Mødedetaljer

Udvalg Dato Type Hent
Byrådet 28-04-2021 16:00 Referat Samlet dokument

Video fra mødet

Punkt 744 Spørgetid 28. april 2021
 • Sagsfremstilling

  Byrådsmødet afvikles digitalt på grund af Covid-19. Spørgsmål til spørgetid kan fremsendes op til mødet til Leder af Ledelsessekretariatet Hanne Lykke Thonsgaard på mail hlyt@syddjurs.dk.

  På baggrund af mødets digitale form og hensynet til Byrådets mulighed for at læse spørgsmålene inden byrådsmødet, skal spørgsmålene være modtaget senest onsdag den 28. april 2021 kl. 10.

  Borgmesteren vil under punktets behandling præsentere de indkomne spørgsmål.

 • Beslutning i Byrådet den 28-04-2021

  Der er forud for byrådsmødet modtaget 2 henvendelser med spørgsmål til spørgetid.

  Borgmesteren præsenterede spørgsmålene på mødet. Spørgerne vil modtage et skriftligt svar fra Administrationen.

  Spørgsmålene er vedlagt referatet som bilag.

Show video
Punkt 745 Forslag om borgerforslag
 • Sagsfremstilling

  Forslag:

  Øgede muligheder for borgerne til at fremsætte forslag til byrådet er en god ide til at gøre Syddjurs Kommune endnu mere demokratisk og få endnu flere borgere til at engagere sig i den politiske proces. Dette var netop en af §17 stk, 4 - udvalgets anbefalinger.

  Derfor vil vi gerne fremsætte følgende forslag:

  Enhver borger vil kunne få et forslag behandlet i byrådet der opfylder følgende kriterier:

  Der er opnået et givent antal støtter til forslaget fra andre borgere i Syddjurs. Antallet af støtter skal fastlægges. Det kan evt. være hvad der svarer til et mandat ved sidste byrådsvalg.

  Man skal være bosiddende i Syddjurs Kommune for at skrive under. Har et forslag ikke på 6 måneder kunnet skaffe det nødvendige antal underskrifter bortfalder forslaget.

  Forslaget skal have relevans i forhold til den type opgaver Syddjurs Kommune løser.

  Forslag kan ikke stilles til sager, hvor byrådet allerede har truffet en beslutning med mindre der foreligger nye oplysninger.

  Forslag må ikke have et injurierende eller stødende indhold og må ikke indeholde personfølsomme oplysninger

  Forvaltningen pålægges at finde en brugervenlig måde at oprette og skrive under på forslag og præsentere dem for byrådet sammen med et overslag over udgifter i forbindelse med forslaget og et forslag til antal underskrifter ud fra erfaringer fra andre kommuner. Byrådet tager så endelig stilling på et af de næste byrådsmøder.

  Inspiration kan hentes hos f.eks. Århus, Albertslund og Ringsted kommuner:

  https://www.rk.dk/politik/borgerdrevne-forslag/opret-forslag/

  https://ringsted.dk/borgerdrevne-forslag

  Stillet af Michael Mikkelsen, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative Folkeparti, Alternativet og Enhedslisten

 • Beslutning i Byrådet den 28-04-2021

  Forslaget blev sendt til afstemning.

  Med stemmerne 16 for, 7 imod og 3 hverken for eller imod blev forslaget vedtaget.

  For stemte: Ole Bollesen (A), Michael Stegger Jensen (A), Riber Hog Anthonsen (V), Jan Fischer (A), Else Marie Høgh (V), Jan Kjær Madsen (B), Ole S. Hansen (A), Tommy Bøgehøj (C), Michael Aakjær (A), Jesper Yde Knudsen (Ø), Mette Foged (Å), Christian Haubuf (A), Niels Gyldenlund Mikkelsen (A), Michael Mikkelsen (Løsgænger), Anita Søholm (A) og Grethe Møgelvang (O).

  Imod stemte: Claus Wistoft (V), Laila Sortland (Løsgænger), Christoffer Pedersen (V), Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V), Marianne Kirkegaard (V), Gunnar Sørensen (V) og Torben Therkelsen (V).

  Hverken for eller imod stemte: Kirstine Bille (F), Kim Lykke Jensen (F) og Morten Siig Henriksen (F).

Show video
Punkt 746 Regnskab 2020 - overførsler til 2021 - drift og anlæg
 • Resumé

  På baggrund af regnskabsresultatet for 2020 og de gældende regler for overførsel af budget imellem årene, beregnes overførslerne til 2021. Den 27. maj 2020 reviderede Byrådet reglerne for overførsel imellem regnskabsår.

  Revideringen af reglerne betyder, at der maksimalter 3% overførselsadgang på serviceudgifter, ingen overførsel på overførselsudgifter og fuld overførsel på puljer og projekter. Samtidigt gælder nu samme regler indenfor hver enkelt bevilling, hvilket gør reglerne mere operationelle, og det bliver lettere for områderne at forudsige overførslerne til det kommende år.

  Regnskabsår 2020 har været specielt. Genåbningen af Budget 2020samt Covid-19 påvirker resultatet.Det indstilles, at der udelukkende overføres jævnfør de gældende overførselsregler, og en eventuel yderligere kompensation grundet Covid-19 udgifter håndteres på et senere tidspunkt, når en eventuel kompensation fra Staten også er kendt. Det indstilles, at der samlet set overføres 46,5 mio. kr. vedrørende driften, anlæg samt finansforskydninger.

 • Sagsfremstilling

  I den økonomiske politik har Byrådet fastsat, at hovedprincippet for overførsel er, at der kan overføres maksimalt 3 % af budgettet til efterfølgende år, dog således at underskud overføres fuldt ud. Overskud ud over 3 % tilføres Kvalitets- og Innovationspuljen under Økonomiudvalget. Enkelte områder er undtaget overførsel (typisk overførselsudgifter) eller har fuld overførsel, hvilket gælder for områder med puljer og projekter.

  Overførselsreglerne var i maj 2020 til revision i Økonomiudvalg og Byråd. Her blev det fastsat, at der ønskedes ens regler inden for hver bevilling. Dette sikrer gennemskuelighed og forudsigelighed for områderne.

  I bilag 1 ses beregningerne for overførsler til 2021 vedrørende driftsudgifterne. Der overføres samlet set 4,4 mio. kr. vedrørende driften til 2021. Dette dækker over store forskelle mellem bevillingerne.

  Håndtering af Covid-19

  Der har i 2020 været betydelige merudgifter vedrørende Covid-19. Disse udgifter er ikke fuldt ud blevet kompenseret i aftalerne imellem Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL).

  Det er fortsat uafklaret, om der kommer yderligere Covid-19 kompensation vedrørende 2020, og derfor håndteres disse merudgifter ikke i sammenhæng med overførselssagen. Det betyder konkret, at der på bevillinger overføres merudgifter vedrørende Covid-19 til 2021. Det er særligt tydeligt på bevillingerne 12.532 Sundhed og Omsorg og 14.025 Ejendomme, hvor der i 2020 har været ukompenserede udgifter vedrørende Covid-19 for henholdsvis 3,5 mio. kr., og 3,3 mio. kr.

  De endnu ikke kompenserede merudgifter vedrørende Covid-19 vil blive behandlet i et senere dagsordenspunkt, hvor der redegøres samlet for disse udgifter i 2020.

  Puljer og projekter

  Byrådet vedtog den 18. december 2019 følgende omkring overførselsret på de almindelige serviceområder (3 % overførsel).

  For alle serviceudgifter inklusiv myndighedsområder foreslås den generelle overførselsadgang på maksimalt 3 % af nettobudgettet. Det vurderes, at pulje- og projektmidler på serviceområderne generelt kan håndteres indenfor disses overførsel på 3 %. Såfremt dette ikke er muligt, anmodes i forbindelse med regnskabet om særlig begrundet adgang med udgangspunkt i konkrete projekter.

  Der er i forbindelse med regnskabsafslutningen indkommet følgende anmodninger om yderligere overførsel fra 2020 til 2021:

  • Under bevilling 16.568 Erhverv og Arbejdsmarked ligger to puljer. Veteranpuljen og Erhvervspuljen. På disse to puljer er der samlet set overskud på 1,6 mio. kr.
  • Under Plan, Udvikling og Kultur er i løbet af 2020 dannet en Covid-19 pulje og akut-pulje. Puljerne er finansieret dels af overførte midler fra 2019, og dels af ubrugt budget i 2020.

  Det indstilles, at de ikke brugte midler vedrørende Veteranpuljen og Erhvervspuljen overføres fuldt, idet der er tale om byrådsfastsatte puljer.

  Under Udvalget for plan, udvikling og kultur er der afsat en række midler og puljer med det formål at understøtte forenings- og kulturlivet i Syddjurs Kommune under Covid-19-krisen. Disse puljer er finansieret dels af overførte midler fra 2019 samt budget i 2020. Plan, Udvikling og Kultur oplyser, at man bevidst har afventet udmøntning af disse puljer, idet det har været uafklaret, om der kom statslig kompensation til området. Samtidigt forventes der i 2021 at være betydelige mindreindtægter fra gebyrer vedrørende benyttelsen af idrætshaller grundet Covid-19.

  Fagområdet Kultur og Borger bemærker ydermere, at det samlede overskud i 2020 kommer af, at der ved genåbningen af Budget 2020 var udmelding om, at overskud fra 2019 ikke kunne benyttes i 2020.

  På den baggrund indstilles, at der for under bevilling 15.338 ”Folkeoplysning og fritid og natur” gives yderligere overførselsret, og at hele restbudgettet overføres til 2021.

  Ubenyttede midler ud over 3 %

  Administrationen foreslår, at overskud ud over de 3 % overføres til kassebeholdningen. Der er overskud ud over 3 % på bevillingerne 15.335 ”Kultur”.

  Kvalitets- og Innovationspuljen

  Den økonomiske politik fastsætter rammerne for overførselsadgange imellem årene. Heri fremgår det, at overskud ud over 3 % af budgettet per bevilling overføres til en central Kvalitets- og Innovationspulje.

  Denne regel blev der ved regnskab 2019 dispenseret fra, og puljen blev overført til kassebeholdningen. Dette var grundet den økonomiske situation, Syddjurs Kommune stod i ved regnskabsaflæggelsen.

  Det indstilles, at Kvalitets- og Innovationspuljen ikke genetableres, og at den økonomiske politik tilrettes, så udgangspunktet er, at uforbrugte midler ud over 3 % af budgettet tilfalder kassebeholdningen.

  Anlæg

  Ubrugte anlægsbudgetter på ikke færdige anlæg overføres som udgangspunkt til efterfølgende år. Det indstilles derfor, at der samlet set overføres 36,2 mio. kr. til 2021. Der henvises til bilag 2, som viser overførte beløb på de enkelte anlæg. Der er dog indarbejdet følgende i oplægget omkring anlæg:

  • Restbudget på 2,3 mio. kr. af puljen til jordkøb søges overført til puljen til jordkøb og ejendomme i 2021, da puljens beløb i 2021 på 7 mio. kr. allerede er fuldt ud disponeret.
  • Restbudget på 2 mio. kr. vedrørende asfaltarbejde søges overført til Nord/Sydvejen 1. etape til dækning af en eventuel merudgift.
  • Restbudgettet på byggemodningspuljen på 2,8 mio. kr. søges overført fuldt ud til 2021-puljen.
  • En andel af restbudget på 1 mio. kr. vedrørende tilskud til Rønde Idrætscenter søges overført til dækning af merforbrug vedrørende Maltfabrikken.
 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  På Økonomiudvalgets område overføres i alt 9,9 mio. kr. Dette stammer fra bevilling 10.645 Administrativ organisation og Erhverv, hvor der er et overskud på 8,0 mio. kr., samt fra bevilling 10.654 Generelle puljer, hvor der er fuld overførsel, og derfor overføres 1,9 mio. kr.

  Budgettet til lægeerklæringerne er undtaget overførselsadgang, og budgettet dækker lægeerklæringer med mere for hele Syddjurs Kommune, herunder også det borgerrettede.

  Udvalget for familie og institutioner

  På bevilling 11.528 Børn, Unge og Familier er der et underskud på 3,7 mio. kr., som overføres til 2021

  Skoleområdet (bevilling 11.322) ender med et overskud på 5,0 mio. kr., som er under de maksimale 3 %, og overføres derfor fuldt ud.

  For bevilling 11.525 Dagtilbud til børn overføres ligeledes et overskud på 1,8 mio. kr., som også overføres fuldt ud.

  Udvalget for sundhed, ældre og social

  For sundhedsudgifter (Bevilling 12.462) gælder, at der ikke er overførselsadgang.

  På bevilling 12.532 Sundhed og Omsorg indgår både udgifter vedrørende blandt andet Sygeplejen, Hjemmeplejen, Tandplejen, plejeboliger samt udgifter og indtægter vedrørende ældreboliger.

  For ældreboliger gælder, at der ikke er overførsel, mens der for serviceområderne er den normale overførselsadgang på maksimalt 3 %.

  På Sundhed og Omsorg eksklusiv ældreboliger er der et samlet underskud på 16,2 mio. kr. En del af disse (3,5 mio. kr.) skyldes ikke-kompenserede Covid-19-udgifter.

  På ældreboliger er der i 2020 en betydelig merindtægt, hvilket skyldes ibrugtagningen af ældreboligerne i Rønde og Kolind.Der er ikke overførsel på midler vedrørende ældreboliger.

  På bevilling 12.538 Tilbud til voksne med særlige behov overføres 2,5 mio. kr. jævnfør den almindelige 3 % overførselsadgang.

  På bevilling 12.557 Boligstøtte, personlige tillæg m.v. er der ingen overførselsadgang, da der er tale om overførselsudgifter.

  Udvalget for natur, teknik og miljø

  I forbindelse med budgetopfølgningen per 30. september 2020 fastsatte Byrådet, at der dispenseres for de normale overførselsregler på udvalgets områder, og at alt underskud og overskud overføres fuldt ud. Dog er bevilling 14.232 Kollektiv trafik og havne undtaget overførselsadgang.

  På den baggrund overføres samlet set et underskud på 1,5 mio. kr. på udvalgets område, som specificeret i bilag 1.

  Fra bevilling 14.228 Vej og Parkvæsen overføres 227.000 kr. til bevilling 15.645 Plan og Udviklingen for at dække et merforbrug til planlægningsopgaven.

  Udvalget for plan, udvikling og kultur

  For bevilling 15.645 Plan og Udvikling gælder, at der er fuld overførsel. Overskuddet på 1,4 mio. kr. overføres derfor. Hertil kommer 227.000 kr. overført fra 14.228 Vej og Parkvæsen.

  På 15.332 Biblioteker er der et underskud på 0,1 mio. kr., som også overføres til 2021.

  Bevilling 15.335 Kultur har overskud på 0,9 mio. kr., hvilket er 0,3 mio. kr. mere end den maksimale overførselsadgang på 3 %. Det indstilles, at disse 0,3 mio. kr. midler tilføres kassebeholdningen.

  For bevilling 15.338 er der ligeledes et overskud på 2,1 mio. kr. Heraf indstilles, at det fulde beløb overføres jævnfør ovenstående.

  Udvalget for erhverv og beskæftigelse

  For bevillingerne 16.546 Tilbud til udlændige, 16.557 Midlertidige ydelser og 16.558 Permanente ydelser gælder, at der ikke er overførselsadgang, idet der er tale om overførselsudgifter.

  På bevilling 16.568 Erhverv og Arbejdsmarked er der et overskud på 2,6 mio. kr. Heraf er der jævnfør overførselsreglerne ret til overførsel af 1,2 mio. kr. Hertil kommer 1,6 mio. kr., som stammer fra byrådsvedtagne puljer jævnfør ovenstående.

  Det betyder, at det fulde overskud på 2,6 mio. kr. overføres til 2021.

  Tabel 1: Samlet overførsel af budget fra 2020 til 2021

  I mio. kr.

  Overførsel 2020-2021

  Driftsområderne

  4,4

  Anlæg

  36,2

  Finansforskydninger

  5,9

  I alt

  46,5

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet via fagudvalg og Økonomiudvalget at godkende

  1. overførsel af beløb fra 2020 til 2021, som de fremgår af tabel 1 under økonomiske konsekvenser og specificeret i bilagene.
  2. omplaceringer af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger som det fremgår af bilag 2 – Samlede overførsler anlæg 2020-2021
  3. at Kommunaldirektøren bevilges fuldmagt til at omplacere mellem driftsbevillinger og mellem drift og anlæg i henhold til beskrivelser bilag og sagsfremstillingen
  4. at den økonomiske politik tilrettes, så overskud ud over 3 % af budgettet tilfalder kassebeholdningen, og Kvalitets- og Innovationspuljen dermed nedlægges.
 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 13-04-2021

  Udvalget for natur, teknik og miljø indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget at godkende

  1. overførsel af beløb fra 2020 til 2021, som de fremgår af tabel 1 under økonomiske konsekvenser og specificeret i bilagene.
  2. omplaceringer af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger som det fremgår af bilag 2 – Samlede overførsler anlæg 2020-2021
  3. at Kommunaldirektøren bevilges fuldmagt til at omplacere mellem driftsbevillinger og mellem drift og anlæg i henhold til beskrivelser i bilag og sagsfremstillingen
  4. at den økonomiske politik tilrettes, så overskud ud over 3 % af budgettet tilfalder kassebeholdningen, og Kvalitets- og Innovationspuljen dermed nedlægges.

 • Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den 13-04-2021

  Udvalget for familie og institutioner indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget at godkende

  1. overførsel af beløb fra 2020 til 2021, som de fremgår af tabel 1 under økonomiske konsekvenser og specificeret i bilagene.
  2. omplaceringer af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger som det fremgår af bilag 2 – Samlede overførsler anlæg 2020-2021
  3. at Kommunaldirektøren bevilges fuldmagt til at omplacere mellem driftsbevillinger og mellem drift og anlæg i henhold til beskrivelser i bilag og sagsfremstillingen
  4. at den økonomiske politik tilrettes, så overskud ud over 3 % af budgettet tilfalder kassebeholdningen, og Kvalitets- og Innovationspuljen dermed nedlægges.
 • Beslutning i Udvalget for erhverv og beskæftigelse (EB) den 14-04-2021

  Udvalget for erhverv og beskæftigelse indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget at godkende

  1. overførsel af beløb fra 2020 til 2021, som de fremgår af tabel 1 under økonomiske konsekvenser og specificeret i bilagene.
  2. omplaceringer af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger som det fremgår af bilag 2 – Samlede overførsler anlæg 2020-2021
  3. at Kommunaldirektøren bevilges fuldmagt til at omplacere mellem driftsbevillinger og mellem drift og anlæg i henhold til beskrivelser bilag og sagsfremstillingen
  4. at den økonomiske politik tilrettes, så overskud ud over 3 % af budgettet tilfalder kassebeholdningen, og Kvalitets- og Innovationspuljen dermed nedlægges.
 • Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den 14-04-2021

  Udvalget for sundhed, ældre og social indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget at godkende

  1. overførsel af beløb fra 2020 til 2021, som de fremgår af tabel 1 under økonomiske konsekvenser og specificeret i bilagene
  2. omplaceringer af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger som det fremgår af bilag 2 – Samlede overførsler anlæg 2020-2021
  3. at Kommunaldirektøren bevilges fuldmagt til at omplacere mellem driftsbevillinger og mellem drift og anlæg i henhold til beskrivelser i bilag og sagsfremstillingen
  4. at den økonomiske politik tilrettes, så overskud ud over 3 % af budgettet tilfalder kassebeholdningen, og Kvalitets- og Innovationspuljen dermed nedlægges.
 • Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den 14-04-2021

  Udvalget for plan, udviklin og kultur indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget at godkende

  1. overførsel af beløb fra 2020 til 2021, som de fremgår af tabel 1 under økonomiske konsekvenser og specificeret i bilagene.
  2. omplaceringer af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger som det fremgår af bilag 2 – Samlede overførsler anlæg 2020-2021
  3. at Kommunaldirektøren bevilges fuldmagt til at omplacere mellem driftsbevillinger og mellem drift og anlæg i henhold til beskrivelser bilag og sagsfremstillingen
  4. at den økonomiske politik tilrettes, så overskud ud over 3 % af budgettet tilfalder kassebeholdningen, og Kvalitets- og Innovationspuljen dermed nedlægges.
 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 21-04-2021

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at godkende

  1. overførsel af beløb fra 2020 til 2021, som de fremgår af tabel 1 under økonomiske konsekvenser og specificeret i bilagene.
  2. omplaceringer af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger som det fremgår af bilag 2 – Samlede overførsler anlæg 2020-2021
  3. at Kommunaldirektøren bevilges fuldmagt til at omplacere mellem driftsbevillinger og mellem drift og anlæg i henhold til beskrivelser bilag og sagsfremstillingen
  4. at den økonomiske politik tilrettes, så overskud ud over 3 % af budgettet tilfalder kassebeholdningen, og Kvalitets- og Innovationspuljen dermed nedlægges.
 • Beslutning i Byrådet den 28-04-2021

  Byrådet godkender

  1. overførsel af beløb fra 2020 til 2021, som de fremgår af tabel 1 under økonomiske konsekvenser og specificeret i bilagene.
  2. omplaceringer af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger som det fremgår af bilag 2 – Samlede overførsler anlæg 2020-2021
  3. at Kommunaldirektøren bevilges fuldmagt til at omplacere mellem driftsbevillinger og mellem drift og anlæg i henhold til beskrivelser bilag og sagsfremstillingen
  4. at den økonomiske politik tilrettes, så overskud ud over 3 % af budgettet tilfalder kassebeholdningen, og Kvalitets- og Innovationspuljen dermed nedlægges.
Show video
Punkt 747 Regnskab 2020: Årsberetning og regnskab
 • Resumé

  Årsberetning og regnskab 2020 fremsendes til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget med henblik på videresendelse til påtegning ved revisionen.

 • Sagsfremstilling

  Regnskabsresultatet for Syddjurs Kommunes drift og anlæg for 2020 er overordnet tilfredsstillende med et samlet overskud på 98 mio. kr.

  Grundet overskuddet på drift og anlæg på 98 mio. kr., og blandt andet optagelse af likviditetslån midt på året i forbindelse med Covid-19, kan der samlet set lægges godt 171 mio. kr. i kommunens kasse i 2020. Resultatet dækker over svære prioriteringer i forbindelse med genåbning af budget 2020, og derfor vil Syddjurs Kommune fortsætte med en tæt styring og sikre budgetoverholdelse i alle afdelinger og områder af kommunen.

  Årsberetning og regnskab for 2020 vedlægges i to separate publikationer. Der henvises til ledelsesberetningen og regnskabsbemærkningerne per udvalg i ”Årsberetning 2020” for mere dybdegående analyse af regnskabsresultatet.

  Årsberetning 2020 indeholder blandt andet ledelsesberetning, resultatopgørelse og regnskabsbemærkninger for de enkelte fagudvalg og Økonomiudvalget. Regnskab 2020 indeholder blandt andet en række oversigter, anlægsregnskaber og strategiske mål.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Ved regnskabsafslutning udarbejdes en opgørelse af over- og underskud samt overført budget til 2021. Opgørelsen indgår som et selvstændigt dagsordenspunkt; ” Regnskab 2020 - overførsler til 2021 - drift og anlæg”. De detaljerede beskrivelser af overførslerne vil således ikke indgå i det trykte årsregnskab.

  I årsregnskabet indgår en samlet oversigt over overførslerne til 2021 specificeret på bevillingsniveau.

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at

  1. årsberetning og regnskab for2020 godkendes og videresendes til revisionen med henblik på påtegning.
  2. anlægsregnskaber godkendes, som de fremgår af afsnittet med anlægsregnskaber i bilaget Regnskab 2020.
 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 21-04-2021

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at

  1. årsberetning og regnskab for2020 godkendes og videresendes til revisionen med henblik på påtegning.
  2. anlægsregnskaber godkendes, som de fremgår af afsnittet med anlægsregnskaber i bilaget Regnskab 2020.
 • Beslutning i Byrådet den 28-04-2021

  Byrådet godkender

  1. årsberetning og regnskab for2020 og at det videresendes til revisionen med henblik på påtegning.
  2. anlægsregnskaber, som de fremgår af afsnittet med anlægsregnskaber i bilaget Regnskab 2020.
Show video
Punkt 748 Regnskab 2020 - Økonomisk effektvurdering af genopretningsplan og genåbnet budget 2020
 • Resumé

  Med denne sag orienteres Økonomiudvalget og Byrådet om resultatet af den økonomiske genopretningsplan for 2020, herunder om målet ved genåbningen af budget 2020 er realiseret.

 • Sagsfremstilling

  Regnskab 2019 var karakteriseret ved et betydeligt kassetræk på 134 mio. kr. I den forbindelse behandlede Økonomiudvalget den 18. marts 2020 et notat om kommunens økonomiske udfordringsbillede og direktionens plan for økonomisk genopretning. Notatet beskrev en indikativ vurdering af økonomien for 2020 med en forventet merudgift på driften på 43-47 mio. kr., gengivet i nedenstående tabel 1.

  Tabel 1: Ultimo februar 2020: Indikativ vurdering af ubalancer i 2020 (mio. kr.)

  Udvalget for sundhed, ældre og social: Socialområdet

  5

  Udvalget for familie og institutioner: Familieområdet

  9

  Udvalget for erhverv og beskæftigelse

  21

  Udvalget for sundhed, ældre og social: Sundhed og Omsorg

  8-12

  Aktuel opgjort ubalance, driftsvirksomhed

  43-47

  En overførsel af anlægsudgifter fra 2019 til 2020 på 55 mio. kr. ville yderligere belaste økonomien. Samlet for drift og anlæg var udsigten en økonomisk udfordring på 100 mio. kr.

  Den samlede økonomiske udfordring på 100 mio. kr. skal ses i lyset af, at kommunens likviditet var faldet markant gennem 2019 og kun udgjorde godt 100 mio. kr. primo 2020. Med andre ord ville kommunens likviditet nærme sig nul ved udgangen af 2020, hvis der ikke blev handlet på den økonomiske situation.

  Med dette afsæt vedtog Byrådet 29. april 2020 en økonomisk genopretningsplan med to mål:

  • Mål 1: Sikre budgetoverholdelse på driftsvirksomheden ved en række initiativer.
  • Mål 2: Sikre samlet balance i kommunens økonomi ved at udsætte og reducere anlæg.

  Begge mål anses for nået i 2020. Der er stort set ingen afvigelse mellem regnskab 2020 og budgettet inklusiv genåbningsplanen (det genåbnede budget), jævnfør tabellen herunder. Dog ses en afvigelse under finansforskydninger på samlet set godt 100 mio. kr., hvilket primært skyldes forskydninger af regninger og optagelse af lån. Tabellen er forklaret yderligere i vedlagte notat.

  Tabel 2: Oversigt over effekt af genopretningsplan i regnskab 2020

  Oprindelig budget

  Udgiftspres

  Budget tillagt udgifts- pres

  Genåb nings- plan

  Budget inklusiv genåb nings plan

  Regnskab 2020

  Afvigelse

  Resultat: Driftsvirksomhed

  -153

  45

  -108

  -45

  -153

  -149

  4

  Anlæg

  83

  55

  138

  -85

  53

  51

  -2

  Resultat: Skattefinansieret

  -70

  100

  30

  -130

  -100

  -98

  2

  Finansforskydninger og nettolån

  30

  0

  30

  0

  30

  -73

  -103

  Resultat: Kassehenlæggelse

  -40

  100

  60

  -130

  -70

  -171

  -101

  A

  B

  C=A+B

  D

  E=C+D

  F

  G=F-E

  I det følgende er resultatet for henholdsvis driftsvirksomheden og anlæg uddybet.

  Mål 1: Sikre budgetoverholdelse på driftsvirksomheden ved en række initiativer

  For driftsvirksomheden var målet med genåbningsplanen at sikre budgetoverholdelse. Målet var således at neutralisere den forventede merudgift på 43-47 mio. kr.

  Driftsbudgettet blev på den baggrund ved genåbningen reduceret for nogle fagområder med i alt 19,6 mio. kr. Formålet med reduktionen var at sikre samlet balance i driftsvirksomheden, givet at visse områder forventelig ville overskride budgettet. Samtidig blev der iværksat en række initiativer svarende til reduktioner på 28,4 mio. kr. Initiativerne skulle nedbringe en række udgifter i 2020 på de områder, hvor der var udsigt til at overskride budgettet, uden at disse områders budgetter i øvrigt blev berørt. I alt en forventet udgiftsreduktion på 48 mio. kr. i 2020.

  Samlet set betragtes målet om budgetoverholdelse på driften som nået. Fra en forventning om budgetoverskridelser i 2020 på 43-47 mio. kr. er det lykkedes at opnå en samlet driftsvirksomhed, der er i balance.

  Resultatet dækker dog over væsentlige forskelle. Skoler, Dagtilbud, Udvalget for plan, udvikling og kultur, Udvalget for erhverv og beskæftigelse, Udvalget for natur, teknik og miljø samt Økonomiudvalget har opnået et bedre resultat end forudsat. På Socialområdet, Familieområdet samt området for Sundhed og Omsorg er det ikke lykkedes at opnå de økonomiske målsætninger.

  Der er iværksat handleplaner, som over en årrække forventes at imødegå udfordringerne i Social og Familie. Desuden har direktionen anmodet om en redegørelse for udviklingen i forbruget i Sundhed og Omsorg i 2018-2020 med henblik på at vurdere grundlaget og mulighederne for genopretning af økonomisk balance på dette område.

  Resultatet skal endvidere ses i lyset af, at der for 2020 er opgjort ukompenserede merudgifter til Covid-19 på 11,5 mio. kr.

  En indikator for, at der er gennemført en reel opbremsning i driftsudgifterne, er udviklingen i stillingsforbruget. Efter der i perioden 2015-2019 har været en årlig stigning på 50-100 fuldtidsstillinger, er stillingsforbruget faldet med 32 stillinger i 2020.

  Mål 2: Sikre samlet balance i kommunens økonomi ved at udsætte og reducere anlæg.

  Ved genåbningen i april 2020 vedtog Byrådet at reducere det skattefinansierede anlægsbudget med 85 mio. kr. Det skyldtes to forhold:

  1. For det første var der ved genåbningstidspunktet tilkommet overførsler fra 2019 på 55 mio. kr., som der ikke var likviditet til at gennemføre. Med overførslen på 55 mio. kr. udgjorde det samlede korrigerede anlægsbudget for 2020 135 mio. kr.

  1. For det andet ønskede Byrådet at skabe en buffer i kommunens budget på 30 mio. kr. ved at sænke anlægsniveauet under niveauet i det oprindelige anlægsbudget. Bufferen skulle kunne absorbere eventuelle merudgifter på driften.

  Samlet set betragtes målet om, at anlæg skulle bidrage til balance i kommunens samlede økonomi, som overholdt. Regnskabet for anlæg i 2020 udgør et nettoresultat på 51 mio. kr. Det er tæt på det forudsatte mål på 53 mio. kr. Det er således lykkedes i regnskabet at opnå en anlægsudgift, der er 84 mio. kr. mindreend udgangspunktet på 135 mio. kr.

  Af nettoanlægsudgiften på 51 mio. kr. i år er de 22,2 mio. kr. lånefinansieret med henvisning til Covid-19. Derfor er der reelt opført anlæg for 28,8 mio. kr. med likviditetseffekt i 2020. Lånet indgår under nettolån i tabel 2.

  Med i betragtningen af likviditetseffekten bør dog også indgå anlæg tidsforskudt fra 2020 til 2021 på 36 mio. kr., hvoraf 20 mio. kr. er lånefinansieretligeledes med henvisning til Covid-19.

  Nettoudgiften på anlæg i regnskabet dækker over bruttoudgifter på 106,3 mio. kr. og indtægter på 55,2 mio. kr.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Administrationens indstilling har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget at tage effektvurderingen af den økonomiske genopretningsplan for 2020 til efterretning.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 21-04-2021

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at tage effektvurderingen af den økonomiske genopretningsplan for 2020 til efterretning.

 • Beslutning i Byrådet den 28-04-2021

  Byrådet tager effektvurderingen af den økonomiske genopretningsplan for 2020 til efterretning.

Show video
Punkt 749 Budget 2022 - Befolkningsprognose
 • Resumé

  Til brug for budgetlægningen for 2022 er der udarbejdet vedlagte notat med befolkningsprognose.

 • Sagsfremstilling

  Befolkningsprognosen til budget 2022 ligger tæt på de skøn, der blev lavet til brug for budget 2021. Befolkningsprognosen forudser en gennemsnitlig stigning på omkring 300 personer om året i prognoseperioden.

  Befolkningsprognosen bygger på en model, der, ud fra den nuværende befolkning og tre boligstørrelser fordelt på kommunens skoledistrikter, beregner udviklingen på baggrund af dødelighed, fertilitet, flyttemønstre, samfundsøkonomi og kommunens forventninger til byggeri i prognoseperioden. Fertilitetsraten skønnes til at være forholdsvis høj.

  Der er i befolkningsprognosen kun indregnet effekter på baggrund af situationen omkring Covid-19 i det omfang, den allerede nu afspejler sig i dødelighed, fertilitet, flyttemønstre, samfundsøkonomi eller andet.

  Hvis folk flytter mere eller mindre ud fra storbyerne efter Coronakrisen, tager det noget tid, før det afspejler sig i flyttemønstrene i befolkningsprognosen.

  Hovedtallene i prognosen for udvalgte årgange fremgår af nedenstående tabel.

  År

  0-årige

  1-4 årige

  5-14 årige

  15-24 årige

  25-64 årige

  65-79 årige

  80+ årige

  0-99+ årige

  2021

  405

  1.727

  4.792

  4.162

  20.941

  8.689

  2.452

  43.168

  2022

  388

  1.790

  4.773

  4.114

  20.905

  8.807

  2.598

  43.376

  2023

  392

  1.842

  4.809

  4.078

  21.026

  8.870

  2.726

  43.743

  2024

  397

  1.867

  4.914

  4.057

  21.147

  8.901

  2.905

  44.188

  2025

  400

  1.902

  5.017

  3.996

  21.285

  8.866

  3.096

  44.561

  2026

  400

  1.894

  5.060

  4.033

  21.324

  8.780

  3.340

  44.831

  2033

  403

  1.931

  5.887

  3.984

  21.401

  9.080

  4.186

  46.872

  Bolig-byggeprogram

  Befolkningsfremskrivningen sker på baggrund af et bolig-byggeprogram med et grundniveau på cirka 140 til 150 nye boligenheder om året og en indflytning i nye og gamle boliger, der svarer til de seneste års stigning. I årene 2021 til 2024 forudsættes der dog et noget højere niveau for byggeri med baggrund i almene boligprojekter og de kendte udstykninger af grunde.

  Børn i alderen 1 til 14 år

  Efter en periode med stagnation i antallet af børn i alderen 1 til 4 år, hvor tallet var på sine mindste værdier med 1.484 i 2017 og 1.497 i 2018, anslår prognosen nu en stigning, så der per 1. januar 2025 forventes 1.902 børn i alderen 1 til 4 år.

  Antallet af børn i aldersgruppen 5 til 14 år er i 2021 og 2022 på det laveste niveau i en 10-årig periode, men forventes nu i prognosen at stige i de kommende år, særligt i perioden efter 2027.

  Fortsat forventning om flere ældre

  I forhold til de ældre på 80 år og derover er der fortsat en forventning om en stor stigning. Hvor der den 1. januar 2021 var 2.452 ældre over 80 år, forventes der 3.340 ældre over 80 år den 1. januar 2026, svarende til en stigning på over 36 procent.Der er en forventning om 4.186 ældre over 80 år den 1. januar 2033.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Befolkningsprognosen har især betydning for beregningen af demografipuljer til brug for budgetkorrektioner, sektorplaner for udbygning af kommunale servicetilbud samt for en vurdering af befolkningstallet i statsgarantien for skat, tilskud og udligning.

  Befolkningsprognosen vil ligge til grund for kapacitetsovervejelser i forbindelse med udarbejdelsen af anlægsbudgettet, og i den forbindelse vil der i maj 2021 blive udarbejdet et tema om kapacitet i de kommunale tilbud til drøftelse i Byrådet i juni 2021.

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at den udarbejdede befolkningsprognose godkendes til brug i budgetlægningen for 2022 og overslagsårene.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 21-04-2021

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at den udarbejdede befolkningsprognose godkendes til brug i budgetlægningen for 2022 og overslagsårene.

 • Beslutning i Byrådet den 28-04-2021

  Byrådet godkender den udarbejdede befolkningsprognose til brug i budgetlægningen for 2022 og overslagsårene.

Show video
Punkt 750 Opgørelse af kassebeholdning - likviditet per 31. marts 2021
 • Resumé

  Byrådet orienteres om likviditeten i Syddjurs Kommune, der fortsat er stigende og ultimo marts 2021 er på 199,05 mio. kr. Administrationen forventer en fortsat stigning frem til september 2021, hvorefter det ventes, at likviditeten stabiliseres.

 • Sagsfremstilling

  Syddjurs Kommunes likviditet efter kassekreditreglen opgøres som den gennemsnitlige likvide beholdning for de seneste 365 dage. Likviditeten opgøres som summen af kommunens beholdninger på bankkonti samt værdien af de værdipapirer, Syddjurs Kommune har ved kapitalforvaltere hos Sydbank og Djurslands Bank.

  Likviditeten kan i løbet af en måned have udsving med cirka 200 mio. kr., hvor den typisk falder i slutningen af måneden med lønudbetalingen og stiger igen, når skatteindtægterne bogføres. For at give et nøgletal renset for disse udsving, benyttes derfor et gennemsnit over 30 eller 365 dage.

  Tabel 1: Udviklingen i likviditeten (365 dages gennemsnit)

  Pr.

  Beløb i mio. kr.

  Forskel til forrige måned

  31. marts 2020

  95,70

  -4,92

  30. april 2020

  92,87

  -2,83

  31. maj 2020

  92,66

  -0,21

  30. juni 2020

  94,50

  1,84

  31. juli 2020

  98,16

  3,65

  31. august 2020

  102,46

  4,30

  30. september 2020

  115,21

  12,75

  31. oktober 2020

  127,45

  12,24

  30. november 2020

  139,98

  12,53

  31. december 2020

  155,31

  15,33

  31. januar 2021

  169,19

  13,89

  28. februar 2021

  182,26

  13,07

  31. marts2021

  199,05

  16,78

  Likviditeten er i marts måned steget med 16,8 mio. kr., hvilket er mere end forventet, og det betyder, at likviditeten ultimo marts er 199,05 mio. kr.

  Årsagerne til den store stigning i marts skyldes et negativt anlægsforbrug (indtægt) i de første tre måneder af 2021. Det negative anlægsforbrug opstår, når indtægterne fra salg af grunde og bygninger overstiger kommunens øvrige anlægsudgifter.

  Effekterne af midtvejsreguleringen, låneoptaget og genåbningen af budgettet i 2020 påvirker fortsat også likviditeten.

  Det forventes, at likviditeten vil fortsætte med at stige frem til september 2021, hvorefter den vil stabilisere sig.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Administrationens indstilling har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at likviditetsopgørelsen per 31. marts 2021 tages til efterretning.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 21-04-2021

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at likviditetsopgørelsen per 31. marts 2021 tages til efterretning.

 • Beslutning i Byrådet den 28-04-2021

  Byrådet tager likviditetsopgørelsen per 31. marts 2021 til efterretning.

Show video
Punkt 751 Udmøntning af model for automatisk nedlukning ved høje Covid-19 smittetal
 • Resumé

  Som led i udmøntningen af Rammeaftale om plan for genåbning er der blevet udarbejdet en model for hurtige og effektive lokale nedlukninger i tilfælde af høje smittetal.

  Den ny model træder i kraft den 12. april 2021. I denne sag gennemgås de tilfælde, hvor kommunen er påbudt at handle, og hvor kommunen har frihed til at gennemføre en hel eller delvis nedlukning.

  Forslag til håndtering af nedlukningsmodellen fremsendes til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget.

 • Sagsfremstilling

  Som en del af planen for genåbning af Danmark er der udarbejdet en model med tre scenarier for nedlukning af sogne og kommuner.

  Herunder gennemgås modellen samt de handlemuligheder, kommunen har ved de forskellige smitteniveauer. De automatiske nedlukninger følges op af en række ministerielle tiltag og opfordringer til de konkrete situationer, som er beskrevet i den vedlagte pjece fra Sundhedsministeriet. Modellen styres af den såkaldte testkorrigerede incidens, der udregnes ved at se på forholdet mellem incidenstallet og antallet af gennemførte PCR-tests i kommunen. Det ukorrigerede incidenstal er udtryk for antallet af nye sygdomstilfælde per 100.000 indbyggere i kommunen de seneste 7 dage. Data for kommuner og sogne foreligger på hverdage kl. 12.00 på Statens Serums Instituts hjemmeside.

  1. Automatisk nedlukning af et sogn


  Kommunen er forpligtet til at påbyde en nedlukning i et sogn, når disse tre kriterier er opfyldt:

  • Incidens over 500 (ikke testkorrigeret, da dette ikke beregnes på sogneniveau)
  • +20 smittetilfælde de sidste syv dage
  • +2,5 positivprocent

  Kommunen skal påbyde følgende:

  • At grundskoler, SFO og klubtilbud samt ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner lukkes.
  • At lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter, lukkes.
  • At lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter i sognet, lukkes.


  Kommunale, statslige, private og selvejende tilbud vil være omfattet. Der skal etableres nødpasning under nedlukningen for børn i alderen 0-9 år, hvis forældrene varetager kritiske funktioner i det offentlige, eller forældrene er ansat i private virksomheder, der ikke har hjemsendt medarbejderne – i begge tilfælde skal forældrene have afsøgt andre pasningsmuligheder. Sårbare elever vil være undtaget.


  Ophævelse af nedlukning

  Når sognet i syv dage i træk er under niveau på et af de tre parametre, ophæves nedlukningen.


  Håndtering af nedlukning af sogn i Syddjurs Kommune

  Der er tale om en automatisk nedlukning, der i praksis vil foregå ved et påbud fra sundhedsmyndighederne, hvorefter nedlukningen aktiveres af det kommunale kriseberedskab.

  Byrådet vil med kort varsel blive indkaldt til et orienterende møde om nedlukningen.

  2. Automatisk nedlukning af kommunen


  Byrådet er forpligtet til at påbyde en nedlukning, hvis incidensen i en kommune overstiger 250 (testkorrigeret) per 100.000 indbyggere.

  Byrådet skal påbyde, at:

  • Grundskoler, SFO og klubtilbud samt ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner lukkes.
  • Lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter, lukkes.
  • Lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, lukkes.


  Kommunale, statslige, private og selvejende tilbud vil være omfattet.


  Som på sogneniveau vil der blive etableret nødpasning under nedlukningen, og sårbare elever vil være undtaget. Derudover vil efterskoler, kosttilbud med videre samt folkehøjskoler være undtaget for nedlukning, og elever vil kraftigt blive opfordret til at blive på skolen under den lokale nedlukning.


  Ved lokale nedlukninger sikres den nødvendige testkapacitet i det pågældende område, og sundhedsmyndighederne vil intensivere indsatser til at sikre test, opsporing og isolation i alle samfundsgrupper.


  Ophævelse af tiltag

  Når kommunen i syv dage i træk er under en incidens på 250 (testkorrigeret), ophæves nedlukningen. Det gælder ligeledes for de yderligere tiltag, som således vil skulle ophæves af vedkommende minister.


  Håndtering af nedlukning på kommuneniveau i Syddjurs Kommune

  Der er tale om en automatisk nedlukning, der i praksis vil foregå ved et påbud fra sundhedsmyndighederne, hvorefter nedlukningen aktiveres af det kommunale kriseberedskab.

  Byrådet vil hurtigst muligt efter nedlukningen blive indkaldt til et orienterende møde om nedlukningen.

  3. Lokale handlemuligheder ved incidens på 100 – 250


  Kommunen har mulighed for at påbyde en nedlukning, hvis incidensen i en kommune ligger mellem 100 og 250 (testkorrigeret), og kommunen vurderer, at der er behov for en hurtig og effektiv smitteforebyggende indsats, som ikke kan afvente sundhedsmyndighedernes vurdering og rådgivning.


  Det omfatter tiltag i form af lukning af følgende institutioner med videre:

  • Dagtilbud
  • Grundskoler
  • SFO og klubtilbud
  • Ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område og voksenuddannelser på Udlændinge- og Integrationsministeriets område.
  • Lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter, og lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter.


  Kommunen får beføjelse til at påbyde private lukninger af skoler og tilbud.

  Kommunen skal kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed inden for 48 timer, hvis den har valgt at meddele påbud om lukning.


  De undtagelser, der hidtil har været i forbindelse med nedlukning, vil fortsat være gældende.


  Ophævelse af tiltag

  De udsendte påbud kan ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at der ikke er grundlag for at opretholde nedlukningen, eller automatisk når kommunen er under den nævnte incidensgrænse i en uge i træk.


  Håndtering af delvis nedlukning ved incidens 100-250 i Syddjurs Kommune

  Hvis incidensen nærmer sig eller overstiger 100, vil kommunens krisestab foretage en konkret vurdering af smitteudbredelsen, herunder i forhold til geografisk eller aldersmæssig koncentration. På den baggrund vil krisestaben vurdere, om det er tilrådeligt at foretage hel eller delvis nedlukning i kommunen.

  I givet fald vil Byrådet herefter blive indkaldt til et digitalt møde med kort varsel for at træffe beslutning med udgangspunkt i krisestabens forslag.

 • Lovgrundlag

  De øgede beføjelser om, at kommunalbestyrelsen enten kan eller skal meddele midlertidigt påbud om lukning af institutioner, lokaler og faciliteter med videre, der anvendes af offentlige og private udbydere af danskuddannelse efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. fremgår af §1 a i Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner for udbydere af danskuddannelse i forbindelse med håndtering af covid-19. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 12. april 2021 og er vedlagt sagen.

  En justering af modellen træder i kraft den 30. april. 2021.

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at håndteringen af nedlukningsmodellen godkendes således, at

  1. kommunens krisestab aktiverer den automatiske nedlukning af sogn og kommune, når kravene i den nationale nedlukningsmodel er opfyldt, samt hurtigst muligt indkalder Byrådet til en orientering herom.
  2. afgørelse om hel eller delvis nedlukning ved incidens mellem 100 og 250 træffes af Byrådet på et hasteindkaldt møde.
 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 21-04-2021

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at håndteringen af nedlukningsmodellen godkendes således, at

  1. kommunens krisestab aktiverer den automatiske nedlukning af sogn og kommune, når kravene i den nationale nedlukningsmodel er opfyldt, samt hurtigst muligt indkalder Byrådet til en orientering herom.
  2. afgørelse om hel eller delvis nedlukning ved incidens mellem 100 og 200 træffes af Byrådet på et hasteindkaldt møde.
 • Beslutning i Byrådet den 28-04-2021

  Byrådet godkender håndteringen af nedlukningsmodellen således, at

  1. kommunens krisestab aktiverer den automatiske nedlukning af sogn og kommune, når kravene i den nationale nedlukningsmodel er opfyldt, samt hurtigst muligt indkalder Byrådet til en orientering herom.
  2. afgørelse om hel eller delvis nedlukning ved incidens mellem 100 og 250 træffes af Byrådet på et hasteindkaldt møde.

  Sagsfremstilling og indstilling er med referatet opdateret med reviderede grænseværdier for automatisk nedlukning som følge af beslutning herom i Folketingets epidemiudvalg den 28. april 2021.

Show video
Punkt 752 Lokalplan nr. 436 med Kommuneplantillæg nr. 02 for boligområde ved Egsmarklund - endelig vedtagelse
 • Resumé

  Udvalget for plan, udvikling og kultur har på sit møde den 15. april 2020 igangsat planlægning for areal til boliger nord for Rodsøvej, Egsmarklund.

  Der er i samarbejde med bygherre – Fabulas Aps – udarbejdet forslag til lokalplan, som efter Byrådets vedtagelse den 27. januar 2021 har været udsendt i offentlig høring i perioden fra den 4. februar til 4. marts 2021.Der er i høringsperioden indkommet 46 høringssvar.

  Byrådet anmodes om at træffe beslutning om endelig vedtagelse af forslaget til Lokalplan 436 og Kommuneplantillæg 02.

 • Sagsfremstilling

  Der er i overensstemmelse med den gældende kommuneplan (rammeområde 1.1.B32) fremsendt ønske fra bygherre – Fabulas Aps – om at lokalplanlægge for et nyt boligområde ved Egsmarklund.

  Lokalplanens område

  Planlægningen omfatter et område, som ligger i den nordlige del af Ebeltoft i umiddelbar forlængelse af et eksisterende boligområde ved Rodsøvej/Egsmarklund syd for arealet. Den mulige lokalplan omfatter del af matrikel nummer 5a Egsmark By, Dråby, og udgør cirka 10 hektar.

  Lokalplanens indhold

  Lokalplanen muliggør etablering af cirka 100 boliger i tæt/lav og åben/lav bebyggelse. Planen åbner for, at der kan integreres plejeboliger i en del af bebyggelse. Der er i lokalplanen taget højde for områdets støjbelastning, naturbeskyttelse, beskyttede arter og drikkevandsinteresser.

  Syddjurs Kommuneplan 2020

  For at muliggøre lokalplanen er der behov for mindre justeringer af kommuneplanrammen med et kommuneplantillæg, som justerer afgrænsning af rammeområdet og muliggør, at den eksisterende landejendom kan indgå i lokalplanen.

  Offentlig høring

  Byrådet har på sit møde den 27. januar 2021 vedtaget lokalplan med kommuneplantillæg til udsendelse i offentlig høring i perioden fra den 4. februar til 4. marts 2021.

  Der er i høringsperioden indkommet 46 høringssvar, som omhandler emnerne:

  • Naturbeskyttelse og beskyttede arter
  • Drikkevandsinteresser
  • Trafik
  • Landskab
  • Nationalpark Mols Bjerge
  • Planlægning og planprocessen
  • Behov for boliger og alternative placeringer
  • Etableringsfasen
  • Støjbelastning
  • Højspændingsledning

  Høringssvarene er bilag til dagsordenen.

  Høringssvarene er behandlet i et indsigelsesnotat, som er bilag til dagsordenen. Høringssvarene giver ikke anledning til forslag fra Administrationen om ændring af lokalplanen.

  Der blev den 11. februar 2021 afholdt et virtuelt borgermøde, hvor de samme emner blev berørt. Notat fra mødet er bilag til dagsordenen.

  Miljøvurdering

  Planlægningen er screenet i henhold til miljøvurderingsloven, hvor det er konkluderet, at der ikke skal

  udarbejdes miljøvurdering, da planlægningen vurderes ikke at have væsentlig påvirkning af miljøet.

  Syddjurs Kommunes afgørelse er påklaget til Planklagenævnet, hvor Administrationen har indsendt en

  redegørelse til klagen. Planklagenævnets afgørelse afventes.

 • Lovgrundlag

  Lov om planlægning

  Lov om miljøvurdering af planer og af konkrete projekter (VVM)

 • Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller til Udvalget for plan, udvikling og kultur, Økonomiudvalget og Byrådet, at lokalplan nummer 436 med Kommuneplantillæg nummer 02 godkendes jf. sagsfremstilingen.

 • Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den 14-04-2021

  Udvalget for plan, udvikling og kultur indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at lokalplan nummer 436 med Kommuneplantillæg nummer 02 godkendes jf. sagsfremstilingen dog med den ændring at delområderne benævnt 3 udtages på grund af natur, miljø og drikkevandsinteresser.

  Else Marie Høgh (V) og Riber Anthonsen (V) kan ikke tiltræde flertallets indstilling til Byrådet, da de støtter udviklingsdirektørens indstilling uden ændringer.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 21-04-2021

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at lokalplan nummer 436 med Kommuneplantillæg nummer 02 godkendes jf. sagsfremstillingen dog med den ændring, at delområderne benævnt 3 udtages på grund af natur, miljø og drikkevandsinteresser - i overensstemmelse med indstillingen fra Udvalget for plan, udvikling og kultur.

  Claus Wistoft (V) og Christoffer Pedersen (V) kan ikke tiltræde indstillingen.

  Tommy Bøgehøj (C) undlod at stemme.

 • Beslutning i Byrådet den 28-04-2021

  Forslaget fra Økonomiudvalget blev sendt til afstemning.

  Med stemmerne 15 for, 2 imod og 9 hverken for eller imod blev forslaget godkendt.

  For stemte:Ole Bollesen (A),Kirstine Bille (F),Michael Stegger Jensen (A),Laila Sortland (Løsgænger),Jan Fischer (A),Jan Kjær Madsen (B),Kim Lykke Jensen (F),Ole S. Hansen (A),Morten Siig Henriksen (F), Michael Aakjær (A),Christian Haubuf (A),Niels Gyldenlund Mikkelsen (A),Michael Mikkelsen (Løsgænger),Anita Søholm (A) og Grethe Møgelvang (O).

  Imod stemte: Jesper Yde Knudsen (Ø) og Mette Foged (Å).

  Hverken for eller imod stemte: Claus Wistoft (V),Riber Hog Anthonsen (V), Else Marie Høgh (V), Tommy Bøgehøj (C),Christoffer Pedersen (V), Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V), Marianne Kirkegaard (V), Gunnar Sørensen (V) og Torben Therkelsen (V).

  Byrådet godkender lokalplan nummer 436 med Kommuneplantillæg nummer 02 jf. sagsfremstillingen dog med den ændring, at delområderne benævnt 3 udtages på grund af natur, miljø og drikkevandsinteresser - i overensstemmelse med indstillingen fra Udvalget for plan, udvikling og kultur og Økonomiudvalget.

  I medfør af beslutningen skal der efter planlovens § 27, stk. 2 sikres, at andre væsentligt berørte borgere (grundejer og udvikler) og myndigheder end dem, som har foranlediget ændringen, skal have lejlighed til at udtale sig. Administration vil iværksætte dette, og vedtagelsen af planen sker under forudsætning af, at høringen gennemføres, og at Byrådet efterfølgende behandler eventuelle udtalelser fra disse.

  Jesper Yde Knudsen (Ø) ønsker følgende mindretalsudtalelse tilføjet beslutningen:

  Enhedslisten kan ikke tilslutte sig en lokalplan, der strider mod væsentlige naturinteresser, det gælder specielt beskyttelse af bilag IV-arter, for eksempel markfirben.

  Mette Foged (Å) ønsker følgende mindretalsudtalelse tilføjet beslutningen:

  Alternativet kan ikke stemme for lokalplanen grundet den manglende VVM-redegørelse og hensyn til de beskyttede dyrearter.

Show video
Punkt 753 Reno Djurs I/S - godkendelse af gebyrblad for 2022
 • Resumé

  Reno Djurs I/S har anmodet Byrådet i Syddjurs Kommune om at godkende Reno Djurs’ gebyrblad for 2022.

 • Sagsfremstilling

  Reno Djurs I/S har anmodet Byrådet i Syddjurs Kommune om at godkende Reno Djurs’ gebyrblad for 2022. Forslag til nyt gebyrblad er vedlagt i bilag.

  Gebyrerne er fastlagt på baggrund af Reno Djurs’ budget for 2022, som blev godkendt af selskabets bestyrelse den 10. marts 2021. Budgettet er vedlagt i bilag til orientering.

  De væsentligste forhold ved budgetforslag 2021, herunder de afledte konsekvenser til nærværende forslag til gebyrblad, er beskrevet i henvendelse fra Reno Djurs I/S (vedlagt). Disse er kort gennemgået nedenfor.

  Øgede omkostninger for forbrænding af affald.

  Aarhus Kommune øgede med virkning fra 1. august 2020 prisstigning for affaldsforbrænding med 60 kr. per tons for perioden 1. august til 31. december 2020. En varslet reduktion på 45 kr. per tons i 2021 er opgivet, hvorfor der ikke forventes prisreduktion i 2022. Dette medfører et behov for at øge Reno Djurs’s forbrændingspris på 45 kr. per tons. Denne prisstigning er indregnet i det fremlagte gebyrblad.

  Reduktion i deponeringsomkostninger

  Deponeringsanlæggets aktiviteter er øget, hvilket giver stordriftsfordele. Dette medfører en reduktion i gebyrer for deponering op 15 kr. per tons.

  Genbrugsstationer

  Der oplves prisstigninger på afsætning af stort set alle affaldsfraktioner, hvilket øger gebyret på 790 kr. per tons i 2021 til 945 kr. per tons i 2022.

  Dagrenovation og tømningsordninger

  Det nuværende gebyr fastholdes.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  De økonomiske konsekvenser ved det nye prisblad fremgår af sagsfremstillingen.

 • Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om affald (Affaldsbekendtgørelsen), bekendtgørelse nummer 2159 af 9. december 2020.

 • Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller til Byrådet via Udvalget for natur, teknik og miljø og Økonomiudvalget at

  1. tage Reno Djurs’ budget for 2022 til efterretning
  2. godkende Reno Djurs’ gebyrblad for 2022.
 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 13-04-2021

  Udvalget for natur, teknik og miljø indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget at

  1. tage Reno Djurs’ budget for 2022 til efterretning
  2. godkende Reno Djurs’ gebyrblad for 2022.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 21-04-2021

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at

  1. tage Reno Djurs’ budget for 2022 til efterretning
  2. godkende Reno Djurs’ gebyrblad for 2022.
 • Beslutning i Byrådet den 28-04-2021

  Byrådet

  1. tager Reno Djurs’ budget for 2022 til efterretning
  2. godkender Reno Djurs’ gebyrblad for 2022.
Show video
Punkt 754 Resultatrevision af Erhvervs- og beskæftigelsesplan, del 2, for 2020
 • Resumé

  Hvert år godkender Byrådet en Erhvervs- og beskæftigelsesplan med en række mål for indsatsen det kommende år. Ved årets afslutning udarbejder Administrationen en resultatrevision, der tager udgangspunkt i en opfølgning på de opstillede resultatmål, og giver herigennem et overblik over effekten af de beskæftigelsesrettede indsatser. Resultatrevisionen for 2020 fremlægges til godkendelse i Udvalget for erhverv og beskæftigelse.

 • Sagsfremstilling

  Byrådet skal i henhold til Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. udarbejde en Resultatrevision. Resultatrevisionen tager udgangspunkt i en opfølgning på de opstillede resultatmål formuleret i Erhvervs- og beskæftigelsesplan 2020, del 2, og giver herigennem et overblik over effekten af de beskæftigelsesrettede indsatser.Resultatrevisionen kan på den baggrund være en del af grundlaget for forberedelserne til Syddjurs Kommunes Erhvervs- og beskæftigelsesplan del 2 for 2022.

  Generelt har erhvervs- og beskæftigelsesindsatsen i 2020 været præget af Covid-19. Nedlukninger af store dele af samfundet og herunder virksomheder, en midlertidige suspension af beskæftigelsesindsatsen og senere delvis suspension, samt løbende lovændringer med forlængelser af sygedagpengeperioden med mere, har haft store konsekvenser for erhvervs- og beskæftigelsesindsatsen i 2020.

  Syddjurs Kommune formulerede 17 resultatmål for erhvervs- og beskæftigelsesindsatsen i del 2 for 2020 i Erhvervs- og beskæftigelsesplanen 2020-2022.

  Status er:

  • Der har generelt set ikke været målopfyldelse på grund af den særlige situation med Covid-19.
  • To resultatmål vedrører uddannelse og kompetencer:
   • Det ene har været et mål om gennemførsel af såkaldte kompetencespor, hvor to ud af fire forløb er blevet afholdt. De to andre forløb blev ikke afholdt på grund af Covid-19. Målet er dermed ikke fuldt opnået.
   • Det andet mål var en målsætning i forhold til unges valg af en erhvervsuddannelse. Dette mål har ikke kunnet opnås. Unges valg af uddannelse påvirkes af mange forskellige faktorer, og i 2020 kan det også have været præget af Covid-19-situationen i foråret.
  • Ni af de 17 resultatmål vedrører forskellige ydelsesgrupper på beskæftigelsesområdet, der alle er blevet påvirket i mindre eller større omfang af Covid-19 situationen, og derudover var målene i udgangspunktet ambitiøse. De mest påvirkede resultatmål er målene vedrørende sygedagpengemodtagere, dagpengemodtagere og langtidsledige dagpengemodtagere.
  • Seks resultatmål vedrører erhverv og virksomheder:
   • Det ene har haft fokus på resultater i form af ordinære jobordrer, hvor der er opnået målopfyldelse på trods af Covid-19.
   • De øvrige fem resultatmål i denne kategori har omhandlet forskelligt samarbejde, indsatser og dialog med virksomheder, og det har ikke været muligt at opnå målopfyldelse i forhold til de konkrete mål. Den manglende målopfyldelse skyldes særligt Covid-19 situationen, der har haft betydning for blandt andet afholdelse af arrangementer. Derudover har resultatmålet om, at 20 iværksættere eller flere tilknyttes en mentorvirksomhed været udfordret af, at firmaet, der skulle varetage opgaven, gik konkurs.

  I resultatrevisionen gøres der detaljeret rede for målopfyldelsen på de 17 resultatmål. Resultatrevisionen er vedlagt i bilag 1.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Administrationens indstilling har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 • Lovgrundlag

  Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. § 4.

 • Indstilling

  Velfærdsdirektøren og Udviklingsdirektøren indstiller til Udvalget for erhverv og beskæftigelse at

  1. godkende Resultatrevision 2020
  2. indstille Resultatrevision 2020 til orienteringen i Byrådet via Økonomiudvalget.
 • Beslutning i Udvalget for erhverv og beskæftigelse (EB) den 14-04-2021

  Udvalget for erhverv og beskæftigelse

  1. godkender Resultatrevision 2020
  2. indstiller Resultatrevision 2020 til orienteringen i Byrådet via Økonomiudvalget.
 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 21-04-2021

  Økonomiudvalget indstiller Resultatrevision 2020 til orientering i Byrådet.

 • Beslutning i Byrådet den 28-04-2021

  Byrådet tager orienteringen om Resultatrevision 2020 til efterretning.

Show video
Punkt 755 Orientering om: Beretning om revision af de sociale regnskaber for 2019 på Udlændinge- og Integrationsministeriets område
 • Resumé

  Udlændinge- og Integrationsministeriet har fremsendt decisionsskrivelse på baggrund af de dele af revisionsberetningen for regnskab 2019, der vedrører ydelser og tilskud på ministeriets område, og hvor der udbetales statsrefusion og tilskud efter ministeriets lovgivning.

  Decisionsskrivelsen fremsendes til orientering til Udvalget for erhverv og beskæftigelse, Økonomiudvalget samt Byrådet vedrørende regnskab 2019.

 • Sagsfremstilling

  Udlændinge- og Integrationsministeriet behandler kommunernes revisionsberetninger og tager stilling til revisionsbemærkninger med videre indenfor Udlændinge- og Integrationsministeriets sagsområder. Ministeriet meddeler Byrådet og revisionen deres afgørelse vedrørende spørgsmål af betydning. Afgørelsen sendes til kommunerne i form af en decisionsskrivelse. Denne sag redegør for Udlændinge- og Integrationsministeriet decisionsskrivelse,

  Byrådet behandlede den 24. juni 2020 revisionsberetningen for regnskab 2019.

  Ministeriet har gennemgået revisionsberetningen og der er alene taget stilling til revisionsbemærkninger af betydning for statsrefusion og tilskud på Udlændinge- og Integrationsministeriets sagsområder.

  Resultat af gennemgangen på ministeriets område

  Udlændinge- og Integrationsministeriet noterer, at revisor ikke har forbehold eller revisionsbemærkninger på Udlændinge- og Integrationsministeriets område.

  Ministeriet finder det dog ikke helt tilfredsstillende, at revisionen ved gennemgangen af tre sager vedrørende integrationsprogrammet har fundet én fejl vedrørende rettidig iværksættelse af virksomhedsrettet tilbud.

  Administrationen bemærker, at der siden 2019 har været særligt fokus på overholdelse af rettidig iværksættelse af virksomhedsrettede tilbud. Således er der indført løbende overvågning af rettidigheden via Jobcenterets fagsystem.

  Ministeriet finder det ligeledes ikke helt tilfredsstillende, at revisionen ved gennemgangen af tre sager vedrørende opfølgning på integrationskontrakten har fundet to fejl vedrørende dokumenteret vejledning om muligheden for repatriering. Repatriering giver udenlandske statsborgere mulighed for at søge om midler til at etablere sig, hvis de ønsker at vende tilbage til deres oprindelsesland.

  Administrationen oplyser i den forbindelse, at kravet til vejledning om repatriering var gældende fra den 1. marts 2019. Der blev i løbet af foråret 2019 arbejdet med implementering af denne lovgivning, hvormedarbejderne blandt andet fik undervisning af Dansk Flygtningehjælp. Der har efterfølgende været fokus på området i de løbende månedlige tilsyn.

  Revisor vurderer, at der i begge tilfælde er tale om enkeltstående fejl.

  Udlændinge- og Integrationsministeriet har på den baggrund ikke yderligere bemærkninger.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Administrationens indstilling har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 • Lovgrundlag

  Udlændinge- og Integrationsministeriet har gennemgået de dele af revisionsberetningen, der vedrører ydelser og tilskud på ministeriets område, som er omfattet af bekendtgørelse nr. 191 af 11. marts 2020 om ændring af bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Indenrigsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Transport- og Boligministeriets ressortområder.

 • Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller til Byrådet via Udvalget for erhverv og beskæftigelse og Økonomiudvalget at tage decisionsskrivelsen til efterretning.

 • Beslutning i Udvalget for erhverv og beskæftigelse (EB) den 14-04-2021

  Udvalget for erhverv og beskæftigelse indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget at tage decisionsskrivelsen til efterretning.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 21-04-2021

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at tage decisionsskrivelsen til efterretning.

 • Beslutning i Byrådet den 28-04-2021

  Byrådet tager decisionsskrivelsen til efterretning.

Show video
Punkt 756 Godkendelse af Praksisplan for almen praksis
 • Resumé

  Udvalget for sundhed, ældre og social, Økonomiudvalget og Byrådet anmodes om at godkende Praksisplan for almen praksis. Praksisplanen er godkendt af Praksisplanudvalget og træder i kraft den 1. juni 2021.

 • Sagsfremstilling

  Praksisplanen for almen praksis udgør det lokale samarbejds- og planlægningsværktøj mellem Region Midtjylland, de 19 kommuner i Region Midtjylland og almen praksis. Praksisplanudvalget er ansvarlig for i hver valgperiode at udarbejde en praksisplan for almen praksis og i udarbejdelsen understøtte, at den kan godkendes af regionsrådet og de 19 byråd. I Praksisplanudvalget sidder der politiske repræsentanter fra Praktiserende Lægers Organisation i Region Midtjylland, kommunerne og regionen.

  En forudsætning for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen er et ligeværdigt og smidigt samarbejde mellem almen praksis, region og kommune, hvilket Praksisplanen for almen praksis skal understøtte. Den praktiserende læge har en særlig position som tovholder for patientens møde med det øvrige sundhedsvæsen på tværs af sektorer og specialer og har derfor en central rolle i at skabe et godt og sammenhængende forløb for den enkelte patient. Praksisplanen udstikker sammen med de gældende overenskomster rammen for opgavevaretagelsen i almen praksis.

  Proces og ændringer på baggrund af høring

  Praksisplan for almen praksis har været i høring i perioden fra den 5. oktober til den 7. december 2020. I den forbindelse har blandt andet de 19 kommuner og Sundhedskoordinationsudvalget haft mulighed for at give bemærkninger til høringsversionen, ligesom Sundhedsstyrelsen har sendt deres anbefalinger. Sundhedskoordinationsudvalget er et centralt forum bestående af repræsentanter fra kommuner, regionsråd og almen praksis, som skal sikre sammenhæng på tværs af regionale og kommunale myndighedskrav og styrke det tværsektorielle samarbejde.

  Der er modtaget i alt 35 høringssvar, som blev behandlet af Praksisplanudvalget den 23. februar 2021.

  Syddjurs Kommune har afgivet høringssvar, og de gennemgående pointer heri kan genkendes i nedenstående.

  Høringssvarene udtrykker generelt opbakning til praksisplanen, idet de understreger sammenhængen til Sundhedsaftalen 2019-2023 for Region Midtjylland som værende positiv, ligesom der er tilslutning til de overordnede visioner og de valgte indsatsområder.

  I kommunernes høringssvar er der især lagt vægt på:

  • Gennemsigtighed i de økonomiske og faglige konsekvenser ved opgaveoverdragelse.
  • Fortsat fokus på udbredelse af fasttilknyttede læger på plejecentre og bosteder.
  • Øget samarbejde om dosisdispensering både af hensyn til patientsikkerheden og medarbejderne i sygeplejens ressourcer.
  • Forbedret tilgængelighed.
  • Lokale forhold vedrørende lægedækningsproblematikker.

  Lokale forhold vedrørende lægedækningsproblematikker omhandler at tiltrække læger til særlige geografiske områder og til potentielt udsatte boligområder, og at der er fokus på at sikre kontinuitet med faste læger.

  Nogle af høringssvarene har givet anledning til, at der er foretaget justeringer og præciseringer i aftalen. Det gælder for eksempel tydelighed om øget telefonisk tilgængelighed i almen praksis i praksisplanens afsnit 4.2.1.

  Andre af høringssvarene kommer til at indgå som baggrund for det videre arbejde med implementering af aftalen. Det gælder blandt andet Praksisplanudvalgets videre arbejde med konkretisering af indsatserne.

  Alle indkomne høringssvar kan læses på Region Midtjyllands hjemmeside, www.rm.dk.

  Indhold i Praksisplanen for almen praksis

  Praksisplanen beskriver:

  • Hvilke opgaver almen praksis skal varetage i et samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen.
  • Hvilke snitflader og sammenhænge, der er til det øvrige sundhedsvæsen.
  • Hvordan det øvrige sundhedsvæsen kan understøtte almen praksis til at løfte disse opgaver.
  • Den kapacitetsplanlægning, som er forudsætning for opgaveløsningen.

  Som eksempel herpå kan nævnes målet om, at almen praksis bidrager til at optimere sårbare patienters medicinering. Med praksisplanen lægges der op til at styrke samarbejdet mellem det kommunale plejepersonale og praktiserende læge med henblik på, at borgere, der modtager kommunal pleje, i højere grad får tid til en årskontrol med medicingennemgang.

  Et andet eksempel er indsatsområdet ”Styrket samarbejde om multisygdom”, hvor der er behov for, at almen praksis, kommuner og region sikrer koordination og sammenhæng i borger med multisygdoms forløb med henblik på at understøtte en optimal håndtering af multisygdom. Koordinationen på tværs af sektorer om disse borgere kan forbedres med individuelle forløbsplaner, som både tager højde for den fagligt rigtige behandling og den enkelte borgers ressourcer.

  Praksisplanen skal bidrage til at understøtte konkrete indsatser, der er besluttet i Sundhedsaftalen, som danner rammen om udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Praksisplanen skal involvere almen praksis og ved behov bidrage til at realisere underliggende aftaler. På den baggrund fastsætter Praksisplanen konkrete anbefalinger inden for tre udvalgte temaer:

  1. Lighed i sundhed og forebyggelse.
  2. Tilgængelighed og digitalisering.
  3. Lægedækning og rekruttering.

  Praksisplan for almen praksis er vedlagt som bilag.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Administrationens indstilling har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 • Indstilling

  Velfærdsdirektørenindstiller til Byrådet via Udvalget forsundhed, ældre og social og Økonomiudvalget at godkende Praksisplan for almen praksis.

 • Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den 14-04-2021

  Udvalget for sundhed, ældre og social indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget at godkende Praksisplan for almen praksis.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 21-04-2021

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at godkende Praksisplan for almen praksis.

 • Beslutning i Byrådet den 28-04-2021

  Byrådet godkender Praksisplan for almen praksis.

Show video
Punkt 757 Godkendelse af høringssvar til strategi for sundheds- og psykiatrihuse i Region Midtjylland
 • Resumé

  Udvalget for sundhed, ældre og social, Økonomiudvalget og Byrådet anmodes om at godkende forslag til Syddjurs Kommunes høringssvar i forbindelse med høring af ny strategi for sundheds- og psykiatrihuse i Region Midtjylland.

 • Sagsfremstilling

  Baggrund

  I forlængelse af budget 2021 i Region Midtjylland, og som en del af regionens Sundheds- og hospitalsplan og Sundhedsaftalen skal der udarbejdes en strategi for sundheds- og psykiatrihuse i Region Midtjylland. Udkastet til strategien er udarbejdet af en regional styregruppe og sendt i åben høring til en bred kreds af interessenter, herunder de 19 kommuner i Region Midtjylland. Høringsfristen er den 29.april 2021.

  Der er løbende blevet givet input til strategien blandt andet gennem en faglig workshop med repræsentation af alle hospitalsenheder i Region Midtjylland samt kommunale repræsentanter. Syddjurs Kommune har ikke deltaget heri. Derudover er der blevet givet input i regi af Sundhedsstyregruppen. Strategien skal sætte pejlemærkerne for den fremtidige udvikling af sundheds- og psykiatrihusene i regionen.

  Region Midtjylland vil med strategien sikre retning for den videre udvikling og drift af sundheds- og psykiatrihuse med udgangspunkt i følgende pejlemærker:

  • I et tæt og forpligtende samarbejde med kommune, praksisydere, civilsamfund og borgere.
  • Med afsæt i den lokale befolknings behov og afstand til hospital.
  • Med fokus på at styrke sundheden og fore­bygge sygdomme.
  • Med fokus på en helhedsorienteret tilgang til patientens pleje og helbredelse.

  Sundheds- og psykiatrihuse udgør en del af den samlede indsats i Region Midtjylland for at styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, og derfor fokuserer strategien på udvikling af sundheds- og psykiatrihuse­ne som en del af det samlede nære sundhedsvæsen. Strategien skal sætte en tydelig retning for den videre udvikling og udbygning af regionens sundheds- og psykiatrihuse i et tæt sam­arbejde med kommuner, praksissektor og civilsamfund til gavn for borgerne. Dette sker med afsæt i Sundhedsaftalens visioner:

  • Mere lighed i sundhed – socialt og geogra­fisk.
  • På borgerens præmisser.
  • Sundhedsløsninger tæt på borgeren.
  • Mere sundhed for pengene.

  Relation til Syddjurs Kommunes strategi for det nære sundhedsvæsen

  Strategien ”Det nære sundhedsvæsen i Syddjurs Kommune” har flere lighedspunkter med Region Midtjyllands strategi for sundheds- og psykiatrihus, hvor blandt andet fokusset på letog lige adgangtil bedre sundhed er sammenlignelig. Her fokuseres på etablering af tilbud til borgerne med en høj grad af fleksibilitet og simple overskuelige strukturer.

  Sundheds- og psykiatrihuse ses som ramme for samarbejde og synergier mellem civilsamfundsaktører, kommunale, regionale og private sundhedsaktører. I Syddjurs Kommune er der flere steder, der netop samler en række aktører, og hvor en fortsat udvikling kan imødegå visionerne i strategien for sundheds- og psykiatrihuse. Byens Hus i Rønde, Sundhedshuset i Ebeltoft og Trænings- og Sundhedshuset i Tirstrup er eksempler på disse lokationer, som kan være medvirkende til at sætte retning for udviklingen af det nære sundhedsvæsen.

  Af centrale lighedspunkter er det desuden værd at bemærke strategiens vision om, at udviklingen skal ske i et tæt og forpligtende samarbejde mellem kommune, praksisydere, civilsamfund og borgere, idet afstandene mellem aktørerne bliver reduceret, overgange mellem sektorer bliver forenklet, og der forventes en positiv indvirkning på borgernes sundhedskompetence.

  Høringssvar

  Administrationen har udarbejdet et oplæg til høringssvar til forslag til strategien for sundheds- og psykiatrihuse. I forslaget til høringssvaret anerkendes det foreliggende udkast til strategien for at være velbearbejdet og tænkt ind i rammen om et nært og sammenhængende sundhedsvæsen på tværs af sektorer.

  Pejlemærkerne i strategien adresserer nogle af de udfordringer, som det nære sundhedsvæsen står overfor, og som stiller nye krav til de kommunale sundheds- og velfærdsydelser. I forlængelse heraf beskriver høringssvaret potentialerne ved en stærk tværgående koordinering af borgernes regionale behandling og den kommunale sociale indsats, som vil sikre en tydelig fælles retning og en samlet indsats om den enkelte borgers forløb. Endelig adresserer høringssvaret sammenhængen til den forventede kommende nationale sundhedsreform.

  Høringsoplægget er vedlagt som bilag.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Administrationens indstilling har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 • Indstilling

  Velfærdsdirektørenindstiller til Byrådet via Udvalget forsundhed, ældre og social og Økonomiudvalget at godkende forslaget til høringssvar.

 • Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den 14-04-2021

  Udvalget for sundhed, ældre og social indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget at godkende forslaget til høringssvar.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 21-04-2021

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at godkende forslaget til høringssvar.

 • Beslutning i Byrådet den 28-04-2021

  Byrådet godkender forslaget til høringssvar.

Show video
Punkt 758 Orientering om magtanvendelser på socialområdet i 2020
 • Resumé

  Udvalget for sundhed, ældre og social, Økonomiudvalget og Byrådet orienteres om den årlige redegørelse for indberetninger om magtanvendelser på Syddjurs Kommunes socialområde for 2020. Redegørelsen viser, at der er indberettet fem magtanvendelser i 2020.

 • Sagsfremstilling

  Om magtanvendelse i det offentlige

  Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne er et indgreb, hvor borgeren ikke har givet samtykke, eller hvor borgeren ikke kan give samtykke. Magtanvendelse er kun på tale i tilfælde, hvor en borger ikke kan tage vare på egne interesser, og personalet vurderer, at det er nødvendigt at gribe ind af hensyn til borgerens værdighed, sociale tryghed eller af hensyn til andre.

  Magtanvendelse indenfor socialområdet er omfattet af serviceloven, som beskriver overfor hvem, hvornår, hvordan og hvor længe, magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten kan finde sted. Loven regulerer også, hvilke retssikkerhedsgarantier personalet skal iagttage, når magtanvendelse over for voksne vurderes nødvendigt.

  Regler om magtanvendelse er tæt forbundet med reglerne om socialpædagogisk støtte og personlig hjælp og pleje efter servicelovens § 83 og § 85 samt reglen om, at kommunen har en særlig omsorgspligt. Pligten er begrundet i, at personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne i flere tilfælde ikke vil være i stand til at give samtykke til den indsats, som det er nødvendigt, borgeren får efter serviceloven. Omsorgspligten gælder, uanset om den pågældende samtykker eller ej, men bestemmelsen giver ikke mulighed for at anvende fysisk magt.

  Ifølge bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, skal kommunalbestyrelsen følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed over for de borgere, som kommunalbestyrelsen er ansvarlige for.

  I praksis arbejdes med følgende former for magtanvendelse:

  Akut magtanvendelse

  Finder sted i form af fastholdelse i situationer, hvor der er risiko for, at borgeren skader sig selv eller andre personer væsentligt.

  Forhåndsgodkendt magtanvendelse

  Giver tilladelse til at anvende fysisk magt (fastholdelse eller tilbageholdelse), fastspænding, anvendelse af alarm- og pejlesystemer, døråbner og døralarm. Tilladelsen gives på baggrund af en ansøgning, som redegør for behovet. Tilladelsen er som udgangspunkt kun gældende i en tidsafgrænset periode.

  Ikke-forhåndsgodkendt magtanvendelse

  Når der ikke er givet tilladelse til anvendelse af magt efter serviceloven. Der kan for eksempel være tale om en akut magtanvendelse, der efterfølgende giver anledning til, at tilbuddet ansøger om tilladelse til at anvende fysisk magt i en begrænset periode,

  Ny lovgivning per 1. januar 2020

  I januar 2020 trådte der nye regler om magtanvendelse overfor voksne med betydeligt og varigt nedsat psykisk funktionsevne i kraft. Den nye lovgivning skal sikre tydeligere regler for magtanvendelse og give personalet på blandt andet botilbud bedre mulighed for at drage omsorg for borgere med psykiske handicap.

  De nye magtanvendelsesregler bygger på fire centrale principper:

  1. Begrænse magtanvendelsen mest muligt: Socialpædagogisk bistand, omsorg og pleje går altid forud for magtanvendelse.
  2. Mindsteindgrebsprincippet: Magtanvendelse skal begrænses til det absolut nødvendige og være så lidt indgribende som overhovedet muligt.
  3. Proportionalitetsprincippet: Indgrebet skal altid stå i rimeligt forhold til det, som man ønsker at opnå.
  4. Skånsomhedsprincippet: Indgrebet skal altid være så skånsomt og kortvarigt som muligt med stor hensyntagen til den pågældende og andre tilstedeværende, så der ikke forvoldes unødig krænkelse og ulempe.

  Herudover er der en række andre tiltag med den nye lovgivning:

  • Indførelse af akutbestemmelser. Akutbestemmelserne giver personalet mulighed for at handle i akutte situationer for at sikre borgerens omsorg, værdighed og sikkerhed.
  • Mulighed for at kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelser om aflåsning af yderdøre til værelser på botilbud for at forhindre, at for eksempel en beboer med en demenssygdom forlader botilbuddet uden at personalet ved det.
  • Nedsættelse af et regeringsråd for råd for tryghedsskabende velfærdsteknologi. Rådet skal løbende tage stilling til, hvilke velfærdsteknologiske løsninger der skal kunne anvendes efter magtanvendelsesreglerne og skal sikre, at reglerne følger med den teknologiske udvikling.

  De nye magtanvendelsesregler evalueres efter tre år.

  Magtanvendelser på tilbud inden for socialområdet i Syddjurs Kommune i 2020

  Der kan først søges om tilladelse til at udføre magtanvendelse, når der ikke er andre muligheder, og hvor der vil være tale om omsorgssvigt overfor borgeren, hvis der ikke handles. Forud herfor skal der være afprøvet forskellige socialpædagogiske tilgange og tiltag, desuden skal der være foretaget drøftelser med relevante samarbejdspartnere, og disse tiltag og refleksioner skal dokumenteres.

  Tabellen nedenfor viser antallet af magtanvendelser inden for Syddjurs Kommunes tilbud på socialområdet i 2020. Heraf fremgår, at:

  • Samlet set er der indberettet fem magtanvendelser i 2020.
  • Der var tre indberetninger om fastholdelse.
  • Der har været en godkendt ansøgning om tilladelse til at anvende stofsele.
  • Der har været indberetning om kortvarig fastholdelse i personlig hygiejnesituation.

  Antal magtanvendelser

  Afværgehjælp (§124 c)

  Fastholdelse m.v. (§ 124 d)

  3

  Særlige døråbnere (§125)

  Stofseler (§128)

  1

  Tryghedsskabende velfærdsteknologi (§128 b)

  Låsning og sikring af yderdøre og vinduer (§128 c)

  Flytning uden samtykke (§§129 og 129a)

  Kortvarig fastholdelse personlig hygiejne situationer (§136a)

  1

  Kortvarig fastholdelse personlig hygiejne situationer (§136c)

  Fastholdelse mv. ved meget grænseoverskridende eller meget konfliktskabende adfærd (§136d)

  Flytning uden samtykke (§136 f)

  Antal magtanvendelser i alt

  5

  Tendens over årene

  På grund af ændret lovgivning per 1. januar 2020 er indberetningsskemaerne ændret, og det har derfor ikke været muligt at lave en direkte sammenligning med indberetningerne om magtanvendelse fordelt på typeindgreb fra de forrige år.

  På området arbejdes der generelt med at tilrettelægge pædagogikken og hjælpen til den enkelte, så magtanvendelse kan undgås.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Administrationens indstilling har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 • Lovgrundlag

  Én gang årligt skal der fremlægges en redegørelse for kommunalbestyrelsen om magtanvendelse på socialområdet i det foregående år, jævnfør § 15, stk. 2 i bekendtgørelse nummer 1239 af 22. november 2019 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter lov om social service.

 • Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller til Byrådet via Udvalget for sundhed, ældre og social og Økonomiudvalget, at

  1. redegørelsen for indberetninger om magtanvendelser på Syddjurs Kommunes egne tilbud på socialområdet i 2020 tages til efterretning
  2. sagen sendes til orientering i Handicaprådet.
 • Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den 14-04-2021

  Udvalget for sundhed, ældre og social indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at

  1. redegørelsen for indberetninger om magtanvendelser på Syddjurs Kommunes egne tilbud på socialområdet i 2020 tages til efterretning
  2. sagen sendes til orientering i Handicaprådet.
 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 21-04-2021

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at

  1. redegørelsen for indberetninger om magtanvendelser på Syddjurs Kommunes egne tilbud på socialområdet i 2020 tages til efterretning
  2. sagen sendes til orientering i Handicaprådet.
 • Beslutning i Byrådet den 28-04-2021

  Byrådet

  1. tager redegørelsen for indberetninger om magtanvendelser på Syddjurs Kommunes egne tilbud på socialområdet i 2020 til efterretning
  2. tager til efterretning, at sagen sendes til orientering i Handicaprådet.
Show video
Punkt 759 Erhvervelse af ejendom som forberedelse af trafikregulering på Stadionvej i Hornslet(Lukket punkt.)
Intet indhold til dette punkt.
Punkt 760 Underskriftsark - Byrådet 28. april 2021
 • Sagsfremstilling

  For at underskrive beslutningsprotokollen skal hvert byrådsmedlem godkende dette dagsordenspunkt i Syddjurs Kommunes dagsordenssystem.