Mødedetaljer

Udvalg Dato Type Hent
Byrådet 29-05-2019 16:00 Referat Samlet dokument

Video fra mødet

Punkt 340 Spørgetid 29/5-2019
 • Beslutning i Byrådet den 29-05-2019

  Ingen spørgsmål.

Show video
Punkt 341 Lokalplan nr. 427 Område til daginstitution og andre offentlige formål med videre ved Lyngevej i Knebel (”Knudepunktet”). Forslag
 • Resumé

  På baggrund af anmodning fra Mols i Udvikling har administrationen udarbejdet et forslag til lokalplan.

  Byrådet anmodes om at tage stilling til vedtagelse af planforslaget. Udvalget for plan, udvikling og kultur bedes endvidere tage stilling til afholdelse af et offentligt møde.

 • Sagsfremstilling

  Lokalplanens baggrund

  Gennem de seneste år har Syddjurs Kommune, Mols i Udvikling og andre lokale aktører arbejdet for en realisering af et fælleshus med arbejdstitlen ”Knudepunktet”.

  Finansieringen af det nye fælleshus er på plads. Finansieringen består udover midler fra Syddjurs Kommune også af fondsmidler fra Lokale og Anlægsfonden, Nordea-fonden, RealDania og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond og fra en række lokale bidragsydere.

  Som led i arbejdet med ”Knudepunktet”, blev der i efteråret 2018 afholdt en arkitektkonkurrence. Vinderforslaget fra arkitektkonkurrencen danner grundlag for lokalplanens indhold.

  Udvalget for plan, udvikling og kultur besluttede på mødet den 16. januar 2019 at igangsætte en lokalplan-proces.

  Lokalplanens område

  Lokalplanområdet er beliggende i Knebel i umiddelbar tilknytning til Molsskolen og Molshallen og omfatter et areal på cirka 2,1 ha.

  Lokalplanens indhold

  Lokalplanen giver mulighed for nybyggeri og ombygning af eksisterende byggeri. Anvendelsen indenfor lokalplanområdet er fastlagt til offentlige formål, publikumsorienterede services og liberalt erhverv. Vinderforslagets anvendelser i form af daginstitution, multisal, madhus, omklædning, Menighedsrådenes kontor og øvrige kontorfaciliteter kan således etableres indenfor lokalplanområdet.

  Det maksimale brutto-etageareal må indenfor lokalplanområdet ikke overstige 7.000 m² og byggeriets maksimale højde og etageantal er fastlagt til henholdsvis 12 meter og 2 etager.

  Det bestemmes med lokalplanen, at nybyggeri skal placeres indenfor byggefelt, som ligger imellem Molshallen og Molsskolen. Der er desuden fastlagt bestemmelser med lokalplanen, som sikrer, at den del af nybyggeriet som ligger i umiddelbart forlængelse af Molsskolen, fremstår med sammenhæng til Molsskolens arkitektur.

  Lokalplanen fastlægger, at området kun må vejbetjenes fra Lyngevej og at parkering skal etableres i den nordlige del af området.

  Daginstitutionens udendørs opholdsarealer skal i henhold til lokalplanen etableres i den østlige del af området og omfatter en del af legepladsen til Knebels nuværende børnehus.

  Syddjurs Kommuneplan 2016

  Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Syddjurs Kommuneplan 2016’s rammer for lokalplanlægning.

  Miljøvurdering

  I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer” skal der gennemføres en miljøvurdering, hvis en lokalplan antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er truffet afgørelse om, at der i nærværende tilfælde ikke skal gennemføres en miljøvurdering. Afgørelsen er vedlagt.

  Høringsperiode og offentligt møde

  I henhold til Planloven kan en høringsperiode være kortere end otte uger, blandt andet såfremt lokalplanforslag er i overensstemmelse med kommuneplanen. Forvaltningen anbefaler imidlertid, at høringsperioden fastlægges til otte uger, idet høringsperioden strækker sig ind i sommerferien.

  Forvaltningen anbefaler desuden, at der skal tages stilling til afholdelse af offentligt møde i forbindelse med lokalforslagets offentliggørelse og henviser i den forbindelse til, at der i forbindelse med offentliggørelse af vinderforslaget fra arkitektkonkurrencen har været afholdt et offentligt møde.

 • Lovgrundlag

  Planloven og Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller til Udvalget for plan, udvikling og kultur, Økonomiudvalget og Byrådet,

  1. at lokalplan nr. 427 vedtages som forslag, og
  2. at lokalplan nr. 427 fremlægges i otte ugers offentlig høring, og
  3. at der tages stilling til afholdelse af et offentligt møde i forbindelse med offentliggørelsen, og i så fald med forslag om at afholde mødet enten den 25. juni eller 27. juni kl. 17.00-19.00.
 • Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den 08-05-2019

  Det indstilles til Økonomiudvalg og Byråd at lokalplan nr. 427 vedtages som forslag og udsendes i 8 ugers offentlig høring.

  Der afholdes offentligt møde om lokalplanforslaget i Knebel den 25. juni 2019.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 22-05-2019

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at lokalplan nr. 427 vedtages som forslag og udsendes i 8 ugers offentlig høring.

 • Beslutning i Byrådet den 29-05-2019

  Forslag til lokalplan nr. 427 godkendt og udsendes i 8 ugers offentlig høring.

Show video
Punkt 342 Femmøller Å. Godkendelse af nyt regulativ
 • Resumé

  Der fremlægges forslag til nyt regulativ for Femmøller Å til Byrådets endelige godkendelse efter at det har været i offentligt høring. Der er modtaget et høringssvar som er vedlagt og som forvaltningen har kommenteret.

 • Sagsfremstilling

  Beskrivelse af vandløbet

  Regulativet omfatter den offentlige del af Femmøller Å, som har en længde på 2.148 meter. Derved er vandløbet blevet 69 meter længere i forhold til seneste regulativ, hvilket blandt andet kan tilskrives en mere nøjagtig opmåling. Vandløbet er på hele dets strækning åbent, dog med undtagelse af enkelte rørbroer. Den offentlige del af vandløbet starter som et rørudløb på vestsiden af Molsvej og slutter ved udløbet på stranden ved Ebeltoft Vig.

  Den øvre (private) del af Femmøller Å har generelt god strøm, med gruset bund. Vandløbet strømmer gennem flere mindre møllesøer, inden vandløbet bliver offentligt, umiddelbart nedstrøms Molsvej i Femmøller.

  På den øverste del af den offentlige strækning er vandløbet relativt hurtigt strømmende, med sten- og grusbund. Længere nedstrøms er vandhastigheden relativt hurtig, men bunden er domineret af sand, med enkelte små partier med grus eller større sten. Vandløbsbredden er op til ca. 2 m, og dybden varierer fra ca. 5 – 40 cm.

  De øverste 42 m af vandløbet har tidligere været privat vandløb, men indgår nu i det nye regulativ for det offentlige vandløb Femmøller Å. Dette er gjort, fordi forvaltningen har fundet det hensigtsmæssig at afgrænse det offentlige vandløb ved et rørudløb.

  Økologisk tilstand

  Vandløbet er i vandområdeplanerne vurderet til at have en samlet god økologisk tilstand. Hverken den offentlige eller private del af vandløbet er omfattet af en indsats, som omfatter eksempelvis fjernelse af spærringer. Vandløbet er ikke registreret som et blødbunds-vandløb.

  Regulativet

  Et vandløbsregulativ beskriver lodsejere og vandløbsmyndighedens (kommunen) pligter og rettigheder, og det skal indeholde en række lovpligtige bestemmelser. Vandløbsregulativet skal sikre, at de offent­lige vandløb kan benyttes til afledning af vand under hensyntagen til vandløbets miljømæssige mål­sætninger. Regulativet skal derfor kunne håndtere de konflikter, som måtte opstå mellem en effektiv afvanding og hensynet til vandløbets naturtilstand.

  For Femmøller Å gælder for øjeblikket ”Regulativ for Femmøller Å” (1998). Det reviderede regulativ skal erstatte dette regulativ. Regulativet med tilhørende oversigtskort er vedlagt som bilag.

  Forslaget til nyt regulativ skal fremsendes i 8 ugers offentlig høring hos berørte bredejere og andre interessenter. Herefter skal Byrådet godkende det endelige regulativ. Når revisionen af regulativet er endelig godkendt af Byrådet, bliver det offentliggjort med 4 ugers klagefrist. Hvis der ikke er klager, træder regulativet i kraft umiddelbart efter. Hvis der er klager, træder regulativet først i kraft, når en evt. klage er behandlet af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

  Forvaltningen vurderer, at vandløbene fungerer relativ tilfredsstillende for bredejere og øvrige interes­senter. Derfor lægges der ikke op til ændringer af den nuværende vedligeholdelsespraksis.

  I regulativets redegørelse (bilag 2) er der indsat en beskrivelse af de ændringer, der er foretaget siden de nuværende regulativer blev vedtaget. Det vurderes, at regulativet ikke vil få afvandingsmæssige eller miljømæssige konsekvenser, fordi der ikke bliver ændret væsentligt ved vandløbenes nuværende regulativmæssige skikkelse, vandføringsevne, strømrendebredde eller antal grødeskæringer.

  Forslag til nyt regulativ for Femmøller Å blev behandlet på møde i Udvalget for natur, teknik og miljø den 4. december 2018.

  Forslaget har været i offentlig høring i perioden 13. februar til 10. april 2019. I den forbindelse har der været afholdt et offentligt møde på Ebeltoft Rådhus den 28. februar 2019.

  Indenfor høringsperiodens tidsfrist er der modtaget et høringssvar fra en bredejer vedrørende en bro. Forvaltningen har kommenteret svaret i vedlagte notat.

  Endvidere har forvaltningen foretaget mindre redaktionelle rettelser af det fremlagte regulativ.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Der er i perioden 2014 – 2017 i gennemsnit anvendt 12.650 kr. pr. år til varetagelse af kommunens vedligeholdelsespligter jf. nuværende regulativ. Der er med det fremlagte, reviderede regulativ ikke lagt op til ændringer af vedligeholdelsens omfang.

 • Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017 om lov om vandløb.

  Bekendtgørelse nr. 919 af 27. juni 2016 om regulativer for offentlige vandløb.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller til Udvalget for natur, teknik og miljø, at det fremlagte ”Regulativ for Femmøller Å” videresendes til Byrådet med indstilling om endelig godkendelse.

 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 07-05-2019

  Det indstilles til Økonomiudvalg og Byråd at ”Regulativ for Femmøller Å” godkendes

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 22-05-2019

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at ”Regulativ for Femmøller Å” godkendes.

 • Beslutning i Byrådet den 29-05-2019

  ”Regulativ for Femmøller Å” godkendt.

Show video
Punkt 343 Vandløbene ved Kolå. Endelig godkendelse af nyt regulativ
 • Resumé

  Forslag til nyt regulativ for vandløbene ved Kolå fremlægges til Byrådets endelig godkendelse efter at forslaget har været i offentlig høring. De indkomne høringssvar er vedlagt og kommenteret af forvaltningen

  Vandløbssystemet består af hovedvandløbet Kolå, der udmunder i bunden af Kalø Vig, og Kolå har tilløb af Ovst Bæk, Nymølle Bæk og Middelbækken.

 • Sagsfremstilling

  Nedenstående vandløb udgør Kolå-systemet, der udmunder i Egens Vig:

  Tidligere vandløbsnavn:

  Vandløbets længde:

  Kolå

  3.536 meter

  Ovst Bæk

  2.834 meter

  Tilløb til Ovst

  110 meter

  Nymølle Bæk

  4.425 meter

  Middelbækken, åbne del

  406 meter

  Middelbækken, rørlagte del

  481 meter

  Samlet for tidligere regulativer

  11.792 meter

  Samlet for revideret regulativ

  11.892 meter

  Kolå

  Den øvre del af Kolå har tidligere været navngivet Ovst Bæk. Den øvre del af vandløbet (station 0 til ca. 1.900) har generelt sandet bund, og har et godt fald med jævn til god strømhastighed.

  Den nedre del af vandløbet (fra station ca. 1.900 til udløbet i havet) har lille fald, og er præget af blød og sandet bund med svag strøm. Tilløb til Kolå er rørlagt i hele sit offentlige forløb og har lille fald.

  Nymølle Bæk.

  På strækningen fra station 2.435 og 2.778 er der en længere rørlægning med stort fald. Mellem station 3.204 til 3.453 løber Nymølle Bæk gennem voldgraven ved Møllerup Gods. Ved afløbet er der etableret et omløbstryg, men vandrefisk skal stadig passere voldgraven. En lille del af vandføringen passerer stadig over det gamle stemmeværk.

  De få hundrede meter inden udløbet til Kolå er vandløbet præget af sandet bund med langsommere strømhastighed.

  Middelbækken

  Den åbne del af Middelbækken har generelt karakter af grøft med sandet bund og relativt lille fald.

  Den rørlagte del af Middelbækken er 100 % rørlagt med et meget lille fald.

  Økologisk tilstand

  Med undtagelse af Kolås øverste strækning fra station 0 til station 185, hvor den økologiske tilstand er ukendt, er alle vandløbsstrækninger i vandområdeplanen vurderet til at have en samlet god økologisk tilstand. Alle vandløb er karakteriseret som ”naturlige vandområder”, det vil sige, at der ikke er tale om kunstige eller stærkt modificeret vandløb. Ingen af strækningerne har egentlig blødbund.

  Regulativet

  Et vandløbsregulativ beskriver lodsejere og vandløbsmyndighedens (kommunen) pligter og rettigheder, og det skal indeholde en række lovpligtige bestemmelser. Vandløbsregulativet skal sikre, at de offent­lige vandløb kan benyttes til afledning af vand under hensyntagen til vandløbets miljømæssige målsætninger. Regulativet skal derfor kunne håndtere de konflikter, som måtte opstå mellem en effektiv afvanding og hensynet til vandløbets naturtilstand.

  For vandløbene ved Kolå gælder for øjeblikket fire gældende regulativer: Regulativ for Kolå (1999), regulativ for Ovst Bæk (1999), regulativ for Middelbækken (1998) og regulativ for Nymølle Bæk (1997).

  Det reviderede regulativ skal erstatte disse ældre regulativer, så der fremover kun er ét samlet regulativ for Kolå-systemet. Regulativet med tilhørende oversigtskort er vedlagt som bilag.

  Forslaget til nyt regulativ skal fremsendes i 8 ugers offentlig høring hos berørte bredejere og andre

  interessenter. Herefter skal Byrådet godkende det endelige regulativ. Når revisionen af regulativet er endelig godkendt af Byrådet, bliver det offentliggjort med 4 ugers klagefrist. Hvis der ikke er klager, træder regulativet i kraft umiddelbart efter. Hvis der er klager, træder regulativet først i kraft, når en eventuel klage er behandlet af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

  Forvaltningen vurderer, at vandløbene fungerer relativ tilfredsstillende for bredejere og øvrige interes­senter. Derfor lægges der ikke op til ændringer af den nuværende vedligeholdelsespraksis.

  I regulativets redegørelse afsnit 4.5 er indsat en beskrivelse af de ændringer, der er foretaget siden de nuværende regulativer blev vedtaget. Det vurderes, at regulativet ikke vil få afvandingsmæssige eller miljømæssige konsekvenser, fordi der ikke bliver ændret væsentligt ved vandløbenes nuværende regula­tivmæssige skikkelse, vandføringsevne, strømrendebredde eller antal grødeskæringer.

  Forslag til revideret ”Regulativ for Kolå blev godkendt af NTM-udvalget den 6. november 2018, og har efterfølgende har været i offentlig høring i perioden 13. februar til 10. april 2019. I den forbindelse har der været afholdt et offentligt møde på Kalø Økologiske Landbrugsskole den 21. marts 2019.

  Indenfor høringsperiodens tidsfrist er der modtaget høringssvar fra Sportsfiskerforeningen for Grenaa og Omegn, Danmarks Sportsfiskerforbund og Rønde og Omegn Sportsfiskerforening. Alle bemærk­ninger omhandlede miljømæssige forhold. Forvaltningen har kommenteret de indkomne bemærkninger i vedlagte notat.

  Endvidere har forvaltningen foretaget mindre redaktionelle rettelser af det fremlagte regulativ.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Der er i perioden 2014-2017 i gennemsnit anvendt 63.791 kr. pr. år til varetagelse af kommunens vedligeholdelsespligter jf. nuværende fire regulativer. Der er med det fremlagte, reviderede regulativ ikke lagt op til ændringer af vedligeholdelsens omfang.

 • Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017 om lov om vandløb

  Bekendtgørelse nr. 919 af 27. juni 2016 om regulativer for offentlige vandløb.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller til Udvalget for natur, teknik og miljø, at det fremlagte ”Regulativ for Kolå” videresendes til Byrådet med indstilling om endelig godkendelse.

 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 07-05-2019

  Det indstilles til Økonomiudvalg og Byråd at ”Regulativ for Kolå” godkendes.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 22-05-2019

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at ”Regulativ for Kolå” godkendes.

 • Beslutning i Byrådet den 29-05-2019

  ”Regulativ for Kolå” godkendt.

Show video
Punkt 344 Reno Djurs I/S. Godkendelse af gebyrblad for 2020
 • Resumé

  Reno Djurs I/S har anmodet Byrådet i Syddjurs Kommune om at godkende Reno Djurs’ gebyrblad for 2020.

 • Sagsfremstilling

  Reno Djurs I/S har anmodet Byrådet i Syddjurs Kommune om at godkende Reno Djurs’ gebyrblad for 2020. Forslag til nyt gebyrblad er vedlagt i bilag.

  Gebyrerne er fastlagt på baggrund af Reno Djurs’ budget for 2020, som blev godkendt af selskabets bestyrelse den 13. marts 2019. Budgettet er vedlagt i bilag til orientering.

  De væsentligste forhold ved budgetforslag 2020, herunder de afledte konsekvenser til nærværende forslag til gebyrblad er beskrevet i en henvendelse fra Reno Djurs I/S (vedlagt). Disse er kort gennemgået i det følgende.

  Som udgangspunkt ønsker Reno Djurs I/S at fastholde gebyrer i 2020 som i indeværende år 2019 – undtagen nedenstående:

  Driftsomkostninger for anlægget i Glatved vedr. forbrændingsegnet affald.

  Aarhus Kommune har med virkning fra i år hævet prisen for affaldsforbrænding med 50 kr. pr. tons ex moms. Denne prisstigning er tillagt det hidtidige gebyr.

  Driftsomkostninger for anlægget i Glatved vedr. sortering af affald.

  Den nuværende prissætning for sortering af affald dækker ikke de faktiske omkostninger, hvorfor Reno Djurs lægger op til en prisstigning på 100 kr. pr. tons ex moms.

  Dagrenovation og genbrugsstationer (dvs. det ordinære ”renovationsgebyr”).

  Renovationsgebyret har stort set været uændret i 10 år. I 2020 vil de nuværende gebyrer ikke kunne dække de planlagte omkostninger, hvorfor Reno Djurs I/S anbefaler en mindre takststigning for visse elementer i de forskellige ordninger.

  Grundgebyret for en alm. husstand vil derved stige fra nuværende 1.160 kr./år til 1.408 kr./år inkl. moms – det vil sige en gebyrstigning på 123 kr. om året. Tilsvarende vil et grundgebyr for et sommerhus stige med 72 kr. om året svarende til 1.117 kr. inkl. moms.

  Prissætningen for de enkelte gebyrelementer er kommenteret yderligere i vedlagte bilag.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Der er redegjort for de økonomiske konsekvenser i sagsfremstillingen.

 • Lovgrundlag

  Affaldsbekendtgørelsen.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller til Udvalget for natur, teknik og miljø, Økonomiudvalget og Byrådet, at Reno Djurs’ gebyrblad for 2020 godkendes.

 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 07-05-2019

  Det indstilles tilØkonomiudvalg og Byrådet, at Reno Djurs’gebyrblad for 2020 godkendes.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 22-05-2019

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at Reno Djurs’ gebyrblad for 2020 godkendes.

 • Beslutning i Byrådet den 29-05-2019

  Reno Djurs’ gebyrblad for 2020 godkendt.

Show video
Punkt 345 Dagtilbud. Leverandørkrav private institutioner - Opdatering
 • Resumé

  Daginstitutioner kan med kommunalbestyrelsens godkendelse drives som privatinstitutioner. Leverandørkravene til disse privatinstitutioner er blevet opdateret og ønskes godkendt.

 • Sagsfremstilling

  Der er 8 private daginstitutioner i Syddjurs Kommune. Institutionerne drives efter godkendelse af Syddjurs Kommune i henhold til leverandørbetingelserne.

  Leverandørkravene til de private daginstitutioner blev sidst behandlet politisk den 27. juni 2013.

  I december 2018 kom en opdatering af lovgivningen der gør at driftsgarantien højest må udgøre en halv måneds tilskud samt eventuelt forudbetalt tilskud.

  Det anbefales at Syddjurs Kommune fastholder en måneds driftsgaranti de første 3 år, men vælger at udbetalingen ændres til primo den måned tilskuddet vedrører. Driftsgaranti kan løbe uendeligt men argumentet for at den udløber efter 3 år er at både revision, forældre og bank der har fulgt institutionens drift.

  Med hensyn til forudbetaling af tilskud betyder det ikke nogen ændring i forhold til de eksisterende private daginstitutioner, da Syddjurs Kommune ikke teknisk har kunnet håndtere udbetaling bagud og derfor allerede udbetaler forud.

  Forslaget sendes til høring i de private daginstitutioner og der er ikke indkommet bemærkninger.

 • Lovgrundlag

  Dagtilbudsloven

 • Indstilling

  Direktøren indstiller til Udvalget for familie og institutioner, Økonomiudvalget og Byrådet, at de opdaterede leverandørbetingelser godkendes.

 • Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den 07-05-2019

  Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 22-05-2019

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at de opdaterede leverandørbetingelser godkendes.

 • Beslutning i Byrådet den 29-05-2019

  De opdaterede leverandørbetingelser godkendt.

Show video
Punkt 346 Ændring af SFO-taksten
 • Resumé

  Folketinget er i gang med at behandle et lovforslag om ændring af folkeskoleloven. Et af elementerne er en nedsættelse af timetallet i 0.-3. klasse fra 1.200 timer til 1.110 timer årligt. Det betyder en udvidelse af åbningstiden i SFO og et behov for en øget forældrebetaling.

 • Sagsfremstilling

  Folketinget er i gang med at behandle lovforslag L226 omkring en ændring af folkeskoleloven. Loven var til første behandling den 25. april 2019. Folketinget har besluttet at hastebehandle ændringerne af Folkeskoleloven. Det sker af hensyn til planlægning af det kommende skoleår, idet flere af ændringerne træder i kraft 1. august 2019.

  Lovforslagets 2. behandling er sat til 30. april og 3. behandling forventes lige nu 2. maj. Det forventes, at Udvalget for familie og institutioner på mødet den 7. maj kan orienteres om hvorvidt lovforslaget er vedtaget, inden punktet omkring ændring af SFO taksten behandles.

  Loven indeholder forskellige ændringer, som vil blive fremlagt, når loven er endelig vedtaget.

  En af ændringerne, der forventes vedtaget med virkning per 1. august 2019, er en nedsættelse af timetallet for 0.-3. klasse fra 1.200 timer til 1.110 timer årligt. De 90 timer svarer til to timer og 15 minutter per uge. Det betyder, at SFO skal udvide åbningstiden tilsvarende.

  I Syddjurs Kommune har Byrådet besluttet, at SFO er fuldt forældrefinansieret. I Syddjurs Kommune er forældrebetalingen til SFO derfor det samme beløb, som SFOen modtager i driftstilskud. Da timetallet for et par år siden blev sat op i folkeskolen og åbningstiden i SFO blev mindre, blev forældretaksten sat ned. Nu foreslås det at sætte forældrebetaling lidt op igen, så det passer bedre til den nye åbningstid, der bliver to timer og 15 minutter længere hver uge.

  Forældretakster, der ændres i løbet af et kalenderår, meldes, jævnfør dagtilbudsloven, normalt ud tre måneder i forvejen. Med en Byrådsvedtagelse i maj vil ændringen derfor først kunne træde i kraft per 1. september 2019.

  Under forudsætning af at den nye lovgivning vedtages, så foreslås det at ændre forældrebetalingen for SFO fuldtidsmodulet fra 1.387 kr. per måned til 1.625 kr. per måned fra 1. september 2019. Det vil samtidig betyde, at tildelingen til SFO per 1. september også hæves til 1.625 kr. for et fuldtidsmodul.

  SFO har sommeråbent indtil skolestart den 13. august. Fra den 13. august indtil 1. september vil SFO selv skulle dække den øgede åbningstid med de nuværende tildelinger. Ved fremsættelse af en ændring af forældrebetalingen, selvom lovforslaget om ændring af folkeskoleloven endnu ikke er endeligt vedtaget, så vil perioden hvor SFO selv dækker udgiften til de ekstra timer kunne holdes nede på under tre uger.

  Alternativt kan Byrådet beslutte at fastholde den nuværende forældrebetaling og finansiere den udvidede åbningstid i SFO for august til december 2019 med en ekstra budgettildeling på 1,5 mio. kr. i 2019. Spørgsmålet omkring SFO og en øget forældrebetaling kan så oversendes til budgetforhandlingerne for 2020.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Selvom en øget forældrebetaling dækker den øgede tildeling til SFO, vil Syddjurs Kommune have øgede udgifter til søskenderabat og økonomisk friplads. Denne udgift forventes dækket at en forøgelse af statens tilskud til Syddjurs Kommune.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller via Direktionen til Udvalget for familie og institutioner, Økonomiudvalget og Byrådet, at forældretaksten til SFO fuldtidsmodulet ændres til 1.625 kr. per måned fra den 1. september 2019, såfremt det i ny lovgivning vedtages at timetallet i 0.-3. klasse nedsættes fra 1.200 timer til 1.110 timer årligt per 1. august 2019.

 • Beslutning i Direktionsmøde den 29-04-2019

  Direktionen indstiller til Udvalget for familie og institutioner, Økonomiudvalget og Byrådet, at forældretaksten til SFO fuldtidsmodulet ændres til 1.625 kr. per måned fra den 1. september 2019, såfremt det i ny lovgivning vedtages at timetallet i 0.-3. klasse nedsættes fra 1.200 timer til 1.110 timer årligt per 1. august 2019.

 • Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den 07-05-2019

  Indstilling indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 22-05-2019

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at forældretaksten til SFO fuldtidsmodulet ændres til 1.625 kr. per måned fra den 1. september 2019, såfremt det i ny lovgivning vedtages, at timetallet i 0.-3. klasse nedsættes fra 1.200 timer til 1.110 timer årligt per 1. august 2019.

 • Beslutning i Byrådet den 29-05-2019

  Godkendt, at forældretaksten til SFO fuldtidsmodulet ændres til 1.625 kr. per måned fra den 1. september 2019, såfremt det i ny lovgivning vedtages, at timetallet i 0.-3. klasse nedsættes fra 1.200 timer til 1.110 timer årligt per 1. august 2019.

Show video
Punkt 347 Serviceniveau for ferie i botilbud på handicapområdet
 • Resumé

  Pr. 1. januar 2018 trådte en ny tilkøbslov i kraft på botilbudsområdet, som betyder, at visse kommunale og regionale botilbud har fået mulighed for at tilbyde borgere et tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie, udover et allerede fastsat serviceniveau, som beboeren er visiteret til i botilbuddet.

  For at botilbuddenes ledelse kan gøre brug af tilkøbslovens mulighed for at tilbyde

  beboerne et tilkøb, er det nødvendigt at Syddjurs Kommune fastlægger et klart defineret serviceniveau

  for socialpædagogisk ledsagelse under ferie for borgere, der er visiteret til et botilbud på handicapområdet i Syddjurs Kommune.

  Der fremsættes derfor et forslag til serviceniveau for ferie i botilbud på handicapområdet.

 • Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen er ifølge serviceloven forpligtet til at betale for ledsagelse til ferie, familiebesøg, fritidsaktiviteter mv., til voksne med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

  Med tilkøbslovens ikrafttrædelse den 1. januar 2018, har visse kommunale og regionale botilbud fået mulighed for at tilbyde borgere tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie, udover et allerede fastsat serviceniveau som beboeren er visiteret til i botilbuddet.

  Tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse efter den nye tilkøbslov er dermed et supplement til den visiterede ydelse efter servicelovens § 85. Det er botilbuddets ledelse, der kan træffe beslutning om at tilbyde borgerne på botilbuddet tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie. Der er således tale om en frivillig ordning for det enkelte botilbud.

  For at botilbud i Syddjurs kommune kan gøre brug af tilkøbslovens mulighed for at tilbyde beboerne et tilkøb, er det nødvendigt, at Syddjurs Kommune fastlægger et serviceniveau for socialpædagogisk ledsagelse for borgere i botilbud på handicapområdet i Syddjurs Kommune. Det er der nemlig ikke i dag.

  I budget 2015 vedtog Byrådet en årlig pulje på 600.000 kr. afsat til socialpædagogisk ledsagelse for borgere i botilbud. Med udgangspunkt heri fremsætter forvaltningen forslag om, at der fastlægges et serviceniveau på 3 feriedøgn om året for borgere i botilbud på handicapområdet.

  De 3 døgn svarer til den konkrete lønudgift der kan tildeles pr. borger ud fra det tidligere budgetlagte beløb på 600.000 kr. årligt, da der er i alt plads til 108 borgere i Syddjurs Kommunes botilbud på handicapområdet.

  Der er med et serviceniveau på 3 døgn ikke afsat penge til udgifter til personalets kost, ophold, entre osv., hvilket er udgifter, der skal findes inden for det nuværende budget. Serviceniveauet omhandler individuel ledsagelse til borgernes selvvalgte aktiviteter. Individuel ledsagelse til ikke-selvvalgte aktiviteter, såsom lægebesøg og indkøb, vil fortsat blive ydet af botilbuddet.

  Serviceniveauet vil fremgå af tilbudsportalen og vil blive offentliggjort på Syddjurs Kommunes hjemmeside. Derudover vil nuværende berørte borgere modtage orientering om det fastlagte serviceniveau igennem pårørenderådet.

  Serviceniveauet vil endeligt blive skrevet ind i kvalitetsstandarderne for botilbud på handicapområdet i Syddjurs Kommune, når disse bliver revideret.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Med et serviceniveau på 3 døgn pr. borger i botilbud på handicapområdet svarer lønudgiften til den pulje, der hidtil har været afsat (jf. budget 2015), nemlig 600.000 kr. Hertil kommer udgifter til personalets kost, ophold, entre osv., hvilket er udgifter, der skal findes inden for det nuværende budget.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller Serviceniveau for ferie i botilbud på handicapområdet til godkendelse i Handicaprådet, Udvalget for Sundhed, ældre og social, Økonomiudvalget og Byrådet.

 • Beslutning i Handicaprådet den 11-04-2019

  Handicaprådet henstiller til, at Syddjurs Kommune udvider sit serviceniveau til 5 overnatninger i stedet for 3 døgn. Ud fra kompensationsprincippet vurderes 3 døgn at være for lidt. Hvis ikke det er muligt inden for indeværende år, bør det overvejes, om serviceniveauet kan hæves til næste år.

  Ønske om tydelighed i udregningen af, hvorfor 600.000 kroner bliver til 3 dage. Ønske om tydelighed i forhold til afledte udgifter. Ønske om, at det tydeliggøres, at der også kan tilkøbes ferie i weekender og ikke kun hverdage.

 • Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den 08-05-2019

  Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 22-05-2019

  Økonomiudvalget indstiller serviceniveau angivet af forvaltningen vedrørende ferie i botilbud på handicapområdet til Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 29-05-2019

  Serviceniveau, angivet af forvaltningen, for ferie i botilbud på handicapområdet godkendt.

Show video
Punkt 348 Godkendelse af reviderede kvalitetsstandarder for midlertidige botilbud (§ 107), pædagogisk støtte i eget hjem (§ 85) og aktivitets- og samværstilbud (§ 104)
 • Resumé

  I forbindelse med omlægningen på socialområdet er det relevant at revidere de nuværende kvalitetsstandarder på området. Forvaltningen fremsætter derfor reviderede kvalitetsstandarder til godkendelse for følgende tre ydelser: midlertidige botilbud (§ 107), pædagogisk støtte i eget hjem (§ 85) og Aktivitets- og samværstilbud (§ 104).

 • Sagsfremstilling

  Proces

  Handicaprådet har haft de nuværende kvalitetsstandarder til gennemsyn, og deres kommentarer er indgået i arbejdet med at foretage ændringer. Derudover høres Handicaprådet om de nye reviderede kvalitetsstandarder.

  De tre reviderede kvalitetsstandarder udgør første runde i en gennemgang af kvalitetsstandarderne på Socialområdet. Senere på året foretages anden runde, hvor bl.a. kvalitetsstandarderne for BPA-ordninger (§96) og længerevarende botilbud (§ 108) gennemgås og revideres. Derudover udarbejdes en særkilt kvalitetstandard for pædagogisk støtte (§ 85) givet til voksne i boformer, hvor omfanget af støtte svarer til det, der gives i et botilbud (efter § 107 eller § 108).

  De væsentligste ændringer

  De nye reviderede kvalitetsstandarder adskiller sig fra de nuværende kvalitetsstandarder ved bl.a. at undlade en beskrivelse af, hvilke aktiviteter der ikke indgår i ydelsen. Det vurderes at være en unødig begrænsning at opstille, hvis der opstår et tilfælde, hvor det vil give mening at aktiviteten indgår i ydelsen. Hensynet til at undgå unødige begrænsninger betyder også, at der fx ikke længere er fastsat et tidsrum, inden for hvilket en ydelse kan leveres.

  Derudover afspejler de nye reviderede kvalitetsstandarder omstillingen på Socialområdet med etablering og udvidelse af egne tilbud i kommunen for at styrke muligheden for effektive indsatser i borgernes nærmiljø. Det fremgår således af afsnittet om leverandører.

  Samtidigt betyder omlægningen en ændret styring af området. Det indebærer en bevægelse væk fra, at myndighed bestiller fast definerede pakker og præcise timetal hos kommunens egneleverandører. Indsatsens omfang og karakter skal i stedet fastlægges individuelt med udgangspunkt i de mål, som sagsbehandleren sammen med borgeren har opstillet i borgerens handleplan. Denne ændring fremgår også af de nye reviderede kvalitetsstandarder.

  Læsevejledning til bilag

  De nye reviderede kvalitetsstandarder for ydelserne midlertidige botilbud (§ 107), pædagogisk støtte (§ 85) og aktivitets- og samværstilbud (§ 104) indgår som bilag til sagsfremstillingen.

  Derudover er de nuværende kvalitetsstandarder for ydelserne vedhæftet som bilag. For ydelserne pædagogisk støtte (§ 85) og aktivitets- og samværstilbud (§ 104) er det i de nuværende kvalitetsstandarder markeret med rødt, hvilke ændringer der foreslås. Dette er ikke gjort for midlertidige botilbud (§107), da der er ændret meget i selve strukturen af denne, fordi den er opdateret til samme skabelon som de øvrige kvalitetsstandarder følger.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller kvalitetsstandarderne for midlertidige botilbud (§ 107), pædagogisk støtte i eget hjem (§ 85) og aktivitets- og samværstilbud (§ 104) til godkendelse i Handicaprådet, Udvalget for sundhed, ældre og social, Økonomiudvalget og Byrådet.

 • Beslutning i Handicaprådet den 11-04-2019

  Handicaprådet udtrykker tilfredshed med at være inddraget i processen og at det er tydeligt, hvilke rettelser der er foretaget. Handicaprådet anbefaler godkendelse af kvalitetsstandarderne.

 • Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den 08-05-2019

  Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse under forudsætning af, at standarden rummes indenfor de budgetmæssige rammer.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 22-05-2019

  Økonomiudvalget indstiller reviderede kvalitetsstandarder for midlertidige botilbud (§ 107), pædagogisk støtte i eget hjem (§ 85) og aktivitets- og samværstilbud (§ 104) til Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 29-05-2019

  De reviderede kvalitetsstandarder for midlertidige botilbud (§ 107), pædagogisk støtte i eget hjem (§ 85) og aktivitets- og samværstilbud (§ 104) godkendt.

Show video
Punkt 349 djursBO - afd. 21, ansøgning om godkendelse af ekstern låneoptagelse
 • Resumé

  djursBO ansøger om godkendelse af optagelse af lån med pant i afdeling 21´s ejendom.

 • Sagsfremstilling

  djursBOs afdeling 21 består af 45 boliger i tæt/lav bebyggelse i Rønde.

  Der er i afdelingen opført et velfærds-/driftscenter til ejendomsfunktionærerne i djursBO.

  Alle afdelinger i djursBO betaler, på baggrund af de på afdelingsmødet godkendte budgetter, et bidrag til driftscentre mv., hvilket også omfatter driftscenteret i afdeling 21.

  Projektets anskaffelsessum var 2,2 mio. kr. Heraf er der efter afskrivninger i 2017 og 2018 en saldo på 2,1 mio. kr., som finansieres ved optagelse af et 30-årigt fastforrentet kreditforeningslån med afdrag i BRF kredit. Ydelsen er allerede implementeret i budget 2019 for afdelingen, og vil derfor ikke medføre huslejestigning.

  Der anmodes ikke om kommunal garanti for lånet.

  Kommunen skal godkende optagelse af lån og pant i almene boliger, jf. almenboliglovens § 29.

 • Lovgrundlag

  Almenboligloven § 29, hvorefter udstedelse af pantebreve, herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering, i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kan kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse.

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller låneoptagelsen til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 22-05-2019

  Økonomiudvalget indstiller låneoptagelsen til Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 29-05-2019

  Låneoptagelse godkendt.

Show video
Punkt 350 djursBO - Købmandshaven, Hornslet, skema B
 • Resumé

  djursBO ansøger om godkendelse af skema B for afdeling 10, 55 almene familieboliger i Købmandshaven i Hornslet.

 • Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 29. november 2017 skema A, om tilsagn til opførsel af almene boliger for projektet på Stark-grunden i Hornslet, der er kommunalt ejet. Projektet omfatter etablering af i alt 55 boliger, heraf 44 små, almene familieboliger, og 11 større, almene familieboliger. Boligerne opføres på Tingvej i Hornslet, og er omfattet af lokalplan 325, Område til bolig-, center- og kontorformål ved Tingvej i Hornslet.

  Syddjurs Kommune har via Kuben Management A/S nu modtaget skema B for projektet, godkendelse af anskaffelsessum inden påbegyndelse.

  Anskaffelsessummen ved skema B er opgjort til 67.266.000 kr. inklusiv moms. Huslejen ved skema A er beregnet til 975,80 kr. per m2 per år, svarende til en månedlig husleje for en bolig på 55 m2 på 4.472 kr., og svarende til en månedlig husleje for en bolig på 85 m2 på 6.911 kr.

  Der er indgået købsaftale omkring salg af del af ejendommen Tingvej 38A til djursBO, vedrørende arealerne til brug for opførsel af ejendommen. Købsaftalen er betinget af Økonomiudvalgets godkendelse. Købesummen for arealerne udgør 5.860.800 eksklusiv moms.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Anskaffelsessummen finansieres som følger:

  Realkreditlån 88%

  59.194.080

  Kommunalt grundkapitallån 10%

  6.726.600

  Beboerindskud 2%

  1.346.112

  I alt

  67.266.000

  Som det fremgår, udgør det kommunale grundkapitalindskud 6,7 mio. kr., hvoraf staten refunderer cirka 2,5 mio. kr. i tilskud via puljen til små, billige almene familieboliger.

  Med grundsalgsindtægten vil der ikke være kassetræk i forbindelse med godkendelse af denne sag, idet der vil være et provenu på 1,6 mio. kr.

  De øvrige projekter i det samlede projekt med små, billige boliger forventes at medføre en mindre kommunal udgift, men det endelige, samlede budget for projektet vil først foreligge senere, når skema B for de øvrige projekter (Kolind, Ryomgård, Ebeltoft og Rønde) indsendes.

 • Lovgrundlag

  Lov om almene boliger

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

  1. at skema B for 55 almene boliger godkendes, og
  2. at den foreløbige anskaffelsessum godkendes med 67.266.000 kr., og
  3. at den foreløbigt fastsatte husleje godkendes med 975,80 kr. per m2 per år, og
  4. at der i 2019 gives tillægsbevilling på 6.726.000 kr. til grundkapitalindskud til Finansforskydninger (bevilling 10.825), og
  5. at der i 2019 gives en negativ tillægsbevilling på 2.547.600 kr. til Finansforskydninger (bevilling 10.825) vedr. tilskud fra staten til grundkapitalindskud, og
  6. at der i 2019 gives en negativ tillægsbevilling på 5.860.800 kr. til Jordforsyning (bevilling 10.022) vedr. salg afbyggeretter til djursBO, og
  7. at det godkendes, at der sælges 3.330 byggeretskvadratmeter til djursBO for en pris på 1.760 kr. eksklusiv moms per byggeretskvadratmeter, og
  8. at det godkendes, at der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der får sikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 22-05-2019

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådets godkendelse, at

  1. at skema B for 55 almene boliger godkendes, og
  2. at den foreløbige anskaffelsessum godkendes med 67.266.000 kr., og
  3. at den foreløbigt fastsatte husleje godkendes med 975,80 kr. per m2 per år, og
  4. at der i 2019 gives tillægsbevilling på 6.726.000 kr. til grundkapitalindskud til Finansforskydninger (bevilling 10.825), og
  5. at der i 2019 gives en negativ tillægsbevilling på 2.547.600 kr. til Finansforskydninger (bevilling 10.825) vedr. tilskud fra staten til grundkapitalindskud, og
  6. at der i 2019 gives en negativ tillægsbevilling på 5.860.800 kr. til Jordforsyning (bevilling 10.022) vedr. salg afbyggeretter til djursBO, og
  7. at det godkendes, at der sælges 3.330 byggeretskvadratmeter til djursBO for en pris på 1.760 kr. eksklusiv moms per byggeretskvadratmeter, og
  8. at det godkendes, at der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der får sikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi.

 • Beslutning i Byrådet den 29-05-2019

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Show video
Punkt 351 Fredning af Kalø Vig - screeningsafgørelse fra Fredningsnævnet
 • Resumé

  Fredningsnævnet har sendt forslag til screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven i forhold til fredningen af Kalø Vig.

  Sagen indstilles med henblik på stillingtagen til, om den forventede afgørelse skal påklages.

 • Sagsfremstilling

  Fredningsnævnet afsagde den 17. august 2017 kendelse om fredning af Kalø Vig ved Rodskov og Eskerod.

  Byrådet besluttede den 30. august 2017, at kendelsen skulle påklages.

  Administrationen påklagede på den baggrund kendelsen ved klage af 11. september 2017. Klagen berørte dels formelle mangler, dels materielle mangler ved Fredningsnævnets afgørelse.


  Det var administrationens vurdering, at Fredningsnævnets afgørelse led af en formel mangel, idet der ikke var gennemført miljøvurdering, subsidiært miljøscreening, inden afgørelsen blev afsagt.

  Miljø- og Fødevareklagenævnet har sat behandlingen af klagesagen i bero, indtil Fredningsnævnet har taget stilling til, om der skal udarbejdes en miljøvurdering af fredningsforslaget. På den baggrund har Fredningsnævnet nu sendt forslag til screeningsafgørelse, hvoraf det fremgår, at Fredningsnævnet træffer afgørelse om, at der ikke var pligt til at udarbejde en miljøvurdering af forslag om fredning.

  Det er administrationens vurdering, at der skal gennemføres en miljøvurdering, da der er tale om en fredningsplan, der fastlægger rammerne for fysisk planlægning og arealanvendelse og fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af dagældende miljøvurderingslovs bilag 3. Administrationen er således ikke enig i det fremsendte forslag til screeningsafgørelse.

  Hvis screeningsafgørelsen ikke påklages, vil der ikke blive gennemført en miljøvurdering af fredningsplanen. Hvis screeningsafgørelsen påklages, vil den klagesag formentlig skulle afgøres, inden behandling af klagesagen vedrørende fredningen genoptages.

  Sagen indstilles med henblik på at afgøre, om Fredningsnævnets screeningsafgørelse skal påklages.

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at det besluttes, om screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven skal påklages.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 22-05-2019

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven skal påklages.

  Ole Bollesen (A) og Michael Stegger Jensen (A) stemmer imod.

  Kirstine Bille (F) og Jan Kjær Madsen (B) tager forbehold.

 • Beslutning i Byrådet den 29-05-2019

  Med stemmerne 12 for, 14 imod og 1 hverken for eller imod blev indstillingen nedstemt således, at screeningsafgørelsen efter miljøvurderingsloven ikke påklages.

  For stemte: Claus Wistoft (V), Riber Hog Anthonsen (V), Else Marie Høgh (V), Christoffer Pedersen (V), Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V), Marianne Kirkegaard (V), Gunnar Sørensen (V), Torben Therkelsen (V), Laila Sortland (O), Per Dalgaard (O), Michael Mikkelsen (O) og Tommy Bøgehøj (C).

  Imod stemte: Ole Bollesen (A), Michael Stegger Jensen (A), Jan Fischer (A), Ole S. Hansen (A), Michael Aakjær (A), Christian Haubuf (A), Niels Gyldenlund Mikkelsen (A), Anita Søholm (A), Kirstine Bille (F), Kim Lykke Jensen (F), Morten Siig Henriksen (F), Helle Røge (F), Jesper Yde Knudsen (Ø) og Mette Foged (Å).

  Hverken for eller imod: Jan Kjær Madsen (B)

Show video
Punkt 352 Budgetopfølgning 2019: Samlet - Første kvartal
 • Resumé

  Budgetopfølgningen indeholder den samlede strategiske økonomirapportering til Økonomiudvalg og Byråd vedrørende finansiering, drift, anlæg og Syddjurs Kommunes ikke-finansielle mål. Rapporteringen indeholder forbruget per den 31. marts 2019 og indeholder de mest aktuelle skøn for forventet regnskab 2019.

  Økonomien i 2019 forventes især præget af rekordhøj aktivitet vedr. anlægsvirksomheden, som skyldes tidligere års opsamlede, udskudte anlæg samt afslutning af en række større investeringer i 2019.

  Efter en årrække med betydelige omlægninger og effektiviseringer af den kommunale driftsvirksomhed for at realisere det nødvendige økonomiske råderum, kunne det i 2018 konstateres, at flere bevillingsansvarsområder var udfordret på budgetoverholdelse. Udviklingen fortsætter i 2019, dog med pres på flere budgetansvarsområder. Der er naturligvis skærpet ledelsesmæssigt fokus på at overholde budgettet på alle pressede budgetområder.

  Kombinationen af rekordhøjt anlægsniveau for andet år i træk samt fortsat pres på flere driftsområder medfører, at kassebeholdningen reduceres i 2019 til forventeligt 125-150 mio. kr. ultimo året og forventes at stabilisere sig omkring 100 mio. kr. medio 2020 vurderet på de nuværende forudsætninger og forventninger til økonomien.

  Indeværende års økonomistyring vil indeholde et skærpet fokus på budgetoverholdelse og iværksættelse af handleplaner, som skal bringe budgetterne tilbage i balance.

  Fagudvalgene spiller en helt central rolle i at opnå økonomisk balance på de enkelte fagområder. Det anses for væsentligt at kommunens politiske udvalg tager politisk ansvar for budgetoverholdelse allerede tidligt i dette budgetår i forbindelse med årets første budgetopfølgning.

  Med afsæt i den aktuelle økonomiske situation indskærpes det at anvendelsen af tillægsbevillinger på drift og anlæg holdes på et minimum. Der er tillægsbevilget 150 mio. kr. netto anlæg i perioden 2016-2019, hvilket er en medvirkende årsag til et aktuelt højt anlægsniveau. Med indstillingen foreslås en række anlæg tidsforskudt til 2020. For at overholde kommunens økonomiske politik om et anlægsniveau på 80-100 mio. kr. skal disse anlæg ses i sammenhæng med budgetlægningen af anlæg for 2020-2023.

  Da det er byrådets målsætning at kommunen skal have en kassebeholdning på 200 mio. kr., forslås det endvidere, at byrådet overvejer at reducere anlægsniveauet for budget 2020-2023. I de sidste års budgetlægning, har det budgetlagte anlægsniveau ligget i toppen af intervallet på 80-100 mio. kr. Et lavere anlægsniveau indenfor rammerne af 80-100 mio. kr. kan overvejes med sigte på i de kommende år at opbygge kassebeholdningen. Overvejelsen kan ses i lyset af de betydelige investeringer de sidste års meget høje anlægsniveauer er udtryk for.

  Generelt tages der ikke stilling til tillægsbevillinger vedr. drifts- og anlægsvirksomhed som følge af udgiftspres i denne budgetopfølgning, men derimod har indstillingen fokus på arbejdet med at sikre budgetbalance i de kommende uger og måneder. De tillægsbevillinger som anbefales meddelt politisk handler således primært om omplaceringer og hjemtagelse af lån.

 • Sagsfremstilling

  I det følgende gennemgås resultatopgørelsens poster, såfremt der er noget at bemærke.

  Generelt er skønnet beregnet ud fra de første 3 måneders forbrug. Det giver selvsagt et usikkert grundlag at skønne på, hvilket forventningerne skal ses i lyset af.

  Tabel 1. Resultatopgørelse

  Mio. kr.

  Oprindeligt
  budget

  Korrigeret budget (uden overførsel)

  Forventet regnskab

  Afvigelse til korrigeret budget (uden overførsel)

  Overførsel fra tidligere år

  Rest budget (inkl. overførsler til kommende år)

  Ansøgning om tillægsbevilling 2019

  A

  B

  C

  D=B-C

  E

  E-D

  Tilskud og udligning

  -567

  -567

  -567

  0

  0

  0

  0

  Skatter

  -2.070

  -2.070

  -2.070

  0

  0

  0

  0

  Finansiering i alt

  -2.637

  -2.637

  -2.637

  0

  0

  0

  0

  Afdelingernes skøn

  2.501

  2.500

  2.543

  43

  32

  -11

  -5

  Drift usikkerhed: Overførsler m.v.

  -10

  -10

  10

  0

  Driftsvirksomhed i alt

  2.501

  2.500

  2.533

  33

  32

  -1

  -5

  Renter

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Resultat: Ordinær drift

  -135

  -136

  -103

  33

  32

  -1

  -5

  Afdelingernes anlægsskøn

  101

  111

  196

  85

  109

  24

  0

  Anlæg usikkerhed: Overførsler m.v.

  -27

  -27

  27

  0

  Nettoanlæg i alt

  101

  111

  169

  58

  109

  51

  0

  Resultat: Skattefinansierede område

  -34

  -25

  66

  90

  141

  51

  -5

  Finansforskydninger

  8

  9

  35

  26

  4

  -22

  22

  Afdrag

  42

  42

  42

  0

  0

  0

  0

  Plejeboligbyggeri, 90% anlægsudgift

  12

  12

  22

  10

  10

  0

  0

  Plejeboligbyggeri, lånefinansieret

  -12

  -12

  -22

  -10

  -3

  7

  0

  Øvrig låneoptagelse

  -33

  -33

  -65

  -32

  0

  32

  -22

  Øvrig usikkerhed

  0

  0

  0

  0

  Resultat: Kassepåvirkning

  -17

  -7

  78

  84

  152

  68

  -5

  Fortegn:

  Plus er udgift

  Plus er udgift

  Plus er udgift

  Plus er merudgift

  Plus er opsparing fra tidligere år

  Plus er positivt budget

  Tilskud og udligning

  For den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering (medfinansiering hospitaler) skønnes en merudgift på cirka 2,8 mio. kr., men den forudsættes dækket af en udstedt statslig budgetgaranti på området i år.

  Driftsvirksomhed: Fortsat pres på bevillingerne på tværs af politiske udvalg

  Efter nogle år med betydelige omlægninger af den kommunale service for at realisere det nødvendige økonomiske råderum, er nogle serviceområder i særlig grad under et økonomisk pres. Det gælder:

  • Børn unge og familier
  • Voksen Social
  • Børn og Læring
  • Økonomiudvalget

  På alle de nævnte områder er skærpet ledelsesmæssigt fokus nødvendig for at overholde budgettet og der skal igangsættes handleplaner for at reducere udgiftspresset.

  Samlet set forventer afdelingerne brug af opsparing og underskud på 33 mio. kr. Heri er indregnet effekten af de igangsatte initiativer, men ikke effekten af initiativer som er anbefalet, men som kun byrådet har kompetence til at beslutte.

  Herunder benyttes termen ”årsresultat” som årets mer- eller mindreudgifter i forhold til budgettet opgjort uden tidligere års gæld eller opsparing. Merudgifter som årsresultat kan derfor – eksempelvis - betragtes som brug af opsparing, såfremt der er tale om et område med overførselsadgang.

  Børn unge og familier: Som årsresultat forventes merudgifter på 6,3 mio.kr. Ubalancen skal ses i lyset af, at der de seneste år er gennemført en omlægning af de sociale foranstaltninger hen mod mindre indgribende indsatser, som har reduceret de samlede udgifter med 60 mio.kr. fra 2013 til 2017. Området har udarbejdet en analyse af økonomien for at udpege handlemuligheder, som sikrer budgetoverholdelse. På baggrund af analysen er der opstillet 3 alternativer som byrådet bedes forholde sig til.

  Børn og Læring: Der er pres på områdets centrale budgetter. Tidligere budgetreduktioner er forsøgt gennemført uden at berøre skolerne. Såfremt de byrådsindstillede forslag gennemføres og den sidste reduktion på 1,8 mio. kr. afventer 2020, hvor der forventes fortsat fald i specialskoleelever og befordring er der budgetbalance på området. Dette dækker over, at der som årsresultat forventes merudgifter på 10 mio. kr. Heraf udgør skolernes brug af opsparing knap 3 mio. kr. og resten af ubalancen på 7,2 mio. kr. ligger på centrale poster. Ved at gennemføre de anbefalede forslag på 5,4 mio. kr. og afvente et fortsat fald i specialklasseelever i 2020 svarende til 1,8 mio. kr. opnås balance i økonomien.

  Dagtilbud: Der forventes et årsresultat med balance, hvorfor opsparingen på 1,7 mio. kr. forventes overført til 2020.

  Voksen Social: Området er i opstartsfasen af en omfattende omlægning henimod mindre indgribende og nære sociale indsatser, som indebærer investeringer i opbygning af egne tilbud i kommunen frem for køb af eksterne tilbud. De økonomiske gevinster ved omlægningen er forskudt og når ikke at få fuld effekt i 2019, hvorfor området er presset på budgetoverholdelse i år med merudgifter på cirka 8 mio. kr. som årsresultat.

  Sundhed og Omsorg: Forventningen er samlet set balance. De to største usikkerheder er dels de store omsorgsområder (hjemmehjælp, sygepleje og plejeboliger) og dels flytning af aktivitet fra ude-området (hjemmepleje) til inde-området (plejeboliger) i forbindelse med ibrugtagen af i alt 36 nye plejeboliger. Der er stærk ledelsesmæssig fokus på udgiftspresset og iværksat initiativer så de driftsmæssige udfordringer fra større opgavetyngde og -mængde samt udsvingene i opgaverne kan løses indenfor budgettet og den oparbejde opsparing.

  Natur Teknik og Miljø: Som årsresultat forventes en merudgift på 6,3 mio. kr. som vedrører vintertjeneste, kollektiv trafik, ejendomme og grundvands-beskyttelse, hvor grundvandsbeskyttelse finansieres af opsparing fra 2018. Den styringsmæssige udfordring ligger i Ejendomme, da der er forudsat et stigende sparekrav som følge af samling af Ejendomsdriften og implementeringen er tidsforskudt i forhold til det forudsatte i budgettet.

  Erhverv og Beskæftigelse: Førtidspension, kontanthjælp og uddannelseshjælp medfører pres på områdets samlede økonomiske rammer. Indregnet skønnede mindreudgifter på flygtningeområdet og på fleksjob er der et udgiftspres . Der er igangsat ekstra ledelsesmæssige initiativer for at imødegå udgiftspresset og arbejde for budgetoverholdelse. Der er på den baggrund forudsat budgetoverholdelse i denne budgetopfølgning, men der er usikkerhed om effekterne kan nås, da budgettet er ambitiøst lagt.

  Økonomiudvalget: Planlagt brug af opsparing på 14 mio. kr. er hovedårsag til et forventet årsresultat svarende til merudgifter på 16 mio. kr. i 2019. Brug af opsparing vedrører kvalitets- og innovationspuljen, forsikringsområdet, udgifter til valg, erhvervshus Midtjylland, afdelingernes lønbudgetter, udgifter til IT og Digitalisering m.v. på i alt 14 mio. kr. Derudover forventes merudgifter til tjenestemandspension, lægeerklæringer, Udbetaling Danmark m.v. på 1,9 mio. kr. Ved årets udgang forventes således et restbudget inklusiv tidligere års opsparing på 5,3 mio. kr.

  Et fælles politisk og fagligt ansvar for at finde nødvendige og robuste løsninger

  Det anses for væsentligt at alle kommunens fagudvalg tager politisk ansvar for budgetoverholdelse allerede tidligt i dette budgetår i forbindelse med årets første budgetopfølgning. Fagudvalgene spiller en væsentlig styrings- og prioriteringsmæssig rolle i at stå vagt omkring et maksimalt niveau af budgetoverholdelse. Det er således i samspillet mellem politisk prioriteringer på den ene side og de administrative, faglige vurderinger på den anden side, at kommunen kan finde de nødvendige og robuste løsninger. En tidsdimension er desuden, at jo længere tid det tager at finde en løsning, des større bliver den økonomiske udfordring, som skal håndteres også politisk.

  Nettoanlæg: Fortsat rekordhøjt aktivitetsniveau,der kulminerer i 2019

  I 2019 forventes endnu et rekordhøjt aktivitetsniveau på anlægsinvesteringer. Det gælder både for de projekter som er vedtaget for i år og for de 119 mio. kr. som er overført fra tidligere år. Hertil kommer at der er tillægsbevilget 10 mio. kr. i 2019. Syddjurs kommune er derfor på vej til endnu et historisk højt anlægsniveau i 2019. Det ajourførte anlægsbudget udgør 242 mio. kr.

  I årets 3 første måneder har nettoanlægsudgifterne udgjort 52 mio. kr., hvilket er markant højt sammenlignet med tidligere år.

  Anlægsudgifter efter 4 måneder i perioden 2015-2019 (mio. kr. løbende priser)

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  Årlige anlægsudgifter

  13,1

  4,8

  11,2

  5,1

  59,2

  Afdelingerne har samlet tilbagemeldt en skønnet anlægsudgift på 218 mio. kr. De fremsendte sagsfremstillinger om anlæg til behandling i fagudvalgene afspejler dette niveau. Herfra skal dog erfaringsmæssigt fratrækkes et beløb, som følge af generelle tidsforskydninger i projekter og betalinger mellem finansår. I denne budgetopfølgning udgør skønnet 27 mio. kr. Det samlede skøn for nettoanlægsudgiften i 2019 er derfor opgjort til 191 mio. kr. Heraf udgør plejeboliger 22 mio. kr., som kan lånefinansieres. De skattefinansierede anlægsudgifter forventes således at udgøre netto 169 mio. kr. Indtægterne er skønnet til 40 mio. kr.

  Med indstillingen forslås yderligere konkrete projekter på 22 mio. kr. tidsforskudt til 2020.

  Anlægsområdet er i 2019 karakteriseret ved afslutning af en række større anlægsprojekter. De største anlægsprojekter er plejeboligprojektet i Kolind og Rønde, Nord/Sydvejen - 1. etape, byggemodning, Cykelstier, Pindstrupsskolen og Rosmus Skole, Bygningsgenopretning/renovering dagtilbud Mørke daginstitution, Maltfabrikken samt Letbaneanlæg. En oversigt over de største projekter påført beløb kan ses i afsnittet om anlæg i bilag med titlen Samlet notat.

  Salget af byggegrunde forventes ligeledes at ligge på et højt niveau. Der er budgetteret med 30 mio. kr. Sidste år udgjorde anlægsudgifterne 43 mio. kr. hvorfor indtægterne er skønnet til 40 mio. kr. i 2019.

  Det korrigerede anlægsbudget udgør 242 mio. kr. i 2019. Det var 290 mio. kr. i 2018 og 224 mio. kr. i 2017. De høje anlægsbudgetter skyldes både store overførsler, men også betydelige tillægsbevillinger på anlæg gennem de sidste år. I perioden 2016 til 1 kvartal 2019 er der netto tillægsbevilget 149 mio. kr. ud over de årlige overførsler, hvilket er en medvirkende årsag til et aktuelt højt anlægsniveau. En væsentlig andel vedrører køb af jord og ejendomme.

  Tillægsbevillinger til anlæg i perioden 2016 til 31. marts 2019 (netto mio. kr. løbende priser.)

  2016

  2017

  2018

  2019

  I alt

  50,1

  46,7

  41,7

  10,5

  149,0

  Med indstillingen forventes en række anlæg tidsforskudt til 2020. I alt forventes for 39,6 mio. kr. anlæg overført til 2020. For at overholde kommunens økonomiske politik om et anlægsniveau på 80-100 mio. kr. bør disse anlæg tænkes ind budgetlægningen af anlæg for 2020-2023.

  Da det samtidig er byrådets målsætning, at kommunen skal have en kassebeholdning på 200 mio. kr., forslås det endvidere, at byrådet overvejer anlægsniveauet for budget 2020-2023. I de sidste ås budgetlægning har det budgetlagte anlægsniveau ligget i toppen af intervallet på 80-100 mio. kr. Et lavere anlægsniveau indenfor rammerne af 80-100 mio. kr. kan overvejes med sigte på i de kommende år at opbygge kassebeholdningen. Overvejelsen kan ses i lyset af de betydelige investeringer de sidste års meget høje anlægsniveauer er udtryk for.

  Service- og anlægsramme: Potentiel overskridelse

  Det vedtagne budget udgør servicerammen, som kommunen bliver målt op imod. Det forventes at det vedtagne budget og dermed servicerammen overskrides med ca. 33 mio. kr. i 2019. Heri er ikke indregnet de initiativer, som forudsætter byrådets stillingstagen. Økonomiske sanktioner bliver kun udløst, hvis alle kommuner under ét overskrider servicerammen i 2019.

  Der forventes et bruttoanlægsniveau på 215 mio. kr. som skal sammenholdes med anlægsrammen på 126 mio. kr. På anlæg forventes således en overskridelse på i størrelsesorden 91 mio. kr. Der er dog indstillet yderligere udskydelse af anlæg til fagudvalgene for 22 mio. kr. Såfremt disse vedtages, reduceres overskridelsen tilsvarende. De realiserede anlægsudgifter i regnskabet er p.t. ikke sanktionsbelagte. Sanktioner gælder kun i forhold til anlægsbudgettet.

  Finansforskydninger

  Den midlertidige ordning omkring indefrysning af grundskyld forventes at medføre en merudgift på 22,0 mio. kr. på finansforskydninger i form af tilgodehavender hos borgerne som følge af borgernes manglende grundskyldsbetalinger. Udgiften kan lånefinansieres, hvilket anbefales. Fordringerne er midlertidige (2018-2020) og forventes på sigt overtaget af staten i forbindelse med indfasningen af en omfattende bolig-skattereform.

  Der anmodes derfor om en tillægsbevilling på 10.825 Finansforskydninger på 22,0 mio. kr. og en tilsvarende negativ tillægsbevilling (Indtægt) på 10.855 Langfristet gæld.

  Resultat 1: Overskud på det skattefinansierede område

  Der forventes et underskud på det skatte finansierede område på 66 mio. kr. det er en forringelse af det skattefinansierede overskud på 100 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Det skyldes tre forhold:

  Mio. kr.

  Oprindeligt budgetlagt overskud

  -34

  Drift: Brug af opsparing og merudgift

  33

  Anlæg: Overførsel fra 2018

  58

  Anlæg: TillægsbevillingerÅTD

  10

  Forventet underskud

  66

  (Differencen i summering skyldes afrundinger)

  Resultat 2: Kassebeholdning: Den høje beholdning i 2018 forventes nedadgående i lyset af betydelige overførsler af anlæg fra 2018 til 2019

  Som bilag er vedlagt en oversigt over kommunens likviditet. Den gennemsnitlige likviditet over 365 dage er efter første kvartal 213 mio. kr. Forventningerne til kommunens likviditet påvirkes af et højt anlægsniveau i sidste halvår af 2018 som forventes at forsætte i 2019 samt nedsparing og underskud på visse driftsområder i 2019. Ultimo året forventes likviditeten at udgøre 125-150 mio. kr. Det høje aktivitetsniveau i 2019 på både anlæg og drift forventes at påvirke likviditeten ind i 2020. hvor den forventes at stabilisere sig omkring 100 mio. kr. vurderet på de nuværende forudsætninger og forventninger til økonomien.

  Da det er byrådets målsætning at kommunen skal have en kassebeholdning på 200 mio. kr. forslås det at byrådet overvejer anlægsniveauet for budget 2020-2023. I den økonomiske politik fremgår en målsætning om et anlægsniveau på 80 til 100 mio. kr. de sidste års anlægsniveau har ligget i overkanten af dette niveau.

  Strategiske mål: Generelt tilfredsstillende udvikling i Syddjurs

  Kommunen er inde i en periode med stigende folketal, stigende beskæftigelsesfrekvens og stigende antal lønmodtagerjobs.

  Generelt afspejler de strategiske mål en tilfredsstillende udvikling i Syddjurs kommune. Dog ses der en vis sammenhæng mellem målopfyldelse og områdernes økonomiske udfordringer for de mest pressede driftsområder.

  Målet om at mindske antallet af anbringelse på døgninstitution indenfor Børn unge og Familie udvikler sig overordnet i den rigtige retning. Antallet af anbringelser er faldet lidt i forhold til 2018. Der et fald i både antallet af anbringelser på døgninstitutioner samt anbringelser i plejefamilier (Mål 3). Udgifterne er dog steget (mål 1 og 2).

  Det bekymrende skolefravær er ikke faldet som målsat. Familieområdet og skoleområdet samarbejder lige nu om at udarbejde en handleplan for fravær, som kan tydeliggøre roller og ansvarsfordeling.

  For Sundhed og Omsorg kan det bemærkes, at antallet af forebyggelige indlæggelser for ældre er lavere i januar 2019 end tilsvarende måned i 2018.

  På socialområdet ses endnu ikke det planlagte fald i borgere i midlertidige botilbud og botilbudslignende tilbud som følge af flere i bostøtte og stigende aktivitet i bo- og aktivitetscenteret (SYBA), men det forventes at strategiens effekt begynder at slå tydeligere igennem i løbet af 2019.

  Vedrørende udvalget for Natur, Teknik og Miljø er det tydeligste resultat det betydelige fald i sagsbehandlingstider for miljøgodkendelser (nr. 6). Denne viser et betydeligt fald siden 2014 og ligger fortsat lavt. Der spores en faldende tendens i brugen af flexture i første kvartal 2019 i forhold til første kvartal 2018.

  På biblioteksområdet ses en stigning i første kvartal 2019 på 13 pct. på i forhold til 1. kvartal 2018. Årsagen er det fortsatte arbejde med at øge besøgstallet ved at udvikle de fysiske biblioteker som samlingspunkter/mødesteder, samskabelse af kulturarrangementer bl.a. i landdistrikterne, øget synlighed m.v.

  På området for erhverv og beskæftigelse er der positive udviklingstendenser indenfor sygedagpenge og integrationsydelse. Selv om der har været en stigende tendens indenfor ledighedsydelsesmodtagere forventes der fortsat målopfyldelse. Omvendt er området udfordret i forhold til at nå mål vedrørende kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere, hvilket de igangsatte initiativer forsøger at imødekomme.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Tabel 2: Drift: Budgetopfølgning

  Hele 1.000 kr.

  Oprindeligt
  budget

  Korrigeret budget (uden overførsler)

  Forventet regnskab

  Afvigelse i.f.t. Korr. Budget (uden overførsler)

  Overførsel fra tidligere år

  Rest budget (inkl. overførsler til kommende år)

  1 - Drift

  Syddjurs Kommune

  2.501.276

  2.500.476

  2.543.178

  42.701

  32.181

  -10.521

  10 - Drift

  Økonomiudvalget

  320.700

  320.619

  336.629

  16.010

  21.344

  5.334

  10642

  Politik og erhverv

  16.658

  16.658

  18.258

  1.600

  1.700

  100

  10645

  Administrativ organisation

  269.409

  270.677

  279.885

  9.208

  7.598

  -1.610

  10652

  Generelle puljer

  24.189

  22.840

  28.041

  5.202

  12.046

  6.844

  10058

  Redningsberedskab

  10.445

  10.445

  10.445

  0

  0

  0

  11 - Drift

  Udvalget for familie og institutioner

  638.491

  638.998

  655.201

  16.203

  3.703

  -12.500

  11528

  Familieområdet

  105.274

  105.274

  111.658

  6.384

  -616

  -7.000

  11322

  Skoleområdet

  392.153

  392.610

  402.469

  9.859

  2.659

  -7.200

  11525

  Dagtilbud til børn

  141.064

  141.114

  141.074

  -40

  1.660

  1.700

  12 - Drift

  Udvalget for sundhed, ældre og social

  786.934

  786.452

  793.837

  7.385

  4.689

  -2.696

  12462

  Sundhedsudgifter m.v.

  180.938

  180.938

  180.938

  0

  0

  0

  12532

  Sundhed og Omsorg

  404.633

  404.010

  403.518

  -492

  4.812

  5.304

  12538

  Tilbud til voksne med særlige behov

  167.089

  167.229

  175.106

  7.877

  -123

  -8.000

  12557

  Boligstøtte, personlige tillæg m.v.

  34.275

  34.275

  34.275

  0

  0

  0

  14 - Drift

  Udvalget for natur, teknik og miljø

  147.897

  147.097

  153.351

  6.254

  1.004

  -5.250

  14228

  Vej og parkvæsen

  48.025

  48.025

  50.242

  2.217

  -783

  -3.000

  14232

  Kollektiv trafik og havne

  20.765

  19.965

  20.325

  360

  110

  -250

  14052

  Natur og miljø

  10.861

  10.861

  12.191

  1.330

  3.330

  2.000

  14025

  Ejendomme

  68.245

  68.245

  70.592

  2.347

  -1.653

  -4.000

  15 - Drift

  Udvalget for plan, udvikling og kultur

  61.410

  61.410

  61.087

  -323

  1.028

  1.350

  15645

  Plan og udvikling

  2.908

  2.908

  3.498

  590

  1.090

  500

  15332

  Biblioteker

  14.600

  14.600

  14.822

  222

  222

  0

  15335

  Kultur

  18.090

  18.090

  16.597

  -1.494

  -993

  500

  15338

  Folkeoplysning, fritid og natur

  25.812

  25.812

  26.171

  359

  709

  350

  16 - Drift

  Udvalget for erhverv og beskæftigelse

  545.844

  545.901

  543.073

  -2.828

  413

  3.241

  16546

  Tilbud til udlændinge

  13.127

  13.127

  10.427

  -2.700

  0

  2.700

  16557

  Midlertidige ydelser

  239.114

  239.114

  239.014

  -100

  0

  100

  16558

  Permanente ydelser

  265.448

  265.448

  265.448

  0

  0

  0

  16568

  Arbejdsmarkedsindsatser

  28.156

  28.214

  28.186

  -28

  413

  441

  Tabel 3: Drift: Ansøgning om tillægsbevillinger

  Hele 1.000 kr.

  Ansøgning om tillægsbevilling 2019

  1 - Drift

  Syddjurs Kommune

  -4.660

  10 - Drift

  Økonomiudvalget

  0

  10642

  Politik og erhverv

  0

  10645

  Administrativ organisation

  0

  10652

  Generelle puljer

  0

  10058

  Redningsberedskab

  0

  11 - Drift

  Udvalget for familie og institutioner

  0

  11528

  Familieområdet

  0

  11322

  Skoleområdet

  0

  11525

  Dagtilbud til børn

  0

  12 - Drift

  Udvalget for sundhed, ældre og social

  -3.081

  12462

  Sundhedsudgifter m.v.

  0

  12532

  Sundhed og Omsorg

  -5.304

  12538

  Tilbud til voksne med særlige behov

  2.223

  12557

  Boligstøtte, personlige tillæg m.v.

  0

  14 - Drift

  Udvalget for natur, teknik og miljø

  1.306

  14228

  Vej og parkvæsen

  0

  14232

  Kollektiv trafik og havne

  0

  14052

  Natur og miljø

  0

  14025

  Ejendomme

  1.306

  15 - Drift

  Udvalget for plan, udvikling og kultur

  356

  15645

  Plan og udvikling

  0

  15332

  Biblioteker

  0

  15335

  Kultur

  0

  15338

  Folkeoplysning, fritid og natur

  356

  16 – Drift

  Udvalget for erhverv og beskæftigelse

  -3.241

  16546

  Tilbud til udlændinge

  -2.700

  16557

  Midlertidige ydelser

  -100

  16558

  Permanente ydelser

  0

  16568

  Arbejdsmarkedsindsatser

  -441

  10 – Finansiering

  Økonomiudvalget

  0

  Ovenstående tillægsbevillinger til driftsbudgettet i 2019, har endvidere konsekvens for budget 2020-2023. Der forslås samlet en negativ tillægsbevilling på -4.660.000 kr. i 2019, på -4.642.000 kr. i 2020, på -4.642.000 kr. i 2021 og på -4.642.000 kr. i 2022 samt en positiv tillægsbevilling på 662.000 kr. i 2023. Beløb vedr. 2020 og frem vil blive indlagt som teknisk korrektion i budget 2020-2023. En specifikation heraf fremgår af samlenotatets tabeller.

  Under økonomiudvalget finansieringsdel dækker ovenstående oversigt dækker endvidere over en ansøgning om en positiv tillægsbevilling under finansforskydninger til forøgelse af tilgodehavende til indefrosne ejendomsskatter på 22 mio. kr. samt en tilsvarende negativ tillægsbevilling i form af lånoptagelse på 22 mio. kr. til finansiering heraf. Disse går netto i nul, og fremgår derfor ikke direkte af oversigten ovenfor, dvs. tabel 3.

  Fagudvalgene har behandlet budgetopfølgning indenfor fagudvalgets område. Herunder ses de indstillinger fagudvalgene tog stilling til og efterfølgende fagudvalgenes beslutninger.

  Udvalget for sundhed, ældre og social tog stilling til, at:

  1. Budgetopfølgningen tages til efterretning,
  2. Sagsfremstillingen indarbejdes i økonomirapporteringen for drift til Økonomiudvalget og Byrådet,
  3. Der besluttes hvilket alternativ, der ønskes iværksat på socialområdet
  4. Der bevilges en tillægsbevilling på -5,3 mio. kr. på sundhed og omsorg (bevilling 12.532) vedrørende korrektioner for etablering af central ejendomsfunktion og korrektion af grundlag for beregningen af demografipulje til Budget 2019. Af tillægsbevillingen omplaceres 1,1 mio. kr. til Udvalget for natur, miljø og teknik (bevilling 14.025) og 4,2 mio. kr. tilføres kassen
  5. Omstillingsprocessen af socialområdet følges.


  Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den 08-05-2019

  1. Budgetopfølgningen tages til efterretning,
  2. Sagsfremstillingen indarbejdes i økonomirapporteringen for drift til Økonomiudvalget og Byrådet,
  3. På voksen-social-området iværksættes i forhold til tabel 1, og der arbejdes videre med omkostningsreducerende tiltag, herunder at de foreslåede reduktionsforslag undersøges nærmere i forhold til resultatforventninger og budgetkonsekvenser, og der skal arbejdes med muligheder for budgetoverholdelse, der som minimum kan indeholde salg af pladser, effektivisering og ny teknologi,
   Udvalget forventer budgetoverholdelse i 2019.
  4. Der bevilges en tillægsbevilling på -5,3 mio. kr. på sundhed og omsorg (bevilling 12.532) vedrørende korrektioner for etablering af central ejendomsfunktion og korrektion af grundlag for beregningen af demografipulje til Budget 2019. Af tillægsbevillingen omplaceres 1,1 mio. kr. til Udvalget for natur, miljø og teknik (bevilling 14.025) og 4,2 mio. kr. tilføres kassen,
  5. Omstillingsprocessen af socialområdet følges.

  Udvalget for erhverv og beskæftigelse tog stilling til, at

  1. Budgetopfølgningen tages til efterretning, og sagsfremstillingen indarbejdes i økonomirapporteringen til Økonomiudvalget og Byrådet.
  2. Der indenfor Udvalget for erhverv og beskæftigelse gives en negativ tillægsbevilling til Tilbud til udlændinge (bevilling 16.546) på 2 mio. kr. i 2019. Dette modsvares af en positiv tillægsbevilling til Midlertidige ydelser på 2 mio. kr. i 2019.
  3. Der gives en negativ tillægsbevilling til Erhverv og arbejdsmarked (bevilling 16.568) på 0,4 mio. kr. i 2019, da ejendomsdriften på A. Knudsensvej og Lerbakken skal flyttes til Udvalget for natur, teknik og miljø.
  4. Der gives en negativ tillægsbevilling til Tilbud til udlændinge (bevilling 16.546) på 0,7 mio. kr. i 2019 samt en negativ tillægsbevilling til Midlertidige ydelser (bevilling 16.557) på 2,1 mio. kr. i 2019, da jobcenteret og bostøtten har valgt at ophøre bostøtte-mentor-samarbejdet. Budgettet flyttes derfor til Udvalget for sundhed, ældre og social.


  Beslutning i Udvalget for erhverv og beskæftigelse (EB) den 08-05-2019

  Indstillingen godkendt med den tilføjelse at Udvalget ønsker at få månedlige opfølgninger, idet Udvalget er meget optaget af budgetoverholdelse og dermed ønsker løbende at få forelagt politiske handlemuligheder og indsigt i de indsatser der gøres i områdets omstilling og de omlægninger der har særlig betydning for budgetoverholdelse.

  Udvalget ønsker med opfølgningen at få indsigt i de data, der belyser udviklingen i antal borgere og økonomien der er forbundet hermed.


  Udvalget for familie og institutioner tog stilling til, at

  1. Budgetopfølgningen tages til efterretning
  2. Sagsfremstillingen indarbejdes i økonomirapporteringen til Økonomiudvalg og Byråd
  3. Der besluttes hvilket alternativ, der ønskes iværksat.
  4. Et forventet merforbrug på 4 mio. kr. på skoleområdet dækkes ved at folkeskolerne bidrager med en reduktion på 4 mio. kr. i 2019 som et engangstræk, jævnfør fordelingen i det vedhæftede notat.
  5. Et forventet merforbrug på 1,1 mio. kr. dækkes ved at PPR, Ungdomsskolen og Pindstrupskolen bidrager med en reduktion på 1,1 mio. kr. i 2019 som et engangstræk jævnfør fordelingen i det vedhæftede notat.
  6. Alle særordninger for befordring på Skoleområdet bortfalder pr. 1. august 2019, således at det alene er folkeskoleloven der gælder i forhold til befordring.

  Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den 07-05-2019

  1. Budgetopfølgningen tages til efterretning.
  2. Sagsfremstillingen indarbejdes i økonomirapporteringen til Økonomiudvalg og Byråd
  3. At der arbejdes videre med alternativ 3 og Børn, unge og familier arbejdes videre med omkostningsreducerende tiltag, herunder at de foreslåede reduktionsforslag undersøges nærmere i forhold til resultatforventninger og budgetkonsekvenser.
  4. og 5
   Der ønskes ikke en reduktion på befordring, PPR, ungdomsskolens og skolernes budgetter, men at der arbejdes videre med omkostningsreducerende tiltag, herunder at de foreslåede reduktionsforslag undersøges nærmere i forhold til resultatforventninger og budgetkonsekvenser.
   Christian Haubuf (A) tager forbehold for beslutningens punkt 4 og 5.

  6.Tiltrædes ikke.

  Udvalget for plan, udvikling og kultur tog stilling til, at

  1. Budgetopfølgningen tages til efterretning,
  2. Sagsfremstillingen indarbejdes i økonomirapporteringen til Økonomiudvalg og Byråd,
  3. Der søges en tillægsbevilling på 356.000 kr. i 2019 og 366.000 kr. (2020 prisniveau) i overslagsårene til bevilling 15.338 (Folkeoplysning, fritid og natur) finansieret af Udvalget for natur, teknik og miljø.

  Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den 08-05-2019

  Indstillingen godkendt.

  Udvalget for natur, teknik og miljø tog stilling til, at

  1. budgetopfølgningen tages til efterretning og
  2. sagsfremstillingen indarbejdes i økonomirapporteringen for drift til Økonomiudvalg og Byråd.
  3. der søges en tillægsbevilling på 1.306.000 kr. i 2019 og 1.338.000 kr. (2020 prisniveau) i overslagsårene til bevilling 14.025 (Ejendomme) finansieret af øvrige fagudvalg.

  Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 07-05-2019

  Indstillingen godkendt.

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller via Direktionen til Økonomiudvalget og Byrådet,

  1. At den samlede budgetopfølgning drøftes.
  2. At der godkendes en samlet tillægsbevilling til drift, anlæg og finansiering i 2019 på netto -4.660.000 kr. og flytning mellem bevillinger, som de fremgår af tabel 3 under økonomiske konsekvenser.
  3. At de tilsvarende ændringer (som netto giver -4.642.000 kr. i 2020, på -4.642.000 kr. i 2021 og på -4.642.000 kr. i 2022 samt en positiv tillægsbevilling på 662.000 kr. i 2023) indarbejdes i budgetforslag 2020. En specifikation heraf fremgår af samlenotatets tabeller.
  4. At nettobeløbet på -4.660.000 tilføres kassebeholdningen.
  5. At der anmodes om en tillægsbevilling på bevilling 10.825 finansforskydninger på 22 mio. kr. vedrørende tilgodehavende for ejendomsskat, samt en tilsvarende negativ tillægsbevilling (indtægt) på 10.855 Langfristet gæld.
  6. At der på vej og Parkvæsen (bevilling 14228) under udvalget for natur, teknik og miljø flyttes rådighedsbeløb i 2019 og gives anlægsbevilling mellem to projekter, således at kasseeffekten er nul og som det fremgår af vedlagte bilag.
  7. At der på byudvikling (bevilling 15.025) under udvalget for plan, udvikling og kultur flyttes rådighedsbeløb i 2019 og gives anlægsbevilling mellem to projekter, således at kasseeffekten er nul og som det fremgår af vedlagte bilag.

 • Beslutning i Direktionsmøde den 13-05-2019

  Direktionen tager budgetopfølgningen til efterretning og indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet:

  1.At der godkendes en samlet tillægsbevilling til drift, anlæg og finansiering på netto -4.660.000 kr. og flytning mellem bevillinger, som de fremgår af tabel 3 under økonomiske konsekvenser.

  2.At nettobeløbet på -4.660.000 kr. tilføres kassebeholdningen.

  3.At de tilsvarende ændringer (som netto giver -4.642.000 kr. i 2020, på -4.642.000 kr. i 2021 og på -4.642.000 kr. i 2022 samt en positiv tillægsbevilling på 662.000 kr. i 2023) indarbejdes i budgetforslag 2020. En specifikation heraf fremgår af samlenotatets tabeller.

  4.At der anmodes om en tillægsbevilling på bevilling 10.825 finansforskydninger på 22 mio. kr. vedrørende tilgodehavende for ejendomsskat, samt en tilsvarende negativ tillægsbevilling (indtægt) på 10.855 Langfristet gæld.

  5.At der på Vej og Parkvæsen (bevilling 14228) under udvalget for natur, teknik og miljø flyttes rådighedsbeløb i 2019 og gives anlægsbevilling mellem to projekter, således at kasseeffekten er nul og som det fremgår af vedlagte bilag.

  6.At der på byudvikling (bevilling 15.025) under Udvalget for plan, udvikling og kultur flyttes rådighedsbeløb i 2019 og gives anlægsbevilling mellem to projekter, således at kasseeffekten er nul og som det fremgår af vedlagte bilag.

  Direktionen anbefaler Økonomiudvalget at indstille til Byrådet, at budgetopfølgningerne for så vidt angår driftsvirksomheden sendes tilbage til behandling i fagudvalgene. Dette med henblik på at foreslå prioriteringer til Økonomiudvalg og Byråd, der sikrer budgetoverholdelse vedrørende driftsvirksomheden.

  Desuden anbefaler Direktionen, at budgetopfølgningerne for så vidt angår anlægsvirksomheden sendes tilbage til behandling i fagudvalgene med henblik på at udvælge anlægsprojekter, der kan tidsforskydes til 2020 til Økonomiudvalg og Byråd. Genbehandlingen af budgetopfølgningerne vedrørende drifts- og anlægsvirksomhed skal tilsikre en væsentlig bedre overholdelse af det oprindelige budget, og dermed en forbedring af kassebeholdningen samt resultatet på det skattefinansierede område i 2019.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 22-05-2019

  Økonomiudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning og indstiller til Byrådet:

  1.At der godkendes en samlet tillægsbevilling til drift, anlæg og finansiering på netto -4.660.000 kr. og flytning mellem bevillinger, som de fremgår af tabel 3 under økonomiske konsekvenser.

  2.At nettobeløbet på -4.660.000 kr. tilføres kassebeholdningen.

  3.At de tilsvarende ændringer (som netto giver -4.642.000 kr. i 2020, på -4.642.000 kr. i 2021 og på -4.642.000 kr. i 2022 samt en positiv tillægsbevilling på 662.000 kr. i 2023) indarbejdes i budgetforslag 2020. En specifikation heraf fremgår af samlenotatets tabeller.

  4.At der anmodes om en tillægsbevilling på bevilling 10.825 finansforskydninger på 22 mio. kr. vedrørende tilgodehavende for ejendomsskat, samt en tilsvarende negativ tillægsbevilling (indtægt) på 10.855 Langfristet gæld.

  5.At der på Vej og Parkvæsen (bevilling 14228) under Udvalget for natur, teknik og miljø flyttes rådighedsbeløb i 2019 og gives anlægsbevilling mellem to projekter således, at kasseeffekten er nul og som det fremgår af vedlagte bilag.

  6.At der på byudvikling (bevilling 15.025) under Udvalget for plan, udvikling og kultur flyttes rådighedsbeløb i 2019 og gives anlægsbevilling mellem to projekter således, at kasseeffekten er nul og som det fremgår af vedlagte bilag.

  Endvidere indstiller Økonomiudvalget til Byrådet, at budgetopfølgningerne for så vidt angår driftsvirksomheden sendes tilbage til behandling i fagudvalgene. Dette med henblik på at foreslå prioriteringer til Økonomiudvalget og Byrådet, der sikrer budgetoverholdelse vedrørende driftsvirksomheden.

 • Beslutning i Byrådet den 29-05-2019

  Med stemmerne 26 for og 1 imod blev det godkendt, at budgetopfølgningerne, for så vidt angår

  Driftsvirksomheden, sendes tilbage til behandling i fagudvalgene. Dette med henblik på at foreslå

  prioriteringer til Økonomiudvalget og Byrådet, der sikrer budgetoverholdelse.

  Økonomiudvalgets indstilling i øvrigt blev godkendt uden afstemning.

  For stemte: Ole Bollesen (A), Claus Wistoft (V), Riber Hog Anthonsen (V), Else Marie Høgh (V), Christoffer Pedersen (V), Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V), Marianne Kirkegaard (V), Gunnar Sørensen (V), Torben Therkelsen (V), Laila Sortland (O), Per Dalgaard (O), Michael Mikkelsen (O), Jan Kjær Madsen (B), Tommy Bøgehøj (C), Michael Stegger Jensen (A), Jan Fischer (A), Ole S. Hansen (A), Michael Aakjær (A), Christian Haubuf (A), Niels Gyldenlund Mikkelsen (A), Anita Søholm (A), Kirstine Bille (F), Kim Lykke Jensen (F), Morten Siig Henriksen (F), Helle Røge (F) og Mette Foged (Å).

  Imod stemte: Jesper Yde Knudsen (Ø)

Show video
Punkt 353 Børne- og Socialministeriets decisionsskrivelse for regnskabsåret 2017
 • Resumé

  Syddjurs Kommune modtog den 25. februar 2019 Børne- og Socialministeriets decisionsskrivelse for regnskabsåret 2017. Udvalget for familie og institutioner, Økonomiudvalget og Byrådet orienteres om decisionsskrivelsen.

 • Sagsfremstilling

  Sager om tabt arbejdsfortjeneste

  Børne- og Socialministeriet anmodede i sin decisionsskrivelse for 2018 om en redegørelse for kommunens sager om tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42. Baggrunden var, at ministeriet fandt det yderst kritisabelt, at revisionen flere år i træk ledte til bemærkninger.

  Som konsekvens af kritikken gennemgik familieområdet i et tæt samarbejde med kommunens revision en komplet gennemgang af alle sager om tabt arbejdsfortjeneste.

  Revisor har i beretningen for 2017 oplyst, at Syddjurs Kommune har foretaget en genopretning af alle sager, således at der nu udbetales korrekt tabt arbejdsfortjeneste. Endvidere har et ledelsestilsyn udført i januar 2018 vist, at der nu beregnes korrekt tabt arbejdsfortjeneste.

  Børne- og Socialministeriet finder det i sin seneste decisionsskrivelse positivt, at kommunen har rettet op på området, og anser på den baggrund forholdet som afsluttet.

  Tilbud til børn og unge med særlige behov

  Revisor har gennem kommunens eget ledelsestilsyn for 1. halvår af 2017 fulgt op på sagsbehandlingskvaliteten i arbejdet udsatte børn og unge. Ledelsestilsynet har vist, at der er sket en forbedring vedrørende rettidig opfølgning.

  Børne- og Socialministeriet anser forholdet som afsluttet, men anbefaler, at kommunen fortsat er opmærksom på området.

  Merudgifter på børnehandicapområdet

  Området efter servicelovens § 41, merudgifter er fravalgt med den begrundelse, at tidligere års revision ikke har vist væsentlige fejl eller mangler.

  Statsrefusion af udgifter til udlændinge

  Børne- og Socialministeriet varslede i juli 2017 en temarevision vedrørende servicelovens § 181 om statsrefusion af udgifter til udlændinge.

  Revisors gennemgang har ikke givet anledning til anbefalinger om yderligere tiltag på området.

 • Lovgrundlag

  Tabt Arbejdsfortjeneste, Serviceloven § 42

 • Indstilling

  Direktøren indstiller via Direktionen sagen til efterretning i Udvalget for familie og institutioner, Økonomiudvalget og Byrådet.

 • Beslutning i Direktionsmøde den 29-04-2019

  Direktionen indstiller sagen til efterretning i Udvalget for familie og institutioner, Økonomiudvalget og Byrådet.

 • Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den 07-05-2019

  Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets efterretning.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 22-05-2019

  Økonomiudvalget indstiller Børne- og Socialministeriets decisionsskrivelse for regnskabsåret 2017 til Byrådets efterretning.

 • Beslutning i Byrådet den 29-05-2019

  Til efterretning.

Show video
Punkt 354 Orientering om analyse af økonomien på familieområdet
 • Resumé

  Familieområdet er kommet ud med et merforbrug i regnskabet for 2018 på cirka 10 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Derfor fremlægges hermed en analyse af økonomien på området. Analysen undersøger udgiftsudviklingen på familieområdet opdelt på områder/ydelser for at udpege, hvilke specifikke områder/ydelser, der især udviser budgetoverskridelser og stigende udgiftspres. Derudover sammenlignes udgiftsniveauet i Syddjurs Kommune med udgiftsniveauet i andre kommuner i en benchmarkinganalyse baseret på ECO-nøgletallene.

 • Sagsfremstilling

  Analysen af udviklingen i udgifterne fra 2017 til 2018 på specifikke områder viser:

  • Fortsat faldende udgifter til anbringelsesområdet samlet set, dog ikke så kraftige reduktioner som set i årene op til. Faldet skal overvejende tilskrives et fald i antallet af anbragte i plejefamilier og et fald i gennemsnitsprisen på disse anbringelser. Antallet af anbragte på døgninstitutioner er uændret, men prisen på denne anbringelsestype er steget.

  ?Stigning i udgifterne til forebyggende foranstaltninger. De stigende udgifter hertil skal ses i sammenhæng med det lave niveau for anbringelser, da alternativerne til anbringelse ofte indebærer massiv støtte i hjemmet og dermed intensiv brug af forebyggende foranstaltninger. Derudover er etableringen af aflastningsstedet Skovly blevet forsinket, hvorfor det forventede økonomiske potentiale heri ikke er indfriet (endnu). Endelig var der i budgettet ikke taget højde for, at refusionen af udgifter til flygtninge bortfalder, når de har været her 3 år.

  • Stigning i udgifterne til tidlig indsats. Familieområdet har i tråd med de strategiske mål udvidet viften af tilbud i form af tidlige indsatser, der gives inden bekymringen for mistrivsel er af et omfang, der kræver en børnefaglig undersøgelse. Der ses en stigning i udgifterne hertil, og en stigning i prisen pr. visiteret ydelse, hvilket indikerer at de visiterede modtager flere og/eller mere intensive forløb.

  Benchmarkinganalysen af Syddjurs Kommunes udgiftsniveau set i relation til andre kommuner viser:

  • Syddjurs Kommune har et lavt udgiftsniveau sammenlignet med landsgennemsnittet og andre kommuner, når der tages højde for kommunernes forskellige udgiftsbehov. Opgørelsen er baseret på regnskab 2017 og budget 2018, da regnskabstal for 2018 ikke er tilgængelige ift. andre kommuner, før efter 15. maj 2019.

  • Udgiftsbehov er udtryk for de udgifter, man vil forvente på området, baseret på en analyse af en lang række forhold omkring udsathed hos børn, unge og deres forældre. Der er således en stærk sammenhæng mellem udgifterne på området og fx forældres forsørgelsesgrundlag, kontakt med læge, psykiatri, politi mv.

  • Syddjurs Kommunes oprindelige budget i 2018 var knap 6,9 mio. kroner lavere, end det forbrug man ville forvente baseret på VIVEs analyse af karakteristika hos børn, unge og deres forældre i henholdsvis Syddjurs Kommune og landets øvrige kommuner.

  • Sammenlignet med landsgennemsnittet og andre kommuner ligger Syddjurs Kommune ligger især lavt på udgifter til anbringelser, navnlig institutionsanbringelser. Til gengæld ligger vi ganske højt på udgifter til kontante ydelser på handicapområdet: Merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste og hjemmetræning. En foreløbig opgørelse tyder på at knap halvdelen af udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste er relateret til, at barnet har reduceret skoleskema og/eller ikke går i SFO.

  Samlet set peger analyserne på, at anbringelsesudgifterne ikke kan reduceres yderligere, og at disse i øvrigt er meget lave sammenlignet med niveauet i andre kommuner særligt for institutionsanbringelser. Det lave udgiftsniveau for anbringelser må nødvendigvis ses i sammenhæng med udgifterne til de forebyggende foranstaltninger, da disse netop forebygger anbringelse eller udgør et alternativ hertil i form af hjemmebaserede indsatser. De forebyggende foranstaltninger er således forudsætningen for det lave anbringelsesniveau. I tråd med sektorplanens indsatstrappe-strategi er viften af tidlige indsatser steget, og der er en sket en stigning i brugen heraf.

  På baggrund af analysen er følgende initiativer allerede igangsat:

  • Grundig gennemgang af alle flygtningesager, hvor refusionen er ophørt med henblik på revurdering af støttebehovet.
  • Systematisk registrering af § 11- indsatser hos Center for Børn, Unge og Familier og hos de socialfaglige rådgivere i skoler og dagtilbud
  • Dialog med andre kommuner om deres praksis på området for merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste og hjemmetræning med henblik på mulig læring og inspiration, herunder samarbejde mellem dagtilbud, skoler og familieområdet.
  • Forslag til budgetreduktioner ift. tidlige indsatser (se sagsnr. 19/13100 vedr. budgetopfølgning).
 • Indstilling

  Direktøren indstiller via Direktionen, at Udvalget for familie og institutioner tager orienteringen til efterretning og videresender til orientering i Økonomiudvalget og Byrådet.

 • Beslutning i Direktionsmøde den 29-04-2019

  Direktionen indstiller sagen til efterretning i Udvalget for familie og institutioner, Økonomiudvalget og Byrådet.

 • Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den 07-05-2019

  Taget til efterretning.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 22-05-2019

  Økonomiudvalget indstiller orienteringen til Byrådets efterretning.

 • Beslutning i Byrådet den 29-05-2019

  Til efterretning.

Show video
Punkt 355 Redegørelse for magtanvendelse i Sundhed og Omsorg for 2018
 • Resumé

  Efter § 14 i bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne skal fagudvalget følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed over for de borgere, som kommunalbestyrelsen er ansvarlige for.

  Til brug herfor fremlægger Sundhed og Omsorg hermed en årlig redegørelse for 2018.

 • Sagsfremstilling

  Efter § 14 i bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne skal fagudvalget følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed over for de borgere, som kommunalbestyrelsen er ansvarlige for.

  I Sundhed og Omsorgs regi finder magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten helt overvejende sted inden for demensomsorgen. Sundhed og Omsorg gør derfor en løbende indsats for at øge kendskabet til regelsættet om magtanvendelse og vedligeholde medarbejdernes eksisterende viden inden for magtanvendelsesområdet for alle medarbejdergrupper i plejen.

  Regler om magtanvendelse

  Servicelovens regler om kommunens adgang til at anvende magt og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret er et eksempel på, at borgernes selvbestemmelse kan indskrænkes, hvis betingelserne er opfyldte.

  Serviceloven beskriver overfor hvem, hvornår, hvordan og hvor længe magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten kan finde sted. Loven regulerer også, hvilke retssikkerhedsgarantier personalet skal iagttage, når magtanvendelse over for voksne vurderes nødvendigt.

  I praksis arbejdes med følgende former for magtanvendelse:

  • Akut magtanvendelse som finder sted i sted i form af fastholdelse i situationer, hvor der er risiko for, at borgeren skader sig selv eller andre personer væsentligt.

  • En forhåndsgodkendt magtanvendelse som giver tilladelse til at anvende fysisk magt (fastholdelse eller tilbageholdelse), fastspænding, anvendelse af alarm- og pejlesystemer, døråbner og døralarm. Tilbuddet gives på baggrund af en ansøgning, som redegør for behovet. Tilladelsen er som udgangspunkt kun gældende i en tidsafgrænset periode.

  • En ikke-forhåndsgodkendt magtanvendelse er, hvor der ikke er givet tilladelse til anvendelse af magt efter serviceloven. Der kan eksempelvis være tale om en akut magtanvendelse, der efterfølgende giver anledning til, at tilbuddet ansøger om tilladelse til at anvende fysisk magt i en begrænset periode.

  Regler om magtanvendelse er tæt forbundet med servicelovens § 83 og reglen om, at kommunen har en særlig pligt til at undgå omsorgssvigt. Pligten er begrundet i, at personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne i flere tilfælde ikke vil være i stand til at give samtykke til tilbud efter serviceloven i forbindelse med en særlig indsats. Omsorgspligten gælder uanset om den pågældende samtykker eller ej, men bestemmelsen giver ikke hjemmel til at anvende fysisk magt.

  I nedenstående redegøres nærmere for indberetningerne om magtanvendelse i 2018.

  Magtanvendelse i 2018

  Det følger af bekendtgørelsen om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret, at alle udførte indgreb skal registreres og indberettes til kontrolmyndigheden. I Sundhed og Omsorg rettes henvendelse til demensteamet.

  Demensteamet har i 2018 modtaget i alt 2 indberetninger fra områdecentrene i Syddjurs Kommune, mens der i 2017 blev modtaget 25 indberetninger. Fordelingen af indberetningerne ses i nedenstående oversigt.

  Magtanvendelse i Sundhed og Omsorg

  Alarm og pejle-system

  Særlige døråbnere

  Fastholdelse i personlig hygiejne-situationer

  Optagelse i særlige botilbud uden samtykke

  Fasthold-

  else eller tilbageførelse til et andet rum

  Anvendelse af beskyttelses-midler

  Tilbage-holdelse i boligen

  Flyt-ning til anden bolig

  Tilfælde som ikke er beskrevet i service-loven

  2017

  0

  2

  19

  0

  1

  2

  0

  1

  0

  2018

  0

  0

  2

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Det fremgår af tabellen, at de to indberetninger for 2018 vedrører magtanvendelse i forhold til fastholdelse i personlig hygiejnesituationer.

  Samlet set er der fra 2017 til 2018 sket et fald i antallet af tilfælde af magtanvendelser over for borgere i Sundhed og Omsorgs tilbud i Syddjurs Kommune. Dette fald skal blandt andet ses i lyset af, at der på plejeboligområdet og særligt demensområdet fokuseres på den personcentrerede omsorg, hvor personalet etablerer gode relationer til borgeren med demens samt forsøger at forstå, hvad der er bedst for vedkommende ud fra pågældendes perspektiv. Desuden arbejdes der kontinuerligt med undervisning af personale og generelt fokus på dette område, så der sker den nødvendige indberetning.

  Samtidig skal der gøres opmærksom på, at antallet af indberetninger skal ses i sammenhæng med borgergrundlaget, og at én borger kan udløse flere indberetninger. Med udvidelsen af særligt demensplejeboligerne på Frejasvænge er det således forventeligt, at der kan forekomme en stigning i andelen af indberetninger om magtanvendelse fremover.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller, at redegørelsen for magtanvendelse i Sundhed og Omsorg i 2018 tages til

  efterretning.

 • Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den 08-05-2019

  Redegørelsen indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets efterretning.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 22-05-2019

  Økonomiudvalget indstiller redegørelsen til Byrådets efterretning.

 • Beslutning i Ældrerådet den 21-05-2019

  Orienteringen taget til efterretning.

 • Beslutning i Byrådet den 29-05-2019

  Til efterretning.

Show video
Punkt 356 Kommunevåben
 • Sagsfremstilling

  De fire gamle kommunevåben blev med kommunesammenlægningen i 2007 overført til Syddjurs Kommune. Det betyder, at Syddjurs Kommune har brugsretten over de fire gamle kommunevåben og det nuværende gældende logo. Ejerskabet er registreret ved Patent- og Varemærkestyrelsen.

  Administrationen modtager en gang imellem ansøgninger og forespørgsler fra private virksomheder i forbindelse med, at de ønsker at anvende et af de gamle kommunevåben trykt på et produkt.

  Administrationen foreslår, at Byrådet bemyndiger Økonomiudvalget til at behandle eventuelle ansøgninger om brugen af de gamle kommunevåben (Ebeltoft, Midtdjurs, Rosenholm og Rønde).

 • Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om registrering af kommunevåben og –segl § 5.

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet, at Økonomiudvalget bemyndiges til fremadrettet at tage stilling til eventuelle ansøgninger.

 • Beslutning i Byrådet den 29-05-2019

  Økonomiudvalget bemyndiges til fremadrettet at tage stilling til eventuelle ansøgninger.

Show video
Punkt 357 Socialdemokratiet, SF, Alternativet og Enhedslisten: Forslag om brugen af nationale test i Syddjurs Kommune
 • Resumé

  Socialdemokratiet, SF, Alternativet og Enhedslisten stiller følgende forslag:

  Forslag om brugen af nationale test i Syddjurs Kommune.

 • Sagsfremstilling

  Forskning gennemført af de danske topforskere i måling og test af elever, professorerne Svend Kreiner og Jeppe Bundsgaard, har klart påvist, at de nationale test er så fejlbehæftede, at resultaterne ikke kan benyttes som styringsredskab eller til vurderinger af undervisningens kvalitet og elevernes læring. Resultaterne af deres omfattende forskning er offentliggjort den 2. april i rapporten ”Undersøgelse af De Nationale Tests måleegenskaber”, der udgivet af DPU, Aarhus Universitet. Begge er medlemmer af undervisningsministeriets rådgivningsgruppe om evaluering af nationale test.

  Loven påbyder fortsat skoler og kommuner at gennemføre nationale test. Men kommunerne vælger selv, hvor meget vægt man vil tillægge resultaterne og hvilke indsatser, man vil iværksætte på baggrund af dem.

  Forskerne påviser i rapporten, at de nationale test ikke giver et reelt billede af elevernes faglige niveau, skolernes og undervisningens kvalitet, og man hverken kan sammenligne på tværs af skoler eller bruge dem til at på sige noget om udviklingen på tværs af årgange. Det er derfor uholdbart, hvis forvaltningen på skoleområdet i Syddjurs i fremtiden fortsat fx benytter resultater i de nationale test til at sammenligne skolerne på tværs eller til at vurdere udviklingen af kvaliteten af de enkelte skoler.

  Den samlede rapport kan læses hos DPU, Aarhus Universitet her:http://edu.au.dk/aktuelt/nyhed/artikel/ny-forskning-de-nationale-test-er-fejlagtige-og-alt-for-usikre/

  Forslag

  1. at forvaltningen retter henvendelse til undervisningsministeriet om at fritage skolerne i Syddjurs fraat deltagei de nationale test, indtil der er blevet gennemført en grundig landsdækkende evaluering af testene, som ministeren i pressen har bebudet vil blive sat i værk,
  2. at resultater i de nationale test fremadrettet ikke benyttes i Syddjurs som en del af vurderingen af, om skoler skal sættes faglig handleplan. I stedet skal alene inddrages valide data som resultater ved folkeskolens afgangsprøver, elevernes fraværstal, trivselsmålinger, lærernes sygefravær, medarbejderomsætningen, resultater i terminsprøver mm.,
  3. at resultater i de nationale test fremadrettet ikke kan danne udgangspunkt for påtaler, krav eller sanktioner til enkelte skoler eller skoleledere fra forvaltningens side,
  4. at resultater i de nationale test fremover ikke kan benyttes af forvaltningen til vurdering af undervisningens kvalitet eller som grundlag for krav om indsatser - I stedet skal alene inddrages valide data som resultater ved folkeskolens afgangsprøver, elevernes fraværstal, trivselsmålinger, lærernes sygefravær, medarbejderomsætningen, resultater i terminsprøver mm.,
  5. at skoleledere og lærere orienteres om, at forskning har påvist at målingerne i de nationale test kan være mangelfulde og derfor ikke bør danne grundlag for tilrettelæggelsen af undervisningen eller tillægges en særlig vægt ved vurdering af elevers uddannelsesparathed og i dialogen med forældre.

 • Beslutning i Byrådet den 29-05-2019

  Venstre stiller forslag om, at sagen sendes til behandling i Udvalget for familie og institutioner. Forslaget faldt med stemmerne 13 for og 14 imod.

  For stemte: Claus Wistoft (V), Riber Hog Anthonsen (V), Else Marie Høgh (V), Christoffer Pedersen (V), Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V), Marianne Kirkegaard (V), Gunnar Sørensen (V), Torben Therkelsen (V), Laila Sortland (O), Per Dalgaard (O), Michael Mikkelsen (O), Jan Kjær Madsen (B) og Tommy Bøgehøj (C).

  Imod stemte: Ole Bollesen (A), Michael Stegger Jensen (A), Jan Fischer (A), Ole S. Hansen (A), Michael Aakjær (A), Christian Haubuf (A), Niels Gyldenlund Mikkelsen (A), Anita Søholm (A), Kirstine Bille (F), Kim Lykke Jensen (F), Morten Siig Henriksen (F), Helle Røge (F), Jesper Yde Knudsen (Ø) og Mette Foged (Å).

  Radikale Venstre stiller følgende ændringsforslag:

  ”Sagen oversendes til Udvalget for familie og institutioner for at fremkomme med en fælles formulering og indstilling til Byrådet om brugen af nationale tests”.

  Der er ikke enighed om, at beslutningstemaet i ændringsforslaget afviger fra tidligere stillet ændringsforslag fra Venstre, hvorfor temaet ikke blev sat til afstemning.

  Med stemmerne 15 for og 12 imod blev følgende godkendt:

  1. at forvaltningen retter henvendelse til Undervisningsministeriet om at fritage skolerne i Syddjurs Kommune fra at deltage i de nationale test, indtil der er blevet gennemført en grundig landsdækkendeevaluering af testene, som ministeren i pressen har bebudet vil blive sat i værk,
  2. at resultater i de nationale test fremadrettet ikke benyttes i Syddjurs Kommune som en del af vurderingenaf, om skoler skal sættes faglig handleplan. I stedet skal alene inddrages valide data somresultater ved folkeskolens afgangsprøver, elevernes fraværstal, trivselsmålinger, lærernessygefravær,medarbejderomsætningen, resultater i terminsprøver med mere,
  3. at resultater i de nationale test fremadrettet ikke kan danne udgangspunkt for påtaler, krav ellersanktioner til enkelte skoler eller skoleledere fra forvaltningens side,
  4. at resultater i de nationale test fremover ikke kan benyttes af forvaltningen til vurdering afundervisningens kvalitet eller som grundlag for krav om indsatser. I stedet skal aleneinddrages valide data som resultater ved folkeskolens afgangsprøver, elevernes fraværstal,trivselsmålinger, lærernes sygefravær, medarbejderomsætningen, resultater i terminsprøver med mere,
  5. at skoleledere og lærere orienteres om, at forskning har påvist, at målingerne i de nationale testkan være mangelfulde og derfor ikke bør danne grundlag for tilrettelæggelsen afundervisningen eller tillægges en særlig vægt ved vurdering af elevers uddannelsesparathed ogi dialogen med forældre.

  For stemte: Ole Bollesen (A), Jan Kjær Madsen (B), Michael Stegger Jensen (A), Jan Fischer (A), Ole S. Hansen (A), Michael Aakjær (A), Christian Haubuf (A), Niels Gyldenlund Mikkelsen (A), Anita Søholm (A), Kirstine Bille (F), Kim Lykke Jensen (F), Morten Siig Henriksen (F), Helle Røge (F), Jesper Yde Knudsen (Ø) og Mette Foged (Å).

  Imod stemte: Claus Wistoft (V), Riber Hog Anthonsen (V), Else Marie Høgh (V), Christoffer Pedersen (V), Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V), Marianne Kirkegaard (V), Gunnar Sørensen (V), Torben Therkelsen (V), Laila Sortland (O), Per Dalgaard (O), Michael Mikkelsen (O) og Tommy Bøgehøj (C).

Show video