnet i denne budgetopfølgning, idet sagens bilag er dannet før den politiske vedtagelse af sagen.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Ansøgning om rådighedsbeløb

  Rådighedsbeløb

  (Hele 1.000 kr. )

  Oprindeligt
  budget

  Korrigeret
  budget

  Forbrug pr. 30.09.19

  Forventet forbrug 2019

  Afvigelse i.f.t. opr. budget

  Afvigelse i.f.t. korr. budget

  Ansøgning om tillægs- bevilling

  10 –

  Anlæg

  Økonomiudvalget

  -28.779

  -17.479

  -21.443

  -24.228

  4.551

  -6.749

  -7.440

  10.642

  Politik og erhverv

  1.021

  6.864

  5.233

  5.304

  4.283

  -1.560

  0

  10.022

  Jordforsyning - køb og salg

  -30.000

  -32.148

  -26.841

  -32.898

  -2.898

  -750

  0

  10.025

  Ejendomme - køb og salg

  0

  7.618

  38

  3.178

  3.178

  -4.440

  -7.440

  10.058

  Redningsberedskab

  200

  188

  127

  188

  -12

  0

  0

  Ansøgning om anlægsbevillinger

  Anlægsbevilling (hele 1.000 kr.)

  Forventet forbrug i2019 og udgifter i tidligere år

  Korrigeret
  anlægs- bevilling

  Afvigelse i.f.t. korr. anlægs- bevilling

  Ansøgning om anlægs- bevilling

  10 –

  Anlæg

  Økonomiudvalget

  -112.087

  -91.824

  -20.263

  -12.494

  10.642

  Politik og erhverv

  13.946

  16.526

  -2.580

  0

  10.022

  Jordforsyning - køb og salg

  -142.046

  -128.804

  -13.242

  -12.494

  10.025

  Ejendomme - køb og salg

  14.613

  19.054

  -4.441

  10.058

  Redningsberedskab

  1.400

  1.400

  0

  0

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller via Direktionen til Økonomiudvalget og Byrådet, at

  1. budgetopfølgningen på anlæg tages til efterretning,
  2. der godkendes rådighedsbeløb (indtægter/udgifter) til de enkelte udstykninger under Jordforsyning (10.022), som netto giver nul og som det fremgår af vedlagte bilag,
  3. der godkendes anlægsbevillinger (indtægter/udgifter) på netto -12.494.000 kr. i indtægter som det fremgår af vedlagte bilag,
  4. der gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2019 på 7.440.000 kr. til køb af en ejendom. Bevillingen forudsætter, at beløbet indgår i det vedtagne anlægsbudget for 2020. Beløbet tilføres kassebeholdningen i 2019.
 • Beslutning i Direktionsmøde den 11-11-2019

  Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

  1. budgetopfølgningen på anlæg tages til efterretning,
  2. der godkendes rådighedsbeløb (indtægter/udgifter) til de enkelte udstykninger under Jordforsyning (10.022), som netto giver nul og som det fremgår af vedlagte bilag,
  3. der godkendes anlægsbevillinger (indtægter/udgifter) på netto -12.494.000 kr. i indtægter som det fremgår af vedlagte bilag,

  For så vidt angår indstillingens punkt 4 håndteres dette i stedet i forbindelse med overførselssagen som en del af regnskab 2019.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 20-11-2019

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at

  1. budgetopfølgningen på anlæg tages til efterretning,
  2. der godkendes rådighedsbeløb (indtægter/udgifter) til de enkelte udstykninger under Jordforsyning (10.022), som netto giver nul og som det fremgår af vedlagte bilag,
  3. der godkendes anlægsbevillinger (indtægter/udgifter) på netto -12.494.000 kr. i indtægter som det fremgår af vedlagte bilag.
 • Beslutning i Byrådet den 27-11-2019

  Byrådet godkender,

  1. at budgetopfølgningen på anlæg tages til efterretning,
  2. rådighedsbeløb (indtægter/udgifter) til de enkelte udstykninger under Jordforsyning (10.022), som netto giver nul og som det fremgår af vedlagte bilag,
  3. anlægsbevillinger (indtægter/udgifter) på netto -12.494.000 kr. i indtægter som det fremgår af vedlagte bilag.
Show video
Punkt 442 Budgetopfølgning per 30. september 2019 - Udvalget for natur, teknik og miljø - drift
 • Resumé

  Sagen er Udvalget for natur, teknik og miljøs bidrag til den strategiske økonomirapportering, der videresendes til Økonomiudvalg og Byråd. Rapporteringen sker på baggrund af forbruget den 30. september 2019. Med sagen følger rapportering på strategiske mål for Udvalget for natur, teknik og miljø til orientering.

 • Sagsfremstilling

  Som årsresultat forventes en merudgift på 4,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget uden overførsler inden for Udvalget for natur, teknik og miljø. Fra 2018 er overført en nettoopsparing på 1,0 mio. kr. Samlet forventes en merudgift på 3,5 mio. kr.

  Vintertjenestens andel af den samlede forventede merudgift forventes at blive cirka 3 mio. kr.

  Vej og parkvæsen - bevilling 14.228

  Bevillingen omhandler Vej- og ejendomsservice (materielgården), vejvedligeholdelse, belægninger, grønne områder, vintertjeneste og vejafvandingsbidrag med videre.

  Som årsresultat forventes en merudgift på 1,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget uden overførsler, men da området har overført en gæld på vejbelægning på 0,8 mio. kr. fra 2018 vil de samlede merudgifter udgøre 1,8 mio. kr. Merudgifterne skyldes vintertjeneste og vejafvandingsbidrag på samlet 3,5 mio. kr., som dog nedbringes af en mindreudgift på 1,7 mio. kr. på vejvedligeholdelse.

  Hvis udgifterne til vintertjeneste i år, når samme niveau som tidligere år vil merudgifterne hertil blive 2 til 3 mio. kr. Det skyldes, at det afsatte budget til vintertjeneste igennem de sidste mange år ikke har svaret til de gennemsnitlige udgifter ved at efterleve det politisk fastsatte serviceniveau. Der forventes endvidere en merudgift på vejafvandingsbidrag i 2019 på ca. 0,5 mio. kr., hvor Syddjurs Kommune skal afregne 6 procent af afholdte anlægsudgifter til kloakering til Syddjurs Spildevand. Begge områder er friholdt for overførsel.

  Kollektiv trafik og havne - bevilling 14.232

  Bevillingen omfatter al kollektiv trafik, herunder skolekørsel på åbne skolebusruter, visiteret handicapkørsel og flexture med videre.

  Som årsresultat forventes balance og et restbudget på nul.

  Udgifterne i 2019 er baseret på aconto afregninger for 2019, afregning for ny trafikplan samt efterregulering for 2017, der afregnes i 2019. Området er friholdt for overførsel.

  De ikke-finansielle mål vedrørende udviklingen i antal flexture (nummer 3) viser en faldende tendens i brugen af flexture i perioden januar til august 2019 i forhold til januar til august 2018. Der er et fald på 5,9 %.

  Natur og miljø - bevilling 14.052

  Bevillingen omhandler grundvandsbeskyttelse, vandløb, skadedyrsbekæmpelse, miljøbeskyttelse og diverse naturforvaltningsprojekter med videre.

  Som årsresultat forventes en merudgift på 1,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget uden overførsler, men da området har overført en opsparing på primært grundvandsbeskyttelse på 3,3 mio. kr. fra 2018 vil der være et ubrugt restbudget ved årets slutning på 2,3 mio. kr.

  De 2,3 mio. kr. opsparet til grundvandsbeskyttelse er finansieret af opsparede gebyrmidler, og skal anvendes inden for området til blandt andet udarbejdelse af indsatsplaner, der beskriver mål og midler til at beskytte grundvandet. Denne opgave blev påbegyndt i 2018 og fortsætter i 2019 og 2020. I år forventes anvendt 0,7 mio. kr. til blandt andet ekstern bistand, og resten af opsparingen vil blive anvendt i efterfølgende år.

  Tillægsbevilling

  Der søges en tillægsbevilling på 0,125 mio. kr. som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for 2019. Det vedrører primært etablering af vandråd og ændring af kystbeskyttelsesloven. Beløbet finansieres via kassebeholdningen, da Syddjurs Kommunes bloktilskud i 2019 er reguleret herefter.

  Ejendomme – bevilling 14.025

  Bevillingen omhandler stort set samtlige bygninger på alle udvalgsområder. Bevillingen afholder alle udgifter til bygningsdrift og drift af større tekniske anlæg, vedligeholdelse af udenomsarealer, energiforbrug, energistyring samt lejeindtægter af udlejningsejendomme.

  Den fælles ejendomsenhed er etableret med virkning fra 1. januar 2019. Der er forudsat et rationale på 1,8 mio. kr. i 2018, 4,8 mio. kr. i 2019 og 6,6 mio. kr. i efterfølgende år. Det samlede budget er på cirka 68 mio. kr. og svarer til en gennemsnitligkvadratmeterpris på under 400 kr., hvilket er relativt lavt sammenlignet med andre kommuner

  Som årsresultat forventes en merudgift på 2,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget uden overførsler.

  Området har fået overført en opsparing på 0,15 mio. kr. fra 2018 samt den manglende udmøntning af rationale fra 2018 på 1,8 mio. kr., svarende til en samlet gæld på 1,7 mio. kr. De samlede merudgifter i 2019 skønnes derfor til 4,0 mio. kr. i forhold til budgettet korrigeret for den overførte gæld. Merudgiften på 4,0 mio. kr. overføres til 2020. Det vurderes, at gælden kan afvikles i årene 2020 til 2024.

  Det kan således konstateres, at det ikke er muligt - så hurtigt efter idriftsættelsen af den fælles ejendomsenhed – at opnå den forudsatte besparelse på i alt 6,6 mio. kr.

  Det har som udgangspunkt været skønnet, at de forventede besparelser ville fordele sig med cirka 50 procent som følge af mere effektiv drift, og 50 procent som følge af en reduktion af bygningsmassen. De største udgifter ligger på teknisk service ogrengøring med i alt cirka 35 mio. kr. Forudsætningerne for de forventede besparelse på driftsområdet var en optimering af intern service og arbejdsgange på tværs af institutioner og områder, færre håndværkerudgifter, identificering, organisering og nyt udbud af alle serviceaftaler.

  For at sikre, at projektet kom godt igang og forsat har god opbakning fra alle parter blev der fra idriftsættelsen per 1. januar 2019 fokuseret meget på sikker drift. Arbejdet med at skabe overblik og få organiseret driften med det forventede rationale til følge har vist sig noget mere omfattende end først antaget, og det stod derfor klart ved halvårsregnskabet, at det ville bliver overordentligt vanskeligt at nå de forventede besparelse i 2019. Det forventes, at disse mål kan indhentes i løbet af en årrække.

  Det har ligeledes ikke været muligt at opnå det forventede mål i forhold til reduktion af bygningsmassen. Der er endnu ikke sket salg/afvikling af bygninger i det omfang, der var forudsat. Det forventes dog, at der i de kommende år vil ske udfasninger af flere kommunale bygninger, sådan at reduktionen sandsynligvis nås.

  Det strategiske mål vedrørende bygningsmassen/arealoptimering er trukket fra Bygnings- og Boligregistret (BBR). Der er de seneste et til to år lagt mange kræfter i at opmåle og kvalificerer BBR-data på kommunens bygninger. Disse data betragtes derfor som de bedste og det mest rigtige udgangspunkt for opfølgning på det strategiske mål for løbende opgørelse af Syddjurs Kommunes samlede bygningsmasse. De anvendte BBR-data er en opgørelse af bruttoarealer fordelt på henholdsvis bolig og erhverv. Opgørelsen vil løbende blive justeret i forbindelse med tilgang eller afgang af bygninger eller delarealer. Byens Hus i Rønde og Frejasvænge i Kolind indgår endnu ikke i registreringen.

  Administrativ organisation (byggeri og Landbrug) – bevilling 10.645

  Aftalen mellem regeringen og KL om servicemål på sagsbehandlingstider for byggesager overholdes fortsat.

  Det interne strategiske mål vedrørende korte sagsbehandlingstider om byggetilladelser når ikke målopfyldelse på nuværende tidspunkt. Der skyldes primært nye skærpede regler om dokumentationskrav i bygningsreglementet samt oplæring af nye medarbejdere. Afdelingen bruger en del ressourcer på telefonisk vejledning i forhold til det nye reglement, og der arbejdes på ny information på hjemmesiden. Der forventes målopfyldelse i forhold til det strategiske mål om sagsbehandlingstider indenfor det næste halve år.

  Det strategiske mål vedrørende høj kundetilfredshed med byggesagsbehandlingen opfyldes. Målingen ligger i samtlige måneder mellem 4 (tilfredsstillende) og 5 (meget tilfredsstillende).

  Det strategiske mål vedrørende sagsbehandlingstider for landbrugsgodkendelser viser et betydeligt fald siden 2014. Den positive udvikling forventes opretholdt, og aftalen mellem Regeringen og KL om servicemål på sagsbehandlingstider for miljøgodkendelser overholdes dermed.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Hele 1.000 kr.

  Oprindeligt
  budget

  Korrigeret budget

  (uden overførsler)

  Forventet regnskab

  Afvigelse ift. korrigeret Budget (uden overførsler)

  Overførsel fra tidligere år

  Rest budget (inkl. overførsler til kommende år)

  Ansøgning om tillægs- bevilling 2019

  14 – Drift

  Udvalget for natur, teknik og miljø

  147.897

  148.438

  152.907

  4.470

  970

  -3.500

  125

  14228

  Vej og parkvæsen

  48.025

  48.060

  49.077

  1.017

  -783

  -1.800

  0

  14232

  Kollektiv trafik og havne

  20.765

  19.965

  20.075

  110

  110

  0

  0

  14052

  Natur og miljø

  10.861

  10.861

  11.892

  1.030

  3.330

  2.300

  125

  14025

  Ejendomme

  68.245

  69.551

  71.863

  2.312

  -1.688

  -4.000

  0

  For at sikre størst mulig budgetoverholdelse inden for Udvalget for natur, teknik og miljøs samlede område vil der blandt andet på vejområdet (bevilling 14.228 - vej og parkvæsen) være en tilbageholdenhed resten af året og udskydelse af en række udgifter til næste år for at finansiere en merudgift på ejendomme (bevilling 14.025). Det vil medføre, at der på bevilling 14.228 forventes en mindreudgift på over 3 %, når der ses bort fra områder friholdt for overførsel. Der søges derfor om dispensation af 3 % reglen i 2019, sådan at det fulde restbudget overføres til 2020.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller via Direktionen til Udvalget for natur, teknik og miljø, Økonomiudvalg og Byråd, at

  1. budgetopfølgningen tages til efterretning.
  2. de iværksatte initiativer til at sikre størst mulig budgetoverholdelse følges med skærpet opmærksomhed.
  3. der søges en tillægsbevilling på 125.000 kr. vedr. lov- og cirkulæreprogrammet til bevilling 14.052 (Natur og Miljø). Beløbet finansieres via af kassebeholdningen, da kommunens bloktilskud i 2019 er reguleret herefter.
  4. der dispenseres for 3 %-reglen til regnskab 2019 på Udvalget for natur, teknik og miljøs enkelte bevillingsområde.
 • Beslutning i Direktionsmøde den 29-10-2019

  Direktionen indstiller til Udvalget for natur, teknik og miljø, Økonomiudvalg og Byråd, at

  1. budgetopfølgningen tages til efterretning.
  2. de iværksatte initiativer til at sikre størst mulig budgetoverholdelse følges med skærpet opmærksomhed.
  3. der søges en tillægsbevilling på 125.000 kr. vedr. lov- og cirkulæreprogrammet til bevilling 14.052 (Natur og Miljø). Beløbet finansieres via af kassebeholdningen, da kommunens bloktilskud i 2019 er reguleret herefter.
  4. der dispenseres for 3% reglen til regnskab 2019 på udvalgets enkelte bevillingsområde.
 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 05-11-2019

  Udvalget for natur, teknik og miljø indstiller til Økonomiudvalget og Byrådets godkendelse, at

  1. budgetopfølgningen tages til efterretning.
  2. de iværksatte initiativer til at sikre størst mulig budgetoverholdelse følges med skærpet opmærksomhed.
  3. der søges en tillægsbevilling på 125.000 kr. vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet til bevilling 14.052 (Natur og Miljø). Beløbet finansieres via af kassebeholdningen, da Syddjurs Kommunes bloktilskud i 2019 er reguleret herefter.
  4. der dispenseres for 3%-reglen til regnskab 2019 på Udvalget for natur, teknik og miljøs enkelte bevillingsområde.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 20-11-2019

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådets godkendelse, at

  1. budgetopfølgningen tages til efterretning.
  2. de iværksatte initiativer til at sikre størst mulig budgetoverholdelse følges med skærpet opmærksomhed.
  3. der søges en tillægsbevilling på 125.000 kr. vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet til bevilling 14.052 (Natur og Miljø). Beløbet finansieres via af kassebeholdningen, da Syddjurs Kommunes bloktilskud i 2019 er reguleret herefter.
  4. der dispenseres for 3%-reglen til regnskab 2019 på Udvalget for natur, teknik og miljøs enkelte bevillingsområde.
 • Beslutning i Byrådet den 27-11-2019

  Byrådet godkender, at

  1. budgetopfølgningen tages til efterretning.
  2. de iværksatte initiativer til at sikre størst mulig budgetoverholdelse følges med skærpet opmærksomhed.
  3. der gives tillægsbevilling på 125.000 kr. vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet til bevilling 14.052 (Natur og Miljø). Beløbet finansieres via af kassebeholdningen, da Syddjurs Kommunes bloktilskud i 2019 er reguleret herefter.
  4. der dispenseres for 3%-reglen til regnskab 2019 på Udvalget for natur, teknik og miljøs enkelte bevillingsområde.
Show video
Punkt 443 Budgetopfølgning per 30. september 2019 - Udvalget for natur, teknik og miljø - anlæg
 • Resumé

  Sagen er udvalgets bidrag til den strategiske økonomirapportering, der samles til Økonomiudvalg og Byråd. Rapporteringen sker på baggrund af forbruget den 30. september 2019.

  De samlede udgifter til anlæg på Udvalget for natur, teknik og miljø forventes at udgøre 100 mio. kr. i 2019. I forhold til et korrigeret budget på 122 mio. kr. forventes en mindreudgift på 23 mio. kr. Af dette beløbet forventes 16 mio. kr. overført til 2020.

  Der søges en negativ tillægsbevilling på 5,96 mio. kr. til to anlægsprojekter, som udskydes til 2020. Disse indgår i Direktionens oplæg til anlægsbudget for 2020-2023.

  Der søges endvidere om flytning af rådighedsbeløb og anlægsbevilling mellem en række anlægsprojekter på byggemodningsområdet. Flytningen giver nul.

 • Sagsfremstilling

  Anlægsprojekterne omhandler primært cykelstier, veje, stationsanlæg vedrørende letbane, vejbelysning, trafiksikkerhed, bygningsrenovering på ejendomme samt byggemodning.

  De samlede udgifter på anlæg forventes at udgøre 100 mio. kr. i 2019. I forhold til et korrigeret budget på 122 mio. kr. forventes en mindreudgift på 18 mio. kr. Af dette beløb forventes 16 mio. kr. overført til 2020.

  I korrigeret budget indgår et overførselsbeløb for 2018 på 50,6 mio. kr. og en tillægsbevilling til ombygning af Sundhedshuset til ambulancebase på 1,3 mio. kr.

  Hovedparten af anlægsprojekterne forventes på nuværende tidspunkt gennemføres som planlagt, men der kan være mindre forskydninger i nogle af projekternes afvikling. I 2019 afholdes hovedparten af udgifterne til Nord/Sydvejen etape 1 på 34 mio. kr. Desuden gennemføres seks cykel-stiprojekter på 12 mio. kr., hvoraf tre forventes afsluttet i 2019. Der er stadig god fremdrift på byggemodningsområdet, hvor der forventes anvendt cirka 23 mio. kr. i 2019.

  Det er primært Nord/Sydvejen etape 1 og Ny Salthal i Rønde mindreudgiften omhandler.

  Tillægsbevilling

  Der søges en negativ tillægsbevilling på 5,96 mio. kr. vedrørende anlægsprojekt ”relaterede anlæg i tilknytning til letbane” og ”tilslutning af Hornslet ruter 15 og 587”, som udskydes til 2020. Disse to anlæg indgår i Direktionens oplæg til anlægsbudget for 2020-2023. Tillægsbevillingen skal derfor kun gives under forudsætning af, at anlæggene indgår i det vedtagne anlægsbudget for 2020.

  Der søges om flytning af rådighedsbeløb og anlægsbevilling fra byggemodningspuljen på 12 mio. kr. til en række udstykninger i blandt andet Hornslet, Rønde og Mørke, som det fremgår af oversigten til dagsordenssagen. Der søges endvidere om flytning af rådighedsbeløb i 2019 på 0,3 mio. kr. og anlægsbevilling fra anlægsprojekt ”Cykelsti Koed og Ryomgård – fortsættelse”, hvor der forventes en mindreudgift til anlægsprojektet ”Ågårdsvejen i Hornslet”, som har en merudgift. Flytningerne giver nul.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Rådighedsbeløb

  (hele 1.000 kr.)

  Oprindeligt
  budget

  Korrigeret budget

  Forbrug
  30.09.19

  Forventet regnskab

  Afvigelse
  ift. oprindeligt
  budget

  Afvigelse
  ift. korrigeret
  budget

  Ansøg-

  ning om tillægs- bevilling

  14 - Anlæg

  Udvalget for natur, teknik og miljø

  69.741

  122.164

  63.868

  99.603

  29.862

  -22.561

  -5.960

  14228

  Vej og parkvæsen

  46.414

  84.712

  37.755

  62.852

  16.438

  -21.860

  -5.960

  14232

  Kollektiv trafik og havne

  1.000

  1.355

  50

  255

  -745

  -1.100

  0

  14022

  Jordforsyning –byggemodning

  12.000

  22.801

  17.510

  22.801

  10.801

  0

  0

  14052

  Natur og miljø

  827

  1.781

  525

  580

  -247

  -1.200

  0

  14025

  Ejendomme

  9.500

  11.516

  8.029

  13.115

  3.615

  1.600

  0

  Anlægsbevilling (Hele 1.000 kr.)

  Forventet forbrug ultimo

  Korrigeret anlægs- bevilling

  Afvigelse
  i.f.t. korr.
  anlægs-bevilling

  Ansøgning om anlægs-bevilling

  14

  Anlæg

  Udvalget for natur, teknik og miljø

  236.549

  262.790

  -26.241

  0

  14228

  Vej og parkvæsen

  108.444

  131.503

  -23.059

  0

  14232

  Kollektiv trafik og havne

  400

  1.500

  -1.100

  0

  14022

  Jordforsyning

  104.670

  104.670

  1

  0

  14052

  Natur og miljø

  1.246

  4.927

  -3.681

  0

  14025

  Ejendomme

  21.789

  20.190

  1.599

  0

 • Indstilling

  Direktøren indstiller via Direktionen til Udvalget for natur, teknik og miljø, Økonomiudvalget og Byråd at,

  1. budgetopfølgningen på anlæg tages til efterretning,
  2. der søges flytning af rådighedsbeløb og anlægsbevilling, som det fremgår af vedlagte bilag.
  3. der gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2019 på 5,96 mio. kr. som anført i tabellen under økonomiske konsekvenser. Tillægsbevillingen forudsætter, at anlægsprojekterne indgår i det vedtagne anlægsbudget for 2020. Beløbet tilføres kassebeholdningen i 2019.
 • Beslutning i Direktionsmøde den 29-10-2019

  Direktionen indstiller til Udvalget for natur, teknik og miljø, Økonomiudvalget og Byråd, at

  1. budgetopfølgningen på anlæg tages til efterretning,
  2. der søges flytning af rådighedsbeløb og anlægsbevilling, som det fremgår af vedlagte bilag.

  For så vidt angår indstillingens punkt 3 håndteres dette i stedet i forbindelse med overførselssagen som en del af regnskab 2019.

 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 05-11-2019

  Udvalget for natur, teknik og miljø indstiller til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse, at

  1. budgetopfølgningen på anlæg tages til efterretning.
  2. der søges flytning af rådighedsbeløb og anlægsbevilling, som det fremgår af vedlagte bilag.
 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 20-11-2019

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådets godkendelse, at

  1. budgetopfølgningen på anlæg tages til efterretning,
  2. der søges flytning af rådighedsbeløb og anlægsbevilling, som det fremgår af vedlagte bilag.
 • Beslutning i Byrådet den 27-11-2019

  Byrådets godkender,

  1. at budgetopfølgningen på anlæg tages til efterretning,
  2. flytning af rådighedsbeløb og anlægsbevilling, som det fremgår af vedlagte bilag.
Show video
Punkt 444 Budgetopfølgning per 30. september 2019 - Udvalget for plan, udvikling og kultur - drift
 • Resumé

  Sagen er bidrag fra Udvalget for plan, udvikling og kultur til den strategiske økonomirapportering, der videresendes til Økonomiudvalg og Byråd. Rapporteringen sker på baggrund af forbruget den 30. september 2019. Med sagen følger rapportering på strategiske mål for Udvalget for plan, udvikling og kultur.

 • Sagsfremstilling

  Som årsresultat forventes en mindreudgift på 0,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget uden overførsler. Fra 2018 er overført en opsparing på 1,0 mio. kr. Samlet forventes et ubrugt restbudget på 1,7 mio. kr. ved årets udgang.

  Det ubrugte restbudget vedrører Landsbypuljen/Bosætningspuljen, biblioteket, Aprilfestivalen og Folkeoplysningsområdet.

  Plan og udvikling – bevilling 15.645

  Bevillingen omhandler planlægning i forhold til blandt andet kommuneplanlægning, udvikling i yderområder-/landdistrikter, Udviklingspuljen og Landsbypuljen/Bosætningspuljen.

  Som årsresultat forventes en merudgift på 0,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget uden overførsler. Fra 2018 er overført en opsparing på 1,1 mio. kr. Det medfører et samlet ubrugt restbudget på 0,35 mio. kr. ved årets udgang.

  Landsbypuljen/Bosætningspuljen er et af de nye tiltag, som blev iværksat sidste år på området. Der er i 2019 et overførselsbeløb for 2018, som skyldes, at rammerne og udmøntningen af puljen først blev igangsat sidst på året i 2018. Der er løbende ansøgningsfrist til puljen, og der en række projekter i gang, ligesom der efter beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur ekstraordinært er bevilget penge til en række microprojekter. Det er vanskeligt at skønne om puljen anvendes fuldt ud, men indtil videre regnes med en overførsel på 0,5 mio. kr. til 2020.

  Der er pres på planområdet, hvor der forventes merudgifter på cirka 0,15 mio. kr. i 2019. Udgifterne skyldes nødvendige udgifter til planlægning ved bl.a. byggemodning.

  Tillægsbevilling

  Der søges en tillægsbevilling på 0,05 mio. kr. som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for 2019. Det vedrører primært nye opgaver med strategisk planlægning samt retningslinjer for landsbyer i kommuneplanen. Beløbet finansieres via kassebeholdningen, da kommunes bloktilskud i 2019 er reguleret herefter.

  Biblioteker – bevilling 15.332

  Som årsresultat forventes en mindreudgift på 0,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget uden overførsler. Fra 2018 er overført en opsparing på 0,2 mio. kr. Det medfører et samlet ubrugt restbudget på 0,4 mio. kr. ved årets udgang.

  Der er fastsat to strategiske mål på biblioteksområdet. Der er et mål om, at opnå flere besøgende på kommunens biblioteker inklusiv arrangementer udenfor bibliotekernes nuværende fire huse. Der ses en stigning for januar-september 2019 på 11 % i forhold til samme periode i 2018. Årsagen er det fortsatte arbejde med at øge besøgstallet ved at udvikle de fysiske biblioteker som samlingspunkter- /mødesteder, samskabelse af kulturarrangementer blandt andet i landdistrikterne, øget synlighed med videre.

  Der er endvidere et mål om, at biblioteket skal ligge over landsgennemsnittet i Bibliometerscoren, der er en måling på bibliotekets værdi og effekt for brugerne. I 2019 ligger Syddjurs Bibliotek på 6,0, hvor landsgennemsnittet er 6,3. Bibliometerscoren i Syddjurs Kommune er steget fra 5,8i 2018 til 6,0 i 2019. Det nationale gennemsnit er ligeledes steget fra 6,1 i 2018 til 6,3 i 2019. Syddjurs Bibliotek er tilfreds med fremgangen, men har således ikke opnået målsætningen om, at scoren skal være lig – eller over – den nationale score. Da Bibliometerscoren er en opsummering af borgeren oplevelse af 15 forskellige områder på de fire biblioteker samt bogbussen, giver besvarelsen en god mulighed for at identificere og igangsætte et målrettet arbejde med forbedring.

  Kultur – bevilling 15.335

  Bevillingen omfatter museer, egnsteater, børneteater, Kulturpulje og Kulturskolen med videre.

  Som årsresultat forventes en mindreudgift på 1,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget uden overførsler. Fra 2018 er overført en gæld på 1,0 mio. kr. Det medfører et samlet ubrugt restbudget på 0,5 mio. kr. ultimo året.

  Statsrefusionen vedrørende Aprilfestivalen – som blev afviklet i 2018 – hjemtages i efteråret 2019. Der vil på et senere tidspunkt blive udarbejdet et konkret regnskab vedr. Aprilfestivalen. Som et led i Byrådets bevilling til festivalen blev det angivet, at en del af udgifterne skulle forsøges finansieret andetsteds ved salg af teaterpakker til andre kommuner. Det forventes, at de indkomne indtægter vil medføre en tilbageførsel til kassebeholdningen i størrelsesordenen knap 500.000 kr.

  Der er fra 2019 fastsat tre nye strategiske mål på Kultur- og fritidsområdet. Der vil en gang årligt blive lavet en tilfredshedsundersøgelse, der udsendes til et repræsentativt udsnit af kommunens borgere. Målingen vil blive lavet i november/december 2019, og indgå dermed i regnskabet for 2019.

  Folkeoplysning, fritid og natur – bevilling 15.338

  Bevillingen omfatter tilskud til de selvejende haller, fritidsfaciliteter, kommunal hal og svømmebade, de frivillige foreninger, voksenundervisning, naturformidling, frivilligt socialt arbejde med videre.

  Som årsresultat forventes en merudgift på 0,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget uden overførsler. Fra 2018 er overført en opsparing på 0,7 mio. kr. Det betyder, at det ubrugte restbudget forventes at udgøre 0,5 mio. kr. ultimo 2019.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Hele 1.000 kr.

  Oprindeligt
  budget

  Korrigeret budget (uden overførsler)

  Forventet regnskab

  Afvigelse ift. korrigeret

  budget (uden overførsler)

  Overførsel fra tidligere år

  Rest budget (inkl. Overførsler til kommende år)

  Ansøgning om tillægs-bevilling 2019

  15 – Drift

  Udvalget for plan, udvikling og kultur

  61.410

  61.766

  61.093

  -672

  1.028

  1.700

  50

  15645

  Plan og udvikling

  2.908

  3.188

  3.928

  740

  1.090

  350

  50

  15332

  Biblioteker

  14.600

  14.600

  14.422

  -178

  222

  400

  0

  15335

  Kultur

  18.090

  17.810

  16.317

  -1.494

  -994

  500

  0

  15338

  Folkeoplysning, fritid og natur

  25.812

  26.168

  26.427

  259

  709

  450

  0

 • Indstilling

  Direktøren indstiller via Direktionen til Udvalget for plan, udvikling og kultur, Økonomiudvalg og Byråd at

  1. budgetopfølgningen tages til efterretning,
  2. de iværksatte initiativer, til at sikre størst mulig budgetoverholdelse, følges med skærpet opmærksomhed.
  3. der søges en tillægsbevilling på 50.000 kr. vedr. lov- og cirkulæreprogrammet til bevilling 15.645 (plan og udvikling). Beløbet finansieres via af kassebeholdningen, da kommunens bloktilskud i 2019 er reguleret herefter.
 • Beslutning i Direktionsmøde den 29-10-2019

  Direktionen indstiller til Udvalget for plan, udvikling og kultur, Økonomiudvalg og Byråd at

  1. budgetopfølgningen tages til efterretning,
  2. de iværksatte initiativer, til at sikre størst mulig budgetoverholdelse, følges med skærpet opmærksomhed,
  3. der søges en tillægsbevilling på 50.000 kr. vedr. lov- og cirkulæreprogrammet til bevilling 15.645 (plan og udvikling). Beløbet finansieres via af kassebeholdningen, da kommunens bloktilskud i 2019 er reguleret herefter.
 • Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den 06-11-2019

  Udvalget for plan, udvikling og kultur indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at

  1. budgetopfølgningen tages til efterretning.
  2. de iværksatte initiativer, til at sikre størst mulig budgetoverholdelse, følges med skærpet opmærksomhed.
  3. der søges en tillægsbevilling på 50.000 kr. vedr. lov- og cirkulæreprogrammet til bevilling 15.645 (plan og udvikling). Beløbet finansieres via af kassebeholdningen, da kommunens bloktilskud i 2019 er reguleret herefter.
 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 20-11-2019

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at

  1. budgetopfølgningen tages til efterretning.
  2. de iværksatte initiativer, til at sikre størst mulig budgetoverholdelse, følges med skærpet opmærksomhed.
  3. der søges en tillægsbevilling på 50.000 kr. vedr. lov- og cirkulæreprogrammet til bevilling 15.645 (plan og udvikling). Beløbet finansieres via af kassebeholdningen, da kommunens bloktilskud i 2019 er reguleret herefter.
 • Beslutning i Byrådet den 27-11-2019

  Byrådet godkender, at

  1. budgetopfølgningen tages til efterretning.
  2. de iværksatte initiativer, til at sikre størst mulig budgetoverholdelse, følges med skærpet opmærksomhed.
  3. der gives tillægsbevilling på 50.000 kr. vedr. lov- og cirkulæreprogrammet til bevilling 15.645 (plan og udvikling). Beløbet finansieres via af kassebeholdningen, da kommunens bloktilskud i 2019 er reguleret herefter.
Show video
Punkt 445 Budgetopfølgning per 30. september 2019 - Udvalget for plan, udvikling og kultur - anlæg
 • Resumé

  Sagen er udvalgets bidrag til den strategiske økonomirapportering, der videresendes til Økonomiudvalg og Byråd. Rapporteringen sker på baggrund af forbruget den 30. september 2019.

  De samlede udgifter til anlæg på Udvalget for plan, udvikling og kultur forventes at udgøre 20 mio. kr. i 2019. I forhold til et korrigeret budget på 31 mio. kr. forventes en mindreudgift på 11 mio. kr. Af dette beløbet forventes 6 mio. kr. overført til 2020.

  Der søges en negativ tillægsbevilling på 4 mio. kr. til et anlægsprojekt, som udskydes til 2020. Anlægsprojektet indgår i direktionens oplæg til anlægsbudget for 2020-2023.

  Der søges endvidere om flytning af rådighedsbeløb og anlægsbevilling mellem to anlægsprojekter. Flytningen giver nul.

 • Sagsfremstilling

  Anlægsprojekterne omhandler primært bygningsfornyelse, områdefornyelse, digitale byportaler, udvikling i Ebeltoft, Maltfabrikken, idrætspulje og Mols i Udvikling

  De samlede udgifter til anlæg på Udvalget for plan, udvikling og kultur skønnes til 20,1 mio. kr. i 2019 set i forhold til et korrigeret budget på 30,7 mio. kr. I korrigeret budget indgår et overførselsbeløb for 2018 på 19,7 mio. kr. Hovedparten af udgifterne i 2019 vedrører Maltfabrikken.

  Der skønnes en mindreudgift i 2019 på 10,6 mio. kr., hvoraf 6,5 mio. kr. forventes overført til 2020 til videreførelse af projekterne. Det er primært digitale byportaler, landsbyfornyelsespuljen 2019, Områdefornyelse og Maltfabrikken overførslen omhandler.

  Tillægsbevilling

  Der søges en negativ tillægsbevilling på 4 mio. kr. til anlægsprojektet ”Idrætspuljen”, da beløbet udskydes til 2020. Beløbet i indgår i Direktionens oplæg til anlægsbudget for 2020-2023, og tillægsbevillingen skal derfor kun gives under forudsætning af, at anlægget indgår i det vedtagne anlægsbudget for 2020.

  Der søges om flytning af rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,13 mio. kr. fra ”bygningsfornyelse 2016 og 2017”, hvor der forventes en mindreudgift til ”Landsbyfornyelsespuljen 2016” til udnyttelse af den samlede ramme på puljen. Flytningen giver nul.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Rådighedsbeløb

  (hele 1.000 kr.)

  Oprinde-ligt
  budget

  Korrigeret budget

  Forbrug
  30.09.19

  Forventet regnskab

  Afvigelse
  ift. oprindeligt
  budget

  Afvigelse
  ift. korrigeret
  budget

  Ansøgning om tillægs- bevilling

  15 - Anlæg

  Udvalget for plan, udvikling og kultur

  11.055

  30.717

  17.306

  20.138

  9.083

  -10.579

  -4.000

  15025

  Byudvikling

  4.522

  6.163

  1.582

  1.284

  -3.238

  -4.879

  0

  15645

  Plan og udvikling

  171

  10

  171

  171

  0

  0

  15332

  Biblioteker

  2.033

  16.393

  13.656

  15.393

  13.360

  -1.000

  0

  15338

  Folkeoplysning, fritid og natur

  4.500

  7.990

  2.058

  3.290

  -1.210

  -4.700

  -4.000

  Anlægsbevilling (Hele 1.000 kr.)

  Forventet forbrug ultimo

  Korrigeret anlægs- bevilling

  Afvigelse
  i.f.t. korr.
  anlægs-bevilling

  Ansøgning om anlægs-bevilling

  15 - Anlæg

  Udvalget for plan, udvikling og kultur

  51.547

  64.143

  -12.596

  0

  15025

  Byudvikling

  11.250

  16.130

  -4.880

  0

  15645

  Plan og udvikling

  250

  250

  0

  0

  15332

  Biblioteker

  29.547

  30.563

  -1.016

  0

  15338

  Folkeoplysning, fritid og natur

  10.500

  17.200

  -6.700

  0

 • Indstilling

  Direktøren indstiller via Direktionen til Udvalget for plan, udvikling og kultur, Økonomiudvalg og Byråd at

  1. budgetopfølgningen på anlæg tages til efterretning,
  2. der søges flytning af rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 130.000 kr. mellem to anlægsprojekter, som det fremgår af vedlagte bilag.
  3. der gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2019 på 4 mio. kr. som anført i tabellen under økonomiske konsekvenser. Tillægsbevillingen forudsætter, at anlægsprojekterne indgår i det vedtagne anlægsbudget for 2020. Beløbet tilføres kassebeholdningen i 2019.
 • Beslutning i Direktionsmøde den 29-10-2019

  Direktionen indstiller til Udvalget for plan, udvikling og kultur, Økonomiudvalg og Byråd at

  1. budgetopfølgningen på anlæg tages til efterretning,
  2. der søges flytning af rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 130.000 kr. mellem to anlægsprojekter, som det fremgår af vedlagte bilag.

  For så vidt angår indstillingens punkt 3 håndteres dette i stedet i forbindelse med overførselssagen som en del af regnskab 2019.

 • Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den 06-11-2019

  Udvalget for plan, udvikling og kultur indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at

  1. budgetopfølgningen på anlæg tages til efterretning,
  2. der søges flytning af rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 130.000 kr. mellem to anlægsprojekter, som det fremgår af vedlagte bilag.
 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 20-11-2019

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at

  1. budgetopfølgningen på anlæg tages til efterretning,
  2. der søges flytning af rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 130.000 kr. mellem to anlægsprojekter, som det fremgår af vedlagte bilag.
 • Beslutning i Byrådet den 27-11-2019

  Byrådet godkender, at

  1. budgetopfølgningen på anlæg tages til efterretning,
  2. der bevilges flytning af rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 130.000 kr. mellem to anlægsprojekter, som det fremgår af vedlagte bilag.
Show video
Punkt 446 Budgetopfølgning per 30. september 2019 - Udvalget for erhverv og beskæftigelse - drift
 • Resumé

  Sagen er udvalgets bidrag til den strategiske økonomirapportering, der samles til Økonomiudvalg og Byråd. Rapporteringen sker på baggrund af forbruget den 30. september 2019. Med sagen følger rapportering på strategiske mål for Syddjurs Kommune.

  Der er budgetlagt meget ambitiøst på området og foretaget investeringer i samarbejde mellem social/familie og beskæftigelse som også skal bidrage til budgetoverholdelse

  Generelt ses der højere sagstal end forudsat i budgettet og derfor forventes en merudgift på 9-13 mio. kr. Der arbejdes intensivt med at optimere indsatsen, da en positiv udvikling er forudsat for at reducere den forventede merudgift.

 • Sagsfremstilling

  Der er udgiftspres på området på tværs af bevillinger. Skønnet for hele året ligger på linje med sidste budgetopfølgning. Dog forventes der aktuelt mindreudgifter for tilbud til udlændinge. Ved sidste budgetopfølgning blev der forventet en merudgift på 11-15 mio. kr. I denne budgetopfølgning forventes en merudgift på 9-13 mio. kr. Årsagen til den lidt forbedrede forventning til regnskabet skal findes under tilbud til udlændinge, hvor der ses en positiv udvikling.

  Siden seneste budgetopfølgning er der etableret en task-force på myndighedsområderne i jobcenteret. Task-force indsatsen er etableret indenfor den eksisterende ramme, idet dele af den langsigtede udviklingsplan er blevet udsat til foråret 2020. Implementering af forenklingsreformen fastholdes som udviklingsplan henover efteråret. Task-forcen blev igangsat den 1. september 2019 som et specialteam, der fokuserer på et omgående job- og/eller uddannelsesmatch. Særligt for sygedagpenge er den faglige indsats blevet styrket i forhold til beskæftigelseskravet i indgangen, forlængelse efter 22 uger, revurdering og på de længerevarende sager samt opretholdelse af effektive arbejdsgange og kontakt til arbejdsgivere.

  Tilbud til udlændinge – bevilling 16.546

  Tilbud til udlændige består af introduktionsprogram, introduktionsydelse, beboelse til udlændinge/flygtninge og repatriering.

  Der forventes en mindreudgift på 2,0 mio. kr. Dette skyldes det faldende antal ydelsesmodtagere og de afledte udgifter deraf. Blandt andet ses færre udgifter til aktivering og sprogskole og flere indtægter i form af resultattilskud, der udbetales fra staten, når borgere gennemfører sproguddannelse, går i ordinær uddannelse eller arbejde.

  Det strategiske mål (nummer 4) om, at der i gennemsnit må være 129 personer på integrationsydelse i 2019, forventes opfyldt. Det forventes, at der i gennemsnit vil være 99 integrationsydelsesmodtagere i 2019.

  Midlertidige ydelser – bevilling 16.557

  Midlertidige ydelser består af sygedagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, forsikrede ledige, ressourceforløb, jobafklaringsforløb og revalidering. Desuden dækker området over seniorjob, løntilskud til ledige og driftsudgifter til aktivering.

  Merudgifter forventes på dagpenge, sygedagpenge, jobafklaringsforløb, kontanthjælp og uddannelseshjælp. Til gengæld forventes der mindre-udgifter på ressourceforløb, revalidering. Til seniorjob og til løntilskud til ledige. Samlet forventes merudgifter på 7,0 mio. kr.

  Selvom den generelle ledighed er lav, ses der et større antal dagpengemodtagere end forudsat i budgettet. Der er ikke set det samme fald i antal henover foråret og sommeren som de seneste år.

  Det strategiske mål (nummer 7) om at antallet af langtidsledige A-dagpengemodtagere skal falde med 15 i 2019 er udfordret af det højere antal ydelsesmodtagere. Der arbejdes dog fortsat med tiltag som gør at der fortsat forventes målopfyldelse.

  I forhold til sidste budgetopfølgning ses der tendenser til en svag forbedring på sygedagpenge. Dette er med forventning om en hvis stigning henover vinteren, men også med forventning om at den etablerede task-force kan mindske denne. Det strategiske mål (nummer 6) om at der i 2019 skal være i gennemsnit 507 borgere på sygedagpenge forventes dog stadig ikke at kunne opnås.

  For kontanthjælp skal det bemærkes at der er lagt meget ambitiøse budgetforudsætninger. Det er lykkes at reducere antallet, men ikke i det tempo der er forudsat i budgettet. Det samlede resultat afhænger også af effekten af det det nye samarbejde ”styrket helhed” mellem social/familie og beskæftigelse. For uddannelseshjælp er der ikke set et fald i antal af borgere henover året som forudsat i budgettet. Den forudsatte merudgift afhænger af at det lykkes at reducere antallet af ydelsesmodtagere i 2. halvår, hvilket forventes, blandt andet på grund af afgang til FGU og andre uddannelser.

  Det strategiske mål (nummer 3), om at der i gennemsnit må være 255 kontanthjælpsmodtagere i 2019, er meget ambitiøst, og der forventes ikke målopfyldelse. I stedet forventes 295 kontanthjælpsmodtagere ved udgangen af året. Dette vil give et gennemsnit på 315 for hele året. Ligeledes forventes det strategiske mål (nummer 2) ej heller opfyldt. Der er forudsat 142 uddannelseshjælpsmodtagere i budgettet. Udviklingen tyder på, at der vil være 185 modtagere af uddannelseshjælp ved udgangen af året. Dette vil give et gennemsnit på 200 for hele året.

  Der er opnormeret med jobkonsulenter på de udfordrede områder for at styrke jobformidlingsindsatsen og matcharbejdet mellem virksomhed og borger yderligere. Desuden arbejdes der med en plan for at øge kommunale småjobs og fleksjobs.

  Permanente ydelser – bevilling 16.558

  De store udgifter på området er førtidspension, ledighedsydelse og fleksjob. Der kan iagttages et udgiftspres på førtidspension og ledighedsydelse, der ikke opvejes af mindreudgifter på fleksjob. Det samlede merudgift skønnes at blive 6,0 mio. kr.

  Der er udarbejdet en analyse der redegør for udvikling på førtidspension. Der er set en mindre stigning i antallet i 2019. Bag dette ligger at der er bevilget flere førtidspensioner efter ny ordning og at der er færre førtidspensionister efter gamle ordninger der er stoppet. Førtidspensionister efter ny ordning har en højere gennemsnitspris end de gamle da refusionen fra staten er mindre.

  Antallet af ledighedsydelsesmodtagere har fra starten af året været højt og det er ikke lykkes at reducere antallet henover året som forudsat i budgettet. Det strategiske mål (nummer 5) siger, at der må være 105 borgere på ledighedsydelse. Ultimo august var der i gennemsnit 130 ledighedsydelsesmodtagere, og der forventes ikke måloverholdelse, men der arbejdes målrettet med at nedbringe antallet af ydelsesmodtagere.

  Arbejdsmarkedsindsatser – bevilling 16.568

  De store udgifter på området er STU, UU og virksomhedsenheden. Desuden ligger erhvervsudvikling og erhvervsservice herunder. Der forventes budgetoverholdeles for denne bevilling.

  I det strategiske mål (nummer 1) fremgår det, at samarbejdsgraden mellem Jobcenter Syddjurs og virksomheder skal stige til mindst 28% i 2019. Her forventes der ikke målopfyldelse, idet der er et stærkt fokus på selvforsørgelse og ordinært arbejde, hvilket målingen ikke tager højde for.

  I det strategiske mål (nummer 8) fremgår det, at antallet af vejledte iværksættere og virksomheder skal som minimum være 110 ved udgangen af december 2019. Her forventes der målopfyldelse.

  I det strategiske mål (nummer 9) fremgår det, at antallet af deltagende virksomheder ved 360 graders dialog skal være mindst 50 ved udgangen af 2019. På trods af ændrede forudsætninger for opgaveløsningen, der har medført at der ikke er gennemført dialogmøder i 2. kvartal er der fortsat forventning om målopfyldelse.

  Udviklingen på alle bevillingsområder er afspejlet i budget 2020.

  Tillægsbevillinger

  Der søges en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. på baggrund af lov- og cirkulæreprogrammet for 2019. Beløbet finansieres via kassebeholdningen, da kommunens bloktilskud i 2019 er reguleret herefter. Tillægsbevillingen vedrører en teknisk regulering af kommunernes udgifter til FGU uddannelsen.

  Der søges en tillægsbevilling på 11,0 mio. kr. fordelt på Erhverv- og beskæftigelsesområdets bevillinger, hvilket fremgår af højre kolonne i skema under økonomi og organisatoriske konsekvenser finansieret af kassebeholdningen. Tillægsbevillingen søges på grund af den forventede merudgift i 2019.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Hele 1.000 kr.

  Oprindeligt
  budget

  Korrigeret budget

  Forventet regnskab

  Afvigelse i.f.t. Korr. Budget

  Overførsel fra tidligere år

  Rest budget (inkl. overførsler til kommende år)

  16 - Drift

  Udvalget for erhverv og beskæftigelse

  545.844

  537.600

  549.013

  11.413

  413

  -11.000

  16546

  Tilbud til udlændinge

  13.127

  10.427

  8.427

  -2.000

  0

  2.000

  16557

  Midlertidige ydelser

  239.114

  233.796

  240.796

  7.000

  0

  -7.000

  16558

  Permanente ydelser

  265.448

  265.448

  271.448

  6.000

  0

  -6.000

  16568

  Arbejdsmarkedsindsatser

  28.156

  27.930

  28.343

  413

  413

  0

 • Indstilling

  Direktøren indstiller via Direktionen til Udvalget for erhverv og beskæftigelse, Økonomiudvalget og Byrådet, at

  1. budgetopfølgningen tages til efterretning
  2. der gives en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. til Arbejdsmarkedsindsatser (bevilling 16.568) finansieret af kassebeholdningen
  3. der gives en tillægsbevilling på 11,0 mio. kr. jævnfør skema under økonomi og organisatoriske konsekvenser finansieret af kassebeholdningen.
 • Beslutning i Direktionsmøde den 29-10-2019

  Direktionen indstiller til Udvalget for erhverv og beskæftigelse, Økonomiudvalget og Byrådet, at

  1. budgetopfølgningen tages til efterretning.
  2. der gives en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. til Arbejdsmarkedsindsatser (bevilling 16.568) finansieret af kassebeholdningen.
  3. der gives en tillægsbevilling på 11,0 mio. kr. jævnfør skema under økonomi og organisatoriske konsekvenser finansieret af kassebeholdningen.
 • Beslutning i Udvalget for erhverv og beskæftigelse (EB) den 06-11-2019

  Udvalget for erhverv og beskæftigelse indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

  1. budgetopfølgningen tages til efterretning.
  2. der gives en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. til Arbejdsmarkedsindsatser (bevilling 16.568)finansieret af kassebeholdningen.
  3. der gives en tillægsbevilling på 11,0 mio. kr. jævnfør skema under økonomi og organisatoriskekonsekvenser finansieret af kassebeholdningen.

  Gunnar Sørensen (V) og Torben Therkildsen (V) kan ikke tiltræde indstillingens punkt 2 og 3.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 20-11-2019

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at

  1. budgetopfølgningen tages til efterretning.
  2. der gives en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. til Arbejdsmarkedsindsatser (bevilling 16.568) finansieret af kassebeholdningen.
  3. der gives en tillægsbevilling på 11,0 mio. kr. jævnfør skema under økonomi og organisatoriske konsekvenser finansieret af kassebeholdningen.

  Tommy Bøgehøj (C), Claus Wistoft (V) og Christoffer Pedersen (V) tager forbehold for

  for tillægsbevillinger til drift, der medfører likviditetstræk.

 • Beslutning i Byrådet den 27-11-2019

  Byrådet godkender, at

  1. budgetopfølgningen tages til efterretning.
  2. der gives tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. til Arbejdsmarkedsindsatser (bevilling 16.568) finansieret af kassebeholdningen.
  3. der gives tillægsbevilling på 11,0 mio. kr. jævnfør skema under økonomi og organisatoriske konsekvenser finansieret af kassebeholdningen.


  Forslaget blev godkendt med stemmerne 16 for og 10 stemmer hverken for eller imod.

  For stemte: Ole Bollesen (A), Laila Sortland (O), Per Dalgaard (O), Michael Mikkelsen (O), Michael Stegger Jensen (A), Jan Fischer (A), Ole S. Hansen (A), Michael Aakjær (A),Christian Haubuf (A), Niels Gyldenlund Mikkelsen (A), Kirstine Bille (F), Kim Lykke Jensen (F), MortenSiig Henriksen (F), Helle Røge (F), Jesper Yde Knudsen (Ø) og Mette Foged (Å).

  Imod stemte: Ingen

  Stemte hverken for eller imod: Claus Wistoft (V), Riber Hog Anthonsen (V), Else Marie Høgh (V),

  Christoffer Pedersen (V), Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V), Marianne Kirkegaard (V), Gunnar Sørensen

  (V), Torben Therkelsen (V), Jan Kjær Madsen (B) og Tommy Bøgehøj (C).

Show video
Punkt 447 Budgetopfølgning per 30. september 2019 - Udvalget for familie og institutioner - drift
 • Resumé

  Sagen er udvalgets bidrag til den strategiske økonomirapportering, der samles til Økonomiudvalg og Byråd. Rapporteringen sker på baggrund af forbruget den 30. september 2019. Med sagen følger rapportering på de strategiske mål for Syddjurs Kommune til orientering.

  Området vedrørende Børn, Unge og Familier er fortsat under et udgiftsmæssigt pres i 2019 og forventer fortsat merudgift i størrelsesorden 7-9 mio. kr. i 2019 i forhold til budgettet inklusiv den af byrådet besluttede overførsel på 1,25 mio. kr. fra konto 6 til konto 5 samt reduktion af udgifter til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste på 0,75 mio. kr.

  Børn og læring forventer en merudgift på Skoleområdet og en mindreudgift på dagtilbud i 2019.

 • Sagsfremstilling

  Børn, Unge og Familier – Bevilling 11.528

  Området omfatter forebyggende og socialpædagogiske tilbud til børn, unge og familier, herunder Center for Børn, Unge og Familier. Der forventes på nuværende tidspunkt i 2019 merudgifter på 7,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget uden overførsler fra tidligere år. Der blev overført merudgifter på cirka 0,6 mio. kr. fra 2018, hvorfor de samlede forventede merudgifter i 2019 forventes at være 8,5 mio. kr. På området er der ikke overførselsadgang, hvorfor der søges en tillægsbevilling på 8,5 mio. kr.

  I tråd med sektorplanen for familieområdet er der i de seneste år sket en omlægning af de sociale foranstaltninger hen mod mindre indgribende indsatser, jævnfør indsatstrappen. Omlægningen har reduceret udgifterne på området betydeligt. Specielt på anbringelsesområdet er der i de seneste år sket et fald i udgifterne, hvilket blandt andet skyldes et markant fald i antallet af institutionsanbringelser. Strategien omkring indsatstrappen og anvendelsen af mindre indgribende foranstaltninger er således lykkedes.

  Der blev som følge af regnskab 2018 og de forventede merudgifter i 2019 i foråret iværksat en analyse af området. Analysen viste, at det i 2018 ikke havde været muligt at nedbringe antallet af anbringelser på døgninstitutioner yderligere men, at der i 2018 blev realiseret en reduktion i udgifterne til anbringelser i plejefamilier. Reduktionen i de samlede anbringelsesudgifter resulterede dog i øgede udgifter til de forebyggende foranstaltninger og tidlige indsatser. I 2019 ses samme mønster. Det har været muligt at reducere antallet af anbringelser, mens den samlede udgift til anbringelser er stigende. Dog ses en faldende tendens i udgifterne til de forbyggende foranstaltninger og tidlige indsatser.

  I forbindelse med budgetopfølgningen per 31. marts 2019 vedtog byrådet, at overføre en mindreudgift på konto 6 til konto 5 på 1,25 mio. kr. Lov og Cirkulære programmet for 2019 bidrager derudover med 0,25 mio. kr. til kassen vedr. lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Desuden besluttede byrådet en reduktion på 0,75 mio.kr. vedr. forventede mindreudgifter på tabt arbejdsfortjeneste. Beløbene indgår i de forventede merudgifter på 7-9 mio. kr.

  Herudover blev det på baggrund af en nøgletalsanalyse vedtaget, at der skal arbejdes videre med at konkretisere potentialet for udgiftsreduktioner vedrørende tabt arbejdsfortjeneste i 2019 udover de besluttede 0,75 mio. kr. Det er siden vurderet i forlængelse heraf, at det ikke er muligt at reducere udgiften til tabt arbejdsfortjeneste yderligere i 2019. På nuværende tidspunkt kan det konstateres, at alene den besluttede besparelse på 0,75 mio.kr. er en udfordring at nå. Det forudsætter en længere indfasningsperiode at gennemgå de relevante sager, træffe afgørelser og implementere dem. Samtidig kræver det, at der ses på samspillet med øvrige tilbud til børn med handicap, herunder skoletilbud og muligheder for SFO. Revurderingerne vil formentligt medføre et antal klager, som yderligere vil forsinke implementeringsprocessen. Der vurderes at være tale om en tidsforskydning, således at det fortsat forventes muligt at reducere udgifterne med 1,5 mio. kr. i 2020 og årligt herefter (efter refusion). Dog med udgangspunkt i, at der både ses på mulighederne for at tilpasse serviceniveauet på tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter, hvor Syddjurs Kommune ligeledes har et relativt højt udgiftsniveau.

  Med baggrund i merudgifterne i 2018 og de forventede merudgifter i 2019 samt en forudsætning om uændret serviceniveau, er der indarbejdet et udvidelsesforslag på 11 mio. kr. i budgetforslag 2020. I forlængelse heraf er der udarbejdet et ændringsforslag til budget 2020, som indeholder reduktionsforslag der på længere sigt kan medvirke til at nedbringe udgifterne på området. Nedenfor i tabel 1 er gengivet den bruttoliste over reduktionsmuligheder, der er indeholdt i ændringsforslaget. Det skal bemærkes, at reduktioner jævnfør tabel 1, vil betyde længere procestid på sagsbehandling og indsatser på tilbudsviften. Det vil dermed få betydning for såvel serviceniveau overfor udsatte børn og unge, samt personale normering. Det vurderes, at kommunens service fortsat er indenfor servicelovens rammer, om end det af familieafdelingen skønnes, at anbringelsesudgifterne på længere sigt må forventes at stige.

  Tabel 1

  Mulige reduktioner (i 2020 og med helårseffekt)

  Mio. kr. (op til)

  Hel eller delvis lukning af børn- og ungegrupperne

  1,85

  Hel eller delvis nedlæggelse af de socialfaglige rådgivere på skoler og i dagtilbud

  2,5

  Hel eller delvis afskaffelse af økonomisk støtte til fritidsaktiviteter

  0,1

  Mindre støtte til plejefamilierne

  0,5

  Reduktion i Sundhedsplejens tidlige indsatser

  1,5

  Mulige reduktioner på kt 5

  6,45

  Hel eller delvis nedlægning af familierådslagning

  0,36

  Tilbagerulning af styrket indsats i myndighed

  2

  Mulige reduktioner på kt 6

  2,36

  Mulige reduktioner på kt 5 og 6 i alt (ved fuld reduktion i 2020)

  8,81

  Strategiske mål

  Familieområdets overordnede mål for 2019 er at være i stand til tidligt at iværksætte tilbud og indsatser, der kan begrænse eller hindre udvikling af problemer og mistrivsel hos børn og unge, så der i færre sager udvikles et behov for indgribende foranstaltninger.

  De strategiske mål er opstillet for at kunne følge udviklingen og målopfyldelsen i forhold til det overordnede mål. Målsætningen for 2019 er at bibeholde niveauet fra 2018 og antallet af tidlige indsatser samt forebyggende foranstaltninger skal være stigende i forhold til 2018 (Mål 1). Der er målopfyldelse i 2019, idet det gennemsnitlige antal anbringelser ligger lidt under niveauet i 2018. Der er ikke målopfyldelse i forhold til de forebyggende foranstaltninger og tidlige indsatser, idet der ses et fald i antallet siden 2018.

  Der måles endvidere på udgiften til anbringelser, hvor målsætningen for 2019 er, at de gennemsnitlige udgifter til anbringelser skal være faldende i forhold til 2018 (Mål 2). Status er, at det gennemsnitlige udgiftsniveau i 2019 er steget i forhold til 2018

  Der har været et fald i antallet af anbringelser på døgninstitution og en stigning i antallet af anbringelser i plejefamilier. (Mål 3) Målet om at mindske antallet af anbringelse på døgninstitution udvikler sig således i den rigtige retning.

  I forbindelse med den nye sundhedsaftale, kategoriserer regionen gravide i fire kategorier. I den forbindelse er der påbegyndt en registrering af antallet af gravide, som får tilbudt den udvidede sundhedspleje samt, hvor mange af dem, som får tildelt en rådgiver. Der registreres på børn, der er født i 2018 og 2019. Der blev for 2. kvartal registreret, at otte børn/familier ud af 17 modtog den tilbuddet om den udvidede sundhedspleje (Mål 4).

  I forhold til mål 5 - Det bekymrende skolefravær - foreligger der endnu ikke data for skoleåret 2019/2020.

  Bevilling 11.528 – Børn, unge og familier – tillægsbevillinger

  Der søges om tillægsbevilling på 8,5 mio. kr. i 2019 på området for Børn, unge og familier til de forventede merudgifter på området. Tillægsbevillingen skal ses i lyset af, at Lov og Cirkulære programmet for 2019 bidrager med 0,25 mio. kr. vedr. lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet med blandt andet en udvidet anvendelse af unge- og forældrepålæg.

  Skoleområdet – Bevilling 11.322

  Børn og Læring forventer samlet i årsresultat en merudgift på 8,7 mio. kr. (oprindeligt budget uden overførsel). Merudgiften forekommer på de centrale poster, som har en overført opsparing på 2,7 mio. kr. fra 2018. Der forventes budgetoverholdelse samlet set for de decentrale enheder, på trods af at flere folkeskoler signalerer, at de er pressede i forhold til de reducerede budgetter. Samlet for bevillingen forventes således overført en gæld på 6,0 mio. kr. til 2020, som vedrører de centrale poster.

  Resultatet er forbedret med 1 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning. Folkeskolerne bidrager med en forbedring på 2 mio. kr. som følge af byrådets beslutning i forlængelse af sidste budgetopfølgning. Modsat har det ikke været muligt at bremse kompetenceudvikling i samme omfang som forudsat, idet mange initiativer allerede var sat i gang for skoleåret 2019/2020. Derfor forventes anvendt 1 mio. kr. mere på kompetenceudvikling end forudsat i seneste budgetopfølgning. Der er fortsat en vis usikkerhed om en række poster, hvorfor skønnet fortsat er forbundet med usikkerhed.

  En stor del af merudgifterne i årsresultatet på 8,7 mio. kr. kan tilskrives, at der er flere elever i specialskolen Pindstrupskolen samt øget udgifter til befordring til Pindstrupskolen. De samlede udgifter til disse to områder er faldet over de sidste par år, men ikke nok til at nå de indlagte budgetreduktioner i 2019.

  Den 18. oktober 2019 fik forældrene adgang til AULA, som afløser for forældreintra. I løbet af det kommende år vil alle dagtilbud også blive koblet på AULA.

  De strategiske mål er opdateret med karaktererne fra folkeskolernes afgangsprøve. Folkeskolerne i Syddjurs Kommune har i skoleåret 2018/2019 opnået et gennemsnit i de bundne prøvefag på 6,7.

  Der gøres opmærksom på, at karaktergennemsnittet i særligt dansk, er meget forskellige fordelt på køn.

  Drenge

  Piger

  Dansk læsning

  4,9

  6,3

  Dansk mundtlig

  6,8

  8,8

  Dansk retskrivning

  5,4

  6,5

  Dansk skriftlig

  5,5

  6,8

  Der bliver fulgt op på forskellen på kønnene og resultaterne i læringssamtalerne mellem forvaltningen og de enkelte folkeskoler.

  Tillægsbevilling

  Ekstra økonomi på baggrund af lovændringer (Lov og cirkulære) er via budgetblokkene indarbejdet i budget 2020. Men nogle lovændringer har også betydning for 2019 - blandt andet udvidelsen af åbningstiden i SFO, hvor Syddjurs andel udgør 561.000 kr. Tildeling per tilmeldt i SFO er jævnfør tidligere politisk beslutning øget per 1. august 2019. Der anmodes om at indarbejde 799.000 kr. i budget 2019 jævnfør Syddjurs Kommunes andel på Skoleområdet.

  Dagtilbud til børn – Bevilling 11.525

  Børn og Læring forventer i årsresultat en mindreudgift på 2,5 mio. kr. Da der er en opsparing fra tidligere år på 1,7 mio. kr. bliver der samlet set en mindreudgift på 4,2 mio. kr. på bevillingen. Mindreudgiften på 2,5 mio. kr. i årsresultat er opstået ved pasning af færre børnehavebørn end budgetteret.

  På nuværende tidspunkt forventes de 16 decentrale aftaler et samlet årsresultat i balance. Det betyder at opsparingen på 1,7 mio. kr. - som primært er fordelt på de 16 decentrale aftaler på dagtilbud - overføres til 2020. Enkelte daginstitutioner har særlig fokus på økonomien og indgår i en løbende dialog omkring budgetopfølgningen.

  Antallet af børn i vuggestuealderen forventes fortsat at lande omkring det budgetterede antal i 2019. Antallet af børnehavebørn i 2019 forventes nu at blive endnu lavere end tidligere forventet. I stedet for 30 færre børn i aldersgruppen, forventes tallet nu at nå op på omkring 50 færre børn i børnehavealderen. Afvigelsen svarer til omkring 4% i forhold til de indlagte forventninger i budget 2019. Det kunne tyde på, at tilflytningen i aldersgruppen bliver mindre end forventet i 2019.

  Hvis forventningen til antallet af børn, der har brug for et tilbud i børnehavealderen, holder frem til regnskabet, så vil det bidrage med en mindreudgift på omkring 2,5 mio. kr. på dagtilbud. Såfremt det viser sig at blive regnskabsresultatet, vil Børn og Læring anmode om, at de 2,5 mio. kr. i mindreudgifter på de centrale poster anvendes til at minimere merudgifterne på Skoleområdet. Forventningen til en samlet mindreudgift på 4,2 mio. kr. ligger på grænsen af de 3% som Dagtilbud kan overføre til 2020, så det kan også komme på tale, at der føres et beløb retur til kommunekassen.

  Byrådet har vedtaget at give forældrene mulighed for at få penge for pasning af egne børn med virkning fra 1. august 2019. Tallene for udbetaling af tilskud de første tre måneder ser ud som vist i tabellen nedenfor.

  Pasning af egne børn

  August

  September

  Oktober

  Vuggestuealder

  13

  17

  20

  Børnehavealder

  4

  5

  7

  I alt

  17

  22

  26

  Der forventes lige nu en udgift på 0,55 mio. kr. for de fem måneder i 2019. Hvis ikke antallet øges yderligere, forventes en årlig udgift på omkring 1,5 mio. kr. i 2020 til pasning af egne børn. På nuværende tidspunkt vurderes det, at over halvdelen er tilskud til børn, der ellers ikke ville have haft et andet pasningstilbud. Syddjurs Kommune forventer derfor øgede udgifter forbundet med tilskuddet til pasning af egne børn. Et forsigtigt bud er en ekstra udgift på 1 mio. kr. i 2020. I 2019 kan udgiften dækkes, da der er færre børn i børnehavealderen end budgetteret. Dagtilbud skal selv dække udgiften i budget 2020, fx hvis der er færre børn i andre tilbud. Til budget 2021 vil udgiften til pasning af egne børn blive regnet ind i demografiregulering.

  Der er ingen opdateringer i de strategiske mål for dagtilbud.

  Tillægsbevilling

  Ekstra økonomi på baggrund af lovændringer (Lov og cirkulære) er via budgetblokkene indarbejdet i budget 2020. Syddjurs Kommune har modtaget ekstra budget der vedrører budget 2019. Der anmodes derfor om at indarbejde 143.000 kr. i budget 2019 jævnfør Syddjurs Kommunes andel på dagtilbud.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Hele 1.000 kr.

  Oprindeligt
  budget

  Korrigeret budget (uden overførsler)

  Forventet regnskab

  Afvigelse ift. korrigeret Budget (uden overførsler)

  Overførsel fra tidligere år

  Rest budget (inkl. overførsler til kommende år)

  Ansøgning om tillægsbevilling 2019

  11 - Drift

  Udvalget for familie og institutioner

  638.491

  641.581

  655.633

  14.052

  3.752

  -10.300

  9.442

  11528

  Familieområdet

  105.274

  106.866

  114.799

  7.933

  -567

  -8.500

  8.500

  11322

  Skoleområdet

  392.153

  393.219

  401.877

  8.659

  2.659

  -6.000

  799

  11525

  Dagtilbud til børn

  141.064

  141.497

  138.957

  -2.540

  1.660

  4.200

  143

 • Indstilling

  Direktøren indstiller via Direktionen til Udvalget for familie og institutioner, Økonomiudvalg og Byråd, at

  1. budgetopfølgningen tages til efterretning,
  2. der gives en tillægsbevilling på 8.500.000 kr. til bevilling 11.528 Børn, unge og familier, der finansieres af kassen.
  3. der overvejes iværksat muligheder for reduktioner jf. tabel med op til 8,8 mio.kr. i helårsvirkning.
  4. der gives en tillægsbevilling på 799.000 kr. til bevilling 11.322 Skoleområdet i 2019, der finansieres af kassen.
  5. der gives en tillægsbevilling på 143.000 kr. til bevilling 11.525 Dagtilbud til børn i 2019, der finansieres af kassen.
  6. områderne følges nøje, og der fortsat arbejdes med at finde udgiftsreducerende tiltag.
 • Beslutning i Direktionsmøde den 29-10-2019

  Direktionen indstiller til Udvalget for familie og institutioner, Økonomiudvalg og Byråd, at

  1. budgetopfølgningen tages til efterretning,
  2. der gives en tillægsbevilling på 8.500.000 kr. til bevilling 11.528 Børn, unge og familier, der finansieres af kassen.
  3. der overvejes iværksat muligheder for reduktioner jf. tabel med op til 9,3 mio.kr. i helårsvirkning.
  4. der gives en tillægsbevilling på 799.000 kr. til bevilling 11.322 Skoleområdet i 2019, der finansieres af kassen.
  5. der gives en tillægsbevilling på 143.000 kr. til bevilling 11.525 Dagtilbud til børn i 2019, der finansieres af kassen.
  6. områderne følges nøje, og der fortsat arbejdes med at finde udgiftsreducerende tiltag.
 • Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den 05-11-2019

  Udvalget for familie og institutioner indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

  1. budgetopfølgningen tages til efterretning,
  2. der gives en tillægsbevilling på 8.500.000 kr. til bevilling 11.528 Børn, unge og familier, der finansieres af kassen.
  3. der ikke ønskes at iværksætte handlinger i forhold til de foreslåede reduktioner.
  4. der gives en tillægsbevilling på 799.000 kr. til bevilling 11.322 Skoleområdet i 2019, der finansieres af kassen.
  5. der gives en tillægsbevilling på 143.000 kr. til bevilling 11.525 Dagtilbud til børn i 2019, der finansieres af kassen.
  6. områderne følges nøje, og der fortsat arbejdes med at finde udgiftsreducerende tiltag.

  Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V) og Christoffer Pedersen (V) tager forbehold for punkt 2.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 20-11-2019

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at

  1. budgetopfølgningen tages til efterretning,
  2. der gives en tillægsbevilling på 8.500.000 kr. til bevilling 11.528 Børn, unge og familier, der finansieres af kassen.
  3. der ikke ønskes at iværksætte handlinger i forhold til de foreslåede reduktioner.
  4. der gives en tillægsbevilling på 799.000 kr. til bevilling 11.322 Skoleområdet i 2019, der finansieres af kassen.
  5. der gives en tillægsbevilling på 143.000 kr. til bevilling 11.525 Dagtilbud til børn i 2019, der finansieres af kassen.
  6. områderne følges nøje, og der arbejdes fortsat med at finde udgiftsreducerende tiltag.

  Tommy Bøgehøj (C), Claus Wistoft (V), Christoffer Pedersen (V) tager forbehold for

  for tillægsbevillinger til drift, der medfører likviditetstræk.

 • Beslutning i Byrådet den 27-11-2019

  Byrådet godkender, at

  1. budgetopfølgningen tages til efterretning,
  2. der gives en tillægsbevilling på 8.500.000 kr. til bevilling 11.528 Børn, unge og familier, der finansieres af kassen.
  3. der ikke ønskes at iværksætte handlinger i forhold til de foreslåede reduktioner.
  4. der gives en tillægsbevilling på 799.000 kr. til bevilling 11.322 Skoleområdet i 2019, der finansieres af kassen.
  5. der gives en tillægsbevilling på 143.000 kr. til bevilling 11.525 Dagtilbud til børn i 2019, der finansieres af kassen.
  6. områderne følges nøje, og der arbejdes fortsat med at finde udgiftsreducerende tiltag.

  Forslaget blev godkendt med stemmerne 16 for og 10 stemmer hverken for eller imod.

  For stemte: Ole Bollesen (A), Laila Sortland (O), Per Dalgaard (O), Michael Mikkelsen (O), Michael Stegger Jensen (A), Jan Fischer (A), Ole S. Hansen (A), Michael Aakjær (A), Christian Haubuf (A), Niels Gyldenlund Mikkelsen (A), Kirstine Bille (F), Kim Lykke Jensen (F), Morten Siig Henriksen (F), Helle Røge (F), Jesper Yde Knudsen (Ø) og Mette Foged (Å).

  Imod stemte: Ingen

  Stemte hverken for eller imod: Claus Wistoft (V), Riber Hog Anthonsen (V), Else Marie Høgh (V),

  Christoffer Pedersen (V), Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V), Marianne Kirkegaard (V), Gunnar Sørensen

  (V), Torben Therkelsen (V), Jan Kjær Madsen (B) og Tommy Bøgehøj (C).

Show video
Punkt 448 Budgetopfølgning per 30. september 2019 - Udvalget for familie og institutioner - anlæg
 • Resumé

  Budgetopfølgningen er Udvalget for familie og institutioners bidrag til den strategiske økonomirapportering, der videresendes til Økonomiudvalg og Byråd. Rapporteringen sker på baggrund af forbruget den 30. september 2019.

  De samlede udgifter til anlæg på Udvalget for familie og institutioner forventes at udgøre 21,3 mio. kr. i 2019. I forhold til et korrigeret budget på 29 mio. kr. forventes en mindreudgift på 7,7 mio. kr. Af dette beløbet forventes 4,8 mio. kr. overført til 2020.

  Der søges en negativ tillægsbevilling på 3 mio. kr. til et anlægsprojekt, som udskydes til 2020. Anlægsprojektet indgår i direktionens oplæg til anlægsbudget for 2020-2023.

  Der søges endvidere en tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2019 og anlægsbevilling på netto 0,1 mio. kr. til tre anlægsprojekter.

 • Sagsfremstilling

  Anlægsprojekterne omhandler primært Pindstrupskolen – undervisningsfløj, Rosmus Skole – faglokaler. Ny daginstitution – Mørke, Hornslet - Ny daginstitution i øst, Naturbørnehaven – nye skurvogne og Ny daginstitution Knebel.

  Der forventes en samlet mindreudgift på 7,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på anlæg, som er på 29 mio. kr., for de tre bevillinger Børn, Unge og Familier, Skoleområdet og Dagtilbud til børn. Der forventes overført 4,8 mio. kr. til 2020. Hovedparten af udgifterne i 2019 vedrører Pindstrupskolen og Ny daginstitution i Mørke.

  Der bygges ny daginstitution i Mørke ved Mørke Skole. Den skulle oprindeligt være taget i brug i foråret 2019. Ibrugtagningen er udsat og dermed forsinket af flere gange, hvilket giver skolen og daginstitutionen nogle udfordringer, blandt andet i forhold til at tage nye børn ind daginstitutionen. I henhold til den reviderede og gældende tidsplan afleveres daginstitutionen ultimo oktober 2019. Der arbejdes på en plan for indflytning i de nye lokaler snarest mulig derefter.

  Tillægsbevilling

  Der søges en negativ tillægsbevilling på 3 mio. kr. til anlægsprojektet ”Hornslet – ny daginstitution i øst”, da beløbet udskydes til 2020. Beløbet i indgår i direktionens oplæg til anlægsbudget for 2020-2023, og tillægsbevillingen skal derfor kun gives under forudsætning af, at anlægget indgår i det vedtagne anlægsbudget for 2020.

  Der søges endvidere en tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2019 og anlægsbevilling på netto 0,1 mio. kr. til 3 anlægsprojekter. Tillægsbevillingen finansieres af en mindreudgift på et anlægsprojekt under Udvalget for sundhed, ældre og social, og giver dermed nul. Tillægsbevillingen omhandler også flytning af samlet 0,2 mio. kr. fra anlægsprojekterne ”Udvidelse af Romlehøj” og Vuggestuegruppe Hornslet Vest (Ågården), som har en mindreudgift til finansiering af en merudgift på 0,3 mio. kr. til anlægsprojektet ”Aflastningstilbud Skovly”.

  Se bilag for oversigt med de enkelte anlæg og noter.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Rådighedsbeløb (hele 1.000 kr.)

  Oprindeligt
  budget

  Korrigeret
  budget

  Forbrug pr. 30.09.19

  Forventet forbrug 2019

  Afvigelse i.f.t. opr. budget

  Afvigelse i.f.t. korr. budget

  Ansøg- ning om tillægs - bevilling

  11

  Udvalget for familie og institutioner

  17.099

  29.000

  16.296

  21.300

  4.201

  -7.700

  -2.900

  11528

  Børn, Unge og Familier

  13

  528

  313

  313

  300

  300

  11322

  Skoleområdet

  8.750

  7.979

  5.809

  7.979

  -771

  0

  0

  11525

  Dagtilbud til børn

  8.349

  21.008

  9.959

  13.008

  4.659

  -8.000

  -3.200

 • Indstilling

  Direktøren indstiller via Direktionen til Udvalget for familie og institutioner, Økonomiudvalg og Byråd, at

  1. budgetopfølgningen på anlæg tages til efterretning
  2. der gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2019 på 3 mio. kr. som anført i tabellen under økonomiske konsekvenser. Tillægsbevillingen forudsætter, at anlægsprojekterne indgår i det vedtagne anlægsbudget for 2020. Beløbet tilføres kassebeholdningen i 2019
  3. der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2019 og anlægsbevilling på netto 0,1 mio. kr., som anført i tabellen under økonomiske konsekvenser. Beløbet finansieres af en tilsvarende negativ tillægsbevilling under Udvalget for sundhed, ældre og social.
 • Beslutning i Direktionsmøde den 29-10-2019

  Direktionen indstiller til Udvalget for familie og institutioner, Økonomiudvalg og Byråd, at

  1. budgetopfølgningen på anlæg tages til efterretning.
  2. der gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2019 på 3 mio. kr. som anført i tabellen under økonomiske konsekvenser. Tillægsbevillingen forudsætter, at anlægsprojekterne indgår i det vedtagne anlægsbudget for 2020. Beløbet tilføres kassebeholdningen i 2019.

  For så vidt angår indstillingens punkt 3 håndteres dette i stedet i forbindelse med overførselssagen som en del af regnskab 2019.

 • Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den 05-11-2019

  Udvalget for familie og institutioner indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

  1. budgetopfølgningen på anlæg tages til efterretning.
  2. der gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2019 på 3 mio. kr. som anført i tabellen under økonomiske konsekvenser. Tillægsbevillingen forudsætter, at anlægsprojekterne indgår i det vedtagne anlægsbudget for 2020. Beløbet tilføres kassebeholdningen i 2019.

  Udvalget for familie og institutioner bemærker med bekymring, at færdiggørelsestidspunktet i Mørke forventes til ultimo 2019.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 20-11-2019

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at

  1. budgetopfølgningen på anlæg tages til efterretning.
  2. der gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2019 på 3 mio. kr. som anført i tabellen under økonomiske konsekvenser. Tillægsbevillingen forudsætter, at anlægsprojekterne indgår i det vedtagne anlægsbudget for 2020. Beløbet tilføres kassebeholdningen i 2019.

  Indstillingens punkt 2 håndteres ligeledes i forbindelse med overførselssagen som en del af regnskab 2019, da projektet ikke indgår i det vedtagne budget 2020. Det var en del af Puljen til udskudte anlæg, der indgik i budgetoplæg 2020.

 • Beslutning i Byrådet den 27-11-2019

  Byrådet godkender, at

  1. budgetopfølgningen på anlæg tages til efterretning.
  2. der gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2019 på 3 mio. kr. som anført i tabellen under økonomiske konsekvenser. Tillægsbevillingen forudsætter, at anlægsprojekterne indgår i det vedtagne anlægsbudget for 2020. Beløbet tilføres kassebeholdningen i 2019.

  Indstillingens punkt 2 håndteres ligeledes i forbindelse med overførselssagen som en del af regnskab 2019, da projektet ikke indgår i det vedtagne budget 2020. Det var en del af Puljen til udskudte anlæg, der indgik i budgetoplæg 2020.

Show video
Punkt 449 Budgetopfølgning per 30. september 2019 - Udvalget for sundhed, ældre og social - drift
 • Resumé

  Sagen er Udvalget for sundhed, ældre og socials bidrag til den strategiske økonomirapportering, der samles til Økonomiudvalget og Byrådet. Rapporteringen sker på baggrund af forbruget den 30. september 2019. Med sagen følger rapportering på strategiske mål for Udvalget for sundhed, ældre og social.

  På bevillingen Sygehusudgifter med videre forventes balance. Sundheds- og Ældreministeriet har på baggrund af kommunal kritik af forudsigeligheden af udgifterne til kommunal medfinansiering den 20. marts 2019 udsendt en bekendtgørelse, der afgrænser den kommunale medfinansiering til det budgetbeløb, som den enkelte kommune har fastlagt for 2019.

  På bevillingen Sundhed og omsorg forventes per 30. september 2019 samlet set en merudgift for 2019 på 7,0 mio. kr. inklusiv ansøgte tillægsbevillinger. Merudgifter skyldes især en høj efterspørgsel på hjemmehjælp.

  Området for Tilbud til voksne med særlige behov er i gang med en omfattende omlægning hen imod mindre indgribende og nære sociale indsatser. Omlægningen indebærer investering i opbygning af egne tilbud i Syddjurs Kommune som alternativ til køb af eksterne tilbud. Der er ubalance i forhold til budgettet, idet det har vist sig, at implementeringen af strategien ikke får den forventede effekt i 2019. Herudover ses et stigende antal borgere samt et øget plejebehov end forudsat i budgettet, hvilket hænger sammen med en længere levealder end forudsat i budgettet. Der forventes på den baggrund en merudgift på mellem 25-30 mio. kr.

  På området for Boligstøtte, personlige tillæg med videre forventes budgetoverholdelse.

 • Sagsfremstilling

  Sygehusudgifter med videre – bevilling 12.462

  Der forventes balance på den samlede bevilling inklusiv de ansøgte tillægsbevillinger, som er en implementering af lov- og cirkulæreprogrammet.

  Der blev i 2018 indført en ny finansieringsmodel med aldersdifferentieret medfinansiering af borgernes indlæggelser og besøg på sygehusene. Som omtalt i årets budgetopfølgninger, har omlægningen rejst en del kritik og usikkerhed blandt kommunerne, og Sundheds- og ældreministeriet har, foranlediget af kritikken den 20. marts 2019, udsendt bekendtgørelse om, at den kommunale medfinansiering i 2019 afgrænses til det budget, som den enkelte kommune har vedtaget i Budget 2019. Dermed er der budgetsikkerhed på området, og Syddjurs Kommunes udgifter vil være de 162 mio. kr., som er afsat i budgettet.

  Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi, ambulant genoptræning og øvrige områder forventes på niveau med det budgetterede.

  Bevilling 12.462 – Sygehusudgifter med videre – tillægsbevillinger

  Der søges om en samlet tillægsbevilling til bevilling 12.462 Sygehusudgifter med videre på 9.000 kr. vedrørende den samlede økonomiske virkning af en række ændrede regler jævnfør lov- og cirkulæreprogrammet, hvor kommunens bloktilskud er reguleret ved midtvejsreguleringen. Finansieringen sker af kassebeholdningen.

  Sundhed og Omsorg – bevilling 12.532

  Der forventes merudgifter på cirka 11,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget (uden overførsler fra 2018). Der var overførsler på 4,7 mio. kr. I denne sag søges om tillægsbevillinger i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet samt budgetneutrale omplaceringer som påvirker resultat negativt med 0,5 mio. kr., hvorfor der estimeres en samlet merudgift på 7,0 mio. kr.

  Supplerende til de ovennævnte tillægsbevillinger søges der på nuværende tidspunkt om en tillægsbevilling på 6,0 mio. kr. vedrørende merudgifter på områder, hvor der ikke sker overførelse til efterfølgende år. I forbindelse med regnskabet for 2019 opgøres det endelige beløb, som skal tilføres området. Udgiften vedrører primært budgettet for visiterede timer samt hjælpemidler.

  Vedrørende de aftalestyrede områder og puljer/tilskud forventes en positiv overførelse fra 2019 til 2020 på cirka 4,8 mio. kr.

  Bevillingen Sundhed og omsorg består, som bekendt, af en lang række driftsområder og fælles formål, som bidrager henholdsvis positivt og negativt til det forventede samlede merudgift på 7,0 mio. kr.

  Den i økonomisk sammenhæng væsentligste udfordring er budgettet for de visiterede timer, hvor der forventes en merudgift på cirka 10,7 mio. kr. (kommunale og private leverandører) efter, at der er tilført midler fra demografipuljen og puljen vedrørende bedre bemanding på plejeområdet. Som beskrevet i budgetopfølgningen per 31. juli 2019 var det forudsat, at efterspørgslen på hjemmehjælp ville reduceres i 2. halvår af 2019, hvor alle nye plejeboliger var klare. Dette er ikke sket, hvorfor de forventede merudgifter også vurderes højere nu. Antallet af visiterede timer efter årets første ni måneder er cirka 2.000 timer højere end i den tilsvarende periode i 2018. Tilsvarende er antallet af hjemmeplejemodtagere stigende i forhold til 2018.

  Udviklingen må primært tilskrives den demografiske udvikling med en større tilgang af nye borgere med behov for hjemmehjælp end afgangen af hjemmehjælpsmodtagere, som er flyttet i plejebolig. Det demografiske tryk skal ses i relation til, at der med Budget 2019 blev vedtaget en reduktion i demografipuljen på 2,0 mio. kr., så der samlede pulje vedrørende demografi for Sundhed og omsorg i 2019 er 4,4 mio. kr.

  Budget 2019 var baseret på en forudsætning om, at behovet for hjemmehjælp ville reduceres betydeligt i årets løb i forbindelse med ibrugtagen af de nye plejeboliger på henholdsvis Frejasvænge og Lillerupparken. Den budgetmæssige reduktion var 9,5 mio. kr. svarende til over 20.000 visiterede timer på årsbasis. Dette forudsatte en optimaludnyttelse af den øgede plejeboligkapacitet.

  Presset på hjemmehjælpen rejser udfordringer for de kommende år. I 2020, hvor de nye plejeboligerne får helårsvirkning, er det forudsat, at de nye plejeboliger skulle reducere efterspørgslen på hjemmepleje svarende til cirka 16 mio. kr. I Budget 2020 er den samlede pulje vedrørende demografi for Sundhed og Omsorg på 5,4 mio. kr.

  I forhold til de private leverandører af hjemmehjælp er der yderligere en enkeltsag overtaget fra Social- og familieområdet, hvor der er indgået en omkostningstung aftale med en privat leverandør. Afviklingen af denne aftale belaster budgettet med cirka 1,0 mio. kr.

  Der arbejdes i Sundhed og omsorg med en række tiltag, der skal medvirke til at reducere presset på hjemmeplejen, herunder bl.a. bedre udnyttelse af plejeboliger, rehabilitering, velfærdsteknologiske løsninger og de nye døgnpladser på Rehabiliteringsafdelingen (to pladser i 2019 og yderligere 2 pladser i 2020). Udvalget vil på næste møde få en nærmere redegørelse for disse tiltag.

  For de store driftsområder – hjemmepleje, sygepleje og plejeboliger – tegner sig modsatrettede forventninger til årets resultater. Hjemmeplejen forventes for året at få en mindreudgift på cirka 1,5 mio. kr. Mindreudgiften er resultatet af et stærkt ledelsesmæssigt fokus samt det høje antal visiterede timer, som har bidraget til en styrket kapacitetsudnyttelse. For sygeplejen tegner sig en lille merudgift på 0,5 mio. kr., hvilket er en stærk forbedring af de seneste års resultater. Der er store udfordringer for plejeboligområdet, hvor der forventes merudgifter på cirka 4,9 mio. kr. For plejeboligerne har 2019 været et år med stor omlægning, hvor plejecentre er nedlukket, og nye plejeboliger er ibrugtaget. I begge situationer er det vanskeligt at optimere ressourceudnyttelsen, da en række omkostninger er faste uanset, at der i en opstarts-/afviklingsfase er ledige boliger. Der er en stærk ledelsesmæssig fokus på, at sikre den fremtidige drift, så plejecentrenes økonomi kommer i balance.

  I lighed med udgiftspresset på driftsområderne ses et stigende pres på hjælpemiddelområdet. Anvendelsen af hjælpemidler er ikke alene påvirket af den demografiske udvikling med flere ældre, men der anvendes også i stigende omfang hjælpemidler herunder velfærdsteknologiske løsning i opgaveløsning. Samlet for hjælpemiddelcentralen og indkøb af hjælpemidler forventes en merudgift på cirka 0,8 mio. kr. på trods af, at der i 2019 har været mulighed for at finansierer indkøbet af forflytningshjælpemidler som loftslifte og specialsenge for cirka 120.000 kr. under anlægsbevillingen VEL-TEK.

  For de fleste af de ikke-finansielle mål er vurderingen, at det vil være realistisk at sikre målopfyldelse. Der ses et fald i antallet af forebyggelige indlæggelser for henholdsvis 65-79-årige og 80+-årige i 2019 sammenlignet med 2018. Endvidere ses der for de fleste aldersgrupper et lidt lavere gennemsnitligt visiteret timetal per borger per uge i 2019 i forhold til 2018.

  Bevilling 12.532 – Sundhed og omsorg – tillægsbevillinger

  Der søges en budgetneutral omplacering mellem de to bevillinger 12.532 Sundhed og omsorg og 10.645 Administrativ organisation. Med omplaceringen realiseres samlingen af den Fælles visitationsenhed budgetmæssigt. Der skal i 2019 flyttes 1,7 mio. kr. Den vedvarende del af omplaceringen er indarbejdet i budget 2020-2023 som en teknisk korrektion. Omplaceringen optræder som en negativ tillægsbevilling for Udvalget for sundhed, ældre og social og modsvares af en positiv tillægsbevilling for Økonomiudvalget.

  Der søges samlet en tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. til bevilling 12.532 Sundhed og omsorg vedrørende den samlede økonomiske virkning af ændrede regler jævnfør lov- og cirkulæreprogrammet, hvor kommunens bloktilskud er reguleret ved midtvejsreguleringen. Ændringerne vedrører 0,9 mio. kr. i tilskud fra finanslovpuljen vedrørende bekæmpelse af ensomhed og 0,2 mio. kr. som kompensation for mistede indtægter, da der ikke må opkræves brugerbetaling for kost og forplejning ved ophold på akutpladser. Finansieringen sker af kassebeholdningen.

  Endvidere søges på nuværende tidspunkt om en tillægsbevilling på 6,0 mio. kr. til bevilling 12.532 Sundhed og omsorg vedrørende forventet merudgift på områder, hvor der ikke sker overførelse. De forventede merudgifter vurderes for nuværende til 11,8 mio. kr. I forbindelse med regnskabet for 2019 opgøres det endelige beløb, som skal tilføres området. Tillægsbevillingen vedrører primært visiterede timer og hjælpemiddelområdet.

  Tilbud til voksne med særlige behov – bevilling 12.538

  Området omfatter bl.a. bostøtte, midlertidige og længerevarende botilbud, tilbud til borgere med misbrugsproblemer samt socialt udsatte.

  I forbindelse med budget 2019 blev en omfattende omlægning af området vedtaget. Omlægningen indebar en investering i at opbygge egne tilbud i kommunen for at understøtte den nære sociale indsats og derved øge muligheden for, at borgerne kan blive boende i eget hjem eller egen kommune og komme tættere på netværk og beskæftigelse. Investeringen skulle muliggøre brug af egne og mindre omkostningstunge tilbud og derved sikre generelt lavere omkostninger på området, hvor der i 2017 og 2018 var merudgifter i forhold til budget jævnfør figur i bilag - Udviklingen på socialområdet 2009-2023.

  Forberedelserne til omlægningen blev startet i slutningen af 2018. I forbindelse med budgetopfølgningen per 31. marts 2019 og per 31. juli 2019 blev det vurderet, at det var urealistisk at opnå det fulde potentiale af omlægningen i 2019, og derfor forventes en ubalance i forhold til budget i 2019.

  Årsagen til forsinkelsen er,

  • Det har vist sig, at der var behov for at revurdere tilbuddenes sammensætning i forhold til målgrupperne, som samtidigt har ændret sig løbende.
  • Pladserne i de nyetablerede tilbud har således for en stor dels vedkommende endnu ikke været taget i brug, i det der er op til seks måneders sagsbehandlingstid ved Socialtilsyn Midt, som skal godkende botilbud, inden målgruppen kan flytte ind.
  • Sagsbehandlingstiden i forhold til samarbejdet med borgere omkring flytning, har taget længere tid, end forventet
  • Mangel på boliger i kommunen, som kan betales af borgere på overførselsindkomster, hvorfor muligheden for anvendelse af ubenyttede ældreboliger undersøges, som alternativ til for eksempel forsorgstilbud.

  I budgetopfølgningen per 31. juli 2019 blev der forventet en ubalance på 22 til 26 mio.kr. i forhold til budget, som skyldes en kombination af forsinkelsen i implementeringen af strategien samt investering i egne tilbud. Desuden forventes en række initiativer at kunne nedbringe forbruget yderligere, dog med en mindre effekt end først antaget i forbindelse med budgetopfølgningen per 31. marts 2019. Herudover er der blevet konstateret et stigende antal borgere og stigende gennemsnits udgifter per borger.

  Per 30. september 2019 ligger udgiftsniveauet i samme størrelsesorden dog med en stigende tendens. Det stigende antal borgere og stigende gennemsnitlige udgiftsniveau, skal udover en stigning i antallet af visiterede borgere, ses i sammenhæng med, at der budgetmæssigt opereres med en naturlig afgang, som i langt mindre grad har fundet sted – samlet en yderligere forværring af ubalancen på cirka 3 mio. Samlet forventes ubalancen på området for 2019 vil ligge på 25-30 mio.kr.

  Der arbejdes fortsat målrettet med udfordringerne i forhold til strategien og de yderligere initiativer, som fremgik af den første budgetopfølgning på området:

  • Udslusning af borgere i eksterne midlertidige botilbud til eget hjem.
  • Borgere i eksterne midlertidige botilbud tilbydes botilbud i egen kommune
  • Borgere på forsorgshjem gives nye tilbud
  • Takstforhandlinger med eksterne tilbud.

  Herudover er der i forventningen indregnet en eventuel overførsel af mindreudgifter på 0,8 mio.kr. fra konto 6.

  Den samlede vurdering af merudgifterne inklusiv effekten af de ovenstående initiativer og overførslen fra konto 6 er således, at områdets samlede udgifter vil ligge cirka 25-30 mio.kr. over budgettet for 2019.

  I budget 2019 blev der lagt yderligere budgetreduktioner ind i 2020 som følge af strategien på området. Som følge af forsinkelsen i 2019 kan det ikke forventes, at der vil kunne opnås budgetoverholdelse i 2020. Derfor har forvaltningen kvalificeret forventningerne til effekten af omlægningen og konsekvenserne for budget 2020. Det har resulteret i et udvidelsesforslag på 19,9 mio.kr. i 2020, som indgår i budgetforslaget for 2020. Forudsætningerne for en hævelse af basisbudgettet er, at det i højere grad skal afspejle det udgiftsbehov, som er realiseret i 2019 samtidig med, at den tiltænkte effekt af strategien for 2019 udskydes til 2020. Herudover arbejdes der med yderligere initiativer, som forventes at have effekt, der rækker udover 2019:

  • Fagområdet og Staben arbejder sammen om et servicetjek af styringen på området. Dette omfatter både den økonomiske- og faglige styring af området
  • Tilbudsviften tilpasses (fortsat): Tilpasning med udgangspunkt i borgernes behov, så der sikres fuld belægning af pladser på egne tilbud.
  • Digital omstilling af bostøtten: En omlægning af bostøtten, hvor der anvendes videomøder på cirka 1/3 af bostøttens besøg i eget hjem. Det forventes på sigt at kunne give en besparelse på knap 1 mio. kroner årligt + kørselsgodtgørelse, når det er fuldt implementeret og implementeringsudgifter er afholdt.
  • Én indgang for borgeren: Åben rådgivning skal løse borgernes problemer, før borgeren indvisiteres i bostøtten.

  Strategien på området afspejles i de strategiske mål. Målene følger udviklingen i antal og udgift til borgere, som modtager henholdsvis midlertidige botilbud eller bostøtte i eget hjem. Målsætningen er, at reducere antallet af eksterne midlertidige botilbud ved at tilbyde borgere kommunens egne tilbud. Det vil betyde et fald i udgifterne til midlertidige botilbud (mål 2). Samtidig er det et mål i videst muligt omfang at anvende den nære sociale indsats, hvilket vil kunne måles som en stigning i antallet af borgere, som modtager tilbud efter § 85 (mål 1). Status er, at antallet af borgere, der modtager bostøtte ligger på niveau med antallet i 2018 og, at der er en stigende udgift til de midlertidige botilbud i forhold til 2018. Der er således ikke opnået målopfyldelse, hvilket igen skal ses i sammenhæng med den forsinkede implementering jævnfør tidligere.

  Herudover er det besluttet at måle, hvor mange af Syddjurs Bo-og Aktivitetscenters beboere, der modtager et aktivitets-og/eller samværstilbud. Målet er, at antallet skal være stigende i 2019, hvilket vil være et udtryk for, at tilbuddene er eller bliver sammensat således, at det giver mening for den enkelte beboer (mål 3). Antallet af beboere, der modtager et aktivitets-og/eller samværstilbud er stort set uændret fra 2.kvartal til 3. kvartal, mens det samlede antal borgere, der får et tilbud hos Syddjurs Bo-og aktivitetscenter er steget. Borgere, som modtager et aktivitets-og samværstilbud, er primært borgere, som samtidig modtager et botilbud. Stigningen i antallet af borgere, som modtager tilbud hos Syddjurs Bo-og Aktivitetscenter skyldes, at flere har modtaget bostøtte i eget hjem.

  Der foretages en yderligere vurdering af Syddjurs Bo-og Aktivitetstilbud en gang årligt i forbindelse med det sociale tilsyns årlige rapport. Her vurderes Syddjurs Bo-og Aktivitetstilbud ud fra en række parametre, herunder en måling af beboernes livskvalitet. Denne måling vedlægges årligt når den foreligger.

  Bevilling 12.538 – Tilbud til voksne med særlige behov – tillægsbevillinger

  Der søges om tillægsbevilling på 27 mio.kr. i 2019 på området for tilbud til voksne med særlige behov til de forventede merudgifter på området. Samtidig søges en budgetneutral tillægsbevilling på 0,8 mio.kr. som finansieres ved en negativ tillægsbevilling på konto 6 under Økonomiudvalget.

  Boligstøtte, personlige tillæg med videre – bevilling 12.557

  Der forventes budgetoverholdelse på området til boligstøtte, personlige tillæg med videre.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Hele 1.000 kr.

  Oprindeligt
  budget

  Korrigeret budget (uden overførsel)

  Forventet regnskab

  Afvigelse til korrigeret budget (uden overførsel)

  Overførsel fra tidligere år

  Rest budget (inkl. overførsler til kommende år)

  Ansøgning

  om tillægs-

  bevilling

  2019

  12 - Drift

  Udvalget for sundhed, ældre og social

  786.934

  785.308

  824.282

  38.974

  4.614

  -34.360

  38.242

  12462

  Sundhedsud-gifter med videre

  180.938

  180.938

  180.938

  0

  0

  0

  9

  12532

  Tilbud til ældre og handicappede

  404.633

  400.209

  411.306

  11.097

  4.737

  -6.360

  5.444

  12538

  Tilbud til voksne med særlige behov

  167.089

  169.886

  197.763

  27.877

  -123

  -28.000

  27.000

  12557

  Boligstøtte, personlige tillæg med videre

  34.275

  34.275

  34.275

  0

  0

  0

  0

 • Indstilling

  Direktøren indstiller via Direktionen til Udvalget for sundhed, ældre og social, Økonomiudvalget og Byrådet, at

  1. budgetopfølgningen tages til efterretning
  2. der på bevilling 12.462 Sygehusudgifter med videre gives tillægsbevillinger på samlet 9.000 kr. i 2019 finansieret af kassebeholdningen vedrørende konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet.
  3. der bevilges en negativ tillægsbevilling til 12.532 Sundhed og omsorg til en budgetneutral omplacering fra bevilling 12.532 Sundhed og omsorg til bevilling 10.645 Administrativ organisation på 1.664.000 kr. vedrørende etablering af en Fælles visitationsenhed.
  4. der på bevilling 12.532 Sundhed og omsorg gives en tillægsbevillinger på samlet 1.107.000 kr. vedrørende konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet ved midtvejsreguleringen 2019 finansieret af kassebeholdningen.
  5. der på bevilling 12.532 Sundhed og omsorg gives en tillægsbevilling på 6.000.000 kr. i 2019 forventede merudgifter vedrørende primært visiterede timer og hjælpemidler finansieret af kassebeholdningen.
  6. der på bevilling 12.538 – Tilbud til voksne med særlige behov – gives en budgetneutral tillægsbevilling på 800.000 kr., som finansieres ved en negativ tillægsbevilling på konto 6 under Økonomiudvalget.
  7. der søges en tillægsbevilling på 27.000.000 kr. i 2019 til Tilbud til voksne med særlige behov (bevilling 12.538) finansieret af kassebeholdningen.
  8. der fortsat arbejdes med stærkt fokus på at reducere udgifter på socialområdet og på sundheds- og omsorgsområdet.
 • Beslutning i Direktionsmøde den 29-10-2019

  Direktionen indstiller til Udvalget for sundhed, ældre og social, Økonomiudvalget og Byrådet, at

  1. budgetopfølgningen tages til efterretning
  2. der på bevilling 12.462 Sygehusudgifter med videre gives tillægsbevillinger på samlet 9.000 kr. i 2019 finansieret af kassebeholdningen vedrørende konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet.
  3. der bevilges en negativ tillægsbevilling til 12.532 Sundhed og omsorg til en budgetneutral omplacering fra bevilling 12.532 Sundhed og omsorg til bevilling 10.645 Administrativ organisation på 1.664.000 kr. vedrørende etablering af en Fælles visitationsenhed.
  4. der på bevilling 12.532 Sundhed og omsorg gives en tillægsbevillinger på samlet 1.107.000 kr. vedrørende konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet ved midtvejsreguleringen 2019 finansieret af kassebeholdningen.
  5. der på bevilling 12.532 Sundhed og omsorg gives en tillægsbevilling på 6.000.000 kr. i 2019 finansieret af kassebeholdningen.
  6. der på bevilling 12.538 – Tilbud til voksne med særlige behov – gives en budgetneutral tillægsbevilling på 800.000 kr., som finansieres ved en negativ tillægsbevilling på konto 6 under Økonomiudvalget.
  7. der søges en tillægsbevilling på 27.000.000 kr. i 2019 til Tilbud til voksne med særlige behov (bevilling 12.538) finansieret af kassebeholdningen.
  8. der fortsat arbejdes med stærkt fokus på at reducere udgifter på socialområdet og på sundheds- og omsorgsområdet.
 • Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den 06-11-2019

  Udvalget for sundhed, ældre og social indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

  1. budgetopfølgningen tages til efterretning,
  2. der på bevilling 12.462 Sygehusudgifter med videre gives tillægsbevillinger på samlet 9.000 kr. i 2019 finansieret af kassebeholdningen vedrørende konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet,
  3. der bevilges en negativ tillægsbevilling til 12.532 Sundhed og omsorg til en budgetneutral omplacering fra bevilling 12.532 Sundhed og Omsorg til bevilling 10.645 Administrativ organisation på 1.664.000 kr. vedrørende etablering af en Fælles visitationsenhed,
  4. der på bevilling 12.532 Sundhed og Omsorg gives en tillægsbevillinger på samlet 1.107.000 kr. vedrørende konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet ved midtvejsreguleringen 2019 finansieret af kassebeholdningen,
  5. der på bevilling 12.532 Sundhed og Omsorg gives en tillægsbevilling på 6.000.000 kr. i 2019 finansieret af kassebeholdningen,
  6. der på bevilling 12.538 – Tilbud til voksne med særlige behov – gives en budgetneutral tillægsbevilling på 800.000 kr., som finansieres ved en negativ tillægsbevilling på konto 6 under Økonomiudvalget,
  7. der søges en tillægsbevilling på 27.000.000 kr. i 2019 til Tilbud til voksne med særlige behov (bevilling 12.538) finansieret af kassebeholdningen,
  8. der fortsat arbejdes med stærkt fokus på at reducere udgifter på socialområdet og på sundheds- og omsorgsområdet.

  Vedrørende bevilling 12.532 Sundhed og Omsorg

  Sagsfremstillingen korrigeres for teknisk fejl, således at sidste linje i tekstblokken som starter med ”presset på hjemmehjælpen…. ” bliver ”I budget 2020 er den samlede pulje vedrørende demografi for Sundhed og Omsorg på 5,4 mio. kr.

  Udvalget for sundhed, ældre og social finder det utilfredsstillende, at projekt Lindebo har resulteret i et underskud, at budgettet for visiterede timer på ældreområdet i 2019 ikke er overholdt samt at budgettet for 2019 på udvalgets område samlet set er overskredet.

  Udvalget for sundhed, ældre og social ser med stor alvor på forventningerne til årets resultat, der under et kan betegnes som et utilfredsstillende resultat. Udvalget for sundhed, ældre og social forventer fremadrettet en markant bedre og resultatskabende indsats. Udvalget for sundhed, ældre og social ser frem til i samarbejde med forvaltningen at løse udfordringerne.

  Marianne Kirkegaard (V) tager forbehold for indstillingen vedrørende tillægsbevilling.

  Laila Sortland (O) har tilkendegivet et ønske om månedlige budgetopfølgninger.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 20-11-2019

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at

  1. budgetopfølgningen tages til efterretning,
  2. der på bevilling 12.462 Sygehusudgifter med videre gives tillægsbevillinger på samlet 9.000 kr. i 2019 finansieret af kassebeholdningen vedrørende konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet,
  3. der bevilges en negativ tillægsbevilling til 12.532 Sundhed og omsorg til en budgetneutral omplacering fra bevilling 12.532 Sundhed og Omsorg til bevilling 10.645 Administrativ organisation på 1.664.000 kr. vedrørende etablering af en Fælles visitationsenhed,
  4. der på bevilling 12.532 Sundhed og Omsorg gives en tillægsbevillinger på samlet 1.107.000 kr. vedrørende konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet ved midtvejsreguleringen 2019 finansieret af kassebeholdningen,
  5. der på bevilling 12.532 Sundhed og Omsorg gives en tillægsbevilling på 6.000.000 kr. i 2019 finansieret af kassebeholdningen,
  6. der på bevilling 12.538 – Tilbud til voksne med særlige behov – gives en budgetneutral tillægsbevilling på 800.000 kr., som finansieres ved en negativ tillægsbevilling på konto 6 under Økonomiudvalget,
  7. der søges en tillægsbevilling på 27.000.000 kr. i 2019 til Tilbud til voksne med særlige behov (bevilling 12.538) finansieret af kassebeholdningen,
  8. der fortsat arbejdes med stærkt fokus på at reducere udgifter på socialområdet og på sundheds- og omsorgsområdet.

  Tommy Bøgehøj(C), Claus Wistoft (V) og Christoffer Pedersen (V) tager forbehold for

  for tillægsbevillinger til drift, der medfører likviditetstræk.

 • Beslutning i Byrådet den 27-11-2019

  Byrådet godkender, at

  1. budgetopfølgningen tages til efterretning,
  2. der på bevilling 12.462 Sygehusudgifter med videre gives tillægsbevillinger på samlet 9.000 kr. i 2019 finansieret af kassebeholdningen vedrørende konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet,
  3. der bevilges en negativ tillægsbevilling til 12.532 Sundhed og omsorg til en budgetneutral omplacering fra bevilling 12.532 Sundhed og Omsorg til bevilling 10.645 Administrativ organisation på 1.664.000 kr. vedrørende etablering af en Fælles visitationsenhed,
  4. der på bevilling 12.532 Sundhed og Omsorg gives en tillægsbevillinger på samlet 1.107.000 kr. vedrørende konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet ved midtvejsreguleringen 2019 finansieret af kassebeholdningen,
  5. der på bevilling 12.532 Sundhed og Omsorg gives en tillægsbevilling på 6.000.000 kr. i 2019 finansieret af kassebeholdningen,
  6. der på bevilling 12.538 – Tilbud til voksne med særlige behov – gives en budgetneutral tillægsbevilling på 800.000 kr., som finansieres ved en negativ tillægsbevilling på konto 6 under Økonomiudvalget,
  7. der søges en tillægsbevilling på 27.000.000 kr. i 2019 til Tilbud til voksne med særlige behov (bevilling 12.538) finansieret af kassebeholdningen,
  8. der fortsat arbejdes med stærkt fokus på at reducere udgifter på socialområdet og på sundheds- og omsorgsområdet.

  Forslaget blev godkendt med stemmerne 16 for og 10 stemmer hverken for eller imod.

  For stemte: Ole Bollesen (A), Laila Sortland (O), Per Dalgaard (O), Michael Mikkelsen (O), Michael Stegger Jensen (A), Jan Fischer (A), Ole S. Hansen (A), Michael Aakjær (A), Christian Haubuf (A), Niels Gyldenlund Mikkelsen (A), Kirstine Bille (F), Kim Lykke Jensen (F), Morten Siig Henriksen (F), Helle Røge (F), Jesper Yde Knudsen (Ø) og Mette Foged (Å).

  Imod stemte: Ingen

  Stemte hverken for eller imod: Claus Wistoft (V), Riber Hog Anthonsen (V), Else Marie Høgh (V),Christoffer Pedersen (V), Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V), Marianne Kirkegaard (V), Gunnar Sørensen(V), Torben Therkelsen (V), Jan Kjær Madsen (B) og Tommy Bøgehøj (C).

Show video
Punkt 450 Budgetopfølgning per 30. september 2019 - Udvalget for sundhed, ældre og social - anlæg
 • Resumé

  Sagen er bidrag fra Udvalget for sundhed, ældre og social til den strategiske økonomirapportering, der videresendes til Økonomiudvalg og Byråd. Rapporteringen sker på baggrund af forbruget den 30. september 2019.

  De samlede udgifter til anlæg på Udvalget for sundhed, ældre og social forventes at udgøre 68 mio. kr. i 2019. I forhold til et korrigeret budget på 70 mio. kr. forventes en mindreudgift på 2 mio. kr.

  Der søges om flytning af rådighedsbeløb i 2019 og anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. mellem to anlægs-projekter. Flytningen giver nul.

  Der søges endvidere en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2019 og anlægsbevilling på 0,1 mio. kr. til et anlægsprojekt, som finansieres af en merudgift på et anlægsprojekt under Udvalget for familie og institutioner.

 • Sagsfremstilling

  Anlægsprojekterne omhandler primært det samlede plejeboligprojekt i Rønde og Kolind, forbedring af eksisterende lokaler vedr. sygeplejen, midlertidige pladser vedr. døgnophold Århusvej, Veltek, udvidelse af botilbuddet ”Kollegiet” samt Mølletorvet.

  De samlede udgifter til anlæg på Udvalget for sundhed, ældre og social skønnes på nuværende tidspunkt at udgøre 68,1 mio. kr. i 2019. Det korrigerede budget udgør 70,3 mio. kr., og der forventes en mindreudgift på 2,2 mio. kr., hvoraf 2,1 mio. kr. forventes overført til 2020. Hovedparten af udgifterne i 2019 vedrører det samlede plejeboligprojekt i Rønde og Kolind.

  Tillægsbevilling

  Der søges om flytning af rådighedsbeløb i 2019 og anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. fra anlægsprojektet ”Udvidelse af botilbuddet Mølletorvet”, hvor der forventes en mindreudgift til ”Udvidelse af botilbuddet Kollegiet”, hvor der forventes en merudgift. Flytningen giver dermed nul.

  Der søges endvidere en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2019 og anlægsbevilling på 0,1 mio. kr. til anlægsprojektet ”Lindebo – botilbud på autismeområdet”, hvor der forventes en mindreudgift. Tillægsbevillingen skal finansiere en merudgift på anlægsprojektet ”Aflastningstilbud Skovly” under Udvalget for familie og institutioner, og flytningen giver dermed nul.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Rådighedsbeløb

  (hele 1.000 kr.)

  Oprinde-ligt
  budget

  Korrigeret budget

  Forbrug
  30.09.19

  Forventet regnskab

  Afvigelse
  ift. oprindeligt
  budget

  Afvigelse
  ift. korrigeret
  budget

  Ansøgning om tillægs- bevilling

  12 – Anlæg

  Udvalget for sundhed, ældre og social

  43.421

  70.301

  60.314

  68.102

  24.681

  -2.199

  -100

  12462

  Sundhedsudgifter m.v.

  15.449

  18.677

  12.162

  18.677

  3.228

  0

  0

  12532

  Sundhed og Omsorg

  23.752

  41.432

  40.107

  39.833

  16.081

  -1.600

  0

  12539

  Tilbud til voksne med særlige behov

  4.220

  10.192

  8.045

  9.592

  5.372

  -600

  -100

  Tillægsbevillingen skal finansiere en merudgift på Udvalget for familie og institutioner, og flytningen giver dermed nul.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller via Direktionen til Udvalget for sundhed, ældre og social, Økonomiudvalg og Byråd at

  1. budgetopfølgningen på anlæg tages til efterretning,
  2. der søges flytning af rådighedsbeløb i 2019 og anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. mellem to anlægsprojekter, som det fremgår af vedlagte bilag.
  3. der gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2019 og anlægsbevilling på 0,1 mio. kr., som anført i tabellen under økonomiske konsekvenser. Beløbet skal finansiere en tilsvarende tillægsbevilling under Udvalget for familie og institutioner.
 • Beslutning i Direktionsmøde den 29-10-2019

  Direktionen indstiller til Udvalget for sundhed, ældre og social, Økonomiudvalg og Byråd at

  1.budgetopfølgningen på anlæg tages til efterretning

  2.der søges flytning af rådighedsbeløb i 2019 og anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. mellem to anlægsprojekter, som det fremgår af vedlagte bilag.

  For så vidt angår indstillingens punkt 3 håndteres dette i stedet i forbindelse med overførselssagen som en del af regnskab 2019.

 • Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den 06-11-2019

  Udvalget for sundhed, ældre og social indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

  1.budgetopfølgningen på anlæg tages til efterretning,

  2.der søges flytning af rådighedsbeløb i 2019 og anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. mellem to anlægsprojekter, som det fremgår af vedlagte bilag.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 20-11-2019

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at

  1.budgetopfølgningen på anlæg tages til efterretning,

  2.der søges flytning af rådighedsbeløb i 2019 og anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. mellem to anlægsprojekter, som det fremgår af vedlagte bilag.

 • Beslutning i Byrådet den 27-11-2019

  Byrådet godkender, at

  1.budgetopfølgningen på anlæg tages til efterretning,

  2.der søges flytning af rådighedsbeløb i 2019 og anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. mellem to anlægsprojekter, som det fremgår af vedlagte bilag.

Show video
Punkt 451 Budget 2019 - Samlet budgetopfølgning per 30. september 2019
 • Resumé

  Budgetopfølgningen indeholder den samlede strategiske økonomirapportering til Økonomiudvalget og Byrådet vedrørende finansiering, drift og anlæg i en forkortet udgave. Rapporteringen bygger på forbruget den 30. september 2019 og indeholder de mest aktuelle skøn for forventet regnskab 2019.

 • Sagsfremstilling

  Økonomien i 2019 er påvirket af høj anlægsaktivitet på 230 mio. kr. brutto (inklusiv plejeboliger), som er forårsaget af tidligere års opsamlede, udskudte anlæg samt afslutning af en række større investeringer i 2019. Der forventes overført 44 mio. kr. til 2020. Det er langt lavere end sidste års overførsel på 119 mio. kr.

  Økonomien er desuden påvirket af betydelige budgetoverskridelser på driftsvirksomheden som tilsammen forventes at medføre merudgifter på 71 mio. kr. som årsresultat. Da driftsområderne har opsparing på 32 mio. kr., overskrides budgetterne med forventeligt 39 mio. kr., hvilket primært gælder for myndighedsområderne, hvor der ikke er overførselsadgang af opsparing eller gæld.

  Kombinationen af højt anlægsniveau samt fortsat markant budgetpres på flere driftsområder medfører et forventet kassetræk på omkring 100 mio. kr. Forventningerne til kassetrækket ligger på niveau med forrige budgetopfølgning per 31. juli 2019, dog indeholdt lidt højere driftsudgifter og lavere anlæg. Kassebeholdningen reduceres forventeligt til til 110-135 mio. kr. ultimo året og forventes at stabilisere sig omkring 80-90 mio. kr. medio 2020 under hensyn til det netop vedtagne budget. En likviditet på dette niveau er tilstrækkelig på kort sigt, men det vurderes at være for sårbartpå længere sigt, hvis ikke udviklingen i likviditeten konsolideres og vendes i løbet af 2020. Den økonomiske politiks pejlemærke for likviditet er som bekendt 200 mio. kr., hvilket er udtryk for en passende robusthed omkring Syddjurs Kommunes kasse.

  Udviklingen medfører samlet set, at Syddjurs Kommunes serviceramme forventes overskredet med i størrelsesorden 60 mio. kr. mens anlægsrammen forventes overskredet med 80 mio. kr. Modsat serviceudgifter er overskridelse af anlægsrammen endnu ikke sanktionsbelagt, dog vil en eventuel sanktion på servicerammen kun blive udløst, hvis alle kommuner under ét overskrider servicerammen. Eventuelle sanktioner vil i følge budgetloven blive udløst som en kombination af kollektive (40 procent) og individuelle (60 procent) sanktioner. Sanktioner på servicerammen har indtil videre ikke været udmøntet af staten, siden lovgivningen blev indført.

  Samlet set er der foretaget en række udgiftsdæmpende beslutninger på tværs af fagudvalg, der har en vis udgiftsdæmpende effekt, dog uden de ændrer forventningerne til årsresultatet samlet set jævnfør budgetopfølgningssagerne fra fagudvalgene.

  I overensstemmelse med Syddjurs Kommunes spilleregler søges der tillægsbevillinger for områder uden overførselsadgang (ikke decentraliserede områder). Det drejer sig blandt andet om myndighedsområderne på Socialområdet, Familieområdet samt Sundhed og Omsorg. I alt søges om tillægsbevillinger på 54 mio. kr. til driftsvirksomheden samt 3 mio. kr. til øgede indtægter under finansiering og renter.

  I forbindelse med Byrådets vedtagelse af Syddjurs Kommunes økonomiske politik besluttede Byrådet, at oversigten over områder omfattet af overførselsadgang skulle opdateres i dialog med fagområderne til aktuel organisering og styringsmuligheder. På den baggrund er der gennemført en gennemgang af fagområders overførselsadgange. Denne afdækning er ved at være tilendebragt og vil blive fremlagt for Økonomiudvalget og Byrådet i december. I den forbindelse får Byrådet lejlighed til at drøfte Syddjurs Kommunes spilleregler for overførselsadgang. Denne drøftelse skal ses i lyset af følgende beslutning i budgettet for 2020: ”at der principielt i fremtiden ikke gives tillægsbevillinger til merforbrug på driften”. Beslutningen forudsætter som udgangspunkt, at serviceudgifter betragtes som værende decentraliserede og mulige at styre.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Tabel 1. Resultatopgørelse: Forventet regnskab 2019.

  Mio. kr.

  Oprindeligt
  budget

  Korrigeret budget (uden overførsel)

  Forventet regnskab

  Afvigelse til korrigeret budget (uden overførsel)

  Overførsel fra tidligere år

  Rest budget (inkl. overførsler til kommende år)

  Ansøgning om tillægsbevilling 2019 i de samlede sager

  A

  B

  C

  D=B-C

  E

  E-D

  Tilskud og udligning

  -567

  -567

  -569

  -2

  0

  2

  -1

  Skatter

  -2.070

  -2.070

  -2.070

  0

  0

  0

  0

  Finansiering i alt

  -2.637

  -2.637

  -2.639

  -2

  0

  2

  -1

  Afdelingernes skøn

  2.501

  2.495

  2.579

  83

  32

  -51

  54,1

  Drift usikkerhed: Overførsler m.v.

  -12

  -12

  12

  0

  Driftsvirksomhed i alt

  2.501

  2.495

  2.567

  71

  32

  -39

  54,1

  Renter

  0

  0

  -2

  -2

  0

  2

  -2

  Resultat: Ordinær drift

  -135

  -141

  -74

  67

  32

  -35

  51,2

  Afdelingernes anlægsskøn

  101

  104

  163

  59

  109

  50

  0,0

  Anlæg usikkerhed: Overførsler m.v.

  -5

  -5

  5

  0

  Nettoanlæg i alt

  101

  104

  158

  54

  109

  55

  0,0

  Resultat: Skattefinansierede område

  -34

  -37

  84

  121

  141

  20

  51

  Finansforskydninger

  8

  31

  26

  -6

  4

  10

  -3,2

  Afdrag

  42

  42

  45

  3

  0

  -3

  3

  Plejeboligbyggeri, 90% anlægsudgift

  12

  12

  22

  10

  10

  0

  0

  Plejeboligbyggeri, lånefinansieret

  -12

  -12

  -22

  -10

  -3

  7

  0

  Øvrig låneoptagelse

  -33

  -55

  -55

  0

  0

  0

  0

  Øvrig usikkerhed

  0

  0

  0

  0

  Resultat: Kassepåvirkning

  -17

  -19

  100

  118

  152

  34

  51,2

  Fortegn:

  Plus er udgift

  Plus er udgift

  Plus er udgift

  Plus er merudgift

  Plus er opsparing fra tidligere

  Plus er positivt budget

  Af de samlede tillægsbevillinger er det kun finansieringssiden på 2.946.000 kr. der søges tillægsbevilling til i nærværende sagsfremstilling.

  Tabel 2. Samlet oversigt over tillægsbevillinger på driftsvirksomheden foreslået i forbindelse med budgetopfølgningssagerne per 30. september 2019: Forventet regnskab 2019

  Hele 1.000 kr.

  Forventet regnskab

  Afvigelse i.f.t. Korr. Budget (uden overførsler)

  Overførsel fra tidligere år

  Rest budget (inkl. overførsler til kommende år)

  Ansøgning om tillægsbevilling 2019 i fagudvalgssagerne*

  1 - Drift

  Syddjurs Kommune

  2.578.625

  83.228

  32.155

  -51.073

  54.130

  10 - Drift

  Økonomiudvalget

  336.109

  15.405

  21.379

  5.974

  1.060

  10642

  Politik og erhverv

  16.612

  374

  1.700

  1.325

  75

  10645

  Administrativ organisation

  285.989

  10.518

  7.633

  -2.885

  985

  10652

  Generelle puljer

  23.063

  4.513

  12.046

  7.534

  0

  10058

  Redningsberedskab

  10.445

  0

  0

  0

  0

  11 - Drift

  Udvalget for familie og institutioner

  655.633

  14.052

  3.752

  -10.300

  9.442

  11528

  Familieområdet

  114.799

  7.933

  -567

  -8.500

  8.500

  11322

  Skoleområdet

  401.877

  8.659

  2.659

  -6.000

  799

  11525

  Dagtilbud til børn

  138.957

  -2.540

  1.660

  4.200

  143

  12 - Drift

  Udvalget for sundhed, ældre og social

  824.282

  38.974

  4.614

  -34.360

  32.453

  12462

  Sundhedsudgifter m.v.

  180.938

  0

  0

  0

  9

  12532

  Sundhed og Omsorg

  411.306

  11.097

  4.737

  -6.360

  5.444

  12538

  Tilbud til voksne med særlige behov

  197.763

  27.877

  -123

  -28.000

  27.000

  12557

  Boligstøtte, personlige tillæg m.v.

  34.275

  0

  0

  0

  0

  14 - Drift

  Udvalget for natur, teknik og miljø

  152.907

  4.470

  970

  -3.500

  125

  14228

  Vej og parkvæsen

  49.077

  1.017

  -783

  -1.800

  0

  14232

  Kollektiv trafik og havne

  20.075

  110

  110

  0

  0

  14052

  Natur og miljø

  11.892

  1.030

  3.330

  2.300

  125

  14025

  Ejendomme

  71.863

  2.312

  -1.688

  -4.000

  0

  15 - Drift

  Udvalget for plan, udvikling og kultur

  61.093

  -672

  1.028

  1.700

  50

  15645

  Plan og udvikling

  3.928

  740

  1.090

  350

  50

  15332

  Biblioteker

  14.422

  -178

  222

  400

  0

  15335

  Kultur

  16.317

  -1.494

  -994

  500

  0

  15338

  Folkeoplysning, fritid og natur

  26.427

  259

  709

  450

  0

  16 - Drift

  Udvalget for erhverv og beskæftigelse

  548.600

  11.000

  413

  -10.587

  11.000

  16546

  Tilbud til udlændinge

  8.427

  -2.000

  0

  2.000

  -2.000

  16557

  Midlertidige ydelser

  240.796

  7.000

  0

  -7.000

  7.000

  16558

  Permanente ydelser

  271.448

  6.000

  0

  -6.000

  6.000

  16568

  Arbejdsmarkedsindsatser

  27.930

  0

  413

  413

  0

  10

  Økonomiudvalget (finansiering)

  -2.773.226

  -161.981

  -151.010

  10.970

  -2.946

  *De samlede ansøgninger om tillægsbevilling 2019 foreslås i fagudvalgssagerne, pånær finansiering på samlet 3 mio. kr., hvoraf øgede renteindtægter udgør den største andel på 2 mio. kr.

  Tabel 3: Finansiering: Tillægsbevillinger til finansiering

  Hele 1.000 kr.

  Ansøgning om tillægsbevilling 2019

  10762

  Tilskud og udligning

  -996

  10755

  Renter

  -1.950

  I alt

  Tillægsbevilling finansiering

  -2.946

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller via Direktionen til Økonomiudvalget og Byrådet, at

  1. den samlede budgetopfølgning tages til efterretning,
  2. de iværksatte initiativer til at sikre størst mulig budgetoverholdelse fortsat følges med skærpet opmærksomhed,
  3. der godkendes en tillægsbevilling til finansiering på netto 0,996 mio. kr. vedrørende tilskud og udligning samt 1,950 mio. kr. i øgede renteindtægter, og at nettobeløbet på 2,946 mio. kr. tilgår kassebeholdningen.

  Samlet betyder godkendelse af de enkelte fagudvalgssager tillægsbevillinger på i alt 54,1 mio.kr. mens denne sag betyder tillægsbevillinger på finansiering på i alt -2,9 mio. kr. Samlet i alt en kassepåvirkning på netto 51,2 mio.kr.

 • Beslutning i Direktionsmøde den 11-11-2019

  Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

  1. den samlede budgetopfølgning tages til efterretning,
  2. de iværksatte initiativer til at sikre størst mulig budgetoverholdelse fortsat følges med skærpet opmærksomhed,
  3. der godkendes en tillægsbevilling til finansiering på netto 0,996 mio. kr. vedrørende tilskud og udligning samt 1,950 mio. kr. i øgede renteindtægter, og at nettobeløbet på 2,946 mio. kr. tilgår kassebeholdningen.

  Samlet betyder godkendelse af de enkelte fagudvalgssager tillægsbevillinger på i alt 54,1 mio.kr. mens denne sag betyder tillægsbevillinger på finansiering på i alt -2,9 mio. kr. Samlet i alt en kassepåvirkning på netto 51,2 mio.kr.

 • Beslutning i Koncernledelsesmøde den 11-11-2019

  Koncernledelsen tager orientering om den samlede budgetopfølgning til efterretning.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 20-11-2019

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at

  1. den samlede budgetopfølgning tages til efterretning,
  2. de iværksatte initiativer til at sikre størst mulig budgetoverholdelse fortsat følges med skærpet opmærksomhed,
  3. der godkendes en tillægsbevilling til finansiering på netto 0,996 mio. kr. vedrørende tilskud og udligning samt 1,950 mio. kr. i øgede renteindtægter, og at nettobeløbet på 2,946 mio. kr. tilgår kassebeholdningen.

  Samlet betyder godkendelse af de enkelte fagudvalgssager tillægsbevillinger på i alt 54,1 mio.kr. mens denne sag betyder tillægsbevillinger på finansiering på i alt-2,9 mio. kr. Samlet i alt en kassepåvirkning på netto 51,2 mio.kr.

  Tommy Bøgehøj (C), Claus Wistoft (V), Christoffer Pedersen (V) tager forbehold for

  for tillægsbevillinger til drift, der medfører likviditetstræk.

 • Beslutning i Byrådet den 27-11-2019

  Byrådet godkender, at

  1. den samlede budgetopfølgning tages til efterretning,
  2. de iværksatte initiativer til at sikre størst mulig budgetoverholdelse fortsat følges med skærpet opmærksomhed,
  3. der godkendes en tillægsbevilling til finansiering på netto 0,996 mio. kr. vedrørende tilskud og udligning samt 1,950 mio. kr. i øgede renteindtægter, og at nettobeløbet på 2,946 mio. kr. tilgår kassebeholdningen.

  Samlet betyder godkendelse af de enkelte fagudvalgssager tillægsbevillinger på i alt 54,1 mio.kr. mens denne sag betyder tillægsbevillinger på finansiering på i alt-2,9 mio. kr. Samlet i alt en kassepåvirkning på netto 51,2 mio. kr.

  Forslaget blev godkendt med stemmerne 16 for og 10 stemmer hverken for eller imod.

  For stemte: Ole Bollesen (A), Laila Sortland (O), Per Dalgaard (O), Michael Mikkelsen (O), Michael Stegger Jensen (A), Jan Fischer (A), Ole S. Hansen (A), Michael Aakjær (A), Christian Haubuf (A), Niels Gyldenlund Mikkelsen (A), Kirstine Bille (F), Kim Lykke Jensen (F), Morten Siig Henriksen (F), Helle Røge (F), Jesper Yde Knudsen (Ø) og Mette Foged (Å).

  Imod stemte: Ingen

  Stemte hverken for eller imod: Claus Wistoft (V), Riber Hog Anthonsen (V), Else Marie Høgh (V),Christoffer Pedersen (V), Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V), Marianne Kirkegaard (V), Gunnar Sørensen(V), Torben Therkelsen (V), Jan Kjær Madsen (B) og Tommy Bøgehøj (C).

Show video
Punkt 452 Boligselskabet af 2014 - status vedrørende økonomi
 • Resumé

  Boligselskabet af 2014 er på grund af deres sårbare økonomi under skærpet tilsyn. Dette er en orientering om den seneste status og udvikling i boligselskabets økonomi.

 • Sagsfremstilling

  Boligselskabet af 2014 blev oprettet som ny boligorganisation for de afdelinger, der tidligere hørte under Randersegnens Boligforening, som gik konkurs i 2011.

  Boligselskabet har på denne baggrund en sårbar økonomi, hvorfor boligselskabet er under skærpet tilsyn af Randers Kommune som hjemstedskommune.

  Som en del af dette tilsyn modtager Randers Kommune løbende blandt andet dagsorden med bilag til organisationsbestyrelsesmøderne i boligselskabet.

  Ved den seneste dagsorden, som Randers Kommune modtog den 12. september 2019, var vedhæftet en dispositionsfondsprognose, der viser et indestående på dispositionsfonden på cirka 2,8 mio. kr. og en meget sårbar udvikling. Dette svarede til det materiale, som Randers Kommune i forvejen havde modtaget dog med en mindre forringelse i forventningerne siden sidste prognose, som Administrationen modtog den 29. april 2019. Her var forventningen, at indtægterne ville overstige udgifterne i 2025, hvilket var ét år før end i den nuværende prognose. Der har hele tiden været forudsat et årligt lejetab på 500.000 kr. og et årligt tab ved fraflytning på 320.000 kr. i 2019, og herefter et årligt lejetab på 640.000 kr. samt et årligt tab ved fraflytning på 260.000 kr. fremover.

  Forudsætningerne i prognosen har nu desværre vist sig ikke at holde.

  RandersBolig og boligselskabet følger tabsopgørelser på hvert eneste bestyrelsesmøde ligesom de er vedhæftet det materiale, som Randers Kommune modtager. Det har i den seneste opgørelse vist sig, at lejetabet for de første otte måneder af 2019 udgør 855.000 kr., mens tab ved fraflytning for de første otte måneder udgør 495.000 kr. Der er dermed allerede efter otte måneder en overskridelse i forhold til det budgetterede på samlet set 530.000 kr. – og hertil skal lægges tabene i resten af 2019, der fremskrevet vil udgøre i alt cirka 1,1 mio. kr. i overskridelse i forhold til det budgetterede.

  Med den meget sårbare og svage dispositionsfond, er det Randers Kommune og RandersBoligs vurdering, at boligselskabets dispositionsfond kun vanskeligt kan bære dette tab, og at der kun er tale om få år førend boligselskabet står med et endog meget stort problem, da dispositionsfondens indestående som nævnt udgør ca. 2,8 mio. kr., før tabet fra 2019 trækkes fra.

  Det er især i afd. 4, Norddjurs, afd. 6, Syddjurs afd. 12, Nørhald, afd. 13. Purhus og afd. 14, Assentoft, at der er problemer med udlejning og tab ved fraflytning.

  Hertil kommer, at der i de kommende budgetter skal ske nedtrapning af støtte til ydelse på de realkreditlån, der er omlagt fra afdragsfrie lån til lån med afdrag. Det belaster huslejen yderligere, og man kan frygte, at det medfører yderligere fraflytning og lejetab.

  Randers Kommune har på baggrund af dette kontaktet Landsbyggefonden og aftalt, at der opstartes sager om driftsstøtte til de enkelte afdelinger på baggrund af de konkrete forhold, der gør sig gældende. RandersBolig er lige nu ved at udarbejde materialet, der skal danne grundlag for disse sager. Det forventes, at Randers Kommune vil afholde møde med Landsbyggefonden om løsninger på problemerne ultimo 2019, når Landsbyggefonden har modtaget materialet. Randers Kommune vil følge sagen meget tæt.

  Syddjurs Kommunes tilsynsforpligtelse vedrørende Boligselskabet af 2014 vedrører afd. 6, Syddjurs, da Syddjurs Kommune er beliggenhedskommune vedrørende denne afdeling. Tilsynet i Syddjurs Kommune vil derfor være i tæt dialog med Randers Kommune, der er primærtilsyn med Boligselskabet af 2014, da Randers Kommune er hjemstedskommune..

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  På nuværende tidspunkt er der ikke økonomiske konsekvenser for Syddjurs Kommune, men der kan være behov for kapitaltilførsel, hvor Syddjurs Kommune vil skulle bære en femtedel.

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at sagen tages til efterretning.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 20-11-2019

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at sagen tages til efterretning.

 • Beslutning i Byrådet den 27-11-2019

  Byrådet tager sagen til efterretning.

Show video
Punkt 453 Mørke Områdefornyelse. Afslutning og evaluering
 • Resumé

  Områdefornyelse af Mørke Bymidte er gennemført og resultatet af byfornyelsen fremlægges til orientering af Udvalget for plan, udvikling og kultur.

 • Sagsfremstilling

  Mørke Områdefornyelse blev igangsat den 12. maj 2014 til gennemførelse inden den 23. marts 2019. Områdefornyelsen omfatter fem delprojekter; Byparken, Byens Hus, Hovedgaden, Stationen og Sport og Bevægelse. Områdefornyelsen er blevet forlænget en gang til den 30. juni 2019. Områdefornyelsesprojektets budget udgør 4,5 mio. kr. Udgifterne til de enkelte delprojekter fordeler sig som vist på vedlagte bilag.

  Forsøgsprojektet Genbyg Hovedgaden i Mørke indgik som en del af områdefornyelsen og at projektet Byens Hus. Forsøgsprojektets budget udgør 2.950.000 kr. fordelt mellem 790.000 kr. til områdefornyelse og 2.160.000 kr. til bygningsforbedring. Forsøgsprojektet blev igangsat den 15.december 2014 til gennemførelse inden den 3. juli 2017. Projektet blev afsluttet den 30. juni 2019 efter forlængelse af fem omgange.

  Der er fremsendt statusrapporter til ministeriet for såvel Områdefornyelsen af Mørke Bymidte og forsøgsprojektet Genbyg Hovedgaden i Mørke. Statusrapporterne vedlægges til orientering.

  Til forsøgsprojektet er der udarbejdet en rapport og en lille film. Rapporten er vedlagt som bilag. Filmen, der sammen med rapporten er indgivet til ministeriet, kan ses via dette link http://video.syddjurs.dk/c1355/v40973.

  Byens Hus er overdraget til bestyrelsen for Byens Hus per 1. oktober 2019. Der blev givet ibrugtagningstilladelse til Byens Hus den 14. oktober 2019. Bestyrelsen er i gang med at færdiggøre udearealerne, og kan fortsat få støtte og rådgivning hertil fra kommunen.

  Målet med områdefornyelsen har været at forskønne hovedgaden og skabe nye aktiviteter ved idrætshallen og i byparken, samt at skabe et nyt mødested og fælleshus for byens borgere.

  En del af forskønnelsen af hovedgaden har været istandsættelse af facadeejendomme og der har sideløbende med områdefornyelsen været arbejdet med bygningsforbedring og forskønnelse af forarealer. Der har været afsat 2 mio. kr. til bygningsforbedring inklusiv finansiering fra den statslige ramme til bygningsfornyelse i områdefornyelsesområder.

  Det er et krav, at borgerne skal inddrages i områdefornyelsesprojekter. Mørke Distriktsråd var fra starten styregruppe for de forskellige indsatsområder, og der blev nedsat arbejdsgrupper for hvert delprojekt. Forsøgsprojektet Genbyg Hovedgaden og Byens Hus kom dog hurtigt til at fylde næsten hele byfornyelsesindsatsen. Stationstorvet blev bremset af letbaneprojektet. En borgerinddragelsesproces der strækker sig over fem år er vanskelig at holde kørende, og der har været stor udskiftning i deltagerkredsen undervejs.

  Fællestemaer i projekterne har været genbyg og lys.

  Belægningssten på stationstorvet og ved Byens Hus består af genbyg materialer, ligesom de to skulpturer Mørke Barnet og Mørke Manden er af genbyg træ. Fyrtårnet på hovedgaden er genbyg, og Byens Hus står som et konkret eksempel på genbyg og cirkulær økonomi.

  Lys har været et gennemgående element. Der er indarbejdet lys langs fortove på de tre tværgående forbindelser, (skole og hal, købmand og park samt station og Mosevej), og der er sat lys på facaden af Byens Hus, lys på træer og krukkerne langs hovedgaden og lys på træerne på stationstorvet, og endelig er der lys i fyrtårnet med laserlys ved særlige lejligheder.

  Et særligt projekt har været brandingprojektet, der blev afsluttet den 1. juni 2016 og den endelige brandingstrategi blev præsenteret for Udvalget for plan, udvikling og kultur den 13. juni 2016. Projektet fik 150.000 kr. fra landdistriktspuljen og 100.000 kr. fra udviklingspuljen og 100.000 kr. fra områdefornyelsesprojektet. Bæredygtighed indgik sammen med usnobbet, foretagsom og fællesskab som et at værdiordene i brandingprojektet.

  De afsluttende statusrapporter il ministeriet for områdeforyelsen og for Genbyg sammen med opgørelser af hvordan det er gået med de opstillede målbare succeskriterier. Derudover er pjece om erfaringerne med genbyg, oversigt over økonomien og den udarbejdede brandingstrategi for Mørke vedlagt som bilag. Det oprindelige byfornyelsesprogram og det oprindelige program for Genbyg Hovedgaden kan ses på sagen via Åben Indsigt.

  Erfaringerne med Genbyg vil indgå i Syddjurs Kommunes videre arbejde omkring bæredygtighed, og konkret arbejdes der på et projekt omkring spild fra kommunalt byggeri og recirkulering og genbyg.

  Erfaringerne med borgerinddragelse vil indgå i de to nye områdefornyelsesprojekter som er i gang i henholdsvis Pindstrup og Tirstrup.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Der er afholdt udgifter for i alt 9,7 mio. kr.

  Der hjemtages refusion på 1,5 mio. kr. på Områdefornyelsesprojektet. 1 mio. kr. fra den særlige ramme til bygningsfornyelse og 2,95 mio. kr fra forsøgsprojektet Genbyg Hovedgaden i Mørke.

  Der er herudover modtaget tilskud fra Landdistriktspuljen på 100.000 kr. til brandingprojektet. 200.000 kr. fra NRGI til Byens Hus og 161.000 kr. fra NRGI til fyrtårnet.

  Den kommunale medfinansiering udgør 4,6 mio. kr.

 • Lovgrundlag

  Lov om byfornyelse og udvikling af byer. Lovbekendtgørelse nummer 1228 af 3. oktober 2016. (Byfornyelsesloven).

 • Indstilling

  Direktøren indstiller til Udvalget for plan, udvikling og kultur, at orienteringen om områdefornyelse af Mørke bymidte tages til efterretning.

 • Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den 06-11-2019

  Udvalget for plan, udvikling og kultur indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at orienteringen om områdefornyelse af Mørke bymidte tages til efterretning.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 20-11-2019

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at orienteringen om områdefornyelse af Mørke bymidte tages til efterretning.

 • Beslutning i Byrådet den 27-11-2019

  Byrådet tager orienteringen om områdefornyelse af Mørke bymidte til efterretning.

Show video
Punkt 454 Salg af ejendom i Ebeltoft(Lukket punkt.)
Intet indhold til dette punkt.