Mødedetaljer

Udvalg Dato Type Hent
Byrådet 28-11-2018 16:00 Referat Samlet dokument

Video fra mødet

Punkt 214 Spørgetid 28/11-2018
 • Beslutning i Byrådet den 28-11-2018

  Ingen spørgsmål.

Show video
Punkt 215 Ændring af udvalgssammensætning i Udvalget for familie og institutioner
 • Sagsfremstilling

  Else Marie Høgh (V) anmoder om, af arbejdsmæssige årsager, at udtræde af Udvalget for familie og institutioner. Venstres byrådsgruppe indstiller Christoffer Pedersen (V) til at indtræde i Udvalget for familie og institutioner.

  Det følger af den underskrevne konstitueringsaftale af 24. november 2017, at fordelingen af posterne i Udvalget for familie og institutioner er sammensat således:

  -Formand: SF

  -Medlemmer i øvrigt: Socialdemokratiet (1), Venstre (2), Enhedslisten (1).

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet, at ændringen træder i kraft pr. 1. december 2018.

 • Beslutning i Byrådet den 28-11-2018

  Godkendt.

Show video
Punkt 216 Forslag fra Enhedslisten og Alternativet om, at Syddjurs Kommune trækker sin anke mod fredningen ved Rodskov og Eskerod tilbage
 • Resumé

  Enhedslisten og Alternativet fremsætter følgende forslag:

 • Sagsfremstilling

  I 2014 blev der rejst fredningssag af området ved Kalø vig ved Rodskov og Eskerod for at “sikre de store landskabelige kvaliteter i området samt i særdeleshed udsigten fra Landevejen mod Kalø Vig, at bevare og forbedre områdets naturværdier, herunder levemulighederne for plante- og dyreliv, at sikre og forbedre områdets rekreative kvaliteter, og at sikre Danmarks internationale forpligtelser med hensyn til at beskytte naturen.”

  https://fredningsnaevn.dk/annonceringer/arkiv/2014/forslag-om-fredning-af-kaloe-vig-ved-rodskov-og-eskerod-i-syddjurs-kommune/

  I august 2017 traf fredningsnævnet afgørelse om fredning:

  https://fredningsnaevn.dk/annonceringer/arkiv/2017/fredning-af-kaloe-vig-ved-rodskov-og-eskerod-i-syddjurs-kommune/

  På augustmødet i 2017 valgte et snævert flertal at påklage fredningsnævnets afgørelse:

  https://www.syddjurs.dk/indhold/byraadet-30-08-2017

  Her, mere end et år efter er der stadig ikke faldet endelig afgørelse i sagen. Det betyder, at beboerne i området fortsat må leve med usikkerhed omkring det endelige udfald, derfor stilles følgende forslag:

  Forslag:

  Syddjurs Kommune trækker hurtigst muligt sin anke mod fredningen ved Rodskov og Eskerod tilbage.

  Bemærkninger fra forvaltningen:

  Syddjurs Kommune påklagede ved klage af 11. september 2017 Fredningsnævnets afgørelse af 17. august 2017 omkring fredning af Kalø Vig ved Rodskov og Eskerod i Syddjurs Kommune. Fredningsnævnets afgørelse samt Syddjurs Kommunes klage er vedlagt som bilag.

  Der indkom samtidig klager fra en række berørte lodsejere, samt fra Miljøstyrelsen.

  Det fremgår af naturbeskyttelseslovens § 42, at Miljø- og Fødevareklagenævnet skal efterprøve Fredningsnævnets afgørelse i dens helhed, uanset om afgørelsen påklages, når den samlede erstatning og godtgørelse i anledning af en fredning overstiger 500.000 kr. Den samlede erstatning i den konkrete sag overstiger 500.000 kr., hvilket dermed automatisk medfører, at Miljø- og Fødevareklagenævnet skal efterprøve Fredningsnævnets afgørelse, uanset om den i øvrigt var blevet påklaget.

  Såfremt Syddjurs Kommune vælger at trække sin klage tilbage, vil det ikke derved medføre, at klagesagen bortfalder, da Miljø- og Fødevareklagenævnet skal efterprøve Fredningsnævnets afgørelse i sin helhed, uanset at en klage tilbagetrækkes. Det vil endvidere heller ikke betyde, at klagesagen derved kan afsluttes hurtigere.

  Forvaltningen har forsøgt at få oplysninger om klagesagens forventede sagsbehandlingstid. Sagens behandling er endnu ikke indledt, og det oplyses, at der må forventes en flerårig sagsbehandlingstid, idet Miljø- og Fødevareklagenævnet foretager en fuld prøvelse, der sagsbehandlingsmæssigt svarer til sagens behandling i Fredningsnævnet, med gennemførelse af besigtigelser m.v.

 • Beslutning i Byrådet den 28-11-2018

  Forslaget faldt med stemmerne 6 for, 9 hverken for eller imod og 11 imod.

  For stemte: Kirstine Bille (F), Kim Lykke Jensen (F), Morten Siig Henriksen (F), Helle Røge (F), Jesper Yde Knudsen (Ø) og Mette Foged (Å).

  Imod stemte: Claus Wistoft (V), Riber Hog Anthonsen (V), Else Marie Høgh (V), Christoffer Pedersen (V), Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V), Marianne Kirkegaard (V), Torben Therkelsen (V), Laila Sortland (O), Per Dalgaard (O), Michael Mikkelsen (O) og Tommy Bøgehøj (C).

  Undlod at stemme: Ole Bollesen (A), Jan Kjær Madsen (B), Michael Stegger Jensen (A), Jan Fischer (A), Ole S. Hansen (A), Michael Aakjær (A), Christian Haubuf (A), Niels Gyldenlund Mikkelsen (A) og Anita Søholm (A).

Show video
Punkt 217 Fremtidens 10. klasse
 • Resumé

  Med sagen fremsætter forvaltningen forslag om at rette 10. klasse tydeligere imod indskoling til uddannelse under politikken om ”Alle unge i uddannelse”. Derfor efterspørges en politisk stillingstagen til, hvilken model, der arbejdes videre med og med det perspektiv, at det kan sættes i værk fra skoleåret 2019 – 2020.

 • Sagsfremstilling

  Syddjurs Kommune står som resten af landet overfor en kommende udfordring med mangel på faglært arbejdskraft, og der generelt stort fokus på, at de unge gennemfører en uddannelse, hvad enten det er en erhvervsrettet eller en almen ungdomsuddannelse.

  Med reformen af erhvervsuddannelserne fra august 2015, indgik et flertal i Folketinget forlig om at arbejde for, at mindst 25 % af en årgang skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020. Børn og Læring i Syddjurs Kommune har et mål om, at tallet ligger på 28 % i 2020. I september 2018 kom regeringen igen med et udspil, hvor der er fokus på at øge tilgangen til erhvervsuddannelserne.

  Regeringen kom i september 2018 med udspillet ”Fra folkeskolen til faglært – erhvervsuddannelser til fremtiden”, hvor de fremsatte flere bud på tiltag, der skal fremme unges søgning til erhvervsuddannelserne. Om organiseringen af 10. klasse skriver regeringen i udspillet bl.a.:

  ”Det er regeringens vurdering, at 10. klasse rummer et stort potentiale i forhold til at øge søgningen til erhvervsuddannelserne.”

  ”Flere kommuner har allerede erfaringer med at placere hele deres 10. klasses aktivitet på en erhvervsskole. Det gælder for eksempel Billund, Horsens og Næstved. NEXT i København,

  der også udbyder erhvervsuddannelser, har elever i 10. klasse fra en række kommuner. Med 10. klasse fysisk beliggende på en erhvervsskole får eleverne et helt konkret

  billede af de muligheder, som erhvervsuddannelserne tilbyder, og de bliver en del af et ungdomsmiljø, som de måske får lyst til at blive i. På den måde får eleverne et godt indtryk af, hvad de vælger til, og hvad de vælger fra.”

  En ekspertgruppe skal kigge på organiseringen af 10. klasse, så det i langt højere grad bliver begyndelsen på en erhvervsuddannelse frem for slutningen på grundskolen. Ekspertgruppen får til at opgave at komme med anbefalinger til, hvordan 10. klasseudbud kan placeres på erhvervsskolernes lokationer.

  Selvom Syddjurs Kommune ligger over landsgennemsnittet i andelen af unge der søger ind på en erhvervsuddannelse (21% mod 19,4%) er der stadigvæk et stykke vej mod målet i 2020. Målet er derfor, at det erhvervsrettede fokus skal være tydeligere i et kommende 10. klasse tilbud samtidig med,at de unge skal bringes bedre videre til det, der er den rette vej for dem, hvad enten det er mod erhvervsuddannelser eller en gymnasial uddannelse. Forvaltningen lægger med denne sag derfor op til en politisk stillingtagen til dem fremtidige organisering af 10. klasse i Syddjurs Kommune.

  Organisering

  Den nuværende 10. klasse i Syddjurs Kommune fordeler sig på hhv. 43 elever på EUD10, 28 elever på Rønde Skoles 10. klasse samt 22 på 10. klassecentret i Grenå.

  Forvaltningen kan se tre mulige scenarier for organiseringen af 10. klasse i Syddjurs:

  1) Organisering fortsætter som i dag – Linje 10, Rønde skole og EUD10

  10. klasse bliver i dag varetaget af Rønde Skole, med pt. 28 elever, og udbyder nedenstående fag

  Obligatoriske fag

  Linjefag

  Tilbudsfag

  Dansk

  Design

  Tysk

  Matematik

  Kommunikation

  Fysik/kemi

  Engelsk

  Idræt og sundhed

  Medier

  Morgenbånd

  Værksted

  Fodbold

  Samfund

  Spansk

  studie

  Psykologi

  Musik

  EUD10 bliver i dag varetaget af Viden Djurs, beliggende i Rønde. På EUD10 er der pt 43 elever. Viden Djurs varetager i samarbejde medTradium og SoSu Randers, introduktionen til erhvervsuddannelserne under de fire hovedområde,:

  1)Fødevarer, jordbrug og oplevelser

  2)Kontor, handel og forretningsservice

  3)Omsorg, sundhed og pædagogik

  4)Teknologi, byggeri og transport

  2) 10. klasse flyttes over i Ungdomsskolen

  Ungdomsskolen skal i dette scenarie drive et 10. klassestilbud, mens EUD10 fortsat ligger ved Viden Djurs eller en anden aktør med tilknytning til erhvervsskolerne.

  Ungdomsskolen har med deres mange samarbejdspartnere og brede lokale tilknytning gode muligheder for at drive et alsidigt 10. klassestilbud, med fokus på uddannelsesmuligheder og erhvervssamarbejde i et veletableret ungemiljø. Medarbejdernes fagprofiler adskiller sig fra den almene folkeskole, og eleverne vil derfor kunne blive præsenteret for en anden undervisningstilgang end de tidligere har mødet i folkeskolen. Forventningen vil være, at ungdomsskolens miljø og faglighed kan inspirere g motivere eleverne i 10. klasse til at søge videre i uddannelse.

  3) 10. klasse og EUD10 ønskes varetaget af én leverandør

  For at sikre, at kommunens unge afklares og motiveres i forhold til en uddannelsesretning, er der også em løsning, hvor den almene 10. klasse og EUD10 samles ved én leverandør fra en ungdomsuddannelse. En samling af tilbuddene vil give optimale muligheder for at sammentænke de to forløb, hvor det giver mening og sikre, at elever mere smidigt kan skifte retning. Samtidig vil det give den almene 10. klasse et bedre eksistensgrundlag i en tid med faldende elevtal og generel nedgang i søgningen til den kommunale 10. klasse.

  Hvis denne model vælges,, iværksættes et udbud efter gældende retningslinjer og med kravsspecifikation, der bl.a. tager højde for afstandskriterier. Udgifterne forventes afholdt inden for de økonomiske rammer, der er afsat i budgettet for drift af 10. klasse.

  Såfremt et udbud vedtages, foreslår forvaltningen en politisk tidsplan for et udbud af EUD10 og den almene 10. klasse (i tidsplanen benævnt GYM10), som den ses nedenfor. Sideløbende vil der ske inddragelse af HR, MED udvalg og skolebestyrelsen på Rønde Skole. Et bud på en foreløbig tidsplan med inddragelse med skolebestyrelse og MEDudvalg, er vedlagt som bilag.

  Aktør

  Dato

  Formål

  Direktionen

  30. oktober 2018

  Kvalificering

  Udvalget for familie og institutioner

  6. november 2018

  Indstilling til godkendelse af den fremtidige organisering af 10. klasse og EUD10 samt principper for et evt. udbud

  Udvalget for erhverv og beskæftigelse

  7. november 2018

  Orientering

  Skolebestyrelser

  7. november - 4. december 2018

  Høring

  Økonomiudvalget

  12. december 2018

  Indstilling til godkendelse af den fremtidige organisering af 10. klasse og EUD10 samt principper for et evt. udbud

  Byrådet

  19. december 2018

  Godkendelse af den fremtidige organisering af 10. klasse og EUD10 samt principper for et evt. udbud

  Offentlig

  20. december 2018 - 9. januar 2019

  Evt. Udbudsperiode

  Forvaltning

  Januar 2019

  I tilfælde af udbud:

  Behandling af indkomne bud

  Direktionen

  14. januar 2019

  I tilfælde af udbud :

  Kvalificering

  Udvalget for familie og institutioner

  15. januar 2019

  I tilfælde af udbud :

  Indstilling til godkendelse af bud og virksomhedsoverdragelse

  Udvalget for erhverv og beskæftigelse

  16. januar 2019

  I tilfælde af udbud:

  Orientering

  Økonomiudvalget

  23. januar 2019

  I tilfælde af udbud :

  Indstilling til godkendelse af bud og virksomhedsoverdragelse

  Byråd

  27. februar 2019

  I tilfælde af udbud :

  Godkendelse af bud og virksomhedsoverdragelse

  Ny aktør

  1. august 2019

  I tilfælde af udbud:

  Opstart af EUD10 og GYM10

  Forvaltningen foreslår, at et eventuelt udbudsmateriale bl.a. indeholder minimumskrav, der fastsætter følgende:

  • Afstand til aktør
  • Kvalitetskrav (herunder 10. klasse bekendtgørelse, og vore egne krav til tydeligt erhvervs- og uddannelsespræg)
  • Kontraktens varighed
  • Vægtning i udvælgelse mellem økonomi og kvalitet eks. 50 – 50
  • Skal præsentere alle 4 indgange til erhvervsuddannelser, samt indgange til gymnasie uddannelser

 • Indstilling

  Direktøren indstiller til Udvalget for familie og institutioner, Økonomiudvalget og Byrådet, at:

  1. Der tages stilling til den fremtidige organisering af 10. klasse og EUD10
  2. Der, ved eventuelt beslutning om udbud, godkendes principper for udbuddet

  Direktøren indstiller endvidere at sagen sendes til orientering til Udvalget for erhverv og beskæftigelse.

 • Beslutning i Direktionsmøde den 30-10-2018

  Direktionen indstiller til Udvalget for familie og institutioner, Økonomiudvalget og Byrådet, at

  1. Der tages stilling til den fremtidige organisering af 10. klasse og EUD10
  2. Der, ved eventuelt beslutning om udbud, godkendes principper for udbuddet

  Endvidere sendes sagen til orientering i Udvalget for erhverv og beskæftigelse.

 • Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den 06-11-2018

  Udvalget sender sagen videre uden indstilling, men med følgende tilkendegivelser:

  Kirstine Bille (F) peger med forbehold på model 2

  Christian Haubuf (A) peger på model 1

  Jesper Yde Knudsen (Ø) peger på model 1

  Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V) peger på model 3

  Else Marie Høgh (V) peger på model 3

  Det bemærkes at til sagens videre behandling ønskes oplyst

  1. Tal på hvilke uddannelser 10. klasse elever fra hhv. Rønde og EUD10 går videre i
  2. Hvor mange af Rønde Skoles 10. klasse elever kommer fra Rønde skole
  3. Karakterer for hhv. Rønde 10. klasse og EUD10

 • Beslutning i Udvalget for erhverv og beskæftigelse (EB) den 07-11-2018

  Orienteringen tages til efterretning. Udvalget tilføjer at det er en rigtig god ide at evaluere ordningen, således at 10. klasse kan være et stort aktiv ind i forhold til at alle unge kommeri uddannelse og herefter job.

 • Beslutning i Byrådet den 28-11-2018

  Udgår af dagsordenen med henblik på fornyet behandling med baggrund i nye oplysninger.

Show video
Punkt 218 Ansøgning til erhvervspuljen - Den Grønne Karavane
 • Resumé

  Museum Østjylland ansøger erhvervspuljen om et tilskud på 100.000 kr. til projektet ”Den Grønne Karavane – bæredygtighed i børnehøjde i Syddjurs”.

 • Sagsfremstilling

  Museum Østjylland ansøger erhvervspuljen om støtte til projektet ”Den Grønne Karavane – bæredygtighed i børnehøjde i Syddjurs”. Projektets primære målgrupper er børn i daginstitutioner og skoler i Syddjurs Kommune samt deres familie, pædagoger og lærere. Sekundære målgrupper er lokale producenter af råvarer og produkter samt turister, der besøger Syddjurs.

  Projektets formål er at give børn en forståelse af, at vores natur ikke rummer uanede mængder af ressourcer og give dem et indblik i, hvordan mange af de ting, de bruger og spiser i deres hverdag, netop er afhængige af, at de bruger naturen på en bæredygtig måde. Dette skal projektet bibringe såvel børn som voksne gennem oplevelser, læringsforløb, aktiviteter og kurser.

  Projektet sigter også mod at formidle og støtte op om den lokale bæredygtige produktion af fødevarer og produkter. Her tænkes ikke mindst på den årstidsrelaterede fødevareproduktion og brug af naturens spiselige ressourcer, også set i et historisk perspektiv.

  Forløbene for børnene skal primært foregå° ude i landskabet i hele Syddjurs. Endvidere vil der via projektet blive udbudt kurser for pædagogisk personale i Syddjurs, hvor omdrejningspunktet bliver børns bæredygtige forhold til naturen, bl.a. i form af madlavningskurser, besøg hos lokale landmænd og andre lokale fødevareproducenter. Både læringstilbud og kurser bliver tilbudt som et ”rullende” tilbud i Den Grønne Karavane, der kommer rundt i hele Syddjurs, hvorved transporttid- og omkostninger bliver reduceret mest muligt for projektets målgrupper.

  Iværksættervirksomheden Naturildsjæl er projektpartner og koordinator i projektet. Naturildsjæl v. Anita Søholm har stærke kompetencer på bæredygtigheds-, natur- og turismeområdet. Der samarbejdes desuden med flere forskellige foreninger, institutioner, organisationer og lokale virksomheder i Syddjurs.

  Det forventes, at den beskæftigelsesmæssige effekt af projektet primært vedrører partnervirksomheden Naturildsjæl. Herudover forventes der afledte effekter hos lokale fødevareproducenter, detailbutikker m.v. i form af øget omsætning.

  Administrationen vurderer, at ansøgningen understøtter flere af erhvervspuljens prioriterede mål, herunder øget bæredygtighed, flere tværgående samarbejder og den gode fortælling om Djursland. Det vurderes dog også, at den erhvervsmæssige dimension af projektet er begrænset og at ansøgningen ligger på kanten af erhvervspuljens overordnede formål. Det bemærkes endvidere, at ansøgeren Museum Østjyllands rolle i og udbytte af projektet er uklar.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Der ansøges om et tilskud fra erhvervspuljen på 100.000 kr. til gennemførelse af projektet, der har et samlet budget på 200.000 kr. Medfinansieringen tilvejebringes af ansøgers egne midler.

  Forud for denne ansøgningsrunde resterede der 262.245 kr. Såfremt ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb, vil der efterfølgende være 145.245 kr. tilbage i erhvervspuljen til uddeling i den resterende del af året.

 • Lovgrundlag

  Lov om erhvervsfremme

 • Indstilling

  Direktøren indstiller,

  1. At Udvalget drøfter ansøgningen
  2. At Udvalget tager stilling til ansøgningen med udgangspunkt i sagsfremstillingens bemærkninger om at projektets erhvervs- og beskæftigelsesmæssige potentielle effekter ikke vurderes særligt højt.
 • Beslutning i Udvalget for erhverv og beskæftigelse (EB) den 26-09-2018

  Udsættes med henblik på at forvaltningen bedes undersøge om Museum Østjylland lever op til kriterierne for at kunne ansøge Erhvervspuljen

 • Supplerende Sagsfremstilling

  Jævnfør udvalgets beslutning på mødet d. 26/9 2018 har forvaltningen undersøgt, om Museum Østjylland lever op til kriterierne for at kunne ansøge erhvervspuljen.

  Ifølge retningslinjerne for puljen omfatter ansøgerkredsen erhvervsrettede foreninger og sammenslutninger, herunder handelsstandsforeninger, erhvervsforeninger m.v.; uddannelsesinstitutioner; non-profit initiativer m.v. Erhvervspuljen kan ikke yde tilskud til private borgere eller enkeltvirksomheder.

  Administrationen vurderer, at Museum Østjylland falder ind under kategorien non-profit foretagender, og dermed lever op til kriterierne for at kunne ansøge erhvervspuljen. Selve gennemførelsen af projektet er lagt i hænderne på Naturildsjæl, der som en privat virksomhed ikke har mulighed for at ansøge puljen på egen hånd, men kun via partnerskab med andre virksomheder og/eller foreninger, institutioner m.v.

  Supplerende indstilling

  Direktøren indstiller, at Udvalget tager endelig stilling til ansøgningen med udgangspunkt i sagsfremstillingens bemærkninger og supplerende sagsfremstilling, herunder i forhold til at projektets erhvervs- og beskæftigelsesmæssige potentielle effekter ikke vurderes særligt højt.

 • Beslutning i Udvalget for erhverv og beskæftigelse (EB) den 07-11-2018

  Ansøgningen godkendes således der bevilges 100.000 kr. til projektets gennemførelse

  Gunnar Sørensen (V) og Torben Therkildsen (V) kan ikke tiltræde beslutningen og ønsker sagen forelagt Byrådet til endelig afgørelse

 • Beslutning i Byrådet den 28-11-2018

  Anita Søholm (A) erklærede sig inhabil og deltog således ikke i sagens behandling. Hans Christian Baltzer (A), 1. stedfortræder på Socialdemokratiets kandidatliste, deltog i stedet.

  Der blev stillet ændringsforslag om at tilbagesende punktet til Udvalget for erhverv og beskæftigelse med henblik på afklaring af alternative muligheder for sagsbehandling.

  Ændringsforslaget faldt med stemmerne 12 for 14 imod.

  For stemte: Claus Wistoft (V), Riber Hog Anthonsen (V), Else Marie Høgh (V), Christoffer Pedersen (V), Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V), Marianne Kirkegaard (V), Torben Therkelsen (V), Laila Sortland (O), Per Dalgaard (O), Michael Mikkelsen (O), Jan Kjær Madsen (B) og Tommy Bøgehøj (C).

  Imod stemte: Ole Bollesen (A), Michael Stegger Jensen (A), Jan Fischer (A), Ole S. Hansen (A), Michael Aakjær (A), Christian Haubuf (A), Niels Gyldenlund Mikkelsen (A), Hans Christian Baltzer (A), Kirstine Bille (F), Kim Lykke Jensen (F), Morten Siig Henriksen (F), Helle Røge (F), Jesper Yde Knudsen (Ø) og Mette Foged (Å).

  Indstilling fra Udvalget for erhverv og beskæftigelse blev godkendt med stemmerne 14 for og 11 imod. 1 stemte hverken for eller imod.

  For stemte: Ole Bollesen (A), Michael Stegger Jensen (A), Jan Fischer (A), Ole S. Hansen (A), Michael Aakjær (A), Christian Haubuf (A), Niels Gyldenlund Mikkelsen (A), Hans Christian Baltzer (A), Kirstine Bille (F), Kim Lykke Jensen (F), Morten Siig Henriksen (F), Helle Røge (F), Jesper Yde Knudsen (Ø) og Mette Foged (Å).

  Imod stemte: Claus Wistoft (V), Riber Hog Anthonsen (V), Else Marie Høgh (V), Christoffer Pedersen (V), Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V), Marianne Kirkegaard (V), Torben Therkelsen (V), Laila Sortland (O), Per Dalgaard (O), Michael Mikkelsen (O) og Tommy Bøgehøj (C).

  Undlod at stemme: Jan Kjær Madsen (B).

Show video
Punkt 219 Beslutning om fusion af Destination Djursland med VisitAarhus
 • Resumé

  Erfaringerne fra de seneste års samarbejde mellem Destination Djursland og VisitAarhus samt ændringerne af Lov om erhvervsfremme og Lov om dansk turisme åbner op for nye muligheder. Denne sag er et beslutningsoplæg om fusion af de to organisationer Destination Djursland og VisitAarhus til et destinationsselskab, som vil kunne søge midler af en national destinationspulje, der oprettes 1. januar 2019 med ikrafttrædelsen af lovændringerne. Sagen er et udtryk for en anbefaling fra bestyrelsen for Fonden for Destination Djursland om fusion mellem VisitDjursland og VisitAarhus, som vil ske på baggrund af en eventuel politisk behandling. Det indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet at tage stilling til indstillingen fra bestyrelsen for Fonden for Destination Djursland om at en fusion af Visit Aarhus og Visit Djursland tilsluttes, sådan at fusionsprocessen kan igangsættes.

  Sagen behandles parallelt i kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune og bliver ikke yderligere politisk behandlet i Aarhus Kommune.

 • Sagsfremstilling

  Baggrund

  Business Region Aarhus arbejdede i 2015 med mulighederne for et tættere samarbejde om turisme som et af indsatsfelterne. Det viste sig imidlertid, at det alene var Aarhus og Djursland, som havde ønsker om dette. Derfor traf de tre kommuner andet halvår 2015 politisk beslutning om sammen med de to destinationsselskaber, VisitAarhus og Destination Djursland, at stifte en fælles forening, som i første omgang skulle arbejde sammen om markedsføring og på sigt at arbejde frem mod en fusion. Foreningsdannelsen blev effektueret med udgangen af 2015.

  De seneste tre års samarbejde mellem Aarhus og Djursland i den fælles forening har vist, at parterne indgår som ligeværdige parter i samarbejdet, og at by- og kyst- og naturturisme supplerer hinanden på bedste vis.

  Djursland har det største antal overnatninger, og turismen har som erhverv større økonomisk betydning på Djursland end i Aarhus, ikke mindst fordi en række erhverv, som ikke er turisme-erhverv, har effekt af turismen. Til gengæld tilbyder Aarhus et stærkt bybrand og en række kulturinstitutioner af international klasse.

  Begge destinationer har de senere oplevet vækst, og turismen er en styrkeposition, hvis udvikling giver vækst både i turismeerhvervet men også i en række andre erhverv, der leverer ind i turismens værdigkæde eksempelvis lokale fødevarer, transport, detailhandel, serviceerhverv etc. Med de statslige udmeldinger om stærkere turismedestinationer, er det nærliggende at bygge videre på et allerede velfungerende samarbejde.

  Ny lov om erhvervsfremme og lov om turisme

  På baggrund af en analyse af det danske erhvervsfremmesystem og anbefalingerne fra Det Nationale Turismeforum samt den nationale turismestrategi indgik et flertal i Folketinget maj 2018 en aftale af forenkling af erhvervsfremmesystemet, Aftalen er nu udmøntet i forslag til revideret ”Lov om erhvervsfremme” og ”Lov om turisme”. Lovgivningen giver kommunerne en større rolle i erhvervsfremme, og regionerne afskæres mulighederne for at beskæftige sig med erhvervsfremmeindsatser herunder turisme.

  Med vedtagelse af den nationale turismestrategi er det foreslået, at turismen organiseres i 15-25 stærke turismedestinationer. Den nye måde at organisere turismen på stadfæstes i ændringen af Lov om erhvervsfremme og Lov om turisme, som er under vedtagelse med ikrafttræden den 1. januar 2019.

  Ændringen af Lov om Erhvervsfremme betyder, at et nyt nationalt forum ”Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse” afløser ”Danmarks Vækstråd”. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse får flere beføjelser i forhold til turisme herunder udlodning af turismemidler, eftersom regionerne fratages retten til at beskæftige sig med erhvervsfremme, erhvervsudvikling og turisme.

  Der oprettes en særlig destinationspulje under Dansk Erhvervsfremmebestyrelse, som de færre og stærkere turismedestinationer kan søge turismeudviklingsmidler i. De nationale turismeudviklingsselskaber for henholdsvis erhvervsturisme ”Dansk Erhvervs- og Mødeturisme” samt ferieturisme ”Dansk Kyst- og Naturturisme” fortsætter, men overføres fra regionerne til Erhvervsministeriet med henblik på en videreførelse af deres opgave som koordinerende på det nationale niveau og som videns- og analysecentre.

  Erhvervsministeriet har endnu ikke udmeldt kriterierne for godkendelse af turismedestinationer. Ministeriet samarbejder med KL om kriterierne, som forventes at være klar oktober 2018. Med de foreløbige meldinger om kriterier er det forventningen, at et samlet område bestående af Aarhus og Djursland vil opfylde kriterierne for en godkendelse i forhold til turismeomsætning, overnatningstal, geografisk udstrækning og andre parametre.

  Turismen på Djursland

  Turismen er én af de erhvervsmæssige styrkepositioner, som både Norddjurs og Syddjurs har interesser i at styrke og udvikle, fordi turismen bidrager positivt på en række områder. Det gælder i forhold til

  -omsætning i brancher, der ikke direkte er turismerelaterede eksempelvis bygge og anlæg, detailhandlen, forretningsservice o.a.. Dermed bidrager turismen til at fastholde og give muligheder for vækst i andre erhverv, så der fastholdes og skabes arbejdspladser.

  -at turismen i sig selv genererer jobs. Det har betydning for det økonomiske fundament for kommunerne og dermed mulighederne for at skabe gode rammer for bosætning.

  -At faciliteter, som turister nyder godt af, også er til gavn for borgere og vice versa. Dermed bidrager udviklingen af turisme-faciliteter positivt til et områdes attraktionsværdi for besøgende og nye borgere.

  Fusion VisitAarhus og Destination Djursland

  Set i lyset af hastigheden for ændringerne af erhvervsfremmesystemet giver det anledning til at sætte turbo på dannelse af et stærkt destinationsselskab mellem by- og kystturisme i Østjylland, som i første omgang tegnes af Aarhus og Djursland men med mulighed for udvidelse af samarbejdet til flere østjyske kommuner.

  Eftersom Aarhus og Djursland har den største andel af turisme i Østjylland er det vigtigt, at strategien for udvikling af turismen har afsæt i disse to områder m.h.p. at sikre et højt ambitionsniveau på alle parametre og dermed sikres, at Djursland også forsat har en vigtig rolle at spille i forhold til turisme, der er en motor for erhvervsmæssig udvikling og vækst på Djursland..

  Destination Djursland har siden 2015 samarbejdet med VisitAarhus om international markedsføring af Aarhus/Djursland som samlet område, i en forening. Det er i samarbejdet blevet mere og mere synligt, at der mellem de to turismeprodukter, by- og kystturisme, er flere muligheder for at høste synergier. For tiden deltager Aarhus og Djursland i et vækstprojekt (Building Capacity – Building a Destination) støttet af regionale midler, hvor formålet er at arbejde med kapacitetsudvikling.

  Ønskerne om et tættere samarbejde mellem turismedestinationerne i Østjylland og kommunerne opstod oprindeligt i regi af Business Region Aarhus, men er alene realiseret mellem parterne Aarhus og Djursland. Samarbejdet har primært været koncentreret om tiltrækning af udenlandske turister, hvor der har været en positiv effekt.

  Aarhus og Djursland ønsker at være på forkant med udviklingen, som fordrer større og stærkere turismedestinationer. Derfor er der fra august 2018 arbejdet med en egentlig fusion og efterfølgende fondsdannelse mellem de to destinationer VisitAarhus og Destination Djursland.

  Bestyrelsen for Destination Djursland, som består af borgmestrene og kommunaldirektørerne fra Djurslands kommunerne og én erhvervsrepræsentant, traf på sit møde den 30. oktober 2018 beslutning om at indstille til kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune og byrådet i Syddjurs Kommune, at de kommunale tilskud til Destination Djursland fremadrettet allokeres til en fælles turismedestination baseret på Fonden VisitAarhus og dækkende det geografiske område Aarhus og Djursland.

  1. Organisatoriske ændringer

  Fondsdannelsen vil ske på basis af den eksisterende fond VisitAarhus for at smidiggøre fusionsprocessen samt sikre kontinuitet i arbejdet, da det er juridisk kompliceret og tager lang tid at nedlægge og oprette fondskonstruktioner. Det betyder, at stifteren af Fonden VisitAarhus er Erhverv Aarhus, Aarhus City forening og Aarhus Kommune, og at der driftsmæssigt og opgavemæssigt bygges videre på denne fondskonstruktion. For at sikre interessevaretagelsen i forhold til kyst- og naturturisme udvides fondens turismestrategi til at omfatte dette område, og samarbejdet styres jf. pkt. 7.

  Fonden, der driver Destination Djursland, nedlægges efterfølgende.

  Ved en fusion mellem de to destinationer videreføres de gode erfaringer og samarbejdet fra foreningen mellem de to parter samtidigt med, at samarbejdet konsolideres i en egentlig selskabsdannelse, der allerede fra starten af 2019 er klar til at byde ind på turismeudviklingsmidler under ”Dansk Erhvervsfremmebestyrelse”.

  2. Fondens bestyrelse

  Fonden for VisitAarhus fortsætter med følgende ændringer. Med lovændringerne om erhvervsfremme og turisme udtræder regionsrådets repræsentant. I stedet vil der indtræde et medlem med særlige kompetencer inden for kyst- og naturturisme udpeget af Norddjurs og Syddjurs kommuner.

  I og med at der er tale om en fusion vil bestyrelsessammensætning i den fusionerede bestyrelse følge vedtægterne i Fonden VisitAarhus. Det betyder, at ingen af bestyrelsens medlemmer må have:

  -direkte eller indirekte partipolitiske interesser

  -repræsentere forretningsmæssige interesser, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed i forhold til fondens formål.

  Der er således tale om en professionel bestyrelse med stærke forretningsmæssige kompetencer, der står bag en fusionsproces mellem Aarhus og Djurslands turismeorganisationer. Denne stærke, strategiske forretningsmæssige forankring sikres ved, at der ikke er politisk repræsentation i bestyrelsen, og at erhvervsrepræsentanter ikke må drive turismevirksomhed i fondens geografiske område, som kan vække tvivl om, at vedkommende eksempelvis forsøger at påvirke udviklings- eller markedsføringsmæssige aktiviteter til egen fordel.

  Bestyrelsen sammensættes, så den dækker de forretningsmæssige kompetencer, der er vigtige for drift og udvikling af en turismedestination. Der er derfor en forventning om, at bestyrelsens kompetencer anvendes inden bestyrelsens strategiske arbejde med alle tre forretningsområder, storby, erhverv samt kyst- og naturturisme.

  3. Udvidelser af destinationssamarbejde

  Grundlaget for organisationens virke tilrettelægges af Aarhus og Djursland, som udformer den samlede strategi for fondens virke og definerer arbejdsområderne inden for by-, erhvervs-, kyst- og naturturisme.

  Såfremt andre kommuner i samarbejdet Business Region Aarhus ønsker at tilslutte sig den fusionerede fond sker det som associeret part, der kan købe sig ind i fællesskabet og deltage i alle eller udvalgte aktiviteter og projekter styret af resultatkontrakter mellem kommuner og fond. Kommuner, der ønsker at deltage i destinationssamarbejdet kan således ikke blive medstiftere af fonden og vil ikke kunne få særskilt indflydelse via bestyrelsesposter. Kommuner, der tilslutter sig samarbejdet, repræsenteres via den nuværende bestyrelse suppleret af det af Djursland udpegede professionelle bestyrelsesmedlem, der har særlige kompetencer inden for kyst- og naturturisme men som ikke i øvrigt har en forretningsmæssig tilknytning til turismen på Djursland.

  Nye kommuner, der ønsker at deltage i samarbejdet, bidrager med en økonomi, der svarer til, hvor stor en del af fondens aktiviteter, som man ønsker at deltage. Det kan være alt fra en bestemt opgave eller projektandel til en egentlig varetagelse af turismeudviklingen, markedsføring og turismeservices fuldt ud af fonden. Deltagelsen styres af en resultatkontrakt. Nye kommuner får således ikke plads i bestyrelsen men indgår i samarbejdet under de principper og konditioner, som opstilles af den fusionerede fond.

  Nye kommuner, som tiltræder organiseringen træffer selv afgørelse om, hvorvidt et samarbejde med fonden/destinationsselskabet Aarhus/Djursland betyder nedlæggelse af egne destinationssamarbejder og dermed anvendelse af eksisterende midler til samarbejdet, eller om kommunerne ønsker at bevare egne destinationsselskaber og mobilisere nye midler til samarbejdet om by-, erhvervs, kyst- og naturturisme i Aarhus/Djursland fonden.

  Kommuner, som tilslutter sig fondens arbejde, vil enten have organisationen i Aarhus eller på Djursland som daglig samarbejdspartner alt efter, om de ønsker at deltage i aktiviteter og projekter, der omhandler henholdsvis by- og erhvervsturisme eller kyst- og naturturisme. Eksempelvis kan en tilslutning af flere kystkommuner til samarbejdet give anledning til et videre arbejde med en samlet Aarhus-kyst på udvalgte udenlandske markeder. Andre brandingprofiler kunne være gastronomi, outdoor o.lign. oplevelsesorienterede koncepter.

  Der vil ikke blive oprettet yderligere filialer for fondens aktiviteter, men der kan være tale om at indgå aftaler om, at medarbejdere udstationeres eller løser særlige opgaver lokalt styret af resultatkontrakten med fonden.

  Resultatkontrakter kan have kortere eller længerevarende løbetid alt efter projektet eller aktivitetens omfang. Der kan også være tale om terminer for genforhandling ved længerevarende kontrakter eller opsigelsesvarsler ved kontrakter uden ophørsdato.

  Kommunerne i samarbejdet aftaler selv formen for den daglige koordination af samarbejdet. På Djursland afholdes der månedlige koordinationsmøder, hvor repræsentanter fra turismeorganisationen mødes med kommunale embedsmænd for den praktiske fremdrift af aktiviteter og projekter.

  4. Fysisk lokalisering

  Selskabet vil være hjemhørende i Aarhus men med to fysiske lokaliteter på de nuværende placeringer i Aarhus og på Djursland.

  Kontoret i Aarhus får ansvaret for by-og erhvervsturisme og eksekveringen af aktiviteter og projekter i forbindelse hermed. Herudover får kontoret ansvaret for en række fællesfunktioner som kommunikation, marketing, udvikling og administration, som understøtter fælles aktiviteter, projekter og tiltag mellem by-/erhvervs- og kyst-/naturturisme.

  Kontoret på Djursland får ansvaret for kyst- og naturturisme og eksekveringen af aktiviteter og projekter i forbindelse hermed. Herunder særskilt markedsføring af Djursland som kystferiemål, videreførelse af bookingportalen Djurspakken og produktudvikling baseret på kyst- og naturturisme.

  Udvalgte aktiviteter og projekter vil det give mening at drive i et fælles regi af by- og erhvervsturisme og kyst- og naturturisme, og der vil i det daglige være en tæt dialog og koordinering af aktiviteter og projekter med henblik på at udvikle synergier mellem de forskelige turismeformer.

  5. Samarbejdets arbejdsgrundlag

  Fonden udarbejder en fælles vækststrategi, der omfatter såvel by- og erhvervsturisme som kyst- og naturturisme, som understøtter udviklingen af turismen i det samlede område på baggrund af, at parterne indgår som ligeværdige samarbejdspartnere, og at forretningsområderne er ligeværdige.

  I forlængelse heraf, udarbejdes der mere handlingsorienterede strategier og planer for temaer eller geografiske områder.

  6. Samarbejdets økonomi

  De tre kommuner Aarhus, Norddjurs og Syddjurs bidrager til fondens driftsgrundlag gennem et økonomisk bidrag der svarer til de kommunale midler, som er afsat af henholdsvis Aarhus Kommune til drift af VisitAarhus og Norddjurs og Syddjurs Kommune til drift af Destination Djursland. For Djurslands vedkommende er det for nuværende 5,5 mio.kr. årligt.

  7. Samarbejdes styringsfora og -dokumenter

  De tre kommuner, Aarhus, Norddjurs og Syddjurs, er som initiativtagerer, væsentlige parter i den forestående fusionsproces, fordi de er økonomiske parter i destinationerne. Derfor indgår kommunerne også naturligt i den kommende fusion som bidragydere og medspillere i forhold til turismeudviklingen i et forpligtende samarbejde styret af samarbejds- og resultatkontrakter, som forventes indgået november 2018. Der er igangsat et arbejde med udvikling af konceptet for resultatkontrakt(er), der skal indramme en klar arbejdsdeling mellem destinationsselskab og kommuner.

  Samarbejdsdelen af kontrakten rummer de overordnede principper for samarbejdet og hensigterne med samarbejdet. Denne del vil være fælles for de tre kommuner.

  Resultatdelen beskriver de ydelser og forpligtelser de to parter forpligter sig på i et nærmere defineret antal år, eksempelvis tre eller fire år af hensyn til mulighederne for at udvikle og konsolidere aktiviteter og projekter. Resultatdelen kan dermed være forskellig fra kommune til kommune.

  I forhold til kommunernes aktiviteter og projekter kan dette eksempelvis være etablering af faciliteter og rammer, som forbedrer mulighederne for at udvikle turismen kommercielt. Der er således tale om aktiviteter, som afspejler, at de bidrager til realisering af fondens strategi for turismeudvikling.

  Samarbejds- og resultatkontrakt udformes i dialog med de fagudvalg, som har ansvaret for turismeudviklingen i kommunerne og godkendes efterfølgende af byråd og kommunalbestyrelser. I forbindelse med opfølgning med fonden aftales 2 årlige møder med den deltagerkreds, som kommunerne hver især selv sammensætter.

  I forhold til de strategiske perspektiver på turismeudviklingen på Djursland er DjurslandsUdviklingsRåd (DUR) fortsat det fælles samarbejds- og udviklingsforum. Derfor fortsætter de årlige dialogmøder mellem den fusionerede fond og DUR, og dermed indgår forberedelsen af dialogmøde samt løbende orienteringspunkter om turismearbejdet i DUR-formandskabets forberedelse.

  Sagen er vedlagt et bilag med oversigt over aftalesystemet mellem kommuner og det nye destinationsselskab.

  Værdien for Djursland i nyorganiseringen

  Aarhus og Djursland er som initiativtagere til etableringen af en stærk by- og kystferieturismedestination centrale lokaliteter, for den fusionerede fonds organisation, som kan indfri målsætningerne inden for turismeudvikling. Det bliver således et Djurslandskontor, hvorfra udviklingen af kyst- og naturturisme udfoldes. Det bliver ligeledes Djursland, der som hovedpartner sammen med Aarhus får udpegningsretten til bestyrelsesmedlemmet med særlige kompetencer inden for kyst og naturturisme.

  Kommunale turismestrategier

  I forbindelsen med en fusion udarbejder den nye organisation en vækststrategi, som både omhandler turismen i Aarhus og på Djursland og de muligheder, der ligger i den nye konstellation. Formålet med vækststrategien er at sætte rammerne for en fortsat realisering af det vækstpotentiale der er i Østjylland.

  Hver kommune i samarbejdet har hver deres særegenhed, hver deres styrker og hver deres potentiale. Derfor kan de kommunale parter understøtte vækststrategien med strategier og handleplaner der tilgodeser lokale potentialer og særegenheder, og som sker i tæt samarbejde med alle relevante aktører på turismeområdet. Det kan være i form af turistpolitiske handlingsplaner eller kommunale turismestrategier.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Grundfinansieringen af et fusioneret destinationsselskab dækkes af de allerede budgetterede midler til drift af Destination Djursland fra 2019.

 • Lovgrundlag

  Lov om erhvervsfremme og Lov om turisme under vedtagelse.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at indstillingen fra bestyrelsen for Fonden for Destination Djursland om en fusion af Visit Aarhus og Visit Djursland tilsluttes, sådan at fusionsprocessen kan igangsættes.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 14-11-2018

  Indstilles til Byrådets godkendelse.

  Økonomiudvalget opfordrer den fusionerede VisitAarhus-Djursland til at afholde et dialogmøde med de involverede parter, virksomheder og aktører.

 • Beslutning i Byrådet den 28-11-2018

  Godkendt.

Show video
Punkt 220 Lokalplan nr. 414 og Kommuneplantillæg nr. 13 Rekreativt område til Djurs Sommerland feriepark Djurs ved Nimtofte. Forslag
 • Resumé

  På baggrund af ansøgning fra Djurs Sommerland har administrationen udarbejdet et forslag til lokalplan for en feriepark i tilknytning til Djurs Sommerland.

  Lokalplanforslaget ledsages af et kommuneplantillæg med henblik på at justere afgrænsningen af den gældende kommuneplanramme, samt den specifikke anvendelse

  Byrådet anmodes om at tage stilling til vedtagelse af planforslagene.

 • Sagsfremstilling

  Lokalplanens område

  Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 21 ha. og omfatter et areal i tilknytning til den nuværende forlystelsespark Djurs Sommerland.

  Lokalplanens indhold

  Lokalplanen giver mulighed for etablering af en feriepark i form af et feriecenter og en campingplads, herunder overnatningsfaciliteter i form af hotel med værelser samt sammenbyggede og fritliggende hotelenheder (hytter), pladser til campingvogne, autocampere, telte og campinghytter.

  Ferieparken omfatter desuden anvendelse til receptioner, spisesteder, personalefaciliteter, lager og depoter, indendørs og udendørs legeområder, kiosker, salgssteder med fx souvenirs, butik med dagligvarer til ferieparkens forsyning, samt servicebygning til campingpladsen.

  Der må desuden indenfor området ske anvendelse til en bolig for portner, bestyrer eller anden ansat i virksomheden.

  Der må indenfor lokalplanområdet etableres maksimalt 33.000 m² bruttoetageareal. Der må maksimalt etableres 450 hotelenheder og 300 campingenheder. Bebyggelse indenfor delområde I må være maksimalt 20 meter og indenfor delområde II maksimalt 8,5 meter.

  Det bestemmes med lokalplanen, at hovedbygning skal placeres i den nordlige del af lokalplanområdet (delområde I). Dette med henvisning til kommuneplanens rammebestemmelser for området.

  Ferieparken skal primært vejbetjenes fra Hovedvejen (Randers-Grenaa) og der skal foreligge en udbygningsaftale vedrørende de fysiske infrastrukturanlæg - som forventes, at skulle etableres ved indkørsel til lokalplanområdet fra Hovedvejen – mellem Vejdirektoratet og Djurs Sommerland inden lokalplanen kan vedtages endeligt.

  Endvidere bestemmes det med lokalplanen, at der omkring ferieparkens samlede område skal etableres og vedligeholdes afskærmende beplantning.

  Lokalplanens formålsbestemmelse

  Djurs Sommerland er en forlystelsespark med omkring 800.000 årligt besøgende. Forlystelsesparken har et løbende behov for udvikling af oplevelsesindholdet og senest er dette sket med mulighederne fastlagt i lokalplan fra juni 2017.

  I forlængelse heraf er der behov for, at sikre de besøgendes mulighed for at opleve forlystelserne over flere dage, idet mængden og kvaliteten af oplevelser gør Djurs Sommerland til mere end en endagsoplevelse.

  Flere sommerlande i Danmark er udbygget med overnatningsfaciliteter med kombineret camping og feriecenter. Denne mulighed åbnes der nu også op for i Djurs Sommerland med nærværende lokalplan.

  Det er desuden med formålsbestemmelsen sikret, at den primære vejadgang til området skal ske fra Hovedvejen, ligesom der omkring ferieparken skal etableres afskærmende beplantning.

  Kommuneplantillæg til Syddjurs Kommuneplan 2016

  Lokalplanforslaget ledsages af forslag til kommuneplantillæg nr. 13 til Syddjurs Kommuneplan 2016 med henblik på at justere afgrænsningen af den gældende kommuneplanramme, således at kommuneplanrammen fremover er sammenfaldende med lokalplanens afgrænsning.

  Desuden justeres den specifikke anvendelse, således at der opnås en fleksibilitet i placeringen af campingpladsen indenfor området.

  Miljøvurdering

  I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer” skal der gennemføres en miljøvurdering, hvis en lokalplan antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Ingen.

 • Lovgrundlag

  Planloven og Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller til Udvalget for plan, udvikling og kultur, Økonomiudvalget og Byrådet,

  1. at lokalplan nr. 414 og kommuneplantillæg nr. 14 (version 23.10.2018) vedtages som forslag, og
  2. at lokalplan nr. 414 og kommuneplantillæg nr. 14 (version 23.10.2018) fremlægges i otte ugers offentlig høring, og
  3. stillingtagentil afholdelse af et borgermøde i forbindelse med offentliggørelsen, og i så fald fastlægger en dato og et tidspunkt for afholdelse af mødet (forventeligt i perioden den 4. december 2018 – 29. januar 2019).
 • Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den 07-11-2018

  Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådet godkendelse, hvorfor at lokalplan nr. 414 og kommuneplantillæg nr. 14 (version 23.10.2018) vedtages som forslag og fremlægges i 8 ugers høring.

  Der afholdes et borgermøde i Djurs Sommerland mandag d. 8. januar 2019 kl. 17 i forbindelse med offentliggørelsen.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 14-11-2018

  Indstilles til Byrådet godkendelse, hvorfor at lokalplan nr. 414 og kommuneplantillæg nr. 14 (version 23.10.2018) vedtages som forslag og fremlægges i 8 ugers høring.

  Der afholdes et borgermøde i Djurs Sommerland mandag d. 8. januar 2019.

 • Beslutning i Byrådet den 28-11-2018

  Godkendt.

Show video
Punkt 221 Behandling af høringssvar efter offentliggørelse af Vision og Udviklingsstrategi for Syddjurs Kommune 2018-2030
 • Resumé

  ”Vision og Udviklingsstrategi for Syddjurs Kommune 2018-2030” blev på baggrund af Byrådets beslutning den 20. juni 2018 offentliggjort og sendt i høring med henblik på at indhente kommentarer og idéer til visionen og strategiens realisering og idéer til det kommende arbejde med Kommuneplan 2020 for Syddjurs Kommune. Høringsfasen er afsluttet, og Byrådet præsenteres for de indkomne høringssvar og forvaltningens forslag til håndtering.

 • Sagsfremstilling

  Der er indkommet 45 høringssvar. I bilag til sagen er samlet en oversigt over høringssvarene med disses hovedpunkter og -forslag. Endvidere er sagen vedlagt et samlet bilag med alle høringssvar.

  Høringssvarene foreslås behandlet og anvendt på følgende måde:

  A. Forslag til ændringer i strategien.

  Høringssvar nr. 18 foreslås at indgå i forhold til arbejdet med at konkretisere og udfolde bæredygtighed i Syddjurs Kommune.

  Høringssvar 42 giver ikke anledning til ændringer i Vision og Udviklingsstrategi.

  B. Forslag til realisering af vision og udviklingsstrategi.

  Høringssvar nr. 6, 7, 10, 12, 15, 16, 20, 21, 22, 26, 27, 29 og 43 giver ikke anledning til vurdering i forbindelse med kommuneplanproces og oversendes til de relevante kommunale driftsområder til inspiration for realisering af Vision og Udviklingsstrategi.

  C. Forslag til konkrete arealudlæg i kommende kommuneplan og ændringer af rammer for lokalplanlægning – Høringssvar nr. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 25, 28, 31, 38, 39 og 45 indgår i arbejdet med Kommuneplan 2020.

  D. Forslag til ændring af landsbyafgrænsninger i kommende kommuneplan
  Høringssvar nr. 3, 32 og 40 indgår i arbejdet med Kommuneplan 2020.

  E. Indsigelser mod arealudlæg til biogasanlæg ved Lime
  Høringssvar nr. 23, 33, 34 (link til 133 digitale underskrifter), 35, 36 og 37 indgår i arbejdet med Kommuneplan 2020.

  F. Øvrige forslag og bemærkninger

  Høringssvar nr. 13 vurderes i forbindelse med arbejdet med Kommuneplan 2020.

  Høringssvar nr. 17 – Forbedring af adgangsveje til Thorsager Station realiseres med budgetvedtagelsens afsættelse af midler til forbedring af denne.

  Høringssvar nr. 19 og 30 indgår i arbejdet med Kommuneplan 2020.

  Høringssvar nr. 24 om udvidelse af ridecenter ved Rosenholm Slot giver ikke anledning til planmæssige ændringer.

  Høringssvar nr. 44 indgår som inspirationsmateriale i forhold til skovrejsningstema i Kommuneplan 2020.

 • Lovgrundlag

  Planloven

 • Indstilling

  Direktøren indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at de indkomne høringssvar bearbejdes som foreslået under punkterne A-F i sagsfremstillingen.

 • Beslutning i Direktionsmøde den 05-11-2018

  Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at de indkomne høringssvar bearbejdes som foreslået under punkterne A-F i sagsfremstillingen.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 14-11-2018

  Indstilles til Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 28-11-2018

  Godkendt.

Show video
Punkt 222 Maltfabrikken. Indgåelse af driftsaftale
 • Resumé

  Den 9. maj 2018 besluttede Udvalget for plan, udvikling og kultur at igangsætte arbejdet med at udarbejde en driftsaftale mellem Syddjurs Kommune og Ejendomsfonden Den ny Maltfabrik og Driftskomiteen Ny Malt. Forslag til driftsaftale er nu udarbejdet og fremlægges til godkendelse. Sagen afgøres i Byrådet. Udvalget besluttede d. 10. oktober 2018 at sende forslag til partnerskabsaftale i høring hos bestyrelserne for Ejendomsfonden Den ny Maltfabrik og Driftskomiteen Ny Malt med henblik på at genoptage sagen den 7. november 2018.

 • Sagsfremstilling

  Den udarbejdede driftsaftale beskriver formålet med samarbejdet mellem tre instanser:

  • Syddjurs Kommune
  • Ejendomsfonden Den ny Maltfabrik der står for bygningsdrift og udlejning af lokaler
  • Driftskomiteen Ny Malt, der står for aktiviteterne i bygningerne.

  Aftalen gælder fra 1. januar 2019 til 31. december 2028. I aftalen indgår, at Udvalget for plan, udvikling og kultur i 2022 skal i gangsætte en evaluering af Maltfabrikken, der med budgetforhandlingerne for 2024 kan føre til en afklaring af, om Maltfabrikken skal modtage et driftstilskud i 2024 og årene derefter, og i så fald i hvilket omfang.

  I aftalen er angivet, hvordan samarbejdet skal organiseres. Blandt andet udpeger Syddjurs Kommune en repræsentant til hhv. Fondens og Komitéens bestyrelser. Frem til 2025 skal disse være medlemmer af byrådet. Ved evalueringen af driftsaftalen i 2022 – 2023 skal der tages stilling til, om de udpegede repræsentanter fortsat skal være byrådsmedlemmer. Ligeledes skal der være et årligt dialogmøde mellem de to fonde og Udvalget for plan, udvikling og kultur.

  Aftalen beskriver, at Maltfabrikken skal give Syddjurs Kommune et udbytte på en række områder, især:

  • Understøttelse af kreative erhverv og iværksætteri
  • Tiltrækning af turister
  • Etablering af kreative byrum og park, der gør oplevelsen af byen mere hel-støbt ved at forbinde den klassiske bymidte med bugten
  • Understøttelse af kulturlivet i Syddjurs, bl.a. ved samling af forskellige kulturinstitutioner og gennem faciliteter for udøvende kunstnere
  • Understøttelse af ungdomsskolens indsats Rampen
  • Gøre kommunen mere attraktiv som tilflytterkommune.

  Afkast og effekt af Fondens og Komiteens bidrag til disse områder skal løbende måles, og i et bilag til driftsaftaler er det udfoldet nærmere, hvordan dette skal ske. Ved de årlige dialogmøder mellem Fonden, Komiteen og Udvalget for plan, udvikling og komiteen skal der opstilles mere specifikke mål for det kommende års arbejde, og der kan aftales justeringer af, hvordan afkast og effekt måles.

  Endelig beskriver aftalen krav til regnskabsaflæggelse og hvordan aftalen kan opsiges.

  Driftsaftalen er i øjeblikket til juridisk gennemsyn og det kan medføre, at der udsendes en opdateret version inden udvalgsmødet.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Godkendelse af driftsaftalen sker under forudsætning af, at det afsættes et årligt driftstilskud i dette omfang:

  2019

  2020

  2021

  2022

  2023

  2.327

  1.747

  1.492

  1.381

  1.343

  Beløbet er i overensstemmelse med den forøgelse af det årlige driftstilskud, som er fremlagt i direktionens forslag til budget for 2019. Hvis der sker ændringer i det afsatte beløb vil der skulle tages stilling til om det får konsekvenser for driftsaftalen.

 • Lovgrundlag

  Kommunalfuldmagten.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller, at driftsaftalen videresendes til behandling i bestyrelserne for Maltfabrikkens Ejendomsfond og Driftskomite inden endelig godkendelse i november.

 • Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den 26-09-2018

  Punktet behandles på et ekstraordinært møde onsdag d. 10. oktober 2018 kl 14-15

 • Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den 10-10-2018

  Indstillingen godkendt med de ændringer, der er indarbejdet i de nedenfor nævnte afsnit:

  1.4.Maltfabrikken skal være en åben aktør, der opsøger samarbejder med andre aktører, både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Et forpligtende og strategisk samarbejde med de nærliggende kulturinstitutioner Fregatten Jylland og Glasmuseet er i den sammenhæng af stor betydning for aftalens parter.

  2.5.Der afholdes to årlige dialogmøder mellem Fonden og Komitéen og det relevante politiske udvalg i Syddjurs Kommune

  2.5.Syddjurs Kommune udpeger to repræsentanter til hhv. Fonden s og Komitéens bestyrelser. Frem til 2025 skal disse være medlemmer af byrådet. Ved evalueringen af partnerskabsaftalen i 2022 – 2023 skal der tages stilling til, om de udpegede repræsentanter fortsat skal være byrådsmedlemmer.

  8.1Aftalen er i aftaleperioden uopsigelig fra Syddjurs Kommunes side med mindre der sker misligholdelse af aftalen.

  8.3Aftalen kan opsiges af Fonden og Komitéen med et års varsel til den første januar. Dette giver Syddjurs Kommune mulighed for at ændre i det kommunale engagement og aftalevilkår.

  Sagen genoptages i Udvalget for plan, udvikling og kultur, hvor evt. bemærkninger fra Maltfabrikkens Ejendoms og driftsfonde drøftes. På baggrund heraf og ovenstående ændringsforslag til forslaget til driftsaftale konsekvensrettes oplægget forinden fremsendelse til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

 • Supplerende Sagsfremstilling

  Ejendomsfondens og Driftskomiteens bestyrelser har behandlet forslag til partnerskabsaftale, med de ændringer som Udvalget for plan, udvikling og kultur vedtog på mødet d. 10. oktober 2018.

  De er positive overfor partnerskabsaftalen med de ændringer, som Udvalget har ønsket.

  Dog har de bemærkninger om ønsket om to repræsentanter i hver af de to bestyrelser. De fremhæver, at de er glade for interessen for at indgå aktivt i bestyrelsesarbejdet med de to juridiske enheder for

  Maltfabrikken. Men de foreslår - set i lyset af den relativt lille størrelse af de to bestyrelser for henholdsvis ejendomsfonden (fem personer) og komitéen (tre personer) - at byrådet repræsenteres af alene et medlem i ejendomsfondens bestyrelse og et medlem i komitéens bestyrelse. De foreslår, at Byrådet i stedet udpeger to bestyrelsessuppleanter, som kan deltage i årsmøder samt få tilsendt referater mv.

  Bestyrelsernes svarbrev og udkast til partnerskabsaftale med rettelser fra sidste udvalgsmøde indarbejdet er vedlagt som bilag.

  Indstilling

  Direktøren indstiller,

  1. at bemærkningerne fra bestyrelserne for Maltfabrikkens Ejendomsfond og Driftskomite drøftes
  2. at det reviderede udkast til partnerskabsaftale godkendes på baggrund af indstillingens pkt. 1
  3. at Udvalget for plan, udvikling og kultur fremsender oplæg til partnerskabsaftale til Økonomiudvalget og Byrådet til endelig godkendelse.
 • Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den 07-11-2018

  Indstillingen godkendes hvorfor at oplægget til partnerskabsaftale fremsendes til Økonomiudvalg og Byråd til endelig godkendelse med den ændring at Byrådet udpeger 1 medlem til Maltfabrikkens Ejendomsfond og 1 medlem til Driftskomiteens bestyrelse. Der udpeges suppleanter for de 2 bestyrelsesmedlemmer, der møder frem ved afbud til de respektive møder.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 14-11-2018

  Indstillingen fra Udvalget for plan, udvikling og kultur indstilles til Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 28-11-2018

  Indstilling fra Udvalget for plan, udvikling og kultur godkendt.

Show video
Punkt 223 Forslag til Region Midtjyllands Udviklingsstrategi 2019-2030 - udkast til høringssvar
 • Resumé

  Region Midtjylland har fremlagt et forslag til en regional udviklingsstrategi, som er sendt i høring frem til den 26. november 2018.

  Forslaget behandles i Økonomiudvalget den 14. november 2018 og i Byrådet den 28. november 2018.

 • Sagsfremstilling

  Region Midtjylland har sendt et forslag til den regionale udviklingsstrategi 2019-2030 i offentlig høring fra den 1. oktober frem til den 26. november 2018.

  Som strategisk ramme for strategien ligger FN's 17 verdensmål, og strategien er inddelt i fire spor:

  • Spor 1 handler om at give borgerne mulighed for at leve det gode liv i hele regionen.
  • Spor 2 handler om at skabe fremtidssikrede uddannelser og kompetenceløft for alle.
  • Spor 3 handler om at tage hånd om klima, miljø og ressourcer for at sikre en bæredygtig udvikling.
  • Spor 4 handler om at bane vej for et mere bæredygtigt og effektivt sundhedsvæsen af høj kvalitet – for borgeren og tæt på borgeren.

  Den regionale udviklingsstrategi er udarbejdet i et samarbejde mellem blandt andet regionsrådet, kommunerne, private virksomheder, organisationer, arbejdsmarkedets parter samt videns- og uddannelsesinstitutioner.

  Udkastet til udviklingsstrategi har været bragt i intern høring i koncernledelsen i perioden 12. – 31. oktober og på baggrund af blandet andet indkomne bemærkninger har administrationen udarbejdet vedlagte forslag til høringssvar fra Syddjurs Kommune.

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at det udarbejdede forslag til høringssvar drøftes og godkendes.

 • Beslutning i Direktionsmøde den 05-11-2018

  Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at det udarbejdede forslag til høringssvar med de aftalte ændringer drøftes og godkendes.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 14-11-2018

  Økonomiudvalget indstiller det foreslåede høringsvar til Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 28-11-2018

  Godkendt.

Show video
Punkt 224 Forslag om nedsættelse af et § 17, stk. 4 udvalg
 • Resumé

  Denne sag indeholder forslag om nedsættelse af et § 17, stk. 4 udvalg, der skal komme med anbefalinger til arbejdet med bæredygtighed i Syddjurs Kommune med afsæt i FN’s verdensmål.

  Byrådet bedes tage stilling til nedsættelse af et § 17, stk. 4 udvalg.

 • Sagsfremstilling

  Syddjurs Kommune har en ambition om at være med forrest i feltet i forhold til bæredygtighed og grøn omstilling med udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål.

  Det foreslås, at der nedsættes et § 17, stk. 4 udvalg, der kan komme med anbefalinger til, hvordan denne ambition kan nås.

  Udvalgets anbefalinger skal afleveres til Byrådet.

  Det foreslås, at udvalget får deltagelse af 6-8 medlemmer fra Byrådet og 6-8 medlemmer udenfor Byrådet.

  Udover de faste medlemmer bør udvalget i sit arbejde – det kan være på møder eller ved arrangementer afholdt af udvalget – invitere gæster ind i arbejdet.

  Det foreslås, at udvalget starter sit arbejde op i starten af 2019 og afrapporterer til Byrådet i 2. kvartal 2020.

 • Lovgrundlag

  Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse.

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

  1. Der nedsættes et § 17, stk. 4 udvalg, der skal komme med anbefalinger til arbejdet med bæredygtighed i Syddjurs Kommune med afsæt i FN’s verdensmål.
  2. Administrationen udarbejder et forslag til kommissorie for udvalgets arbejde til drøftelse på Økonomiudvalgsmødet den 12. december 2018 og til beslutning på Byrådsmødet den 19. december 2018.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 14-11-2018

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådets godkendelse, dog således at den politiske repræsentation fra Byrådet i § 17.4 udvalget udgøres af 5 medlemmer. Dette svarer til antallet af medlemmer i de øvrige stående udvalg.

  Økonomiudvalget ønsker mulighed for en bred erhvervsrepræsentation afspejlet i udpegningen. Det samlede antal medlemmer forventes at udgøre i alt 16 personer.

 • Beslutning i Byrådet den 28-11-2018

  Der blev stillet et ændringsforslag om, at der skulle være i alt 6 medlemmer udpeget fra Byrådet. Ændringsforslaget faldt med stemmerne 2 for, 23 imod samt 1 der hverken stemte for eller imod.

  For stemte: Jesper Yde Knudsen (Ø) og Mette Foged (Å).

  Imod stemte: Ole Bollesen (A), Claus Wistoft (V), Riber Hog Anthonsen (V), Else Marie Høgh (V), Christoffer Pedersen (V), Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V), Marianne Kirkegaard (V), Torben Therkelsen (V), Laila Sortland (O), Michael Mikkelsen (O), Jan Kjær Madsen (B), Tommy Bøgehøj (C), Michael Stegger Jensen (A), Jan Fischer (A), Ole S. Hansen (A), Michael Aakjær (A), Christian Haubuf (A), Niels Gyldenlund Mikkelsen (A), Anita Søholm (A), Kirstine Bille (F), Kim Lykke Jensen (F), Morten Siig Henriksen (F) og Helle Røge (F).

  Undlod at stemme: Per Dalgaard (O).

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt uden afstemning.

Show video
Punkt 225 Budgetopfølgning 2018 - 30. september 2018
 • Resumé

  Budgetopfølgningen indeholder den samlede strategiske økonomirapportering til Økonomiudvalg og Byråd vedr. finansiering, drift, anlæg og Syddjurs’ ikke-finansielle mål. Rapporteringen indeholder forbruget pr. den 30. september 2018 og indeholder de mest aktuelle skøn for forventet regnskab.

  I de seneste regnskabsår er realiseret et overskud i intervallet 30-40 mio. kr. årligt. Med udsigt til at nå et historisk højt anlægsniveau kombineret med en betydelig mindreindtægt fra efterregulering af budgetgarantien forventes et kassetræk på i størrelsesorden 70 mio. kr. i regnskab 2018 (pr. 31.12.2018).

  Efter en årrække med betydelige omlægninger og effektiviseringer af den kommunale driftsvirksomhed for at realisere det nødvendige økonomiske råderum kan det konstateres at en række driftsområder er under et økonomisk pres. På disse områder er der skærpet ledelsesmæssigt fokus på at overholde budgettet.

  Det generelle pres på kommunens budgetter afspejler i høj grad ambitionsniveauet omkring hastigheden i omstillingsprocesserne, hvorfor effekten forventes tidsforskudt. Det foreslås på den baggrund at tildele tre fagområder tillægsbevilling på 17 mio. kr.

  De kommende års styring vil indeholde et skærpet fokus på budgetoverholdelse og de handleplaner som skal bringe budgetterne i balance. Det forventes generelt ikke, at områderne har brug for et løft af de vedtagne budgetter for 2019-2022.

 • Sagsfremstilling

  Driftsvirksomhed: Generelt stigende pres på bevillingerne på tværs af politiske udvalg

  I de seneste regnskabsår er der realiseret mindreudgifter på driften på 30-40 mio. kr. årligt. Ikke mindst på grund af lavere driftsudgifter end budgetlagt. Efter nogle år med betydelige omlægninger af den kommunale service for at realisere det nødvendige økonomiske råderum, er nogle serviceområder dog nu under et vist økonomisk pres. På disse områder er der skærpet ledelsesmæssigt fokus på at overholde budgettet.

  Sundhed og Omsorg oplever fortsat pres på primært hjemmeplejen og sygeplejen. Der er skærpet ledelsesmæssigt fokus på disse. Sundhed og Omsorgs samlede ramme er tilført ekstra midler i 2018 bl.a. fra områdets økonomiske budgettildelingsmodel samt øremærkede statslige puljemidler. Med omvendt fortegn er budgetrammen for 2018 reduceret 6,9 mio. kr. på baggrund af et forudsat fald i tildelingen af timer, som efterfølgende ikke har ladet sig realisere. Med afsæt i stigende tildeling af timer samt de budgetmæssige reduktioner søges om en tillægsbevilling på 5.000.000 kr. i 2018 til forventede merudgifter for visiterede timer. I budgettet for 2019 indgår et betydeligt budgetløft til området. Det skønnes at området med skærpet fokus på budgetoverholdelse og de ekstra bevillinger i 2019 og frem kan overholde budgettet fremadrettet.

  På området Børn, Unge og Familier er der aktuelt et betydeligt udgiftspres og der er derfor skærpet ledelsesmæssig opmærksomhed på at sikre budgetoverholdelse. Området har gennemgået en omlægning og effektivisering de seneste 4 år, som har reduceret udgifterne med 60 mio.kr.

  For at opnå et generelt lavere udgiftsniveau er der investeret i tidligere og tættere opfølgning. Den forventede merudgift afspejler formentlig, at udgiftene har nået et stabilt bundniveau, der afspejler de indsatser, der er iværksat indtil nu. På den baggrund søges om en tillægsbevilling på 6,0 mio. kr.

  Indenfor socialområdet ”voksne med særlige behov” arbejdes der ligeledes målrettet med stram økonomistyring. Dette indebærer bl.a. en omlægning af området med fokus på anvendelsen af den nære sociale indsats så borgerne kan blive boende i eget hjem. Omlægning er startet i 2018 med sigte på den forudsatte besparelse på 5,5 mio.kr. i 2019. Der forventes samlet merudgifter på 6,6 mio. kr. i 2018 i forhold til korrigeret budget. Der søges tillægsbevilling til merudgiften. Der er udarbejdet en budgettildelingsmodel på lige fod med andre velfærdsområder, som får virkning fra 2019. På baggrund af den igangsatte omlægning og tildelingsmodellen forventes balance i 2019 og frem.

  Den forventede tilgang til førtidspension og udgifter til kontanthjælp og uddannelseshjælp i 2018 medfører akutelle forventninger om pres på Erhverv og Beskæftigelses samlede økonomiske ramme. På baggrund af ledelsesmæssige initiativer iværksat for at imødegå udgiftspresset på de nævnte områder forventes kun en mindre merudgift på 3 mio. kr.

  Natur, Teknik og Miljø forventer merudgifter på op til 3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som dog ikke skyldes styringsmæssige udfordringer. Merudgifterne skyldes vintertjeneste som følge af en kold vinter i 1. kvartal 2018 samt et højere vejafvandingsbidrag end der var afsat i forbindelse med flytningen af udgiftsposten fra anlæg til drift. Begge driftsområder er friholdt for overførsel.

  Børn og Læring forventer samlet at nedbringe deres opsparing i 2018 i henhold til de gældende decentraliseringsprincipper. På dagtilbudsområdet forventes balance uden forventede ændringer i områdets opsparing samlet set.

  Nogle områder er ikke styrbare for kommunen. Det gælder eksempelvis aktivitetsbestemt medfinansiering af sygehusvæsnet, hvor der forekommer ”tilfældige” udsving mellem årerne, som er svært forudsigelige ved budgetlægningen.

  Anlæg: Højt aktivitetsniveau

  I 2018 er der højt aktivitetsniveau på investeringer, som Byrådet har vedtaget. Det gælder både for de projekter som er vedtaget for i år og for de 121 mio.kr. som er overført fra tidligere år. Syddjurs kommune er derfor på vej til et historisk højt anlægsniveau i 2018. Det ajourførte anlægsbudget udgør 298 mio. kr.

  I årets 9 første måneder har nettoanlægsudgifterne udgjort 70 mio. kr. mod sidste års 25 mio. kr. og forrige års 21 mio. kr. Det korrigerede anlægsbudgettet udgør 298 mio. kr. Det var 224 mio. kr. i 2017 og 136 mio. kr. i 2016.

  Baseret på afdelingernes samlede tilbagemeldinger kan den skønnede nettoanlægsudgift opgøres til 175 mio. kr. Herfra skal dog erfaringsmæssigt fratrækkes et beløb fra afdelingernes konkrete skøn, som følge af generelle tidsforskydninger i projekter og betalinger mellem finansår. I denne budgetopfølgning udgør skønnet 20 mio. kr. Det samlede skøn for nettoanlægsudgiften i 2018 er derfor opgjort til 155 mio. kr. Heraf udgør plejeboliger 47 mio. kr., som kan lånefinansieres. De skattefinansierede nettoanlægsudgifter forventes således at udgøre 108 mio. kr.

  De største anlægsprojekter i 2018 (forventede udgifter) er opførelse af Lillerupparken plejeboliger og byens hus i Rønde på 53 mio. kr., plejeboliger i Kolind på 25 mio. kr., Ny Malt på 13 mio. kr., ny daginstitution i Mørke på 9 mio. kr., renovering af Marienhoffskolen på 8 mio. kr. og renovering af Kolind Svømmebad på 4 mio. kr. Hertil kommer en række bygningsmodningsprojekter på 12 mio. kr. og projekter vedr. cykelstier på i alt 3 mio. kr.

  Salget af byggegrunde ligger ligeledes på et højt niveau. Der forventes indtægter på omkring 41 mio. kr. i 2018. Der er budgetteret med 12 mio.kr. Da der er afholdt udgift på 1 mio. kr. til køb af grunde søges om netto rådighedsbeløb (indtægter) på i alt 28 mio. kr. Beløbet skal ses i sammenhæng med forøgede udgifter til byggemodning på ca. 11 mio. under Udvalget for natur, teknik og miljø.

  Tilskud, udligning og skatter: Betydelige mindreindtægter

  For tilskud og udligning forventes mindreindtægter på 21 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Hovedparten kan tilskrives statens lavere udgiftsskøn vedr. de såkaldt budgetgaranterede områder (i 2017 og 2018) vedr. en række overførselsudgifter, hvor staten har udmeldt en mindreindtægt på 18,1 mio. kr. for Syddjurs. På dødsbobeskatningen er der en merindtægt på 6,0 mio. kr., hvilket skyldes helt særlige engangsforhold. Staten afregner mindreindtægten i årets sidste kvartal.

  Samlet medfører udmeldinger og forventninger til tilskud, udligning og skatter en mindreindtægt på 16 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

  Service- og anlægsramme: Potentiel overskridelse

  Som en relativ ny udvikling er der et generelt pres på den kommunale serviceramme i 2018. Dette gælder også i Syddjurs, hvor Syddjurs beregnede andel af servicerammen forventes overskredet med ca. 25-30mio. kr. i 2018. Økonomiske sanktioner bliver dog kun udløst, hvis alle kommuner under ét overskrider servicerammen i 2018.

  På anlæg forventes en overskridelse på i størrelsesorden 30 mio. kr. i forhold til den beregnede Syddjurs andel på 120 mio. kr. af anlægsrammen. De realiserede anlægsudgifter i regnskabet er ikke sanktionsbelagte. Sanktioner gælder kun i forhold til anlægsbudgettet.

  Kassebeholdning: En høj beholdning skal ses i lyset af betydelige overførsler af opsparing og anlæg fra 2017 til 2018

  Som bilag er vedlagt en oversigt over kommunens likviditet. Likviditeten er i tredje kvartal 2018 på 248 mio. kr. hvilket er stort set samme niveau som ved halvåret målt som gennemsnit over et år. Der ses imidlertid en faldende tendens i slutningen af 3. kvartal. Det fortsat høje likviditetsniveau i 2018 skyldes primært forskydninger i kommunens anlægsvirksomhed. Det vurderes at tre faktorer vil reducere likviditeten resten af året.

  1. Kommunen har et rekordhøjt anlægsbudget på 298 mio. kr. og anlægsudgifterne er erfaringsmæssigt højest i årets sidste måneder.
  2. Driftsvirksomheden forventes i modsætning til tidligere ikke længere at bidrage til forventet likviditet, da budgetterne generelt udnyttes fuldt ud i 2018.
  3. reduktionen af statstilskuddet på netto 16 mio. kr. tilbagebetales i årets sidste tre måneder, hvilket primært er en følge af midtvejsregulering af budgetgarantien.

  Kommunens likviditet forventes at ligge på et lavere niveau de kommende år på grund af de udskudte anlæg.

  Ikke-finansielle mål: Generelt tilfredsstillende udvikling i Syddjurs

  Kommunens styringsfilosofi tager afsæt i et resultatbaseret fokus, hvilket de ikke-finansielle mål generelt understøtter. Rapporteringen viser, at sygefraværet blandt personalet i kommunen i 2018 i løbet af 2018 har ligget på niveau med landets bedste fjerdedel, men dog steget den sidste måned. Sideløbende kan der konstateres en stigning i antal arbejdsskader på det seneste, hvor niveauet dog generelt er lavt i forhold til landet.

  Der er fald i anbringelser blandt udsatte børn og unge. Andelen af tidlige indsatser er fortsat højt.

  Der kan konstateres en stigning i andelen af elever, som erklæres uddannelsesparate. På den anden side kan der konstateres en svag stigning i bekymrende skolefravær og en faldende andel af 3- og 5 årige som har et alderssvarende sprog.

  På beskæftigelsesområdet peger flere faktorer i positiv retning. Fleksjob ligger bedre end målsætningen, der er en stigende beskæftigelsesfrekvens for de 16-64 årige, fortsat flere flygtninge, der opnår beskæftigelse, og der er målopfyldelse for flygtninge i forhold til en beskæftigelsesgrad på 44 procent i december 2018.Omvendt ses en tilgang til førtidspension samt svagt stigende tildeling af midlertidige ydelser på beskæftigelsesområdet.

  Positive signaler kan konstateret ifht. Natur, teknik og Miljø. Fortsat fald i sagsbehandlingstiden for miljøgodkendelser samt lave sagsbehandlingstider og høj kundetilfredshed med byggesager.

  Der er høj brugertilfredshed med Borgerservice og en stigning i antal besøgende på kommunens biblioteker i forhold til 2017.

  For den kollektive trafik opleves en stigning i brugen af fleksture og handicaptransport. For børnetal ser det lige nu se ud til, at antallet af nul-årige pr. 1. januar 2019 ender på samme niveau som pr. 1. januar 2018

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Tabel 1. Resumé – forventet regnskab (Eksklusiv effekt af omlægning af swap-lån)

  Hele 1.000 kr.

  Oprindeligt budget

  Korrigeret budget

  Forventet regnskab

  Afvigelse i.f.t. opr. Budget

  Afvigelse i.f.t. korr. Budget

  Ansøgning om tillægs bevilling

  Tilskud og udligning

  -565.534

  -544.114

  -544.114

  21.420

  0

  0

  Skatter

  -2.010.860

  -2.015.940

  -2.015.940

  -5.080

  0

  0

  Finansiering i alt

  -2.576.394

  -2.560.054

  -2.560.054

  16.340

  0

  0

  Afdelingernes skøn

  2.456.328

  2.509.267

  2.511.221

  54.893

  1.954

  17.360

  Usikkerhed i forhold til overførsler m.v.

  -18.629

  -18.629

  -18.629

  Driftsvirksomhed i alt

  2.456.328

  2.509.267

  2.492.592

  36.264

  -16.675

  17.360

  Renter

  2.724

  -1.585

  -1.602

  -4.326

  -17

  0

  Resultat: Ordinær drift

  -117.342

  -52.372

  -69.064

  48.278

  -16.692

  17.360

  Afdelingernes anlægsskøn

  95.513

  233.751

  128.291

  32.778

  -105.460

  -17.209

  Anlæg usikkerhed i forhold til overførsler

  -20.000

  -20.000

  -20.000

  Anlæg i alt

  95.513

  233.751

  108.291

  12.778

  -125.460

  -17.209

  Resultat: Skattefinansierede område

  -21.829

  181.379

  39.227

  61.056

  -142.152

  151

  Finansforskydninger

  7.920

  14.907

  21.359

  13.439

  6.452

  0

  Afdrag

  39.935

  39.935

  39.866

  -69

  -69

  0

  Plejeboligbyggeri, 90% anlægsudgift

  31.443

  63.972

  46.691

  15.248

  -17.281

  0

  Plejeboligbyggeri, lånefinansieret

  -30.282

  -63.336

  -46.691

  -16.409

  16.645

  0

  Låneoptagelse

  -24.000

  -24.000

  -30.452

  -6.452

  -6.452

  0

  Resultat: Kassepåvirkning

  3.187

  212.857

  70.000

  66.813

  -142.857

  151

  Ovenstående resumé er opgjort uden omlægning af valuta-lån, som byrådet tidligere er orienteret om. Omlægningen indebar betydelige straks-afdrag og lånoptagelser m.v., men med en neutral samlet kasseeffekt. Ved ikke at medtage omlægningen i resumeet forstyrres gengivelsen af kommunens løbende økonomiske tilstand ikke af disse beløb.

  Drift: Ansøgning om tillægsbevillinger

  Hele 1.000 kr.

  Korrigeret budget

  Forventet regnskab

  Afvigelse
  i.f.t. Korr.
  Budget

  Ansøgning
  om tillægs-
  bevilling i 2018

  Ansøgning om tillægsbevilling 2019

  Ansøgning om budgetændring 2020

  Ansøgning om budgetændring 2021

  Ansøgning om budgetændring 2022

  1 - Drift

  Syddjurs Kommune

  2.509.267

  2.511.221

  1.954

  17.360

  0

  0

  0

  0

  10 - Drift

  Økonomiudvalget

  337.542

  318.542

  -19.000

  687

  1.416

  1.416

  1.416

  1.416

  10642

  Politik og erhverv

  16.909

  15.759

  -1.150

  0

  0

  0

  0

  0

  10645

  Administrativ organisation

  279.915

  272.366

  -7.550

  687

  1.416

  1.416

  1.416

  1.416

  10652

  Generelle puljer

  30.444

  20.143

  -10.300

  0

  0

  0

  0

  0

  10058

  Redningsberedskab

  10.274

  10.274

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  11 - Drift

  Udvalget for familie og institutioner

  674.151

  673.951

  -200

  6.000

  0

  0

  0

  0

  11528

  Børn, unge Familie

  105.466

  111.466

  6.000

  6.000

  0

  0

  0

  0

  11322

  Skoleområdet

  429.297

  425.497

  -3.800

  0

  0

  0

  0

  0

  11525

  Dagtilbud til børn

  139.387

  136.987

  -2.400

  0

  0

  0

  0

  0

  12 - Drift

  Udvalget for sundhed, ældre og social

  792.484

  810.538

  18.054

  10.673

  -1.416

  -1.416

  -1.416

  -1.416

  12462

  Sundhedsudgifter m.v.

  175.566

  180.566

  5.000

  0

  0

  0

  0

  0

  12532

  Sundhed og Omsorg

  404.566

  411.520

  6.954

  4.573

  -1.416

  -1.416

  -1.416

  -1.416

  12538

  Tilbud til voksne med særlige behov

  178.739

  185.339

  6.600

  6.600

  0

  0

  0

  0

  12557

  Boligstøtte, personlige tillæg m.v.

  33.612

  33.112

  -500

  -500

  0

  0

  0

  0

  14 - Drift

  Udvalget for natur, teknik og miljø

  95.563

  98.263

  2.700

  0

  0

  0

  0

  0

  14228

  Vej og parkvæsen

  42.563

  48.563

  6.000

  0

  0

  0

  0

  0

  14232

  Kollektiv trafik og havne

  16.993

  16.993

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  14052

  Natur og miljø

  13.765

  10.465

  -3.300

  0

  0

  0

  0

  0

  14025

  Ejendomme

  22.241

  22.241

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  15 - Drift

  Udvalget for plan, udvikling og kultur

  62.674

  60.074

  -2.600

  0

  0

  0

  0

  0

  15645

  Plan og udvikling

  2.901

  1.601

  -1.300

  0

  0

  0

  0

  0

  15332

  Biblioteker

  15.440

  15.040

  -400

  0

  0

  0

  0

  0

  15335

  Kultur

  17.588

  17.588

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  15338

  Folkeoplysning, fritid og natur

  26.744

  25.844

  -900

  0

  0

  0

  0

  0

  16 - Drift

  Udvalget for erhverv og beskæftigelse

  546.854

  549.854

  3.000

  0

  0

  0

  0

  0

  16546

  Tilbud til udlændinge

  13.814

  11.214

  -2.600

  0

  0

  0

  0

  0

  16557

  Midlertidige ydelser

  245.495

  251.995

  6.500

  0

  0

  0

  0

  0

  16558

  Permanente ydelser

  258.433

  256.633

  -1.800

  0

  0

  0

  0

  0

  16568

  Arbejdsmarkedsindsatser

  26.447

  27.347

  900

  0

  0

  0

  0

  0

  16648

  Erhvervsudvikling

  2.664

  2.664

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  10 - Finans.

  Økonomiudvalget

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Anlæg: Ansøgning om rådighedsbeløb

  Rådighedsbeløb (HELE TUSINDER)

  Oprindeligt
  budget

  Korrigeret
  budget

  Forbrug 30.09.18

  Forventet regnskab

  Afvigelse ift. opr. budget

  Afvigelse ift. korr. budget

  Ansøgning om tillægs- bevilling

  1

  Syddjurs Kommune

  126.956

  297.723

  70.365

  174.982

  48.025

  -122.742

  -17.209

  10

  Økonomiudvalget

  -11.000

  25.309

  -13.495

  -9.405

  1.595

  -34.713

  -28.618

  10642

  Politik og erhverv

  1.000

  6.454

  3.000

  4.854

  3.854

  -1.600

  0

  10022

  Jordforsyning - køb og salg

  -12.000

  1.000

  -27.170

  -26.822

  -14.822

  -27.822

  -27.822

  10025

  Ejendomme - køb og salg

  16.655

  10.675

  11.364

  11.364

  -5.291

  -796

  10058

  Redningsberedskab

  1.200

  1.200

  1.200

  0

  0

  11

  Udvalget for familie og institutioner

  18.824

  36.221

  16.404

  24.721

  5.897

  -11.500

  0

  11528

  Børn, Unge og Familier

  2.000

  2.000

  580

  1.300

  -700

  -700

  -700

  11322

  Skoleområdet

  3.047

  9.090

  9.643

  9.789

  6.742

  699

  700

  11525

  Dagtilbud til børn

  13.777

  25.131

  6.180

  13.631

  -146

  -11.500

  0

  12

  Udvalget for sundhed, ældre og social

  53.982

  121.036

  36.058

  82.435

  28.454

  -38.600

  0

  12462

  Sundhedsudgifter m.v.

  2.299

  22.983

  6.487

  11.583

  9.284

  -11.400

  0

  12532

  Sundhed og Omsorg

  45.589

  85.666

  27.740

  62.966

  17.377

  -22.700

  0

  12538

  Tilbud til voksne med særlige behov

  6.094

  12.386

  1.831

  7.886

  1.792

  -4.500

  0

  14

  Udvalget for natur, teknik og miljø

  39.366

  76.551

  20.926

  53.923

  14.557

  -22.628

  10.809

  14228

  Vej og parkvæsen

  18.300

  50.522

  10.325

  31.573

  13.273

  -18.949

  300

  14232

  Kollektiv trafik og havne

  500

  500

  500

  0

  0

  0

  14022

  Jordforsyning - byggemodning

  10.000

  15.713

  7.328

  12.334

  2.334

  -3.379

  10.809

  14052

  Natur og miljø

  816

  1.523

  395

  1.523

  707

  0

  0

  14025

  Ejendomme

  9.750

  8.293

  2.879

  7.993

  -1.757

  -300

  -300

  15

  Udvalget for plan, udvikling og kultur

  25.785

  38.607

  10.472

  23.307

  -2.478

  -15.300

  600

  15025

  Byudvikling

  3.222

  6.363

  1.740

  2.564

  -658

  -3.800

  0

  15645

  Plan og udvikling

  250

  42

  250

  250

  0

  0

  15332

  Biblioteker

  15.263

  22.215

  3.544

  12.615

  -2.648

  -9.600

  0

  15338

  Folkeoplysning, fritid og natur

  7.300

  9.779

  5.146

  7.879

  579

  -1.900

  600

  Anlæg: Ansøgning om anlægsbevillinger

  Anlægsbevilling (HELE TUSINDER)

  Forventet forbrug ultimo indevær. år

  Korrigeret
  anlægs-bevilling

  Afvigelse i.f.t. korr. anlægs- bevilling

  Ansøgningom anlægs- bevilling

  1

  Syddjurs Kommune

  352.540

  561.129

  -208.579

  -32.362

  10

  Økonomiudvalget

  -76.745

  -33.038

  -43.697

  -35.605

  10642

  Politik og erhverv

  7.473

  11.074

  -3.601

  0

  10022

  Jordforsyning - køb og salg

  -109.810

  -74.996

  -34.805

  -34.806

  10025

  Ejendomme - køb og salg

  24.392

  29.683

  -5.291

  -799

  10058

  Redningsberedskab

  1.200

  1.200

  0

  0

  11

  Udvalget for familie og institutioner

  53.872

  77.373

  -23.501

  0

  11528

  Børn, Unge og Familier

  1.300

  2.000

  -700

  -700

  11322

  Skoleområdet

  28.418

  27.719

  699

  700

  11525

  Dagtilbud til børn

  24.153

  47.654

  -23.500

  0

  12

  Udvalget for sundhed, ældre og social

  169.876

  240.842

  -70.966

  0

  12462

  Sundhedsudgifter m.v.

  20.142

  46.712

  -26.570

  0

  12532

  Sundhed og Omsorg

  139.440

  179.336

  -39.896

  0

  12538

  Tilbud til voksne med særlige behov

  10.294

  14.794

  -4.500

  0

  14

  Udvalget for natur, teknik og miljø

  159.071

  212.163

  -53.091

  2.643

  14228

  Vej og parkvæsen

  69.446

  115.595

  -46.149

  300

  14232

  Kollektiv trafik og havne

  500

  500

  0

  0

  14022

  Jordforsyning - byggemodning

  78.067

  82.261

  -4.194

  2.643

  14052

  Natur og miljø

  1.619

  4.067

  -2.448

  0

  14025

  Ejendomme

  9.439

  9.740

  -301

  -300

  15

  Udvalget for plan, udvikling og kultur

  46.466

  63.790

  -17.325

  600

  15025

  Byudvikling

  14.201

  18.002

  -3.801

  0

  15645

  Plan og udvikling

  250

  250

  0

  0

  15332

  Biblioteker

  18.914

  30.538

  -11.624

  0

  15338

  Folkeoplysning, fritid og natur

  13.100

  15.000

  -1.900

  600

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

  1. budgetopfølgningen tages til efterretning.
  2. at der godkendes en samlet tillægsbevilling til drift, anlæg og finansiering på netto 151.000 kr., og flytning mellem bevillinger, som de fremgår af tabellerne under økonomiske konsekvenser.

  Heri indgår en tillægsbevillinger på 6.000.0000 kr. til Børn, Unge og Familier, netto 4.573.0000 kr. til Sundhed og Omsorg samt 6.600.0000 kr. til Voksne med særlige behov. Der indgår desuden en tillægsbevilling til en nettoindtægt fra anlæg på -17.209.000 kr. samt en række mindre tekniske tillægsbevillinger, som ligeledes fremgår af tabellerne under økonomiske konsekvenser.

  1. at nettobeløbet på 151.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.
  2. at der godkendes anlægsbevillinger på -32.362.000 kr. som de fremgår af tabellerne under økonomiske konsekvenser.
  3. at der ekstraordinært i forbindelse med overførselssagen i regnskab 2018 overføres en opsparing til Microsoft office licenser på i alt 1,4 mio. udover den ordinære 3%-overførsel på bevilling 10.645: Administrativ organisation.
  4. at der ekstraordinært i forbindelse med overførselssagen i regnskab 2018 overføres op til 1 mio. kr. (restbudget) på forsikringsområdet ud over det fastsatte loft på 10 mio. kr. med baggrund i forsinkede forebyggende projekter på bevilling 10.652: Generelle puljer.
  5. at der ekstraordinært i forbindelse med overførselssagen i regnskab 2018 godkendes overførselsadgang på uddannelsesområdet, fordi udgiften er flyttet til 2019 på bevilling 12.532: Sundhed og Omsorg,
  6. at ansøgning om fuld overførselsadgang mellem regnskabsår på bevilling 15.645 (plan, og udvikling) medtages i en kommende revision af principper for overførselsadgang.

 • Beslutning i Direktionsmøde den 05-11-2018

  Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

  1. budgetopfølgningen tages til efterretning.
  2. at der godkendes en samlet tillægsbevilling til drift, anlæg og finansiering på netto 151.000 kr., og flytning mellem bevillinger, som de fremgår af tabellerne under økonomiske konsekvenser.

  Heri indgår en tillægsbevillinger på 6.000.0000 kr. til Børn, Unge og Familier, netto 4.573.0000 kr. til Sundhed og Omsorg samt 6.600.0000 kr. til Voksne med særlige behov. Der indgår desuden en tillægsbevilling til en nettoindtægt fra anlæg på -17.209.000 kr. samt en række mindre tekniske tillægsbevillinger, som ligeledes fremgår af tabellerne under økonomiske konsekvenser.

  1. at nettobeløbet på 151.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.
  2. at der godkendes anlægsbevillinger på -32.362.000 kr. som de fremgår af tabellerne under økonomiske konsekvenser.
  3. at der ekstraordinært i forbindelse med overførselssagen i regnskab 2018 overføres en opsparing til Microsoft office licenser på i alt 1,4 mio. udover den ordinære 3%-overførsel på bevilling 10.645: Administrativ organisation.
  4. at der ekstraordinært i forbindelse med overførselssagen i regnskab 2018 overføres op til 1 mio. kr. (restbudget) på forsikringsområdet ud over det fastsatte loft på 10 mio. kr. med baggrund i forsinkede forebyggende projekter på bevilling 10.652: Generelle puljer.
  5. at der ekstraordinært i forbindelse med overførselssagen i regnskab 2018 godkendes overførselsadgang på uddannelsesområdet, fordi udgiften er flyttet til 2019 på bevilling 12.532: Sundhed og Omsorg,
  6. at ansøgning om fuld overførselsadgang mellem regnskabsår på bevilling 15.645 (plan, og udvikling) medtages i en kommende revision af principper for overførselsadgang.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 14-11-2018

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at

  1. budgetopfølgningen tages til efterretning.
  2. at der ikke godkendes driftsmæssige tillægsbevillinger, men godkendes tillægsbevillinger til anlæg og finansiering, og flytning mellem bevillinger, som det vil fremgå af eftersendte økonomitabeller under økonomiske konsekvenser. Der indgår heri en tillægsbevilling til en nettoindtægt fra anlæg på -17.209.000 kr. samt en række mindre tekniske tillægsbevillinger, som ligeledes fremgår af tabellerne under økonomiske konsekvenser.
  3. at nettobeløbet på 17.449.000 mio. kr. tilføres kassebeholdningen.
  4. at der godkendes anlægsbevillinger på -32.362.000 kr. som de fremgår af tabellerne under økonomiske konsekvenser.
  5. at der ekstraordinært i forbindelse med overførselssagen i regnskab 2018 overføres en opsparing til Microsoft office licenser på i alt 1,4 mio. udover den ordinære 3%-overførsel på bevilling 10.645: Administrativ organisation.
  6. at der ekstraordinært i forbindelse med overførselssagen i regnskab 2018 overføres op til 1 mio. kr. (restbudget) på forsikringsområdet ud over det fastsatte loft på 10 mio. kr. med baggrund i forsinkede forebyggende projekter på bevilling 10.652: Generelle puljer.
  7. at der ekstraordinært i forbindelse med overførselssagen i regnskab 2018 godkendes overførselsadgang på uddannelsesområdet, fordi udgiften er flyttet til 2019 på bevilling 12.532: Sundhed og Omsorg,
  8. at ansøgning om fuld overførselsadgang mellem regnskabsår på bevilling 15.645 (plan, og udvikling) medtages i en kommende revision af principper.

  Kirstine Bille (F), Ole Bollesen (A) og Michael Stegger Jensen (A) er imod, at der ikke gives driftsmæssig tillægsbevilling.

 • Supplerende Sagsfremstilling

  På baggrund af Økonomiudvalgets indstilling er der udarbejdet vedhæftet notat, der viser de økonomiske konsekvenser.

 • Beslutning i Byrådet den 28-11-2018

  Der blev stillet et ændringsforslag af Michael Stegger Jensen (A):

  Punkt 2 og 3 fra Direktionens indstilling til Økonomiudvalget erstatter Økonomiudvalgets indstilling punkt 2 og 3 således;

  1. at der godkendes en samlet tillægsbevilling til drift, anlæg og finansiering på netto 151.000 kr., og flytning mellem bevillinger, som de fremgår af tabellerne under økonomiske konsekvenser. Heri indgår en tillægsbevillinger på 6.000.000 kr. til Børn, Unge og Familier, netto 4.573.000 kr. til Sundhed og Omsorg samt 6.600.000 kr. til Voksne med særlige behov. Der indgår desuden en tillægsbevilling til en nettoindtægt fra anlæg på -17.209.000 kr. samt en række mindre tekniske tillægsbevillinger, som ligeledes fremgår af tabellerne under økonomiske konsekvenser.
  2. at nettobeløbet på 151.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

  Ændringsforslaget blev godkendt med stemmerne 17 for og 9 imod.

  For stemte: Ole Bollesen (A), Laila Sortland (O), Per Dalgaard (O), Michael Mikkelsen (O), Michael Stegger Jensen (A), Jan Fischer (A), Ole S. Hansen (A), Michael Aakjær (A), Christian Haubuf (A), Niels Gyldenlund Mikkelsen (A), Anita Søholm (A), Kirstine Bille (F), Kim Lykke Jensen (F), Morten Siig Henriksen (F) og Helle Røge (F), Jesper Yde Knudsen (Ø) og Mette Foged (Å).

  Imod stemte: Claus Wistoft (V), Riber Hog Anthonsen (V), Else Marie Høgh (V), Christoffer Pedersen (V), Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V), Marianne Kirkegaard (V), Torben Therkelsen (V), Jan Kjær Madsen (B) og Tommy Bøgehøj (C).

  Byrådet har besluttet, at det af Økonomiudvalget fremsatte hovedforslag ændres for så vidt angår pkt. 2 og 3 således, at Direktionens oprindelige indstilling følges uden afstemning.

  1. budgetopfølgningen tages til efterretning.
  2. at der godkendes en samlet tillægsbevilling til drift, anlæg og finansiering på netto 151.000 kr., og flytning mellem bevillinger, som de fremgår af tabellerne under økonomiske konsekvenser. Heri indgår en tillægsbevillinger på 6.000.000 kr. til Børn, Unge og Familier, netto 4.573.000 kr. til Sundhed og Omsorg samt 6.600.000 kr. til Voksne med særlige behov. Der indgår desuden en tillægsbevilling til en nettoindtægt fra anlæg på -17.209.000 kr. samt en række mindre tekniske tillægsbevillinger, som ligeledes fremgår af tabellerne under økonomiske konsekvenser.
  3. at nettobeløbet på 151.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.
  4. at der godkendes anlægsbevillinger på -32.362.000 kr. som de fremgår af tabellerne under økonomiske konsekvenser.
  5. at der ekstraordinært i forbindelse med overførselssagen i regnskab 2018 overføres en opsparing til Microsoft office licenser på i alt 1,4 mio. udover den ordinære 3%-overførsel på bevilling 10.645: Administrativ organisation.
  6. at der ekstraordinært i forbindelse med overførselssagen i regnskab 2018 overføres op til 1 mio. kr. (restbudget) på forsikringsområdet ud over det fastsatte loft på 10 mio. kr. med baggrund i forsinkede forebyggende projekter på bevilling 10.652: Generelle puljer.
  7. at der ekstraordinært i forbindelse med overførselssagen i regnskab 2018 godkendes overførselsadgang på uddannelsesområdet, fordi udgiften er flyttet til 2019 på bevilling 12.532: Sundhed og Omsorg,
  8. at ansøgning om fuld overførselsadgang mellem regnskabsår på bevilling 15.645 (plan, og udvikling) medtages i en kommende revision af principper for overførselsadgang.

Show video
Punkt 226 Budget 2019 - Takster
 • Resumé

  Efter Byrådet har vedtaget budgettet for 2019 forelægges her takster for 2019.

 • Sagsfremstilling

  For de fleste taksters vedkommende er der ingen eller små ændringer i forhold til taksterne for 2018.

  For nogle af de lovbestemte takster, er taksten for 2019 endnu ikke offentliggjort og fremgår derfor ikke af takstbladet.

  Vedrørende takster for madordninger på ældreområdet (madservice – afregningsprisen til private leverandører) vil der i løbet af 2019 skulle ske en genberegning, da fordelingen af Køkken Syddjurs faste omkostninger ændres ved ibrugtagen af nye plejeboliger med leve-bo miljøer.

  Administrationen af hyrevognsbevillinger er overgået til staten og taksterne fremgår derfor ikke længere af takstbladet.

  Udvalget for plan, udvikling og kultur behandler på udvalgsmøde den 7. november 2018 en sag med forslag om en ny takst for benyttelse af lokaler på under 150 m2.Bilag til sagen vil være opdateret til Økonomiudvalgets møde den 14. november 2018.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Opkrævning af takster og gebyrer er en forudsætning for indtægter, der indgår i budget 2019.

 • Lovgrundlag

  Af Lov om kommunernes styrelse fremgår det af § 41a, at beslutning om fastsættelse af betaling fra borgerne for ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder og for benyttelse af sociale institutioner og ordninger m.v. samt skolefritidsordninger, skal træffes af kommunalbestyrelsen.

  Nogle takster er fastfast i diverse love og bekendtgørelser. Andre love kan også have betydning for taksternes beregning og offentliggørelse, f.eks. Bekendtgørelse om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge og Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp mv.

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget fremsender de foreslåede takster til Byrådet til godkendelse.

 • Beslutning i Direktionsmøde den 05-11-2018

  Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget fremsender de foreslåede takster til Byrådet til godkendelse.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 14-11-2018

  Indstilles til Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 28-11-2018

  Godkendt.

Show video
Punkt 227 Samarbejdsaftale vedrørende rygestop
 • Resumé

  Sundhedskoordinationsudvalget godkendte i regi af Sundhedsaftalen på møde 27. juni 2018 forslag til samarbejdsaftale vedrørende rygestopindsats, og aftalen sendes nu til godkendelse i de 19 midtjyske kommuner.

  Samarbejdsaftalen har til formål at sikre, at alle rygere, som har kontakt til et hospital i Region Midtjylland og som har et ønske om at deltage i et rygestopforløb, henvises til rygestopforløb i kommunerne.

 • Sagsfremstilling

  På baggrund af projektet ”Forstærket indsats overfor storrygere” i Vestklyngen (Hospitalsenheden Vest og kommunerne Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer) er der udarbejdet et forslag til samarbejdsaftale om systematisk henvisning til rygestoptilbud.

  Erfaringerne fra Vestklyngen viser blandt andet, at et systematisk samarbejde om henvisning til rygestop betyder, at flere borgere deltager i rygestoptilbud og får hjælp til at blive røgfri. Samtidig var 44 % af deltagerne røgfri et halvt år efter rygestoppet.

  Desuden viste Sundhedsprofilen 2017, at antallet af daglige rygere i Syddjurs Kommune udgjorde ca. 18 %. Med rygning som fokuspunkt i den næste Sundhedsaftale 2019 – 2023 etableres således et strukturelt tiltag, som forventes at være afgørende for, at antallet af daglige rygere kan nedbringes yderligere.

  Samarbejdsaftalen

  Sundhedskoordinationsudvalget anbefaler, at regionsrådet og de 19 kommunalbestyrelser tiltræder samarbejdsaftalen, og at alle hospitaler og kommuner har igangsat implementering af aftalen 1. januar 2019.

  Samarbejdsaftalen indebærer:

  • En systematisk indsats på hospitalerne i forhold til at henvise patienter elektronisk til kommunale rygestopforløb
  • At kommunerne kontakter borgeren inden for én uge efter henvisningen er modtaget med henblik på at opsætte en uforpligtende, afklarende samtale
  • At kommunerne tilbyder gratis rygestopmedicin til udvalgte grupper.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  For kommunerne er der udgifter til afholdelse af individuel afklaringssamtale, rygestopkurser samt rygestopmedicin til storrygere (+15 cigaretter/dagligt).

  Målet med samarbejdsaftalen er, at hospitalerne i den midtjyske region halvårligt henviser 1500 borgere til kommunale rygestopforløb. Det svarer til, at hospitalerne hvert halve år skal henvise ca. 55 borgere til rygestopforløb i Syddjurs Kommune (baseret på kommunens befolkningsandel).

  I 1. halvår 2018 deltog omkring 55 borgere i et kommunalt rygestopforløb i Syddjurs Kommune. Heraf var ca. 15 borgere blevet henvist fra hospitalerne.

  Syddjurs Kommune har via Kræftplan IV modtaget 51.300 kr. i 2018 og 55.296 kr. i 2019 til delvis finansiering af rygestopmedicin. Fra 2020 stopper denne medfinansiering, hvorefter rygestopforløb- og medicin finansieres inden for rammen til sundhedsfremme og forebyggelse.

  Syddjurs Kommunes udgift til det kommunale rygestopforløb udgjorde i perioden januar til oktober 2018 27.304 kr. På den baggrund forventes ikke en merudgift ved tiltrædelse af samarbejdsaftalen.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller, at samarbejdsaftalen vedrørende rygestop tiltrædes.

 • Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den 07-11-2018

  Udvalget indstiller samarbejdsaftalen vedrørende rygestop til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 14-11-2018

  Indstilles til Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 28-11-2018

  Godkendt.

Show video
Punkt 228 Kassebeholdningsopgørelse: Likviditet pr. 30/9-2018
 • Resumé

  Kommunen skal kvartalsvist indberette likviditetsoversigt til Økonomi- og Indenrigsministeriet opgjort efter kassekreditreglen. Byrådet skal efterfølgende have forelagt likviditetsoversigten.

  Likviditeten er i tredje kvartal 2018 steget med 0,3 mio. kr., så den gennemsnitlige likviditet over 365 dage er på 247,9 mio. kr. pr. 30/9-2018. Der ses dog en faldende tendens i slutningen af 3. kvartal.

 • Sagsfremstilling

  Kommunen skal kvartalsvist indberette en likviditetsoversigt til Økonomi- og Indenrigsministeriet opgjort efter kassekreditreglen, som er udtryk for den gennemsnitlige likvide beholdning for de seneste 365 dage opgjort den sidste dag i hver måned.

  Syddjurs Kommunes likviditet opgøres som summen af kommunens beholdninger på bankkonti samt værdien af de værdipapirer, som Syddjurs Kommune har ved kapitalforvaltere ved Sydbank og Djurslands Bank.

  Likviditeten kan i løbet af en måned have udsving med ca. 200 mio. kr., hvor den typisk falder i slutningen af måneden med lønudbetalingen og stiger igen, når skatteindtægterne bogføres. For at give et nøgletal renset for disse udsving benyttes derfor et gennemsnit over 30 eller 365 dage.

  Tabel 1. Gennemsnitlig likviditet over 365 dage opgjort pr. måned.

  Pr.

  Beløb i Kr.

  30-09-2018

  247.962.656

  31-08-2018

  252.250.680

  31-07-2018

  249.372.600

  30-06-2018

  247.634.895

  31-05-2018

  241.235.944

  30-04-2018

  237.374.537

  31-03-2018

  233.520.756

  28-02-2018

  229.463.861

  31-01-2018

  226.646.725

  31-12-2017

  221.385.770

  30-11-2017

  223.506.630

  31-10-2017

  220.200.828

  30-09-2017

  219.095.652

  I bilaget ”Likviditetsopgørelse pr. 30/9-2018 – Syddjurs Kommune” er vist en grafisk fremstilling over likviditetsudviklingen i Syddjurs Kommune.

  Den gennemsnitlige likviditet pr. 30/9-2018 er på 247,9 mio. kr. Det er en stigning på 0,3 mio. kr. set i forhold til 30/6-2018. Der ses dog en faldende tendens i september 2018, hvilket forventes at fortsætte frem til årsskiftet. Ved årsskiftet forventes en likviditet opgjort efter kassekreditreglen på 240 mio. kr. +/- 10 mio. kr.

  Syddjurs Kommune har i 3. kvartal af 2018 haft et højt anlægsniveau, hvilket forventes at fortsætte indtil årsskiftet. Det er baggrunden for forventningen til likviditetsudviklingen.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 • Lovgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v., jf. § 9 om kassekreditreglen.

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller likviditetsopgørelsen pr. 30. september 2018 til Økonomiudvalgets og Byrådets efterretning.

 • Beslutning i Direktionsmøde den 05-11-2018

  Direktionen indstiller likviditetsopgørelsen pr. 30. september 2018 til Økonomiudvalgets og Byrådets efterretning.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 14-11-2018

  Indstilles til Byrådets efterretning.

 • Beslutning i Byrådet den 28-11-2018

  Til efterretning.

Show video
Punkt 229 Befolkningsprognose 2018-2030
 • Resumé

  Byrådet har d. 29. august 2018 taget befolkningsprognosen for Syddjurs Kommune 2018 – 2030 til efterretning.

  Ved en fejl var det ikke det endelige prognoseudkast, der blev fremsendt til Byrådet til orientering. Det var dermed heller ikke det prognoseudkast, som budgettet for 2019-2022 bygger på .

  I denne indstilling fremsendes det endelige prognoseudkast til orientering, hvilket ligeledes er den prognose, som budget 2019-2022 bygger på.

 • Sagsfremstilling

  Det er samme leverandør (Boelplan), som har lavet de sidste mange års befolkningsprognoser i Syddjurs Kommune. I forbindelse med udarbejdelse af dette års befolkningsprognose har Boelplan udarbejdet forskellige scenarier. Syddjurs Kommune har som beregningsforudsætning brugt 4 års løbende gennemsnit i de sidste mange års prognoser. Ifølge Boelplan bruges 4 år frem for 3 år for at gøre prognoserne mere robuste. I foråret har Boelplan udarbejdet en prognose der i lighed med tidligere år bygger på 4 års løbende gennemsnit. Det er denne prognose som budgettet bygger på.

  I forbindelse med Byrådets orientering om dette års befolkningsprognose umiddelbart efter sommerferien, har leverandøren ved en fejl fremsendt et scenarie til Syddjurs Kommune, som bygger på et 3 års løbende gennemsnit uden at Syddjurs Kommune var blevet gjort bekendt med, at den fremsendte prognose var ændret.

  Med denne indstilling fremsendes til orientering den befolkningsprognose, som i lighed med tidligere år bygger på 4 års løbende gennemsnit, og som budgettet for 2019-2022 bygger på.

  Der er ikke betydelig forskel mellem de to fremskrivninger. Den endelige prognose forudser, at der i perioden frem mod 2030 vil være en befolkningstilvækst i Syddjurs Kommune på i alt 3.247 personer; fra 42.468 i 2018 til 45.715 i 2030. Den endelige prognose – som bygger på 4 års løbende gennemsnit – forudser en lidt mere behersket befolkningsudvikling end den tidligere fremsendte. I 2019 er forskelle mellem de to prognoser på 23 personer, i 2022 140 personer.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller befolkningsprognosen for 2018-2030 til Økonomiudvalgets godkendelse og Byrådets orientering.

 • Beslutning i Direktionsmøde den 05-11-2018

  Direktionen indstiller befolkningsprognosen for 2018-2030 til Økonomiudvalgets godkendelse og Byrådets orientering.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 14-11-2018

  Godkendt. Fremsendes til Byrådets orientering.

 • Beslutning i Byrådet den 28-11-2018

  Til efterretning.

Show video
Punkt 230 Cykelsti Koed-Ryomgård - Ekspropriationsbeslutning (Lukket punkt.)
Intet indhold til dette punkt.
Punkt 231 Letbanestationer - Køb af arealer(Lukket punkt.)
Intet indhold til dette punkt.