Lokalplan for Egil Fischers Ferieby ved Femmøller

Syddjurs Kommune er i gang med udarbejdelse af en lokalplan for Egil Fischers Ferieby med fokus på bevaring. På denne side kan du følge med i processen.

Arbejdet med lokalplanen blev skudt igang med et opstartsmøde den 31. maj 2019 på Hotel Langhoff og Juul i Ebeltoft. Nederst på siden kan du finde et notat med nogle af synspunkterne fra opstartsmødet. Her kan du også finde slides fra oplæg fra mødet - præsenteret af henholdsvis Syddjurs Kommune og BLIS.

 

Seneste nyt er, at processen desværre også bliver påvirket af Corona-virus.

Vi har forsøgt at arbejde støt videre, men med de nuværende udsigter har vi alligevel valgt at udskyde processen.

En stor del af formålet med lokalplanen er, at få inddragelse og ejerskab blandt grundejere og interessenter, og det har vi vurderet, der er bedre grundlag for at kunne lykkes med, på et tidspunkt, hvor vi kan samles igen.

Vi har derfor revideret tidsplanen for lokalplanen for Egil Fischers ferieby. 

Lokalplanforslag med tilhørende tillæg til kommuneplanen forventes på den baggrund at blive behandlet i Byrådet i august 2020. Herefter forventer vi en offentlig høring sept. – okt. 2020.

I den offentlige høring har alle mulighed for at indsende deres høringssvar, ligesom der vil være mulighed for at få mere information om planforslagets indhold, blandt andet ved et offentligt møde, der forventes afholdt omkring eller i uge 42 2020.

I samme forbindelse skal vi naturligvis fortsat tage forbehold for, at vilkårene ikke bliver som vi håber, men vi vælger alligevel at satse på, at vi vil være på den ”anden side” af Coronaen, så det er muligt at mødes i løbet af den offentlige høring.

Du kan se den reviderede tidsplan i bilag nederst på siden.

Processen indtil nu

Der er henover sommeren 2019 afholdt tre arbejdsgruppemøder under emnerne ”Delområder og grad af bevaring”, ”Bevaringsbestemmelser, facade/tag mv.” og ”Veje og beplantning”.

Arbejdsgruppemøderne har været præget af engagerede deltagere, med et stor viden og kendskab til historien for feriebyen og landskabet omkring, der har bidraget til gode og relevante drøftelser under de tre overskrifter. Der er især udtrykt stort fokus på, hvordan lokalplanen kan blive det bedst mulige redskab til at formidle feriebyens oprindelige stemning og ånd efter Egil Fischers vision, og at områdets eksisterende kvaliteter og arkitektur kan tilpasses fremtiden.

Notater fra møderne kan findes som bilag nederst på denne side. Af notaterne kan desuden ses en opsummering, som giver et overblik over særlige pointer fra arbejdsgruppemøderne, som vil udgøre et væsentligt grundlag for lokalplanens indhold.

Syddjurs Kommune arbejder arbejder videre med udarbejdelsen af udkast til et lokalplanforslag på baggrund af den forudgående proces. 

Udvidelse af lokalplanens område

På baggrund af tilbagemeldinger i den forudgående proces samt drøftelser i arbejdsgrupperne foreslås en mindre udvidelse af lokalplanområdet. Dette har krævet yderligere registrering i området.

På den baggrund indkaldes der i perioden fra den 16. marts til den 30. marts 2020, ideer og forslag til planlægningen igen. Dette sker fordi kommuneplanens rammer skal udvides yderligere med et mindre areal. Dette kræver en forudgående høring. (efter planlovens § 23c stk. 2.)

Du kan se mere om høringen her og den forventede udvidelse her: https://www.syddjurs.dk/hoeringer/indkaldelse-af-ideer-og-forslag-til-kommende-planlaegning-egil-fischers-ferieby-femmoeller

 

SAVE-registrering af bygninger opført før 1950

Der er foretaget en registrering af bygninger opført før 1950 indenfor det forventede lokalplanområde. Resultaterne fra registreringerne kan ses på følgende link:
https://planer.viewer.dkplan.niras.dk/plan/33#/

Flere ejendomme er foreslået indarbejdet i lokalplanens område. De tilføjede ejendomme med bygninger opført før 1950 vil også blive SAVE-registreret.

Du kan finde flere oplysninger om, det at eje en bevaringsværdig bygning her: https://www.syddjurs.dk/borger/byggeri-bolig-og-planer/bevaringsvaerdige-bygninger/info-til-ejere-af-bevaringsvaerdige

I offentlighedsfasen vil det også være muligt at indsende bemærkninger og indsigelser til registreringen.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til processen eller vil du gerne modtage nyhedsbreve om lokalplanarbejdet, er du velkommen til at kontakte Syddjurs Kommune, Plan og Udvikling, ved Arkitekt Lotte Asving Donslund på lea@syddjurs.dk eller Grundejerforeningen Femmøller Strand ved Arne Bojesen arne.bojesen@gffs.dk

Opdateret: 04-05-2020 08:32

Kontakt