Mødedetaljer

Udvalg Dato Type Hent
Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) 06-06-2016 13:00 Referat Samlet dokument

Video fra mødet

Punkt 455 Fremrykning af anlægsinvesteringer i 2016
 • Resumé

  Det anbefales af direktionen, at fremrykke økonomisk og fagligt set fordelagtige anlægsinvesteringer for 25,0 mio. kr. med henblik på at sikre fuld udnyttelse af Syddjurs anlægsramme i 2016 på 120 mio. kr. Anbefalingen sker for at imødegå evt. statslige begrænsninger på kommunens anlægsaktivitetsniveau i 2017 i en situation, hvor kommunens likviditet samtidig muliggør dette. Fremrykningen af anlægsinvesteringerne til 2016 forudsætter imidlertid, at politisk drøftelse og stillingtagen i løbet af maj 2016 for at kunne realisere de under punktet foreslåede anlægsprojekter i 2016.

 • Sagsfremstilling

  Anlægsniveauet i 2017 er et helt centralt hovedtema i de forestående økonomiforhandlinger mellem KL og regeringen. Staten og regeringen har signaleret at den offentlige investeringsniveau bl.a. af hensyn til de gunstigere konjunkturer, men fortsat pressede offentlige finanser, skal nedbringes fra det indeværende års aftalte, kommunale anlægsniveau. Dette aftaleniveau udgør i 2016 samlet set 16,5 mia. kr., hvoraf Syddjurs Kommunes andel i så fald skal nedbringes fra det nuværende forholdsmæssige niveau på 120 mio. kr.  I værste fald kan anlægsrammer fra 2017 blive omfattet af sanktioner, men det vides først når økonomiaftalen foreligger.


  Basisbudget 2017 vedr. anlæg udgør 140 mio. kr. i forhold til Syddjurs Kommunes forholdsmæssige andel af aftalerammen i 2016 på max. 120 mio. kr. Hertil kommer forventede anlægsoverførsler på forventet, minimum 20 mio. kr. fra 2016 til 2017.


  Dermed udgør korrigeret anlægsbasisbudget i 2017 allerede pt. 160 mio. kr., ligesom der budgetteres med et meget højt låneoptag på 70 mio. kr. for at lykkedes med et budget i balance på bundlinjen.


  Den forventede anlægsoverførsel fra 2016 til 2017 kan modsvares af fremrykning af anlæg fra 2017 til 2016 således at det som minimum sikres, at Syddjurs andel af rammen i 2016 på 120 mio. kr. udnyttes fuldt ud. Aktuelt skønnes det, at anlægsforbruget i 2016 ender på ca. 100 mio. kr., hvilket efterlader kommunen med et skønnet råderum på 20-25 mio. kr. i forhold til aktuelle indmeldinger til KL.


  Der anmodes om at fremrykke anlægsinvesteringer fra budgetoverslagsår til 2016 med henblik på at sikre fuld udnyttelse af Syddjurs anlægsramme, hvor det driftsøkonomisk og fagligt er fordelagtigt og i en situation, hvor kommunens aktuelle likviditet tillader en sådan fremrykning. Samtidig er der tale om en fremrykning af driftsøkonomisk set fordelagtige anlægsinvesteringer. Endelig, men ikke mindst vil en fremrykning modvirke usikkerhed om kommunens manøvrerum i 2017 på anlægssiden.


  Den politiske behandling og afklaring vurderes af tidsmæssige hensyn påkrævet at skulle finde sted i løbet af maj 2016, hvis anlægsaktiviteterne skal kunne realiseres inden udgangen af 2016. Dette indebærer således, at den politiske behandling af tidsmæssige hensyn først pågår i økonomiudvalget, dernæst i byrådet i maj måned suppleret af en efterfølgende behandling i de respektive fagudvalg i juni måned. Den politiske drøftelse vedr. fremrykning af anlægsinvesteringerne vil samtidig være en del af byrådets temadrøftelse d. 25. maj.

   

  Administrationen har udarbejdet en oversigt over økonomisk fordelagtige anlægsaktiviteter som med fordel kan fremrykkes fra 2017 til 2016 for at imødegå forventede statslige begrænsninger på det kommunale anlægsaktivitetsniveau i 2017, jf. tabellen nedenfor.


  Prioriteret rækkefølge

  Projekt

  Beløb, mio. kr. (fremrykket fra 2017 eller budgetoverslagsår til 2016)

  Bemærkning

  Udvalg

  1

  Gadelys - energioptimering

  5 mio. kr.

  Fordobling af økonomisk ramme til planlagt udbud. Større volumen vil give bedre priser. Afledt effekt af projektet er øgede driftsbesparelser.

  NTM

  2

  Byggemodning

  5 mio. kr.

  God efterspørgsel efter grunde/gode afsætningsvilkår. Afledt effekt er flere indtægter fra grundsalg.

  NTM

  3

  Automatisk Brandalarmeringsanlæg (ABA), Folkeskolen og Ældreområdet

  2 mio. kr.

  Styrkelse af brugernes og personalets sikkerhed/opfyldelse af lovkrav. Afledt effekt er desuden lavere forsikringspræmier.

  FI/SÆ

  4

  Asfaltarbejder, styrkelse af det overordnede vejnet.

  10 mio. kr.

  De aktuelle markedsvilkår er meget gunstige ifølge rådgiver kombineret med mulighed for mere optimal kapitalapparatvedligehold. Driftsrammen på ca. 12,5 mio. kr. til asfaltarbejder kan evt. reduceres med 10 mio. kr. over en femårig periode fra 2017, eller fx 1 mio. kr. over 10 år.

  NTM

  5

  Genopretning af bygningsmasse

  1 mio. kr.

  Mulighed for mere optimal kapitalapparatvedligehold

  NTM

  6

  Radon

  0,25 mio. kr.

  Styrkelse af brugernes og personalets sikkerhed/opfyldelse af lovkrav.

  NTM

  7

  Renovering Bakkegården /Ringparken vedr. dag- og aktivitetscenterdelen

  1,75 mio. kr.

  Vedr. alene dag- og aktivitetscenterdelen i Rindparken, herunder ombygning af det tidligere

  produktionskøkken til en ny og mere rummelig centersal.

  TOTAL


  25,0 mio. kr. • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Bevillingsmæssige ændringer i forhold til ovenstående:


  Bevilling

  1.000 kr.

  2016

  11322

  Folkeskolen

  1.750

  12532

  Tilbud til ældre og handicappede

  2.250

  14228

  Vej- og parkvæsen

  15.000

  14022

  Jordforsyning

  5.000

  14025

  Ejendomme

  1.000


  Samlet

  25.000


 • Lovgrundlag

  Styrelsesloven.

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller, at

  1. Der meddeles en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 25.000.000 kr. fordelt på bevillinger som de fremgår af tabellen under økonomiske konsekvenser.
  2. Der tages højde for de fremrykkede anlæg ved udarbejdelsen af anlægsbudgettet i 2017 og overslagsårene 2018 til 2020.
 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 18-05-2016

  Indstilles til Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 25-05-2016

  Godkendt.

 • Supplerende Sagsfremstilling

  Fremsendes til udvalgets orientering.

 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 06-06-2016

  Taget til efterretning.

 • Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den 06-06-2016

  Orienteret.

Punkt 456 Asfaltarbejder - Ekstra bevilling - Orientering
 • Resumé

  Byrådet har onsdag den 25. maj bevilget et beløb på 10. mio. til ekstra asfaltarbejder på klasse 1 veje i Syddjurs kommune.

  Veje og Trafik planlægger primært at anvende bevillingen til det overordnede vejnet samt til arbejder, der blev udtaget i forbindelse med licitationen på ordinære arbejder i april 2016


  Asfaltentreprenøren startede i primo maj i år med asfaltering i byområder og en del på landet.

 • Sagsfremstilling

  Man valgte i år og forrige år at bruge ca. 1,5 – 2,5 mio. kr. for kantforstærkninger på klasse 1 veje. Årsagen til denne løsning var at begrænse skaderne og dermed sikre trafikken på disse veje. Vejman.dk (et edb-program udviklet af Vejdirektoratet) anbefaler, at der skal anvendes forstærkningslag og slidlag på disse veje, da der er manglende bæreevne på nogle klasse 1 veje. Den nye bevilling giver nu mulighed for at udføre den korrekte vedligehold på disse vejstrækninger:

   

  Målsætning for asfaltarbejder med ekstra 10 mio. i år 2016:

   

  • At asfaltere klasse 1 veje (tidligere Amtsveje) for at fastholde vejnettets standard, som er beskrevet i Vejdirektoratets forskrifter for de trafikerede veje.
  • Reparationsmetode for disse veje vælges med ”optimalt reparation med bassin fræsning”
  • De planlagte kantforstærkninger for følgende veje ændres til asfaltering i fuld bredde med forstærkningslag og slidlag: Frellingvej, Rosenholmvej, Kolstrup vej, Flintebakken, Århusvej og Sivestedvej osv.
  • Ifølge tilbudslisten i år asfalteres følgende veje kun på halvdelen for at overholde budgettet i 2016.: Øster Alle i Ebeltoft, Vestergade i Ryomgård, Storegade i Pindstrup og Stubbesøvej. Resten af vejene asfalteres.
  • De reducerede veje på ca. 1.5 mio. fra tilbudslisten i 2016 genoptages igen.
 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Udgifterne er indarbejdet i budget i 2016  jf. beslutning i Byrådet den 25.maj 2016.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 06-06-2016

  Taget til efterretning.

Punkt 457 Råden over vejareal og reklameskiltning på offentlige arealer - Samarbejde med Ebeltoft Distriktsråd og Handelsstandsforening
 • Resumé

  Den 2. maj 2016 besluttede udvalget for Natur, Teknik og Miljø, at indlede samarbejde med Ebeltoft Distriktsråd og Ebeltoft Handelsstandsforening omkring regulering af råden over vejareal og reklameskiltning på offentlige arealer i Ebeltoft midtby og havn.


  Det blev besluttet, at principperne for ovenstående skulle fastlægges i samarbejde med de to foreninger.

 • Sagsfremstilling

  Forvaltningen har siden igangsættelsen haft dialog med de to foreninger, og der har den 25. maj været afholdt møde med repræsentanter eller talsmænd for de to foreninger.


  Der blev fra foreningernes side ønsket en mindre forøgelse i arealet, der kunne opnås rådighedstilladelse til fra 1,0 m til 1,25 m. Derudover ville de gerne have højde forøget tilsvarende fra 1,0 m til 1,25 m.

  Antallet af skilte ved den enkelte forretning begrænses til et eller to. Ved anvendelse af skiltning udelukkende i det offentlige areal kan det opsættes to skilte. Ved vareudstilling eller udeservering kan kun tillades et skilt for hver ejendom.

  Derudover måtte muligheden for dispensation gerne være mere tydelig.


  De tilrettede principper, der skal lægges til grund for reguleringen af råden over vejarealer i Ebeltoft midtby og havn, er således som følger:

  • Der må ikke uden tilladelse fra Syddjurs kommune inddrages offentlige arealer til udstilling af varer og udeservering.
  • Offentlige arealer kan meddeles tilladt til udstilling og udeservering umiddelbart foran den enkelte ejendom. Derudover henvises til stadepladserne på Torvet.
  • Offentlige arealer, der er givet rådighedstilladelse til, kan ikke videregives til 3. part.
  • Der kan foran den enkelte ejendom meddeles tilladelse til anvendelse af et areal på op til 1,25 meter foran den enkelte ejendom til udstilling og udeservering.
  • Emner på det offentlige areal må ikke indeholde emner, der har en højde på mere end 1,25 m. Det vil sige, at bannere, flag, beach-flag, parasoller o.l. ikke må opstilles på det offentlige areal.
  • Der må opsættes reklame for den tilhørende ejendom på det offentlige areal umiddelbart foran ejendommen, såfremt det ikke andrager en højde der overstiger 1,25 meter.
  • Der må ved hver forretning opsættes maksimalt to skilte. Såfremt der skiltes i kombination med anden anvendelse af det offentlige areal, som f.eks. udstilling af varer, udeserveringer e.l. må der kun opsættes et skilt.
  • Det offentlige areal må ikke anvendes til salgsautomater, forlystelser o.l.
  • Udstilling skal fjernes ved butikkens lukketid.
  • Borde, stole o.l. skal fjernes fra det offentlige areal, såfremt butikken har lukket i 4 på hinanden kommende dage.

  Hver enkelt forretning skal fremsende anmodning om tilladelse til råden over vejareal. Hver enkelt anmodning behandles individuelt, og såfremt det ikke hindrer færdsel eller i øvrigt virker på anden vis generende for det almene, kan der forventes meddelt tilladelse til råden over vejareal under hensyn til ovenstående. Ydermere kan der dispenseres ud til nærmeste fortovskantsten, under hensyn til fremkommelighed, æstetik, samlet indtryk af gaden/pladsen, og hensyn til arealernes øvrige mulige anvendelse af offentligheden.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller, at de reviderede principper vedtages.

 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 06-06-2016

  Godkendt.

Punkt 458 Sti mellem Torvet og Fregatpladsen
 • Resumé

  Veje og Trafik har ifølge sags nr. 14/21031 fremlagt projekt nr. 4 Retablering af sti til Torvet i Ebeltoft. Forslaget er medtaget i anlægsbudget 2016 – afsat 300.000 kr.

 • Sagsfremstilling

  Den gamle sti mellem Strandvejen og Torvet genetableres ved anlæg af et trappeforløb bagved Sparekassen Kronjylland og op til Tinghuset. Der er tale om anlæg af en offentlig sti. Der er forhandlet med grundejer om køb af det nødvendige areal og grundejer er indforstået med at afstå arealet på ekspropriationsagtige vilkår.

  Der foreslås etableret en trappe i galvaniseret stål, gelænder langs Tinghusets terrasse, etablering af flisebelægning fra Strandvejen til trappe samt diverse tilpasninger.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Den samlede anlægsudgift er beregnet til 430.000 kr.

  Der var udarbejdet forslag til budgetblok på 500.000 kr.

  Men i anlægsbudgettet blev der kun afsat 300.000 kr.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller, at

  1. projektet gennemføres og
  2. restfinansiering på 130.000 kr. sker enten

  a.  ved træk fra kassebeholdningen eller

  b.  på konto for jordkøb efter godkendelse fra Økonomiudvalget.

 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 06-06-2016

  Det indstilles til Økonomiudvalget, at stien anlægges som beskrevet og at restfinansieringen på 130.000 kr. sker på konto for jordkøb.

Punkt 459 Nyt vejnavn - Rønde
 • Resumé

  Vejen Strandhøjvej, 8410 Rønde er fysisk opdelt i to vejforløb og det er nødvendigt at tildele det ene vejforløb et nyt vejnavn.

 • Sagsfremstilling

  Syddjurs Kommune har fået en henvendelse fra ejeren og beboeren af Strandhøjvej 4, 8410 Rønde.

  Han og hans kone har oplevet, at bl.a. hjemmehjælpen ikke har kunnet finde frem til deres adresse og de er utrygge ved situationen, hvis de skulle få brug for hurtig hjælp.


  Strandhøjvej har for mange år siden været gennemgående fra Tangvejen til Strandvejen og husnumrene er tildelt i henhold til dette.

  På et tidspunkt er vejforløbet blevet afbrudt ved oppløjning af det midterste vejstykke uden, at der blev ændret på adresserne.


  Dette medfører, at der nu forekommer en del forkertkørsel, fordi GPS’en typisk vil vise, at man når frem til Strandhøjvej 4 fra Strandvejen i stedet for fra Tangvejen.


  I samarbejde med ejeren er der nået frem til en løsning på problemet ved at fastsætte et nyt vejnavn til det vejforløb, der adgangsbetjener Strandhøjvej 2 og 4.

  Denne løsning berører færrest mulige. (se bilag 1)


  Ejeren foreslog vejnavnet ”Strandbakken”, men da det allerede findes inde under samme postnummer, blev der enighed om at foreslå vejnavnet ”Strandbakkevej”.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Ingen økonomiske eller organisatoriske konsekvenser.

 • Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om vejnavne og adresser

  Bek. nr. 436 af 02/05/2014

 • Indstilling

  Direktøren indstiller, at vejnavnet ”Strandbakkevej”. godkendes.

 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 06-06-2016

  Godkendt.

Punkt 460 Nye vejnavne- Lokalplan 391, Hornslet - Forslag
 • Resumé

  Der skal navngives yderligere 3 nye veje i det nye boligområde øst for Eskerodvej og syd for Herredsvej i Hornslet (lokalplan nr. 391).

 • Sagsfremstilling

  Der skal navngives yderligere 3 nye veje i det nye boligområde øst for Eskerodvej og syd for Herredsvej i Hornslet (lokalplan nr. 391). Se bilag 1.


  Der er anvendt frihedskæmpernavne i den første del af boligområdet og det vil være naturligt at fortsætte med dette.


  Veje og Trafik foreslår, at de tre boligveje navngives ”Mac Hoffmanns Vej”, Karl Møllers Vej” og

  ”Pie Baastrups Vej”.


  Navneforslagene har været sendt i høring hos  efterkommere af de 3 frihedskæmpere og der er kommet  to høringssvar fra efterkommere og de har ingen indsigelser.

  Karl Møllers familie spørger dog, om vejen kan komme til at hedde ”Karl Algreen Møllers Vej”.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Ingen økonomiske eller organisatoriske konsekvenser.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller, at vejnavnene

  ”Mac Hoffmanns Vej”,

  ”Karl Møllers Vej”, og

  ”Pie Baastrups Vej”

  godkendes.

 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 06-06-2016

  Der godkendes følgende vejnavne:


  -  Baastrup Thomsens Vej

  -  Karl Algreen Møllers Vej

  -  Mac Hoffmanns Vej

Punkt 461 Cykelsti langs Møllebakken - Forlængelse
 • Resumé

  Der er bevilget 300.000 kr. på budget 2016 til forlængelse af stien langs Møllebakken.

 • Sagsfremstilling

  Forlængelse af sti langs Møllebakken i Vrinners


  Der er i anlægsbudgettet 2016 bevilget penge til forlængelse af stien langs Møllebakken fra krydsningshellen i syd ned til Rolsøgårdvej.

  Igennem Vrinners By er der mulighed for at inddrage de eksisterende fortove til også at kunne rumme cyklister. På den måde kan der, fra Ø. Bakkevej / Rolsøgårdvej til Kirkevangen/Skovgårdevej, skabes en sikker stiforbindelse hele vejen gennem Vrinners By.

  Der er to løsninger, der opfylder den ønskede forlængelse:


  1. Der anlægges en dobbeltrettet cykelsti i samme side som den eksisterende. Se bilag 1

  Det giver en udfordring for cyklisterne, når Møllebakken skal krydses for at kunne fortsætte på de mulige ensrettede stier gennem Vrinners.

  Krydset Rolsøgårdvej/Møllebakken ligger i en kurve, så det er vanskeligt for både cyklister og bilister at få den nødvendige oversigt.

  Denne løsning indebærer en større ekspropriation af en enkelt lodsejer. (1600 m2).


  1. Der kan anlægges ensrettede cykelstier fra krydsningshellen, hvor den dobbeltrettede cykelsti i dag ender (Se bilag 2), og hele vejen ned til de eksisterende fortove. På den måde udnyttes det allerede anlagte, sikre krydsningspunkt og det bliver muligt at cykle hele vejen gennem Vrinners.

  Denne løsning jf. principskitsen holdes indenfor det udlagte vejareal. Og det er derfor ikke som udgangspunkt nødvendigt at ekspropriere.

  På strækningen fra Ø. Bakkevej er der i dag allerede anlagt et asfalteret areal, som kan benyttes til cykelsti.

  For at underbygge det, at strækningen ligger indenfor bygrænsetavlen, anlægges de nye ensrettede stier med kantsten mod Møllebakken.

  Erfaringsmæssigt har dette en nedsættende effekt på bilernes hastighed, og giver cyklisterne en øget tryghed.


  Ved at vælge løsning 2 sikres det, at de bløde trafikanter opnår den sikreste krydsning af Møllebakken. Endvidere bliver det fremtidige forløb mere logisk, når skiftet fra dobbeltrettet sti til ensrettede stier sker ved bygrænsen. På den måde får den sydlige ende af byen en sikker forbindelse til bykernen i Vrinners.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Begge løsninger kan gennemføres indenfor budgettet.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller til udvalget at vælge løsning 1 eller 2.

 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 06-06-2016

  Løsning 2 vælges. Det vil sige at der anlægges ensrettede cykelstier fra krydsningshellen, hvor den dobbeltrettede cykelsti i dag ender (Se bilag 2), og hele vejen ned til de eksisterende fortove.

Punkt 462 Uheldsanalyse 2016 - Opdateret - Orientering
 • Resumé

  Byrådet vedtog den 28. februar 2012 trafiksikkerhedsplan 2013 – 2016.

  Sammen med vedtagelsen blev det besluttet, at der årligt skulle fremsendes opdateret uheldsanalyse til Byrådets orientering.

 • Sagsfremstilling

  Det er Syddjurs kommunes vision, at ingen dræbes eller kommer til skade i trafikken.


  Det er kommunens målsætning, at antallet af dræbte, alvorligt og lettere tilskadekomne i trafikken halveres ved udgangen af 2020 i forhold til antallet i 2010.


  I 2010 blev der dræbt 1 på det kommunale vejnet, 15 kom alvorligt til skade og 14 lettere.


  I 2015 blev 0 dræbt på det kommunale vejnet, 9 kom alvorligt til skade og 5 lettere til skade. Dermed er del-målsætningen for 2015 overholdt.


  Trafiksikkerhedsplan 2013 – 2016 har 4 indsatsområder på baggrund af tidligere ulykkesanalyser. De politiregistrerede trafikulykker er analyseret i forhold til indsatsområderne. Der analyseres over en 5-årig periode. Ulykkerne fordeler sig jf. nedenstående.


  De 4 indsatsområder er:


  • Trafikvejene i det åbne land og i byerne (54 %)
  • Trafikantadfærd målrettet sprit (20 %), hastighed og unge trafikanter (24 %)
  • Lette trafikanter i byerne (16 %), og
  • Ulykkesbelastede lokaleveje i det åbne land (46 %)

  En trafikulykke kan optræde i flere indsatsområder.


  Foruden analyse af trafikulykkerne i relation til indsatsområderne, udpeges særligt ulykkesbelastede lokaliteter.

  Der er fremhævet 4 lokaliteter i uheldsanalysen. De 4 lokaliteter er:


  • Hovedgaden i Rønde
  • Øster Allé i Ebeltoft
  • Løgtenvej/Rosenholmvej i Hornslet
  • Landevejen i Rodskov

  På Hovedgaden i Rønde kan effekten af de nyligt etablerede krydsningsheller ses ved, at der siden 2014 kun har været 2 ulykker, hvor der til sammenligning i 2012 var 6 ulykker.


  På Øster Allé er det primært biler, der påkører cyklister. Dertil kommer, at der erfaringsmæssigt forekommer langt flere ulykker af denne type, end der bliver registeret af politiet. Øster Allé optræder på Trafiksikkerhedsplanens liste over lokaliteter, der skal sikres gennem fysiske tiltag.


  På Løgtenvej/Rosenholmvej afventes effekten af den store indsats med 4 hævede flader, signalreguleret fodgængerfelt og hastighedsnedsættelse fra 50 til 40 km/t.


  Ulykkerne på Landevejen udelukkende mellem personbiler, og ca. halvdelen er eneuheld.


  Til august vil forvaltningen bringe en status på de igangværende trafiksikkerhedsprojekter, og en forhåndsudmelding om hvilke projekter, der indstilles til udførelse i 2017 ud fra et ordinært budget på 4 mio. kr.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller, at orientering tages til efterretning.

 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 06-06-2016

  Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets orientering.

Punkt 463 Kollektiv trafik - Udbud af buskørsel - Orientering
 • Resumé

  Midttrafik har påbegyndt planlægningen for de kommende udbud indenfor buskørsel (kollektiv trafik) i Syddjurs Kommune, og har derfor fremsendt tidsplaner samt relevant info for det kommende udbud. Kørslen bliver udbudt i to forskellige kontrakter.


  1. A-kontrakter: Herunder udbydes kørsel på vores lokalruter.
  2. B- kontrakter. Herunder udbydes kørsel på vores skolebusruter.
 • Sagsfremstilling

  Midttrafik har påbegyndt planlægningen for de kommende udbud indenfor buskørsel (kollektiv trafik) i Syddjurs Kommune, og har derfor fremsendt tidsplaner samt relevant info for det kommende udbud.


  Kørslen bliver udbudt i to forskellige kontrakter. Midttrafik anbefaler tidsubegrænsede kontrakter med 4-8 års uopsigelighed. Det foreslås, at kontrakten kan opsiges med 6 måneders varsel fra Midttrafiks side og med 12 måneders varsel fra busselskabets side. Det betyder, at kontrakten fortsætter med at løbe, indtil enten Midttrafik – i dialog med Syddjurs Kommune - eller busselskabet opsiger den.


  1. A-kontrakter: Herunder udbydes kørsel på vores lokalruter (en oversigt over lokalruterne er vedlagt som bilag). Der stilles her miljøkrav til busserne. Da der ingen byer er i Syddjurs Kommune med et indbyggertal på mere end 10.000, er det Euro norm 3, der skal opfyldes og dermed udbydes. En detaljeret oversigt over de forskellige euro normer er vedlagt som bilag. Ved A-kontrakter tildeles der efter kriteriet ”økonomisk mest fordelagtige tilbud” med prisen som tungest vejende underkriterium. Driftstart på A-kontrakterne er ultimo juni 2017.
  2. B- kontrakter. Herunder udbydes kørsel på vores skolebusruter (en oversigt over skolebusruter er vedlagt som bilag). Her stilles der ingen miljøkrav. Dog anbefaler Midttrafik et alderskrav på maksimum 15 år for busserne. Ved B-kontrakter er det hensigten, at pakkerne tildeles efter princippet ”laveste pris”. I samarbejde med Syddjurs Kommune fastsætter Midttrafik en række mindstekrav til tilbudsgiverne. Driftstart på B-kontrakterne er primo august 2017.
 • Indstilling

  Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 06-06-2016

  Taget til efterretning

Punkt 464 Djurs Mobilitetsstrategi. Endelig vedtagelse
 • Resumé

  Djurs Mobilitetsstrategi er et samarbejde mellem Norddjurs, Syddjurs, Midttrafik og Region Midtjylland om at udvikle mobiliteten på Djursland frem mod 2025.

  Forslaget til Djurs Mobilitetsstrategi har været i 1. behandling i begge kommuner, Midttrafik og Region Midtjylland og offentlig høring. Den reviderede Djurs Mobilitetsstrategi 2. behandles nu i begge kommuner med henblik på endelig vedtagelse.

 • Sagsfremstilling

  Forslaget til strategi var i politisk behandling i Norddjurs Kommune, Syddjurs Kommune, Regionsrådet og Midttrafik i marts/april, samt i offentlig høring i april måned. I forbindelse med høringsfasen blev anmodning om høringssvar sendt til distriktsråd, foreninger, råd, følgegruppe og virksomheder på Djursland. Høringsfasen har givet 20 høringssvar, som er vedlagt som hvidbog. Der er undervejs blevet afholdt følgegruppemøde den 20. april 2016 i Trustrup. Djurslands Udviklingsråd, som fik præsenteret forslaget til strategi den 26. februar 2016, er blevet orienteret om strategien på rådets møde den 13. maj 2016.

   

  Det bemærkes, at Regionsrådet stiller sig meget positivt over for Djurs Mobilitetsstrategi, som kan læses i deres svar til strategien, vedlagt i hvidbogen: ”Regionsrådet hilser det strategiske arbejde med mobilitet velkommen. Regionsrådet finder, at mobilitetsstrategien indeholder mange spændende forslag til styrkelse af mobiliteten på Djursland. I forhold til den kollektive trafik er letbanen central, og der er fokus på at etablere gode skiftemuligheder mellem forskellige transportformer, letbane, bus, personbil, cykel osv. På den måde kan Djurs Mobilitetsstrategi være til inspiration for andre dele af regionen.

   

  Geografisk er Djurslands omkranset af vand til 3 sider og fungerer som arbejdskraftopland for 2 store centre, Aarhus og Randers. Derfor er det oplagt, at kommunerne udnævner Djursland til et testområde for nye mobilitetsløsninger.”

   

  Styregruppen for Djurs Mobilitetsstrategi har behandlet kommentarerne fra den politiske behandling og de indkomne høringssvar og anbefaler på baggrund af disse kommentarer vedlagte ”Foreslåede ændringer i Djurs Mobilitetsstrategi”. Et opdateret 2. udkast af strategien er desuden vedlagt.

   

  Til strategien er der blevet udarbejdet et produktkatalog, som består af en række indsatser, som tilsammen udmønter strategiens intentioner. Kataloget er delt op i igangsatte/vedtagne projekter og foreslåede projekter. Produktkataloget er et arbejdsdokument som fortsat vil blive udfoldet i takt med, at der i strategiens implementeringsfase bliver foreslået nye projekter, som kan udmønte strategien i praksis. Produktkataloget version maj 2016 er vedlagt som bilag. Denne version indeholder kun de igangsatte/vedtagne projekter, mens de foreslåede projekter er listet op som overskrifter i et separat bilag. De foreslåede projekter skal behandles i fagudvalg i en særskilt proces i implementeringsfasen.

   

  Styregruppen for Djurs Mobilitetsstrategi fremlægger foreslåede ændringer til Djurs Mobilitetsstrategi til godkendelse, samt det tilhørende produktkatalog til orientering i Byrådet. Det er styregruppens anbefaling, at Byrådet behandler og godkender de foreslåede ændringer til strategi, samt at det tilhørende produktkatalog bliver taget til efterretning.

   

  Tidsplan for endelig vedtagelse af Djurs Mobilitetsstrategi:

   

  Erhvervsudvalget Norddjurs Kommune

  18. maj 2016

  Kultur- og udviklingsudvalget Norddjurs Kommune

  23. maj 2016

  Miljø- og teknikudvalget Norddjurs Kommune

  24. maj 2016

  Udvalget for Plan, udvikling og kultur Syddjurs Kommune

  1. juni 2016

  Udvalget for Natur, teknik og miljø Syddjurs Kommune

  6. juni 2016

  Økonomiudvalget Norddjurs Kommune

  7. juni 2016

  Kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune

  14. juni 2016

  Økonomiudvalget Syddjurs Kommune

  15. juni 2016

  Byrådet Syddjurs Kommune

  22. juni 2016


 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Udviklingen af strategien er berammet til samlet 1,6 mio. kr., ligeligt fordelt i budgetårene 2015 og 2016. Finansieringen er delt af de 4 parter, Norddjurs, Syddjurs, Midttrafik og Region Midtjylland, med ¼ til hver.

  I Syddjurs Kommune er der således afsat 0,2 mio. kr. for hvert af årene 2015 og 2016 til formålet.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller til Byrådet via Udvalget for plan, udvikling og kultur, natur, teknik og miljø samt Økonomiudvalget,

  1. at Djurs Mobilitetsstrategi vedtages endeligt med de foreslåede ændringer
  2. at produktkataloget til Djurs Mobilitetsstrategi tages til efterretning.
 • Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den 01-06-2016

  Det indstilles til Økonomiudvalg og Byråd at 2. udkast til Mobilitetsstrategi ændres således:


  -  Side 17. 2. afsnit. ”Vækstbyerne på Djursland” ændres til ”Byerne på Djursland”


  I øvrigt indstilles strategien til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 06-06-2016

  Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

Punkt 465 Natursti - Ebeltoft / Gravlev - Partnerskabsaftale om vedligeholdelse
 • Resumé

  Der foreligger forslag til partnerskabsaftale mellem Naturstyrelsen, Nationalpark Mols Bjerge og Syddjurs Kommune. Partnerskabet vil sikre, at borgere og besøgende i området har mulighed for en sikker og berigende oplevelse på Natursti – Ebeltoft / Gravlev.

 • Sagsfremstilling

  Vedligeholdelsen af Naturstien– Ebeltoft / Gravlev, der hører under Naturstyrelsen, er i gennem længere tid kun foretaget meget nødtørftigt og med hjælp fra Syddjurs Kommune.

  Der er derfor forhandlet om en fælles løsning på vedligeholdelsen. Der foreligger nu et forslag til samarbejde mellem Naturstyrelsen, Nationalpark Mols Bjerge og Syddjurs Kommune om en løsning.


  Forslaget indebærer, at

  1.  Naturstyrelsen forestår en udbedring og opgradering af stien, hvor der er størst behov. Stien vil få en overflade af stigrus på hele strækningen.

  2.  Nationalparken vil støtte en formidling af naturstien gennem udvikling af diverse infostandere, bord- og bænkesæt, foldere m.m.

  3.  Syddjurs Kommune vil stå for det efterfølgende tilsyn, drift og vedligehold af stien i en periode på 10 år.


  Natur- og Vejservice vurderer de årlige driftsudgifter til 15.000 kr.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Årlig driftsudgift på 15.000 kr. afholdes inden for nuværende drift.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller, at partnerskabsaftale tiltrædes.

 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 06-06-2016

  Godkendt.

Punkt 466 Bogens Strand - Ansøgning om kommunalt vedligeholdelsesansvar i forbindelse med genetablering af badebro
 • Resumé

  Syddjurs Kommune har modtaget ansøgning fra Initiativgruppen Badebro Bogens Strand om genetablering af en fjernet badebro på Bogens Strand, hvor Naturstyrelsen tidligere havde en badebro.


  Samtidig ansøger initiativgruppen om, at kommunen fremover overtager vedligeholdelsen af broen.

 • Sagsfremstilling

  For nogle år siden fjernede Naturstyrelsen af besparelseshensyn en badebro ved Bogens Strand på et areal, som Naturstyrelsen ejer. En gruppe sommerhusejere har nu ansøgt kommunen om at genetablere broen i et mere handicapvenligt design jf. vedlagte ansøgning. Anlægsudgiften forventes afholdt via ekstern finansiering hos fonde o. lign.


  Der er ansøgt om tilladelse til etablering af handicapvenlig badebro, der går 30 meter ud i vandet. Broen vil blive udført i aluminium med et trædæk i fyrretræ. Broen vil få en bredde på 1,4 meter og have en badetrappe yderst. På vedhæftede foto er der vist et eksempel på en tilsvarende bro.


  I ansøgningen anmoder Initiativgruppen om, at Syddjurs Kommune overtager den fremadrettede drift og vedligeholdelse. Forvaltningen skønner umiddelbart, at en evt. årlig driftsudgift vil være i en størrelsesorden på 15 – 25.000 kr.


  Natur & Miljø har påbegyndt sagsbehandling af ansøgningen efter regelsættet i bekendtgørelse om bade- og bådebroer. Tilladelsen vil bortfalde, hvis den ikke udnyttes efter 3 år.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Der er redegjort for de økonomiske konsekvenser i sagsfremstillingen, således at en accept af ansøgningen vil medføre en tillægsbevilling

 • Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om bade- og bådebroer, BEK nr. 232 af 12. marts 2007

 • Indstilling

  Direktøren indstiller ansøgningen til drøftelse.

 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 06-06-2016

  Drøftet.

Punkt 467 Århusvej 5, 8410 Rønde - Principdrøftelse af ansøgning om etablering af LED-skærm i det åbne land på ejendommen
 • Resumé

  Thoudal Rådgivende Ingeniørfirma ApS. har, på vegne af ejeren af Århusvej 5, Rønde, ansøgt Syddjurs Kommune om etablering af en digital kommunikationsplatform på ejendommen. LED-skærmens udformning forventes at have en bredde på 4,8 meter og en højde på 2,8 meter.


  Natur & Miljø har foreløbig vurderet ansøgningen, og har meddelt ansøgeren, at man er sindet at meddele afslag til ansøgningen, da placeringen ligger i det åbne land, hvor praksis på området er meget restriktiv. Ejeren ønsker derfor at få ansøgningen prøvet politisk i Udvalget for Natur, teknik og miljø.

 • Sagsfremstilling

  I ansøgning af 23. november 2015 har Thoudal Rådgivende Ingeniørfirma ApS., på vegne af ejerne af Århusvej 5 ved Rønde, ansøgt om tilladelse til at opstille et LED diode-skilt på matr. nr. 3 t Følle By, Bregnet. Skiltet søges opstillet på græsarealet ned mod hjørnet af Århusvej og Randersvej jf. vedlagte situationsplan.


  Området, hvor skiltet ønskes opstillet, er beliggende i landzone, og er efter Natur og Miljøs vurdering omfattet af bestemmelserne i § 21 i naturbeskyttelsesloven.


  Bestemmelserne i § 21 i naturbeskyttelsesloven omfatter reklameskilte i det åbne land, og det fremgår af bestemmelsen, at det er forbudt at opsætte reklameskilte i det åbne land, både midlertidigt og permanent. Det er ikke muligt at få dispensation fra reglerne.


  Syddjurs Kommune har vurderet, at området, hvor LED-skærmen ønskes opstillet, er beliggende i det åbne land, da området opleves som en naturlig del af det åbne land, jf. nedenstående uddrag af vejledningen om skiltning i det åbne land:


  Da forbuddet i § 21 er et absolut forbud, kan det principielt ikke tillægges betydning, om et reklameskilt er konkret skæmmende i området eller ikke er det – for eksempel fordi, der i forvejen er skæmmende tekniske indretninger på stedet.

   

  Vurderingen bør tage udgangspunkt i, hvorledes området opleves af de mennesker, som bor i eller (navnlig) passerer gennem området. Det afgørende er, om området opleves som en del af et byområde eller som en del af det åbne land. Det åbne land skal i den forstand forstås som alt andet end by og bymæssig bebyggelse, dvs. såvel åbne marker som skove og naturområder.

   

  Et område kan efter omstændighederne karakteriseres som åbent land, selv om det på flere sider er omgivet af bymæssig bebyggelse. Det gælder blandt andet grønne landskabskiler i større byområder.

  Kunstigt skabte arealer, som f.eks. grønne områder langs vejanlæg, kan uanset begrænset dybde karakteriseres som åbent land, hvis området for de forbipasserende fremtræder som landskabs-/naturområde. Der bør dog ikke lægges vægt på beplantning på randarealer m.v., som alene har til formål at afskærme bagvedliggende bebyggelse.

   

  Hvor en vej danner grænsen mellem byområde og åbent land, bør der lægges vægt på, om reklameskiltet er placeret, så det af forbipasserende ses på baggrund af åbent land eller på baggrund af bymæssig bebyggelse. Således kan der f.eks. godt være tale om åbent land alene på den ene side af en vej.

   

  I tvivlstilfælde bør området karakteriseres som åbent land. Ifølge naturbeskyttelseslovens § 21 må der ikke anbringes skilte m.v. i det åbne land i reklame- og propagandaøjemed. Det er kun tilladt at opsætte virksomhedsreklamer i umiddelbar tilknytning til virksomheden og at opsætte et mindre henvisningsskilt ved nærmeste offentlige vej.


  På baggrund af ovenstående er det forvaltningens vurdering, at området er beliggende i det åbne land, og at der således ikke dispenseres til opstilling af det ansøgte skilt.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Ingen organisatoriske eller økonomiske konsekvenser for Syddjurs Kommune.

 • Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 1578 af 8. december 2015 - Naturbeskyttelsesloven

  Bekendtgørelse nr. 1328 af 11. december 2006 om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer m.v. på idrætsanlæg i det åbne land.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller, at der skal meddeles afslag til ansøgningen om etablering af LED-skærm på ejendommen Århusvej 5, Rønde.

 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 06-06-2016

  Indstillingen godkendt hvorfor ansøgningen om opsætning af et LED-skilt i åbent land ikke kan tiltrædes.

Punkt 468 Vandforsyningsplan 2013-20 - Procedure og tidsplan for revision
 • Resumé

  Den nuværende ”Vandforsyningsplan 2013-20” står overfor en revision. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en procedure og tidsplan for planprocessen, som ønskes drøftet med Udvalget for Natur, teknik og miljø.


  Forvaltningen lægger op til,  at den kommende vandforsyningsplan 2017-2024 bliver en styrket udgave af nuværende ”Vandforsyningsplan 2013-20” med en mere simpel og entydig struktur.

 • Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog i 2013 en ny vandforsyningsplan gældende for perioden 2013-20. Der henvises til vedlagte notat med en kortfattet evaluering af den nuværende vandforsyningsplan.


  Af vandforsyningsplanen fremgår det, at planen skal revideres efter 4 år. Det skyldes primært, at der i øjeblikket sker mange nye ting på drikkevands- og grundvandsområdet, herunder nye vandplaner og den statslige grundvandskortlægning, som kan have betydning for vandforsyningsplanen.


  Forvaltningen har opstillet nedenstående forslag til proces for det kommende planarbejde:


  • Idéindkaldelsesfase (vandværker/interessenter kan komme med input til vandforsyningsplanen)
  • Nedsættelse af en følgegruppe (Interesserede melder tilbage til forvaltningen, hvorefter Natur og Miljø udpeger følgegruppen).
  • Udarbejdelse af udkast til vandforsyningsplan.
  • Drøftelse med følgegruppen.
  • Forslag til vandforsyningsplan forelægges politisk.
  • Forslag til vandforsyningsplan sendes i 8 ugers høring.
  • Endelig vedtagelse af vandforsyningsplanen.

  Idéer til den nye vandforsyningsplan

  Forvaltningen forventer med den nye vandforsyningsplan at fortsætte den udvikling, der er startet op i ”Vandforsyningsplan 2013-20”


  • Decentral vandforsyning med en styrket struktur.
  • Godt samarbejde mellem vandværkerne.
  • Høj grad af forsyningssikkerhed med drikkevand af god kvalitet.
  • Mere entydige retningslinjer.
  • Et simpelt administrationsværktøj.

  Det er tanken, at stukturen skal styrkes yderlig. Forvaltningen forventer, at de 9 hovedforsyningsområder fremadrettet skal blive til 3 større hovedforsyningsområder.  Dette vil give en stærkere rollefordeling for de vandværker, der ikke er vandsektorvandværker i forhold til de nuværende vandsektorvandværker.

  Der skal fortsat være en decentral struktur baseret på gode og velfungerende vandværker med en bæredygtig økonomi.


  Samarbejdet i de tre større enheder skal være med til at sikre forbrugerne godt drikkevand i form af bl.a. en større forsyningssikkerhed med nødforbindelser mv.


  Samarbejdet i de større enheder vil også være et vigtigt grundlag i forhold til det arbejde, der senere i 2016 skal sættes i værk omkring grundvandsbeskyttelse i de kommende indsatsplaner.


  Foreløbig tidsplan for vandforsyningsplanen:

   

  April - maj 2016

  Idéindkaldelse fra de almene vandværker og evt. andre interesserede

  Juni 2016 

  Nedsættelse af følgegruppe og politisk accept

  Juni - oktober 2016

  Udarbejdelse af udkast til vandforsyningsplan

  November 2016

  Drøftelse af udkast med følgegruppen

  December 2016

  Tilrettelse af udkast til vandforsyningsplan

  Januar 2017

  Forslag til vandforsyningsplan forelægges politisk

  Februar- marts 2017 

  Vandforsyningsplanen sendes i 8 ugers høring

  April 2017

  Behandling af høringssvar

  Maj 2017 

  Endelig vedtagelse af vandforsyningsplanen

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Den kommende vandforsyningsplan herunder facilitering af processen forventes udført af egne ressourcer.

 • Lovgrundlag

  Vandforsyningsloven, lovbekendtgørelse nr. 1584 af 10. december 2015.

  Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning, nr. 1781 af 16. december 2015.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller, at planprocessen omkring udarbejdelse af den kommende ”Vandforsyningsplan 2017-24” sættes i værk med udgangspunkt i den procedure og tidsplan, der er beskrevet ovenfor.

 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 04-04-2016

  Nærværende planproces for en ny vandforsyningsplan godkendes og betragtes som et kommissorium for processen.


  Der nedsættes en følgegruppe som følge af kommissoriet. Følgegruppen suppleres af formanden for udvalget Per Dalgaard.

 • Supplerende Sagsfremstilling

  06.06.2016:

  I forlængelse af Udvalget for Natur, teknik og miljøs beslutning af 4. april 2016 er der fremsendt anmodning til kommunens almene vandværker om idéer og forslag til den nye vandforsyningsplan samt forslag til personer, der ønsker at indgå i en følgegruppe.


  Natur & Miljø har modtaget svar fra nedenstående vandværker, som har tilkendegivet, at de ønsker at deltage i en følgegruppe for den nye vandforsyningsplan 2017-24:


  • Hornslet Vandværk a.m.b.a v/ Steen Christensen
  • Djurs Vand A/S v/ Tonny Sædam Frandsen
  • Ryomgård Vandværk a.m.b.a v/ Ole Leth Frisenvad
  • Helgenæs Pumpestation a.m.b.a  (Stødov Bakker vandværk) v/ Jens Aage Sandberg
  • I/S Boeslum Bakker Vandværk v/ Anders Bøgh
  • Dragsmur Vandforsyning I/S v/ Thorkild Brinch Lindquist
  • Syddjurs Vandråd (Sletterhage Vandværk/Helgenæsvand a.m.b.a) v/ Sven Weel Jensen
  • Øksenmølle-Fuglslev Vandværk v/ Aage Nielsen
  • Rønde Vandværk a.m.b.a v/Søren Østergaard
  • Balle Vandværk a.m.b.a v/ Jørgen Brøgger.

  Endvidere har Vandrådet i sit høringssvar foreslået, at følgegruppen sammensættes af følgende personer:


  • Syddjurs Vandråd (Sletterhage Vandværk/Helgenæsvand a.m.b.a) v/ Sven Weel Jensen
  • Øksenmølle-Fuglslev Vandværk v/ Aage Nielsen
  • Rønde Vandværk a.m.b.a v/Søren Østergaard
  • Balle Vandværk a.m.b.a v/ Jørgen Brøgger
  • Hornslet Vandværk a.m.b.a v/ Steen Christensen.

  Ud over ovennævnte har forvaltningen modtaget tilkendegivelse fra flere vandværker, at de har idéer og forslag til den nye vandforsyningsplan. Dog har vandværkerne ikke konkretiseret disse nærmere.

  Følgegruppen suppleres af formanden for Udvalget for Natur, teknik og miljø Per Dalgaard jf. udvalgsbeslutning af 4. april 2016.


  Indstilling

  Direktøren indstiller, at Udvalget for Natur, teknik og miljø sammensætter følgegruppen repræsentativt på baggrund af førnævnte tilkendegivelser.

 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 06-06-2016

  Følgende inviteres på baggrund af deres tilbagemeldinger om at indgå i følgegruppen:


  • Hornslet Vandværk a.m.b.a v/ Steen Christensen
  • Djurs Vand A/S v/ Tonny Sædam Frandsen
  • Ryomgård Vandværk a.m.b.a v/ Ole Leth Frisenvad
  • Helgenæs Pumpestation a.m.b.a  (Stødov Bakker vandværk) v/ Jens Aage Sandberg
  • I/S Boeslum Bakker Vandværk v/ Anders Bøgh
  • Dragsmur Vandforsyning I/S v/ Thorkild Brinch Lindquist
  • Syddjurs Vandråd (Sletterhage Vandværk/Helgenæsvand a.m.b.a) v/ Sven Weel Jensen
  • Øksenmølle-Fuglslev Vandværk v/ Aage Nielsen
  • Rønde Vandværk a.m.b.a v/Søren Østergaard
  • Balle Vandværk a.m.b.a v/ Jørgen Brøgger.
Punkt 469 Badevandets kvalitet i 2015 og Blå Flag-mærkningen af strande
 • Resumé

  Der gives orientering om badevandskvaliteten i 2015 og forslag til ny Blå Flag strand ved Følle.

 • Sagsfremstilling

  Badevandet i Syddjurs Kommune overvåges fra 23 stationer, der er placeret på de mest populære badestrande. Badevandskontrollen udføres i henhold til Naturstyrelsens krav jf. Bekendtgørelse 939 om badevand og badeområder, hvor der udover krav til antal prøver og kontrolparametre også er fastsat krav om klassifikation af badestrande, offentliggørelse af relevante informationer m.v.


  I henhold til EU-regler kan badevandet på de fleste strande karakteriseres som ”udmærket”, dog er badevandet ved Knebel og Vrinners karakteriseret som ”tilfredsstillende”, formentlig som følge af overløb af spildevand.


  For Gl. Løgten strands vedkommende er badevandet karakteriseret som ”ringe” som følge af flere års dårlige kontrolprøver. Forvaltningen har igangsat en undersøgelse med henblik på opsporing af mulige forureningskilder og resultatet forventes at foreligge i løbet af 2016, hvorefter der kan tages stilling til det videre forløb og mulige forebyggende indsatser.


  For badesæsonen 2015 har det dårlige vejr afstedkommet mange overskridelser af de fastsatte kvalitetskrav jf. vedlagte oversigt i bilag. Der har således været overskridelser i kontrolprøver fra Lyngsbæk/Femmøller strand, Vibæk strand, Fuglsø strand, Begtrupvig strand, Gl. Løgten strand, Knebel strand og Skødshoved strand. Endvidere har Nationalpark Mols Bjerge haft en såkaldt Blå Flag-station (”Blue Lounge”) ved Lyngsbæk/Femmøller strand og Nappedam bådehavn har gennem mange år været tilknyttet Blå Flags havneordning.


  I Syddjurs Kommune findes der Blå Flag strande ved Dråby strand, Boeslum Strand, Vibæk Strand, Lyngsbæk/Femmøller og Skødshoved Strand. For disse strande gælder der særlige krav til bade­vandskontrol (mindst 10 prøver hen over sommeren) foruden at der stilles krav til publikumsfaciliteter (f.eks. adgang til telefon og toiletter) samt formidling.


  I forlængelse af Byrådets beslutning i Budget 2016 om at etablere yderligere en Blå Flag strand, har forvaltningen undersøgt de fysiske muligheder jf. førnævnte krav.


  Det foreslås, at der arbejdes videre med at udpege den kommunale badestrand ved Følle som Blå Flag strand fra 2017, da der skal foreligge kontroldata fra det foregående år (dvs. 2016), før Friluftsrådet kan godkende stranden i henhold til Blå Flag mærkningen. For 2016 foreslås det derfor, at der – ud over den påkrævede prøvetagning - anvendes midler til at løfte strandens standard i forhold til publikumsfaciliteter m.v.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Det var i henhold til budgettet for 2015 afsat 556.731 kr. til drift og renholdelse af de offentlige badestrande og Blå Flag ordningen. Fra 2016 er der tilført yderligere 100.000 kr.

 • Lovgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 939 af 21. september 2012 om badevand og badeområder.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller, at

  1. orienteringen om badevandskvaliteten i 2015 tages til efterretning.
  2. der arbejdes videre med at få udpeget Følle kommunale strand som Blå Flag strand fra 2017.
 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 11-01-2016

  Godkendt

 • Supplerende Sagsfremstilling

  06.06.2016:

  Naturstyrelsen har på baggrund af badevandskontrollen i 2015 indberettet til EU, at badevandskvaliteten for 15 badestrande i Syddjurs Kommune kan karakteriseres som ”udmærket”, 5 badestrande er karakteriseret som ”gode” og to badestrande (Begtrupvig Øst og Knebel) kan betegnes som ”tilfredsstillende. Endvidere er badevandet ved Gl. Løgten strand fortsat karakteriseret som ”ringe”. Årsagen skyldes flere overskridelser af de fastsatte kvalitetskrav til indhold af fækale e-coli og enterokokker. Det vurderes, at overskridelsen kan relateres til den våde sommer sidste år, hvor der bl.a. optrådte flere skybrud, hvilket erfaringsmæssig giver overløb af spildevand til kommunens mange vandløb.


  I løbet af efteråret 2015 blev der gennemført en omfattende indsat for opsporing af mulige kilder til forurening i oplandet til Gl. Løgten strand. Resultatet vil indgå i den kommende revision af spildevandsplanen.


  Som følge af at Naturstyrelsen har karakteriseret badevandskvaliteten ved Femmøller-Lyngsbæk strand som ”god”, har den Internationale Jury for Blå Flag-ordningen ikke tildelt stranden det Blå Flag for sommeren 2016. Forvaltningen opretholder dog et serviceniveau for denne strand, der svarer til kvalitetskravene for kommunens øvrige Blå Flag-strande.


  Der er i samarbejde med de omkringliggende grundejerforeninger påbegyndt en forskønnelse af Følle Kommunale Strand med henblik på at ansøge det Blå Flag fra sommeren 2017.


  Indstilling

  Direktøren indstiller, at redegørelsen tages til efterretning.

 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 06-06-2016

  Taget til efterretning

Punkt 470 Tømningsordning for fedtudskillere - Regulativ
 • Resumé

  Godkendelse at nyt regulativ for tømningsordning for fedtudskillere i Syddjurs Kommune.

 • Sagsfremstilling

  Reno Djurs’ bestyrelse har anmodet Byrådet i Syddjurs Kommune om at godkende, at den gældende tømningsordning for fedtudskillere udgår af Syddjurs Kommunes affaldsregulativer og i stedet indgår i vedlagte særskilte regulativ med hjemmel i spildevandsbekendtgørelse.


  Interessentkommunerne og Reno Djurs indgik i 2007 kontrakt om Reno Djurs’ levering af tillægsydelsen “Tømningsordning for fedtudskilleranlæg”. Reno Djurs har siden varetaget driften af ordningen, mens kommunerne har varetaget myndighedsopgaverne. Ordningen er fastlagt i de to interessentkommuners affaldsregulativer.


  Energistyrelsen har den 16. december 2015 henvendt sig til Syddjurs Kommune (idet følgende er et uddrag):


  Energistyrelsen anerkender, at kommunen efter princippet om lex specialis har hjemmel til indsamling af fedt fra fedtudskillere. Da hjemlen er i spildevandsbekendtgørelsen, må Energistyrelsens imidlertid henstille til, at den obligatoriske kommunale tømningsordning udgår af kommunens erhvervsaffalds­regulativ, hvor der ikke er hjemmel, og i stedet indgår i et kommunalt regulativ efter spildevands­bekendtgørelsens § 50.


  Med henblik på at imødekomme Energistyrelsen henstilling har Reno Djurs I/S udarbejdet vedlagte forslag til regulativ for tømningsordningen for fedtudskilleranlæg.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Forslaget medfører ingen organisatoriske eller økonomiske konsekvenser for Syddjurs Kommune.

 • Lovgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 153 af 25. februar 2016 om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4Regulativ for  - Spildevandsbekendtgørelsen.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller, at følgende

  1. § 18 i Syddjurs Kommunes ”Regulativ for Erhvervsaffald” udgår.
  2. § 23 i Syddjurs Kommunes ”Regulativ for Husholdningsaffald” udgår, samt
  3. vedlagte ”Regulativ for tømningsordning for fedtudskilleranlæg” godkendes.
 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 06-06-2016

  Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

Punkt 471 Distriktsråd i Syddjurs Kommune. Diverse henvendelser
 • Sagsfremstilling

  Orientering om henvendelser fra Distriktsrådene i Syddjurs Kommune.

 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 06-06-2016

  Taget til efterretning.

Punkt 472 Orienteringssager til 06.06.2016
 • Sagsfremstilling

  1.  Orientering fra formandens træffetid.

  a.  Brev ang. fartdæmpning i Søby, 8543 Hornslet.

  2.  Årshjul.

   

  3.  Aktuelle sager under sagsbehandling.

   

  4.  Trafiksituationen i Knebelbro – Henvendelse fra beboere i Knebelbro – Bilag vedlagt.

   

  5.  Miljøtilsyn 2015 på Novopan Træindustri – Bilag vedlagt.

 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 06-06-2016

  Taget til efterretning.

Punkt 473 Efterretningssager til 06.06.2016
 • Sagsfremstilling

  Statsforvaltningen:

  Sag vedr. motocross-kørsel på ejendommen Nødagervej 32, Kolind

  I 2014 klagede nogle naboer til ejendommen Nødagervej 32 over at Natur & Miljø ikke ville standse et anmeldt motocrossarrangement, da man var generet af støjen. Baggrunden er, at Århus Amt tidligere havde meddelt standsningspåbud og forbudt etablering af en egentlig motocrossbane. Det er Natur & Miljø opfattelse, at der ikke er hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven til at forbyde eller støjregulere sporadisk kørsel eller enkeltstående arrangementer, hvilket også fremgår af et vejledende svar fra Miljøstyrelsen. Endvidere har Natur & Miljø lagt til grund, at siden kommunen ikke skal give en konkret tilladelse til afholdelse af løb på privat jord, er der heller ikke mulighed for at foretage partshøring hos evt. berørte naboer.

  Statsforvaltningen har den 10. maj 2016 afgjort, at den ikke vil rejse en tilsynssag overfor Syddjurs Kommune.

   

  Natur- og Miljøklagenævnet:

   

  Landzoneafgørelser i april og maj måneder 2016:

  TILLADELSER:

  Sag nr. 16/9562

  Syddjurs Kommune har den 20. april 2016 meddelt tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1, til bibeholdelse af midlertidig pavillon i yderligere 3 år til Kalø Økologiske  Landbrugsskole på matr. nr. 1ba Kalø Hgd., Bregnet, på adressen Skovridervej 9 – 8410 Rønde.

   

  Sag nr. 15/18157

  Syddjurs Kommune har den 25. april 2016 meddelt tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1, til at opføre to shelters og en primitiv toiletbygning på matr. nr. 1h Gravlev By, Fuglslev, på adressen Stubbevej 2B, 8410 Rønde.

   

  Sag nr. 16/14109

  Syddjurs Kommune har den 25. april 2016 meddelt tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1, til at opføre et udhus/carport på 105 m2 på matr. nr. 39b Søby By, Søby, på adressen Sofienlund 16, 8543 Hornslet.

   

  Sag nr. 16/1309

  Syddjurs Kommune har den 2. maj 2016 meddelt tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1, til at opføre en tilbygning på 46 m2 samt midlertidig landzonetilladelse til opstilling af 2 skurvogne og lavvo telt til og ved Rønde Frie Skovbørnehave på matr. nr. 1e Kalø Hgd., Bregnet, på adressen Grenåvej 18A, 8410 Rønde.

   

  Sag nr. 16/7050

  Syddjurs Kommune har den 3. maj 2016 meddelt tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1, til at lovliggøre udhus på 99 m2, hestestald på 40 m2 samt hestestald på 80 m2 på matr. nr. 21a Ebdrup By, Ebdrup, på adressen Frellingvej 27, 8560 Kolind.

   

  Sag nr. 15/20916

  Syddjurs Kommune har den 4. maj 2016 meddelt tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1, til at opstille en 22,5 m høj mast til datatransmission på matr. nr. 9c Stødov By, Helgenæs, på adressen Brøsbjergvej 13, 8420 Knebel.

   

  Sag nr. 16/7260

  Syddjurs Kommune har den 4. maj 2016 meddelt tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1, til at udvide det eksisterende sommerhus med en tagetage på 37 m² på matr. nr. 8n Borup By, Helgenæs, på adressen Fuglevad 31, 8420 Knebel.

   

  Sag nr. 16/13189

  Syddjurs Kommune har den 19. maj 2016 meddelt tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1, til at udvide det eksisterende sommerhus med 15 m² på matr. nr. 4k Egsmark By, Dråby, på adressen Kystvejen 60, 8400 Ebeltoft.

   

  Sag nr. 16/13463

  Syddjurs Kommune har den 19. maj 2016 meddelt tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1, til at opføre et nyt enfamiliehus på 238 m² på matr. nr. 5l Mørke By, Mørke, på adressen Mosevej 8, 8544 Mørke.

   

  Sag nr. 16/17559

  Syddjurs Kommune har den 23. maj 2016 meddelt tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1, til at opføre et jolle- og kajakhus til Nappedam Lystbådehavn på 136 m² på matr. nr. 1aa Kalø Hgd., Bregnet, på adressen Molsvej 33, 8410 Rønde.

   

  Sag nr. 16/14996

  Syddjurs Kommune har den 24. maj 2016 meddelt tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1, til at udvide sommerhuset ved inddragelse af udhus på 10 m² på matr. nr. 36f Agri By, Agri, på adressen Enebærvej 1, 8400 Ebeltoft.

   

   

  Miljøafgørelser i maj måned 2016:

  Miljøgodkendelse af kvægproduktionen på ejendommen Søgårdsvej 7, 8410 Rønde

  Natur & Miljø har meddelt tillæg til eksis. miljøgodkendelse efter §11 i Husdyrloven til ejendommen Søgårdsvej 7, 8410 Rønde. Miljøgodkendelsen vedrører en udvidelse af kvægproduktionen fra 68 malkekøer, 55 kvier, 20 småkalve og 50 tyrekalve svarende til 122,9 dyreheder til 106 malkekøer, 93 kvier, 27 småkalve og 54 tyrekalve svarende til sammenlagt 199,5 dyrenheder. Desuden etableres der en ny stald til malkekøer og opdræt, en ny gyllebeholder og to plansiloer.

  Ansøgning modtaget: 18. marts 2016

  Godkendelse meddelt 13. maj 2016

   

  Miljøtilladelse til kvægproduktion på ejendommen Herredsvej 3, 8410 Rønde

  Natur & miljø har meddelt tilladelse til kvægproduktion efter §10 i Husdyrloven til ejendommen Herredsvej 3, Rønde. Godkendelsen gives til en ændring af årsproduktionen fra 55 ammekøer, 11 kviekalve, 32 kvier, 24 tyre samt 50 ungtyre til opfedning svarende til 65,51 dyrenheder efter nuværende husdyrgødningsbekendtgørelse til en årsproduktion på 51 ammekøer, 43 opdræt, 12 småkalve, 60 tyre, 1 avlstyr samt 8 høns svarende til sammenlagt 75 dyrenheder. Bedriften drives økologisk. Der sker ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med udvidelsen.

  Ansøgning modtaget: 18. januar 2016

  Tilladelse meddelt: 11. maj 2016


  Hornslet Genbrugsstation, Holmagervej 7, 8541 Hornslet - tillæg til miljøgodkendelse samt afgørelse om ikke VVM-pligt

  Natur & Miljø har for Hornslet Genbrugsstation, Holmagervej 7, 8543 Hornslet, gennemført en revurdering af den tidligere gældende miljøgodkendelse. Der er endvidere udarbejdet et tillæg til miljøgodkendelsen, som stiller vilkår for aktiviteter, der ikke tidligere har været omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse.

  Ansøgning modtaget: (december 2014)

  Miljøgodkendelse meddelt: 29. april 2016


  Ebeltoft Genbrugsstation, Hans Winthers Vej 199, 8400 Ebeltoft - revurdering af og tillæg til miljøgodkendelse samt afgørelse om ikke VVM-pligt

  Natur & Miljø har for Ebeltoft Genbrugsstation, Hans Winthers Vej 19, 8400 Ebeltoft, gennemført en revurdering af den tidligere gældende miljøgodkendelse. Der er endvidere udarbejdet et tillæg til miljøgodkendelsen, som stiller vilkår for aktiviteter, der ikke tidligere har været omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse.

  Ansøgning modtaget: (december 2014)

  Miljøgodkendelse meddelt: 29. april 2016


  Ryomgård Genbrugsstation, Industrivej 19, Ryomgård - revurdering af og tillæg til miljøgodkendelse samt afgørelse om ikke VVM-pligt

  Natur & Miljø har for Ryomgård Genbrugsstation, Industrivej 19, 8550 Ryomgård, gennemført en revurdering af den tidligere gældende miljøgodkendelse. Der er endvidere udarbejdet et tillæg til miljøgodkendelsen, som stiller vilkår for aktiviteter, der ikke tidligere har været omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse.

  Ansøgning modtaget: (december 2014)

  Miljøgodkendelse meddelt: 29. april 2016


  Miljøgodkendelse af biogasanlæg på virksomheden Østenfjeldsvej 9 ved Nimtofte og afgørelse om ingen VVM pligt til udvidelse af biogasanlæg

  Natur & Miljø har meddelt miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven til en udvidelse af eksisterende gårdanlæg på adressen Østenfjeldsvej 9 ved Nimtofte

  Ansøgning modtaget: 29. august 2014

  Godkendelse meddelt  29. april 2016

   

   

  Reno Djurs I/S:

  Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde den 18. maj 2016. – Bilag vedlagt.

   

   

  Syddjurs Spildevand A/S:

  Referat fra generalforsamling 9. maj 2016. – Bilag vedlagt.

  Referat fra bestyrelsesmøde den 30. maj 2016 – Bilag vedlagt.

 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 06-06-2016

  Taget til efterretning.

Punkt 474 Djursland Landboforening - Politisk dialogmøde om vandløb
 • Resumé

  Der afholdes et politisk dialogmøde med Djursland Landboforenings Udvalg for planter og natur om relevante emner indenfor vandløbsområdet.

 • Sagsfremstilling

  Djursland Landboforenings Udvalg for planter og natur har anmodet Udvalget for Natur, teknik og miljø om et politisk dialogmøde om følgende emner:


  • Aktuel vandløbsvedligeholdelse.
  • Status for revision af kommunens vandløbsregulativer.
  • Økonomiske prioriteringer i de kommende revidere vandløbsregulativer.
  • Kommunens arbejde med vandplansindsatser.
  • Øvrige vandløbsrelaterede emner.
 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Dialogmødet medfører ingen organisatoriske eller økonomiske konsekvenser for kommunen.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller, at der afholdes dialogmøde med Djursland Landboforening omkring relevante emner indenfor vandløbsområdet.

 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 06-06-2016

  Drøftet.

Punkt 475 Cykelsti mellem Lime og Skørring - Ekspropriation(Lukket punkt.)
Intet indhold til dette punkt.
Punkt 476 Sti fra Fregatpladsen til Torvet i Ebeltoft - Køb af areal til etablering (Lukket punkt.)
Intet indhold til dette punkt.

TillægsReferat

Punkt 477 Standsningssted ved Thorsager - Etablering
 • Resumé

  Den 22. maj 2015 afsatte Folketinget (den daværende SR-regering, DF, SF og Ø) i Trafikaftalen 5 mio. kr. til et nyt standsningssted i Thorsager. Beløbet indgik i aftalen om ”Kollektiv trafik i yderområderne”.


  Det afsatte beløb var en opfølgning på Folketingets trafikaftale af den 12. juni 2014 vedr. ”Metro, letbane, nærbane og cykler”. I denne indgår det, at ”parterne i Aarhus Letbane-projekt kan vurdere mulighed for bl.a. standsested ved Thorsager, når beslutningen om indkøb af materiel til banen er truffet”.


  Af forligsteksten fremgår det:

  ”Reservation til et nyt trinbræt i Thorsager

   I forbindelse med anlæg af Aarhus Letbane er letbaneselskabet, Aarhus Letbane og Midttrafik ved at undersøge mulighederne for at etablere er trinbræt ved Thorsager på Grenaabanen, herunder afklares sammenhængen til fortsat at kunne køre halvtimesdrift på strækningen.


  Parterne er enige om at reservere 5mio. kr. til finansiering af et trinbræt i Thorsager, som udmøntes, hvis letbaneselskabet og de lokale parter på baggrund af de igangværende analyser beslutter at etablere trinbrættet.”


  På denne baggrund vedtog byrådet den 25. juni 2015 at igangsætte en screening af anlægsøkonomi og konsekvenser af et nyt standsningssted i Thorsager.


  Det samlede projekt inkl. standsningssted, forplads og forbedret adgangsforhold beløber sig til ca. 12,3mio. kr.


  Den 16. december 2015 besluttede byrådet at kontakte staten med henblik på yderligere finansiering, idet det forventede likviditetsbehov oversteg det afsatte beløb.


  Transport- og Bygningsministeren responderede den 21. april 2016 med besked om, at ministeren fortsat bakkede op om de afsatte midler til standsningsstedet. Men at forplads og forbedret adgangsforhold mv. var almindelig praksis, at kommunerne selv stod for at etablere.

  Derudover savnedes der en afklaring på, hvem der skulle bære bygherrerollen, og hvor den økonomiske risiko skulle placeres. 

 • Sagsfremstilling

  I forbindelse med forhandlingerne med DSB vedr. adgangen til arealerne relevante for stationsforbedringerne på de fire eksisterende stationer, er det meldt klart ud fra DSB, at stationerne – også efter letbanen idriftsættelse – vil være ejet og drevet af DSB.

  Denne klare udmelding, danner sammen med statens reservation af midler til etablering af trinbræt ved Thorsager, af egen drift, grundlag for at forvente, at standsningsstedet i Thorsager skal anlægges og drives af staten (DSB), på lige fod med de fire eksisterende stationer i kommunen. 


  Aarhus Letbane skal anlægge tre yderligere stationer, og standsningsstedet i Thorsager vil i givet fald blive anlagt af letbanen, på foranledning af staten, el. kommunen, i det omfang kommunen får tildelt denne opgave af staten. Bygherrerollen er drøftet med Aarhus Letbane, og Aarhus Letbane er indstillet på at påtage sig denne rolle. Aarhus Letbane kan imidlertid ikke påtage sig en budgetrisiko. Derfor må det forventes, at såfremt projektet skal gennemføres, vil budgetrisikoen påhvile staten, der i sidste ende har ansvaret for anlæggelse og drift, jf. ovenstående.


  Aarhus Letbane forventer at medtage standsningsstedet i Thorsager som option i et samlet udbud sammen med de tre øvrige stationer – Vestre Strand Allé – Lystrup og Trustrup. Denne option vil staten/ kommunen kunne udnytte i forbindelse med anlægget. 


  Det samlede projekt

  Folketinget har afsat 5 mio. kr. til etablering af standsningssted ved Thorsager.


  Den samlede anlægssum for standsested og en påkrævet forbedring af adgangsforholdene fra centrum af Thorsager er anslået til i alt ca. 12,3 mio. kr. fordelt på:

  • 6.757.000 kr. overslag over standsested og tilhørende faciliteter; (Rambøll)
  • 970.000 kr. udgifter til rådgivning, godkendelse opkøb af jord mv.
  • 4.250.000 kr. overslag over opgradering af adgangsvej; (Syddjurs Kommune)
  • 300.000 kr. til signaler til behovsstandsning; (Aarhus Letbane)

  På baggrund af ministerens svar af 21. april er det forvaltningens vurdering, at staten ikke ønsker at finansiere det samlede projekt. Derfor tages de anlæg ud af det samlede projekt, der vedrører eksisterende kommunale anlæg – primært adgangsforbedrende forhold ml. standsningsstedet o g Thorsager midtby.


  Forvaltningen har anbefalet at, hvis staten beslutter at etablere et standsningssted i Thorsager, bør Stationsvej opgraderes, således at standsningsstedet fremstår mere tilgængeligt og attraktivt.


  Den anbefalede opgradering omfatter, at:

  • Stationsvej udvides således, at den samlede strækning mellem Ryomvej og standsningsstedet har fortov i én side og cykelsti i begge vejsider.
  • der etableres gadebelysning, på den del af vejen, som mangler i dag.
  • vejen anlægges herefter til 50 km/t, men af hensyn til tidligere konstaterede høje hastigheder anlægges der chikaner i form af heller. Hellerne kan anlægges som krydsningsheller og derved atter øge adgangen for cyklister og gående.

  Der henvises til ”Projektoplæg om et letbanestandsested i Thorsager”, for at læse den samlede gennemgang af potentialer, udfordringer og muligheder for at arbejde videre med et standsningssted ved Thorsager.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  På baggrund af statens klare udmelding om fremtidige ejer- og vedligeholdelsesforhold på de fire eksisterende stationer, samt det faktum, at staten af egen drift har reserveret 5 mio. kr. til etablering af standsningssted ved Thorsager, er der således skabt grundlag for at antage, at staten etablerer standsningsstedet.


  Det er forvaltningens anbefaling at opgradere adgangsvejen for at få mest potentiale udløst af det nye standsningssted.

  Opgraderingen af Stationsvej kan ske gennem den lovfæstede låneadgang, da opgraderingen er direkte relateret til stationsforbedringer. Alternativt kan opgraderingen af Stationsvej ske løbende over en årrække gennem kommunal budgetlægning.

  Opgraderingen af Stationsvej er opgjort til en samlet omkostning på ca. 4,25 mio. kr.

 • Bilag

  Oversigt:

  Dagsorden fra Byrådets behandling den 24. juni 2015 med tilhørende 6 bilag.

  Dagsorden fra Byrådets behandling den 16. december 2015 med tilhørende 3 bilag

  Henvendelse til Transport- og Bygningsministeren af 1. april 2016

  Svar fra Transport- og Bygningsministeren af 21. april 2016

  Aarhus Letbanes udtale vedr. bygherrerolle m.v.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller; at

  1. staten anmodes om at finansiere den del af projektet, som vedrører standsningsstedet og afledte nye anlæg svarende til 8 mio. kr. dvs. en forøgelse af de afsatte midler med 3 mio. kr.
  2. beslutning om opgradering af Stationsvej sker gennem fremtidig budgetlægning vedr. veje og stier.
  3. sagen genoptages, når staten har meldt tilbage om igangsætning af stations-etableringen.
 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 06-06-2016

  Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

Punkt 478 Fritids- og friluftspolitik frem mod 2020
 • Resumé

  Udvalget for Plan, udvikling og kultur samt Udvalget for Natur, teknik og miljø har i fællesskab vedtaget kommissorium for udarbejdelse af ny fritids- og friluftspolitik.
  Kommissoriet blev vedtaget i begge udvalg i januar 2016. Råskitse til politikken, revideret tidsplan og dato for interessentmøde ved vedtaget i begge udvalg i april måned 2016.
  I råskitsen til politikken indgik forslag vil vision og 5 overordnede indsatsområder.

 • Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet færdigt forslag til Fritids- og friluftspolitik frem mod 2020 med baggrund i interessentmøde afviklet den 17. maj 2017 i Rønde Idrætscenter med det formål at indsamle input og forslag til et ”bruttokatalog”, som udgangspunkt for arbejdet med at udforme politikforslaget.


  Bruttokataloget er konkret inddraget i defineringen af 3 fokus/temaområder under de overordnede indsatsområder i politikken.

  Det var samlet i alt ca. 50 personer til interessentmødet, hvor alle input blev nedskrevet dels fra gruppedrøftelserne samt deltagernes individuelle hovedbudskaber til hvert indsatsområde.


  Bruttokataloget og forslag til Fritids- og friluftspolitik er vedlagt som bilag.


  Kommentarer fra udvalgene vil blive indarbejdet i udkastet inden forslaget til politik sendes i høring.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Ingen.

 • Lovgrundlag

  Den kommunale fuldmagt.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller,

  1. at det færdige udkast til Fritids- og friluftspolitik frem mod 2020 drøftes med henblik på eventuelle kommentarer og rettelser

  2.  at Udvalget for Plan, udvikling og kultur samt Udvalget for Natur, teknik og miljø, efter indarbejdelse af kommentarer og rettelser aftalt på udvalgsmøderne den 6. juni og 13. juni 2016 sender forslaget til Fritids- og friluftspolitik i offentlig høring indtil onsdag den 17. august 2016.

 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 06-06-2016

  Indstillingen godkendt så forslaget til Fritids- og friluftspolitik udsendes i høring.