Støj

Natur og Miljø afdelingen i Syddjurs Kommune beskæftiger sig med ekstern støj fra virksomheder

 

Ekstern og intern støj

Med ekstern støj menes det støjbidrag i omgivelserne, som en virksomhed giver anledning til uden for virksomheden - og som lovgivningsmæssigt administreres gennem Miljølovgivningen.

Dette i modsætning til internt støj på virksomheder, som lovgivningsmæssigt administreres gennem arbejdsmiljølovgivningen.

I forbindelse med kommuneplanlægning og lokalplanlægning tages der højde for, hvor der kan gives tilladelse til at drive virksomhed. Kommuneplaner og lokalplaner kan ses her.

 

Vejledende støjkrav

I den sammenhæng spiller udsendelsen af støj en væsentlig rolle. Afhængig af hvilken områdetype en virksomhed er placeret i, gælder der forskellige vejledende støjkrav. Derudover kan der blive stillet særlige krav til virksomheder, hvis støjudsendelsen kan påvirke andre områder, som grænser op til det område, hvori virksomheden er beliggende. Dette kan fx. være boligområder.

 

Listevirksomheder

For listevirksomheder, der er miljøgodkendt, er støjkrav til den enkelte virksomhed specificeret i vilkårene for godkendelsen. Se mere om miljøgodkendelse af virksomheder her.

 

Øvrige virksomheder

For øvrige virksomheder kan der gennem påbud stilles specifikke krav mht. tilladelig støjudsendelse. For nogle virksomhedstyper, herunder autoværksteder, er der samtidigt en række støjrelaterede indretnings- og driftsvilkår, der skal overholdes.

Hvis du vil vide mere om vilkårsfastsættelsen både mht. godkendelsessager og påbudssager kan du læse i Miljøstyrelsen vejledning nr. 5 1984 "Ekstern støj fra virksomheder".

Opdateret: 26-06-2015 01:00

Kontakt

Feedback