Landbrug

Alle etableringer, udvidelser eller ændringer af erhvervsmæssige husdyrbrug skal som udgangspunkt anmeldes til kommunen - se mere i menuen til venstre

I landbrugsgruppen arbejder vi især med husdyrbrug, herunder landbrugsmiljøtilsyn på husdyrbrug med erhvervsmæssige dyrehold, samt udarbejdelse af tilladelser og godkendelser til de lidt større husdyrbrug. I menuen til venstre kan du finde sider med oplysninger om forskellige landbrugsrelaterede emner.

 

AKTUELT

(Januar 2019) Fakturering for miljøtilsyn 2018 og miljøgodkendelser udsendes i januar 2019

Syddjurs Kommune er i øjeblikket i gang med at udsende fakturaer til de landbrugsvirksomheder som har fået udført et miljøtilsyn eller udarbejdet en miljøgodkendelse i 2018.                 

Kommunen udsender fakturaer for ovenstående én gang årligt jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (BEK nr. 1475 af 12/12/2017 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.)

Flere landmænd vil derfor kunne opleve at modtage en faktura her i starten af det nye år – 2019, for et miljøtilsyn eller en miljøgodkendelse der blev udarbejdet i starten af 2018.    

 

(September 2018) Revurderinger af miljøgodkendelser til landbrug

Den 1. august 2017 trådte en ny regulering af husdyrbrug i kraft. De nye regler har betydning for revurdering af allerede meddelte miljøgodkendelser.

Hidtil har alle ejendomme med en § 11 eller § 12 godkendelse skulle revurderes mindst hvert 8. år. Fremover er det kun miljøgodkendelser meddelt til IE-brug (se nederst) der med sikkerhed skal revurderes regelmæssigt. For ejendomme med en § 11 godkendelse eller med en § 12 godkendelse som ikke vedrører et IE-brug, skal der kun ske revurdering, såfremt kravet for totaldeposition for ammoniak til såkaldt kategori 1 og 2 natur, ikke kan overholdes.

Syddjurs Kommune vil derfor screene alle miljøgodkendelser der er under grænserne for et IE-brug. Såfremt din miljøgodkendte bedrift ikke skal revurderes, vil du modtage en afgørelse herom.

Bortfald af arealvilkår

I forbindelse med den ny husdyrlov, skal det oplyses, at vilkår i en miljøgodkendelse, der vedrører arealer, ligeledes bortfaldt d. 1. august 2017. Beskyttelsen af natur, overfladevand og grundvand fra arealernes påvirkning er i stedet indarbejdet i generelle regler og indsatsplaner. 

Det betyder, at evt. arealvilkår i miljøgodkendelsen for din ejendom er bortfaldet. Som hovedregel er det vilkår rettet mod arealernes drift, der bortfalder. Vilkår relateret til BAT eller fosforindhold i foderet begrundet i BAT vil ikke bortfalde. Heller ikke vilkår til udbringning af husdyrgødning relateret til BAT og hensynet til naboerne bortfalder.

Godkendelserne efter den tidligere lovgivning, forsætter uændret, indtil der foretages en godkendelsespligtig ændring af enten dyrehold eller anlæg, eller der ansøges om at komme ind under den nye lovgivning.

Revurdering af IE-husdyrbrug – nye BAT-krav

IE-husdyrbrug er bedrifter med: Enten flere end 750 stipladser til søer, eller flere end 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg) eller flere end 40.000 stipladser til fjerkræ.

EU lovgivningen angiver, at kommunerne skal tage miljøgodkendelser af IE-husdyrbrug op til revurdering, når der kommer nye BAT-krav. Alle IE-husdyrbrug skal derfor senest den 21. februar 2021, som er 4-årsdagen for offentliggørelse af de seneste BAT-konklusioner, overholde de af BAT-konklusionernes krav, der ikke er indført som generelle regler, f.eks. om miljøledelse.

BAT betyder ”Best Available Technique”, hvilket vil sige den bedste tilgængelige teknik.

Ved revurderingen skal kommunen forholde sig til totaldeposition for ammoniak og til samtlige, oprindelige godkendelsesvilkår. Der kan blive påbudt nye vilkår for at leve op til de nye krav.

Da de nye regler skal være implementeret i 2021, påbegyndes revurderingerne allerede nu. Du vil blive kontaktet af forvaltningen, når revurderingen af dit IE-husdyrbrug opstartes.

Har du spørgsmål til, hvad dette vil betyde for dig, er du velkommen til at kontakte landbrugsafdelingen. Direkte mail kan sendes til landbrug@syddjurs.dk

(Juni 2018) SYDDJURS BLIVER BIVENLIG KOMMUNE

Såvel vilde bier som honningbier er trængte mange steder i det danske kulturlandskab. I visse perioder af året er det særdeles svært for bierne at finde føde. Fødemanglen er kritisk, da den gør bierne mere modtagelige og sårbare overfor sygdomme og pesticider.

Udvalget for Natur, Teknik og Miljø har besluttet, at Syddjurs skal være en bivenlig kommune i samarbejde med Danmarks Biavlerforening.

Landbrug & Fødevarer har den 8. juni lanceret kampagnen ”Bivenlig”. De har i denne forbindelse udarbejdet vedhæftede folder til landmændene. Folderen indeholder 10 anbefalinger til bivenlige tiltag, med afsæt i de anbefalinger, som SEGES har udarbejdet.

Vi opfordrer hermed kommunens landmænd til at finde inspiration i understående folder.

 

(Marts 2018) TILSYNSKAMPAGNE 2018 

 

Vejledning om anmelderegler for små husdyrbrug - ny lovgivning 

Den 1/8 2017 trådte en ny Husdyrlov i kraft. Lovgivningen medfører ændrede grænser for, hvornår et dyrehold skal anmeldes til kommunen. Der er forskellige typer af anmeldelser, tilladelser og godkendelser afhængig af størrelsen på dyreholdet.

  • Før august 2017 blev et dyrehold fastsat til et antal dyr/dyreenheder. Hvis der sker ændringer i dyreholdet sammensætning/antal skal dette anmeldelse til kommunen.

     

  • Efter indførelsen af den nye husdyrlov anmeldes der et produktionsareal, hvor det er muligt at ændre antallet af dyr uden, at det skal anmeldes til kommunen, såfremt man kan holde sig inden for det anmeldte produktionsareal

Hvad gælder for dit dyrehold?

For dyrehold etableret før august 2017 gælder, at det skal anmeldes til kommunen første gang, dyreholdet udvides eller ændres.

Alle nyetablerede (erhvervsmæssige) dyrehold skal anmeldes. Grænsen, for hvornår man er erhvervsmæssig, er fastsat i loven (se i menuen til venstre under "Etablering, ændring eller ophør af dyrehold")).

Ved anmeldelse af etablering eller ændring, skal kommunen oplyses om, hvor mange kvm stald du har på din ejendom. Se skema til anmeldelse i Landbrugsmenuen under "Blanketter/selvbetjening".

Er dit dyrehold reduceret til under grænsen for at være erhvervsmæssig, kan du oplyse kommunen herom. Der udføres herefter ikke længere tilsyn med ejendommens dyrehold.

Fortsætter du uændret, skal du ikke foretage dig noget. Dyreholdet reguleres fortsat efter de gamle regler.

 

 

(Marts 2018) Hestegødning - korrekt håndtering

 

Mange hesteejere kender ikke reglerne for opbevaring af hestegødning

 

Fast gødning fra heste

Hestepærer og gødning fra daglig udmugning, må ikke lægges i marken. Selv om tørstofprocenten i ”frisk” hestegødning er over 30, må gødningen ikke lægges direkte i markstak. Gødningen skal først gennemgå en komposteringsproces. Hestegødningen skal derfor opbevares på stald eller på en godkendt møddingsplads i mindst 3 – 4 måneder, før den må oplagres i markstak. Nogle vælger at opstille en godkendt container, til at opbevare den friske gødning.

 

Selvom der er daglig tilførsel af gødning til en møddingsplads, skal der stadig være overdækning på gødningen.

 

Hvornår må gødning komme i markstak?

Det er kun kompost med et tørstofindhold på mindst 30 %, der må opbevares i en overdækket markstak. Ved kompost forstås dybstrøelse og fast gødning, som i stalden eller på møddingspladsen har undergået en omsætningsproces.

 

Dybstrøelse vil normalt være kompost, når det har været opbevaret på stalden eller møddingspladsen i gennemsnit 3 – 4 mdr. Ved dybstrøelse forstås en gødningsmåtte af halm eller andet strøelse, hvor urin, gødning og vandspild opsuges af gødningsmåtten, og der løbende tilføres halm eller andet strøelse for at holde overfladen tør.

 

Husk at overdække markstakken

Markstakken skal overdækkes med vandtæt materiale umiddelbart efter udlægning. Dybstrøelse/kompost må dog opbevares i marken uden overdækning i op til en uge i forbindelse med udspredning.

 

Markstakken skal overdækkes for at begrænse tabet af kvælstof til omgivelserne og for at minimere risikoen for udvaskning af kvælstof og fosfor ved regnskyl. Markstakken skal derfor overdækkes så tætsluttende og vandtæt som muligt. Der kan f.eks. anvendes halmballer, bildæk, sandsække eller lignende til at fastholde overdækningen. Overdækningen skal tilses jævnligt i løbet af opbevaringsperioden, og skader, i form af huller i overdækningen, skal straks udbedres.

 

– og tænk over hvor den lægges

Markstakke skal placeres, så afstandskravene, der er angivet i husdyrgødningsbekendtgørelsen, overholdes. Markstakke bør placeres med størst mulig afstand til naboer for at undgå gener, og de bør placeres, så de ligger mest muligt i læ. Udsættes markstakken for vind, er der risiko for, at overdækningen blæser i stykker. Der er bl. a. minimumskrav til afstande til veje, naboskel, vandforsyning og bolig.

 

Markstakke må ikke placeres på arealer som skråner mod vandløb og søer, da dette kan give risiko for afstrømning og efterfølgende forurening af vandløbet eller søen. Markstakke må højst ligge samme sted i 12 måneder, og må ikke placeres samme sted igen før efter 5 år. Der skal noteres (f. eks på et kort), hvor markstakkene placeres, og hvor længe stakken har ligget samme sted.

 

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte Landbrugsgruppen i Syddjurs Kommune på tlf. 87 53 50 00

 

(August 2017) Ny lovgivning

I august 2017 trådte en helt ny lovgivning i kraft på landbrugsområdet. Baggrunden herfor er, at der bl.a. skal være en større fleksibilitet for erhvervet. I forbindelse med den ændrede lovgivning vil arealerne og tilførsel af gødning herpå ikke længere være kommunens myndighedsområde. Denne del vil blive reguleret af generel lovgivning, og det vil være Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, der fremadrettet vil være myndighed herpå.

Lovgivningen medfører ligeledes ændrede grænser for, hvornår et dyrehold skal anmeldes til kommunen. Der vil være forskellige typer af anmeldelser, tilladelser og godkendelser afhængig af størrelsen på det ansøgte dyrehold. Grænsen for hvilken type godkendelse, der skal ansøges om, bliver baseret på antallet af stipladser i staldene og dermed størrelsen af stalden samt ammoniakemissionen fra stalden.

 

(Februar 2017) Tilsynskampagne med møddingspladser (afsluttet)

Syddjurs Kommune udførte i 2017 kampagnetilsyn angående opbevaring af husdyrgødning på møddingspladser.

Kampagnen er afsluttet.

Se rapporten over kampagnen under menupunktet miljøtilsyn. Nederst på siden kan du se vejledningen om korrekt udformning af møddingsplads.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Opdateret: 16-01-2019 10:08

Kontakt

Feedback