Mødedetaljer

Udvalg Dato Type Hent
Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) 06-03-2018 08:30 Referat Samlet dokument

Video fra mødet

Punkt 33 Dialogmøde 2018 - Natur- og Vejservice
 • Resumé

  I aftalestyringskonceptet for Syddjurs Kommune indgår, at fagudvalg er i dialog med chefer og aftaleholdere med henblik på at følge driften og udviklingen af områderne. Det er afdelingschefens ansvar, at der herefter indgås aftaler med institutionen.

 • Sagsfremstilling

  Dialogbaseret aftalestyring er et af de centrale styringsværktøjer i Syddjurs Kommune, der udmøntes i konkrete udviklingsaftaler for de enkelte chefområder og aftaleholdere.

  Formålet med udviklingsaftalerne er gennem dialog at skabe en fælles ramme for den fortsatte udvikling af Syddjurs Kommune ved at


  • sætte fælles kurs og retning for alle afdelingers og aftaleenheders generelle og specifikke indsatser.
  • give aftaleenhederne rum til også at arbejde med egne mål og indsatsområder.
  • opnå effektiv og optimal ressourceudnyttelse.
  • dokumentere arbejdet med dialogbaseret aftalestyring, og synliggøre effekten af dette arbejde.

   

  Dialogmødet er aftalt til den 6. marts  2018 med følgende dagsorden:

   

  1. Aftale 2017 – evaluering.
  2. Aftale 2018. Drøftelse af mål
  3. Drøftelse af Ikke-finansielle mål
   1. Anmeldelse af antal huller m.m. i vejareal.
   2. Antal skadesanmeldelser i forbindelse med uheld på vejarealer.
  4. Eventuelt.

   

  De udpegede mål udgør grundlaget for afdelingschefens aftale med institutionen.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller, at grundlaget for aftalestyring 2018 godkendes.

 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 06-03-2018

  Udvalget drøftede aftalen med Natur- og Vejservice og ser gerne, at der indarbejdes et mål omkring ”energioptimering og bedre ressourceudnyttelse”.

Punkt 34 "Vandforsyningsplan 2018 - 24" - Forslag - Introduktion
 • Resumé

  Syddjurs Kommune skal i henhold af Vandforsyningslovens § 14 udarbejde planer for, hvorledes vand­forsyningen skal tilrettelægges, herunder hvilke almene vandforsyninger, som forsyningen skal bygge på og hvilke forsyningsområder de enkelte almene vandforsyninger skal have. Kommunen udarbejder efter en forhandling med bl.a. de almene vandforsyninger et forslag til en vandforsyningsplan.


  Denne sagsfremstilling omhandler alene en introduktion til forslag til ”Vandforsyningsplan 2018-24”. 

 • Sagsfremstilling

  Syddjurs Kommune skal i henhold af Vandforsyningslovens § 14 udarbejde planer for, hvorledes vand­forsyningen skal tilrettelægges, herunder hvilke almene vandforsyninger, som forsyningen skal bygge på og hvilke forsyningsområder de enkelte almene vandforsyninger skal have. Kommunen udarbejder efter en forhandling med bl.a. de almene vandforsyninger et forslag til en vandforsyningsplan.


  Udover vandforsyningsplanlægningen, så skal kommunen ligeledes jf. § 13 i vandforsyningsloven udarbejde planer for grundvandsbeskyttelsen - de såkaldte indsatsplaner. Grundvandbeskyttelsen skal ske indenfor de områder, som Staten via bekendtgørelse har udpeget som indsatsområder. Beskrivelsen af dette område indgår kun perifert i denne sagsfremstilling af hensyn til helhedsbilledet på drikkevands- og grundvandsområdet.


  I forbindelse med planarbejdet har der været nedsat en følgegruppe bestående af 10 repræsentanter for de almene vandværker, herunder Vandrådet for Syddjurs . Vandrådet repræsenterer ca. to tredjedele af de almene vandværker.


  Følgegruppen til vandforsyningsplan 2018-24 har flere gange været inddraget i processen omkring ud­arbejdelse af forslaget til vandforsyningsplanen, ligesom der flere gange har været afholdt møder med Udvalget for Natur, Teknik og Miljø.


  Følgegruppen har haft en foreløbig udgave af forslag til ”Vandforsyningsplan 2018-24” til gennemsyn i december 2017. I bilag 1 ses det svar, der er sendt på vegne af følgegruppen. De øvrige svar, der er modtaget, ligger på sagen. På baggrund af de modtagne svar har forvaltningen efterfølgende tilrettet forslag til ”Vandforsyningsplan 2018-24”.


  Hvad er en vandforsyningsplan og hvad indeholder den?

  En vandforsyningsplan er en sektorplan, som skal beskrive teknik og stuktur for vandforsyningen. I bilag 2 ses, hvilke punkter en vandforsyningsplan minimum skal indeholde jf. bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning.

   

  Vandforsyningsplanen har retsvirkning for kommunen som myndighed. Vandforsyningsplanen binder i sig selv ikke vandværker, borgere og virksomheder, da de ikke er offentlige instanser under kommunen. Med baggrund her i er der i ”Vandforsyningsplan 2018-24” medtaget administrative retningslinjer, som forvaltningen vil agere ud fra i forhold til borgere og vandværker.


  Forvaltningen har på baggrund af den dialog, der har været med følgegruppen og udvalget, lagt vægt på, at strukturen nu og i fremtiden skal være decentral. Med baggrund i dette omfatter ”Vandforsyningsplan 2018-24” en nuværende og en fremtidig vandforsyningsstruktur bestående af 72 almene vandværker.


  Forvaltningen har udarbejdet datablade på de enkelte vandværker, som viser tekniske oplysninger om anlæggene. Derudover indeholder databladene kortmateriale, der viser anlæggenes tekniske installationer (PI-diagrammer) og vandværkernes forsyningsområder.


  ”Vandforsyningsplan 2018-24” bygger på Byrådets målsætninger i Kommuneplan 2016:


  • Byrådet vil arbejde for, at drikkevandsforsyningen skal baseres på en decentral vandforsyningsstruktur og på grundvand, der kun har gennemgået en simpel vandbehandling.
  • Byrådet ønsker, at grundvandet skal beskyttes, så der også i fremtiden er rent drikkevand.
  • Byrådet ønsker, at alle forbrugere skal sikres adgang til en stabil forsyning med tilstrækkelige mængder af drikkevand af god kvalitet.

  I forslaget til ”Vandforsyningsplan 2018-24” er der opstillet tre fokusområder, som skal være med til at sikre at Byrådets målsætninger opfyldes:


  • Vandværkernes robusthed
  • Vandsamarbejder, og
  • Ressourceområder

  Vandværkernes robusthed

  Syddjurs Kommune har til beskrivelse af vandværkernes robusthed udviklet et dialogværktøj, som danner baggrund for en tilstandsvurdering af de almene vandværker. Dette beskriver de almene vandværker i forhold til en række objektive forhold: Administration, teknik og drikkevand/grundvand.


  Selve tilstandsvurderingen af vandværkerne udstilles ikke i vandforsyningsplanen - efter ønske fra følgegruppen. Vandværkerne vil på sigt kunne tilgå tilstandsvurderingen via en digital portal, hvor de kan opdatere egne faktiske forhold.


  Vandsamarbejder

  Der fokuseres på vandsamarbejder, hvor de almene vandforsyninger bl.a. kan samarbejde om tekniske løsninger som f.eks. nødforbindelsesledninger, udarbejdelse af beredskabsplaner, grundvandsbeskyttelse mv.


  I forbindelse med den fremtidige indsatsplanlægning og grundvandsbeskyttelse dannes der fire vand­samarbejder bestående af en række underliggende strukturgrupper/følgegrupper. Disse vandsamarbejder skal sikre grundlaget for beskyttelse af grundvandet.


  Ressourceområder

  Syddjurs Kommune inddeles i fire ressourceområder. Inden for ressourceområderne udpeges der arealer, hvor det er muligt at finde grundvandsressourcer:


  • I tilstrækkelige mængder,
  • Af god kvalitet,
  • Som er velbeskyttede, og
  • Tilgængelige.

  Et af de væsentlige punkter med at udpege fremtidige ressourceområder er at sikre befolkningen en god vandkvalitet i tilstrækkelige mængder fra robuste kildepladser. Kildepladserne placeres således, at de ikke er i konflikt med den fysiske planlægning og andre arealinteresser i kommunen.


  Et andet væsentligt punkt i forhold til udpegning af ressourceområderne er at skabe en god forsyningsstruktur, således at de indsatser, der senere skal foretages i forbindelse med indsatsplanlægningen, kan målrettes robuste og fremtidssikrede kildepladser indenfor indsatsområderne.


  Tidsplan

  Forvaltningen har planlagt at fremlægge vedlagte forslag til ”Vandforsyningsplan 2018-24” på mødet den 6 marts 2018 i Udvalget for Natur, teknik og miljø og efterfølgende behandling i Byrådet den 21. marts 2018. Efter Byrådets vedtagelse bliver forslaget til ”Vandforsyningsplan 2018-24” annonceret på kommunens hjemmeside til offentlig høring i 8 uger.


  ”Vandforsyningsplan 2018-24” kan fremlægges på Udvalget for Natur, teknik og miljøs dagsorden til endelig godkendelse den 12. juni 2018 med efterfølgende godkendelse i Byrådet den 20. juni 2018.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Vandforsyningsplanlægningen er udført af forvaltningen selv indenfor eget budget og med egne personaleressourcer. Til udpegning af ressourceområder og til udvikling af en digital portal anvendes konsulentbistand. Finansieringen sker inden for eget budget.

 • Lovgrundlag

  Vandforsyningsloven, lovbekendtgørelse nr. 125 af 26. januar 2017.

  Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning, nr. 831 af 27. juni 2016.

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbek. nr. 448 af

  10. maj 2017.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller, at

  1. orientering om kommunens vandforsyningsplanlægning tages til efterretning.
  2. forslag til ”Vandforsyningsplan 2018-24” fremlægges til behandling på mødet den 6. marts 2018 i Udvalget for natur, teknik og miljø.
 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 06-02-2018

  Følgegruppen for vandforsyningsplanlægning inviteres til at deltage i udvalgets møde d. 6. marts kl. 10. Vandforsyningsplanen forventes udsendt i høring fra og med udvalgsmødet i april 2018.

 • Supplerende Sagsfremstilling

  06.03.2018

  Med henvisning til beslutning i Udvalget den 6. februar 2018 er Følgegruppen for vandforsyningsplanlægning inviteret til at deltage i udvalgets møde.

   

  Indstilling.

  Direktøren indstiller, at drøftelserne tages til efterretning

 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 06-03-2018

  På baggrund af dialogen med følgegruppen lægges der op til følgende:


  • Det præciseres i den kommende sagsudvikling omkring vandforsyningsplanen at der er tale om en revision af eksisterende vandforsyningsplan, herunder med en skærpelse af formålet hermed
  • Forslaget til (revideret) vandforsyningsplan justeres på udvalgte punkter med udgangspunkt i følgegruppens notat. Det drejer sig om bl.a. om prognoser for fremtidig vandforbrug, oplysninger om dimensionering af vandledninger (nødforbindelser), understøtte muligheden for en forskudsordning for enkeltindvindere  i forbindelse med tilslutning til et alment vandværk og et fokus på hvordan kommunen kan understøtte de små vandværker.
  • Det følger indsatsplanlægningen at der etableres en dialogstruktur med vandværkerne, som er vigtig for udvalget i bestræbelserne på at få et godt samarbejde om kommunens vandforsyning
  • Udvalget er opmærksom på behovet for en strukturplan. Denne følger indsatsplanlægningen.
Punkt 35 Syddjurs Spildevand A/S - Drøftelse af emner forud for udsendelse af dagsorden til generalforsamling
 • Resumé

  Syddjurs Spildevand A/S afholder generalforsamling den 14. maj 2017. Det indstilles til Udvalget for Natur, teknik og miljø at drøfte emner forud for bestyrelsens godkendelse af dagsorden og efterfølgende fremsendelse til byrådet.

 • Sagsfremstilling

  Syddjurs Spildevand A/S afholder generalforsamling den 14. maj 2017.


  Generalforsamlinger afholdes ved, at bestyrelsen for Syddjurs Spildevand A/S godkender og fremsender dagsorden til drøftelse i Udvalget for natur, teknik og miljø. Herefter behandles dagsorden til generalforsamling på Udvalget, i Økonomiudvalget og i Byrådet med stillingtagen til de enkelte punkter. Generalforsamling afvikles med invitation af det samlede byråd, bestyrelse, direktør og relevante medarbejdere, men dog sådan at det er borgmesteren, der repræsenterer Byrådet i beslutningen.


  Bestyrelsen for Syddjurs Spildevand A/S vil på bestyrelsesmøde den 3. april 2017 godkende dagsorden for generalforsamlingen, hvorefter dagsorden fremsendes med henblik på, at Syddjurs Kommune tager stilling til dagsordenens punkter og kan komme med yderligere punkter.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller til Udvalget for natur, teknik og miljø, at

  1. emner til dagsorden til generalforsamling i Syddjurs Spildevand A/S 14. maj 2017 drøftes forud for bestyrelsens godkendelse af dagsorden og efterfølgende fremsendelse til Byrådet.
  2. emnerne fremsendes til Syddjurs Spildevand A/S.
 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 06-03-2018

  Udvalget ønsker følgende optaget på dagsordenen:


  • Ved etablering af nye anlæg ønskes selskabets fokus på at skabe synergi i forhold til natur, biodiversitet og rekreative formål (eks regnvandsbassiner)
  • Selskabets finansieringsmodel og opkrævningspolitik drøftes
Punkt 36 Foreningshonoreret strandrensning i Syddjurs Kommune - Drøftelse af principper for gennemførelse af aktiviteten
 • Resumé

  Byrådet vedtog i forbindelse med Budget 2018 afsætte 250.000 kr. årligt til honorering af lokale foreninger for at gennemføre en oprensning af kommunens strande.


  Forvaltningen fremlægger hermed forslag til den praktiske udmøntning af aktiviteten.

 • Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog i forbindelse med Budget 2018 for Syddjurs Kommune at afsætte 250.000 kr. årligt til honorering af lokale foreninger for at gennemføre en oprensning af kommunens mange badestrande.


  Syddjurs Kommune har en 137 km. lang kystlinje, der udnyttes til rekreative formål af kommunens borgere og mange turister. I princippet påhviler renholdelse af strandene den enkelte grundejer, og flere grundejerforeninger, enkeltpersoner og virksomheder foretager således en mere eller mindre regelmæssig oprensning/fjernelse af opskyllet affald. Forvaltninger understøtter i flere tilfælde disse tiltag ved f.eks. at stille affaldsposer og -containers til rådighed. Endvidere foretager Danmarks Naturfredningsforening en årlig strandrensning i april måned ved Rønde på strækningen fra Kalø til Gl. Løgten strand.


  Forvaltningen foreslår, at målgruppen for denne aktivitet er lokale idrætsforeninger og spejdere, foreninger med kystnære- og miljøinteresser, distriktsråd, borgerforeninger m.m., der har børn og unge som medlemmer.


  Forvaltningen foreslår endvidere, at der tilknyttes et mindre formidlingstilbud til oprensningen, hvor der f.eks. kan formidles viden om alles ansvar for renholdelse af naturen, hvor kommer affaldet fra og  den naturlige nedbrydning af affald med fokus på makro- og mikroplastaffald.


  Det foreslås, at der i første omgang rettes en henvendelse til førnævnte foreninger og spejdergrupper om at tilkende en evt. interesse for deltagelse i oprensningen, herunder hvor mange medlemmer, der i givet fald forventes at deltage.


  Herefter fordeles relevante strande til de interesserede foreninger og spejdergrupper efter ”først til mølle princippet”. Som udgangspunkt forventes der gennemført en årligt oprensning pr. udpeget strand i forsommeren, og der fjernes ikke tang.


  Der vil i første omgang være fokus på renholdelse af strandene ud til Kattegat, den sydlige del af Helgenæs, Skødshoved og ved Knebel, hvor der erfaringsvis skyller en del affald op.


  De strande, hvor der i forvejen plejer at foregå oprensning, herunder Danmarks Naturfredningsforening årlige arrangement i april, vil ikke indgå i kommunens aktivitet. De kommunale Blå Flag strande vil heller ikke indgå i aktiviteten, fordi der er strengere krav til renholdelsen hen over badesæsonen.


  Sagen er ligeledes på dagsorden til mødet i Udvalget for plan, udvikling og kultur den 7. marts 2018 til orientering.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Byrådet har for 2018 og i overslagsårene afsat 250.000 kr. årligt til at gennemføre strandrensningen Dertil kommer omkostninger til egne personaleressourcer.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller forslaget til godkendelse.

 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 06-03-2018

  Der annonceres med ordningen ligesom distriktråd, foreninger mv orienteres gennem kommunens kontaktlister. Der sættes en ansøgningsfrist til d. 1. maj og ansøgningerne forelægges udvalget med en forvaltnings indstilling.

Punkt 37 Syddjurs som bivenlig kommune
 • Resumé

  Kommunen har den 1. februar 2018 modtaget en henvendelse fra Dansk Biavlerforeningen med opfordring til, at Syddjurs Kommune bliver ”bivenlig kommune” (bilag 1).

 • Sagsfremstilling

  Ordningen med at være bivenlig kommune går ud på, at kommunen bliver certificeret, hvis 10.000 m2 af de kommunale jorder bliver tilsået med en bivenlig blomsterblanding.

  Ejendomme og Natur- og Vejservice vurderer, at det vil være muligt at finde 10.000 m2  kommunens friarealer til dette formål, fordelt på 5 – 10 lokationer.

  Til nærmere belysningen af sagen er der indhentet en udtalelse fra naturgruppen i Plan, Udvikling og Mobilitet.


  Naturgruppen udtaler:

  Naturgruppen bakker op om forslaget med udsåning af en bivenlig blomsterfrøblanding. Det er en udmærket måde til hurtigt at gøre en indsats for bestøverfaunaen af bl.a. vilde bier. Ordningen er naturligvis ikke egnet på egentlige naturarealer, da frøblandingen rummer ikke-hjemmehørende arter og udsåningen kræver en forudgående jordbehandling. På arealer, der allerede er disponeret til kultur eller dyrkning og ellers ville ligge hen som græsplæne eller artsfattige brakarealer, er det dog et glimrende tiltag. På kort sigt vil det give den biologiske mangfoldighed et stort løft. På lidt længere sigt vil arealerne formentlig også kunne beholde en bedre biodiversitet, hvis der udsås en mere rig flora, end der ellers naturligt ville udvikle sig. Naturgruppen vil gerne medvirke til at pege på arealer, der i kraft af jordbund og beliggenhed vil være velegnede til projektet.


  For at beskytte de naturligt hjemhørende insekter i nationalparken bør udsåning af bivenlig blomsterblanding fortrinsvis ske uden for nationalparkens område.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Det skønnes, at udsåning af 10.000 m2 bivenlig blomsterblanding beløber sig til ca.20.000 kr. ekskl. moms

  Indsatsen kunne, som nævnt i henvendelsen, eventuelt finansieres af puljen til øget biodiversitet, som er afsat i budgettet for 2018.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller, at

  1. udvalget beslutter om kommunen vil følge opfordringen fra Dansk Biavlerforening om, at blive certificeret ”bivenlig kommune.”
  2. hvis ordningen tiltrædes, bliver den finansieret af puljen til øget biodiversitet.
 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 06-03-2018

  Godkendt med den tilføjelse at udvalget ønsker undersøgt at det er danske hjemmehørende frøarter der anvendes i projektet. Endvidere ønskes det undersøgt om der er private lodsejere der ønsker at medvirke til forbedrede levevilkår for vilde biarter.

Punkt 38 Asfaltvedligeholdelse - Syddjurs Kommunes strategi
 • Resumé

  Veje og Trafik har i 2017 udført slidlag, forstærkningslag og overfaldebehandling (OB) på i alt ca. 70 km vej. Der er samlet brugt 12.9 mio. kr. på dette. Indeværende er til udvalgets orientering om, hvorledes midlerne til asfaltarbejder for 2017 blev anvendt, og hvorledes de bevilligede midler i 2018 tænkes anvendt.

 • Sagsfremstilling

  I 2017 er der gennemført følgende asfaltarbejder på 12.9 mio. kr.: 

  • 9,8 mio. kr. er til slidlag og forstærkningslag (inkl. Boligveje til nedklassificering ). Antal km ca. 60 km.
  • 0,3 mio. kr. er til OB og revneforsegling ca. 10 km.
  • 1,7 mio. kr. Stipulerede ydelser (diverse tilhørende asfaltarbejder).
  • 0,3 mio. kr. til asfaltering af stier. Antal km 2,5.
  • 0,5 mio. kr. til belægningssten og kantsten på fortove i forbindelse med nedklassificering.
  • 0,3 mio. til hovedeftersyn.

  Jf. Byrådsbeslutning den 29. marts 2017 er arbejdet med at nedklassificere ca. 40 km kommuneveje indstillet. Asfaltudbuddet for 2017 var dog på dette tidspunkt gennemført. Det var hensigten, at der i 2017 skulle ske arbejder på ca. 1/4 af de ca. 40 km boligveje, der skulle nedklassificeres, inden udarbejdelsen af tilstandsrapporter i forbindelse med overdragelsen til private.


  Veje og Trafik gennemfører hver 5. år et hovedeftersyn på 873 km asfalterede vejnet. Sidste hovedeftersyn blev foretaget 2015.


  De vedlagte rapporter er udarbejdet med fagsystemet Vejman.dk og omfatter kørebanebelægninger (slidlag) i by og land området i kommunen.


  Strategirapporter nedenfor består af en beskrivelse fra vejnettes tilstand på baggrund af de udførte hovedeftersyn indenfor 5 år.


  I strategirapporter (bilag 1 + 2) sammenlignes 2 prioriteringer, hvor på bilag 1 fastholdes et budget på 11 mio. jf. Budget 2018 og i bilag 2 vises udvikling på vejkapital og skadespoint ved et budget på 15 mio.

   

  Bilag 1: Ved brug af 11 mio. kr. udgør reparationsarbejder 27 % indenfor 5 år. Der sker en lille stigning i skadepoint (SP) og kapitalværdien for slidlag falder lidt fra 2019 til 2021.

   

  Bilag 2 viser, at ved brug af 15 mio. kr. kan reparationsarbejder nedsættes til 16 % svarende til 11 % mindre end ovennævnte løsning.

  Kapitalværdien slidlag stiger i løbet af 5 år op til 2021 og Skadepointen falder. Dette betyder, at vi fastholder den nuværende standard af vejnettet.


  Budget i 2018: 11 mio. til asfaltbelægningsarbejder

  • 1,5 mio. kr. til opretning, kantforstærkninger, regulering af vej riste.
  • 1,0 mio. kr. til OB belægning på vejstrækninger ude på landet.
  • 0,7 mio. kr. til stier.
  • 5,8 mio. kr. til slidlag og forstærkningslag på vejstrækninger i by- og landområder.

  Summen er korrigeret i henhold til overførelser og omkostninger til skadesudbedringer (huller o.l.).

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Midlerne er bevilliget i Budget 2018.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller, at sagsfremstillingen tages til efterretning.

 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 06-03-2018

  Taget til efterretning.


  I et senere møde præsenteres udvalget for nye belægningstyper og økonomien i forbindelse hermed, Ligesom det har været drøftet at strategien for anvendelse af de enkelte asfalttyper også gerne skal tilgodese attraktive cykelruter.

Punkt 39 Distriktsråd i Syddjurs Kommune - Diverse henvendelser
 • Resumé

  Taget til efterretning

 • Sagsfremstilling

  Orientering om henvendelser fra Distriktsrådene i Syddjurs Kommune.


  1. Ryomgård Distriktsråd – Brev vedr. Letbane, skulptur, stationsforbedringer  - Bilag vedlagt.
  2. Thorsager Distriktsråd – Henvendelse ang. samarbejde – Bilag vedlagt.

   

  Orientering fra møderne med


  1. Ryomgård Distriktsråd og
  2. Rønde Distriktsråd.
 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 06-03-2018

  Drøftet

Punkt 40 Reno Djurs I/S - Bestyrelsesmøde den 31.01.2018 - Orientering
 • Sagsfremstilling

  Reno Djurs I/S har afviklet bestyrelsesmøde onsdag den 31. januar 2018.


  Der vil ske en orientering om mødets punkter på udvalgsmødet.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 06-03-2018

  Taget til efterretning

Punkt 41 Orienteringssager til 06.03.2018
 • Sagsfremstilling

   

  1. Nyt fra formanden.

  -  Møde med Ryomgård og Rønde Distriktsråd

  -  Møde med Uggelbølle Friskole/Lokalråd

  -  Byggesag på Strandvejen i Ebeltoft

  -  Henvendelse fra lodsejere på Ahl

  -  Rønde Gymnasium og kollektiv trafik

  -  Møde mellem formandsskaberne i de tekniske udvalg i Nord- og Syddjurs

  1. Årshjul.
  2. Aktuelle sager under sagsbehandling.
  3. Orientering om Takst Vest – Bilag vedlagt.

  5.  Dialogmøde med virksomheder i Hornslet om støvnedfald fra virksomheden Sabro A/S den 19. februar 2018.

  6.  Styregruppemøde i Coast to Coast projektet om klimatilpasning i Grenåens opland den 21. februar 2018.

  1. Orientering vedrørende ansøgninger til den statslige cykelpulje.

    i.  Syddjurs Kommune har i 2017 søgt tilskud til 3 projekter ved den statslige cykelpulje.

    ii.  Der er søgt 40 % medfinansiering til stien mellem Ebeltoft og Boeslum. Der er meddelt afslag til stien mellem Ebeltoft og Boeslum. 

    iii.  Der er søgt 40 % medfinansiering til stien mellem Egens Havhuse og Vrinners. Der er meddelt tilsagn om tilskud på 2.720.000 kr. til stien mellem Vrinners og Egens.

    iv.  Der er søgt om 80 % medfinansiering til bedre markering af de nationale cykelruter N2 og N5, der har delstrækninger i kommunen. Der er meddelt tilsagn om tilskud på 164.000 kr. til dette formål. De resterende 40.000 kr. findes i ordinært driftsbudget.

    v.  Der er søgt om udvidelse af det støttede projekt mellem Lime og Skørring, hvor der var restmidler i overskud efter etablering af strækningen mellem Lime og Skørring. Den anmodede udvidelse til at føre stien videre til Karlby indenfor eksisterende projekt (og dermed også bevilling) er godkendt af Vejdirektoratet, der administrerer Cykelpuljen. – Bilag vedlagt.

  1. Fællesmøde Norddjurs og Syddjurs kommuner hos Reno Djurs I/S den 20. marts 2018.
  2. Syddjurs Kommune har erhvervet det tidligere posthus på S. A. Jensens Vej, Ebeltoft. Arealet og det tidligere posthus ligger strategisk godt for den kommende overgang fra Maltfabrikken ned mod kysten. Derfor vil der i løbet af 2018/19 blive arbejdet med at designe en velfungerende overgang, som kan etableres, når Maltfabrikken er færdiggjort. Indtil da er der mulighed for midlertidig anvendelse af huset, hvor forskellige aktiviteter kan finde sted. Der kan også være tale om en midlertidig placering af Maltfabrikkens kontor og de aktiviteter, som allerede er i gang, og som senere vil skulle flytte ind i Maltfabrikken. Udvalget for Natur, Teknik og Miljø og Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur vil på møderne i april blive forelagt en sag, hvor der redegøres for anvendelse, økonomi og administration af stedet, da der ikke er afsat et kommunalt budget til drift og evt. anlæg (brandsikring o. lign. lovpligtige foranstaltninger). Der arbejdes endvidere med at udforme en brugsaftale, hvoraf det fremgår, hvilke aktiviteter og økonomiske forpligtelser henholdsvis brugere og Syddjurs Kommune påtager sig i forhold til bygningernes midlertidige anvendelse.

  Når der politisk er taget stilling til bygningens fremtid på møderne i april, vil foreninger blive inviteret til besigtigelse af stedet med henblik på at give dem mulighed for at vurdere, om de vil medvirke til at drive aktiviteter midlertidigt på stedet.

  1. Drøftelse af Naturmødet 24. – 26. maj 2018 i Hirtshals. Notat er vedlagt som bilag.
  2. Invitation til politiker topmøde i Region Midt om klimatilpasning.

  Den 4. maj i Lemvig kl. 10 – 14 om emnet ”Kysten – en kampplads for forskellige interesser” og

  den 4. juni kl. 10 – 15 i Skanderborg om emnet ”Vandløb, monsterregn og sileregn. Hvad gør vi med den øgede nedbør?”

  1. ”Sagsbehandlingstider for bygge- og miljøsager for andet halvår 2017” – Bilag vedlagt.
  2. Høringssvar til statslige jernbaner fra Syddjurs og Norddjurs Kommuner februar 2018 – Bilag vedlagt.
 • Indstilling

  Taget til efterretning

 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 06-03-2018

  Taget til efterretning

Punkt 42 Efterretningssager til 06.03.2018
 • Sagsfremstilling

  Ombudsmanden:

   

  Statsforvaltningen:

   

  Miljø- og Fødevareklagenævnet:

   

  Planklagenævnet:

  Sag nr. 15/52598

  Planklagenævnet har den 9. februar 2018 stadfæstet Syddjurs Kommunes landzonetilladelse af 27. november 2017, til at lovliggøre et udhus på 50 m² på matr. nr. 1t Stadsborg, Koed, på adressen Hovedvejen 113B, 8963 Auning. Nævnet tilføjer dog følgende vilkår: Udhuset må ikke indrettes til eller benyttes til ophold, men alene til opbevaring.


  Sag nr. 17/18688 og 17/18748

  Planklagenævnet har den 23. januar 2018 omgjort Syddjurs Kommunes landzonetilladelser af 14. august 2017, til at opføre en kontorbygning på Vibæk Strandvej 9 og et enfamiliehus på Vibæk Strandvej 11, 8400 Ebeltoft til afslag. Vibæk Strandvej 11 blev udstykket fra Vibæk Strandvej 9 i 2012, og de to ejendomme har stadig samme ejer.

   

  Ebeltoft Kommune meddelte den 22. maj 2003 landzonetilladelse til opførelse af 190 m² bygning til kontor- og lagerformål samt et enfamiliehus på max. 250 m² med tilhørende carport og udhus som erstatning for enfamiliehus på 144 m². Den 13. februar 2006 blev der udstedt byggetilladelse til dette projekt inklusiv kælder. Byggearbejdet blev påbegyndt ved nedrivning af eksisterende bygninger samt støbning af kælder, men arbejdet blev indstillet i 2008 og har ligget stille siden.

   

  Der har de seneste 13 år verseret klagesager ved Natur- og Miljøklagenævnet, Byretten og Vestre Landret vedrørende flere forhold på ejendommene.

   

  Syddjurs Kommune lagde i forbindelse med tilladelserne af 14. august 2017 vægt på, at byggeriet i omfang og udformning svarer til det byggeri, der blev meddelt tilladelse til i 2003, bortset fra at boligen placeres på Vibæk Strandvej 11 og erhvervsbygningen på Vibæk Strandvej 9.

   

  Planklagenævnet har lagt vægt på, at byggeriet påtænkes etableret umiddelbart udenfor byzone og dermed strider mod hensynet til at undgå spredt og uplanlagt bebyggelse samt til at sikre en klar grænse mellem land og by. Nævnet har endvidere lagt vægt på, at det ansøgte ikke efter nævnets opfattelse er af underordnet betydning i forhold til de nationale planlægningsinteresser i kystområderne, idet byggeriet med sin størrelse og sit omfang vil påvirke oplevelsen af kystlandskabet væsentligt. Nævnet har derudover lagt vægt på hensynet til at undgå præcedens.

   

  Efterfølgende har ejer anmodet om genoptagelse af sagen ved Planklagenævnet.

   

  Landzoneafgørelser i februar måned 2018:

  TILLADELSER:

  Sag nr. 18/5158

  Syddjurs Kommune har den 12. februar 2018 meddelt tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1, til at opføre en ristebygning på 47 m² ved renseanlægget på matr. nr. 9m Lime By, Lime, på adressen Ellevej 16, 8544 Mørke.

   

  Sag nr. 18/3610

  Syddjurs Kommune har den 16. februar 2018 meddelt tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1, til at opføre en tilbygning på 192 m2 indeholdende udhus- og boligareal på matr. nr. 14g Lime By, Lime, på adressen Randersvej 174, 8544 Mørke.

   

  Miljøafgørelser i februar måned 2018:

 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 06-03-2018

  Taget til efterretning

Punkt 43 Lukkede efterretningssager 06/03-2018(Lukket punkt.)
Intet indhold til dette punkt.