Hornslet - Holmagervej

Syddjurs Kommune udbyder nu velbeliggende erhvervsgrunde i Hornslet.

Grundene ligger i den sydvestlige del af Hornslet by i et allerede etableret erhvervsområde.

Beliggenhed: Holmagervej, 8543 Hornslet, udstykninger af matr.nr. 5a m.fl., Tendrup by, Hornslet.

Størrelse: Så vidt muligt efter købers ønske, se forslag til inddeling af grunde i udbudsmaterialet, bilag 23. Det udbudte areal udgør samlet ca. 8.194 m².

Pris. 90,00 kr. pr. m² excl. moms.

Den oplyste pris er mindsteprisen pr. m².

Alle priser er eksklusiv tilslutningsafgifter til kloak, el, vand og varme. Størrelsen af disse afgifter fastsættes af forsyningsselskaberne.

Anvendelse: Grundene må anvendes til produktionserhverv, lager- og engrosvirksomhed el. lign. Der må ikke indrettes butikker i området, ligesom det heller ikke er tilladt at opføre boliger i området, uanset om det er i tilknytning til erhvervsvirksomheden.

Materiale

> Hent salgsmateriale indeholdende tingbogsattest, salgsbetingelser, tilbudsblanket, forslag til inddeling af grunde(PDF)

Særlige opmærksomhedspunkter:

Manglende servitutter

Salgsmaterialet indeholder ikke alle servitutter, da alle ikke kan fremfindes via tinglysningssystemet. Tinglysningsretten er blevet anmodet om at finde disse, men har indtil videre oplyst, at de ikke kan findes. Syddjurs Kommune afventer yderligere oplysninger fra tinglysningsretten.

Registrering som selvstændig fast ejendom

Grundene er p.t. registreret i tinglysningssystemet under matr.nr. 5a m.fl., Tendrup by, Hornslet. Udstykning sker ved en af sælger valgt landinspektør. Køber afholder udgifter til udstykning.

Byggepligt og tilbagekøbsret:

Køber skal bebygge grunden. Byggeri skal være færdiggjort senest 3 år fra overtagelsesdagen. Hvis dette krav ikke overholdes – eller køber ønsker at videresælge grunden ubebygget – kan kommunen kræve grunden tilbageskødet til salgsprisen.

Se servitut af 09.12.1991 med prioritet nr. 12 for yderligere oplysninger om byggepligt.

Opdateret: 20-06-2019 13:34

Kontakt